Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf

2 Indholdsfortegnelse Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkninger fra arealerne Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Ventilation Fodringsteknik Opbevaring og håndtering af foder og ensilage Energi- og vandforbrug Spildevand, samt tag- og overfladevand Kemikalier og medicin Affald Olietanke Driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder Flydende husdyrgødning Gylleseparering Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost Anden organisk gødning Forurening og gener fra husdyrbruget Ammoniak og natur Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj Støv Lys Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne Beskyttet natur Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande Nitrat til grundvand Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Natura Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) Oversigt over Bedste tilgængelige teknik / renere teknologi

3 10 0-alternativet og andre alternativer Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

4 Datablad Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget på Undelevvej 16, 6340 Kruså. Miljøgodkendelse meddelelses i medfør af 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Godkendelsesdato: 15. juni 2010 Ansøger: Christian Dalgas Nissen, Undelevvej 16, 6340 Kruså Telefonnr.: Mobilnummer: Ejer af ejendommen: Christian Dalgas Nissen, Undelevvej 16, 6340 Kruså. Telefon , mobil Kontaktperson: Christian Dalgas Nissen, Undelevvej 16, 6340 Kruså. Telefon , mobil Husdyrbrugets navn: Unavngivet Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr. 2, Undelev, Holbøl Matr. nr. 134, Lundtoft, Kliplev Matr. nr. 29, Undelev, Holbøl Matr. nr. 46, Hokkerup, Holbøl CVR nr.: CVR/p nr.: CHR nr.: Andre ejendomme: Miljøkonsulent: Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler, miljø: Kvalitetssikring, miljø: Sagsbehandler, natur: Kvalitetssikring, natur: Løgtoft 7, 6300 Gråsten Carsten Nielsen, Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ. Telefon , mobil Aabenraa Kommune Lene Kragh Møller Lars Paulsen Martin Ugilt Thomsen Torben Hansen Sagsnr: 07/55126 Høring: Øvrige afgørelser: Sønderborg Kommune Ingen 4

5 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Christian Dalgas Nissen har ansøgt om lovliggørelse af dele af udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen beliggende Undelevvej 16, 6340 Kruså. Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. Ansøgning er oprindelig indsendt den 21. september 2007, seneste revision af ansøgning er med skema nr. 4810, version 14 indsendt til Aabenraa Kommune den 29. marts 2010 og udskrevet fra den 9. april Ansøgningen fremgår af bilag 1. Husdyrbruget har en miljøgodkendelse fra 2004 og en anmeldt ændring af fordelingen mellem køer og opdræt fra november Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, småkalve og tyrekalve. Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse er i nudrift beregnet til 351,9 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 540,0 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter 12, stk. 2. Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregningsfaktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 416,2 dyreenheder (nye DE) og ansøgt drift 613,7 dyreenheder (nye DE). Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: en kostald på m 2, med senge m/spaltegulv (43 m x 25,6 m), lovliggørelse tilbygning af stald på 440 m 2 med senge m/spalter (22 m x 20 m), lovliggørelse fast overdækning på m 3 gyllebeholder en udendørs mælketank, stående med diameter 3 m og højde 6 m en vaskeplads Der er på et tidligere tidspunkt givet en grave-/støbetilladelse til kostald (1.1.3). I tiltro til at miljøgodkendelse var på vej, udnyttede ansøger denne tilladelse i efteråret I forbindelse med, at der blev konstateret en væsentlig stigning i dødeligheden blandt køerne, vurderede ansøger og ansøgers dyrlæge at problemet skyldtes, at et eksisterende staldafsnit var meget nedslidt. Det blev derfor besluttet, at færdiggøre den nye stald, af dyrevelfærds grunde. Det skal bemærkes, at produktionen holdes indenfor rammerne af den gældende miljøgodkendelse med senere ændringer. I forbindelse med etablering af stald blev der nedtaget 22 m af den eksisterende stald Da der stadig (efter gennemførelse af den ansøgte udvidelse) vil være brug for denne del af stalden, valgte ansøger at etablere de 22 m i den nordlige ende af stald Da der ikke er søgt tilladelse til denne etablering, anmodes der derfor om lovliggørelse af byggeriet. 5

6 Med baggrund i ovenstående, er der således ikke kun tale om en miljøgodkendelse af en forøget husdyrproduktion, der er også tale om en lovliggørelse af den opførte kostald (stald 1.1.3) på m 2 og tilbygning på 440 m 2 (stald og 1.1.7). Aabenraa Kommune har vurderet, at der er en driftsmæssig begrundelse for den ønskede placering af stald 1.1.3, og at placeringen ikke vil medføre forurening, idet malkestalden er placeret ovenpå boringen. Desuden vil overdækningen på gyllebeholderen blive placeret ca. 5 fra naboskel. Aabenraa Kommune har vurderet, at der er en driftsmæssigt begrundelse for den ønskede placering af overdækningen af gyllebeholderen. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Kvægbruget på Undelevvej 16 udvider fra de godkendte 220 køer, 250 kvier/småkalve (0 28 mdr.) og 20 ungtyre -450 kg. Denne produktion er den 28. november 2006 tilladt ændret til 230 køer og 230 opdræt. Produktionen udvides til 452 køer, 38 småkalve (0 2 mdr.) og 227 tyrekalve (40-50 kg). Der hører i alt 220,47 ha udbringningsarealer til produktionen, plus 34,47 ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler. De fleste udbringningsarealer ligger indenfor 2 km fra produktionsanlægget, men en del ligger på ejendommen Løgtoft 7 ca. 3 km fra produktionen. Alle arealer fremgår af kortbilaget. Beliggenhed og planmæssige forhold Der er etableret en kostald (1.1.3) på ca m 2, som er placeret øst for malkestalden. I forbindelse med etablering af stald blev der nedtaget 22 m af den eksisterende stald (1.1.4). Disse 22 m blev tilbygget i den nordlige del af stald Staldanlægget er sammenhængende, hvor der tidligere var ikke var bygninger mellem de to stalde (1.1.2 og 1.1.4). Byggestilen og byggemateriale er den samme stil som eksisterende staldanlæg. Det samlede anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab ændres ikke nævneværdigt i forbindelse med etablering af stald og tilbygningen (1.1.6 og 1.1.7). I det hele taget vurderes anlægget ikke at skæmme landskabet, og det stilles derfor ikke krav om afhjælpende foranstaltninger, som f.eks. slørende beplantning, ved produktionsanlægget. Landskabelige værdier Produktionsanlægget er placeret i et område der, i Kommuneplanen 2009, er udpeget som værdifuldt landskab. Det betyder, at anlæg i videst muligt omfang skal etableres i tilknytning til eksisterende bygninger. Som beskrevet ovenfor, vurderes etablering af staldene 1.1.3, og ikke at stride mod kommuneplanens linie for værdifuldt landskab. Lugt, støv og støj Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en kostald og en tilbygning, som i al væsentlighed placeres længere væk fra naboerne. Nærmeste enkelt bolig, der er en del af nabolandbruget, ligger ca. 195 m syd for stald Nærmeste byzone ligger ca. 595 m fra stald Der er ingen samlet bebyggelse indenfor afstanden til byzone, derfor er afstanden til samlet bebyggelse sat til den samme som byzone. Geneafstanden i forhold til enkeltbolig er på 105 m, og i forhold til byzone er den på 410 m. Alle boliger eller byzone ligger således udenfor 1,2 gange den beregnede geneafstand, og genekriterierne for lugt er dermed overholdt. I forbindelse med høst og transport i øvrigt i tørre perioder vil der kunne opstå støv, men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. Der kan forekomme støj i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. Derudover vil der være støj fra anvendelse af maskiner internt i produktionen. Kompressorer, der anvendes i forbindelse med malkeanlægget, er placeret indendørs i tankrummet, og det 6

7 giver ikke anledning til støj udenfor ejendommen. Samlet vurderes der ikke at kunne opstå uacceptabel støj udenfor ejendommen. Transport til og fra ejendommen Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 771 til ca årligt. Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes det, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Det er undervejs i sagsbehandlingen konstateret, at den 3 mose, der er beliggende ca. 350 m øst produktionen, indeholder en nedbrudt højmose, som er beskyttet efter 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Beregninger af ammoniakdeposistionen i mosen omfattet af 7 viser, at merbelastningen ligger indenfor lovkravet på 0,5 kg N/ha/år (0,34 kg N/ha/år). Det nærmeste Natura 2000 område (Habitatområde H83 Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode Skov) ligger ca. 4,5 km øst for anlægget. Afstanden til natura 2000 området gør, at der ikke sker ammoniakbelastning, som direkte kan henføres til anlægget. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt fosforoverskud er overholdt. Hvilket ligeledes gør sig gældende for kravene til nitratudvaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand beregnet til 63,2 kg N/ha/år. Ingen udbringningsarealer er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Derfor er der ikke foretaget nogen beregninger af udvaskningen til grundvand. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som ikke væsentlige. Bedste tilgængelige teknologi (BAT) Det vurderes, at der anvendes BAT indenfor: - Management: der udarbejdes bl.a. beredskabsplan, mark- og gødningsplaner. - Foder: der udarbejdes foderplaner. - Staldindretning: i stald etableres der ikke præ-fabrikeret gulve, som er BAT, for at opnå samme ammoniakreduktion er der brugt foderkorrektion, skraber og overdækning af gyllebeholder, som virkemidler. - Forbrug af vand og energi: der anvendes lavenergi lysstofrør, naturlig ventilation, anvendelse af varme fra mælkekøling til opvarmning, højtryksrenser til rengøring. - Opbevaring af husdyrgødning foregår i stabile beholdere, inspiceres visuelt en gang årligt, etablering af fast overdækning på den ene gyllebeholder. - Udbringning af husdyrgødning sker ved, at der ikke tilføres husdyrgødning til marker, som er vandmættet, oversvømmet, frossent og snedækket. - Nødfremgangsmåde: der er udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af ikke planlagte emissioner og hændelser. Alternative løsninger Det ikke er relevant at overveje alternative placeringer af de nye stalde, idet de indgår i det eksisterende anlæg som en integreret del, der fortsætter en række af optimeringer af anlægget. I forvejen er produktionens opdræt flyttet til en anden ejendom, og det er ikke relevant at dele mælkeproduktionen på flere placeringer. 7

8 Vurdering Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes. Aabenraa Kommune har meddelt miljømæssig lovliggørelse og miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse af husdyrbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså. Der er ikke givet byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 1.3 Offentlighed Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 40, 2007 i Aabenraa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i beslutningsprocessen. De var en frist på 14 dage til at indsende bemærkninger. Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse. Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev blev 15. februar 2010 orienteret om ansøgningen. Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 23 april 2010 sendt i høring hos ansøger, naboer og andre berørte, som har anmodet herom, samt til de klageberettigede. Høringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 12 Klagevejledning. Der var en frist på 6 uger til afgivelse af bemærkninger. Udkastet til afgørelse kan også ses på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Den 30. maj 2010 modtog Aabenraa Kommune bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 6. Den 7. juni 2010 modtog Aabenraa Kommune bemærkninger fra Patriotisk Selskab. Bemærkninger er vedlagt som bilag 7. Den 7. juni og den 8. juni 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Sønderjylland. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 8. Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal Bladet Budstikken, Aabenraa onsdag den 16. juni 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Undelevvej 16, 6340 Kruså. Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 452 årskøer (9.234 kg mælk) 38 årssmåkalve (0 2 mdr.) 227 årstyrekalve (40-50 kg) Svarende til 613,72 DE. Miljøgodkendelsen meddeles også til: en kostald på m 2, med senge m/spaltegulv (43 m x 25,6 m), lovliggørelse tilbygning af stald på 440 m 2 med senge m/spalter (22 m x 20 m), lovliggørelse 8

9 fast overdækning på m 3 gyllebeholder en udendørs mælketank, stående med diameter 3 m og højde 6 m vaskeplads Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså. Samtidig meddeles dispensation i henhold til 9 stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven til etablering af stald indenfor 25 m fra enkelt vandindvindingsanlæg, samt til overdækning af gyllebeholder, som etableres indenfor 30 m naboskel. Miljøgodkendelsen meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer og i henhold til de fastsatte vilkår. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer, og ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier Den 15. juni 2010 Lene Kragh Møller Miljøsagsbehandler Teknik & Miljø Miljø & Natur Torben Hansen Natursagsbehandler Teknik & Miljø Miljø & Natur Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Plantagevej 4, 6330 Padborg Plantagevej 4, 6330 Padborg Direkte Direkte

10 2 Vilkår 2.1 Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 4810, version 14, genereret den 29. marts 2010 og udskrevet fra den 9. april 2010 og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. Gyldighed 3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 2 år efter meddelelse af godkendelse. 2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Placering i landskabet 4. Kostald (1.1.3), staldafsnit i stald og skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 5. Stald skal placeres mindst 16 meter fra boringerne i malkestalden. 2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning 6. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. Stald Nr Dyrehold Malkekøer, tung race Malkekøer, tung race Malkekøer, tung race Malkekøer, tung race Malkekøer, tung race Malkekøer, tung race Staldsystem (gulvsystem og udmugnings-system) Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) Vægt/ alder Antal dyr DE , , , ,03 Dybstrøelse 12 16,02 Sengestald med spalter (kanal, bagskyl 16 21,35 10

11 eller ringkanal) Småkalve, tung race Tyrekalve, tung race Dybstrøelse 0-2 mdr. 38 9,00 Dybstrøelse 40,00-50,00 kg 227 1,48 I alt 613,72 7. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse efter 2 år miljøgodkendelsen er meddelt, og når besætningen er nået op på 613,72 DE. 8. Spaltearealet i stald 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, og skal skrabes mindst hver fjerde time. 9. I staldafsnittene (1.1.5 og 1.1.7) med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 10. Stald skal indrettes med sengebåse med spalter (Kanal, bagskyl eller ringkanal). Fodring 11. Den samlede foderration til dyretype malkekøer må i gennemsnit over en 3-årig periode maksimalt indeholde 169 gram total råprotein pr. foderenhed (FE). 12. Foderkorrektion må højest være 0,9653 beregnet efter følgende formel: ((FE pr. årsko x 169 g råprotein pr. FE / 6250) (kg mælk pr. årsko x pct. protein i mælk / 638) 1,7) / 134, Ansøger har i ansøgningen oplyst, at foderet indeholder 169 g råprotein pr. FE (virkemiddel). Derudover anvendes faste normaltal for 2005/2006 på 6593 FE pr. årsko, 8745 kg mælk pr. årsko og 3,41 pct. Protein i mælk, jf. Plantedirektoratets Vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2005/ Krav til dokumentation til foderkorrektion fremgår af vilkår 87 (det sidste vilkår under egenkontrol og dokumentation). Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 15. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning i siloen. 16. Al ensilage skal opbevares i plansiloer. Energi- og vandforbrug 17. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 18. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 19. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekøleanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 20. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 21. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m 3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 11

12 merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. Spildevand samt tag - og overfaldevand 22. Overfladevand og ensilagesaft fra ensilageanlægget skal ledes til gyllebeholderne eller til forbeholdere i henhold til bilag Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. Kemikalier og medicin mv. 24. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måtte ske udslip. Affald 25. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres 18 m fra den nuværende staldafsnit og 1.1.7, som vist på bilag Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10. Olie 27. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 28. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 29. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. 30. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. Driftsforstyrrelser og uheld 31. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild af olie og husdyrgødning. 32. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. 33. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 2.4 Gødningsproduktion og håndtering Opbevaring af flydende husdyrgødning 34. Den eksisterende beholder (1.1.9) på m 3 skal overdækkes med fast overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 35. Rejektvandet skal ledes til gyllebeholder Gyllebeholder må kun bruges til uforarbejdet husdyrgødning m 3 kvæggylle skal årligt flyttes til og opbevares på Løgtoft 7, 6200 Gråsten. Drift af gyllesepareringsanlæg 38. Gyllesepareringsanlæg skal været et anlæg med skruepresse. 39. Tørstoffraktioner udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for husdyrbruget. 40. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres ved opstart af separeringsanlægget for at se om der er utætheder. Desuden skal der kontrolleres for utætheder 10 og 20 minutter efter opstart af separeringsanlægget. Konsta- 12

13 teres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepareringsanlægget skal tilses, når det er i drift. 41. På husdyrbruget må der ikke separeres husdyrgødning fra andre husdyrbrug. 42. Der skal være mulighed for at opbevare gylle fra staldene inden separation, såfremt der opstår længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget t gylle fra dette godkendte husdyrbrug skal separeres. 44. Når separationsanlægget er i drift skal separationsanlægget og containeren til opbevaring af fiberfraktionen placeres på betonplads med afløb til en godkendt beholder til flydende husdyrgødning. 45. Spild af gylle/rejektvand og fiberfraktion skal opsamles straks. 46. Det skal sikres, at der ikke kan pumpes gylle ind i separatoren ved alarm for høj vandstand i pumpebrønden. 47. Såfremt gylleseparationsanlægget ikke fungerer, skal tilsynsmyndigheden informeres herom. Kommunen kan ved længerevarende driftsproblemer eller ved gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 48. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kompost igen må placeres på det samme sted. 49. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen og opbevares i mindst 5 år. 50. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 51. Markstak af kompost må ikke etableres nærmere end 300 m til det udpeget 7 naturområde. Arealerne er vist på billede 7.1 Anden organisk gødning 52. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. Håndtering og udbringning af husdyrgødning 53. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 54. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebeholderne. 55. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. 56. Udbringning af husdyrgødning fra gyllebeholder må kun ske på ejede og forpagtede arealer. 2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt 57. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften. Fluer og skadedyr 58. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. 13

14 Transport 59. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje skal vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. 60. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. Støj Beliggenheden af landbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgende i afsnittet 7.1 Landbrug: 7.1 Landbrug Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistoriske interesser at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhistorie. I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder og trafik. Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i bymønsteret. De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. Landbruget Undelevvej 16 er beliggende i Det åbne land, Syd og har driftsarealer beliggende i det samme område samt i Sønderborg Kommune. Kommuneplanen fastsætter for Det åbne land, Syd ikke retningslinjer for støjbelastning, der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støjudsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af disse arealer. Landbrugets driftsbygninger på adressen Undelevvej 16, 6340 Kruså er beliggende i Det åbne land, Syd. Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse kan være af betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer og landsbyer. Afstanden til lokalbyen Holbøl er ca. 450 meter. På denne afstand kan der være støjgener. Driftsarealer hørende til landbruget grænser op til planlagte områder i lokalbyen Holbøl, kommuneplanområderne: B, B, B, C, E og E. Områderne mærket med B er boligområder, området mærket med C er centerområde, og områderne mærket med E er områder til lettere erhvervsformål. Driftsarealer er beliggende i nærheden af bebyggelsen Gammel Lundtoft samt grænsende op til byen Tørsbøl i Sønderborg Kommune. 61. Bidraget fra landbruget med adressen Undelevvej 16, 6340 Kruså bestemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må i Det åbne land, i bebyggelsen Gammel Lundtoft samt i lokalbyen Holbøl ikke overskride følgende værdier: 14

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn- dringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 17. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 9. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 10.

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring:

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring: Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-03-2014 Sagsnr.: 11/38527 Dok.nr.: 80 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Dato: 20-06-2012 Sagsnr.: 11/17347 Dok.nr.: 55 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-10-2012 Sagsnr.: 11/16383 Dok.nr.: 99 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2016 Sagsnr.: 16/6632 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 07-11-2014 Sagsnr.: 13/37710 Dok.løbenr.: 143 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 14. marts

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-09-2014 Sagsnr.: 13/23026 Dok.nr.: 247 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-10-2015 Sagsnr.: 15/15357 Dok.løbenr.: 274765/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 13. september

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af kvægbruget Nr Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af kvægbruget Nr Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro til kommentering i 6 uger Til Naboer, andre berørte og andre parter samt Foreninger og organisationer Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 25-09-2015 Sagsnr.: 15/15651 Dok.løbenr.: 257487/15

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Christian Ihle Buskmosevej 16 6300 Gråsten Afgørelse om anmeldelse af udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd på ejendommen Buskmosevej 16, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune har d. 9. april 2015 modtaget

Læs mere

Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg. Tilsynsrapport 2015 på Hærvejen 68

Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg. Tilsynsrapport 2015 på Hærvejen 68 Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28-07-2015 Sagsnr.: 09/28739 Dokumentnr.: 19 Ejendom: 810 Kontakt: Jørn Nissen

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

/ Jesper Bladt Stenderup Sønderborg

/ Jesper Bladt Stenderup Sønderborg 2933329717/28050 Jesper Bladt Stenderup 1 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opstilling af fire mindre fodersiloer og omplacering af to eksisterende kornsiloer på Stenderup 1, 6400 Sønderborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 27.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 30.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af Husdyrbruget Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa

Revurdering af miljøgodkendelse af Husdyrbruget Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa Revurdering af miljøgodkendelse af Husdyrbruget Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa 41 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Revurderingsdato:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned.

Det er oplyst, at der er en eksisterende bygning, der hvor tilbygningen skal opføres. Denne eksisterende bygning vil blive revet ned. Jørn Mikkelsen Stenhøjvej 4 Søften 8382 Hinnerup Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere