Leverance Solceller Dato : Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4"

Transkript

1 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse... 1 Revision 1. Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Generelt Arbejdsdokumenter Undersøgelser Prøver Gennemføringer, på-monteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Transport og oplagring Arbejdsdokumenter ID-kodesystem Udveksling af data... 1

2 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/4 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ledningssystemer Generelt Skjult kabel- og rørinstallation Synlig kabel- og rørinstallation Kabel i jord Bøjelige ledninger i fast installation Kanalskinner Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Indvendig adskillelse/isolation Jordingsanlæg og potentialudligning Generelt Galvanisk tæring Jordelektroder og tilslutningsudstyr Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser Føringsveje Generelt Kabelbakker, kabelplader Gitterbakker Kabelstiger Ledningskanalsystemer Kabelgrav i jord Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere... 3

3 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : Indholdsfortegnelse Side : 3/ El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, på-monteringer og retableringer Demontering Genopretning Mærkning Installation af ledningssystemer Generelt Skjult kabel- og rørinstallation Generelt Indstøbte rør Indmurede og indfældede rør Installation i bygningshulrum Installation i pladevægge (gipsplader) Ledningskanalsystemer Synlig kabel- og rørinstallation Generelt Installation på bygningsdele Installation i og på kabelbakker og - stiger Kabelinstallation på wire eller bæretov Slangerør Kabler i jord Generelt Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering Kabelhåndtering ved nedlægning Parallelføring af énleder kabler Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer Farvekoder for ledningsanlæg Bøjelige ledninger i fast installation Kanalskinner Bøjningsradier og respektafstande Lednings- og kabelmontage Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Ledningers ind- og udføring samt aflastning Indvendig adskillelse/isolation Fysisk placering og montage Afkølingsforhold... 5

4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : Indholdsfortegnelse Side : 4/ Jordingsanlæg og potentialudligning Generelt Galvanisk tæring Jordelektroder og tilslutningsudstyr Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere Føringsveje Generelt Kabelbakker, kabelplader Gitterbakker Kabelstiger Ledningskanalsystemer Kabelgrav i jord Arbejde på tavleanlæg Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Føringsveje Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser... 1 Solcelleanlæg på tag... 1 Bilag 1 Udbudskontrolplan... 4

5 Leverance Solceller Dato : Orientering Side : 1/1 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.450, Basisbeskrivelse - el er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende kapitler i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.010, og B2.400 Basisbeskrivelser

6 Leverance 12. EL Dato : Omfang Side : 1/6 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: 2. Omfang 2.1 Generelt Udbudsbrev, nærværende beskrivelse, evt. rettelsesblad(e), samt tegninger iht. tegningsoversigter fra arkitekt og ingeniører. Hvis der er uoverensstemmelse mellem tegninger og beskrivelse, er det den største af de pågældende ydelser der er gældende. Generelt gælder for leverancen at ydelser der iht. aftale ikke udføres samt ydelser der er udført på en billigere måde, modregnes i slutafregningen. Den bydende skal løbende gøre opmærksom på hvis der er ydelser der udføres billigere end tilbudt. Såfremt der ikke er enighed om modregningens størrelse anvendes LPK. Ekstraarbejder, der aftales på byggepladsen eller ved byggemøder, honoreres kun hvis der på stedet gøres opmærksom på at der er tale om ekstraarbejder. Der skal straks udfærdiges aftaleseddel til godkendelse. Ikke aftalte ydelser forventes at være indeholdt i tilbudssummen. Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for færdiggørelsen af de på tegningerne viste og i denne beskrivelse omtalte arbejder med alle til anlæggene hørende dele inkl. monteringsarbejde, oprydning, fjernelse af emballage, transport og trykprøver, i det hele med tillæg af alle materiale- og arbejdsydelser og midlertidige foranstaltninger og biydelser herunder også sådanne, som ikke direkte er angivet på tegninger og i betingelser, men er nødvendige for leverancens fuldstændige færdiggørelse til drift. Det påligger den bydende ved besigtigelse at orienterer sig om eksisterende forhold. Almindelige betingelser a. Arbejdet er underkastet de i henhold til dansk gældende lovgivning, regulativer og bestemmelser m.v., samt regler for forsyningen fra det lokale forsyningsselskab. Der skal især henvises til følgende: 1. Stærkstrømsbekendtgørelsen 2. El-rådsmeddelelser 3. Fællesregulativet 4. Bygningsreglementet 5. Arbejdstilsynets bekendtgørelser 6. Maskin-, lavspændings- og EMC-direktivet. 7. ELFO/FRI Basisbeskrivelse for el-arbejder af juli Gældende regler for Miljølovgivning 9. Bestemmelser installation for solcelleanlæg b.

7 Leverance 12. EL Dato : Omfang Side : 2/6 Arbejdet omfatter levering, montering og tilslutning af de på tegningerne samt beskrivelse nævnte eller viste el-materiel m.m., medmindre det er krævet leveret eller monteret af anden entreprenør. c. Hvor noget på tegningerne eller i beskrivelsen står den bydende uklart, må den bydende, inden tilbud afgives, indhente nærmere forklaring om dette. d. Entreprenøren skal inden for tilbudssummen præstere samtlige til arbejdets fuldstændige færdiggørelse nødvendige arbejder og leverancer. e. Det påhviler entreprenøren at have fuld indsigt med det af ham leverede eller monterede materiel, m.h.t. korrekt montering, tilslutning og funktion. Evt. fejl, manglende funktion eller manglende indregulering påhviler entreprenøren at afhjælpe indenfor tilbudssummen. Tilsyn med det her nævnte materiel påhviler entreprenøren. f. Eventuelle tvivlsspørgsmål skal løses efter aftale med ingeniør/tilsynet. g. Entreprenøren skal respektere og efterkomme tilsynets an visninger. h. Tilbud afgives ved at udfylde og aflevere tilbudslisten i henhold til aftale. Alle poster skal udfyldes for at tilbuddet kan regnes konditionsmæssigt. Sammen med tilbuddet kan vedlægges liste med alternative priser til det i beskrivelsen nævnte materiel. Alle priser skal være inkl. levering, montering og tilslutning. Den bydende skal på forlangende fremlægge sine detailkalkulationer for fag tilsynet. i. Den bydende skal selv fjerne affald m.m. fra egne arbejder samt affald fra det af entreprenøren leverede materialer m.m. j. Hvor der i beskrivelsen forekommer ordet "etablerer" medfører dette, at komponenterne m.m. skal leveres, monteres og tilsluttes efter leverandørens anvisninger, med mindre andet er nævnt. k. Der kan forekomme installationer der kun er indtegnet men ikke beskrevet ligesom der kan forekomme ydelser i beskrivelsen der kun er nævnt men ikke indtegnet.

8 Leverance 12. EL Dato : Omfang Side : 3/6 Generelt gælder at alle ydelser skal være indeholdt i projektet inkl. alle nødvendige bi-ydelser for et fuldt funktionsdygtigt og lovligt veludført anlæg. l. Efter licitationen men inden byggestart skal entreprenøren kontrollere projektet for evt. uhensigtsmæssige udførelser, mangler og fejl. Den bydende indkalder ingeniør, arkitekt og bygherre til projektgennemgang inden byggestart. Lovmæssige eller økonomiske forhold vil herefter ikke blive honoreret set i forhold til det ved projektgennemgangen aftalte projekt. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Forsyningsanlæg Føringsveje Kraftinstallationer Ekstrabeskyttelse Under denne leverance hører endvidere: Boring af egne huller for kabler og føringsveje. Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af leverandøren: Komplet installation for solcelleanlæg samt stikkontakt og PDS-udtag i skur. 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Hvor der i bygningsdels beskrivelsen er angivet noget under projektering, projekteres dette af den bydende. Følgende dokumentation skal leveres: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen, afleveres sammen med det færdige projektforslag. Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige hovedprojekt. Dokumentation af at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført afleveres af den bydende, til fag tilsynet. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 14 arbejdsdage fra modtagelsen. Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 14 arbejdsdage fra modtagelsen.

9 Leverance 12. EL Dato : Omfang Side : 4/6 2.4 Byggeplads Der etableres byggepladsinstallation for egne arbejder i samarbejde med og efter nærmere aftale med tilsyn. Byggepladsinstallationer udføres under speciel hensyntagen til Stærkstrøms Bekendtgørelsen, afsnit 704 samt arbejdstilsynets regler. Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse, afrigning samt fjernelse af byggeplads-el og belysning, for egne arbejder. 2.5 Sikkerhed og sundhed Jf. gældende krav og normer fra bl.a. arbejdstilsynet Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejde på tag. 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Samlet komplet solcelleanlæg Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: For installationer udført under denne leverance samt alle materialer. Garantierklæring for solcellemoduler levetid, ydelser og udskiftning af defekte moduler. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation D&V-dokumentation Ad B2.400 punkt stk Autorisationsdokumentation Autorisationsdokumentation skal fremvises ved forlangende. 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Samt gennemgangsmøde med syddansk universitet vedr. koordinering af efterfølgende målinger Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

10 Leverance 12. EL Dato : Omfang Side : 5/6 Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i 2 eksemplarer: 2.9 Undersøgelser Følgende dokumentation skal leveres: Jf. bygningsdelsbeskrivelsen Materialet skal afleveres til byggeledelsen senest 10 arbejdsdage efter byggeriets afslutning i 2 eksemplarer Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: jf. bygningsdelsbeskrivelse Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, på-monteringer og retableringer Følgende gennemføringer, på-monteringer og retableringer er indeholdt i arbejdet: Alle rør, huller og riller der er nødvendige for elinstallationerne udføres af den bydende der også reetablerer. Ved huller forstås også gennemføringer for hovedledninger og føringsveje m.v. (det kræves dog ikke at kabelbakker og kabelkanaler gennemføres huller). Reetableringerne foretages som eksisterende forhold. Hvor kabler og lign. føres gennem brandskel, lukkes disse gennemføringer med materialer, der er godkendt hertil. Reetablering skal ligeledes udføres for vand og støjtætning dvs. i alle væg- og loftgennemføringer. Tætningerne udføres ligeledes med egnede godkendte materialer Rengøring Den bydende er ansvarlig for at renholde pladsen for egne arbejder, og bortskaffelse af eget affald ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter 2.14 Integration af anlæg 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Alt der etableres under denne leverance skal indreguleres efter leverandørforskrifter og beskrivelsen, samt en gang yderligere, efter brugerens ønsker Testperiode Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: Den komplette installation gennemgås efter en periode på 1 måned.

11 Leverance 12. EL Dato : Omfang Side : 6/6 Koordinering vedr. efterfølgende kontrol målinger, med Syddansk universitet (se Generelle specifikationer Koordinering ) 2.16 Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Den bydende sørger for bruger instruktion (på dansk), af det i projektet indeholdt komponenter/installationer samt gennemgang med bygherre for aflæsning samt alm. drift og vedligehold Anmeldelser El-entreprenør tilmelder installationerne iht. gældende krav. El-entreprenør skal udfærdige anmeldelser, færdigmeldinger, tavledokumentation (ved ændringer), beregninger, prøver, tegninger m.v. i et sådant omfang, som det forlanges af El-net, forsyningsselskabet og andre myndigheder Service Følgende service skal udføres: Et års service.

12 Leverance Solceller Dato : Generelle specifikationer Side : 1/6 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Det samlede anlæg skal kunne leveres med godkendt CE-mærkning Transport og oplagring Arbejdsdokumenter ID-kodesystem Udveksling af data 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 3.3 Projektering Generelt Beregning på anlæg fremsendes i tilbud inden bestilling/levering/montering samt igen på det endelige anlæg, hvis der er foretaget ændringer Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger. Solcellepaneler, invertere, kabler m.m Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Efter gældende regler. Dog ved over 120VDC fra moduler, skal modulerne udligningsforbinde indbyrdes og tilsluttes hovedudligningsplint.

13 Leverance Solceller Dato : Generelle specifikationer Side : 2/ Målere Eksisterende måler for afregning til el forsyning, er placeret i hovedtavlen. El installatør fremsender krævede tilmeldinger og er ansvarlig for etablering af endelig måler for solcelleanlæg EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Ledningssystemer Generelt Alle installationer udføres med bly- og halogenfrie kabler og trækrør Skjult kabel- og rørinstallation Synlig kabel- og rørinstallation I skur kan installation udføres som synlig installation Kabel i jord Kabler i jord, fra bygning til skur, etableres i Ø 100 mm., med glatte indvendige flader, og disp. træktråd. Samt rør for PDS kabel Bøjelige ledninger i fast installation Kanalskinner Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Indvendig adskillelse/isolation Jordingsanlæg og potentialudligning Der udføres jordingsanlæg i henhold til gældende krav Generelt Galvanisk tæring Jordelektroder og tilslutningsudstyr Der sikres/etableres jordelektrode i henhold til gældende krav. Stang- rørelektroder Bånd og trådelektroder Jordplader Fundamentselektroder Egnede konstruktionsdele Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser Udføres i henhold til gældende krav. Der udføres udligningsforbindelser mellem moduler som tilsluttes hovedudligningsklemmer.

14 Leverance Solceller Dato : Generelle specifikationer Side : 3/ Føringsveje Generelt Der etableres trækrør i jord inkl. reetablering samt lukket godkendt føringsvej fra tag til jord ned ad Nordfacade Kabelbakker, kabelplader Kabelbakker skal opdeles med adskilte spor for følgende installationer: Stærkstrøm. Solcelle installationer. EDB Gitterbakker Kabelstiger Ledningskanalsystemer Ledningskanalerne udstyres hvor der er nødvendigt med følgende spor: Stærkstrøm. Solcelleinstallationer EDB Kabelgrav i jord Gravning i jord, samt reetablering i forbindelse med anlæg, er med i denne leverance. 3.6 Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Udføres i henhold til gældende krav Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, på-monteringer og retableringer Demontering Genopretning Mærkning Anlæg og komponenter På apparater, monteringsmateriel og brugsgenstande med klemmetilslutning skal fasefølgen være L1 - L2 - L3 - (evt. N) fra venstre mod højre. DC tilslutninger sikres rigtig polvending.

15 Leverance Solceller Dato : Generelle specifikationer Side : 4/ Installation af ledningssystemer Generelt Skjult kabel- og rørinstallation Ved kabeltræk til stikkontakt, skal kablerne der trækkes mindst have 2 ekstra disponible ledere Generelt Indstøbte rør Indmurede og indfældede rør Installation i bygningshulrum Installation i pladevægge (gipsplader) Ledningskanalsystemer Synlig kabel- og rørinstallation Hvor der etableres synlig installation, skal denne etableres robust med materialevalg der forebygger slid og hærværk Generelt Installation på bygningsdele Installation i og på kabelbakker og -stiger Kabelinstallation på wire eller bæretov Slangerør Kabler i jord Kabler i jord føres i trækrør Generelt Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering Kabelhåndtering ved nedlægning Parallelføring af énleder kabler Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer Farvekoder for ledningsanlæg Bøjelige ledninger i fast installation Bøjelige ledninger i fast installationer tillades i det omfang de lever op til gældende krav samt fabrikant henvisninger Kanalskinner Bøjningsradier og respektafstande Bøjningsradier for kabler, kappeledninger og enkeltledere Respektafstande af hensyn til elektriske forhold (EMC)

16 Leverance Solceller Dato : Generelle specifikationer Side : 5/6 Respektafstande af hensyn til elektrisk-termiske forhold Respektafstande af hensyn til andre termiske forhold Lednings- og kabelmontage Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Ledningers ind- og udføring samt aflastning Indvendig adskillelse/isolation Fysisk placering og montage Afkølingsforhold Jordingsanlæg og potentialudligning Etableres efter gældende regler Generelt Galvanisk tæring Jordelektroder og tilslutningsudstyr Stang- og rørelektroder Bånd- og trådelektroder Jordplader Fundamentselektroder Egnede konstruktionsdele

17 Leverance Solceller Dato : Generelle specifikationer Side : 6/ Forbindelse til hoved- og supplerende udligningsforbindelser Tilslutning og udførelse af beskyttelsesledere Føringsveje Generelt Kabelbakker, kabelplader Gitterbakker Kabelstiger Ledningskanalsystemer Kabelgrav i jord Arbejde på tavleanlæg 3.7 Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Tilsyn og de øvrige entreprenører på pladsen. Syddansk Universitet: Kasper M. Paasch Føringsveje Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerhedsog/eller sundhedsmæssige risici: Arbejde på tag udføres efter alle gældende forskrifter bl.a. arbejdstilsynet. 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: se kontrolplan Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder

18 Leverance Solceller Dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/1 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser solcelleanlæg Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: 4. Bygningsdelsbeskrivelser Solcelleanlæg på tag 4.1 Orientering 4.2 Omfang Entreprenørens ydelse skal omfatte: Levering, opsætning, montering og tilslutning af et komplet solcelleanlæg inkl. komplet installation og fastgørelse. Krav til årlig ydelse 70 MWh/år, monokrystallinske, solcellepaneler (i hel sort udførsel inkl. ramme). Inkl. rørføring og nødvendige samledåser ved paneler, samt føringsveje på tag, facade og i jord frem til inverterer. Invertere og el-fremføring til el-tavle i teknikrum. Vand, brand- og lydtætninger. Indregulering, programmering og afprøvning af anlægget. Opklodsning i forhold til evt. fald på taget. Opstart, afprøvning og kontrolmåling af anlægget. Personaleinstruktion, om nødvendigt flere gange. Anmeldelse til myndighederne bla.a. El-net og elforsyning. Kvalitetssikring. Sikringsgrupper/ændringer i el-tavle. 4.3 Lokalisering Anlæg på tag, og i skur ca. 10 meter fra nordfacade ved modullinje 7-10, hovedtavle i teknikrum. 4.4 Tegningshenvisning Se tegningsliste samt tagplan F-A Koordinering Arbejdet koordineres med de øvrige entreprenører der måtte være på pladsen. Samt tagentreprisen. For efterfølgende målinger og registrering koordineres med Syddansk Universitet: Kasper M. Paasch 4.6 Tilstødende bygningsdele Hoved-tavle i teknikrum, samt skur med invertere. 4.7 Projektering Dimensionering af det endelige ledningsanlæg tilpasset de valgte inddelinger iht. spændings niveau på de enkelte ledningsstrenge jf. længde m.m. Der skal som udgangspunkt i tilbud regnes med tværsnit på min 6 kvadrat på alle kabler mellem invertere og solcellemoduler, samt mellem solcellemoduler. Der er jf. tagplan afsat plads til i alt 750 m2 solceller på taget. Placeringen skal optimeres i forhold til inverter og produktion på det givne tag areal. Samtidig skal placeringen optimeres så tagets udseende bliver så homogent som muligt, da store dele af tagarealet kan ses fra vejen. I tilbuddet vedlægges en angivelse af den forventede og beregnede ydelse I KWh/år. Samt angivelse af forventet placering. Grundlag og beregning vedlægges.

19 Leverance Solceller Dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/1 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser solcelleanlæg Kabler og installation fra inverterer til hovedtavle, dimensioneres og etableres ligeledes under denne leverance. Metode til fastgørelse skal tydeligt fremgå af tilbud, samt dokumentation for opnåelse af krav til vindlast. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Solcellemoduler: Fladtagsmonterede uden taggennemførelser for montering. Placeres max 20 cm. fra tag, i samme hældning som tag. Samlet areal: max 750 m² Inverter: Invertere i tilbuddet beskrives/prissættes særskilt. Komplet installation med min 6 kvadrat kabler, samledåser og føringsveje m.v Udførelse Kabler fra vekselretter og til solceller, etableres med kabler leveret og godkendt af solcellefabrikanten. Ydelsen skal følge tidsplan og aftalt fremdrift. Der etableres solcellemoduler på taget, placeres og orienteres som vist på tagplan modulerne skal placeres jævnt i områder, så taget visuelt set fra vejen ser homogent og jævnt ud. Løsning indtegnes på tagplan og vurderes som et af kriterierne for det endelige valg. Panelerne fastgøres/limes på tag, uden brug af ballastkasser, fliser og/eller stativer som gennembryder tagfladen. Der skal ved placering af anlæggets opbygning tages højde for skygger fra bygningsdele og andre installationer, så skygger ikke påvirker produktionen, om nødvendigt indbygges bypass. Budende skal selv holde sig orienteret om aktuelle forhold. Solcellepanelerne fastgøres forsvarligt på tagfladen. Al nødvendig fastgørelse og afdækning skal være indeholdt i nærværende leverance og udføres i samarbejde med tag-entreprenøren. Medsendt krav til vindlast. Forbindelse mellem solcellepanelerne udføres med stik og min. 6 mm 2 tilslutningsledninger. Anlægget optimeres så der opnås mindst muligt spændingsfald = max. 1% på DC og 1% på AC siden. El-forbindelse mellem rækker og til inverter beskyttes med rør eller afdækkede føringsveje el.lign. Ledninger fra solcellepanelerne (invertere) føres via en af tilsynet godkendt lukket føringsvej fra tag til skur. Føringsveje etableres primært under solceller så de videst mulige omfang, ikke fremstår synlige på taget. Afsat areal på tagplan-tegningen er vejledende, anlægget udføres optimalt i forhold til konstruktion, ydelse design og pladsforhold dvs. størst mulig anlægsydelse på det givne tagareal. Invertere placeres i skur ca. 10 meter fra nordfacade.

20 Leverance Solceller Dato : Bygningsdelsbeskrivelser Side : 3/1 Paradigme for bygningsdelsbeskrivelser solcelleanlæg Den bydende tilpasser om nødvendigt rørføringen og føringsveje til den optimale fordeling. Solceller etableres på taget som angivet på tegninger. Adgangsforhold, stilladser, kraner, sikkerhedsudstyr og andet nødvendigt udstyr, for etablering solceller på taget skal være indeholdt i leverancen. Installationen til solcellerne føres gennem egnet taggennemføring i tag til invertere. Solcelle anlægget idriftsættes og bruger instrueres her i. Alle beslag i nødvendigt antal skal være indeholdt i leverancen. I skur etableres ud over invertere 1 stk. 230V stikkontakt, samt 1 stk. dobbelt PDS-udtag der, tilsluttes skolens eksisterende netværk, med samme krav til netværk og kabling som øvrige anlæg. Tidsplan: Anlægget skal stå færdigt til brug senest 1. sep Mål og tolerancer 4.12 Prøver Afprøvning og indregulering af alle leverancer og installationer afprøves Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Jf. kontrolplan. Efter udførsel gennemmåles anlægget og dokumentation herfor afleveres som en del af den samlede dokumentation D&V-dokumentation Produktdatablade vedlægges kvalitetssikringen. Dokumentation for CE-mærkning af anlæg fremsendes før bestilling.

21 Leverance Solceller Dato: Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter ARB. Kontrol af dokumentatioring 100% Afslutning af projekte- Eventuelle beregninger er kontrolleret og fremsendt til byggeledelsen. 2 Kontrol af undersøgelser 2.1 Endelig beregning af aktuelt anlæg ARB. Kontrol af beregninger 100% Skal godkendes før bestilling 3 Materiale- og produktkontrol 3.1 Kontrol af korrekte og intakte leverede vare. ARB. Visuel kontrol 100% Ved levering 4 Modtagekontrol 4.1 Kontrol af korrekte og intakte leverede vare. ARB. Visuel kontrol 100% Ved levering 5 Udførelseskontrol 5.1 Kontrol af føringsveje ARB. Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kontrol af hoved/gruppeledninger ARB. Visuel kontrol 100% Løbende ARB Målinger 5.3 Kontrol af tilledninger. ARB. Visuel kontrol 100% Løbende ARB Målinger 5.4 Kontrol af kraftinstallationer ARB. Visuel kontrol 100% Løbende ARB og Målinger 5.6 Kontrol af jordingsanlæg og potentialudligning. ARB. Visuel kontrol 100% Løbende ABR Kontrol af målerapporter ARB. Kontrol af målinger 100% Ved arbejdets afslutning ABR Solcelleanlæg: Kontrol af føringsveje dimensioner, spor, udførelse ARB. Visuel kontrol 100% Løbende Arb Billedkontrol Min 10 stk. - Før aflevering Kontrol af vandtætte gennemføringer ARB. Visuel kontrol 100% Løbende Arb Billedkontrol Min 3 stk. - Før aflevering

22 Leverance Solceller Dato: Bilag 1 Udbudskontrolplan Solceller / føringsveje: Kontrol af korrekt fastgørelse: ARB. Visuel kontrol 100% Løbende Arb Billedkontrol Min 6 stk. - Før aflevering Kontrol af placering i forhold til f.eks. rør og ventilationskanaler ARB. Visuel kontrol 100% Løbende ovenlysvinduer m.m. af hensyn til Billedkontrol Min 6 stk. - Før aflevering montage og skygger. Display: Kontrol af korrekt visning ARB. Visuel Kontrol og kontrol 100% Før aflevering af korrekt visning CE-mærkning af anlæg ARB. Dok. fremsendes 100% Før bestilling Arb 6 Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning B2.450, B2.450, B2.450, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade Parkeringskælder etape 1 Fagentreprise TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN Dato: 15.05.2014

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS Solcelleanlæg, UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS BESKRIVELSE EL-ENTREPRISEN Indholdsfortegnelse Side : 2/27 Udarbejdet: LO Kontrolleret: JBJ Godkendt:

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.4 El-arbejder Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - H ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE EL DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Side : 1/48 Udarbejdet: BRM Kontrolleret: KLK Godkendt: HBO Kapitel

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 af 74 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

Hoved-entreprisen: Dato: 2015.10.20 Arbejdsbeskrivelse - Elarbejde Rev.dato: 2016.01.15 Indholdsfortegnelse Side: 1/49. Indholdsfortegnelse...

Hoved-entreprisen: Dato: 2015.10.20 Arbejdsbeskrivelse - Elarbejde Rev.dato: 2016.01.15 Indholdsfortegnelse Side: 1/49. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side: 1/49 RETTET IHT. SUPPLEMENTSBLAD OG SPAREKATALOG Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence

Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Arbejdsbeskrivelse 05. Betonelementleverence Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.3 Projektering... 3 2.4 Byggeplads...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ELarbejder Dato : 18.12.2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS ELARBEJDER (EL) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.19 El-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen Stadsarkiv for Helsingør Kommune Indholdsfortegnelse Side : 1 Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen YDELSESBESKRIVELSE - REOLLEVERANCEN 26. februar 2014 1. Orientering Side : 2/

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan.

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan. 22.0 EL-INSTALLATION Arbejdet hører under el-entreprisen. 22.1 ARBEJDETS OMFANG 22.1.1 Arbejdet omfatter Komplet levering, montering og idriftsættelse af den på tegningerne viste og de i nærværende beskrivelse

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Sikring R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Sikring R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.462 Sikring R2.00 2016-08-12 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE030 Kommunikation og netværk Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger G Johs Christoffersen Adresse Menstrup Bygade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 11.10.2015 Udløbsdato 11.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave

Tekniske standarder OUH-EMC installationskrav Bilag 4 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S V E N D B O R G S Y G E H U S Bilag 4 12. udgave 18. december 2015 Bilag 4_ EMC installationskrav - 12. udgave.doc Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Greve Svømmehal Solcelleanlæg

Greve Svømmehal Solcelleanlæg Side 1 af 9 Greve Svømmehal Solcelleanlæg Tilbud 10.128 - GSL Tilbud leveret af Gaia Solar A/S Januar 2010 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse Tilbud... 3 Beskrivelse... 4 Grundlag for tilbudet... 4 Referencer...

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise

Læs mere