Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016"

Transkript

1 Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik Januar 2013 Ældre kan og vil selv

2 FREDERIKSBERG KOMMUNES ÆLDREPOLITIK FORORD 2

3 TILBLIVELSE AF ÆLDREPOLITIKKEN En tid i forandring - mod ny velfærd Ældrepolitikken bliver vedtaget i en tid med store forandringer i samfundet. Der er stramme økonomiske rammer, og vores befolkningssammensætning er i forandring. Men det er også en tid, hvor der opstår ideer til nye måder at løse udfordringer på og en tid, hvor ny viden flytter vores opfattelser af, hvad kan lade sig gøre. De løsninger, der virker naturlige i 2013 er ikke nødvendigvis de løsninger, der giver bedst mening i For at sikre en dynamisk og levende politik, der matcher en virkelighed i forandring, skal vi løbende sikre, at visioner, mål, indsatser og effekterne af dem hele tiden giver mening. Derfor vedtages ældrepolitikken for en fireårig periode og tages op til midtvejsevaluering efter to år, ligesom der foregår en årlig prioritering i forbindelse med budgetprocessen. En ældrepolitik med og for borgerne Ældrepolitikken er blevet til i dialog med borgerne. Gennem interview, debatarrangementer, facebook og workshops har borgere i alle aldre givet deres bud på, hvad der karakteriserer et godt ældreliv. Emner som sundhed, tryghed, trivsel og samarbejde har været vigtige omdrejningspunkter i mange drøftelser. Samtidig er der kommet en række bud på, hvordan Frederiksberg Kommune kan være med til at sikre et god ældreliv i samspil med bl.a. borgere, erhvervsliv, frivillige og pårørende. Udover borgere og medarbejdere har Ældrerådet, Handicaprådet og andre lokale organisationer også været inddraget, hvilket har medført mange gode anbefalinger og ønsker til politikken. Målet har været at skabe en ældrepolitik, der giver plads til de rigtige løsninger på det rigtige tidspunkt i livet. Det kan vi kun opnå i et samarbejde med borgere, foreninger og medarbejdere. Fra politik til hverdag Et bredt forankret værdigrundlag er nødvendigt, når mange skal løfte i fællesskab. Derfor er ældrepolitikken et fælles ståsted, uanset om du er borger, politiker eller medarbejder. Det er herfra vi skal videreudvikle vores service, vores ydelser og aktiviteter til alle ældre borgere. Derfor er politikken ikke slutproduktet af en proces, men en begyndelse til at finde nye løsninger, prioritere klogt og bevidst samt finde nye måder at arbejde mod samme mål. Med de formulerede visioner for ældre på Frederiksberg har alle deltagere i processen bidraget til at sikre et aktuelt og relevant grundlag for den videre politiske drøftelse og prioritering. Ikke mindst i den årlige budgetproces, hvor de vigtigste indsatser prioriteres og formuleres. Fra de politiske visioner skal ældrepolitikken følges op af konkrete mål på tværs af kommunens faglige områder, der skal omsætte strategi til handling. Ældrepolitikken lever videre i den løbende faglige dialog med borgere, medarbejdere, ledere, organisationer og foreninger om de rette indsatser til at indfri politikken. 3

4 Derfor vil vi løbet af de næste år fortsætte den borgerinddragende proces og invitere til et bredt samarbejde med alle, der har lyst til at sætte deres præg på den konkrete udformning og levering af de ældrepolitiske tiltag. 4

5 ET GODT ÆLDRELIV FOR ALLE På Frederiksberg tror vi, at nedenstående fire overordnede mål er afgørende for at sikre et mangfoldigt og rigt ældreliv til byens mange forskellige borgere. I de næste kapitler kan du læse mere om Frederiksberg Kommunes visioner og strategi for de enkelte temaer. Tilknytning til arbejdsmarkedet længst muligt Vi tror på at; Ældre er en central ressource på arbejdsmarkedet Mange ældre kan og ønsker at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom de har mulighed for at træde tilbage Aktiv og selvhjulpen længst muligt Vi tror på at; Ældre kan og vil selv Det giver livskvalitet og øget frihed at være uafhængig af hjælp Ældre har ansvar for egen sundhed Ældre er en mangfoldig gruppe og skal mødes individuelt Frederiksberg består af aktive medborgere Vi tror på at; Ældre borgere på Frederiksberg styrker byens sociale sammenhængskraft på tværs af generationer og sociale forskelle En socialt bæredygtig by styrker den enkelte ældre borger Ældre borgeres engagement i frivilligt arbejde er værdifuldt for både giver og modtager Tryghed hjælp når behovet opstår Vi tror på at; Hjælp efter behov giver tryghed Byen og fællesskabet er for alle Muligheden for træning og rehabilitering kommer forud for tildeling af varig hjælp Teknologi giver muligheder og skal udnyttes, især når det kan give øget fleksibilitet og tryghed for borgeren 5

6 TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET LÆNGST MULIGT Ældre er en central ressource på arbejdsmarkedet En lang række kompetencer udvikler sig med alderen. Viden, erfaring, overblik, menneskekundskab og evnen til at kommunikere er stærke ældrekompetencer, der er brug for på arbejdsmarkedet. Det er samtidig nødvendige ressourcer på et arbejdsmarked, som ifølge mange prognoser kommer til at mangle hænder i fremtiden. Nogle vil opleve samtidig med at ovenstående kompetencer styrkes at det bliver sværere at varetage vante opgaver på samme måde som tidligere. Man kan blive ramt af sygdom, få følger af nedslidning eller have svært ved at omstille sig til ny teknologi. Ved at fokusere på den enkelte medarbejders udvikling i kompetencer og ressourcer, vil mange arbejdsgivere kunne få glæde af de kompetencer, der udvikler sig positivt med alderen. Frederiksberg Kommune mener, at der er et uudnyttet potentiale i at nedbryde fokus på aldersgrænser såvel som myter og holdninger til ældre medarbejdere. Mange ældre kan og ønsker at have en tilknytning til arbejdsmarkedet selvom de har mulighed for at træde tilbage I Danmark er mange mellem år erhvervsaktive, og tendensen stiger år for år. Udviklingen viser, at ikke alle ældre har lyst til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, selvom alderen tillader det. Erfaringen viser, at personer, der bliver ledige omkring 60 år, vil have større risiko for aldrig at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Frederiksberg Kommune mener, at arbejdssøgende i alle aldre kan have ressourcer og kompetencer, der kan være relevante på et arbejdsmarked. Det gælder også ældre medarbejdere, der ønsker at skifte fag eller branche. Vision Ældre har lige adgang til at kunne tjene til livets ophold ved arbejde, som de selv vælger eller påtager sig på et arbejdsmarked og i et arbejdsmiljø, der er åbent, tilgængeligt og inkluderende. Medarbejdere i Frederiksberg Kommune bliver mødt med den præmis, at ressourcer, motivation og kompetencer er vigtigere end alder. Ældre oplever, at det er naturligt at søge nyt job også når man er 55, 57 eller 65 år. Strategi Derfor vil vi: 6

7 Være med til at fortælle de gode historier og formidle best practise til inspiration for borgere, egne ledere og medarbejdere, eget jobcenter og arbejdsgivere i eksterne virksomheder. Motivere ældre til entreprenørskab og generelt øge fokus på entreprenørskab og opstart af små virksomheder. Sikre foranstaltninger der hindrer, at ældre medarbejdere i Frederiksberg Kommune diskrimineres på baggrund af alder. Klæde nuværende og kommende ledere i Frederiksberg Kommune på til at udnytte ressourcer og kompetencer hos ældre. Sikre at ældre jobsøgende i kommunens jobcenter bliver mødt uden fordomme og med fokus på ressourcer og muligheder i videre jobsøgning. Sikre at Frederiksberg Kommune som arbejdsgiver fastholder og fortsat udvikler en rummelig arbejdsplads, der er tilgængelig og inkluderende. 7

8 AKTIV OG SELVHJULPEN LÆNGST MULIGT Ældre kan og vil selv Uanset funktionsniveau, begrænsninger og styrker hos den enkelte ældre, er det et fællestræk for langt de fleste Frederiksbergborgere, at de er vant til at være en del af storbyen og tage aktiv del i bylivets mange tilbud, lige fra koncerter og arrangementer i Frederiksberg Have og Søndermarken, til udstillinger eller foredrag. Interessen for byrummet, kultur- og fritidsaktiviteter samt tilgængelighed ved tilblivelsen af denne ældrepolitik vidner også om, at kommende og nuværende ældre forestiller sig og ønsker et aktivt liv, hele livet. Frederiksberg Kommune mener, at ældre på Frederiksberg kan og vil selv. Det giver livskvalitet og øget frihed at være uafhængig af hjælp Når man som borger får behov for hjælp fra kommunen, begynder et nyt kapitel i ens liv, hvor man ofte ikke selv er herre over, hvornår man kan deltage i arrangementer eller besøge familie, fordi man skal være hjemme, når hjælpen kommer. På landsplan viser ældresagens fremtidsstudie af borgere fra år, at helbredet opleves som en væsentlig barriere for at opnå livskvalitet i hverdagen. Borgerne i undersøgelsen beskriver, at det at kunne gøre de ting man vil, er afgørende for at have livskvalitet i hverdagen. Frederiksberg Kommune mener, at hver enkelt borger har forskellige forudsætninger for at forblive aktiv. Med afsæt i den enkeltes situation, skal Frederiksbergborgere tilbydes et sundt, trygt og aktivt liv så længe som muligt. Ældre er en mangfoldig gruppe og skal behandles individuelt Fastholdelse af et selvstændigt og uafhængigt liv længst muligt kræver, at den enkelte borger til enhver tid er i centrum. Når borgeren sættes i centrum anerkendes den enkeltes livssituation og særlige forudsætning for at kunne vende tilbage til et selvstændigt liv. Samtidig anerkendes det, at den enkeltes behov er afhængig af mange faktorer og derfor hele tiden ændrer sig. Hvor nogle vil have behov for hjælp til de daglige gøremål, vil andre have behov for hjælp til at lære nye digitale hjælpemidler at kende eller få hjælp til nye rutiner og måder at klare de daglige gøremål på. Frederiksberg Kommune mener, at en helhedsorienteret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov er afgørende for at sikre og fastholde selvhjulpne ældre, der er uafhængige af hjælp længst muligt. Vision Ældre oplever, at de kan opnå størst mulig selvhjulpenhed med udgangspunkt i egne forudsætninger. IT-redskaber understøtter, at forskellige faggrupper kan arbejde sammen om det fælles mål, at alle har ret til at være uafhængige af hjælp længst muligt. 8

9 Ældre borgere i plejeboliger og på døgnophold oplever, at alle faggrupper arbejder for at fastholde og styrke de ressourcer de ældre har. Alle medarbejdere ved, at mennesker skal behandles lige, men ikke ens. Strategi Derfor vil vi; Fortsat målrette og styrke kommunens genoptræning og rehabiliteringsindsatser efter den ønskede effekt. Arbejde for større fleksibilitet for borgeren, fx ved hjælp af teknologi nye samarbejdsformer eller lignende. Hjælpe og vejlede alle borgere i at klare de daglige gøremål for at sikre en selvstændig hverdag. Støtte kommunale og foreningsaktiviteter, der forebygger sygdomme, fremmer sundheden og aktiv aldring også til udsatte ældre. Motivere de frivillige foreninger til endnu flere aktiviteter målrettet den mangfoldige gruppe af ældre. Sikre en klar og tydelig kommunikation mellem de forskellige personer, der er i kontakt med borgere, og ikke mindst i dialogen med pårørende. Fortsat skabe byrum, der er tilgængelige for alle og inviterer til aktiv aldring Fortsat tilpasse de offentlige transportmuligheder i hele kommunen for at sikre adgang og mobilitet for ældre borgere. Skabe gode cykel- og gangforbindelser i byen, der tager højde for forskellige målgrupper 9

10 FREDERIKSBERG BESTÅR AF AKTIVE MEDBORGERE Ældre borgere på Frederiksberg styrker byens sociale sammenhængskraft på tværs af generationer og sociale skel Ældre borgere, der ikke længere er på arbejdsmarkedet, har en særlig mulighed for at bruge byens rum og aktiviteter på tidspunkter, hvor der er plads og byen er mere stille eller bidrage lige dér, hvor der er allermest brug for en ekstra hånd. Det gælder for eksempel tryg nabohjælp hjemme i sin lokale gade eller gård, som frivillig hos udsatte grupper, som læseven på den lokale skole eller børnehave, som motionsven for andre ældre, der mangler selskab til at få rørt sig, eller som værdifuld hjælp på biblioteker, museer eller noget helt andet. Frederiksberg Kommune mener, at ældre borgere har et særligt potentiale i at være det kit, der binder lokalsamfundet sammen, og at de ældre bidrager og har overskud til at bygge bro på tværs af generationer og sociale skel. En socialt bæredygtig by styrker den enkelte ældre borger At ældre kan bidrage til den sociale sammenhængskraft er vigtig for byen. Men det er mindst lige så vigtigt, at adgang til og deltagelse i lokalmiljøet og byens aktiviteter kan skabe et bedre helbred og livskvalitet for den enkelte borger. Undersøgelser viser, at den person, der giver sin ressourcer videre til andre, og på den måde oplever at gøre en forskel, selv får en øget livskvalitet, også selvom man i forvejen har familie og stort netværk. Som aktiv medborger kan ens bidrag til andre vise sig at være en vigtig investering til et godt ældreliv senere i livet. Borgere over 65 år har en større statistisk risiko for at opleve dødsfald hos nærtstående, at miste sociale relationer, fx ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, eller have perioder med sygdom. Alt sammen faktorer, der øger risikoen for isolation og ensomhed. Personer, der allerede er aktive medborgere og har et netværk uden for hjemmet, har lettere ved at genoptage et socialt liv efter svære perioder eller livskrise. Frederiksberg Kommune mener, at alle borgere personligt kan få glæde ved at hjælpe andre gennem frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab og mener, at det er en vigtig forudsætning for at undgå ensomhed og isolation. Ældre borgeres engagement i frivilligt arbejde er værdifuldt for både giver og modtager Ingen mennesker går gennem livet uden at møde sten på vejen. Uanset om man er 53, 82 eller 92 år, kan man få glæde af andres engagement for en periode, eller måske varigt. Alle mennesker har behov for en rollemodel eller nogle vi kan holde fast i og dele oplevelser og tanker med, når livet ikke er let. At engagere sig personligt i andre mennesker betyder alverden for dem, der modtager det personlige engagement. Det er ikke kun den konkrete tid man er sammen, der betyder noget. Det, at møde en anden med- 10

11 borger, der har menneskelig interesse i en, giver større selvværd og mod til at håndtere svære ting også når den frivillige er gået. Frederiksberg Kommune mener, at deltagelse og personlig kontakt mellem borgere på Frederiksberg er vigtigere end nogensinde, hvor cirka halvdelen af Frederiksbergs ældre over 65 år bor alene. Vision Ældre borgere kan udnytte deres potentiale og egne ressourcer gennem frivilligt arbejde, gennem kultur- og fritidsaktiviteter og som aktiv medborger i lokalmiljøet. Frederiksberg Kommune skal fortsat være en attraktiv og aktiv by at bo i. Borgere der har kræfter til det, ser sig selv som en vigtig medspiller i forhold til at skabe en social bæredygtig by, ved at give egne ressourcer videre til andre. Ældre er vigtig drivkraft for at forskellige generationer får gavn af og viden om hinanden Ældre borgere oplever, at de som medborgere kan få værdi og betydning for andre. Strategi Derfor vil vi; Sikre at ældre i Frederiksberg Kommune, der kan og vil engagere sig frivilligt, oplever, at det er nemt og overkommeligt. Understøtte mødet mellem generationer i byrummet og gennem interessefællesskaber, foreninger eller kommunale omgivelser som fx skoler, daginstitutioner, plejehjem eller kulturhuse. Bidrage til at skabe en positiv opfattelse af ældres ressourcer. Motivere flere ældre borgere til at engagere sig frivilligt eller give sine ressourcer videre, for eksempel gennem socialt entreprenørskab. Synliggøre og videreformidle de frivillige foreningers tilbud og muligheder også til marginaliserede grupper og grupper med anden etnisk baggrund. Sikre sammenhæng mellem ældrepolitikkens værdigrundlag og de aktiviteter på ældreområdet, der støttes økonomisk fra Frederiksberg Kommune. Styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og Frederiksberg Kommune gennem partnerskaber. Sikre at der er kommunale og ikke-kommunale fritids- og kulturtilbud til alle ældre borgere også svage borgere. 11

12 TRYGHED HJÆLP NÅR BEHOVET OPSTÅR Hjælp efter behov giver tryghed Selvom det lykkes at fastholde et aktivt og selvstændigt liv længe, vil de fleste mennesker på et tidspunkt i livet opleve at få behov for hjælp til pleje, sygepleje eller lignende. Når behovet for hjælp til daglige gøremål indtræder, vil det typisk være en ny tid, hvor man også har sygehusbehandlinger, kontakt til praktiserende læge/ speciallæge, genoptræningsterapeuter og plejepersonale. Behovet kan skifte, og koordinering mellem personale, hjemmet/pårørende og eventuelle andre personer er afgørende for at sikre den rette hjælp på det rette tidspunkt. Det betyder også, at nogle borgere i perioder har brug for ekstra opmærksomhed, mens andre har bedre forudsætninger for at klare sig med mindre. Frederiksberg Kommune prioriterer hjælp efter behov frem for hjælp efter forudbestemte minutter. Byen og fællesskabet er for alle Mange ældre over 65 år føler sig ensomme. På landsplan er det især ældre i storbyerne, der oplever ensomhed, og dette gælder også på Frederiksberg. Ofte opstår ensomhed i forbindelse med at man bliver alene, fx ved tab af ægtefælle eller i forbindelse med tab af mobilitet. Under tilblivelsen af ældrepolitikken er det blevet fremhævet, at faktorer som overgang fra arbejdsmarkedet til pensionstilværelsen og øget digitalisering også kan være forbundet med utryghed og frygt for isolation og ensomhed. Samvær og kontakt til andre er væsentlige faktorer, der medvirker til øget tryghed. Frederiksberg Kommune mener, at det er et fælles ansvar for byens mange aktører og medborgere at hjælpe den ældre nabo eller medborger, der er i risiko for at blive isoleret for samvær eller kontakt. Frederiksberg Kommune støtter målrettede tiltag og aktiviteter, der styrker fællesskab og forebygger isolation og ensomhed hos ældre. Muligheden for træning og rehabilitering kommer forud for tildeling af varig hjælp. Alle borgere i dag har mulighed for at leve et længere liv end deres forældre og bedsteforældre. Men et langt liv er mest værd, hvis det kan leves aktivt og selvstændigt længst muligt. Derfor skal alle ældre borgere mødes med en faglig tro på, at der er et udviklingspotentiale også den 92-årige borger, der udskrives fra hospitalet efter et fald. Frederiksberg Kommune mener, at træning og rehabilitering er afgørende for at sikre flest mulige gode år som ældre og skal derfor altid vurderes før kompenserende hjælp tildeles. Teknologi giver muligheder og skal udnyttes, især når det giver fleksibilitet og tryghed for borgeren. 12

13 GPS til demente, patientkufferter, teletolkning og elektroniske låsesystemer er blot få af de nye ord indenfor velfærdsområdet. Velfærdsteknologi kan være en mulighed for at give for eksempel kroniske syge lidt af den tabte frihed tilbage, og det kan frigive hænder blandt personalet til de borgere, der har allermest behov for dem. Derfor ser Frederiksberg positivt på udviklingen i velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi kan imidlertid være vanskelig for nogle ældre borgere og kan give øget utryghed, hvis borgeren er usikker på, om han/hun kan mestre den ny teknologi. Frederiksberg Kommune mener, at teknologi giver muligheder - men kun hvis modtagerne kan bruge den sikkert og være tryg ved den nye teknologi. Vision Ældre oplever, at hjælp fra Frederiksberg Kommune gives, så man i videst muligt omfang kan fortsætte sit hidtidige liv. Ældre oplever, at der er mulighed for at blive en del af et fællesskab. Ældre oplever, at de mødes med respekt for - og med udgangspunkt i - deres livssituation. Frederiksberg Kommune vil opsøge, afprøve og anvende velfærdsteknologi, der kan gøre det muligt at fastholde et højt serviceniveau i kommunens hjælp til borgerne. Ældre der introduceres til ny teknologi oplever, at de er trygge ved brugen, er blevet vejledt og ved hvad de skal gøre, hvis de bliver usikre. Strategi Derfor vil vi; Arbejde målrettet for øget inklusion af svækkede borgere i nuværende aktiviteter. Styrke det lokale sundhedsvæsen og sikre, at sundhedstilbud gives så tæt på borgeren som muligt. Fokusere på behov frem for minutter. Skabe en social bæredygtig by ved at sikre mangfoldighed i den kommunale anvisning af boliger. Arbejde for et tæt samarbejde til frivillige foreninger, pårørende og andre vigtige personer i borgerens liv. Sikre at velfærdsteknologi og digitalisering indføres i et tempo, der understøtter og tager højde for den enkelte ældres behov for tryghed. Sikre fagligt kompetente medarbejdere, som ved, at deres faglige bidrag er en del af en koordineret indsats. Sikre en fælles forståelse af, at en værdig omgangstone er den vigtigste byggesten i kontakten mellem mennesker. 13

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Januar 2013 Ældre kan og vil selv FREDERIKSBERG KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 2013-2016 FORORD 2 TILBLIVELSE AF ÆLDREPOLITIKKEN En tid i forandring - mod ny velfærd

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik Ældre kan og vil selv

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik Ældre kan og vil selv Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Ældre kan og vil selv FREDERIKSBERG KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 2013-2016 FORORD 2 ET GODT ÆLDRELIV FOR ALLE På Frederiksberg tror vi, at fire samlede mål er afgørende

Læs mere

Ældre kan og vil selv. Ældrepolitik 2013-2016. Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige?

Ældre kan og vil selv. Ældrepolitik 2013-2016. Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige? Ældre kan og vil selv Ældrepolitik 2013-2016 Vidste du at 60-69 årige i dag er lige så aktive som 16-19 årige? 2 Frederiksberg Kommunes ældrepolitik Forord til ældrepolitikken Vi bliver flere ældre på

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere