SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG"

Transkript

1 SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

2 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: Dato: Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Omfang Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Prøver CE-mærkning Anmeldelser Rengøring Idriftsætning Generelle specifikationer Referencer Normer og standarder Anvisninger Kontrol Service og dokumentation Bygningsdelsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: (68).1 Solcellepaneler og montage (68).2 Føringsveje (68).4 Fordeling tavler (68).5 El-installationer for solcelleanlæg (68).6 Udligningsforbindelser, m.m

3 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: Dato: Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Følgende Arbejdsbeskrivelse omfatter de generelle bestemmelser for byggesagen. De enkelte punkter i beskrivelsen referer til: BPS Basisbeskrivelse el, publikation B208, og det forventes at entreprenøren er bekendt med denne. Hvor der i det efterfølgende er refereret til en parentes ( ), referer dette til: El-arbejder, Illustrationer og vejledning, F.R.I. og Tekniq, og det forventes at entreprenøren er bekendt med denne.

4 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: BPS Basisbeskrivelse el, publikation B208, udgave samt El-arbejder, Illustrationer og vejledning 2002, F.R.I. og Tekniq - er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Hvor der ikke er beskrevet tekst eller detailbeskrivelser er det bestemmelserne i BPS basisbeskrivelse El, B208 der er gældende. 2. Omfang 2.1. Generelt Under solcelle-arbejdets omfang henhører endvidere alle de på medfølgende tegninger viste elinstallationer (komponenter) samt i nærværende beskrivelse omtalte arbejder og leverancer komplet inkl. alle tilhørende arbejder, medmindre de udtrykkeligt er beskrevet udført eller leveret af andre. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. Yderligere medregnes alle ikke særligt nævnte arbejder og ydelser, som er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Betaling for disse ikke nævnte arbejder og ydelser skal også være indeholdt i tilbudslistens priser. Hvis et elproducerende anlæg ikke fremgår af Energinets positivliste, er det nødvendigt at leverandøren fremskaffer de nødvendige oplysninger jf. den relevante leverandørerklæring Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Levering, montering og tilslutning af komplet solcelleanlæg inkl. Invertere. Tilhørende el-installationer herunder el-tavler og komponenter, installationer, føringsveje m.m Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele. For de enkelte bygningsdele er der tale om følgende omfang af projekteringen: Dimensionering af bære- og montagesystem for solceller i h.t. Eurocodes Materialer til gennemføring og fastgørelse i h.t. Eurocodes El-installationer Al korrespondance til myndigheder og forsyningsselskaber Projektdokumentationen skal udleveres til byggeledelsen for gennemsyn senest 8 arbejdsdage, inden udførelse af arbejdet påbegyndes. Byggeledelsens kommentarer vil foreligge senest 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Ændringer og tilføjelser indføres let læseligt på et eksemplar af projektmaterialet og afleveres til byggeledelsen senest 14 dage efter aflevering af byggeriet.

5 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: Solcelleanlæggene Solcelleanlæggene skal følge reglerne i Energinet.DK, 'Retningslinjer for el-producerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A/fase'. Den tekniske forskrift og retningslinjerne fastlægger de tekniske og funktionelle minimumskrav, som et el-producerende anlæg skal overholde i tilslutningspunktet Byggeplads Nødvendige byggepladsinstallationer etableres under nærværende entreprise 2.5. Sikkerhed og sundhed Under entreprisens udførelse bærer entreprenøren alene det fulde ansvar for, at påbud i lovgivning om almindelig arbejderbeskyttelse overholdes, samt at Arbejdstilsynets anvisninger følges Omgivende miljø Arbejdstilsynets regler følges Kvalitetsstyring Alle entreprenører skal kvalitetssikre deres ydelser, jvf. gældende lov. Alle materialer skal indkøbes med 5 års leverandøransvar for mangler. Det er entreprenørens ansvar at indhente og dokumentere leverandørens 5 års ansvar for mangler, i modsat fald er entreprenøren selv ansvarlig for materialerne i 5-års perioden. Kvalitetsstyringen skal planlægges på grundlag af projektmaterialet og følges op inden byggeprocessen. Kvalitetsstyringssystemet skal minimum tilpasses de udsendte udbudskontrolplaner og rumme de indeholdende checkpunker. Udbudskontrolplaner er indsat under den enkelte fagbeskrivelse Kvalitetsdokumentation Inden arbejdet påbegyndes, skal kontrolplanerne udleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Kontrolplanerne skal min. Indeholde samtlige positioner, angivet i Udbudskontrolplanen. Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum rumme dokumentation for følgende punkter: Projektgennemgang Kontrol af styring af dokumentation Specifikationer og prøvningsprocedurer Modtagekvalitet Proceskontrol Slutkontrol Udbedring af mangler Kvalitetsdokumentation på materialer og det udførte arbejde

6 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: Kvalitetsdokumentation skal løbende afleveres til byggeledelsen D&V-dokumentation Entreprenøren skal udarbejde et D&V-program for samtlige indbyggede materialer og ydelser, der skal betjenes af bygherren. D&V programmet dokumenteres via udfyldes af 5-års Vedligeholdelsesplaner af hensyn til produktansvarsgarantien. D&V-programmet skal inddeles i afsnit efter aftale med tilsynet. Dokumentation skal afleveres i 2 eksemplarer senest ifm. byggeriets aflevering. Entreprenøren skal medregne drift og vedligehold i anlæggets garantiperiode på 2 år Arbejdets planlægning Entreprenøren skal i tvivlstilfælde kontakte byggeledelsen i så god tid, at denne kan tage stilling til evt. korrigerende tiltag inden disse får økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser Prøver Prøver på komponenter skal på opfordring fra byggeledelsen forelægges tilsynet/bygherren for godkendelse inden ordre placeres CE-mærkning Se Planlægningsbeskrivelsen Anmeldelser Under El-arbejdet udføres: Anmeldelse til El-Forsyningen Rengøring Vedr. fjernelse af affald se Planlægningsbeskrivelsen Idriftsætning Arbejdet skal være færdiggjort og idriftsat

7 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Kontrol Dato: Generelle specifikationer 3.1. Referencer Normer og standarder Stærkstrømsbekendtgørelsens SBEi afsnit 6 Elektricitetsrådet Desuden gælder følgende: Samtlige relevante danske standarder, DSxxxx og DS/ENxxxx DS/EN :2010, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 1: Generelle krav DS/EN :2011, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 2: Særlige krav til invertere. Energinet DK: Teknisk Forskrift for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder. Energinet DK: Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere. Energinet.dk: Teknisk forskrift TF for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder. Energinet.dk: Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere. Energinet.dk: Teknisk forskrift TF Spændingskvalitet Sikkerhedsstyrelsen: Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikkerhedsstyrelsen: Tjek din solcelle-installation Relevante Driftmæssige Forskrifter Statens Brandinspektion. Relevante Brandtekniske Vejledninger, Brandtekniske Informationer- og Forskrifter DBI. Stærkstrømsbekendtgørelse Lavspændingstavler afsnit DS/EN Elektricitetsrådet. Gældende El-rådsmeddelelser- og udgivne fortolkninger El-rådet og Sikkerhedsstyrelsen. Bygningsreglementet BR-10, inkl. alle tillæg Byggevaredirektivet Anvisninger Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. Sydfyns el-forsynings bestemmelser Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. Belysning og El-forsyning på byggepladser Branchevejledning BAR for Bygge og anlæg Relevante Bekendtgørelser og Vejledninger Arbejdstilsynet Kontrol Eftersyn og afprøvning af elektriske installationer før idriftsætning. Kontrol af eftersyn og afprøvning iht. SBEi, Kap. 61 er indeholdt i nedenstående Udbudskontrolplan Kvalitetssikring - Udbudskontrolplan Efterfølgende Udbudskontrolplan er opdelt i kontrolpunkter for de enkelte bygningsdele.

8 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: El-materiel SBEI 1.2 El-materiel SBEI 1.3 El-materiel SBEI 1.4 El-materiel SBEI 1.5 El-materiel SBEI 1.6 El-materiel SBEI 1.7 El-materiel SBEI 1.8 El-materiel SBEI 1.9 El-materiel SBEI 2.1 Føringsveje SBEI 2.2 Føringsveje BR 95 DBI- Brandteknisk godkendelse af tætninger 2.3 Føringsveje SBEI Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Kontrol af at el-materiel opfylder alle sikkerhedskrav 100 % Efter mont. *) Kontroljournal El-materiel er korrekt valgt og installeret i overensstemmelse med installationsbestemmelserne og fabrikanternes anvisninger. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal El-materiellet checkes for synlige beskadigelser. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Kontrol af beskyttelsesmetode mod elektrisk stød 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Beskyttelsen mod termiske påvirkninger er opfyldt 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Korrekt placering af egnet materiel til adskillelse og afbrydning 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Det valgte materiel og beskyttelsesudstyr svarer til de ydre forhold. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligehold er i orden. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Kontrol fugt-, brand- og lydsikre lukninger. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal MK Kontrol af placering i forhold til fx rør og ventilationskanaler af hensyn til tilgængelighed. Placering af brandtætte lukninger indtegnes målsat på plan, der afleveres til tilsynet i f.m. afleveringen. 100 % Inden opstart *) Kontroljournal 100 % Efter mont. *) Plan med numre over brandlukninger Kontrol af andre forholdsregler mod brand- og lydspredning 100 % Løbende *) Kontroljournal

9 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Installation SBEI 4.2 Installation SBEI 4.3 Installation SBEI 4.4 Installation SBEI 4.5 Installation SBEI 4.6 Installation SBEI 4,7 Installation SBEI 4.8 Installation SBEI 4.9 Installation SBEI 4.10 Installation SBEI 4.11 Installation SBEI 4.12 Installation SBEI 4.13 Installation SBEI Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? 25 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er solcelleanlægget installeret i henhold til krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Forefindes der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er klasse I-invertereren tilsluttet effektiv jordforbindelse? 100 % Løbende Fejlfri Rapport Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder - type A eller B? (noter fejlstrømsafbryderens type) Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Er tavlen/tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? 100 % Inden levering Fejlfri Rapport 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er dokumentationen udleveret til ejeren? 100 % Efter mont. Rapport MK Jordelektrodens overgangsmodstand til jord 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport

10 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Installation SBEI 4.15 Installation SBEI 4.16 Installation SBEI 5.17 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.18 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.19 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.20 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.21 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.22 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation MK Fejlstrømsafbryderens udkoblingsstrøm 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport MK Isolationsmodstand AC-kredsen 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport MK Isolationsmodstand DC-kredsen 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Mærkepladen Tekst på mærkepladen skal mindst være str. 1.5 mm, og den skal være klart læsbar og differentiere sig fra bagrunden. Teksten skal være modstandsdygtig og må ikke kunne fjernes eller være ikke læsbar. Identifikation Navn på fabrikant, modeltypenummer, serienummer samt produktionsdato skal fremgå af mærkepladen. Driftsområder Spænding og strømområder for apparatet skal være angivet på mærkepladen. IP-klasse skal angives. Beskyttelsesklasse skal angives. Tilslutninger og kabeltype skal fremgå tydeligt på apparatet. Vejledningen skal indeholde alle ind- og udgangsterminaler med markering på DC/AC. Advarselssymboler Symboler på mærkepladen skal tydeligt kunne skelnes fra øvrig tekst. Advarselssymboler skal overholde et mindstekrav på 2,75 mm. Symbol på afladningstid Der skal angives, hvor lang tid der skal gå, inden apparatet må åbnes, da apparatet indeholder komponenter, som kræver afladningstid. 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport

11 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.24 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.25 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.26 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation FK Omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed skal angives 100 % Efter mont. Rapport FK Tilspændingsmoment, der skal bruges på kabelterminaler, skal angives 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport FK Overspændingskategori skal angives for hvert input og output. 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Alle vejledninger og instruktioner, som vedrører sikkerhed, skal være affattet på det nationale sprog (dansk). 100 % Efter mont. Rapport Forkortelser: = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i Basisbeskrivelsen, Generelle specifikationer

12 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Service og dokumentation Dokumentation Der skal afleveres produktblade, inkl. 5-års vedligeholdelsesplan og samtlige oplysninger om D&V for: Solceller Montageskinner Gennemføringer Alle andre montagegenstande El-Tavler Invertere Installationsmateriel for tekniske installationer Der skal i tilbuddet indregnes 2 gange service det første år. Som beskrevet i el-installatørens SKS-systemet skal dokumentationen i forbindelse med installationer gemmes af elinstallatøren, således at forældelsesfristen i stærkstrømsloven på ti år overholdes. Dokumentation kan opbevares på papir og/eller elektronisk. Hvis dokumentationen opbevares elektronisk, skal man sikre sig, at man kan læse det efterfølgende. Dokumentation skal tydeligt beskrive tilslutninger og advarsler, som skal sikre en sikker drift af apparatet. Omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed skal angives. Tilspændingsmoment, der skal bruges på kabelterminaler, skal angives. Overspændingskategori skal angives for hvert input og output. Alle vejledninger og instruktioner, som vedrører sikkerhed, skal være affattet på det nationale sprog (dansk). Dokumentationen skal beskrive alle forhold, som vedrører installation, særligt hvor der kan opstå fare for berøring med spændingsførende dele. Installationsvejledninger skal indeholde følgende eller lignende formulering - det skal fremgå, om produktet kan generere DC-strøm: Kan produktet generere DC-strøm tilbage i forsyningen, skal der anvendes fejlstrømsrelæ af type B Servicekontrakt I f.m. afleveringen skal el-entreprenør fremsende prissat forslag til servicekontrakt for det samlede solcelleanlæg Der skal i tilbuddet vedlægges tilbud på service, for 2.,3.,4.,5. drifts år Servicekontakten skal træde i kraft efter udløbet af 1-års garantiperioden, og skal indeholde oplysninger om pris og ydelser. Service skal indeholde følgende Kontrol af køleprofilen. Kontakterne på PV- belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Rengør inverteres kabinet. Spændingstest før inverter volt DC indgang A-B-C Spændingstest efter inverter Volt AC Produktions test. Billeddokumentation af skab rengjort. Samt billeder af gennemføringer. Motionering af de til anlægget tilhørende fejlstrømsafbrydere

13 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: NB! - I tilfælde af fejl skal der kunne udføres service inden for 1 time i dagtimerne, på hverdage Instruktion Der skal i tilbuddet indregnes, at to personer fra bygherrens vedligeholdelsesafdeling skal instrueres i brug af anlægget. Der skal indregnes en supplerende gennemgang og indstilling i samarbejde med bygherren ca. 2 uger efter afleveringen.

14 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Bygningsdelsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Følgende Bygningsdelsbeskrivelse omfatter de specifikke bestemmelser for byggesagens bygningsdele inden for solcelle-arbejdet. (68).1 Solcellepaneler og montage Omfang og lokalisering Adresse: Samlet tagareal: Reg. årligt el-forbrug, Bygningens opførelses år: Nyt tag pålagt: Taget indeholder asbest: Tag overflade: Tag hældning: Undertag Servitutter/Lokalplan: Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg Ca. 900 m kwh 1999 Nyt tag Nej Tegl 22. Der henvises til besigtigelsen Ingen bemærkninger Tegningshenvisning Der henvises til Figur1 i Faktablad Tilstødende bygningsdele Konstruktive ændringer af tagkonstruktionen er uden for arbejdet Projektering Der skal påregnes installeret 60 kwp Solcellerne skal opfylde de internationalt anerkendte kriterier, Standard Test Conditions (STC). Der skal regnes med 980 kwh/m2 på vandret plan. Alternativt kan den nærmeste lokale vejrstation anvendes. Risikoniveau Lav beskyttelse. Bygninger placeret i bymæssig bebyggelse eller i en forstad til boligkvarter Mellem beskyttelse. Bygninger placeret i landlige omgivelser Høj beskyttelse. Bygninger placeret i et område, hvor der er en speciel risiko (tyveri, træer, høj luftfugtighed eller nær vand) Det op til den enkelte tilbudsgiver at vurdere hvilket område bygningen ligger i og herefter dimensionere beskyttelsen efter området. Beregningsmetode Tilbudsgiver bestemmer selv hvilket beregningsprogram, der anvendes. Det skal dog kunne dokumenteres, at der er brugt oplyste data i programmet i forhold til orientering, hældning og montageform.

15 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Beregningen over anlæggets teoretiske ydelse skal vedlægges tilbuddet, og skal min. indeholde: Årlig ydelse i kwh Virkningsgrad i kwh/kwp/år Der skal i tilbuddet indgå en opgørelse over anlæggets tilbagebetalingstid. Afregningspris i beregningen skal være 1,54 kr./kwh og 100% samtidigt forbrug - altså intet salg af el til det offentlige net. Værdier fra ydelsesgaranti anvendes. Regnes fra og 25 år. Der regnes i hele kalenderår. Der er ingen bygninger, træer, master eller lignende som skygger for solcellerne. Solceller skal stilles sådan at de på intet tidspunkt skygger for hinanden. Ved evt. skyggepåvirkning skal det fremgå, hvilken faktor tilbudsgiver regner med. Følgende to standarder beskriver kravene til invertere/omformere til solcelleanlæg: DS/EN :2010, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 1: Generelle krav DS/EN :2011, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 2: Særlige krav til invertere. Materialer og produkter Entreprenøren kan frit vælge mellem poly- eller monokrystallinske solceller på sort baggrund med sort kant. Det skal fremgå af tilbudslisten hvilken type der tilbydes. Moduleffekt på min: 152 w/m2 Tolerancen: Tilbudsgiver skal regne tilbuddet ud fra den lavest mulige ydelse ud fra tolerancen. Dvs. ved -0/+ tolerance på 5 % på panelerne regnes med 95 % af effekten. Samtlige metaldele der er synlige fra jorden som panelrammer og montagerammer skal fremstå sorte. Overfladebehandling på monteringsbeslag, profiler samt monteringsdele skal være pulverlakeret. Solcellepaneler skal overholde følgende mål: Længde (x) Bredde (y) Højde (z) Vægt max mm mm mm 20 kg mm mm mm 20 kg Inverter 3-faset: Der skal monteres inverter i et anerkendt fabrikat med en effektivitet på min. 97 %. Inverter skal vælges ud fra positivlisten på Energinet.dk. Solcellerne må ikke have en for omgivelserne generende refleksion. Udførelse Alle gennembrydninger skal udføres efter bygningsreglementets gældende krav i forhold til brandsikring mv. Kabler og rør udføres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. Ved gennembrydning af bygningsdele skal entreprenøren retablere alle gennemføringer så fugt-, brandog lydisolering er som før ombygningen Taggennemføring på paptage udføres ved hjælp af svanehals på flade tage og på tage med hældning anvendes der klipfisk. Ved alle gennemføringer i tagflade m.v. skal det sikres, at dette er udført vandtæt. Ved evt. gennemføring i brandvægge m.v. skal der anvendes godkendte gennemføringer. Placering af invertere: Ved placering af inverter skal det sikres, at der tilstrækkelig plads rundt om disse af hensyn til køling. Inverter må ikke monteres i direkte sollys.

16 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Inverter må ikke udsættes for konstant fugtpåvirkning. Inverter skal monteres tørt og køligt. Inverter må ikke udsættes for støv og gasser. Opsættes inverter udvendigt på bygningen skal de placeres på ejendommens nordfacade. Udvendige inverter skal overdækkes og sikres mod vandalisme. Samtlige dele for panelfastgørelse skal være godkendte i h.t. Eurocodes. Anvendelse af ballast systemer accepteres ikke. Anlæg fastgøres alene i spær Prøver Leverandøren udleverer prøver efter bygherrens ønske. Kontrol Se Udbudskontrolplan I f.m. afleveringen skal der foretages termofotografering af det samlede solcelleanlæg, og farvefotos vedlægges afleveringsprotokollen sammen med de øvrige punkter.

17 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Principdiagram, solcelleanlæg:

18 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Samtlige herunder viste ydelser dimensioneres, leveres og monteres af leverandør. A: Potentialudligning af gennemgående, ledende konstruktioner til bæring af solcelleanlæg. Der fremføres 1x6CU til PUS (Potentialudligningsskinne) ved undertavle. PUS klempanel er benævnt pos M. B: Solcellepaneler på tag. Solcelleanlægget opdeles i grupper på stk. Hver gruppe tilsluttet en Power Optimizer C: Power Optimizers. (valgfrit) D: Kabelforbindelse fra Power Optimizers til Invertere. E: Transientbeskyttelse på DC-siden af Inverterne. Beskyttelsesklasse II (C) F: DC/AC-invertere. Placering i h.t. beskrivelse. G: Datalogger, leveret og monteret af leverandør H: Datastik ved ny Monitor, leveret og monteret af bygherre J: 1x230V+J stikdåse fra eksist. installation ved monitor leveret og monteret af bygherre K: Ny 40 Monitor leveret og monteret af bygherre L: El-tavle, placeret i henhold til beskrivelse. Leverandøren bestemmer selv om ombygningen sker inden for den eksisterende hovedtavle, eller der skal leveres og monteres ny el-tavle. Hvis der leveres ny el-tavle, skal leverandøren dimensionere, levere og montere ny el-forsyning inkl. indgangsafbryder. Hvis materiellet indbygges i eksist. undertavle skal leverandør dimensionere, levere og montere ny el-forsyning til de viste komponenter. M: Potentialudligningsskinne (PUS), placeret ved el-tavle N: Automatsikringer for solcelleanlæg, max. 25A, 3P+N, (type B for AC/DC-drift hvis krav) P: Fejlstrømsrelæer for solcelleanlæg, 63A PFI, (type B for AC/DC-drift hvis krav) Q: Sektionssikring, hvis nødvendigt.

19 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).1 Forsyning (stikledninger) Dato: (68).2 Føringsveje Omfang og lokalisering Levering og montering af de i projektet angivne: Installationskanaler Materialer og produkter Min. kravet til plastkanaler er hård PVC, blyfri, efter DIN VDE Udførelse Ved fremføring i lokaler m.v. skal kabler lægges i egnet kabelkanal. Ved fremføring i tagrum skal kabler føres i kabelkanal eller gitterbakke.

20 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).2 Fordeling tavler Dato: (68).4 Fordeling tavler Omfang og lokalisering Det op til den enkelte tilbudsgiver og besigtige undertavlerne og herefter at ombygge/udvide tavlen i nødvendigt omfang. Alle udgifter hertil skal være indregnet i tilbuddet. Leverandøren udfører alle tilmeldinger til myndigheder og undersøger om der er krav om PSO måling. Ukendskab til eksisterende forhold honoreres ikke. Tilstødende bygningsdele Placering af ny el-tavle skal koordineres med bygherren Evt. Udsparinger og huller i bygningsdele for tavlemontage udføres af el-entreprenør. Forinden tavlen opsættes, skal el-entreprenøren sikre sig, at krævede afstande til bygningsdele og andre installationer overholdes. Projektering Nye el-tavler dimensioneres for min. 30 % disp. plads på DIN-skinner. El-entreprenøren er ansvarlig for korrekt sikringsstørrelse i f. t. de samlede el-installationer samt at der er selektivitet. El-entreprenør påfører samtlige af sine tavlekomponenter identifikation af tilhørsforhold og mærkestrøm for strømkredsen Tavler bestykkes med komponenter til forsyning af alle solcelle- installationer ved den samlede leverance. Der leveres både transientbeskyttelse før inverterne og i el-tavle som angivet på principdiagram. Materialer og produkter Gruppeafbryderne skal udføres med automatsikringer med C-karakteristik i fabrikat som LK, AEG, Hager, Siemens, Merlin-Gerin eller ABB-Stotz. Målere som Carlo Gavazzi type EM24DINAV93XM1X Udførelse Solcelleanlæggets AC-kreds skal tilsluttes i tavlen jf. SBEi afsnit 6A, Solcellens forsyningsledning skal på vekselstrømssiden være beskyttet mod kortslutningers skadelige påvirkninger ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr, der er monteret i gruppetavlen, i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, kapitel Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen, være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2. Det er et krav jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel Hvis solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC amendment 2. Det skal forstås på den måde, at installatøren skal sikre, at solcelleinverteren er beskyttet mod indirekte berøring (fejlbeskyttelse). I Danmark, hvor der normalt anvendes TT-systemer, vil der således normalt også skulle installeres en fejlstrømsafbryder, når der er tale om en inverter af klasse 1. Der afsættes én måler pr. inverter med M-bus pulsudgang. Tavlen skal mærkes jf. SBEi afsnit 6, : Hvor en tavle forsynes fra mere end én strømkreds, skal der på tavlen findes tydelig og holdbar mærkning herom. Mærkningen er derfor påkrævet i de tavler, der

21 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).2 Fordeling tavler Dato: forsynes fra solcelleanlæg. Hovedkabler leveres i type som NOIK-x, halogenfrie Kontrol Se udbudskontrolplan. Belastningsforholdet på L1, L2 og L3 må højst være 20 % fra den mindst belastede fase til den maksimalt belastede fase.

22 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (68).5 El-installationer for solcelleanlæg Dato: (68).5 El-installationer for solcelleanlæg. Omfang og lokalisering Levering, montering og tilslutning af alle de i projektet viste og beskrevne solcelleanlæg med tilhørende installationer til fuld færdig drift. Levering og montering af tomrørsinstallation for PDS kat 6 netværksstik, ved siden af invertere. Levering og montering af alle nødvendige supplerende føringsveje i ft. tegninger. Tegningshenvisning Der henvises til Figur1 i Faktablad Tilstødende bygningsdele CTS leverancen er indeholdt nærværende entreprise. Projektering Kabler er/skal dimensioneres for 75 % belastning og maksimum 2 % spændingsfald ved 75 % belastning Materialer og produkter Normaltæt afbrydermateriel afsluttes i materiel type LK Fuga, farve hvid. Udførelse Alt materiel monteres efter leverandørens anvisninger. DC-kablerne (jævnstrømskabler) skal oplægges ud fra bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52 eller fabrikantens anvisninger. Særligt skal leverandøren være opmærksom på SBEi afsnit 6A, samt på fabrikantens anvisninger omkring anvendelse af materiellet. NB! Man kan ikke anvende tabel 801A i SBEi afsnit 6, da man må forvente, at kablet belastes med en strøm, der overstiger halvdelen af den højst tilladte mærkestrøm for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse i længere tid end tre timer ad gangen jf. kap A Hvor intet andet er nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen eller angivet på tegningerne skal der udføres synlig i normaltæt udførelse. Kontrol Det skal kontrolleres at der forefindes det foreskrevne materiel i overensstemmelse med projektet.

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Pas på mig jeg skal holde i flere år..

Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Lommebogen følger med tiden og har fået en ny, digital lillebror, nemlig en web app der er optimeret til smartphones og tablets med internetadgang. Web app en er

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4

ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 BYGHERRE: Dato: 01.11.2012 KUMMUNE KUJALLEQ SA ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE For udførelse af samtlige entrepriser tnt nuuk a/s postboks 189, 3900 Nuuk, sag nr. 08450 INUPLAN

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere