SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG"

Transkript

1 SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

2 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: Dato: Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Omfang Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Prøver CE-mærkning Anmeldelser Rengøring Idriftsætning Generelle specifikationer Referencer Normer og standarder Anvisninger Kontrol Service og dokumentation Bygningsdelsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: (68).1 Solcellepaneler og montage (68).2 Føringsveje (68).4 Fordeling tavler (68).5 El-installationer for solcelleanlæg (68).6 Udligningsforbindelser, m.m

3 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: Dato: Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Følgende Arbejdsbeskrivelse omfatter de generelle bestemmelser for byggesagen. De enkelte punkter i beskrivelsen referer til: BPS Basisbeskrivelse el, publikation B208, og det forventes at entreprenøren er bekendt med denne. Hvor der i det efterfølgende er refereret til en parentes ( ), referer dette til: El-arbejder, Illustrationer og vejledning, F.R.I. og Tekniq, og det forventes at entreprenøren er bekendt med denne.

4 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: BPS Basisbeskrivelse el, publikation B208, udgave samt El-arbejder, Illustrationer og vejledning 2002, F.R.I. og Tekniq - er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Hvor der ikke er beskrevet tekst eller detailbeskrivelser er det bestemmelserne i BPS basisbeskrivelse El, B208 der er gældende. 2. Omfang 2.1. Generelt Under solcelle-arbejdets omfang henhører endvidere alle de på medfølgende tegninger viste elinstallationer (komponenter) samt i nærværende beskrivelse omtalte arbejder og leverancer komplet inkl. alle tilhørende arbejder, medmindre de udtrykkeligt er beskrevet udført eller leveret af andre. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. Yderligere medregnes alle ikke særligt nævnte arbejder og ydelser, som er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Betaling for disse ikke nævnte arbejder og ydelser skal også være indeholdt i tilbudslistens priser. Hvis et elproducerende anlæg ikke fremgår af Energinets positivliste, er det nødvendigt at leverandøren fremskaffer de nødvendige oplysninger jf. den relevante leverandørerklæring Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Levering, montering og tilslutning af komplet solcelleanlæg inkl. Invertere. Tilhørende el-installationer herunder el-tavler og komponenter, installationer, føringsveje m.m Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele. For de enkelte bygningsdele er der tale om følgende omfang af projekteringen: Dimensionering af bære- og montagesystem for solceller i h.t. Eurocodes Materialer til gennemføring og fastgørelse i h.t. Eurocodes El-installationer Al korrespondance til myndigheder og forsyningsselskaber Projektdokumentationen skal udleveres til byggeledelsen for gennemsyn senest 8 arbejdsdage, inden udførelse af arbejdet påbegyndes. Byggeledelsens kommentarer vil foreligge senest 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Ændringer og tilføjelser indføres let læseligt på et eksemplar af projektmaterialet og afleveres til byggeledelsen senest 14 dage efter aflevering af byggeriet.

5 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: Solcelleanlæggene Solcelleanlæggene skal følge reglerne i Energinet.DK, 'Retningslinjer for el-producerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A/fase'. Den tekniske forskrift og retningslinjerne fastlægger de tekniske og funktionelle minimumskrav, som et el-producerende anlæg skal overholde i tilslutningspunktet Byggeplads Nødvendige byggepladsinstallationer etableres under nærværende entreprise 2.5. Sikkerhed og sundhed Under entreprisens udførelse bærer entreprenøren alene det fulde ansvar for, at påbud i lovgivning om almindelig arbejderbeskyttelse overholdes, samt at Arbejdstilsynets anvisninger følges Omgivende miljø Arbejdstilsynets regler følges Kvalitetsstyring Alle entreprenører skal kvalitetssikre deres ydelser, jvf. gældende lov. Alle materialer skal indkøbes med 5 års leverandøransvar for mangler. Det er entreprenørens ansvar at indhente og dokumentere leverandørens 5 års ansvar for mangler, i modsat fald er entreprenøren selv ansvarlig for materialerne i 5-års perioden. Kvalitetsstyringen skal planlægges på grundlag af projektmaterialet og følges op inden byggeprocessen. Kvalitetsstyringssystemet skal minimum tilpasses de udsendte udbudskontrolplaner og rumme de indeholdende checkpunker. Udbudskontrolplaner er indsat under den enkelte fagbeskrivelse Kvalitetsdokumentation Inden arbejdet påbegyndes, skal kontrolplanerne udleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Kontrolplanerne skal min. Indeholde samtlige positioner, angivet i Udbudskontrolplanen. Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum rumme dokumentation for følgende punkter: Projektgennemgang Kontrol af styring af dokumentation Specifikationer og prøvningsprocedurer Modtagekvalitet Proceskontrol Slutkontrol Udbedring af mangler Kvalitetsdokumentation på materialer og det udførte arbejde

6 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: Kvalitetsdokumentation skal løbende afleveres til byggeledelsen D&V-dokumentation Entreprenøren skal udarbejde et D&V-program for samtlige indbyggede materialer og ydelser, der skal betjenes af bygherren. D&V programmet dokumenteres via udfyldes af 5-års Vedligeholdelsesplaner af hensyn til produktansvarsgarantien. D&V-programmet skal inddeles i afsnit efter aftale med tilsynet. Dokumentation skal afleveres i 2 eksemplarer senest ifm. byggeriets aflevering. Entreprenøren skal medregne drift og vedligehold i anlæggets garantiperiode på 2 år Arbejdets planlægning Entreprenøren skal i tvivlstilfælde kontakte byggeledelsen i så god tid, at denne kan tage stilling til evt. korrigerende tiltag inden disse får økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser Prøver Prøver på komponenter skal på opfordring fra byggeledelsen forelægges tilsynet/bygherren for godkendelse inden ordre placeres CE-mærkning Se Planlægningsbeskrivelsen Anmeldelser Under El-arbejdet udføres: Anmeldelse til El-Forsyningen Rengøring Vedr. fjernelse af affald se Planlægningsbeskrivelsen Idriftsætning Arbejdet skal være færdiggjort og idriftsat

7 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Kontrol Dato: Generelle specifikationer 3.1. Referencer Normer og standarder Stærkstrømsbekendtgørelsens SBEi afsnit 6 Elektricitetsrådet Desuden gælder følgende: Samtlige relevante danske standarder, DSxxxx og DS/ENxxxx DS/EN :2010, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 1: Generelle krav DS/EN :2011, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 2: Særlige krav til invertere. Energinet DK: Teknisk Forskrift for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder. Energinet DK: Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere. Energinet.dk: Teknisk forskrift TF for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder. Energinet.dk: Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere. Energinet.dk: Teknisk forskrift TF Spændingskvalitet Sikkerhedsstyrelsen: Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikkerhedsstyrelsen: Tjek din solcelle-installation Relevante Driftmæssige Forskrifter Statens Brandinspektion. Relevante Brandtekniske Vejledninger, Brandtekniske Informationer- og Forskrifter DBI. Stærkstrømsbekendtgørelse Lavspændingstavler afsnit DS/EN Elektricitetsrådet. Gældende El-rådsmeddelelser- og udgivne fortolkninger El-rådet og Sikkerhedsstyrelsen. Bygningsreglementet BR-10, inkl. alle tillæg Byggevaredirektivet Anvisninger Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. Sydfyns el-forsynings bestemmelser Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. Belysning og El-forsyning på byggepladser Branchevejledning BAR for Bygge og anlæg Relevante Bekendtgørelser og Vejledninger Arbejdstilsynet Kontrol Eftersyn og afprøvning af elektriske installationer før idriftsætning. Kontrol af eftersyn og afprøvning iht. SBEi, Kap. 61 er indeholdt i nedenstående Udbudskontrolplan Kvalitetssikring - Udbudskontrolplan Efterfølgende Udbudskontrolplan er opdelt i kontrolpunkter for de enkelte bygningsdele.

8 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: El-materiel SBEI 1.2 El-materiel SBEI 1.3 El-materiel SBEI 1.4 El-materiel SBEI 1.5 El-materiel SBEI 1.6 El-materiel SBEI 1.7 El-materiel SBEI 1.8 El-materiel SBEI 1.9 El-materiel SBEI 2.1 Føringsveje SBEI 2.2 Føringsveje BR 95 DBI- Brandteknisk godkendelse af tætninger 2.3 Føringsveje SBEI Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Kontrol af at el-materiel opfylder alle sikkerhedskrav 100 % Efter mont. *) Kontroljournal El-materiel er korrekt valgt og installeret i overensstemmelse med installationsbestemmelserne og fabrikanternes anvisninger. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal El-materiellet checkes for synlige beskadigelser. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Kontrol af beskyttelsesmetode mod elektrisk stød 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Beskyttelsen mod termiske påvirkninger er opfyldt 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Korrekt placering af egnet materiel til adskillelse og afbrydning 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Det valgte materiel og beskyttelsesudstyr svarer til de ydre forhold. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligehold er i orden. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Kontrol fugt-, brand- og lydsikre lukninger. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal MK Kontrol af placering i forhold til fx rør og ventilationskanaler af hensyn til tilgængelighed. Placering af brandtætte lukninger indtegnes målsat på plan, der afleveres til tilsynet i f.m. afleveringen. 100 % Inden opstart *) Kontroljournal 100 % Efter mont. *) Plan med numre over brandlukninger Kontrol af andre forholdsregler mod brand- og lydspredning 100 % Løbende *) Kontroljournal

9 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Installation SBEI 4.2 Installation SBEI 4.3 Installation SBEI 4.4 Installation SBEI 4.5 Installation SBEI 4.6 Installation SBEI 4,7 Installation SBEI 4.8 Installation SBEI 4.9 Installation SBEI 4.10 Installation SBEI 4.11 Installation SBEI 4.12 Installation SBEI 4.13 Installation SBEI Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? 25 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er solcelleanlægget installeret i henhold til krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Forefindes der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er klasse I-invertereren tilsluttet effektiv jordforbindelse? 100 % Løbende Fejlfri Rapport Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder - type A eller B? (noter fejlstrømsafbryderens type) Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Er tavlen/tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? 100 % Inden levering Fejlfri Rapport 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er dokumentationen udleveret til ejeren? 100 % Efter mont. Rapport MK Jordelektrodens overgangsmodstand til jord 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport

10 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Installation SBEI 4.15 Installation SBEI 4.16 Installation SBEI 5.17 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.18 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.19 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.20 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.21 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.22 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation MK Fejlstrømsafbryderens udkoblingsstrøm 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport MK Isolationsmodstand AC-kredsen 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport MK Isolationsmodstand DC-kredsen 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Mærkepladen Tekst på mærkepladen skal mindst være str. 1.5 mm, og den skal være klart læsbar og differentiere sig fra bagrunden. Teksten skal være modstandsdygtig og må ikke kunne fjernes eller være ikke læsbar. Identifikation Navn på fabrikant, modeltypenummer, serienummer samt produktionsdato skal fremgå af mærkepladen. Driftsområder Spænding og strømområder for apparatet skal være angivet på mærkepladen. IP-klasse skal angives. Beskyttelsesklasse skal angives. Tilslutninger og kabeltype skal fremgå tydeligt på apparatet. Vejledningen skal indeholde alle ind- og udgangsterminaler med markering på DC/AC. Advarselssymboler Symboler på mærkepladen skal tydeligt kunne skelnes fra øvrig tekst. Advarselssymboler skal overholde et mindstekrav på 2,75 mm. Symbol på afladningstid Der skal angives, hvor lang tid der skal gå, inden apparatet må åbnes, da apparatet indeholder komponenter, som kræver afladningstid. 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport

11 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.24 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.25 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.26 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation FK Omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed skal angives 100 % Efter mont. Rapport FK Tilspændingsmoment, der skal bruges på kabelterminaler, skal angives 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport FK Overspændingskategori skal angives for hvert input og output. 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Alle vejledninger og instruktioner, som vedrører sikkerhed, skal være affattet på det nationale sprog (dansk). 100 % Efter mont. Rapport Forkortelser: = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i Basisbeskrivelsen, Generelle specifikationer

12 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Service og dokumentation Dokumentation Der skal afleveres produktblade, inkl. 5-års vedligeholdelsesplan og samtlige oplysninger om D&V for: Solceller Montageskinner Gennemføringer Alle andre montagegenstande El-Tavler Invertere Installationsmateriel for tekniske installationer Der skal i tilbuddet indregnes 2 gange service det første år. Som beskrevet i el-installatørens SKS-systemet skal dokumentationen i forbindelse med installationer gemmes af elinstallatøren, således at forældelsesfristen i stærkstrømsloven på ti år overholdes. Dokumentation kan opbevares på papir og/eller elektronisk. Hvis dokumentationen opbevares elektronisk, skal man sikre sig, at man kan læse det efterfølgende. Dokumentation skal tydeligt beskrive tilslutninger og advarsler, som skal sikre en sikker drift af apparatet. Omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed skal angives. Tilspændingsmoment, der skal bruges på kabelterminaler, skal angives. Overspændingskategori skal angives for hvert input og output. Alle vejledninger og instruktioner, som vedrører sikkerhed, skal være affattet på det nationale sprog (dansk). Dokumentationen skal beskrive alle forhold, som vedrører installation, særligt hvor der kan opstå fare for berøring med spændingsførende dele. Installationsvejledninger skal indeholde følgende eller lignende formulering - det skal fremgå, om produktet kan generere DC-strøm: Kan produktet generere DC-strøm tilbage i forsyningen, skal der anvendes fejlstrømsrelæ af type B Servicekontrakt I f.m. afleveringen skal el-entreprenør fremsende prissat forslag til servicekontrakt for det samlede solcelleanlæg Der skal i tilbuddet vedlægges tilbud på service, for 2.,3.,4.,5. drifts år Servicekontakten skal træde i kraft efter udløbet af 1-års garantiperioden, og skal indeholde oplysninger om pris og ydelser. Service skal indeholde følgende Kontrol af køleprofilen. Kontakterne på PV- belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Rengør inverteres kabinet. Spændingstest før inverter volt DC indgang A-B-C Spændingstest efter inverter Volt AC Produktions test. Billeddokumentation af skab rengjort. Samt billeder af gennemføringer. Motionering af de til anlægget tilhørende fejlstrømsafbrydere

13 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: NB! - I tilfælde af fejl skal der kunne udføres service inden for 1 time i dagtimerne, på hverdage Instruktion Der skal i tilbuddet indregnes, at to personer fra bygherrens vedligeholdelsesafdeling skal instrueres i brug af anlægget. Der skal indregnes en supplerende gennemgang og indstilling i samarbejde med bygherren ca. 2 uger efter afleveringen.

14 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Bygningsdelsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Følgende Bygningsdelsbeskrivelse omfatter de specifikke bestemmelser for byggesagens bygningsdele inden for solcelle-arbejdet. (68).1 Solcellepaneler og montage Omfang og lokalisering Adresse: Samlet tagareal: Reg. årligt el-forbrug, Bygningens opførelses år: Nyt tag pålagt: Taget indeholder asbest: Tag overflade: Tag hældning: Undertag Servitutter/Lokalplan: Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg Ca. 900 m kwh 1999 Nyt tag Nej Tegl 22. Der henvises til besigtigelsen Ingen bemærkninger Tegningshenvisning Der henvises til Figur1 i Faktablad Tilstødende bygningsdele Konstruktive ændringer af tagkonstruktionen er uden for arbejdet Projektering Der skal påregnes installeret 60 kwp Solcellerne skal opfylde de internationalt anerkendte kriterier, Standard Test Conditions (STC). Der skal regnes med 980 kwh/m2 på vandret plan. Alternativt kan den nærmeste lokale vejrstation anvendes. Risikoniveau Lav beskyttelse. Bygninger placeret i bymæssig bebyggelse eller i en forstad til boligkvarter Mellem beskyttelse. Bygninger placeret i landlige omgivelser Høj beskyttelse. Bygninger placeret i et område, hvor der er en speciel risiko (tyveri, træer, høj luftfugtighed eller nær vand) Det op til den enkelte tilbudsgiver at vurdere hvilket område bygningen ligger i og herefter dimensionere beskyttelsen efter området. Beregningsmetode Tilbudsgiver bestemmer selv hvilket beregningsprogram, der anvendes. Det skal dog kunne dokumenteres, at der er brugt oplyste data i programmet i forhold til orientering, hældning og montageform.

15 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Beregningen over anlæggets teoretiske ydelse skal vedlægges tilbuddet, og skal min. indeholde: Årlig ydelse i kwh Virkningsgrad i kwh/kwp/år Der skal i tilbuddet indgå en opgørelse over anlæggets tilbagebetalingstid. Afregningspris i beregningen skal være 1,54 kr./kwh og 100% samtidigt forbrug - altså intet salg af el til det offentlige net. Værdier fra ydelsesgaranti anvendes. Regnes fra og 25 år. Der regnes i hele kalenderår. Der er ingen bygninger, træer, master eller lignende som skygger for solcellerne. Solceller skal stilles sådan at de på intet tidspunkt skygger for hinanden. Ved evt. skyggepåvirkning skal det fremgå, hvilken faktor tilbudsgiver regner med. Følgende to standarder beskriver kravene til invertere/omformere til solcelleanlæg: DS/EN :2010, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 1: Generelle krav DS/EN :2011, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 2: Særlige krav til invertere. Materialer og produkter Entreprenøren kan frit vælge mellem poly- eller monokrystallinske solceller på sort baggrund med sort kant. Det skal fremgå af tilbudslisten hvilken type der tilbydes. Moduleffekt på min: 152 w/m2 Tolerancen: Tilbudsgiver skal regne tilbuddet ud fra den lavest mulige ydelse ud fra tolerancen. Dvs. ved -0/+ tolerance på 5 % på panelerne regnes med 95 % af effekten. Samtlige metaldele der er synlige fra jorden som panelrammer og montagerammer skal fremstå sorte. Overfladebehandling på monteringsbeslag, profiler samt monteringsdele skal være pulverlakeret. Solcellepaneler skal overholde følgende mål: Længde (x) Bredde (y) Højde (z) Vægt max mm mm mm 20 kg mm mm mm 20 kg Inverter 3-faset: Der skal monteres inverter i et anerkendt fabrikat med en effektivitet på min. 97 %. Inverter skal vælges ud fra positivlisten på Energinet.dk. Solcellerne må ikke have en for omgivelserne generende refleksion. Udførelse Alle gennembrydninger skal udføres efter bygningsreglementets gældende krav i forhold til brandsikring mv. Kabler og rør udføres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. Ved gennembrydning af bygningsdele skal entreprenøren retablere alle gennemføringer så fugt-, brandog lydisolering er som før ombygningen Taggennemføring på paptage udføres ved hjælp af svanehals på flade tage og på tage med hældning anvendes der klipfisk. Ved alle gennemføringer i tagflade m.v. skal det sikres, at dette er udført vandtæt. Ved evt. gennemføring i brandvægge m.v. skal der anvendes godkendte gennemføringer. Placering af invertere: Ved placering af inverter skal det sikres, at der tilstrækkelig plads rundt om disse af hensyn til køling. Inverter må ikke monteres i direkte sollys.

16 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Inverter må ikke udsættes for konstant fugtpåvirkning. Inverter skal monteres tørt og køligt. Inverter må ikke udsættes for støv og gasser. Opsættes inverter udvendigt på bygningen skal de placeres på ejendommens nordfacade. Udvendige inverter skal overdækkes og sikres mod vandalisme. Samtlige dele for panelfastgørelse skal være godkendte i h.t. Eurocodes. Anvendelse af ballast systemer accepteres ikke. Anlæg fastgøres alene i spær Prøver Leverandøren udleverer prøver efter bygherrens ønske. Kontrol Se Udbudskontrolplan I f.m. afleveringen skal der foretages termofotografering af det samlede solcelleanlæg, og farvefotos vedlægges afleveringsprotokollen sammen med de øvrige punkter.

17 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Principdiagram, solcelleanlæg:

18 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Samtlige herunder viste ydelser dimensioneres, leveres og monteres af leverandør. A: Potentialudligning af gennemgående, ledende konstruktioner til bæring af solcelleanlæg. Der fremføres 1x6CU til PUS (Potentialudligningsskinne) ved undertavle. PUS klempanel er benævnt pos M. B: Solcellepaneler på tag. Solcelleanlægget opdeles i grupper på stk. Hver gruppe tilsluttet en Power Optimizer C: Power Optimizers. (valgfrit) D: Kabelforbindelse fra Power Optimizers til Invertere. E: Transientbeskyttelse på DC-siden af Inverterne. Beskyttelsesklasse II (C) F: DC/AC-invertere. Placering i h.t. beskrivelse. G: Datalogger, leveret og monteret af leverandør H: Datastik ved ny Monitor, leveret og monteret af bygherre J: 1x230V+J stikdåse fra eksist. installation ved monitor leveret og monteret af bygherre K: Ny 40 Monitor leveret og monteret af bygherre L: El-tavle, placeret i henhold til beskrivelse. Leverandøren bestemmer selv om ombygningen sker inden for den eksisterende hovedtavle, eller der skal leveres og monteres ny el-tavle. Hvis der leveres ny el-tavle, skal leverandøren dimensionere, levere og montere ny el-forsyning inkl. indgangsafbryder. Hvis materiellet indbygges i eksist. undertavle skal leverandør dimensionere, levere og montere ny el-forsyning til de viste komponenter. M: Potentialudligningsskinne (PUS), placeret ved el-tavle N: Automatsikringer for solcelleanlæg, max. 25A, 3P+N, (type B for AC/DC-drift hvis krav) P: Fejlstrømsrelæer for solcelleanlæg, 63A PFI, (type B for AC/DC-drift hvis krav) Q: Sektionssikring, hvis nødvendigt.

19 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).1 Forsyning (stikledninger) Dato: (68).2 Føringsveje Omfang og lokalisering Levering og montering af de i projektet angivne: Installationskanaler Materialer og produkter Min. kravet til plastkanaler er hård PVC, blyfri, efter DIN VDE Udførelse Ved fremføring i lokaler m.v. skal kabler lægges i egnet kabelkanal. Ved fremføring i tagrum skal kabler føres i kabelkanal eller gitterbakke.

20 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).2 Fordeling tavler Dato: (68).4 Fordeling tavler Omfang og lokalisering Det op til den enkelte tilbudsgiver og besigtige undertavlerne og herefter at ombygge/udvide tavlen i nødvendigt omfang. Alle udgifter hertil skal være indregnet i tilbuddet. Leverandøren udfører alle tilmeldinger til myndigheder og undersøger om der er krav om PSO måling. Ukendskab til eksisterende forhold honoreres ikke. Tilstødende bygningsdele Placering af ny el-tavle skal koordineres med bygherren Evt. Udsparinger og huller i bygningsdele for tavlemontage udføres af el-entreprenør. Forinden tavlen opsættes, skal el-entreprenøren sikre sig, at krævede afstande til bygningsdele og andre installationer overholdes. Projektering Nye el-tavler dimensioneres for min. 30 % disp. plads på DIN-skinner. El-entreprenøren er ansvarlig for korrekt sikringsstørrelse i f. t. de samlede el-installationer samt at der er selektivitet. El-entreprenør påfører samtlige af sine tavlekomponenter identifikation af tilhørsforhold og mærkestrøm for strømkredsen Tavler bestykkes med komponenter til forsyning af alle solcelle- installationer ved den samlede leverance. Der leveres både transientbeskyttelse før inverterne og i el-tavle som angivet på principdiagram. Materialer og produkter Gruppeafbryderne skal udføres med automatsikringer med C-karakteristik i fabrikat som LK, AEG, Hager, Siemens, Merlin-Gerin eller ABB-Stotz. Målere som Carlo Gavazzi type EM24DINAV93XM1X Udførelse Solcelleanlæggets AC-kreds skal tilsluttes i tavlen jf. SBEi afsnit 6A, Solcellens forsyningsledning skal på vekselstrømssiden være beskyttet mod kortslutningers skadelige påvirkninger ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr, der er monteret i gruppetavlen, i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, kapitel Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen, være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2. Det er et krav jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel Hvis solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC amendment 2. Det skal forstås på den måde, at installatøren skal sikre, at solcelleinverteren er beskyttet mod indirekte berøring (fejlbeskyttelse). I Danmark, hvor der normalt anvendes TT-systemer, vil der således normalt også skulle installeres en fejlstrømsafbryder, når der er tale om en inverter af klasse 1. Der afsættes én måler pr. inverter med M-bus pulsudgang. Tavlen skal mærkes jf. SBEi afsnit 6, : Hvor en tavle forsynes fra mere end én strømkreds, skal der på tavlen findes tydelig og holdbar mærkning herom. Mærkningen er derfor påkrævet i de tavler, der

21 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).2 Fordeling tavler Dato: forsynes fra solcelleanlæg. Hovedkabler leveres i type som NOIK-x, halogenfrie Kontrol Se udbudskontrolplan. Belastningsforholdet på L1, L2 og L3 må højst være 20 % fra den mindst belastede fase til den maksimalt belastede fase.

22 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (68).5 El-installationer for solcelleanlæg Dato: (68).5 El-installationer for solcelleanlæg. Omfang og lokalisering Levering, montering og tilslutning af alle de i projektet viste og beskrevne solcelleanlæg med tilhørende installationer til fuld færdig drift. Levering og montering af tomrørsinstallation for PDS kat 6 netværksstik, ved siden af invertere. Levering og montering af alle nødvendige supplerende føringsveje i ft. tegninger. Tegningshenvisning Der henvises til Figur1 i Faktablad Tilstødende bygningsdele CTS leverancen er indeholdt nærværende entreprise. Projektering Kabler er/skal dimensioneres for 75 % belastning og maksimum 2 % spændingsfald ved 75 % belastning Materialer og produkter Normaltæt afbrydermateriel afsluttes i materiel type LK Fuga, farve hvid. Udførelse Alt materiel monteres efter leverandørens anvisninger. DC-kablerne (jævnstrømskabler) skal oplægges ud fra bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52 eller fabrikantens anvisninger. Særligt skal leverandøren være opmærksom på SBEi afsnit 6A, samt på fabrikantens anvisninger omkring anvendelse af materiellet. NB! Man kan ikke anvende tabel 801A i SBEi afsnit 6, da man må forvente, at kablet belastes med en strøm, der overstiger halvdelen af den højst tilladte mærkestrøm for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse i længere tid end tre timer ad gangen jf. kap A Hvor intet andet er nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen eller angivet på tegningerne skal der udføres synlig i normaltæt udførelse. Kontrol Det skal kontrolleres at der forefindes det foreskrevne materiel i overensstemmelse med projektet.

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk

Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg. Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Kvalitetssikring af solcellemoduler og -anlæg Søren Poulsen Seniorkonsulent Teknologisk Institut sop@teknologisk.dk Nettilslutning af elproducerende anlæg med fokus på mikroanlæg Energinet 19-06-2012 Danskerne

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

INSTALLATION AF SOLCELLER

INSTALLATION AF SOLCELLER INSTALLATION AF SOLCELLER KONTROLMÅLINGER, KVALITETSSIKRING, TEST OG FEJLSØGNING Udført med støtte fra: Disclaimer: "The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

Elinstallatøren og installation.

Elinstallatøren og installation. Elinstallatøren og installation. Behovsafdækning. Forholdsregler. Beregninger. Eksempel. Udførsel i praksis. Dokumentation og kvalitetssikring. Service og vedligehold. Fjernmonitorering. Evt. Side 1 Behovsafdækning.

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tagdækning. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tagdækning Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse................................................

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE TILBUDSLISTE - BILAG 2 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper De forskellige behandlede montagetyper Navn: Form: Montage-vejledning i baggrundsrapport

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt?

TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG. Hvordan projekteres det billigst muligt? TAGINTEGREDE SOLCELLE-ANLÆG Hvordan projekteres det billigst muligt? Erfaringer har vist, at der i forbindelse med etablering af tagintegrerede solcelle-anlæg eksisterer en række planlægningsmæssige, byggetekniske,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Anlægget består af: 20 stk. Hyundai HIS-S245MG monokrystalinske solpaneler á 245 Wpeak (i

Læs mere

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET EL INSTALLATION GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE BESKRIVELSE: BESKRIVELSE AF EL INSTALLATIONSARBEJDET DATO OG INITIALER: 20140411 / JNI 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerheds information... 2 2. Gyldighedsområde...

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4.

Byggetilladelse. Bebyggelsens omfang og placering er godkendt i henhold til BR 10, kap. 2.2 Byggeret og bestemmelserne i lokalplan 2.10.4. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk GrenGo Energy A/S Gammel Holtevej 139 2970 Hørsholm Att. Botond Vagi Dir.tlf.: 43 59 12 88 Email: TMC@htk.dk

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG

SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG SOLCELLEANLÆG PÅ TEKNIKBYGNING, TÅRNBY RENSEANLÆG FUNKTIONSUDBUD - HOVEDENTREPRISE PROJEKTBESKRIVELSE OG KRAVSPECIFIKATIONER - BILAG 1 SEPTEMBER 2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere