SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG"

Transkript

1 SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

2 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: Dato: Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Omfang Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Prøver CE-mærkning Anmeldelser Rengøring Idriftsætning Generelle specifikationer Referencer Normer og standarder Anvisninger Kontrol Service og dokumentation Bygningsdelsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: (68).1 Solcellepaneler og montage (68).2 Føringsveje (68).4 Fordeling tavler (68).5 El-installationer for solcelleanlæg (68).6 Udligningsforbindelser, m.m

3 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: Dato: Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Følgende Arbejdsbeskrivelse omfatter de generelle bestemmelser for byggesagen. De enkelte punkter i beskrivelsen referer til: BPS Basisbeskrivelse el, publikation B208, og det forventes at entreprenøren er bekendt med denne. Hvor der i det efterfølgende er refereret til en parentes ( ), referer dette til: El-arbejder, Illustrationer og vejledning, F.R.I. og Tekniq, og det forventes at entreprenøren er bekendt med denne.

4 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: BPS Basisbeskrivelse el, publikation B208, udgave samt El-arbejder, Illustrationer og vejledning 2002, F.R.I. og Tekniq - er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Hvor der ikke er beskrevet tekst eller detailbeskrivelser er det bestemmelserne i BPS basisbeskrivelse El, B208 der er gældende. 2. Omfang 2.1. Generelt Under solcelle-arbejdets omfang henhører endvidere alle de på medfølgende tegninger viste elinstallationer (komponenter) samt i nærværende beskrivelse omtalte arbejder og leverancer komplet inkl. alle tilhørende arbejder, medmindre de udtrykkeligt er beskrevet udført eller leveret af andre. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden. Yderligere medregnes alle ikke særligt nævnte arbejder og ydelser, som er nødvendige for arbejdets fuldførelse. Betaling for disse ikke nævnte arbejder og ydelser skal også være indeholdt i tilbudslistens priser. Hvis et elproducerende anlæg ikke fremgår af Energinets positivliste, er det nødvendigt at leverandøren fremskaffer de nødvendige oplysninger jf. den relevante leverandørerklæring Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Levering, montering og tilslutning af komplet solcelleanlæg inkl. Invertere. Tilhørende el-installationer herunder el-tavler og komponenter, installationer, føringsveje m.m Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele. For de enkelte bygningsdele er der tale om følgende omfang af projekteringen: Dimensionering af bære- og montagesystem for solceller i h.t. Eurocodes Materialer til gennemføring og fastgørelse i h.t. Eurocodes El-installationer Al korrespondance til myndigheder og forsyningsselskaber Projektdokumentationen skal udleveres til byggeledelsen for gennemsyn senest 8 arbejdsdage, inden udførelse af arbejdet påbegyndes. Byggeledelsens kommentarer vil foreligge senest 8 arbejdsdage fra modtagelsen. Ændringer og tilføjelser indføres let læseligt på et eksemplar af projektmaterialet og afleveres til byggeledelsen senest 14 dage efter aflevering af byggeriet.

5 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: Solcelleanlæggene Solcelleanlæggene skal følge reglerne i Energinet.DK, 'Retningslinjer for el-producerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A/fase'. Den tekniske forskrift og retningslinjerne fastlægger de tekniske og funktionelle minimumskrav, som et el-producerende anlæg skal overholde i tilslutningspunktet Byggeplads Nødvendige byggepladsinstallationer etableres under nærværende entreprise 2.5. Sikkerhed og sundhed Under entreprisens udførelse bærer entreprenøren alene det fulde ansvar for, at påbud i lovgivning om almindelig arbejderbeskyttelse overholdes, samt at Arbejdstilsynets anvisninger følges Omgivende miljø Arbejdstilsynets regler følges Kvalitetsstyring Alle entreprenører skal kvalitetssikre deres ydelser, jvf. gældende lov. Alle materialer skal indkøbes med 5 års leverandøransvar for mangler. Det er entreprenørens ansvar at indhente og dokumentere leverandørens 5 års ansvar for mangler, i modsat fald er entreprenøren selv ansvarlig for materialerne i 5-års perioden. Kvalitetsstyringen skal planlægges på grundlag af projektmaterialet og følges op inden byggeprocessen. Kvalitetsstyringssystemet skal minimum tilpasses de udsendte udbudskontrolplaner og rumme de indeholdende checkpunker. Udbudskontrolplaner er indsat under den enkelte fagbeskrivelse Kvalitetsdokumentation Inden arbejdet påbegyndes, skal kontrolplanerne udleveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Kontrolplanerne skal min. Indeholde samtlige positioner, angivet i Udbudskontrolplanen. Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum rumme dokumentation for følgende punkter: Projektgennemgang Kontrol af styring af dokumentation Specifikationer og prøvningsprocedurer Modtagekvalitet Proceskontrol Slutkontrol Udbedring af mangler Kvalitetsdokumentation på materialer og det udførte arbejde

6 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.2 Kap.-side: Omfang Dato: Kvalitetsdokumentation skal løbende afleveres til byggeledelsen D&V-dokumentation Entreprenøren skal udarbejde et D&V-program for samtlige indbyggede materialer og ydelser, der skal betjenes af bygherren. D&V programmet dokumenteres via udfyldes af 5-års Vedligeholdelsesplaner af hensyn til produktansvarsgarantien. D&V-programmet skal inddeles i afsnit efter aftale med tilsynet. Dokumentation skal afleveres i 2 eksemplarer senest ifm. byggeriets aflevering. Entreprenøren skal medregne drift og vedligehold i anlæggets garantiperiode på 2 år Arbejdets planlægning Entreprenøren skal i tvivlstilfælde kontakte byggeledelsen i så god tid, at denne kan tage stilling til evt. korrigerende tiltag inden disse får økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser Prøver Prøver på komponenter skal på opfordring fra byggeledelsen forelægges tilsynet/bygherren for godkendelse inden ordre placeres CE-mærkning Se Planlægningsbeskrivelsen Anmeldelser Under El-arbejdet udføres: Anmeldelse til El-Forsyningen Rengøring Vedr. fjernelse af affald se Planlægningsbeskrivelsen Idriftsætning Arbejdet skal være færdiggjort og idriftsat

7 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Kontrol Dato: Generelle specifikationer 3.1. Referencer Normer og standarder Stærkstrømsbekendtgørelsens SBEi afsnit 6 Elektricitetsrådet Desuden gælder følgende: Samtlige relevante danske standarder, DSxxxx og DS/ENxxxx DS/EN :2010, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 1: Generelle krav DS/EN :2011, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 2: Særlige krav til invertere. Energinet DK: Teknisk Forskrift for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder. Energinet DK: Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere. Energinet.dk: Teknisk forskrift TF for elproducerende anlæg med en mærkestrøm på 16 A pr. fase eller derunder. Energinet.dk: Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere. Energinet.dk: Teknisk forskrift TF Spændingskvalitet Sikkerhedsstyrelsen: Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikkerhedsstyrelsen: Tjek din solcelle-installation Relevante Driftmæssige Forskrifter Statens Brandinspektion. Relevante Brandtekniske Vejledninger, Brandtekniske Informationer- og Forskrifter DBI. Stærkstrømsbekendtgørelse Lavspændingstavler afsnit DS/EN Elektricitetsrådet. Gældende El-rådsmeddelelser- og udgivne fortolkninger El-rådet og Sikkerhedsstyrelsen. Bygningsreglementet BR-10, inkl. alle tillæg Byggevaredirektivet Anvisninger Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. Sydfyns el-forsynings bestemmelser Anbefalingerne i nedennævnte anvisninger, rapporter m.m. skal sammen med projektmaterialets specifikationer betragtes som krav. Belysning og El-forsyning på byggepladser Branchevejledning BAR for Bygge og anlæg Relevante Bekendtgørelser og Vejledninger Arbejdstilsynet Kontrol Eftersyn og afprøvning af elektriske installationer før idriftsætning. Kontrol af eftersyn og afprøvning iht. SBEi, Kap. 61 er indeholdt i nedenstående Udbudskontrolplan Kvalitetssikring - Udbudskontrolplan Efterfølgende Udbudskontrolplan er opdelt i kontrolpunkter for de enkelte bygningsdele.

8 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: El-materiel SBEI 1.2 El-materiel SBEI 1.3 El-materiel SBEI 1.4 El-materiel SBEI 1.5 El-materiel SBEI 1.6 El-materiel SBEI 1.7 El-materiel SBEI 1.8 El-materiel SBEI 1.9 El-materiel SBEI 2.1 Føringsveje SBEI 2.2 Føringsveje BR 95 DBI- Brandteknisk godkendelse af tætninger 2.3 Føringsveje SBEI Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Kontrol af at el-materiel opfylder alle sikkerhedskrav 100 % Efter mont. *) Kontroljournal El-materiel er korrekt valgt og installeret i overensstemmelse med installationsbestemmelserne og fabrikanternes anvisninger. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal El-materiellet checkes for synlige beskadigelser. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Kontrol af beskyttelsesmetode mod elektrisk stød 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Beskyttelsen mod termiske påvirkninger er opfyldt 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Korrekt placering af egnet materiel til adskillelse og afbrydning 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Det valgte materiel og beskyttelsesudstyr svarer til de ydre forhold. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligehold er i orden. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal Kontrol fugt-, brand- og lydsikre lukninger. 100 % Efter mont. *) Kontroljournal MK Kontrol af placering i forhold til fx rør og ventilationskanaler af hensyn til tilgængelighed. Placering af brandtætte lukninger indtegnes målsat på plan, der afleveres til tilsynet i f.m. afleveringen. 100 % Inden opstart *) Kontroljournal 100 % Efter mont. *) Plan med numre over brandlukninger Kontrol af andre forholdsregler mod brand- og lydspredning 100 % Løbende *) Kontroljournal

9 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Installation SBEI 4.2 Installation SBEI 4.3 Installation SBEI 4.4 Installation SBEI 4.5 Installation SBEI 4.6 Installation SBEI 4,7 Installation SBEI 4.8 Installation SBEI 4.9 Installation SBEI 4.10 Installation SBEI 4.11 Installation SBEI 4.12 Installation SBEI 4.13 Installation SBEI Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation Er DC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er samlinger/tilslutninger på DC-kablerne forsvarlige? 25 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er solcelleanlægget installeret i henhold til krav for særlige områder, fx fugtige områder, landbrug? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Forefindes der midler til adskillelse på henholdsvis AC- og DC-siden? 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er klasse I-invertereren tilsluttet effektiv jordforbindelse? 100 % Løbende Fejlfri Rapport Er solcelleinstallationen tilsluttet korrekt til en hovedstrømkreds? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er AC-kabler fremført sikkert og forsvarligt? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er solcellens forsyningsledning kortslutningsbeskyttet? 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Er der installeret korrekt fejlstrømsafbryder - type A eller B? (noter fejlstrømsafbryderens type) Er fejlstrømsafbryderen virksom? (afprøvning ved hjælp af instrument) Er tavlen/tavlerne mærket med, at der kan forekomme spænding fra flere sider? 100 % Inden levering Fejlfri Rapport 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport 100 % Løbende Fejlfri Kontroljournal Er dokumentationen udleveret til ejeren? 100 % Efter mont. Rapport MK Jordelektrodens overgangsmodstand til jord 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport

10 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Installation SBEI 4.15 Installation SBEI 4.16 Installation SBEI 5.17 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.18 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.19 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.20 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.21 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.22 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation MK Fejlstrømsafbryderens udkoblingsstrøm 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport MK Isolationsmodstand AC-kredsen 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport MK Isolationsmodstand DC-kredsen 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Mærkepladen Tekst på mærkepladen skal mindst være str. 1.5 mm, og den skal være klart læsbar og differentiere sig fra bagrunden. Teksten skal være modstandsdygtig og må ikke kunne fjernes eller være ikke læsbar. Identifikation Navn på fabrikant, modeltypenummer, serienummer samt produktionsdato skal fremgå af mærkepladen. Driftsområder Spænding og strømområder for apparatet skal være angivet på mærkepladen. IP-klasse skal angives. Beskyttelsesklasse skal angives. Tilslutninger og kabeltype skal fremgå tydeligt på apparatet. Vejledningen skal indeholde alle ind- og udgangsterminaler med markering på DC/AC. Advarselssymboler Symboler på mærkepladen skal tydeligt kunne skelnes fra øvrig tekst. Advarselssymboler skal overholde et mindstekrav på 2,75 mm. Symbol på afladningstid Der skal angives, hvor lang tid der skal gå, inden apparatet må åbnes, da apparatet indeholder komponenter, som kræver afladningstid. 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport 100 % Efter mont. Rapport

11 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.24 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.25 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen 4.26 Infomateriale Sikkerhedsstyrelsen Nr. Emne Reference Metode Omfang Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation FK Omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed skal angives 100 % Efter mont. Rapport FK Tilspændingsmoment, der skal bruges på kabelterminaler, skal angives 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport FK Overspændingskategori skal angives for hvert input og output. 100 % Efter mont. Fejlfri Rapport Alle vejledninger og instruktioner, som vedrører sikkerhed, skal være affattet på det nationale sprog (dansk). 100 % Efter mont. Rapport Forkortelser: = Visuel kontrol MK = Målekontrol FK = Funktionskontrol *) Angivet i Basisbeskrivelsen, Generelle specifikationer

12 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: Service og dokumentation Dokumentation Der skal afleveres produktblade, inkl. 5-års vedligeholdelsesplan og samtlige oplysninger om D&V for: Solceller Montageskinner Gennemføringer Alle andre montagegenstande El-Tavler Invertere Installationsmateriel for tekniske installationer Der skal i tilbuddet indregnes 2 gange service det første år. Som beskrevet i el-installatørens SKS-systemet skal dokumentationen i forbindelse med installationer gemmes af elinstallatøren, således at forældelsesfristen i stærkstrømsloven på ti år overholdes. Dokumentation kan opbevares på papir og/eller elektronisk. Hvis dokumentationen opbevares elektronisk, skal man sikre sig, at man kan læse det efterfølgende. Dokumentation skal tydeligt beskrive tilslutninger og advarsler, som skal sikre en sikker drift af apparatet. Omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed skal angives. Tilspændingsmoment, der skal bruges på kabelterminaler, skal angives. Overspændingskategori skal angives for hvert input og output. Alle vejledninger og instruktioner, som vedrører sikkerhed, skal være affattet på det nationale sprog (dansk). Dokumentationen skal beskrive alle forhold, som vedrører installation, særligt hvor der kan opstå fare for berøring med spændingsførende dele. Installationsvejledninger skal indeholde følgende eller lignende formulering - det skal fremgå, om produktet kan generere DC-strøm: Kan produktet generere DC-strøm tilbage i forsyningen, skal der anvendes fejlstrømsrelæ af type B Servicekontrakt I f.m. afleveringen skal el-entreprenør fremsende prissat forslag til servicekontrakt for det samlede solcelleanlæg Der skal i tilbuddet vedlægges tilbud på service, for 2.,3.,4.,5. drifts år Servicekontakten skal træde i kraft efter udløbet af 1-års garantiperioden, og skal indeholde oplysninger om pris og ydelser. Service skal indeholde følgende Kontrol af køleprofilen. Kontakterne på PV- belastningsafbryderen rengøres en gang om året. Rengør inverteres kabinet. Spændingstest før inverter volt DC indgang A-B-C Spændingstest efter inverter Volt AC Produktions test. Billeddokumentation af skab rengjort. Samt billeder af gennemføringer. Motionering af de til anlægget tilhørende fejlstrømsafbrydere

13 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.3 Kap.-side: Service og dokumentation Dato: NB! - I tilfælde af fejl skal der kunne udføres service inden for 1 time i dagtimerne, på hverdage Instruktion Der skal i tilbuddet indregnes, at to personer fra bygherrens vedligeholdelsesafdeling skal instrueres i brug af anlægget. Der skal indregnes en supplerende gennemgang og indstilling i samarbejde med bygherren ca. 2 uger efter afleveringen.

14 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Bygningsdelsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet: Følgende Bygningsdelsbeskrivelse omfatter de specifikke bestemmelser for byggesagens bygningsdele inden for solcelle-arbejdet. (68).1 Solcellepaneler og montage Omfang og lokalisering Adresse: Samlet tagareal: Reg. årligt el-forbrug, Bygningens opførelses år: Nyt tag pålagt: Taget indeholder asbest: Tag overflade: Tag hældning: Undertag Servitutter/Lokalplan: Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg Ca. 900 m kwh 1999 Nyt tag Nej Tegl 22. Der henvises til besigtigelsen Ingen bemærkninger Tegningshenvisning Der henvises til Figur1 i Faktablad Tilstødende bygningsdele Konstruktive ændringer af tagkonstruktionen er uden for arbejdet Projektering Der skal påregnes installeret 60 kwp Solcellerne skal opfylde de internationalt anerkendte kriterier, Standard Test Conditions (STC). Der skal regnes med 980 kwh/m2 på vandret plan. Alternativt kan den nærmeste lokale vejrstation anvendes. Risikoniveau Lav beskyttelse. Bygninger placeret i bymæssig bebyggelse eller i en forstad til boligkvarter Mellem beskyttelse. Bygninger placeret i landlige omgivelser Høj beskyttelse. Bygninger placeret i et område, hvor der er en speciel risiko (tyveri, træer, høj luftfugtighed eller nær vand) Det op til den enkelte tilbudsgiver at vurdere hvilket område bygningen ligger i og herefter dimensionere beskyttelsen efter området. Beregningsmetode Tilbudsgiver bestemmer selv hvilket beregningsprogram, der anvendes. Det skal dog kunne dokumenteres, at der er brugt oplyste data i programmet i forhold til orientering, hældning og montageform.

15 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Beregningen over anlæggets teoretiske ydelse skal vedlægges tilbuddet, og skal min. indeholde: Årlig ydelse i kwh Virkningsgrad i kwh/kwp/år Der skal i tilbuddet indgå en opgørelse over anlæggets tilbagebetalingstid. Afregningspris i beregningen skal være 1,54 kr./kwh og 100% samtidigt forbrug - altså intet salg af el til det offentlige net. Værdier fra ydelsesgaranti anvendes. Regnes fra og 25 år. Der regnes i hele kalenderår. Der er ingen bygninger, træer, master eller lignende som skygger for solcellerne. Solceller skal stilles sådan at de på intet tidspunkt skygger for hinanden. Ved evt. skyggepåvirkning skal det fremgå, hvilken faktor tilbudsgiver regner med. Følgende to standarder beskriver kravene til invertere/omformere til solcelleanlæg: DS/EN :2010, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 1: Generelle krav DS/EN :2011, Omformere til brug i solcelleanlæg Sikkerhed Del 2: Særlige krav til invertere. Materialer og produkter Entreprenøren kan frit vælge mellem poly- eller monokrystallinske solceller på sort baggrund med sort kant. Det skal fremgå af tilbudslisten hvilken type der tilbydes. Moduleffekt på min: 152 w/m2 Tolerancen: Tilbudsgiver skal regne tilbuddet ud fra den lavest mulige ydelse ud fra tolerancen. Dvs. ved -0/+ tolerance på 5 % på panelerne regnes med 95 % af effekten. Samtlige metaldele der er synlige fra jorden som panelrammer og montagerammer skal fremstå sorte. Overfladebehandling på monteringsbeslag, profiler samt monteringsdele skal være pulverlakeret. Solcellepaneler skal overholde følgende mål: Længde (x) Bredde (y) Højde (z) Vægt max mm mm mm 20 kg mm mm mm 20 kg Inverter 3-faset: Der skal monteres inverter i et anerkendt fabrikat med en effektivitet på min. 97 %. Inverter skal vælges ud fra positivlisten på Energinet.dk. Solcellerne må ikke have en for omgivelserne generende refleksion. Udførelse Alle gennembrydninger skal udføres efter bygningsreglementets gældende krav i forhold til brandsikring mv. Kabler og rør udføres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes. Ved gennembrydning af bygningsdele skal entreprenøren retablere alle gennemføringer så fugt-, brandog lydisolering er som før ombygningen Taggennemføring på paptage udføres ved hjælp af svanehals på flade tage og på tage med hældning anvendes der klipfisk. Ved alle gennemføringer i tagflade m.v. skal det sikres, at dette er udført vandtæt. Ved evt. gennemføring i brandvægge m.v. skal der anvendes godkendte gennemføringer. Placering af invertere: Ved placering af inverter skal det sikres, at der tilstrækkelig plads rundt om disse af hensyn til køling. Inverter må ikke monteres i direkte sollys.

16 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Inverter må ikke udsættes for konstant fugtpåvirkning. Inverter skal monteres tørt og køligt. Inverter må ikke udsættes for støv og gasser. Opsættes inverter udvendigt på bygningen skal de placeres på ejendommens nordfacade. Udvendige inverter skal overdækkes og sikres mod vandalisme. Samtlige dele for panelfastgørelse skal være godkendte i h.t. Eurocodes. Anvendelse af ballast systemer accepteres ikke. Anlæg fastgøres alene i spær Prøver Leverandøren udleverer prøver efter bygherrens ønske. Kontrol Se Udbudskontrolplan I f.m. afleveringen skal der foretages termofotografering af det samlede solcelleanlæg, og farvefotos vedlægges afleveringsprotokollen sammen med de øvrige punkter.

17 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Principdiagram, solcelleanlæg:

18 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (61).2 Føringsveje Dato: Samtlige herunder viste ydelser dimensioneres, leveres og monteres af leverandør. A: Potentialudligning af gennemgående, ledende konstruktioner til bæring af solcelleanlæg. Der fremføres 1x6CU til PUS (Potentialudligningsskinne) ved undertavle. PUS klempanel er benævnt pos M. B: Solcellepaneler på tag. Solcelleanlægget opdeles i grupper på stk. Hver gruppe tilsluttet en Power Optimizer C: Power Optimizers. (valgfrit) D: Kabelforbindelse fra Power Optimizers til Invertere. E: Transientbeskyttelse på DC-siden af Inverterne. Beskyttelsesklasse II (C) F: DC/AC-invertere. Placering i h.t. beskrivelse. G: Datalogger, leveret og monteret af leverandør H: Datastik ved ny Monitor, leveret og monteret af bygherre J: 1x230V+J stikdåse fra eksist. installation ved monitor leveret og monteret af bygherre K: Ny 40 Monitor leveret og monteret af bygherre L: El-tavle, placeret i henhold til beskrivelse. Leverandøren bestemmer selv om ombygningen sker inden for den eksisterende hovedtavle, eller der skal leveres og monteres ny el-tavle. Hvis der leveres ny el-tavle, skal leverandøren dimensionere, levere og montere ny el-forsyning inkl. indgangsafbryder. Hvis materiellet indbygges i eksist. undertavle skal leverandør dimensionere, levere og montere ny el-forsyning til de viste komponenter. M: Potentialudligningsskinne (PUS), placeret ved el-tavle N: Automatsikringer for solcelleanlæg, max. 25A, 3P+N, (type B for AC/DC-drift hvis krav) P: Fejlstrømsrelæer for solcelleanlæg, 63A PFI, (type B for AC/DC-drift hvis krav) Q: Sektionssikring, hvis nødvendigt.

19 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).1 Forsyning (stikledninger) Dato: (68).2 Føringsveje Omfang og lokalisering Levering og montering af de i projektet angivne: Installationskanaler Materialer og produkter Min. kravet til plastkanaler er hård PVC, blyfri, efter DIN VDE Udførelse Ved fremføring i lokaler m.v. skal kabler lægges i egnet kabelkanal. Ved fremføring i tagrum skal kabler føres i kabelkanal eller gitterbakke.

20 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).2 Fordeling tavler Dato: (68).4 Fordeling tavler Omfang og lokalisering Det op til den enkelte tilbudsgiver og besigtige undertavlerne og herefter at ombygge/udvide tavlen i nødvendigt omfang. Alle udgifter hertil skal være indregnet i tilbuddet. Leverandøren udfører alle tilmeldinger til myndigheder og undersøger om der er krav om PSO måling. Ukendskab til eksisterende forhold honoreres ikke. Tilstødende bygningsdele Placering af ny el-tavle skal koordineres med bygherren Evt. Udsparinger og huller i bygningsdele for tavlemontage udføres af el-entreprenør. Forinden tavlen opsættes, skal el-entreprenøren sikre sig, at krævede afstande til bygningsdele og andre installationer overholdes. Projektering Nye el-tavler dimensioneres for min. 30 % disp. plads på DIN-skinner. El-entreprenøren er ansvarlig for korrekt sikringsstørrelse i f. t. de samlede el-installationer samt at der er selektivitet. El-entreprenør påfører samtlige af sine tavlekomponenter identifikation af tilhørsforhold og mærkestrøm for strømkredsen Tavler bestykkes med komponenter til forsyning af alle solcelle- installationer ved den samlede leverance. Der leveres både transientbeskyttelse før inverterne og i el-tavle som angivet på principdiagram. Materialer og produkter Gruppeafbryderne skal udføres med automatsikringer med C-karakteristik i fabrikat som LK, AEG, Hager, Siemens, Merlin-Gerin eller ABB-Stotz. Målere som Carlo Gavazzi type EM24DINAV93XM1X Udførelse Solcelleanlæggets AC-kreds skal tilsluttes i tavlen jf. SBEi afsnit 6A, Solcellens forsyningsledning skal på vekselstrømssiden være beskyttet mod kortslutningers skadelige påvirkninger ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr, der er monteret i gruppetavlen, i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A, kapitel Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen, være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2. Det er et krav jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel Hvis solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC amendment 2. Det skal forstås på den måde, at installatøren skal sikre, at solcelleinverteren er beskyttet mod indirekte berøring (fejlbeskyttelse). I Danmark, hvor der normalt anvendes TT-systemer, vil der således normalt også skulle installeres en fejlstrømsafbryder, når der er tale om en inverter af klasse 1. Der afsættes én måler pr. inverter med M-bus pulsudgang. Tavlen skal mærkes jf. SBEi afsnit 6, : Hvor en tavle forsynes fra mere end én strømkreds, skal der på tavlen findes tydelig og holdbar mærkning herom. Mærkningen er derfor påkrævet i de tavler, der

21 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (63).2 Fordeling tavler Dato: forsynes fra solcelleanlæg. Hovedkabler leveres i type som NOIK-x, halogenfrie Kontrol Se udbudskontrolplan. Belastningsforholdet på L1, L2 og L3 må højst være 20 % fra den mindst belastede fase til den maksimalt belastede fase.

22 Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.4 Kap.-side: (68).5 El-installationer for solcelleanlæg Dato: (68).5 El-installationer for solcelleanlæg. Omfang og lokalisering Levering, montering og tilslutning af alle de i projektet viste og beskrevne solcelleanlæg med tilhørende installationer til fuld færdig drift. Levering og montering af tomrørsinstallation for PDS kat 6 netværksstik, ved siden af invertere. Levering og montering af alle nødvendige supplerende føringsveje i ft. tegninger. Tegningshenvisning Der henvises til Figur1 i Faktablad Tilstødende bygningsdele CTS leverancen er indeholdt nærværende entreprise. Projektering Kabler er/skal dimensioneres for 75 % belastning og maksimum 2 % spændingsfald ved 75 % belastning Materialer og produkter Normaltæt afbrydermateriel afsluttes i materiel type LK Fuga, farve hvid. Udførelse Alt materiel monteres efter leverandørens anvisninger. DC-kablerne (jævnstrømskabler) skal oplægges ud fra bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52 eller fabrikantens anvisninger. Særligt skal leverandøren være opmærksom på SBEi afsnit 6A, samt på fabrikantens anvisninger omkring anvendelse af materiellet. NB! Man kan ikke anvende tabel 801A i SBEi afsnit 6, da man må forvente, at kablet belastes med en strøm, der overstiger halvdelen af den højst tilladte mærkestrøm for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse i længere tid end tre timer ad gangen jf. kap A Hvor intet andet er nævnt i bygningsdelsbeskrivelsen eller angivet på tegningerne skal der udføres synlig i normaltæt udførelse. Kontrol Det skal kontrolleres at der forefindes det foreskrevne materiel i overensstemmelse med projektet.

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt

Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt 1 Side 1/1 Solcelleanlæg: Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et solcelleanlæg er det vigtigt, at kunden og

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet

Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Milepæl 2. Mekanisk og elektrisk komplet Ved denne milepæl skal nedenstående afprøvninger foretages. Oversigt over afprøvninger og godkendelser ved milepæl 2 Test nr. Test titel Testens varighed 2.A BMS

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring

Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring Solcelleanlæg Måling og kvalitetssikring Ivan Katic, Energi & Klima Søren Poulsen, Energi & Klima ik@teknologisk.dk sop@teknologisk.dk Hvilket niveau? Komponenter Moduler Inverter BOS Anlæg Konfiguration

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Greve Svømmehal Solcelleanlæg

Greve Svømmehal Solcelleanlæg Side 1 af 9 Greve Svømmehal Solcelleanlæg Tilbud 10.128 - GSL Tilbud leveret af Gaia Solar A/S Januar 2010 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Tilbud... 3 Beskrivelse... 4 Grundlag for tilbudet... 4 Referencer...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v. BEK nr 1473 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00015 Senere ændringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 03:

RETTELSESBLAD NR. 03: Rettelsesblad nr. 03 af 03.11.2014 Side 1 af 6 RETTELSESBLAD NR. 03: GENERELT: ALLE : Jf. Udbudsbrev skal tro og loveerklæring udfyldes. Erklæringen er oplagt på box under pkt. 2.3 Dokumenter FÆLLESBETINGELSER:

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan.

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan. 22.0 EL-INSTALLATION Arbejdet hører under el-entreprisen. 22.1 ARBEJDETS OMFANG 22.1.1 Arbejdet omfatter Komplet levering, montering og idriftsættelse af den på tegningerne viste og de i nærværende beskrivelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere