M -P E V : J P P, 2007 D, K M IT-U, K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M -P E J, @. V : J P H, @. P, 2007 D, K M IT-U, K"

Transkript

1 H? E M -P E V : J P P, 2007 D, K M IT-U, K

2 I. INDHOLD II. Indledning... 5 Forbrug.dk... 5 Afgrænsning... 6 Læsevejledning... 8 III. Kortsortering kort og godt... 9 Hvad er kortsortering?... 9 Brug af kortsorteringer Åbne og lukkede kortsorteringer Kvantitativ metode med kvalitative gevinster Repræsentation af indhold Semiologi og semiotik To typer tegn Problem med forenklet repræsentationer i kortsorteringer Undersøgelse af repræsentationsvalg med del.icio.us Nøgleord er ikke nødvendigvis universelle Indhold og udtryk Det virker da fint!? Opsummering IV. Problemfelt Problemformulering V. Om begreber og kategoriforståelse Prototyper Eksemplartilgangen Videnstilgangen Viden i kategoriseringer Hierarkiske systemer Sammenfatning VI. Analyse af kortsorteringsmetoden i en case Praktiske problemer Nye kort på hånden / 56

3 Simplicitet og overskuelighed overfor kompleksitet og validitet Er indhold lig med sider? Undersøgelsens formål Sorteringsemner med indhold er ikke uproblematisk Hvordan sorteres kortene? Hvad viste undersøgelsen? Undersøgelsesdeltagernes kommentarer Ny kritik af kortsorteringen Problemer med screendumps Problemer med kortsortering i forbindelse med redesign Hvad kan vi så bruge kortsorteringen til? VII. De sidste kort på hånden? VIII. Opsummering, diskussion og evaluering Status på kortsorteringen Ensartede grupper Kortsorteringens forcer Hvordan kan metoden bruges bedre? Indblik i indhold Mere vægt på interviewdelen Forskellige tilgange til sorteringen Gruppeundersøgelse Kortsortering, hvad bliver det til? IX. Konklusion X. Perspektivering Kortsortering men mere end en Alternative metoder XI. Litteratur Andre kilder og inspiration / 56

4 Bilag A: Om forbrugerportalen forbrug.dk Bilag B: Undersøgelsesdesign og metode Bilag C: Empirisk data fra kortsorteringen på Forbrugerstyrelsen Bilag D: Trafikmålinger fra forbrug.dk Bilag E: Sorteringsemner Bilag F: Invitation til del.icio.us undersøgelse Bilag G: Resultater fra del.icio.us undersøgelse Abstract: Card sorting is a commonly used usability method to gain insight of users' mental models of the conceptual structure in a particular domain. This report criticizes the common card sorting method on a number of issues; mainly, a problem with representing website content on cardboard cards using only keywords and additionally, a problem with the idea of trying to replicate users mental models, since people tend to categorize differently than they perceive concepts. A new approach to card sorting is proposed using the method as a qualitative analysis, focusing on the verbal data thus making it a combination of target analysis and a generative method for (re)designing information architecture on websites. The report is the result of an internship at the Danish Consumer Agency. 4 / 56

5 II. INDLEDNING Dette projekt er resultatet af en praktikperiode hos Forbrugerstyrelsen. Jeg har været ansat som praktikant i kommunikationsafdelingen, hvor jeg har arbejdet med web. Forbrugerstyrelsen har planlagt at revidere deres forbrugerportal forbrug.dk fuldstændig så at sige at tænke sitet forfra. Det nye site skal indgå som en del af en ny kommunikationsstrategi, hvilket vil betyde en helt ny struktur og et helt nyt design af sitet. I forbindelse med min praktikansættelse har min største opgave bestået i at skabe et overblik over det nuværende indhold på forbrug.dk samt at komme med forslag til den mest overordnede informationsarkitektur 1. Det vil i bund og grund vil sige, at jeg skal se på strukturen og navigationen på websitet. Dette indledende arbejde skulle bane vejen for en kravspecifikation 2, som vil blive formuleret, efter min praktikperiode er slut. I mit arbejde med informationsarkitekturen på det nye forbrug.dk har jeg eksperimenteret med forskellige metoder for brugerinddragelse i forbindelse med at udarbejde forslag til en ny struktur på forbrug.dk. Primært har jeg arbejdet med kortsorteringer. Kortsortering er en metode, der lader brugere sortere kort, der repræsenterer et websites indhold, hvilket giver informationsarkitekten et grundlag for at kunne udarbejde en struktur. Før jeg gik i gang med selve undersøgelsen, havde jeg nogle metodiske overvejelser, som mundede ud i en kritik af den grundlæggende kortsorteringsmetode. Dette projekt handler om mine overvejelser i forbindelse med kortsorteringer, og hvad disse havde af betydning for min udførelse af metoden. Desuden vil jeg i projektet kaste lys over, hvilke mekanismer der er i spil, når brugere kategoriserer i forbindelse med en kortsortering. FORBRUG.DK 3 Forbrug.dk er Forbrugerstyrelsens forbrugerportal. Sitet har over besøgende om måneden 4, og består af ca unikke indholdssider. Forbrug.dk er inddelt i seks hovedsektioner: Klage & rettigheder giver hjælp og vejledning i forbindelse med at klage og vejleder i lovgivning vedrørende aftale og købeloven. Test & priser består hovedsageligt af tests af produkter og serviceydelser, men her findes også prissammenligninger og markedstjek på forskellige specifikke områder. Råd & vejledning samler alle vejledende tekster. Der er primært tale om førkøbsrådgivning til forbrugere. Der findes to overordnede rådgivningsgenre, nemlig Kort og godt, som er 1 Når jeg bruger termen informationsarkitektur er det jf. Morville & Rosenfeld Kravspecifikationen, som vil blive udarbejdet af Forbrugerstyrelsens webkoordinator, vil være en teknisk tjekliste for, hvad det system, der bestilles hos en leverandør, som minimum skal indeholde. 3 Se bilag A for mere information om forbrug.dk og dets indhold. 4 Se bilag D for kvartalsstatistisk 5 / 56

6 forholdsvist kortfattede vejledninger med afgrænsede emner, og Ren Besked, som er mere dybdegående og bredere favnende. Markedsføring & tilsyn henvender sig primært til erhvervsdrivende, og siden fungerer primært som Forbrugerombudsmandens hjemmeside. Er det farligt samler nyheder fra forskellige ministerier om farlige produkter, madvarer og rejser. Frit valg vejleder på nogle af de områder, hvor danskerne som borgere, har fået et forbrugsvalg, f.eks. valg af el leverandør, tandlæge eller skole. Desuden huser forbrug.dk Forbrugerstyrelsens hjemmeside, en pressesektion og en lille sektion med materiale til undervisere. AFGRÆNSNING Denne rapport handler om en enkelt metode, kortsortering. Metoden er blevet brugt inden for felter som webdesign, socialpsykologi og kognitionspsykologi, hvilket jeg snart vil vende tilbage til. Dette projekts udgangspunkt er dog usability 5 og informationsarkitektur i forbindelse med webdesign. Her bruges metoden til at hjælpe med at kortlægge, hvilke kategorier et website skal have, og hvilke sider der skal placeres i hver kategori baseret på brugernes mentale model af emnernes organisering. Rapporten forholder sig til arbejdet med informationsarkitekturen på Forbrugerstyrelsen, men fokus for rapporten er selve kortsorteringsmetoden. Derfor bruges undersøgelser foretaget i forbindelse med praktikopholdet udelukkende som cases i denne rapport. Usability og informationsarkitektur er i sig selv områder, der favner bredt. For at illustrere projektets scope har jeg frit oversat Jesse James Garretts model fra The elements of user experience. 6 5 Når jeg bruger termerne brugervenlighed og usability, refereres der til definitionen der bruges i ISOstandard : The effectiveness, efficiency, and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments. 6 Garrett 2003, s / 56

7 Figur 1: Jesse James Garretts model viser hvordan forskellige designfaser bør bygge på hinanden. Modellen illustrerer fint, hvordan forskellige dele af designprocessen hører til på forskellige niveauer. Dette projekt handler primært om det, som Garrett kalder informationsarkitektur i laget Struktur. Denne projektrapport handler altså ikke om udvælgelse af, hvilket indhold der skal være på forbrug.dk, eller om hvordan brugergrænsefladen skal designes, men udelukkende om brug af en enkelt metode, kortsorteringen, inden for den del informationsarkitekturen der handler om brugervenlig struktur. Men hvad med de mere grundlæggende lag? Ifølge Jesse James Garretts figur ovenfor (og helt almindelig sund fornuft) giver det vel ikke god mening, at et projekt med at udarbejde en komplet revidering af et website indledes med at se på strukturen. Hvad hvis man i forbindelse med kommunikationsstrategien fandt ud af, at halvdelen af det nuværende indhold skulle skæres fra? Dette kan forudsiges at have en omfattende indflydelse på strukturen; derfor er det ifølge Garrett hensigtsmæssigt at kende omfanget af sit site, før man begynder at designe informationsarkitektur. Fra starten var projektet planlagt således, at det skulle køre sideløbende med udarbejdelse af kravspecifikationen i etaper, således at kommunikationsstrategi (der i skrivende stund ikke er godkendt i ministeriet), tekniske krav og mine resultater fra brugerundersøgelser kunne påvirke hinanden løbende. Desværre blev Forbrugerstyrelsen, og særligt kommunikationsafdelingen, som sidder med forbrug.dk, ramt af opsigelser. Underbemanding medførte stress ramte medarbejdere, hvilket medførte flere sygedage og større underbemanding. Projektet med at udarbejde kravspecifikation er derfor udskudt, og vil først blive genoptaget efter praktikprojektets afslutning. 7 / 56

8 Dette praktikprojekt har derfor haft til mål at bidrage med vejledninger, gode råd og idéer frem for et færdigt strukturdesign (informations)arkitektskitser frem for byggeplaner. LÆSEVEJLEDNING Denne rapport analyserer kortsorteringsmetoden. Men før vi når til problemets kerne, vil jeg gerne kridte banen op. Derfor vil det næste kapitel, III Kortsortering kort og godt, have en meget redegørende karakter, og munde ud i en kritik af kortsorteringsmetoden. Denne kritik betød, at jeg måtte ændre mit undersøgelsesdesign for kortsorteringen i forbindelse med informationsarkitekturen på forbrug.dk. Afsnittet vil handle om kortsorteringsmetoden generelt, og nogle af de erfaringer andre har gjort på dette område. Først herefter vil jeg i kapitel IV præsentere projektets problemfelt og formulering. For at forstå hvad der foregår, når vi sætter undersøgelsesdeltagere til at sortere kort og lave kategorier, vil jeg i kapitel, Hvordan kan man bruge kortsortering i forbindelse med redesign af informationsstrukturen på et eksisterende, komplekst site under hensyntagen til de potentielle repræsentationsproblemer der kan forekomme ved metodens anvendelse af begrænsede nøgleord eller korte sætninger? 8 / 56

9 Om begreber og kategoriforståelse, redegøre for begrebsteorier inden for den kognitive psykologi, der beskæftiger sig med, hvordan vi forstå begreber (concepts), og hvad der sker, når vi skal kategorisere givne emner. Kapitlet er primært baseret på værket The Big Book of Concepts fra 2004, der er skrevet af Gregory L. Murphy. Bogen ridser den kognitive psykologis arbejder med begreber og kategorier op, og opsummerer kritisk de sidste ca. 50 års teorier, afhandlinger og psykologiske eksperimenter. I kapitel VI, Analyse af kortsorteringsmetoden i en case, vil jeg præsentere den undersøgelse, jeg foretog i forbindelse med arbejdet med informationsarkitekturen på forbrug.dk. Undersøgelsen, som blev foretaget som en del af arbejdet med informationsarkitekturen, bliver i denne rapport brugt som en case, til at se nærmere på kortsorteringsmetoden. Fokus for kapitlet vil således være kortsorteringsmetoden frem for resultaterne vedrørende forbrug.dk. Kapitlet afrundes med en skærpet kritik af kortsorteringsmetoden. Efter undersøgelsen blev foretaget, blev jeg opmærksom på en problematik, der ikke har haft indflydelse på arbejdet med casen. Derfor vil jeg i kapitel VII, De sidste kort på hånden?, introducere en generel problematik ved kortsorteringsmetoden. Kapitlet tager fat i erfaringer gjort med kortsorteringer inden for den kognitive psykologi, og bygger på den måde videre på kapitel. I kapitel VIII finder vi Opsummering, diskussion og evaluering. På baggrund af de erfaringer, der er gjort under empiriindsamlingen og den viden, vi har fra socialpsykologien, vil jeg i kapitlet diskutere de konklusioner, der er gennemgået i rapporten, og jeg vil præsentere mit bud på, hvad vi reelt kan bruge kortsorteringsmetoden til. Efter rapportens konklusion, som findes i kapitel IX, vil jeg afslutte med en kort perspektivering, hvor jeg vil belyse, hvordan jeg mener, kortsorteringen bør bruges i forbindelse med design eller redesign af et website. Perspektiveringen findes i kapitel X. 9 / 56

10 III. KORTSORTERING KORT OG GODT Jeg vil i dette kapitel give overblik over, hvad metoden kortsortering er. Desuden vil jeg kritisere et af de mest grundlæggende elementer i kortsorteringen: nemlig hvad der står på kortene. Kapitlet lægger direkte op til problemfeltet og problemformuleringen. HVAD ER KORTSORTERING? Card sorting is a common usability technique that is often used to discover users' mental model of an information space. (NIELSEN 1994) Sådan indleder Jacob Nielsen sin forklaring af kortsorteringsmetoden i sin artikel om brugerinddragelse i forbindelse med design af Sun Micros intranet. Som Nielsen selv påpeger, er han ikke opfinder af metoden; han anser den for at være en almindeligt brugt metode, når man arbejder med usability. Faktisk er kortsortering ikke kun brugt som en usabilitymetode. Kortsorteringer har været brugt i forskellige afskygninger inden for psykologien, som et led i at diagnosticere patienter (Wisconsin Card Sort 7, metoden stammer angiveligt fra E. A. Berg 1948: A simple objective technique for measuring flexibility of thinking ) 8 og inden for socialpsykologien er lignende metoder brugt i forbindelse med forskning af begreber og kategorisering. Netop hvordan socialpsykologien har benyttet sig af denne type sorteringsmetoder, og hvad der er kommet ud af det, vil jeg vende tilbage til senere i rapporten. Når jeg i denne rapport bruger termen kortsortering, bruger jeg den om kortsortering inden for usability feltet, og ikke forbindelse med f.eks. socialpsykologien, med mindre jeg eksplicit skriver det. Men hvad er kortsortering? I en artikel fra 1986 foreslår Dearholt et al. en metode til at inddrage brugernes mentale konceptuelle model af emners forbindelser direkte i designet af brugergrænseflader. En del af deres metode ligger utrolig tæt op ad, hvad vi i dag ville genkende som en kortsortering: Subjects were instructed to sort the cards into piles based on function. They were told to first select the cards (commands) from the deck that they were definitely familiar with and to sort them into as many piles as they wished according to function (i.e., place commands that you believe go together in the same pile ). Further, subjects were told that if they thought a command belonged in more than one pile they were to write its name on a blank index card and place it in the desired pile. (DEARHOLT ET AL. 1986, S. 4) Den største forskel fra den type kortsorteringer, man møder i litteraturen i dag, er, at det hos Dearholt et al. tillades, at et emne placeres i to forskellige grupper. Desuden, at brugerne kun behøver at sortere 7 Wisconsin Cardsort er et psykologisk eksperiment, hvor undersøgelsesdeltagere får til opgave at kategorisere efter et sæt regler, der er bestemt af undersøgelsesdesigneren. 8 Towse et al. 2000, s / 56

11 de emner, de føler sig trygge ved at kategorisere. Undersøgelsesdeltagerne får ligefrem tilbudt en kategori til de emner, de ikke ved, hvad de skal gøre med. 9 Metoden hos Dearholt et al. bygger på en lignende metode brugt af McDonald, Stone, Liebelt og Karat i 1982, som igen var baseret på metoder brugt inden for kognitionspsykologien. Metoden er siden blevet skåret mere til og findes i mange versioner 10. Grundidéen er dog generelt den samme. For at opsummere, vil jeg forsøge at opridse de mest grundlæggende trin i en kortsortering: 1. Skriv ord (eller meget korte sætninger) på små kort. 2. Bland kortene. 3. Giv brugeren instruktion til hvordan kortene skal sorteres; f.eks. efter hvordan brugeren selv synes kortene passer sammen. 4. Bed en bruger om at gruppere kortene. 5. Registrer resultatet og gentag med et vist antal brugere. Metoden bruges ofte, da den er billig, den giver et konkret output. Derfor giver den informationsarkitekten noget at arbejde videre på, frem for blot at teste informationsarkitektens forslag. BRUG AF KORTSORTERINGER Kortsorteringer anses for at være en meget almindelig metode, når man arbejder med usability i forbindelse med webdesign. Udover at Nielsen refererer til den som en almindelig metode 11, findes den også blandt de mest brugte metoder i en undersøgelse om user centered design metoder 12. Der findes adskillige cases, hvor kortsortering er benyttet som led i udarbejdelse af informationsarkitektur. 13 Flere nævner 14, at kortsortering ikke forærer informationsarkitekten en færdig arkitektur, men at den blot giver en forståelse af brugernes mentale model, deres begrebslige forståelse af emnernes indbyrdes forbindelser og strukturer, hvorfor metoden er et godt grundlag for design af den overordnede sidestruktur. The card sort itself is one input to information design but cannot create the final structure by itself. The benefit of the card sort is that it can identify general trends so that the organization will better fit the user[s ] mental models. (AHLSTROM & ALLENDOERFER 2004) 9 Dearholt et al. 1986, s Se f.eks. Maurer & Warfel 2004, Nielsen & Sano 1994 eller Ahlstrom & Allendoerfer Nielsen Vredensburg Nielsen & Sano 1994, Ahlstrom & Allendoerfer 2004, Maurer & Warfel Ahlstrom & Allendoerfer 2004, Gaffney / 56

12 ÅBNE OG LUKKEDE KORTSORTERINGER Generelt kan man opdele kortsorteringen i to hovedgrupper: Den åbne og den lukkede kortsortering, hvoraf den første er den, man oftest støder på. Den åbne kortsortering lader brugeren sortere kortene, sådan, som brugeren selv synes det giver bedst mening, hvorefter brugeren får lov til at navngive de kategorier, vedkommende har skabt. Den lukkede kortsortering angiver, hvilke kategorier der findes, og brugeren skal så placere kortene i de forudbestemte kategorier. Den åbne kortsortering har på den måde en mere generativ karakter, hvor den lukkede oftest bruges til at teste, om de kategorier man har skabt, stemmer overens med brugernes forståelse. 15 Jeg vil for en god ordens skyld understrege, at denne rapport omhandler den åbne kortsortering. At jeg i denne rapport fokuserer på den åbne kortsortering skyldes, at det ikke vil give god mening at bruge den lukkede kortsortering i forbindelse med praktikprojektet hos Forbrugerstyrelsen. Den lukkede kortsortering bruges til at teste, om en række kategorier fungerer, således at mange brugere har nemt ved at placere emnerne i de kategorier, man som informationsarkitekt havde forestillet sig. Den åbne kortsortering passer bedre til projektet, da Forbrugerstyrelsen netop ikke ønsker at lade sig binde af de oprindelige kategorier, men derimod designe fra bunden. En anden version af kortsortering involverer flere brugere ad gangen, således at man udfører gruppekortsorteringer. Argumentet for at bruge en gruppe er, at man får brugerne til at tale mere, fordi de gennem diskussion skal blive enige om den rigtige kortsortering. 16 KVANTITATIV METODE MED KVALITATIVE GEVINSTER Nielsen & Sano omtaler metoden som en kvantitativ metode, i den forstand at de behandler resultaterne statistisk ved at udarbejde en klyngeanalyse. 17 Jacob Nielsen taler for, at det er vigtigt, at man bruger 15 deltagere for at kunne få tilstrækkeligt sigende data. 18 I designet af Suns intranet påbegyndte man en statistisk analyse af data fra kortsorteringen, men pga. manglende tid og økonomi valgte man i stedet at kigge data overfladisk igennem for at spotte åbenlyse tendenser. 19 Til trods for de mange anbefalinger om at indsamle statistisk materiale fra kortsorteringen, påpeges det af flere, eksempelvis af Nielsen selv 20, at man ikke baserer sine resultater udelukkende på de statistiske data, da man kan få meget værdi ud af at lytte til undersøgelsesdeltagerens kommentarer under kortsorteringen. Man kan argumentere for, at det ikke vil give mening at lave statistiske analyser på data, før der er over hundrede observationer. Med så mange kortsorteringer, mister kortsorteringen dens hurtighed 15 Maurer & Warfel Hør f.eks. Gerry Gaffneys podcast med interview af Donna Maurer (Gaffney 2006) 17 Nielsen & Sano 1994, se desuden Lamantia 2003 for flere eksempler på kvantitative tilgange til kortsorteringsdata. 18 Nielsen Nielsen & Sano Nielsen / 56

13 og enkelthed. Nielsen argumenterer for, at det kan være rigeligt at bruge 15 undersøgelsesdeltagere, og stadig have nok observationer til at udføre en statistisk analyse på data. 21 Både Nielsen & Sano samt Ahlstrom & Allendoerfer påpeger, at der er sammenfald mellem de statistiske data, og de data de ender med at benytte sig af selvom de ikke kommer ind på, hvad det er, der gør de statistiske data så usikre, at de ikke vil bygge deres informationsarkitektur direkte herpå. I søgen efter en årsag til, at de statistiske data ikke er solide nok, til at man kan bruge dem som eneste grundlag for en informationsarkitektur, er det svært at finde et konkret svar. Det tætteste man kommer, er et argument for, at man ikke bør ignorere de kvalitative data, fordi de også har reel værdi. Also, I don't recommend designing an information architecture based purely on a card sort's numeric similarity scores. When deciding specifics of what goes where, you should rely just as much on the qualitative insights you gain in the testing sessions. Much of the value from card sorting comes from listening to the users' comments as they sort the cards... (NIELSEN 1994) På den ene side tyder metoderne for analyse, og ikke mindst de data der indsamles, på at metoden primært er en kvantitativ metode. Omvendt peger flere på, at der ligger en stor værdi i de kvalitative data, som man kan udlede af en kortsortering, og at man ikke bør stole blindt på de statistiske data. Der sås altså tvivl om hvorvidt kortsorteringen overhovedet bør anses for at være en kvantitativ metode. REPRÆSENTATION AF INDHOLD Langt de fleste af de beskrivelser, man finder af kortsorteringer, foreslår at man bruger et enkelt beskrivende ord eller meget korte sætninger, når man anvender kortsorteringsmetoden. 22 Idéen er, at man tydeligt og hurtigt skal kunne skabe sig en forståelse af, hvad kortet repræsenterer. Hele kortsorteringen skal være så enkel og overskuelig som mulig. Flere metodebeskrivelser lægger også vægt på, at kortene skal se ensartede ud, alle ord skal starte med stort forbogstav (eller alle skal starte med småt) og have samme skrifttype osv. Formålet er, at undersøgelsesdeltageren ikke må få for mange forskelligartede detaljer, således at han eller hun f.eks. begynder at sortere efter, hvilken skrifttype der bruges på kortet. For at få et lidt mere nuanceret billede af, hvad forholdet mellem repræsentationen og det der repræsenteres, vil jeg kort tage fat på tegnlæren, semiotik. Dette vil give os et indblik i, hvilke generelle repræsentationer tegn kan være, samtidig med at det giver os en terminologi at diskutere indhold og udtryk med. 21 Nielsen Nielsen & Sano 1994, Ahlstrom & Allendoerfer 2004, Stone et al. 2005, Maurer & Warfel / 56

14 SEMIOLOGI OG SEMIOTIK Semiotikken blomstrer sammen med strukturalismen i begyndelsen af det tyvende århundrede. I lingvistikken har bl.a. Ferdinand De Saussure ( ) taget tegn teorien op, og brugt den i forbindelse med lingvistikken. Alt hvad der findes om Saussures semiologi, som den kaldes, er nedskrevne noter fra hans forelæsninger. Disse noter er med tiden blevet omskrevet til en læsevenlig artikel, der er oversat til flere sprog 23. Denne artikel omhandler tegnet som opdelt i to: indhold og udtryk. Tanken er, at når et menneske udtrykker sig verbalt, dannes der en mental entitet, et indhold eller en mening, som vedkommende derefter omsætter til et udtryk, et akustisk billede, dvs. en lyd. Denne lyd er hvad vi forstår som et ord, og dette ord bærer en betydning, som frembringer en forståelse, en meningsdannelse, hos modtageren (den der hører lyden). Ordet er i den forstand et tegn. Et semion 24 bestående af et udtryk (det akustiske) og et indhold (dels det som afsendes, dels det der modtages). Indholdet kaldes hos Saussure signifié, mens udtrykket kaldes signifiant. Hvis modtager og afsender har den samme opfattelse af, hvad indholdet af et udtryk er, er der en god basis for kommunikation. 25 Figur 2: Saussure deler tegnet op i et indhold og et udtryk. Når der skelnes mellem semiologi og semiotik, er det fordi der er tale om to forskellige traditioner, hvor semiologien udelukkende vedrører det lingvistiske tegn, og semiotikken kan anskue alt for at være tegn. Ifølge semiotikken er et tegn noget, der bærer en betydning, der er større end summen af dets udtryk. Eksempelvis er et fodspor i sneen ikke blot en udhulet form i sneen, det er et tegn på at her har gået nogen. At Lisbeth har høj temperatur, er ikke blot et udtryk for at hun har det varmt, det er et tegn på at Lisbeth er syg, osv. Charles Sanders Peirce ( ) anses for at være frontfigur inden for semiotikken. Peirce mener, man kan anse alt for at være tegn i den forstand, at så snart noget tildeles en mening, er det et tegn, for den der fortolker det. Peirce har et lidt andet syn på tegnet end Saussure, som blot delte det op i et signifié og signifiant. Peirce er fader til det tredelte tegn: 23 Kjørup Det græske ord for tegn, som har lagt navn til semiologi og semiotik. 25 Kjørup 2002, Saussure / 56

15 1. Tegnet (repræsentamen) dette er sammenligneligt med Saussures udtryk. Det er tegnet, som det tager sig ud. Ser vi et maleri som et tegn, kan man sige, at repræsentamen er den maling maleriet er udgjort af. 2. Objektet er det, som tegnet repræsenterer. Hvis maleriet forestillede en dame, ville damen være objektet. 3. Interpretanten er det meningsdannende forhold mellem tegnet og fortolkeren. Forestiller billedet af damen Lucretia, kan fortolkerens viden om symbolik fortælle, at billedet handler om voldtægt. 26 TO TYPER TEGN Der findes grundlæggende to typer af tegn: de kommunikative og de indeksikalske. Kort fortalt er de kommunikative tegn dem, der bruges til at fortælle noget derfor kaldes de til tider også for symbolske tegn: et ord som forklarer, et vejskilt der henviser eller endda en spillefilm der vil fortælle sine seere om et land i krig. De indeksikalske tegn er naturlige tegn, dvs. tegn der ikke er skabt for at kommunikere noget. 27 Nogen siger, at når solen går ned i en sæk, står den op i en bæk et noget usikkert, men ikke desto mindre et indeksikalsk, tegn. En ble der lugter, er tegn på den er fuld, en flad cykel, kan være et tegn på den er blevet piftet. For at nuancere taler man også om ikonografiske tegn. De ikonografiske tegn, er de tegn, der ligner noget andet. F.eks. et maleri eller et foto. Ikonografiske tegn kan også være kommunikative tegn. Nogle vælger derfor at dele de kommunikative tegn op i to: nemlig de ikonografiske og de symbolske. 28 Laver man denne opstilling, får man således tre tegn med to undergrupper: Figur 3: De tre typer tegn, indeksikalske, ikonografiske og symbolske, inddeles i to grupper, de kommunikative og de naturlige. Som det kan ses af ovenstående figur, kan de ikonografiske tegn både være naturlige og kommunikative; et billede kan godt have et budskab, samtidig med det ligner noget. Endda kan fotografier eller lignende mekaniske afbildninger også forstås som indeksikalske tegn, hvilket eksempelvis også er hvorfor film og video gør sig godt til dokumentariske repræsentationer. De er 26 Kjørup 2002, s. 20f 27 Kjørup 2002, s. 28 Det ikonografiske tegn kan naturligvis indeholde andre tegn, eksempelvis symbolske tegn. Dvs. tegn kan optræde i tegn. 15 / 56

16 beviser for, at de mennesker, der står foran kameraet, mens der optages, rent faktisk stod der (dog kan man mange ting med computereffekter i dag, så denne indeksikalske værdi er skrumpende). 29 Naturlige tegn kan kaldes netop det, fordi den måde vi tolker naturlige tegn på, minder utrolig meget om den måde, vi tolker ting i naturen. Dvs. hvis vi ser et billede af en hund, er det tættere på et møde med en rigtig hund, end var den repræsenteret med arbitrære tegn, f.eks. ord. Man kan sige, at hvor arbitrære tegn lægger op til en personlig fortolkning, giver naturlige tegn en mere umiddelbar og fysisk sansning. Noget man eksempelvis benytter sig meget af i film, hvor vi kan få et chok eller et skud adrenalin. 30 PROBLEM MED FORENKLET REPRÆSENTATIONER I KORTSORTERINGER Men hvad skal vi bruge dette til i forbindelse med kortsorteringer? Problemet i kortsorteringen er, at det tegn, der skildrer objektet, i høj grad er afhængig af interpretanten. Som jeg fremhævede i forrige afsnit, er der en tendens til, at arbitrære tegn, som f.eks. det skrevne ord, i højere grad bliver udsat for fortolkning i interpretanten, end de naturlige tegn. Derfor mener jeg, at det er relevant at se på, hvorvidt et enkelt nøgleord overhovedet kan antages at være et dækkende tegn for dets objekt, nemlig indholdssiderne på et website. UNDERSØGELSE AF REPRÆSENTATIONSVALG MED DEL.ICIO.US I forbindelse med denne problemstilling har jeg udført et forsøg, der skal svare på spørgsmålet om, hvorvidt brugere selv vælger mere komplicerede repræsentationer end et enkelt nøgleord eller en kort sætning, når de bliver bedt om at lave en repræsentation. For at gøre undersøgelsen hurtig og billig, har jeg valgt at benytte mig af online tjenesten del.icio.us 31, som er en webservice med mere end en million brugere 32, hvor man kan gemme sine internetbogmærker online, og tilknytte dem tags 33. Man kan sige, at man gemmer et bogmærke, og samme med bogmærket gemmer man et søgbart mærke, som beskriver bogmærket. Se Figur 4 for et eksempel på, hvordan et site tagges af en bruger. 29 Kjørup 2002, s. 7f 30 Bolter 2001, s Tag er engelsk for mærke, f.eks. prismærke (price tag). I forbindelse med internettet, bruges begrebet ofte i forståelsen nøgleord. Begrebet tagging bruges meget i online verdenen om det, at tilknytte nøgleord til indhold. Dette kan gøre det nemmere at finde indholdet, f.eks. ved at lave filtrerede søgninger efter et eller flere tags. For mere information, se Morville & Rosenfeld (2006), s. 77ff. 16 / 56

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer

Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Innovationsdagen 2013 Kommunal designchef udfordrer Kolding Kommunes Designsekretariat Ulrik Jungersen Designchef Malene Kjær-Jepsen Design- og management konsulent Anne Schødts Design- og innovationskonsulent

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Fra User experience -l Fødevarer?

Fra User experience -l Fødevarer? Fra User experience -l Fødevarer? SUMMIT - konferencen København 22 maj 2013 Lars Bo Larsen Lektor, ph.d. Ins-tut f. Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Oversigt 1. Hvad er User experience (UX)?

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Lav testsuppe på en sten med exploratory test

Lav testsuppe på en sten med exploratory test Lav testsuppe på en sten med exploratory test TestExpo 29. Januar 2015 Lidt om mig selv Uddannelse Konstabel i flyvevåbnet Certificeringer: SCRUM master, ISEB foundation/practitioner, CAT trainer, TMap

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere