IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS. NR. I FEBRUAB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE i DANMANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS. NR. I FEBRUAB 1980 9.ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE i DANMANK"

Transkript

1 IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. I FEBRUAB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE i DANMANK

2 HUSK! GÅR DU AF SOM GILDELEDELSESMEDLEM SÅAFLEVER -SAMMEN MED DET øvrige DU AFLEVEBER TIL DIN EFTERFøLGER. OGSÅ DETTE OG TIDLIGERE NUMRE AF IMPULS, DER ER I DIN BESIDDELSE B.dlktion: Jr4sn orlkn, W6ys*l 3, 5200 A.boB SV, l.lr. lo8) Ekr!.dhion: Lmdlsaldekorroæt, MikkelBrysc B Gado 1, r4o0 Kabhhavn (, 1.1r. l0ll ODla: u(lli6.lsc{. Gælrr cild&n. i o.nmrk, Miklcl Brylse. G.de 1,1460 K6barhrå ( 'f.$- loll t

3 GILDETONG MilN OPFATTELSE lnden 1. april vil der i samtiige gilder landet ov r være alholdt gildeting. Gildetinget er gildets øverste myndighed. Det er her, gildeledelsen skal stå til ansvar for sin ledelsesfgring. Der skal genvælges eller nyvælges til ledeken og udvalssposrer, aflægges beretning, {remlægges revideret drift regnskab, staru samt budg tioelag m.v., og sidst. men ikks mindst, skat/bor der findeen rastlæggetse af gitdets arbeide sted for det kommende gildeår. Oet er f06t og fremmest den siddende gildeledelses opgave og ansvar, at gildetinget forløber roligt og vardigt, at der træffes de rigtiqe valg til de respektive po ter, der skal besættes, og at sag r, der skal til afstemning, fremlægges klart, præcht og loy- Til hjælp hertil hår gildeledeken bl.a. "indkaldehen til gildetinget", som f.eks. kan se!'d som vi t på sid 3 Husk, å1 indkaldelsen skal være sildets medlemmer i hænde senest l4 dage for gil, Til dagsord n ns enkelte punkter kan oplyses: ad pkt. 1 Gildeledelsen bør i forveien have fået tihaqn fra dem, som de vii foreslå til valg, henholdsvis dirigeni og protokolforer. I der gilde, hlor jeg er mediem, foreslår vi altld kansler n tal protokolfører, det er jo alligevel kansleren, der skal have arbejdet m d udsendelse af reierat m.v. ad pkr. 2 Gildemesteren bør i god rid have gjort sine no&ter om, hvad der skal siges, eventirelt have et manuskript, som k:n læses op. Efter min opfatlelse bor beretningen være så kortfattet om muligt uden alt for mange deraljer, men alligevei fuldt dækkende for året, d r sik. Eventuelle lremtidsvisioner kan osså medtages he.- ad pkt. 3 Det er ikke sikkert, at I i jercs gilde har beretfing fra grupper, udvalg os 4 og fond m.v., men det er en qod ide a1 have det- Gennem disse beretninger gives der mullshed for, at det samlede gilde får er indblik i gruppernes, udvalsenes og iondenes arbejde og virke. ad pkt. 5 Det af revisorerne revider de og lnderskr vne driftsregnskab oq status vedlæqges indkaldelsen, således at alle sildets medlemmer - inde. gildetinget - har mulighed for at sætte sig ind i regnskabels enkelie poster.

4 GI]LDIETING Det vil være særdeles oplysende, hvis bucge::: :-: r:'åfet r sat i parentes ud,or de tilsvarende poster i cjriftveas<a*:. Eksempel på driftsresnskab^tatss: se håndbos for sildeiede *. a 3.1. ald pkt- 6 Gildeledehens forslas til budget for det komre...,. :::.. heilrnder eventuel fastsættelse af forhojet koniingent (gi!deska:' re.i!ægees indkaldelsen. Husk, at der i budgettet afsattes beløb tll, at gildemesteren {GM),!,, dets internationale medarbejder (Gllvl) 09 eventuelt andre udvalgsmed lemmer m.v kan deltage i de arangementer, der afholdes på lands, provinc'a., d,rtrurs og ttadls,ldeplan. Endvidere bør der tænk s på, om ikke optagelsesudvalget - for et sådant har I vel i ieres gilde ' skal have et beløb at disponere over i forbindelse med der s oplysni.gsarbejde overfor eventuelt kommende gildebrødre. I det 9ilde, jeg tilhdrer, har vi et optagehesgebyr lil delvis dætning af de udgifter, der er i,orbindelse med en optagelse, f.eks. gildebrev, gildenål etc.. Se eksempelside 5 ad pkt. 7 Eventuelle indkomne skrift ige forolag bor ' for at alle gildets medlemmer har mulighed lor at sætte sig ind i for lågets art' i kopi vedlægges indkaldelsen. 8-1 l Gildeledelsen bør i god tid l0r tinget have undersøgt, hvem der onsker genvalg/ikke genvalg til de pågældende ledelse$ os udvalgsposter. De po ter, der skal nyvælses til, finder gildeledeisen emnerne til og får de' res rilsagn. Skriv på indkaldelsen, hvem der foreslås til de enkelte poster, oq om dot er nwalq eller genvalq. åd pkt. 12 ldet gilde, jeg tilhorer, hårvi kaldt der sidste pu.kt på dagsordenen "gildets fremtidige virke". Når vi har gjort dette, er det fordi vi derved har mulighed for, ateventuelie fremkom.e emner under gildetinget kan henvises hertil, behandles og evenluelt vedtages. [,4ange gode lorslag, der er fremsat mundtligt på et gildeting, er efter min opfattelse "druk' net". fordi der ikke har været muliqhed for at behaadle det. Hvis I i jeres qilde vil ændre punktet EVENTUELT iil GILDETS FBEI\4TlDlGE VIBKSOIVIHED. kræver det nok en vedtægtsændring, men den kan I så tage med under pkt. 7 til føgtkommende gilde:.q. Jeg håber, at I må få et godt og givtigt gildeting, og husk, at god tilrerte aggelse er Jorsen Orlien, 12. Sct. Georss Gilde i Aalboig. 2

5 EKSEMPEL PÅ EN INDKALDELSE TIL GILDETING, Gildets navn INDKALDELSE TIL GILD TING. Dato-klokkesret-ned. dato... Gkal være GBR ihænde s nest 14 dage før gildetinset) Dagsorden ifølge vedtægterne: kkriv evt., hvornår disse er vedtaget). 1. Valgåfdirigent......og protokolfører.. (GL:fo6lag parat ved gildetingl 2. Gild mesterenaflæggerberetning. 3- Bererning fra grupperne {skriv navneae på gruppelederne). 4. Beretning fra sildets udvalq oq fonds Gkriv navnene på ud!ålg og fonds, amt hv m, dcr ajlæqger bererning). 5. Gildeskatmesreren aflægger der reviderede regnskab. (drif tsregnskabet o9 status, underskrever af reviscrerne,!edlagger. 6. Budgetto6lag for det kommende gildeår. herunder fastsærtetse af kcnlingent. (Budgetfo6lag m.v. vedlægges). 7. Behandling af indkomne skrifrlige forslag {skriv, hvitke forstag, det drejer sig om, i ml foelag$lillerens.avn), vedlæs evt. kopi af forstaqet. 6. Vais af sil.jeledehe oq suppleanrer ior disse:xx) a. gildemester...,.,, uppleant....,..,, b. giidekansler suppleant c. gildeskarme ter....suppteaflt_ Valq af herolder o9 suppleanter for disse: XX) a, stavherold-., -....suppleant,, b. faneh rold suppleanr

6 GI I,EtrT-IN]G 10. Valg af revisorcr og suppleanter for dhse: xx) a.reviso...,...., tuppleant b.revisor suppleant Valg af medlemmer til udvalg og fond samt suppl anter ior disse (skriv navnene på udvals og fonds, samt hvem der er i forslag, om det er nvvalg eller senvals). 12. Eventuelt Bilag: Driftsregnskab for året O1 0l-19- ti Statuspr Budgetforolas for året til lndkomne foelag: XX) Skriv under hver post, hvem d r er i fortlaq, om d t er nvvålg elter genvalg, BLODBANKEN HAR OGSÅ BAUG FOB DIG I\4ELD DIG SOIVI DONOR, OG DU ER MED TIL AT BEDOE ANOBES LIV,

7 G I LDETING GILDETS NAVN: Budgetfoulag for året 0l{1-80 til INDTÆGTER: Kontingent: xx GBR a' xx kr. ianuar kvartal.....kr. xx GBB a' xx kr. april,iuli,okt. kvårt. kr. Optagekesgebyr: xx GBR a' xx kr kr. Rentei...kr. ialt UDGIFTEB: Kontingent Landsgildet: xx GBR a'kr kr. Ko ntingent Stadsgildet I xx GBB a'kr kr. Kontorhold og pono kr. Gildehaller og mpder. Fepræsentation og gaver Optagehesudvalget Gildemesterstævne kr kr....kr kr. Landsgildets int rnationale stævne (LlS) kr. Andre tværgående møder m kr. Uforudsete udgifter kr. kr. Kontingenter loreslås forhojet til xx kr. pr. kvanal f,a april kvarrsl.

8 SVMBOLET SYMBO[-ET For nogle år siden nedbrændte vores gildehu "GOOD TURN" til qrunden, os der med forsvandt slort set ak inventar til gildehallen m.v. Grupperne trådte hjælpende til og forærede gildet forskelliqt. og vi lvores gruppe besluttede at fremstille en try dug til hpjbordet som vores gave. Vi udformede dugen på en lidt ny måd, idet vi fremstillede en enslarvet dug, der dækker hele højbordet. Ivlidtfor oq ovenpå denne anbringes så et "forklæde", d.v.. et stykke stof, ca- 1/2 m bredt, fa tholdt af pu,ten og hængende ned foran. På det stykke, der hænger ned, er placeret en dekoration, og i dette rilfælde fandt gruppen, åt mit udkast til et "sct. Georgs symbol" var bedst egnet, Det er ideen med detie Jorklæde, at gilder så kan have forskellige srykker, beregnet for almindelig gildehal, gildehal med optagelse, gildehal med væbneroptaqelse o.s.v. (Vi har også et forklæde til sidslnævnte). Symbolet er udiort i rødr lilt på gul"gylden bund - det passer fint til den kongeblå dug. Nogen tld senere skulle der indvjes et nyt giide i Nore.Aklev, vores naboby, og vi besluttede at forære dem en kansler os skatmesterkæde, hvori indgik dert sym bol. Jeg allierede mig med en sildebrors suldsmedemand, Flemming Ruder, og i fællesskab designedevi kæderne, der er ens- De er udfort i sterlingsølv - og vi har na' lurligvis eneret på dem! Da nu samme gilde skulle vælge et symbol for deres årlige marchtur, bad de om lov til at bruge symbolet som marchens "vanegn", og det fik de naturligvis. - Jeq travede selv de l0 km for at erhverve diplom og medalje! Om symbolets udformning er blot at sige, at jeg har forsøgt a1 lade den gåmle spej. derlilje og den gamle Sct. Georg-drage-skikkehe fremlræd ien forenklet og måske lidt moderniseret udgave. Når alt kommer til art mener jeg, ai det er noget væsenl ligt for os i gildeti Bevar de gamle værdier i nye udformninger. Adoli Schwærter, l. Sct. Georgs Gilde i Nykøbin9 F. Vil du vide mere, f.ekr. om kander og skåtmesterkædens pris, kan d! henvende dig til Adolf Schwærter, Grp.sundsvej 239, Karleby,4800 NykObing F. Sa symbolet på bagsiden. 6

9 MARCH AKlII]V!lIET Som ganske nyr gilde stod vi i Nøre,Ahlev i den siluation, at vi ikke havde nogte traditioner, der forralte os noget om - hvornår vi skat gøre hvad. Gildet, der tæller I7 gildebrødre, drøfrede på adskitlise møder, hvordan vi kunne stå flere Jluer nred samme smækl L Vi ville lave er stykke good.turn arbejde. 2. Vi ville skåbe en aktivitet, der kom ftest muligt t;t gavn. 3. Vi ville qore gildet i almindetighed og naturtigvk vort eset gitde i særdeleshed kendt i vort område. 4. V ville "lave ' nogte penge. Vi havde murighed for objektivt at drohe de aktivireter, vi som gitdebrødre havde været med i tidligere i andre qilder - 09 derigennem ftnde lordete 09 u emper ved de fo6kel ige tl6ditlonsbundrre arbejder, der bliver udfort. Efter mang ov rve,elser bestuttede vi, at vi vi e gennemfdre en march, der hen" vendte sig til hele famiiien. Del lyder nemt - det er det også.detvist. Vi kontaktede Dansk cangforbund, og ad snirktede veje tykkedes der at btive med lem af denne forenrns. Normah skulle det ikke være særtigt svært, men med ukue, ligt såpåmod lykkedes der at træde på diverse tæer, hvitket bevirkede, at vimeget nær var kommet for senr igaig. Pianen var en march forste week-end i marrs måned vi valgte rned vitje dette tids punkt for ikke at ramle sarnmen med att for mange andre marcher, og stet ikke sam_ men med nogen på vor egen egn. Er udva's olev vrl$ på rre oe,sone, - og rå g,t v,,g"ng. Fø6t skulle vi finde er medatje.motiv, og vi vetgte Sct. Georg og Dragen ikke sær ligt originalt, men omvendt absolur et særpræg, der kunne gøre vor march tit nogei specielt. Vi ko.taktede en gildebror i Nykøbing F., der ha. tavet en dejtig tegning sf motivet oq fik hans tilladelse tal ar bruse d.t tit medatje. Så indhen.ede vi;mæ;qde tilbud, os bestilte stutretig 300 medatjer til tevering den 1. marts.

10 f- AK:iIVNTLET Ruten blev udvalgt med stor omhu _ en på lo km og en på 22 km Vi sogte om tilla' deke hos kommunen tii at benytte en skole som udgangspunkt med skolekøkken t;l brygning af kaffe - fremstillrrg at hendmadder o s.v. Tilladehe hos lodsejere, skowider og politi til at bruge de valqte r!t r'gennemprøvning, om nu oqså en barnevosn kunne kamme med all steder. PR.arbeidet best6r fobt os frem,nes! i at fr.mstrlle en brochure lil uddelins På an_ d.e marcher ' til.undsend.he til omkiinqliggende gilder - til omdeling til om_ kringliggende spejdergrupper. til fremlæggehe på kontorer og i butikker I vort o.n råde. Pressen blev kontaktet og en oplysning om, ar det var lvkkedes at få borgmesteren til at åbne marchen ved at gå i spidsen, hører og5å 1il de tlng, der giver mulighed for Tll vor cafeleria "åfdellns'' måtte sqqes tilladehe tl] engangsbevllling tor salg al 0l ' aftale med leverandører om kreditbetaling, returvarer, elhentnins, afleverins m.v Euten - ller rettere ruterne almskes oq gennemprove d.gen {or 'os så dt man iqana med selve dagen. Slagplan r 1.00 Salg + udlevering af startkort påbegyndes. SmOirebrOd til rasteplads sm0res. Bastepladsfolk + kontrollanter korer til rasteplads. Rasteplads + kontrollanter klar, (det viste sig at være lor sent, der var nogle srvkker, der 1øb do 22 km lgennem på mindre end 2 timer). Udfyldninq af diplomer. Stemplins oq medaiieudlevering påbesyndes. Senesr kl : Senest kl Rasteplads lukker, rydder op, korer tll mål - husk kontrollanter. Stempling og medaljeudlevering slutter' Buteafmarkning nedta Oprydning, optælling af varer + kastebeholdning.

11 AKlirr llltet Vi kunne nu sætie os og i fællesskab nvde et måltid måd 'efter vel overstået arbei' Det lyder nemt _ og er det også, - men det kræver, om så meget andet, et vel tilrettelagt program _ og en meget stram disciplin hos gildebrødrene, ler kal gennemfore afiangementet. Vi havde 211 delraqere på marchen, hvilket gav os et overskud på ca ,' kr', og vi kunne nu sette os ned oq vurdere, om vore mål var blevet opfvldt. Vi fik en mængde mennesker til at gå en lang, men deilig tur i et skønt naturområ_ Vigav hele familien mulished for atvære sammen om en aktivitet- Gildet blev meget hurtigt kendt åf byens boqere som værende aktive og åbne Vi "lavede" nogle penge, om blevputtetienti fornrå let op rettet lond. D isse penge bruqes primært til at stotte speiderarbejdet i området, men vi har i fundatsen åb_ net mulighed for hjælp til manqioldige områder. Til brug for os selv fremstillede vi en "dreiebog" med alle de mange ting, man skal huske. Det er givet, at hvis andre gilder vil igang med at arangere marcher, å sen_ der vi meget gerne et eksemplar - og er iovrigt tll rådighed med råd og vejledning. lvied venlig gildehiken, Lizzi Broqger, gildemester i Sct. Geotgs Gildet i Nørre-Ahlev. 6 Medaliemotiv 1979,

12 Fordeling af disirikr-, stadsgitder og enkehgitder under de enkette provinciater pr.30. september Distrikr - os Gilder under Gilder udendistrikts. og {or di triktstadsgilder oqstadsqilder lalt Sydjylland o t 1A Sydsiælland, (Grønland) lalt 192 (S=:i B+li.T ---,-..j- --= =-r^_ l[l N6r --\r g'-r\ l0

13 HISTORNE LIDT OM VOR HISTORISKE Baden'Powell fortæller oml BAGGRU N D RIDDEREN, SPEJDEANES IDEAL I riddertidens stolte dage må det have været et flot syn at se en af disse stålklædte riddere komme ridende gennem mørkegrønne skove i sin skinnende ruetning og med skjold og lanse og vajende ljer, medens han forte sin fyrige stridshest, rom med stor ste lethed bar sin rytter. Og tæi ved siden af ham red væbneren, en yngling, ridde, rens følgesvend og trofaete kammerat, som ngang selv skulle blive ridder. Bag dem red hirden, en patrulje væbnede mænd, stohe og modige krigere. som var rede til at følge d res ridder lige i dødens pone - om det behøvedes. De var de gamle frie adehmænd, som ved deres mod os deres varme hensivenhed for deres ridder våndt så manæn toltseir. I fredsrid, når man ikke behovede at slås, plejede ridderne daglig at ride omkringfor åt se efter, om de kunne qøre nogen, som trængte til hjælp, en rjeneste og specielt om han kunne hjælpe kvinder oq børn, som var i nød. Nå. hån vår opiaget på denne måde, kaldtes han en "Vandrende ridder". Hans folge arbeidede selvfolgelig på samme måde som føreren, og en væbner var altid rede ril at række den, som var i nod, sin stærke, udnrækte hånd. De gamle riddere var landets påtrulieførere, og krigerne var speidere. PatrutiefOrerne og spejderne ligner meget ridderne og deres hird, især når de sætter deres ære i airid efter bedste evne at hjælpe dem, som har det ondt og trcnger tit hjætp. Dere vatgsprog er "vær beredf' til at g9re dette, oq de gamle riddere havde et tigoende vatgsprog: " vær ahid rede". Ridderokabet, d.v.s. Ridderordenen blev stifret i Ensland for omtrent t5oo år siden af Kong Arthur- Ved sin fars dpd boede Kong Ulher Påneragon hor sin onket, o9 inqen!idste, hv m der skulie være kon9e. Han vidste ikke engang setv, ar han var søn af den afdøde konge. Så fandt man på kirkegården en stor slen, og ind istenen var slukket et s!ærd. På stenen nod skrevet: "Den, der drager dette sværd ud af denne sten, han er ai byrd Englands retmæsige konæ". Alte Hgvdingene fo6øgte at drage s!ærdet ud, men ingen kunne rokke det. Samme dag blev der hotdt en turnering, som Anhu fætter kulle delrage i, men da han kom tit rurnering p{ad en, opdage, de han, at han havde glemt sværdet hjemme. Han sendte derfor Anhur af sted for at henre det. Anhur fandt det ikke. men da kom han tit at rænke på sværdet på kirkegården, gik derhen og drog sværdet, som straks tgsnede sig, og Arthur tog det så med til fættercn. Eiter :urneringen satte han sværdet titbage på sin ptads istenen. Og alle prøvede nu atter at drage det ud, men ingen kunne rokke det, så da Arthur forsogte, drog han det ud med storste lethed, og så btev han udråbt tit konge. 1l

14 IHIIISTORIE Senere ramlede han nogle riddere, som plejede at siddesammen med ham omkrins et rundt bord. Riddern; af det runde bord kaldtes de Dette bord kan den dag idag res ibyen Winchester. Riddernos love IOd således: Vær altid r de. med rustninsen På. undtagen om natten, når du hviler' aeskytde fattige og hiælp dem. som ikke kan for var sig selv' Goraldrig noget, som kan skåde eller krænke nogen Vær beredttil at kæmpe for landets forcvar. Hvad du end er oplaget af, 9g atvinde hæder og rv ved ærlighed' Bryd aldrig dit lofte. Sæt livet ipan! når det sælder livets ære. Hellere dø med had r end leve med skam. Ridderskabet kræver, atynglingen skaloles op i at udfore det me t an trengende og ringeaqtede årbeide med tilfrcdshed og godt humor, og at qøre åndrc en tjeneste Dette er de fo6te love, som ridderne vedtog og som danner for vor tids spejderlov. En ridder (eller speider) er altid en gentleman lvlang 'orbillede mennesker tror vlsi at en gentleman må trave en god slump pense Nlen det er ikke pensene' som stalr e. æntreman. En gentleman er en ridd r, som i al sin virke prakti erer spej- Baden-Powell til Sct Georos Das April '1939 som en hil in til alle RiddersPejdere og Rovere. Afskritt "VARDEN" 14. årgang nr.4, April 1939 LeiI Lindholm Nieken sct. Georq Gildet i Bagsværd 12

15 VENSK SKAESGi]I- DE ig ILDE HVAD ER ET VENSKABSGILDE? Ja. det kan sikkelt være rnanqt oq meset, men for 3. Sct- Georgs Gilde i Frederiks haeo kan vl tillade os at delinere det derhen og ige, at vi!irkelig har fundet venner! vorl venskabsgilde, 1. Sc1. Georss Gilde, Kolbotn i Norqe Ve.r.ab er jo lkk noger, man kalder et hvilket som helst bekendlskab, blot lcrdi man har truffet hinanden nogle gange. Et!irkeligt venskab er noger, der bundfæl der siq indeiia, os som lrnssomt vokser sig stærkt og binder en i et frivilligt engage_ mf_r. Der L noqer, man værn.r o n. Det begyndte med, at 2 af vore gildebrpdre tor godt 7 år siden dellog i Nordkk siævne i Telemarken i Norge. Uvilkårlist får man mere kontakt med nogle end med andre på et sådani stævne, og her fik man akså særlig god kontakt med et gildepar ira Kolbotn, som ligger lidt syd.ost for Oslo. Kom'nunens indbyggertal er ca. halv' delen af Fiederikshavns. I gildet havde vi fl re qange talr om muliqheder for at tå et venskabssilde et eller an' det sied, og vi hav.le bemærket Låndsgildels oplæg, hvorefter man via landsgilde' konlorei kunne få kontakt til en del lande. En overgang havde vi ai forokellige srunde tænkl på at forsoge os med Portugal. l\,4eo nu havde vien mere nærliggende mu. lished, hvor sprogbairiererne oven i kobet var minimal. Vi blev derfor enige om, at voie slld brodre skuile skrive til Kolbotn for at sprrge, om man kunne foreslå os et no6k silde som venikabsside. Reaktionen lod ikke vente længe på sig, lor snart efter kom der et brev, hvori man spurste, om vi ikke h;lvde lyst lil venrkab kontakt med 1. Kolbotn,.os det havde vi! Hv.d sør man så??? - Vi var naturligvis m set posilive, nren der skulle herefter gerne q6res noger for snarest a1 skabe nærmere kontakt, så vi fandt ud af at modes på d no6ke sildcrs lejrplads ved Kvernmoen - lise nord,or Halden. Som ;ast - så sjortl Den 25. maj 1S74 tog vi dertor en færge fra Frederikshavn til Giiteborg kl.6 om morgenen 9 mand hoi os kørte derpå!idere op til Kvernmoen, hvor vivar lidt over middag. Det blev et neget posirivt mode, og vor led l e havde et uformelt mode med repræ entanter fra 1. Kolbotn, hvor det aftaltes, at Kolbotn.gilder skulle komme på besøg i Frederikshavn i torbindelse med vor internalionale gildehal i oktober. Og det gjorde de. Der kom i alt l5 nordmænd, som bl v indkvaneret privat ho vo' re qildebrødre. Det har i siq selv været med til at etåblere vort nære kendskab til t3

16 \IiENSKABSG!LtEE hinanden, at vi hver gang har boet privat i fogkellige hjem. Vi fejrede IFOFSAG med en dags loreinkelse på Bongsbo Nlus.ei, hvcr de noske gildebrødre var med til en dansk sildehål med optagehe. Man har nosle rituale, i Norq., men ikke i samme gra.l som hår. En stor f..skel for os ei.,rt man ikke har gildemestenaten i Norge, men kun 5 min. Scl. Georg. Besten af aftenen hvggede vi os, og der var forskellig underholdning. Næste dag havde de af vor. gilcebrodre, der ikke havde ligge»de gester, arrangeret frokosr for os alle i frederikshavnergilderne hvtte i Aasted, inden de no6k gilde' brødrc igen satte kureen hiemad. Siden dette første egentlige mode har vore s;lder med iævne mellemlum udvekslet blade oq andre meddeleher. kær ved juletid Prøler vi at finde utraditionelle veje lor at lave særprægede hirsener gilderre imellem Året efter ' i juni 1975 _ var vi inviteret på genbe og i Kolbotn. Vi ankom lgrdag ef' termiddag. Efter indkvartering og spi n:ng i hjemmene, biev vi kort på sight'see ing i Oslos centrum og endte på toppen af Holmenkollen, hvor vi havde en virke' lig verly"kel allen i nogle meget hvggelige loldle' Det var førsle gang, vi stiftede bekendrskab med nordmændenes lorm ior gildehal. Den er r t kort, men meget stemningsfuld, og hele aftenens arangement blev l0rst tilendebragt, da nran ritue t slukkede lysene il'øjsædet. A{ afteoens intressante indslag skal særli9 fremhæves en ældrc nordmand i folke_ dragt, der introducerede og spillede på mange forskellige, gamie norske musikinstru_ Attenen på Holmenkollen luttede ved 22tiden, men he.efter var vi delt ud igrup_ per på 1O-12 personer, som sainledes til natmad i forskelli!e gildehjem, hvor de fie' ste vist hyggede ig til langi ud på de små timer. Næste dag modtes vi alle ril et kæmpe frokostbord i en åf gildefamiliernes deilige store have lige ned til en so. Sikken en fest når så mange sad ude i soien ved et lansi bord og nød maden, samværet og atmosfæren. Det var bare deiligtl Vi nåede også at komme ud iil en skont beliggende spejderhvtte. H r vai vi blandl andet på wood-craft-tur med en af de norske gildebrpdre, der er foetmand til daglig. Det var meget spændende at være med ham iskoven, for hvor kunne han dog forklare og fortælle. lnden vi korte hjemover, inviterede vi nordmændene til Danmark året efter i sep' tember, hvor vi bod dem velkommen om morgenen i Krudttårnet med en porsesnåps, og muæumsin pektøren viste os bagefter rundt i tårnet. 14

17 VIENSKABSGII-EE Efier indkvartering og frokost i gildehjemmene var vi atte på en fin tur i Råb,erg [,4iie og havde virkelig vejret med os. Om aftenen mddtes vi i nogle setskabslokater tit sildehrl med væbneroptagehe og pisning bagefter_ Der skat her indskydes, at den ene af de nye væbnere var bievet optaget som svedd iden gitdehat, nordmænden deltog i føftte sang, de var her. Efter kalf n spilledes der op iil dans, o9 stemningen var heh i top. Fprst langt senere er vi blevet klar over, at nordmændene aldrig tidligere havde danset i forbindelse med et qildearangem nt, men det var der nu ingen af os, der opdagede den aften, for de dansede skam ivri$ nokl Sgndag modtes vi ved lor hytte i Aasted tilen frisk travetur iådaten, inden froko, sten blev indtagst, 09 vore gæster skulle hereiier med færgen ved l3riden. Fø6te week nd i seprember 1978 var 15 af os att r i Kolborn. Denne gang nod tri, ren mest inordpoh-ekspeditionernes tegn. Vi var på en inreressant tur tit EygdOy, hvor vi så både "Fram" og ''Gjøa", og vi var på det f{otte, nye Norsk Sjøfartsmuseum iosio. Vi nåede desuden en tur på tilandsmuseet Nork Fo!kemuseum, inden lordasens eftermiddagsprosram slutlede med kafle og en særli9 slags vafter på cafe Aftenen b syndtc med en meget stemningsluld gildehat med optagetsen pi bibtioteket i l<olbotn, hvor vivar hele aftenen. Efter gildehatten trakteredes med aile riderc hiemmelavede '1ag seiv bord" - ind imellem aibrudt af seriose eller gemyiliqe indslag af lobkeilig art. Senere på aftenen så vi film og billeder fra vore ridtigere fælles affangenrenter, der var forskeliige konku(encer, og til slut sang og spittede den nyoptagne, som iovrigt var hollænder, viser til eger guitarakkompagnemenr_ Om søndagen var vi på besøs i Boald Amundsens hiem i Svarskog, som tigger i samme kommune som Kolbotn. Frokosten, som vi indtog, inden rejsen igen gik hjemad, foregik i byens vandtåm, hvor øvercte eraqe er et ston, hyggetigt mødetoka le, hvorfra der er en skøn panorama.udsigt over hele området. Så var det igen tid til alsked, men nu siger vi åhid på gensyn, for der skat heht ikke så mere end et års rid,lorvi igen tkalvere sammen. Oet er der btevet tradition for. 9 fra von gilde var for nogle år siden med på de norske gitders årtige træf ijuni på Kvernmoen. Det va. også et godt og vellykket atrangement. Desuden har efterhånden en del gildebrpdre fra 1. Kolborn og 3. Frederikshavn haft qensidig kontakt med hinanden på forskellige andre måder, blandr andet v d b sgg i Norge eller her. I det hele taget er det at have l. Kolbotn som venskabsgitde blever det samme for os som at have virkelige venner i Norge, o9 det er vor opfattehe, at det er en konrakl. der er kommet for at blive. Den har inrpireret os ud fra og har virkelig givet os noset at bygge videre på. 15

18 ,VENSi(AESGtI.-DE For fuldnændigheders skytd skal og.å forlælles, at vore gikier har naslen Lige men ge meclemrner, og at 1. Kolboin havce 10 års fodselscag sidsre etterar, hv.r!iila: imidlertid har man r Kolbotn stariet 3 nye qrjder ior et pdr å.:iden, så man nu ; alt har 5 gilder på Kclbotn, rom nordrnændene sigerl Til gilder, som ønsker v nskabsgilder i!dl!.det, vil ;eg sige;tas med på et al de tor skellige stævner, der aranqeres rundt om i ianden, for eksempel Grossal i østr g eller de nordiske stæv.er, som rinder (ed hvert andet år på skift i de fem nordiske Penonlis kontakt meliem gildebrgdre er for mig at se (l t absolut bedste grundlag at byqqe en venskåbdorbind lse på. Og det er vel osså en viqtis side ai dct internario- 3. Sct. Gilde r Fr deriksha!n,, q.- ',={ \ \ - \, iq, ryl c -''/' //i ir, '2, \ o,.o.ro.o." På de neste 2 ider kan Gilderne i Sitkebors har året _ ', ( -i' ( En ide at tase op for andre distrikts'og/eller iadsgilder. 16. \'\ dui norrehe 1 : 1 se et eksempel på, hvorledes Sct. Georss udarbeidet et program, som viser samtlige a(angementer i

19 :3,'"* " i; l: ;;;;;; 1;;, i" stiiå.lnw.rhs' i " u-a"" nt iiedloe;h" sr' ss!'i&srnddi n 2. ua^a;q sg, sbv5 ki se 1!:' F l; ; ;:;;:; iil,i : i;s,"* iodlrb *d; ",a 2 tocdaq! 3 &!dåo r!6 1 Di it - Mdd;!! r Gst"da 6. r;^dia rt. e.cetr "; ' i^:i- {6 F d4edal q i Mardao re{ 1n. i;;d"c re4 4 sro!b!*.i qqaaldelsel ndda med dtrkusoi r tolaq i;iiå 1 vå!1!!, 5. M"id.a di. 1 s6. j tuid.a -od 3 si!!.qi 'hd Yqq 17

20 Gruppel P,oe*" HuBk! 'isft rii.3 hæ;rqpr1 18

21 N4[LJø.GENBRUG EN AKTIVITET SCT, GEORGS GILDERNE BøR STøTTE GENBRUGSTANKEN. På min opslagstavle hænger der en annonce, hvorpå der står: Vi skat bruq vort qamle pap og papir igen, Vl SKAL!tl Firmaet bas.nroncen er Dansk Aeturpapir ApS, o9 tandsdehaftagerne er firmaerl\4eje. Antonsen A/S, Nøresundby, ttf. (08) j7 33 5b Averhoff & Co. A/S, Gtortrup, rlf. (02) Averhoff & Co. A/S, Århus,1]r.l16t H. l. Hansen Akts., Odenæ, ttf. (09) L. A. B.'s Raastoiindsamtinger AÆ, København SV Nordisk Raastof-CompagniA/S, København, tlf. 101) 67 l1 77 Nordisk Raastof-Compasni A/S, Århus, ttf. (06) j P. Bisselsen A/S, Åbenrå, ttt. 104) A/S Grenå Papfabrik, Hartmann Emba ag AÆ og Skjern Papirfabrik af 1978 A/S. Ovennævnte virksomheder er medtemmer af: Oansk Returpapir ApS, Bungstedvej 75, 2960 Fungsted Ky$ ttf. {02) Førstnævnte aftager, som vi arbejder med i Hobro, opsti er der antat contåinere, der skonnes nødvendigt på den plads, hvor tæsningen foregår. Ovenstående er indledningen rit en tine artiket med opiordring titsct. ceorgs qitderne om ar gøre noqet ved denne sag de sieder, hvor p"pi,ind;mtrng i(ke at;åe er rgang elle, blot hår en periodrst karakrer En o,ganireret papirindqmtrns er.ron ieg senere vit tomme ind på.er vætdrgr ak. r,! for lolåls,ldeine, me4 osså hoi qrddlrt stæde ror toll på egnen. som tæ;per Fn ro.vvlet kdmp mod pdd[ojerqeae. der imanglotdge litfætde hdvner på tosse. pladse,ne. I der lølgende skat ieg foriæ e trdi om, hvordaa sdgen e, greber ;n hos os r Hobro, hvor indsaml,ngerle 5rdrrede to, over l\,ve:r 5lden. Det hele b gytrdre med, at en købmand Arthur liløtgåa.d tog fat, da han var stærkt rntpresserer i at samle midte. ind nt Fr fr itutlsbdd, som på det ridspunkr va, et åk1u. etemneibydebarten.. Sct. Georgs gilder 09 Hobro Husmoderforening arbeidede hver for sig med samm ls

22 NÆ[LJø.GENBRUG sao, oe blev på den måde draget med ind i arbejdet. Derefter blev der i mange år ind' sa;lei aviser' et arbejde, som sik med liv os lvst, indtil målet var nået Da fiiluftsbadet stod færdigt, overlog Sct Georg gilderne indsamlingen på egen hånd. Planlægning og system blev slagordene, og de to ting blev rygraden i foreta_ Bv.n b,ev lnddeli i d,1n,l ler, der blfv'rufier ciuler med l'mapr, rofl vrlle stille voone ril rådrqhed, os d!;slduoet udårbejdede pd grunoldg af bvkorrer de enlerle di.*iå. æ, oi,,nolonel T,ea lorskel rse lcrve', fe\r' s'lppe I gul srupop 2 olå o.s.v., samt fastlagde indsamlingsdagene lor el år ad gangen Her i byen består avhlauget af seks mand, to fra hven gilde, samt en kontaktmand' to- oesoerne kan henvenile sig til, f.eks. om aihentning af større partier' tidspunk_ ier..v. Hans navn og t refonnummer bliver åltid meddelt i de annoncer' der ind' rykkes før indsamlingerne Endvidere har vi en pladsmand, som kan qlve be ked om alr vedrorende afhentning, forglemmeher og lignende, der er indløbet under indsamlingen. Han slår og å for udl;vering åf toririst<ninger i rorm af neserboller, ol og sodavand til de hårdt arbej Vor PR-mand sorger altid for, at pres en dækker vore atrang menter' Priserne på papn har været meget variabie, men det er lvkkedes {or os at sælge alt til dato med ;ærkt skiftende overskud, så vi har eriaret andheden iordsproget om de mange bække små, som bliver til den store å. Således er der i årenes løb samlet mange p n_ oe ind. oo disse hå sammen med r^dtægre l'' dndrp grldedrransementer væ'ei med ii.,,;, ;,"." 'no,e,re bvens ro'ete trrr'oshjfm ro'born os unse d"n servejende in;ritution Sct. Georgs Gården. Desuden har vi kunnet hjælpe bvens Lrngdomskorps' når dette var nodve.diqt Ja, vi har givei lørre og mindre belob til mange human!_ rære opgaver, sidst kr ,_ til Bed Barnet i anledning af b0rneårel' Vort p.ogram for iorteller, at der bliver indsamlinger clen 6' oktober 1S79, de; 9. februar 1980, os den 12. juni 1980, os de tilendebrinses hver lor sig i tidsrum af ca. 3 timerln.l,åmlinoen den 6. ot,ober qdv omkrrng 40 rons pdpl og pap' hvil<er rndbrdgle ;"; ;.""-'rrn 4.000, k,. t, h., naru,l;svrs nosle udsilte' i loro'ndehe med a' men ", når di se er trukket fra, bliver der alligevel et pænt belob tilvor "n0".*",, Jeo kan rkke lsde være meo d' prale lidt nu l den tor on'ialtc Sct Georgs G:ro vd' a"i."g", uo", mor(tog oe l'dr lolt Nogle sirdebrodre lrk den ioe dl del lun ne indre[s "i til lokaler for gildernes årangementer og fremkorn med nogle fantasi- 20

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Skudår / skuddag - hvorfor nu det???

Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Skudår / skuddag - hvorfor nu det??? Den 24. februar er det skuddag. Den ekstra dag skal sikre, at vores kalender bliver ved med at følge årets gang. SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Et år er det tidsrum

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. GildeNyt Side marts 2017 GildeNyt GildeNyt Side 1 120 marts 2017 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 2 0 Marts 2017 Stafetten At rejse er at leve.. Det var H. C. Andersen der sagde disse ord. Det er dejligt

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark Lidt at tænke over Oprydning er en god ting. Og oprydning i gamle glemte bunker

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

Man skal forandre for at bevare

Man skal forandre for at bevare U D G I V E S AF : R O L A N D S G R U P P E S K A L B J E R G ROLANDSPOSTEN Årgang 54, nummer 1 28. Juni 2014 Man skal forandre for at bevare I bestyrelsen har vi i samarbejde med spejderlederne drøftet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forretningsorden for 4. Sct. Georgs Gilde, Kolding. Emne Regel/norm/regulativ Rev

Forretningsorden for 4. Sct. Georgs Gilde, Kolding. Emne Regel/norm/regulativ Rev Forretningsorden Forretningsorden er et regelsæt, der beskriver 4. Gildes arbejdsgange. Det er på nuværende ikke et regelsæt der er godkendt af Gildetinget, men udelukkende et regelsæt/normer, der skulle

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

3 Medlemskab. 4 lndmeldelse. 5 Udmeldelse

3 Medlemskab. 4 lndmeldelse. 5 Udmeldelse Vedtægter for foreningen Multisal i Voerladegård 1 Navn 7.7 Foreningens novn er "M,tltisal i Voerladegård" 7.2 Foreningen er stiftet den 79. august 2077 1.3 Foreningens hjemsted ervoerladegård,8660skanderborg

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2014. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2014 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 37. Årgang Nr. 375 Side 1 GRUPPE 4 SIGER: Noget om ordsprog og skikke "Julenissens historie" Ingen jul uden julenisser! Men

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde.

Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Referat fra Gildeting den 04. marts 2014 10. Sct. Georgs Gilde. Gildemester Annie Sperling bød velkommen til Gildeting 2014. Der blev holdt en lille mindestund for Inger Carøe og Inger Lassen. Dagsorden

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014

Cyklister i Kolding. Stenderupskovene. Nr. 1 feb. 2014 Stenderupskovene Cyklister i Kolding Nr. 1 feb. 2014 Kommende cykelture Forårsklargøring af cyklen Elektronisk blad og turprogram Generalforsamling 2014 Regnskab og budget Cykeltur til Bodensee og Rhinen

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug.

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug. Aalborg Stadsgilde Vejledning for gilder og laug. Elektronisk udgave 0.0 01.02.2012 Forord: Målet med denne elektroniske udgave af regnbuebogen, er at give alle gildebrødre en håndbog, hvori man kan søge

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS 1 Sønderho Forsamlingshus er en andelsforening med hjemsted i Sønderho. Formål 2 Andelsforeningens formål er at drive ejendommen

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere