IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS. NR. I FEBRUAB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE i DANMANK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS. NR. I FEBRUAB 1980 9.ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE i DANMANK"

Transkript

1 IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. I FEBRUAB ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE i DANMANK

2 HUSK! GÅR DU AF SOM GILDELEDELSESMEDLEM SÅAFLEVER -SAMMEN MED DET øvrige DU AFLEVEBER TIL DIN EFTERFøLGER. OGSÅ DETTE OG TIDLIGERE NUMRE AF IMPULS, DER ER I DIN BESIDDELSE B.dlktion: Jr4sn orlkn, W6ys*l 3, 5200 A.boB SV, l.lr. lo8) Ekr!.dhion: Lmdlsaldekorroæt, MikkelBrysc B Gado 1, r4o0 Kabhhavn (, 1.1r. l0ll ODla: u(lli6.lsc{. Gælrr cild&n. i o.nmrk, Miklcl Brylse. G.de 1,1460 K6barhrå ( 'f.$- loll t

3 GILDETONG MilN OPFATTELSE lnden 1. april vil der i samtiige gilder landet ov r være alholdt gildeting. Gildetinget er gildets øverste myndighed. Det er her, gildeledelsen skal stå til ansvar for sin ledelsesfgring. Der skal genvælges eller nyvælges til ledeken og udvalssposrer, aflægges beretning, {remlægges revideret drift regnskab, staru samt budg tioelag m.v., og sidst. men ikks mindst, skat/bor der findeen rastlæggetse af gitdets arbeide sted for det kommende gildeår. Oet er f06t og fremmest den siddende gildeledelses opgave og ansvar, at gildetinget forløber roligt og vardigt, at der træffes de rigtiqe valg til de respektive po ter, der skal besættes, og at sag r, der skal til afstemning, fremlægges klart, præcht og loy- Til hjælp hertil hår gildeledeken bl.a. "indkaldehen til gildetinget", som f.eks. kan se!'d som vi t på sid 3 Husk, å1 indkaldelsen skal være sildets medlemmer i hænde senest l4 dage for gil, Til dagsord n ns enkelte punkter kan oplyses: ad pkt. 1 Gildeledelsen bør i forveien have fået tihaqn fra dem, som de vii foreslå til valg, henholdsvis dirigeni og protokolforer. I der gilde, hlor jeg er mediem, foreslår vi altld kansler n tal protokolfører, det er jo alligevel kansleren, der skal have arbejdet m d udsendelse af reierat m.v. ad pkr. 2 Gildemesteren bør i god rid have gjort sine no&ter om, hvad der skal siges, eventirelt have et manuskript, som k:n læses op. Efter min opfatlelse bor beretningen være så kortfattet om muligt uden alt for mange deraljer, men alligevei fuldt dækkende for året, d r sik. Eventuelle lremtidsvisioner kan osså medtages he.- ad pkt. 3 Det er ikke sikkert, at I i jercs gilde har beretfing fra grupper, udvalg os 4 og fond m.v., men det er en qod ide a1 have det- Gennem disse beretninger gives der mullshed for, at det samlede gilde får er indblik i gruppernes, udvalsenes og iondenes arbejde og virke. ad pkt. 5 Det af revisorerne revider de og lnderskr vne driftsregnskab oq status vedlæqges indkaldelsen, således at alle sildets medlemmer - inde. gildetinget - har mulighed for at sætte sig ind i regnskabels enkelie poster.

4 GI]LDIETING Det vil være særdeles oplysende, hvis bucge::: :-: r:'åfet r sat i parentes ud,or de tilsvarende poster i cjriftveas<a*:. Eksempel på driftsresnskab^tatss: se håndbos for sildeiede *. a 3.1. ald pkt- 6 Gildeledehens forslas til budget for det komre...,. :::.. heilrnder eventuel fastsættelse af forhojet koniingent (gi!deska:' re.i!ægees indkaldelsen. Husk, at der i budgettet afsattes beløb tll, at gildemesteren {GM),!,, dets internationale medarbejder (Gllvl) 09 eventuelt andre udvalgsmed lemmer m.v kan deltage i de arangementer, der afholdes på lands, provinc'a., d,rtrurs og ttadls,ldeplan. Endvidere bør der tænk s på, om ikke optagelsesudvalget - for et sådant har I vel i ieres gilde ' skal have et beløb at disponere over i forbindelse med der s oplysni.gsarbejde overfor eventuelt kommende gildebrødre. I det 9ilde, jeg tilhdrer, har vi et optagehesgebyr lil delvis dætning af de udgifter, der er i,orbindelse med en optagelse, f.eks. gildebrev, gildenål etc.. Se eksempelside 5 ad pkt. 7 Eventuelle indkomne skrift ige forolag bor ' for at alle gildets medlemmer har mulighed lor at sætte sig ind i for lågets art' i kopi vedlægges indkaldelsen. 8-1 l Gildeledelsen bør i god tid l0r tinget have undersøgt, hvem der onsker genvalg/ikke genvalg til de pågældende ledelse$ os udvalgsposter. De po ter, der skal nyvælses til, finder gildeledeisen emnerne til og får de' res rilsagn. Skriv på indkaldelsen, hvem der foreslås til de enkelte poster, oq om dot er nwalq eller genvalq. åd pkt. 12 ldet gilde, jeg tilhorer, hårvi kaldt der sidste pu.kt på dagsordenen "gildets fremtidige virke". Når vi har gjort dette, er det fordi vi derved har mulighed for, ateventuelie fremkom.e emner under gildetinget kan henvises hertil, behandles og evenluelt vedtages. [,4ange gode lorslag, der er fremsat mundtligt på et gildeting, er efter min opfattelse "druk' net". fordi der ikke har været muliqhed for at behaadle det. Hvis I i jeres qilde vil ændre punktet EVENTUELT iil GILDETS FBEI\4TlDlGE VIBKSOIVIHED. kræver det nok en vedtægtsændring, men den kan I så tage med under pkt. 7 til føgtkommende gilde:.q. Jeg håber, at I må få et godt og givtigt gildeting, og husk, at god tilrerte aggelse er Jorsen Orlien, 12. Sct. Georss Gilde i Aalboig. 2

5 EKSEMPEL PÅ EN INDKALDELSE TIL GILDETING, Gildets navn INDKALDELSE TIL GILD TING. Dato-klokkesret-ned. dato... Gkal være GBR ihænde s nest 14 dage før gildetinset) Dagsorden ifølge vedtægterne: kkriv evt., hvornår disse er vedtaget). 1. Valgåfdirigent......og protokolfører.. (GL:fo6lag parat ved gildetingl 2. Gild mesterenaflæggerberetning. 3- Bererning fra grupperne {skriv navneae på gruppelederne). 4. Beretning fra sildets udvalq oq fonds Gkriv navnene på ud!ålg og fonds, amt hv m, dcr ajlæqger bererning). 5. Gildeskatmesreren aflægger der reviderede regnskab. (drif tsregnskabet o9 status, underskrever af reviscrerne,!edlagger. 6. Budgetto6lag for det kommende gildeår. herunder fastsærtetse af kcnlingent. (Budgetfo6lag m.v. vedlægges). 7. Behandling af indkomne skrifrlige forslag {skriv, hvitke forstag, det drejer sig om, i ml foelag$lillerens.avn), vedlæs evt. kopi af forstaqet. 6. Vais af sil.jeledehe oq suppleanrer ior disse:xx) a. gildemester...,.,, uppleant....,..,, b. giidekansler suppleant c. gildeskarme ter....suppteaflt_ Valq af herolder o9 suppleanter for disse: XX) a, stavherold-., -....suppleant,, b. faneh rold suppleanr

6 GI I,EtrT-IN]G 10. Valg af revisorcr og suppleanter for dhse: xx) a.reviso...,...., tuppleant b.revisor suppleant Valg af medlemmer til udvalg og fond samt suppl anter ior disse (skriv navnene på udvals og fonds, samt hvem der er i forslag, om det er nvvalg eller senvals). 12. Eventuelt Bilag: Driftsregnskab for året O1 0l-19- ti Statuspr Budgetforolas for året til lndkomne foelag: XX) Skriv under hver post, hvem d r er i fortlaq, om d t er nvvålg elter genvalg, BLODBANKEN HAR OGSÅ BAUG FOB DIG I\4ELD DIG SOIVI DONOR, OG DU ER MED TIL AT BEDOE ANOBES LIV,

7 G I LDETING GILDETS NAVN: Budgetfoulag for året 0l{1-80 til INDTÆGTER: Kontingent: xx GBR a' xx kr. ianuar kvartal.....kr. xx GBB a' xx kr. april,iuli,okt. kvårt. kr. Optagekesgebyr: xx GBR a' xx kr kr. Rentei...kr. ialt UDGIFTEB: Kontingent Landsgildet: xx GBR a'kr kr. Ko ntingent Stadsgildet I xx GBB a'kr kr. Kontorhold og pono kr. Gildehaller og mpder. Fepræsentation og gaver Optagehesudvalget Gildemesterstævne kr kr....kr kr. Landsgildets int rnationale stævne (LlS) kr. Andre tværgående møder m kr. Uforudsete udgifter kr. kr. Kontingenter loreslås forhojet til xx kr. pr. kvanal f,a april kvarrsl.

8 SVMBOLET SYMBO[-ET For nogle år siden nedbrændte vores gildehu "GOOD TURN" til qrunden, os der med forsvandt slort set ak inventar til gildehallen m.v. Grupperne trådte hjælpende til og forærede gildet forskelliqt. og vi lvores gruppe besluttede at fremstille en try dug til hpjbordet som vores gave. Vi udformede dugen på en lidt ny måd, idet vi fremstillede en enslarvet dug, der dækker hele højbordet. Ivlidtfor oq ovenpå denne anbringes så et "forklæde", d.v.. et stykke stof, ca- 1/2 m bredt, fa tholdt af pu,ten og hængende ned foran. På det stykke, der hænger ned, er placeret en dekoration, og i dette rilfælde fandt gruppen, åt mit udkast til et "sct. Georgs symbol" var bedst egnet, Det er ideen med detie Jorklæde, at gilder så kan have forskellige srykker, beregnet for almindelig gildehal, gildehal med optagelse, gildehal med væbneroptaqelse o.s.v. (Vi har også et forklæde til sidslnævnte). Symbolet er udiort i rødr lilt på gul"gylden bund - det passer fint til den kongeblå dug. Nogen tld senere skulle der indvjes et nyt giide i Nore.Aklev, vores naboby, og vi besluttede at forære dem en kansler os skatmesterkæde, hvori indgik dert sym bol. Jeg allierede mig med en sildebrors suldsmedemand, Flemming Ruder, og i fællesskab designedevi kæderne, der er ens- De er udfort i sterlingsølv - og vi har na' lurligvis eneret på dem! Da nu samme gilde skulle vælge et symbol for deres årlige marchtur, bad de om lov til at bruge symbolet som marchens "vanegn", og det fik de naturligvis. - Jeq travede selv de l0 km for at erhverve diplom og medalje! Om symbolets udformning er blot at sige, at jeg har forsøgt a1 lade den gåmle spej. derlilje og den gamle Sct. Georg-drage-skikkehe fremlræd ien forenklet og måske lidt moderniseret udgave. Når alt kommer til art mener jeg, ai det er noget væsenl ligt for os i gildeti Bevar de gamle værdier i nye udformninger. Adoli Schwærter, l. Sct. Georgs Gilde i Nykøbin9 F. Vil du vide mere, f.ekr. om kander og skåtmesterkædens pris, kan d! henvende dig til Adolf Schwærter, Grp.sundsvej 239, Karleby,4800 NykObing F. Sa symbolet på bagsiden. 6

9 MARCH AKlII]V!lIET Som ganske nyr gilde stod vi i Nøre,Ahlev i den siluation, at vi ikke havde nogte traditioner, der forralte os noget om - hvornår vi skat gøre hvad. Gildet, der tæller I7 gildebrødre, drøfrede på adskitlise møder, hvordan vi kunne stå flere Jluer nred samme smækl L Vi ville lave er stykke good.turn arbejde. 2. Vi ville skåbe en aktivitet, der kom ftest muligt t;t gavn. 3. Vi ville qore gildet i almindetighed og naturtigvk vort eset gitde i særdeleshed kendt i vort område. 4. V ville "lave ' nogte penge. Vi havde murighed for objektivt at drohe de aktivireter, vi som gitdebrødre havde været med i tidligere i andre qilder - 09 derigennem ftnde lordete 09 u emper ved de fo6kel ige tl6ditlonsbundrre arbejder, der bliver udfort. Efter mang ov rve,elser bestuttede vi, at vi vi e gennemfdre en march, der hen" vendte sig til hele famiiien. Del lyder nemt - det er det også.detvist. Vi kontaktede Dansk cangforbund, og ad snirktede veje tykkedes der at btive med lem af denne forenrns. Normah skulle det ikke være særtigt svært, men med ukue, ligt såpåmod lykkedes der at træde på diverse tæer, hvitket bevirkede, at vimeget nær var kommet for senr igaig. Pianen var en march forste week-end i marrs måned vi valgte rned vitje dette tids punkt for ikke at ramle sarnmen med att for mange andre marcher, og stet ikke sam_ men med nogen på vor egen egn. Er udva's olev vrl$ på rre oe,sone, - og rå g,t v,,g"ng. Fø6t skulle vi finde er medatje.motiv, og vi vetgte Sct. Georg og Dragen ikke sær ligt originalt, men omvendt absolur et særpræg, der kunne gøre vor march tit nogei specielt. Vi ko.taktede en gildebror i Nykøbing F., der ha. tavet en dejtig tegning sf motivet oq fik hans tilladelse tal ar bruse d.t tit medatje. Så indhen.ede vi;mæ;qde tilbud, os bestilte stutretig 300 medatjer til tevering den 1. marts.

10 f- AK:iIVNTLET Ruten blev udvalgt med stor omhu _ en på lo km og en på 22 km Vi sogte om tilla' deke hos kommunen tii at benytte en skole som udgangspunkt med skolekøkken t;l brygning af kaffe - fremstillrrg at hendmadder o s.v. Tilladehe hos lodsejere, skowider og politi til at bruge de valqte r!t r'gennemprøvning, om nu oqså en barnevosn kunne kamme med all steder. PR.arbeidet best6r fobt os frem,nes! i at fr.mstrlle en brochure lil uddelins På an_ d.e marcher ' til.undsend.he til omkiinqliggende gilder - til omdeling til om_ kringliggende spejdergrupper. til fremlæggehe på kontorer og i butikker I vort o.n råde. Pressen blev kontaktet og en oplysning om, ar det var lvkkedes at få borgmesteren til at åbne marchen ved at gå i spidsen, hører og5å 1il de tlng, der giver mulighed for Tll vor cafeleria "åfdellns'' måtte sqqes tilladehe tl] engangsbevllling tor salg al 0l ' aftale med leverandører om kreditbetaling, returvarer, elhentnins, afleverins m.v Euten - ller rettere ruterne almskes oq gennemprove d.gen {or 'os så dt man iqana med selve dagen. Slagplan r 1.00 Salg + udlevering af startkort påbegyndes. SmOirebrOd til rasteplads sm0res. Bastepladsfolk + kontrollanter korer til rasteplads. Rasteplads + kontrollanter klar, (det viste sig at være lor sent, der var nogle srvkker, der 1øb do 22 km lgennem på mindre end 2 timer). Udfyldninq af diplomer. Stemplins oq medaiieudlevering påbesyndes. Senesr kl : Senest kl Rasteplads lukker, rydder op, korer tll mål - husk kontrollanter. Stempling og medaljeudlevering slutter' Buteafmarkning nedta Oprydning, optælling af varer + kastebeholdning.

11 AKlirr llltet Vi kunne nu sætie os og i fællesskab nvde et måltid måd 'efter vel overstået arbei' Det lyder nemt _ og er det også, - men det kræver, om så meget andet, et vel tilrettelagt program _ og en meget stram disciplin hos gildebrødrene, ler kal gennemfore afiangementet. Vi havde 211 delraqere på marchen, hvilket gav os et overskud på ca ,' kr', og vi kunne nu sette os ned oq vurdere, om vore mål var blevet opfvldt. Vi fik en mængde mennesker til at gå en lang, men deilig tur i et skønt naturområ_ Vigav hele familien mulished for atvære sammen om en aktivitet- Gildet blev meget hurtigt kendt åf byens boqere som værende aktive og åbne Vi "lavede" nogle penge, om blevputtetienti fornrå let op rettet lond. D isse penge bruqes primært til at stotte speiderarbejdet i området, men vi har i fundatsen åb_ net mulighed for hjælp til manqioldige områder. Til brug for os selv fremstillede vi en "dreiebog" med alle de mange ting, man skal huske. Det er givet, at hvis andre gilder vil igang med at arangere marcher, å sen_ der vi meget gerne et eksemplar - og er iovrigt tll rådighed med råd og vejledning. lvied venlig gildehiken, Lizzi Broqger, gildemester i Sct. Geotgs Gildet i Nørre-Ahlev. 6 Medaliemotiv 1979,

12 Fordeling af disirikr-, stadsgitder og enkehgitder under de enkette provinciater pr.30. september Distrikr - os Gilder under Gilder udendistrikts. og {or di triktstadsgilder oqstadsqilder lalt Sydjylland o t 1A Sydsiælland, (Grønland) lalt 192 (S=:i B+li.T ---,-..j- --= =-r^_ l[l N6r --\r g'-r\ l0

13 HISTORNE LIDT OM VOR HISTORISKE Baden'Powell fortæller oml BAGGRU N D RIDDEREN, SPEJDEANES IDEAL I riddertidens stolte dage må det have været et flot syn at se en af disse stålklædte riddere komme ridende gennem mørkegrønne skove i sin skinnende ruetning og med skjold og lanse og vajende ljer, medens han forte sin fyrige stridshest, rom med stor ste lethed bar sin rytter. Og tæi ved siden af ham red væbneren, en yngling, ridde, rens følgesvend og trofaete kammerat, som ngang selv skulle blive ridder. Bag dem red hirden, en patrulje væbnede mænd, stohe og modige krigere. som var rede til at følge d res ridder lige i dødens pone - om det behøvedes. De var de gamle frie adehmænd, som ved deres mod os deres varme hensivenhed for deres ridder våndt så manæn toltseir. I fredsrid, når man ikke behovede at slås, plejede ridderne daglig at ride omkringfor åt se efter, om de kunne qøre nogen, som trængte til hjælp, en rjeneste og specielt om han kunne hjælpe kvinder oq børn, som var i nød. Nå. hån vår opiaget på denne måde, kaldtes han en "Vandrende ridder". Hans folge arbeidede selvfolgelig på samme måde som føreren, og en væbner var altid rede ril at række den, som var i nod, sin stærke, udnrækte hånd. De gamle riddere var landets påtrulieførere, og krigerne var speidere. PatrutiefOrerne og spejderne ligner meget ridderne og deres hird, især når de sætter deres ære i airid efter bedste evne at hjælpe dem, som har det ondt og trcnger tit hjætp. Dere vatgsprog er "vær beredf' til at g9re dette, oq de gamle riddere havde et tigoende vatgsprog: " vær ahid rede". Ridderokabet, d.v.s. Ridderordenen blev stifret i Ensland for omtrent t5oo år siden af Kong Arthur- Ved sin fars dpd boede Kong Ulher Påneragon hor sin onket, o9 inqen!idste, hv m der skulie være kon9e. Han vidste ikke engang setv, ar han var søn af den afdøde konge. Så fandt man på kirkegården en stor slen, og ind istenen var slukket et s!ærd. På stenen nod skrevet: "Den, der drager dette sværd ud af denne sten, han er ai byrd Englands retmæsige konæ". Alte Hgvdingene fo6øgte at drage s!ærdet ud, men ingen kunne rokke det. Samme dag blev der hotdt en turnering, som Anhu fætter kulle delrage i, men da han kom tit rurnering p{ad en, opdage, de han, at han havde glemt sværdet hjemme. Han sendte derfor Anhur af sted for at henre det. Anhur fandt det ikke. men da kom han tit at rænke på sværdet på kirkegården, gik derhen og drog sværdet, som straks tgsnede sig, og Arthur tog det så med til fættercn. Eiter :urneringen satte han sværdet titbage på sin ptads istenen. Og alle prøvede nu atter at drage det ud, men ingen kunne rokke det, så da Arthur forsogte, drog han det ud med storste lethed, og så btev han udråbt tit konge. 1l

14 IHIIISTORIE Senere ramlede han nogle riddere, som plejede at siddesammen med ham omkrins et rundt bord. Riddern; af det runde bord kaldtes de Dette bord kan den dag idag res ibyen Winchester. Riddernos love IOd således: Vær altid r de. med rustninsen På. undtagen om natten, når du hviler' aeskytde fattige og hiælp dem. som ikke kan for var sig selv' Goraldrig noget, som kan skåde eller krænke nogen Vær beredttil at kæmpe for landets forcvar. Hvad du end er oplaget af, 9g atvinde hæder og rv ved ærlighed' Bryd aldrig dit lofte. Sæt livet ipan! når det sælder livets ære. Hellere dø med had r end leve med skam. Ridderskabet kræver, atynglingen skaloles op i at udfore det me t an trengende og ringeaqtede årbeide med tilfrcdshed og godt humor, og at qøre åndrc en tjeneste Dette er de fo6te love, som ridderne vedtog og som danner for vor tids spejderlov. En ridder (eller speider) er altid en gentleman lvlang 'orbillede mennesker tror vlsi at en gentleman må trave en god slump pense Nlen det er ikke pensene' som stalr e. æntreman. En gentleman er en ridd r, som i al sin virke prakti erer spej- Baden-Powell til Sct Georos Das April '1939 som en hil in til alle RiddersPejdere og Rovere. Afskritt "VARDEN" 14. årgang nr.4, April 1939 LeiI Lindholm Nieken sct. Georq Gildet i Bagsværd 12

15 VENSK SKAESGi]I- DE ig ILDE HVAD ER ET VENSKABSGILDE? Ja. det kan sikkelt være rnanqt oq meset, men for 3. Sct- Georgs Gilde i Frederiks haeo kan vl tillade os at delinere det derhen og ige, at vi!irkelig har fundet venner! vorl venskabsgilde, 1. Sc1. Georss Gilde, Kolbotn i Norqe Ve.r.ab er jo lkk noger, man kalder et hvilket som helst bekendlskab, blot lcrdi man har truffet hinanden nogle gange. Et!irkeligt venskab er noger, der bundfæl der siq indeiia, os som lrnssomt vokser sig stærkt og binder en i et frivilligt engage_ mf_r. Der L noqer, man værn.r o n. Det begyndte med, at 2 af vore gildebrpdre tor godt 7 år siden dellog i Nordkk siævne i Telemarken i Norge. Uvilkårlist får man mere kontakt med nogle end med andre på et sådani stævne, og her fik man akså særlig god kontakt med et gildepar ira Kolbotn, som ligger lidt syd.ost for Oslo. Kom'nunens indbyggertal er ca. halv' delen af Fiederikshavns. I gildet havde vi fl re qange talr om muliqheder for at tå et venskabssilde et eller an' det sied, og vi hav.le bemærket Låndsgildels oplæg, hvorefter man via landsgilde' konlorei kunne få kontakt til en del lande. En overgang havde vi ai forokellige srunde tænkl på at forsoge os med Portugal. l\,4eo nu havde vien mere nærliggende mu. lished, hvor sprogbairiererne oven i kobet var minimal. Vi blev derfor enige om, at voie slld brodre skuile skrive til Kolbotn for at sprrge, om man kunne foreslå os et no6k silde som venikabsside. Reaktionen lod ikke vente længe på sig, lor snart efter kom der et brev, hvori man spurste, om vi ikke h;lvde lyst lil venrkab kontakt med 1. Kolbotn,.os det havde vi! Hv.d sør man så??? - Vi var naturligvis m set posilive, nren der skulle herefter gerne q6res noger for snarest a1 skabe nærmere kontakt, så vi fandt ud af at modes på d no6ke sildcrs lejrplads ved Kvernmoen - lise nord,or Halden. Som ;ast - så sjortl Den 25. maj 1S74 tog vi dertor en færge fra Frederikshavn til Giiteborg kl.6 om morgenen 9 mand hoi os kørte derpå!idere op til Kvernmoen, hvor vivar lidt over middag. Det blev et neget posirivt mode, og vor led l e havde et uformelt mode med repræ entanter fra 1. Kolbotn, hvor det aftaltes, at Kolbotn.gilder skulle komme på besøg i Frederikshavn i torbindelse med vor internalionale gildehal i oktober. Og det gjorde de. Der kom i alt l5 nordmænd, som bl v indkvaneret privat ho vo' re qildebrødre. Det har i siq selv været med til at etåblere vort nære kendskab til t3

16 \IiENSKABSG!LtEE hinanden, at vi hver gang har boet privat i fogkellige hjem. Vi fejrede IFOFSAG med en dags loreinkelse på Bongsbo Nlus.ei, hvcr de noske gildebrødre var med til en dansk sildehål med optagehe. Man har nosle rituale, i Norq., men ikke i samme gra.l som hår. En stor f..skel for os ei.,rt man ikke har gildemestenaten i Norge, men kun 5 min. Scl. Georg. Besten af aftenen hvggede vi os, og der var forskellig underholdning. Næste dag havde de af vor. gilcebrodre, der ikke havde ligge»de gester, arrangeret frokosr for os alle i frederikshavnergilderne hvtte i Aasted, inden de no6k gilde' brødrc igen satte kureen hiemad. Siden dette første egentlige mode har vore s;lder med iævne mellemlum udvekslet blade oq andre meddeleher. kær ved juletid Prøler vi at finde utraditionelle veje lor at lave særprægede hirsener gilderre imellem Året efter ' i juni 1975 _ var vi inviteret på genbe og i Kolbotn. Vi ankom lgrdag ef' termiddag. Efter indkvartering og spi n:ng i hjemmene, biev vi kort på sight'see ing i Oslos centrum og endte på toppen af Holmenkollen, hvor vi havde en virke' lig verly"kel allen i nogle meget hvggelige loldle' Det var førsle gang, vi stiftede bekendrskab med nordmændenes lorm ior gildehal. Den er r t kort, men meget stemningsfuld, og hele aftenens arangement blev l0rst tilendebragt, da nran ritue t slukkede lysene il'øjsædet. A{ afteoens intressante indslag skal særli9 fremhæves en ældrc nordmand i folke_ dragt, der introducerede og spillede på mange forskellige, gamie norske musikinstru_ Attenen på Holmenkollen luttede ved 22tiden, men he.efter var vi delt ud igrup_ per på 1O-12 personer, som sainledes til natmad i forskelli!e gildehjem, hvor de fie' ste vist hyggede ig til langi ud på de små timer. Næste dag modtes vi alle ril et kæmpe frokostbord i en åf gildefamiliernes deilige store have lige ned til en so. Sikken en fest når så mange sad ude i soien ved et lansi bord og nød maden, samværet og atmosfæren. Det var bare deiligtl Vi nåede også at komme ud iil en skont beliggende spejderhvtte. H r vai vi blandl andet på wood-craft-tur med en af de norske gildebrpdre, der er foetmand til daglig. Det var meget spændende at være med ham iskoven, for hvor kunne han dog forklare og fortælle. lnden vi korte hjemover, inviterede vi nordmændene til Danmark året efter i sep' tember, hvor vi bod dem velkommen om morgenen i Krudttårnet med en porsesnåps, og muæumsin pektøren viste os bagefter rundt i tårnet. 14

17 VIENSKABSGII-EE Efier indkvartering og frokost i gildehjemmene var vi atte på en fin tur i Råb,erg [,4iie og havde virkelig vejret med os. Om aftenen mddtes vi i nogle setskabslokater tit sildehrl med væbneroptagehe og pisning bagefter_ Der skat her indskydes, at den ene af de nye væbnere var bievet optaget som svedd iden gitdehat, nordmænden deltog i føftte sang, de var her. Efter kalf n spilledes der op iil dans, o9 stemningen var heh i top. Fprst langt senere er vi blevet klar over, at nordmændene aldrig tidligere havde danset i forbindelse med et qildearangem nt, men det var der nu ingen af os, der opdagede den aften, for de dansede skam ivri$ nokl Sgndag modtes vi ved lor hytte i Aasted tilen frisk travetur iådaten, inden froko, sten blev indtagst, 09 vore gæster skulle hereiier med færgen ved l3riden. Fø6te week nd i seprember 1978 var 15 af os att r i Kolborn. Denne gang nod tri, ren mest inordpoh-ekspeditionernes tegn. Vi var på en inreressant tur tit EygdOy, hvor vi så både "Fram" og ''Gjøa", og vi var på det f{otte, nye Norsk Sjøfartsmuseum iosio. Vi nåede desuden en tur på tilandsmuseet Nork Fo!kemuseum, inden lordasens eftermiddagsprosram slutlede med kafle og en særli9 slags vafter på cafe Aftenen b syndtc med en meget stemningsluld gildehat med optagetsen pi bibtioteket i l<olbotn, hvor vivar hele aftenen. Efter gildehatten trakteredes med aile riderc hiemmelavede '1ag seiv bord" - ind imellem aibrudt af seriose eller gemyiliqe indslag af lobkeilig art. Senere på aftenen så vi film og billeder fra vore ridtigere fælles affangenrenter, der var forskeliige konku(encer, og til slut sang og spittede den nyoptagne, som iovrigt var hollænder, viser til eger guitarakkompagnemenr_ Om søndagen var vi på besøs i Boald Amundsens hiem i Svarskog, som tigger i samme kommune som Kolbotn. Frokosten, som vi indtog, inden rejsen igen gik hjemad, foregik i byens vandtåm, hvor øvercte eraqe er et ston, hyggetigt mødetoka le, hvorfra der er en skøn panorama.udsigt over hele området. Så var det igen tid til alsked, men nu siger vi åhid på gensyn, for der skat heht ikke så mere end et års rid,lorvi igen tkalvere sammen. Oet er der btevet tradition for. 9 fra von gilde var for nogle år siden med på de norske gitders årtige træf ijuni på Kvernmoen. Det va. også et godt og vellykket atrangement. Desuden har efterhånden en del gildebrpdre fra 1. Kolborn og 3. Frederikshavn haft qensidig kontakt med hinanden på forskellige andre måder, blandr andet v d b sgg i Norge eller her. I det hele taget er det at have l. Kolbotn som venskabsgitde blever det samme for os som at have virkelige venner i Norge, o9 det er vor opfattehe, at det er en konrakl. der er kommet for at blive. Den har inrpireret os ud fra og har virkelig givet os noset at bygge videre på. 15

18 ,VENSi(AESGtI.-DE For fuldnændigheders skytd skal og.å forlælles, at vore gikier har naslen Lige men ge meclemrner, og at 1. Kolboin havce 10 års fodselscag sidsre etterar, hv.r!iila: imidlertid har man r Kolbotn stariet 3 nye qrjder ior et pdr å.:iden, så man nu ; alt har 5 gilder på Kclbotn, rom nordrnændene sigerl Til gilder, som ønsker v nskabsgilder i!dl!.det, vil ;eg sige;tas med på et al de tor skellige stævner, der aranqeres rundt om i ianden, for eksempel Grossal i østr g eller de nordiske stæv.er, som rinder (ed hvert andet år på skift i de fem nordiske Penonlis kontakt meliem gildebrgdre er for mig at se (l t absolut bedste grundlag at byqqe en venskåbdorbind lse på. Og det er vel osså en viqtis side ai dct internario- 3. Sct. Gilde r Fr deriksha!n,, q.- ',={ \ \ - \, iq, ryl c -''/' //i ir, '2, \ o,.o.ro.o." På de neste 2 ider kan Gilderne i Sitkebors har året _ ', ( -i' ( En ide at tase op for andre distrikts'og/eller iadsgilder. 16. \'\ dui norrehe 1 : 1 se et eksempel på, hvorledes Sct. Georss udarbeidet et program, som viser samtlige a(angementer i

19 :3,'"* " i; l: ;;;;;; 1;;, i" stiiå.lnw.rhs' i " u-a"" nt iiedloe;h" sr' ss!'i&srnddi n 2. ua^a;q sg, sbv5 ki se 1!:' F l; ; ;:;;:; iil,i : i;s,"* iodlrb *d; ",a 2 tocdaq! 3 &!dåo r!6 1 Di it - Mdd;!! r Gst"da 6. r;^dia rt. e.cetr "; ' i^:i- {6 F d4edal q i Mardao re{ 1n. i;;d"c re4 4 sro!b!*.i qqaaldelsel ndda med dtrkusoi r tolaq i;iiå 1 vå!1!!, 5. M"id.a di. 1 s6. j tuid.a -od 3 si!!.qi 'hd Yqq 17

20 Gruppel P,oe*" HuBk! 'isft rii.3 hæ;rqpr1 18

21 N4[LJø.GENBRUG EN AKTIVITET SCT, GEORGS GILDERNE BøR STøTTE GENBRUGSTANKEN. På min opslagstavle hænger der en annonce, hvorpå der står: Vi skat bruq vort qamle pap og papir igen, Vl SKAL!tl Firmaet bas.nroncen er Dansk Aeturpapir ApS, o9 tandsdehaftagerne er firmaerl\4eje. Antonsen A/S, Nøresundby, ttf. (08) j7 33 5b Averhoff & Co. A/S, Gtortrup, rlf. (02) Averhoff & Co. A/S, Århus,1]r.l16t H. l. Hansen Akts., Odenæ, ttf. (09) L. A. B.'s Raastoiindsamtinger AÆ, København SV Nordisk Raastof-CompagniA/S, København, tlf. 101) 67 l1 77 Nordisk Raastof-Compasni A/S, Århus, ttf. (06) j P. Bisselsen A/S, Åbenrå, ttt. 104) A/S Grenå Papfabrik, Hartmann Emba ag AÆ og Skjern Papirfabrik af 1978 A/S. Ovennævnte virksomheder er medtemmer af: Oansk Returpapir ApS, Bungstedvej 75, 2960 Fungsted Ky$ ttf. {02) Førstnævnte aftager, som vi arbejder med i Hobro, opsti er der antat contåinere, der skonnes nødvendigt på den plads, hvor tæsningen foregår. Ovenstående er indledningen rit en tine artiket med opiordring titsct. ceorgs qitderne om ar gøre noqet ved denne sag de sieder, hvor p"pi,ind;mtrng i(ke at;åe er rgang elle, blot hår en periodrst karakrer En o,ganireret papirindqmtrns er.ron ieg senere vit tomme ind på.er vætdrgr ak. r,! for lolåls,ldeine, me4 osså hoi qrddlrt stæde ror toll på egnen. som tæ;per Fn ro.vvlet kdmp mod pdd[ojerqeae. der imanglotdge litfætde hdvner på tosse. pladse,ne. I der lølgende skat ieg foriæ e trdi om, hvordaa sdgen e, greber ;n hos os r Hobro, hvor indsaml,ngerle 5rdrrede to, over l\,ve:r 5lden. Det hele b gytrdre med, at en købmand Arthur liløtgåa.d tog fat, da han var stærkt rntpresserer i at samle midte. ind nt Fr fr itutlsbdd, som på det ridspunkr va, et åk1u. etemneibydebarten.. Sct. Georgs gilder 09 Hobro Husmoderforening arbeidede hver for sig med samm ls

22 NÆ[LJø.GENBRUG sao, oe blev på den måde draget med ind i arbejdet. Derefter blev der i mange år ind' sa;lei aviser' et arbejde, som sik med liv os lvst, indtil målet var nået Da fiiluftsbadet stod færdigt, overlog Sct Georg gilderne indsamlingen på egen hånd. Planlægning og system blev slagordene, og de to ting blev rygraden i foreta_ Bv.n b,ev lnddeli i d,1n,l ler, der blfv'rufier ciuler med l'mapr, rofl vrlle stille voone ril rådrqhed, os d!;slduoet udårbejdede pd grunoldg af bvkorrer de enlerle di.*iå. æ, oi,,nolonel T,ea lorskel rse lcrve', fe\r' s'lppe I gul srupop 2 olå o.s.v., samt fastlagde indsamlingsdagene lor el år ad gangen Her i byen består avhlauget af seks mand, to fra hven gilde, samt en kontaktmand' to- oesoerne kan henvenile sig til, f.eks. om aihentning af større partier' tidspunk_ ier..v. Hans navn og t refonnummer bliver åltid meddelt i de annoncer' der ind' rykkes før indsamlingerne Endvidere har vi en pladsmand, som kan qlve be ked om alr vedrorende afhentning, forglemmeher og lignende, der er indløbet under indsamlingen. Han slår og å for udl;vering åf toririst<ninger i rorm af neserboller, ol og sodavand til de hårdt arbej Vor PR-mand sorger altid for, at pres en dækker vore atrang menter' Priserne på papn har været meget variabie, men det er lvkkedes {or os at sælge alt til dato med ;ærkt skiftende overskud, så vi har eriaret andheden iordsproget om de mange bække små, som bliver til den store å. Således er der i årenes løb samlet mange p n_ oe ind. oo disse hå sammen med r^dtægre l'' dndrp grldedrransementer væ'ei med ii.,,;, ;,"." 'no,e,re bvens ro'ete trrr'oshjfm ro'born os unse d"n servejende in;ritution Sct. Georgs Gården. Desuden har vi kunnet hjælpe bvens Lrngdomskorps' når dette var nodve.diqt Ja, vi har givei lørre og mindre belob til mange human!_ rære opgaver, sidst kr ,_ til Bed Barnet i anledning af b0rneårel' Vort p.ogram for iorteller, at der bliver indsamlinger clen 6' oktober 1S79, de; 9. februar 1980, os den 12. juni 1980, os de tilendebrinses hver lor sig i tidsrum af ca. 3 timerln.l,åmlinoen den 6. ot,ober qdv omkrrng 40 rons pdpl og pap' hvil<er rndbrdgle ;"; ;.""-'rrn 4.000, k,. t, h., naru,l;svrs nosle udsilte' i loro'ndehe med a' men ", når di se er trukket fra, bliver der alligevel et pænt belob tilvor "n0".*",, Jeo kan rkke lsde være meo d' prale lidt nu l den tor on'ialtc Sct Georgs G:ro vd' a"i."g", uo", mor(tog oe l'dr lolt Nogle sirdebrodre lrk den ioe dl del lun ne indre[s "i til lokaler for gildernes årangementer og fremkorn med nogle fantasi- 20

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 1. GILDE 2015 Gildeting tirsdag den 17. marts 2015 Vort første møde efter gildeting sidste år, var Sct. Georgs aften. Vi afholdt denne aften i Ensted spejdernes hytte, sammen med spejdere

Læs mere

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug.

Aalborg Stadsgilde. Vejledning for gilder og laug. Aalborg Stadsgilde Vejledning for gilder og laug. Elektronisk udgave 0.0 01.02.2012 Forord: Målet med denne elektroniske udgave af regnbuebogen, er at give alle gildebrødre en håndbog, hvori man kan søge

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september

Septembergildehal. Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Indlæg til kæden modtages med glæde senest den. 25. september Gildet sender en fødselsdagshilsen til: Hanne Borgstrøm Winnie Andersen 1. september 23. september Kontingent indbetaling Reg.nr.2277 Konto 0727-471-502 Betalingsterminer Jan. - April - Juli - Okt. Kontingentet

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 355 Side 1 kalende- 12. januar. Husk at sætte kryds i ren ved lørdag den Tilmelding senest 3. januar til Lene

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Det var så den sommer!

Det var så den sommer! September 2013 København Hvidovre Det var så den sommer! Kære gildebrødre. I skrivende stund er det stadig mere end 25 grader og græs og urter mangler vand. Min/ vores sommer har været travl og fyldt med

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere