VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Vaga Teknik A/S, Aquex A/S, P. C. Christensens Eftf. A/S, AO-MAVAB A/S, Aktieselskabet Poul Thoft Simonsen, Esbjerg, SEKO EL & VVS A/S, SEKO A/S, Ervex A/S, og AO-Ervex A/S. 2. Selskabets formål er at drive handel samt enhver anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

2 Selskabets kapital og aktier: 3. Selskabets aktiekapital, der er fuldt indbetalt, udgør DKK Denne aktiekapital er opdelt i en stamaktiekapital på DKK og en præferenceaktiekapital på DKK Stamaktiekapitalen er fordelt på aktier a DKK eller multipla heraf. Præferenceaktiekapitalen, DKK , er fordelt på aktier a DKK 100 eller multipla heraf. Præferenceaktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og er registreret i en værdipapircentral. Udstedelse og registrering af disse aktier foretages af den pågældende værdipapircentral i overensstemmelse med lovgivningen herom. Stamaktierne skal lyde på navn. De kan ikke transporteres til ihændehaveren og skal stedse være noteret på navn i selskabets ejerbog, ligesom ingen transport af stamaktier er gyldig, før den er noteret i ejerbogen. Stamaktierne er ikke-omsætningspapirer, hvorom de skal bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning. Der gælder følgende indskrænkninger i stamaktiernes omsættelighed: Bortset fra salg til andre stamaktionærer eller overgang ved arv eller arveforskud eller ved stiftelse af fonds, hvori stifterne selv indskyder stamaktierne, kan stamaktierne ikke afhændes uden bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke. Præferenceaktierne er frit omsættelige. De udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn eller nomina i selskabets ejerbog. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr Præferenceaktierne er omsætningspapirer. Præferenceaktiekapitalen har ret til forlods kumulativt årligt udbytte på 6 %. Når præferenceaktiekapitalen har fået tillagt 6 % årligt udbytte, fastsættes tilsvarende procentvise udbytte til stamaktiekapitalen. Fastsættes yderligere udbytte, er stamaktier og præferenceaktier berettigede til samme procentvise udbytte. I tilfælde af likvidation erholder præferenceaktiekapitalen dækning forud for stamaktiekapitalen. Når såvel stamaktiekapitalen som præferenceaktiekapitalen i tilfælde af likvidation har fået fuld dækning, fordeles et overskydende likvidationsprovenu på de to aktiegrupper i forhold til aktiernes pålydende.

3 Bortset fra bestemmelserne i nærværende paragraf og i paragraf 8 om stemmeretten samt paragraf 12 om valg af bestyrelse, har ingen aktier særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Stamaktiekapitalen og præferenceaktiekapitalen kan forhøjes samtidig eller hver for sig for stamaktiekapitalens vedkommende dog kun i det nedenfor nævnte tilfælde. Ved samtidig forhøjelse af stam- og præferenceaktiekapitalerne må det på forhøjelsestidspunktet bestående forhold mellem stamaktiekapitalens og præferenceaktiekapitalens samlede stemmetal på selskabets generalforsamling ikke ændres til ugunst for præferenceaktionærerne. Bortset fra kapitalforhøjelser, der sker som betaling for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed, eller sker med det formål at give selskabets medarbejdere præferenceaktier i dette, har de hidtidige aktionærer ved kapitalforhøjelser ret til forholdsmæssig tegning af (fortegningsret til) de nye aktier således: Forhøjes stam- og præferenceaktiekapitalerne samtidig, har de hidtidige stamaktionærer fortegningsret til de nye stamaktier, og de hidtidige præferenceaktionærer fortegningsret til de nye præferenceaktier. Forhøjes præferenceaktiekapitalen alene, har de hidtidige præferenceaktionærer fortegningsret til de nye præferenceaktier. Er præferenceaktiekapitalen forhøjet med fortegningsret for de hidtidige præferenceaktionærer og kun i dette tilfælde kan stamaktiekapitalen senere forhøjes alene og da med fortegningsret for de hidtidige stamaktionærer til de nye stamaktier. Stamaktiekapitalen kan i den her nævnte situation kun forhøjes med den samme procentdel, hvormed præferenceaktiekapitalen tidligere blev forhøjet med fortegningsret for de hidtidige præferenceaktionærer og kun på de samme vilkår og betingelser med hensyn til kurs og betaling, som gjaldt ved den tidligere præferenceaktiekapitalforhøjelse. 4. Stamaktierne forsynes med kupons og med en talon, mod hvis tilbagelevering nye kupons til sin tid vil være at udlevere. Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte for stamaktiernes vedkommende på selskabets kontor mod aflevering af vedkommende kupons. For præferenceaktiernes vedkommende erlægges det deklarerede udbytte med frigørende virkning for selskabet

4 til den konto hos et kontoførende pengeinstitut, som fremgår af ejerbogen eller det hos en værdipapircentral registrerede. Selskabet påtager sig intet ansvar, såfremt ihændehaveren af kuponen eller den hos en værdipapircentral registrerede ejer måtte vise sig ikke at være den rette ejer. Udbytte på stamaktier, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdag, medmindre andet følger af forældelseslovgivningen, tilfalder selskabets dispositionsfond, og de pågældende kupons er derefter uden gyldighed over for selskabet. Udbytte på præferenceaktier, der ikke er hævet fra aktionærens udbyttekonto 3 år efter forfaldsdag, medmindre andet følger af forældelseslovgivningen, tilfalder selskabets dispositionsfond. 5. Selskabets stamaktiebreve kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende regler. Mortifikation af stamaktiebreve indledes på begæring og bekostning af den noterede ejer eller den, der på anden måde godtgør at have været ejer af det bortkomne stamaktiebrev. Det nye stamaktiebrev udstedes overensstemmende med selskabsloven og nærværende vedtægts regler herfor. Generalforsamlinger: 6. Selskabets generalforsamling har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender og afholdes i København eller på hjemstedet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via selskabets hjemmeside samt skriftligt, eventuelt via , jf. paragraf 19, til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen sker endvidere via Erhvervsstyrelsens it-system. Generalforsamlingens dagsorden skal være angivet. Meddelelse om indkaldelse skal endvidere gives selskabets medarbejdere.

5 Forslag fra aktionærerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt, og skal indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage efter at det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt er blevet forlangt af aktionærer, der ejer 5 procent af aktiekapitalen. Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden: - Indkaldelsen, - det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for henholdsvis stamaktiekapitalen og præferenceaktiekapitalen, - de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, - dagsordenen, - de fuldstændige forslag og - de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. 7. På den ordinære generalforsamling skal foretages: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen. 3. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af underskud. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5. Valg af en statsautoriseret revisor eller et revisionsfirma. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

6 8. Ethvert stamaktiebeløb på DKK giver 100 stemmer, og ethvert præferenceaktiebeløb på DKK 100 giver 1 stemme. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Det er en betingelse for afgivelse af stemme, at stamaktionæren eller præferenceaktionæren senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse på selskabets kontor har godtgjort sin stemmeret på registreringsdatoen og har erholdt udleveret et adgangskort med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer vedkommende. En stemmeberettiget stamaktionær eller præferenceaktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen, der ikke behøver være aktionær i selskabet, skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. 9. Bestyrelsen udpeger en dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. På generalforsamlingen kan der kun tages beslutning om de forslag, der er optaget i den fremlagte dagsorden, og om ændringsforslag hertil. Enhver stemmeberettiget deltager i generalforsamlingen kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. 10. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

7 11. Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede protokol, der underskrives af dirigenten. 12. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på fem medlemmer, der ikke behøver at være aktionærer, og nærmere således, at præferenceaktionærerne har ret til at udpege og få valgt eet bestyrelsesmedlem, medens stamaktionærerne vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valget inden for hver gruppe sker ved simpel stemmeflerhed. De således valgte medlemmer af bestyrelsen vælger af deres midte en formand og en næstformand. Bestyrelsesmedlemmerne afgår hvert år, men genvalg kan finde sted. Selskabets medarbejdere kan vælge medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse blandt medarbejderne efter selskabslovens bestemmelser. 13. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen er pligtig at meddele værdipapircentralen, jf. paragraf 4, de i selskabslovens paragraf 61 angivne oplysninger. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv; i forretningsordenen vil være at fastsætte, at beslutninger inden for bestyrelsen tages med simpel stemmeflerhed, således at formandens stemme er afgørende, hvis stemmerne står lige. I formandens forfald er en evt. valgt næstformand stemme-udslagsgivende, hvis stemmerne i bestyrelsen står lige. Det årlige honorar til bestyrelsens formand og øvrige medlemmer skal godkendes af den ordinære generalforsamling. Selskabet har vedtaget retningslinier for incitamentsaflønning af direktionen, jf. selskabslovens paragraf 139. Retningslinierne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside. 14. Til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion på indtil fem medlemmer.

8 Til direktører kan kun udpeges personer, som opfylder selskabslovens betingelser og har de fornødne forretningsmæssige og andre kvalifikationer til at beklæde en sådan post. Med direktørerne vil der være at oprette kontrakt om deres ansættelses- og lønningsvilkår. Det påhviler direktionen at lede selskabet forsvarligt, derunder at sørge for, at bogholderi- og regnskabsvæsen er indrettet på betryggende måde, alt i overensstemmelse med de direktionen derom af bestyrelsen givne direktiver. Dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art og størrelse, skal af direktionen forelægges bestyrelsen. 15. Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af to direktører i forening. Bestyrelsen kan give prokura. Revision: 16. Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor eller revisionsfirma. Regnskabsafslutning. Overskuddets fordeling: 17. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 18. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Efter at de af lovgivningen fastsatte og efter at yderligere de efter bestyrelsens skøn fornødne af- og nedskrivninger og henlæggelser har fundet sted, samt de direktionen kontraktmæssig tilkommende tantiemer er udredet, udbetales først det ovenfor i paragraf 3 nævnte kumulative udbytte på 6 % til præferenceaktierne, derefter 6 % til stamaktiekapitalen. Resten af overskuddet anvendes til yderligere

9 udbytte til aktionærerne, til henlæggelse til udbyttereguleringsfond, reservefond eller til andre selskabet vedrørende øjemed, alt efter bestemmelse af den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag. 19. Alle dokumenter og al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved e- mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse. Aktionærerne kan på selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere