Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov"

Transkript

1

2

3

4

5 Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov 12 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 26. februar 2013 Aabenraa Kommune Teknik & Miljø Miljø & Natur Skelbækvej Aabenraa Tlf

6 Indholdsfortegnelse Datablad Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke teknisk resumé Offentlighed Meddelelse af miljøgodkendelse Vilkår Generelle forhold Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Husdyrhold, staldanlæg og drift Gødningsproduktion og håndtering Forurening og gener fra husdyrbruget Påvirkninger fra arealerne Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) /renere teknologi Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget Meddelelsespligt Gyldighed Retsbeskyttelse Revurdering af miljøgodkendelsen Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv Placering i landskabet Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning Generelt BAT staldteknologi Ventilation Fodring Generelt BAT foder Opbevaring og håndtering af foder og ensilage Rengøring af stalde Energi- og vandforbrug Generelt BAT energi- og vandforbrug Spildevand samt tag- og overfladevand Kemikalier og medicin Affald Generelt BAT affald Olie Driftsforstyrrelser og uheld Generelt BAT driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og -mængder Opbevaring af flydende husdyrgødning Generelt BAT opbevaring af husdyrgødning

7 6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost Anden organisk gødning Håndtering og udbringning af husdyrgødning Generelt BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning Forurening og gener fra husdyrbruget Lugt Fluer og skadedyr Transport Støj Støv Lys Ammoniak generel reduktion Ammoniak individuel reduktion Påvirkninger fra arealerne Udbringningsarealerne Arealanvendelse Aftalearealer Beskyttet natur Nitrat til grundvand Nitrat til overfladevand vandløb, søer og kystvande Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Natura Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi Alternative muligheder og 0-alternativet Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Klagevejledning Bilag

8 Datablad Titel: Miljøgodkendelse af malkekvægbruget på Nørregårdvej 5, Ravsted, 6372 Bylderup - Bov. Miljøgodkendelse meddeles i medfør af 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Godkendelsesdato: 26. februar 2013 Ansøger: Uwe Carstensen, Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Telefonnr.: Mobilnummer: Ejer af ejendommen: Uwe Carstensen, Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov Ejendomsnr.: Matr.nr. og ejerlav: matr. Nr. 7 m.fl. Ravsted Ejerlav, CVR nr.: CVR/p nr.: CHR nr.: Biaktiviteter: Andre ejendomme: Miljørådgiver: Tilsynsmyndighed: Sagsbehandler, miljø: Kvalitetssikring, miljø: Sagsbehandler, natur: Kvalitetssikring, natur: Nej Gottfriedsen & Carstensen I/S, Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Johanne Marie Ludvigsen, LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev, tlf , Aabenraa Kommune Tønder Kommune for så vidt angår arealer i Tønder Kommune Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune Lars Paulsen, Aabenraa kommune Tina Hjørne, Aabenraa Kommune Torben Hansen, Aabenraa Kommune Sagsnr: 11/17770 dok. 250 Høring: Tønder Kommune (ca. 3 ha i Frederiks Kog) 4

9 1 Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Uwe Carstensen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på husdyrbruget beliggende Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup-Bov. Hjemvist afgørelse Aabenraa Kommune meddelte miljøgodkendelse til husdyrbruget på Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov, den 28. august Miljøgodkendelsen blev påklaget af Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Sønderjylland. Natur- og Miljøklagenævnet har den 4. april 2011, jf. NMK , ophævet miljøgodkendelsen med virkning fra 1 år efter datoen for nævnets afgørelse. Aabenraa kommune har efterfølgende forlænget virkningen med yderligere et år. Klagenævnet har i afgørelsen begrundet sin hjemvisning med, at der i godkendelsen ikke er foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, om udvaskningen vil kunne modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen for Vadehavet, jf. habitatbekendtgørelsen, og at det heller ikke omkring kvælstofudvaskningen i tilstrækkelig grad er dokumenteret, at der ikke vil være en skade på området. Natur- og Miljøklagenævnet peger i den forbindelse på, at vurderingen af påvirkningen fra kvælstofudvaskningen kan ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens digitale vejledning. Som grundlag for den fornyede behandling af sagen peger Natur- og Miljøklagenævnet endvidere på, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænser vedr. BAT skal indgå. Fornyet behandling af sagen Aabenraa Kommune har i det nedenstående foretaget en fornyet behandling af sagen, hvor de af Natur- og Miljøklagenævnet påpegede forhold er indarbejdet. Herudover er nærværende afgørelse ændret på nogle punkter i forhold til den tidligere afgørelse, således at afgørelsen er truffet ud fra det aktuelt gældende grundlag, idet en afgørelse i henhold til udmeldinger fra Miljøstyrelsen skal behandles efter de på afgørelsestidspunktet gældende regler, med mindre der er fastsat overgangsregler. Sådanne overgangsregler er fastlagt for det generelle krav til ammoniakreduktion på anlægget, hvorfor dette forhold er behandlet med udgangspunkt i grundlaget på det tidspunkt, hvor ansøgningen blev indsendt første gang. Ansøgning med skema 1952 er oprindelig indsendt til Aabenraa Kommune den 13. april Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier/stude, småkalve og tyrekalve fra 263,08 DE til 512,22 DE. Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt, da det har ligget under størrelseskriteriet for godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Uwe Carstensen har efter Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning indsendt en ny ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov. Ansøgningen med skema nr er tilrettet og indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. Ansøgningen er senest opdateret i version 6 indsendt til kommunen den 14. februar 2013 og udskrevet den 18. februar Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. I ansøgningssystemet er der beregninger om bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr af 19. december 2009 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse er i nudrift beregnet til 222,2 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 436,3 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter 12. 5

10 Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregningsfaktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 263,08 dyreenheder (nye DE) og ansøgt drift 512,2 dyreenheder (nye DE). Udvidelsen af husdyrholdet er påbegyndt med baggrund i den givne miljøgodkendelse fra 28. august Udvidelsen er foretaget på egen regning og risiko. Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen, at Udvide eksisterende kostald ST Udvide og ændring af eksisterende staldafsnit til opdræt ST Udvide af eksisterende foderbord Etablere 2 malkerobotter Etablere en gyllebeholder på 4500 m 3 LA Etablere ensilagesiloer på 1620 m 2 Opstille kalvehytter på eksisterende møddingsplads ST Etablere teltoverdækning på de 2 største gyllebeholdere på hhv m 3 og 2500 m 3 LA og LA Etablere en stald til goldkøer og opdræt på 675 m 2 ST Etablere en foderlade til tørfoder på 116 m 2 Etablere en kombineret møddingsplads/plads til mobile kvæghytter på 100 m 2 ST I forhold til den hjemviste sag er der i den opdaterede ansøgning sket ændringer, der miljømæssigt er vurderet til ikke at være væsentlige. Aabenraa Kommune vurderer den hjemviste sag og ændringerne samlet. Ændringerne betyder bl.a., at der i forhold til den hjemsendte sag ansøges om at etablere en møddingsplads/plads til opstilling af kælvehytter, etablere en stald til goldkøer og kælvekvier og etablere en foderlade. Dyreholdet ændres ikke i forhold til den hjemsendte sag. 1.2 Ikke teknisk resumé Produktion og arealer Kvægbruget på Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov udvider fra 140 malkekøer med opdræt svarende til i alt 263,08 DE i kvæg til 280 malkekøer, 328 opdræt (0-24 mdr.) og 140 tyrekalve kg alle af tung race svarende til 512,22 DE. Der tillades fleksibilitet på 10 % indenfor hver dyregruppe, så længe det samlede antal DE på 512,2 DE ikke overskrides. Der hører i alt 276,28 ha til projektet. Der udbringes 2,3 DE/ha på alle ejede og forpagtede arealer og 1,4 DE/ha på aftalearealer. Der bliver ikke udarbejdet 16 arealgodkendelser til aftalearealerne, da disse er miljøgodkendt i forvejen. Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen, dels forskellen i miljøpåvirkningen mellem den ansøgte produktion og den produktion, der kan opretholdes, hvis der ikke meddeles tilladelse til produktionsændringen. Beliggenhed og planmæssige forhold Den eksisterende kostald og det udvendige foderbord udvides, der etableres en gyllebeholder på 4500 m 3, en ensilagesilo på 1620 m 2, en møddingsplads på 100 m 2, hvor der opstilles kælvningshytter, der opstilles kalvebokse på den eksisterende møddingsplads, der etableres teltoverdækning på de 2 største gyllebeholdere på hhv m 3 og

11 m 3, der etableres en stald til goldkøer og kælvekvier og en foderlade til tørfoder. Alle nye bygninger og pladser ligger i tilknytning til eksisterende byggeri. Markvandsboring med DGU nr ligger 15 m syd for anlægget. Afstandskravet er 25 m. Boringen er forsynet med en brøndring, så den ligger 30 cm over terræn. Den er forsynet med tæt låg, og bunden er af beton. Der er lagt beton imellem boringen og staldanlægget. Aabenraa Kommune har meddelt dispensation til boringen, da det er vurderet at markvandsboringen ikke vil kunne forårsage forurening af grundvandet. Der er i 2007 givet dispensation til ensilagesiloen, der ligger 3 m fra privat fællesvej. Siden er vejen blevet nedprioriteret til privat vej, hvortil der ingen afstandskrav er. Landskabelige værdier Nørregårdvej 5 overholder alle beskyttelseslinjer, byggelinjer og fredninger m.v. Husdyrbruget er placeret i landzone i et område, der er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Desuden er området udpeget som uforstyrret landskab. Nye anlæg etableres i tilknytning til eksisterende byggeri, og farve og materialevalg svarer til det eksisterende byggeri. Det vurderes, at nyetableringerne ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet, ligesom det vurderes, at udvidelsen ikke vil være i strid med det uforstyrrede landskab. Transport til og fra ejendommen Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 687 til ca årligt. Idet den overvejende del af transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. Enkelte transporter går igennem Ravsted. Aabenraa Kommune kan ikke regulere transporterne på offentlig vej. Færdslen her reguleres af politiet efter Færdselsloven. Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af m fra anlægget, og det nærmeste Natura 2000 område, INO 098, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose, ligger ca. 7,5 km sydøst for anlægget. Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt fosforoverskud er overholdt med et fosforoverskud på 9,4 kg P/ha. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand beregnet til 65,2 kg N/ha. Dette overholder kravet om ikke at have en nitratudvaskning, der ligger over planteavlsniveau. Ingen af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Andre miljøpåvirkninger Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som værende ikke væsentlige. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Aabenraa Kommune har udregnet NH 3 - N emissionsniveauet ud fra miljøstyrelsens vejledninger hhv. for kvæg i gyllebaserede staldsystemer, og for kvæg udenfor gyllebaserede systemer. I den eksisterende kostald, hvor de lakterende køer opstaldes, udvides der med 96 sengebåsepladser i et staldsystem med spalter og skrabere. Den nye stald til 7

12 goldkøer og kælvekvier etableres med drænet gulv. Som virkemidler til at nedbringe NH 3 N emissionen har ansøger valgt at overdække 2 gyllebeholdere, og nedsætte råproteintildelingen til malkekøerne. Der er på vilkår meddelt godkendelse til fleksibilitet i valg af virkemidler til opnåelse af BAT i stald + lager. Der er desuden gjort brug af BAT mht. management, foderteknologi, opbevaring af gødning, udbringningsteknik og forbrug af vand og energi. Alternative løsninger Uændret drift eller valg af andre BAT løsninger er beskrevet som alternativer, men er hverken fundet hensigtsmæssige eller fremtidssikrede. Vurdering Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes. Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring/etablering/ udvidelse af husdyrbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov. 1.3 Offentlighed Ansøgning om fornyet sagsbehandling af miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 18 den 2. maj 2012 i Aabenraa Ugeavis. Samme dag blev den lagt på Aabenraa Kommunes hjemmeside for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i beslutningsprocessen. Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse. Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev blev 3. maj 2012 orienteret om ansøgningen. Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 14. januar 2013 sendt i høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. Høringsberettigede fremgår af afsnit 13 Klagevejledning. Der var en frist på 6 uger til afgivelse af bemærkninger. Den 25. februar 2013 modtog Aabenraa Kommune kommentarer fra DOF - Sønderjylland. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 7. Kommentarerne indeholder ikke noget konkret fsva udkastet til miljøgodkendelsen; men alene et ønske om forlængelse af 6 ugers fristen. Aabenraa kommune har vurderet, at Kommunen ikke vil imødekomme ønsket om at forlænge høringsperioden. DOF Sønderjylland er blevet orienteret om dette. Der er ændret i projektet siden udkastet blev sendt i 6 ugers høring. Ansøger har indgået aftale med ejer af Fogderupvej 19, 6372 Bylderup Bov om afsætning af husdyrgødning. Da Fogderupvej 19, 6372 Bylderup Bov er miljøgodkendt; men ikke udnytter miljøgodkendelsen fuldt ud, er der ikke udarbejdet særskilt arealgodkendelse til den. Ansøger har forespurgt om der kunne gives fleksibilitet med hensyn til opfyldelse af BAT kravet på stald + lager. Der er regnet 4 scenarier igennem, og hertil er stillet vilkår 17 og 18. Der er stillet vilkår til udegående dyr (vilkår og vilkår 93) Der ud over er der væsentligst ændret i afsnittene om energi og vandforbrug samt i afsnittet om gødningsopbevaringskapacitet. 8

13 Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag den 5. marts 2013, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov. Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion af kvæg af stor race på: 280 årsmalkekøer 328 årsopdræt (0-24 mdr.) 140 producerede tyrekalve kg Svarende til 512,22 DE. Miljøgodkendelsen omfatter de nuværende stalde, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med ændringer samt ny stald, foderlade, møddingsplads og gyllebeholder se nedenstående: Udvidelse af eksisterende kostald ST Udvidelse og ændring af eksisterende staldafsnit til opdræt ST Udvidelse af eksisterende foderbord Etablering af 2 malkerobotter Etablering af gyllebeholder på 4500 m 3 LA Etablering af ensilagesiloer på 1620 m 2 Opstilling af kalvehytter på eksisterende møddingsplads ST Etablering af teltoverdækning på de 2 største gyllebeholdere på hhv m 3 og 2500 m 3 LA og LA Etablering af stald til goldkøer og opdræt på 675 m 2 ST Etablering af foderlade til tørfoder på 116 m 2 Etablering af kombineret møddingsplads/plads til mobile kvæghytter på 100 m 2 ST Der er på vilkår godkendt fleksibilitet i valg af virkemidler til opnåelse af BAT på stald + lager. Således kan etablering af fast overdækning på gyllebeholder LA undlades, hvis der foderkorrigeres på råprotein til malkekøerne, svarende til den NH 3 -N reduktion overdækningen ville betyde (jf. vilkår 17). Indtil den nye stald ST er etableret, kan 40 goldkøer og 26 kælvekvier huses i den eksisterende stald på enten sengestald med spalter (bagskyl/ringkanal) og skrabere eller dybstrøelse (hele arealet) på vilkår af, at der foderkorrigeres på råprotein til malkekøerne, svarende til forskellen i NH 3 -N emission på det nye og det eksisterende gulv (jf. vilkår 18). Aabenraa Kommune meddeler samtidig dispensation efter 9 stk. 3 i husdyrbrugloven til afstandskravet på 25 m fra markvandsboring til staldanlægget. Dispensationen gives til en afstand på 15 m. Der er stillet vilkår om indretning af boringen og om at lægge beton imellem boringen og staldanlægget. Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 9

14 Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov. Miljøgodkendelsen meddeles: på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, efter 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer og i henhold til de fastsatte vilkår. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og Aabenraa Kommunes regulativer også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets arealer, og ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier Den 26. februar 2013 Susanne Niman Jensen Miljøsagsbehandler Teknik & Miljø Miljø & Natur Tina Hjørne Natursagsbehandler Teknik & Miljø Miljø & Natur Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa Direkte Direkte

15 2 Vilkår 2.1 Generelle forhold Beskrivelse af husdyrbruget 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr version 6, genereret den 14. februar 2013 og udskrevet fra den 18. februar 2013 og på de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. Gyldighed 3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Miljøgodkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Det vil være tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retlig bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder en frist for udførelsen. Det er tillige en forudsætning, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur og Miljøklagenævnet skal 2 års fristen regnes fra det tidspunkt, hvor klagesagen bortfalder, eller hvor Natur og Miljøklagenævnet træffer afgørelse, medmindre at natur og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 4. Den nye stald ST og foderladen, møddingspladsen, gyllebeholderen, overdækning af gyllebeholder, kalvebokse og kælvningshytter skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i tabel Foderbordet skal opføres mindst 15 m fra markvandsboring Der skal lægges beton imellem boringen og foderbordet og boringen skal forsynes med en brøndring, så den ligger mindst 30 cm over terræn. Den skal forsynes med et tæt låg, og i bunden skal der være beton. 2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift Husdyrhold og staldindretning 6. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 6. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. Stald nr. Dyrehold Staldsystem (gulvsystem og udmugningssystem) Vægt/alder /ydelse Antal dyr DE ST Goldkøer Dybstrøelse 9234 kg mælk 5 6,67 ST- Opdræt Sengebåsestald med 6-13 mdr ,92 11

16 89686 Eksisterende ungdyrstal d spalter og bagskyl ST Eksisterende ungdyrstal d Opdræt småkalve Dybstrøelse 1,25-6 mdr ,67 ST Malkekøer Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) med skraber 9234 kg mælk ,66 Malkekøer Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) med skraber 9234 kg mælk ,29 ST Dybstrøelse 0-½ mdr. 7 1,57 Opdræt småkalve ST Tyrekalve Dybstrøelse kg 140 1,37 ST Ny afdeling i tilknytning til eksisterende kostald Opdræt Sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl med skraber 13-17½ mdr ,73 ST Ny afdeling i tilknytning til eksisterende kostald Opdræt Sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl med skraber 17½ - 22 mdr ,27 St Malkekøer Dybstrøelse 9234 kg mælk 4 5,34 St Ny stald Goldkøer Drænet gulv 9234 kg mælk 40 53,38 12

17 St Ny stald ST kælvningsboks ST kalvehytter ST kalvehytter Kælvekvier Drænet gulv mdr ,84 Kælvekøer Dybstrøelse 9234 kg mælk 1 1,33 Opdræt Dybstrøelse 0-½ mdr. 6 1,35 Opdræt Dybstrøelse ½-1,25 mdr. 12 2,82 I alt 512,22 7. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående tabel. 8. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse efter 2 år, og når besætningen er nået op på 512,22 DE. 9. Spaltearealet i både den eksisterende kostald og i den nye afdeling i den eksisterende stald (ST-89687, ST-89688) skal skrabes mindst hver fjerde time. 10. I staldafsnittet til 40 malkekøer og 26 kælvekvier (ST-90583) skal gulvene i gangarealerne bestå af fast gulv med 2 % hældning med et skrabeanlæg, der kører mindst hver 2. time. Anvisningerne i byggeblad nr omkring pladsstøbte gulve skal følges. 11. I staldafsnit med dybstrøelse (ST-89685, ST-89686, ST-89687, ST-89687, ST-89688, ST-91546, ST-91547, ST-91547) skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 12. Der skal sælges minimum 12 stk. kælvekvier (17½-22 mdr.)/år. 13. Minimum 38 årskvier (17½-22 mdr.) skal være udegående indenfor udbringningsarealet i min 5 mdr. 14. Min. 10 årskvier (17½-22 mdr.) skal være udegående udenfor udbringningsarealet i min. 5 mdr årsmalkekøer og 26 årskælvekvier (22-24 mdr.) skal være udegående svarende til 1 mdr. om året indenfor udbringningsarealet. Ventilation 16. Ventilatorerne i ST skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funktion. Fodring Et af følgende alternativer skal opfyldes: 17. Den samlede foderration til malkekøerne må i gennemsnit maksimalt indeholde 168 gram råprotein pr. foderenhed (FE) på årsbasis og der etableres fast overdækning på LA eller 13

18 Den samlede foderration til malkekøerne må i gennemsnit maksimalt indeholde 165,5 gram råprotein pr. (FE) til malkekøerne, og der etableres ikke fast overdækning på LA på 2500 m 3. Et af følgende alternativer opfyldes: 18. Indtil den nye stald ST er etableret, og indtil der er etableret fast overdækning på LA-59386, må den samlede foderration til malkekøerne maksimalt indeholde 163 gram råprotein pr. FE på årsbasis. Besætningen, der skal rummes i ST-90583, skal være udegående svarende til 1 md/år, og den kan, indtil stalden er etableret, opstaldes i eksisterende stalde (sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl) og skraber eller dybstrøelse (hele arealet)) eller Indtil den nye stald ST er etableret, må den samlede foderration til malkekøerne maksimalt indeholde 165,0 gram råprotein pr. (FE) på årsbasis under forudsætning af, at der etableres fast overdækning på LA på 2500 m 3. Besætningen, der skal rummes i ST-90583, skal være udegående svarende til 1 md./år, og den kan, indtil stalden er etableret, opstaldes i eksisterende stalde (sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl) og skraber eller dybstrøelse (hele arealet)). Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 19. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må ikke placeres på samme sted, før der er gået 5 år. Tidspunkt og placering af ensilagestakke skal noteres på et kortbilag i driftsjournalen, der skal opbevares i mindst 5 år. 20. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: Kategori Enkelt vandindvindingsanlæg Fælles vandindvindingsanlæg Vandløb (herunder dræn) og søer Offentlig vej og privat fællesvej Levnedsmiddelvirksomhed Nabobeboelse Til naboskel Afstandskrav, meter 25 m 50 m 15 m 15 m 25 m 50 m 30 m 21. Ensilage i markstakke må ikke placeres på arealer, der har en hældning på over 6º mod vandløb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 22. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 23. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning i siloen. 24. Kasseret ensilage fra ensilagesiloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende. Rengøring af stalde 25. Ved rengøring af staldene skal spalternes og spalteskrabernes funktionsdygtighed kontrolleres (tjekkes minimum én gang om året). Dato for rengøring skal noteres i driftsjournalen. Energi- og vandforbrug 26. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 14

19 27. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 28. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekøleanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 29. Der skal anvendes lavenergi belysning. 30. Ved udskiftning af energiforbrugende anlæg skal der udskiftes til energieffektive typer. 31. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 32. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. Spildevand samt tag - og overfaldevand 33. Overfladevand og ensilagesaft fra ensilageanlægget skal ledes til gyllebeholderne. 34. Overfladvand fra pladsen til kalvehytterne og pladsen til kvæghytten (møddingspladsen) skal ledes til gyllebeholderen. Kemikalier og medicin mv. 35. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Affald 36. Døde dyr skal opbevares på den i ansøgningen angivne plads. 37. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 7. Olie 38. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 39. Såfremt tanken er placeret i umiddelbar nærhed af regnvandsafløb, vandløb mm. skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme tankens indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i spildbakken. 40. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 41. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. 42. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. Tankpistol med fuldautomatisk stopfunktion ved fuld tank må anvendes. Driftsforstyrrelser og uheld 43. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af eventuelt spild. 44. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. 45. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 15

20 2.4 Gødningsproduktion og håndtering Gødningstyper og mængder 46. Mængden af dybstrøelse må efter udvidelsen maksimalt antage 38,11 DE. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 DE, husdyrgødning, ensilage m.v. Opbevaring af flydende husdyrgødning Der henvises til vilkår 17 og 18 mht. overdækning af LA Den nye gyllebeholder LA på 4500 m 3 skal senest ved etablering overdækkes med fast overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 48. Hvis en gyllebeholder tages ud af drift, skal det anmeldes til Kommunen. Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 49. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kompost igen må placeres på det samme sted. 50. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen og opbevares i mindst 5 år. 51. Kompost i markstak skal overholde afstandskravet på 50 m til nabobeboelse. 52. Kompost i markstakke må ikke placeres på arealer, som skråner mod vandløb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 53. Kompost skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 54. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 55. Hvis der ikke er daglig tilførsel til møddingen, skal den overdækkes. Anden organisk gødning 56. Bedriftens arealer må ikke tilføres kvælstof i anden organisk gødning. Håndtering og udbringning af husdyrgødning 57. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 58. Der må ikke anvendes faste stationære pumper på gyllebeholderne. I stedet skal der anvendes gyllevogn med egen påmonteret pumpe. Der må ikke monteres fjernbetjent pumpeudstyr. Der kan alternativt etableres en anordning, som sikrer, at pumpen kun kan startes, når der står en gyllevogn under udløbet. 59. Når pumpning af gylle fra den gamle stald (ungdyrstalden) er afsluttet, skal der slukkes ved hovedafbryderen, der er placeret i stalden. Afbryderen skal sidde i aflåst skab/stald. 60. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, fx ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret. 61. Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gyllen. 16

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Det økologiske kvægbrug Karlsvråvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn- dringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Hedegård Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 9. september

Læs mere

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring:

Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændring: Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-03-2014 Sagsnr.: 11/38527 Dok.nr.: 80 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Stormsgårdevej 15, 6392 Bolderslev Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Dato: 20-06-2012 Sagsnr.: 11/17347 Dok.nr.: 55 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hellevad Bovvej 42, 6200 Aabenraa 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 10.

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-10-2012 Sagsnr.: 11/16383 Dok.nr.: 99 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Stamplundvej 8, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 17. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup- Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 07-11-2014 Sagsnr.: 13/37710 Dok.løbenr.: 143 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Højagergård Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Hydevadvej 56, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Kurgård Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af Kvægbruget Vollerupvej 26, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 14. marts

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbruget Oksevejen 55, 6392 Bolderslev til kommentering i 6 uger Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2016 Sagsnr.: 16/6632 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nr. Ønlevvej 16, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 10.

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Nybøl Bygade 10, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 24. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl.

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro, matr.nr. 37 m.fl. Hinderup, Hellevad m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-09-2014 Sagsnr.: 13/23026 Dok.nr.: 247 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af det økologiske kvægbrug Gl. Bajstrupvej 2, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev

Meddelelse om miljøgodkendelse af kvægbruget Smedagervej 23, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-10-2015 Sagsnr.: 15/15357 Dok.løbenr.: 274765/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 24. september

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget på Hejselvej 1, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 15-02-2016 Sagsnr.: 16/366 Dok.løbenr.: 47219/16 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Goldbækvej 13, 6230 Rødekro 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 19. juli

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev

Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev Miljøgodkendelse af kvægbruget Ny Karlsvrå Duborgvej 10, 6360 Tinglev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 29.

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev

Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev Miljøgodkendelse af det økologisk kvægbrug Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse af kvægbruget Nr Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro til kommentering i 6 uger

Udkast til miljøgodkendelse af kvægbruget Nr Hostrup Bygade 11, 6230 Rødekro til kommentering i 6 uger Til Naboer, andre berørte og andre parter samt Foreninger og organisationer Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 25-09-2015 Sagsnr.: 15/15651 Dok.løbenr.: 257487/15

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af malkekvægbruget Kassøvej 26, 6230 Rødekro, matr.nr. 16 m.fl. Kassø, Hjordkær

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af malkekvægbruget Kassøvej 26, 6230 Rødekro, matr.nr. 16 m.fl. Kassø, Hjordkær Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-01-2015 Sagsnr.: 14/19042 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså Miljøgodkendelse af Kvægbruget Undelevvej 16, 6340 Kruså 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 15. juni 2010

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov Miljøgodkendelse af Kvægbruget Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 13. september

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af svinebruget Lille Knivsigvej 16, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 26-02-2013 Sagsnr.: 11/32235 Dok.nr.: 79 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget Bolderslevskovvej 23, 6392 Bolderslev, matr.nr. 7 m.fl. Bolderslev, Bjolderup Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 15-09-2014 Sagsnr.: 14/26475 Dok.nr.: 15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Miljøgodkendelse af kvægbruget Saksborgvej 58, 6372 Bylderup-Bov

Miljøgodkendelse af kvægbruget Saksborgvej 58, 6372 Bylderup-Bov Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 29-06-2012 Sagsnr.: 10/39009 Dok.nr.: 93 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Grenvej 1, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Grenvej 1, 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Grenvej 1, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 28. september

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Smedagervej 4, 6360 Tinglev

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Smedagervej 4, 6360 Tinglev Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 15/9599 Dok.løbenr.: 286594/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl.

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget Søderup Kongsgaard, Søderupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/21947 Dok.nr.: 78 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen. Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 06-05-2015 Sagsnr.: 14/32199 Dok.løbenr.: 121295/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 23-04-2015 Sagsnr.: 14/30481 Dok.løbenr.: 108416/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Meddelelse af miljøgodkendelse af økologisk ægproduktion på Flensborgvej

Meddelelse af miljøgodkendelse af økologisk ægproduktion på Flensborgvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-11-2015 Sagsnr.: 15/18724 Dok.løbenr.: 311419/15 Kontakt: Susanne Niman Jensen

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså

Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til naboskel og sø på husdyrbruget Østerskovvej 57, 6340 Kruså Digital annonce Til kommunens hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 24-08-2017 Sagsnr.: 17/23798 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286 E-mail: jkje@aabenraa.dk Afgørelse

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro

Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro Tillægsgodkendelse af Kvægbruget Fausbjerggård Langevej 4, Klovtoft, 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato:

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa Miljøgodkendelse af Minkfarmen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa 11 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: Den 30.

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr.

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af svinebruget Østergård, Nr. Hostrup Bygade 15, 6230 Rødekro, matr.nr. 245 m.fl. Nr. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 10-11-2014 Sagsnr.: 14/31344 Dok.nr.: 39 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE.

Miljøgodkendelsen omfatter en etapevis udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 228 til 602 DE. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf. : 73 76 76 76 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 25-04-2012 Sagsnr.: 10/48421 Dok.nr.: Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012 Miljøgodkendelse Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Miljøgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 31973589 Tågerupgård I/S c/o

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Burkal Kirkevej 47, 6372 Bylderup-Bov Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 2-10-2015 Sagsnr.: 15/6809 Dok.løbenr.: 264883/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro Miljøgodkendelse af Kvægbruget Løgumklostervej 20 6230 Rødekro 12 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer Godkendelsesdato: 27.

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev

Godkendelse af husdyrbruget Almstrupgård, Almstrupvej 70, 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 14-11-2014 Sagsnr.: 11-19761 Dok.løbenr.: 3115584/14 Kontakt: Lene Kragh Møller

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere