G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter"

Transkript

1 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK Holstebro Telefon: Telefax Internet CVR nr

2 Tønder Kommune Side 1 af 7 Generelt omfang El-entreprisen omfatter komplette el-installationer omfang fremgår af nærværende beskrivelse og tegninger. Nærværende entreprise omfatter tilbygning af Øster Højst Børnecenter. El-entreprenøren skal præstere samtlige til entreprisens fuldstændige færdiggørelse, nødvendige arbejder og leverancer, som er en forudsætning for, at det færdige arbejde fremstår i en god håndværksmæssig god standard. El-entreprenør skal være autoriseret af forsyningsselskabet og er fuldt ansvarlig over for myndighederne. El-entreprenøren skal sørge for alle tilmeldinger, anmeldelser, myndighedskontakter, m.m.. El-entreprenøren skal indhente de fornødne godkendelser og skal foranledige eventuelle tegninger og materialer hertil fremsendt. El-entreprenøren skal medregne og vedligeholde samtlige til arbejdets fuldførelse nødvendige værktøjer, redskaber, maskiner, stilladser, m.m.. Alle leverede og installerede komponenter skal ved afleveringen være afprøvet og klar til brug og drift. Hvor nærværende projekts tegninger, beskrivelser m.m. ikke yder tilstrækkelig vejledning til enkelte arbejders udførelse, eller noget i de foreliggende tegninger og beskrivelse måtte stå installatøren uklart, skal installatøren i tide indhente nærmere instruks om det hos byggeledelsen. Grundlag for arbejdet er nærværende fagbeskrivelse, arkitekttegninger og ingeniørtegninger i henhold til tegningsfortegnelse, tilbudsliste og øvrige dokumenter i udbudsmaterialet. Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden således, at el-installationer der kun er beskrevet og dokumenteret et af stederne, skal medregnes og udføres. EL-entreprenøren skal godkende udsparinger i letklinkerbetonvægelementer og el-entreprenøren har alene ansvaret for korrekte placeringer af el-installationer.

3 Tønder Kommune Side 2 af 7 Følgende gælder for el-entreprisen: Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6. Fællesregulativet med tilføjelse af forsyningsselskabets særlige bestemmelser. Ingeniørforeningens norm for svagstrømsinstallationer, DS 460. Brandtekniske vejledninger og brandinspektørens anvisning. Gældende Bygningsreglement Arbejdstilsynets anvisninger Fabrikanternes anvisninger Vedlagte tegninger. Der udbetales ikke beregningsvederlag. El-entreprenør skal løbende koordinere arbejderne med de øvrige entreprenører på pladsen. El-entreprenøren har pligt til, at besigtige og orientere sig om de aktuelle forhold på stedet før afgivelse af tilbuddet, herunder bl.a.: Eksisterende bygningsforhold. Eksisterende tavleanlæg. Eksisterende føringveje. Eksisterende installationer. Eksisterende varslingsanlæg til brandmyndighed

4 Tønder Kommune Side 3 af 7 Kvalitetssikring El-entreprenørens kontrolplan skal som minimum indeholde følgende punkter: Modtagekontrol Materiale Proceskontrol El-arbejder Svagstrømsarbejder Dokumentation vedr. slutkontrol Kontrolrapporter Mangelgennemgang Udbedring af mangler I øvrigt Nødv. el-tegninger udføres til godkendelse af byggeledelse, før arbejdet påbegyndes / udføres Afleveringsforretning Tegninger rettet som udført Brugerinstruktion Drifts- og vedligeholdelsesforskrifter Der skal udføres kvalitetssikring i henhold til Tekniske vejledninger. Dokumentationen skal på forlangende forelægges bygherren eller dennes tilsyn. Ved afleveringen skal dokumentationen overdrages til bygherren. Rettede tegninger: Der ønskes rettede tegninger i følgende omfang: Efter entreprisens færdiggørelse leverer el-installatøren 1 sæt opdaterede tegninger, der er i nøje overensstemmelse med det udførte arbejde. På tegning skal kabler i terræn indtegnes med nøjagtig placering til bygninger, etc.. Tegninger fra anden entreprenør (underentreprenør) herunder tavletegninger, der har været nødvendige for udførelse af el-arbejdet og som er fremskaffet enten af byggeledelsen eller af el-entreprenøren skal ligeledes rettes således, at de er i overensstemmelse med det udførte arbejde. De under 2 forannævnte punkter reviderede tegninger underskrives af entreprenøren og fremsendes til tilsynet 8 dage før afleveringsforretningen. I forbindelse med aflevering af opdaterede tegninger skal el-entreprenøren samle og aflevere 1 komplet sæt datablade og brochurer over alle leverede apparater og komponenter. Sættene skal afleveres indsat i ringbind og afleveres til tilsynet/bygherren.

5 Tønder Kommune Side 4 af 7 Der skal leveres 1 sæt komplet funktionsbeskrivelse samt drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner for alle el-installationer leveret under el-entreprisen. Ovennævnte skal være udfærdiget på dansk. Driftsinstruktionen og funktionsbeskrivelsen skal være grundlaget for den daglige brug af anlæggene. Vedligeholdelsesinstruktionen skal anvendes ved service, fejlfinding, ændringer, m.m. på anlæggene. Beskyttelsesmetoder Systemjording medregnes. I tavlen monteres hovedjordklemme. Der udføres i øvrigt potentialudligning af evt. hovedvandledning, varmerør og ventilationsanlæg, gulvvarmeanlæg, m.m.. Udsparinger, riller, huller, m.m. Alle huller der skal udføres for el-installationer skal medregnes under el-entreprisen. Røg- og brandtætninger Alle el-gennemføringer i vægge skal brandtætnes af el-entreprenøren. Brandtætningen skal mindst svare til klassificeringen af de vægge, hvori el-gennemføringen er foretaget. Til mindre gennemføringer anvendes brandkit og til større gennemføringer kan anvendes en tætning med hårde isoleringsplader og brandtætningsmiddel. Gennemføringerne skal nøje udføres efter fabrikantens forskrifter. Brandtætninger skal kunne godkendes af brandinspektøren. El-installationstyper Generelt gælder, at der skal tages hensyn til de bygningsmæssige forhold under udførelsen af elinstallationerne således, at det fornødne samarbejde med de øvrige entreprenører tilvejebringer en el-installation af god håndværksmæssig standard og kvalitet. Alle el-installationer udføres som skjult installation med indstøbte rør og dåser i betonvægge. Med hensyn til de bygningsmæssige forhold henvises til arkitekttegninger. Materialer og udførelse Generelt vedrørende materialer: Alle materialer skal være godkendt som el-installationsmaterialer i henhold til DEMKO's bestemmelser herom, ligesom alle materialer skal være nye og fejlfrie. Alle beslag og jerndele skal, hvor ikke andet er nævnt, være varmegalvaniserede/rustfrie udførelser. Kabler og ledninger: Alle kabler og ledninger skal være fra godkendt fabrikat. Kabler mærkes i begge ender med strømvejsnummer.

6 Tønder Kommune Side 5 af 7 Installationsledninger og tilledninger skal være fra godkendt fabrikat. El-entreprenøren leverer de nødvendige forskruninger/membrannipler til belysningsarmaturer og komponenter, der skal tilsluttes af el-entreprenøren. Monteringsmateriel: Hvor intet andet er angivet, skal samlings- og afgreningsmateriel samt montagegenstande svare til installationsformen. Afbrydere, stikkontakt mv. skal medregnes. Farve afstemmes med tilsynet inden bestilling. Stikkontakter leveres uden afbrydere. El-entreprenøren skal medregne kontrol af indstøbte rør og dåser i betonelementer. Tryk, afbrydere og stikkontakter ved døre placeres ca. 10 cm fra dørhul/ gericht. Følgende højder på komponenter skal anvendes, såfremt andet ikke er angivet på tegningerne, idet alle mål er fra færdigt gulv til overkant komponent: Afbrydere/tryk: 1100 mm Stikkontakter(der ikke er placeret under afbryder): 400 mm ABA-anlæg: Endelig placering aftales med brugere. Fordelingsledning Der leveres og monteres fordelingsledning fra eksisterende hovedtavle i eks. rum til ny el-tavle i teknikskab med 5x10 mm2 CU. Hovedledning/ kablet føres i foringsrør under isolering i sandlaget. Det er vigtigt, at respektafstande til øvrige ledninger og kabler skal overholdes. EL-tavler I eksisterende tavle tilsluttes den nye fordelingsledning i separat afgang med forsikringer på 3x35A. Alle omkostninger i forbindelse med evt. ombygning af eksisterende tavler skal være incl. i tilbuddet. Der leveres og monteres ny el-tavle i handicaptoilet med teknikskab i tilbygning. Ved tilslutning til el-tavle af gruppeledninger skal disse føres ubrudte frem til komponentklemmer. Alle afbrydere, komponenter, m.m. mærkes efter nærmere aftale og efter gældende love og regler. El-tavler dimensioneres af fabrikant og opbygges/udstyres således, at stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser til kortslutningsbeskyttelse og beskyttelse mod indirekte berøring samt dokumentation respekteres. Tavle af godkendt fabrikant: Tavle med låge 1 stk. 4 pol. 40A HPFI for lys installation 3 stk. 2 pol. 13 A automatsikringer ( lys og stikk.) 1 stk. 4 pol. 20 A automatsikringer (Disponibel for ventilationsanlæg) 1 stk. 2 pol. 13 A automatsikringer (Disponibel for varmestyring) 7 stk. Control med diplay, DIN, 3-30 klux, 230 V AC, sek. 24 V DC Disp. udvidelsesmulighed.

7 Tønder Kommune Side 6 af 7 I ny el-tavle skal der være et aflåseligt felt til ABA anlægget, 1 stk. 10 A gruppe metal tavle med lås i låge. 1 stk. AC/DC relæ til nyt ventilationsanlæg. Lysinstallation Omfanget af lys-installationer fremgår af tegningerne. Installationen udføres skjult i vægge, hulmur, lofter og gulve, m.m.. Der udføres rørinstallation/ foringsrør i gulv inden betongulv/ overgulv støbes. Rørene føres evt. gennem flamingoklodser, så de kan flyttes lidt for tilslutning af indstøbte rør i letklinkerbetonvægge. Føringsveje Der skal medregnes 2 stk. ø 50 mm rør (disp.) inkl. brugbar træktråd fra eksist. teknikrum til nyt teknikskabe i 2 stk. Puslerum. ABA-anlæg/ varslingsanlæg til brandmyndighed El-entreprenør skal levere, montere og tilslutte tilbygning til fuldt funktionsdygtigt og komplet installation ABA-anlæg med varsling til Brandmyndighed i Tønder Kommune. Herunder selvstændig telefonlinie. Dokumentation afleveres til tilsynet. Belysning Arbejdet omfatter komplet el-installation, jf. tegningerne incl. levering og montering af de beskrevne belysningsarmaturer, m.m.. (Belysningsarmaturer er bygherreleverance). I tilbuddet skal være medregnet alle forbundne biydelser så som ledninger, rosetter, ophæng, stålwire, forskalling for ophængning af armaturer, afprøvninger, lysberegninger, kontroller, m.m.. Belysningsarmaturer er bygherreleverance. El-entreprenør medregner monteringer alt incl. klar til drift. Lysstyringer i alle nye rum og H-toilet Automatisk tænd og sluk via bevægelsessensor og mulighed for konstant tænd og konstant sluk via 230 V tryk. Sensorer med tænd/sluk af armaturer med normale tryk ved døre skal medregnes. Lyset tænder automatisk når bevægelsessensoren registrerer aktivitet i dækningsområdet og belysningsniveauet er under indstillet niveau. Lyset slukker efter en forudbestemt periode når registrering af bevægelse i sensorens dækningsområde er ophørt, eller når tilstrækkeligt lysniveau i rummet er opnået. Lyset kan altid slukkes manuelt via tryk. Alle komponenter leveres og installeres iht. de enkelte komponenters tekniske data og af anerkendt fabrikat.

8 Tønder Kommune Side 7 af 7 Ventilation Der etableres forsyning 1x230V+N+PE 50 Hz og 10,5A afsluttet i reparationsafbryder for ventilationsanlæg. Endelig placering aftales med tilsynet. Installationer for vvs-arbejdet Der etableres 1+2 stk. stikkontakter for cirkulationspumper og gulvvarmeanlægget, m.m. samt tilslutning af disse incl. tilledninger og stik. Hårde hvidevarer El-entreprenør skal medregne levering og montering af hårde hvidevarer som beskrevet på arkitektens rumtegning nr. 610 og el-plan. Hvidevarer leveres og monteres i en mellemkvalitet (Siemens eller tilsvarende) som følgende: - Kogesektion 800 mm - Emfang alt incl. og kanal ført til tagrum, der overtages af ventilationsentreprenør - 2 stk. indbygningsovne - 3 stk. køl/frys - 1 stk. opvaskemaskine (skal kunne vaske med 85 ) Specifikation af hårde hvidevarer skal vedlægges tilbuddet. Byggestrøm Se fællesbetingelser pkt byggepladsinstallationer.

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste.

19 VVS-ARBEJDER SIDE 19.1 VVS-ARBEJDE 19.1 GENERELT. 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. SIDE 19.1 19 R 19.1 GENERELT 19.1.1 Lokalisering Der henvises til tegninger jf. tegningsliste. 19.1.2 Bygningsoplysninger VVS-arbejder udføres i ny skole bygning beliggende vedsiden af eksisterende skolebygning

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh.

Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. A/B Hannover Hannovergade 10-12 2300 Kbh. Rådgivende ingeniører FRI arkitekter bygningskonstruktører energirådgivere Arbejdsbeskrivelse Udskiftning af vandinstallationer, afløbsinstallationer og centralvarmeanlæg. på A/B Hannover Hannovergade

Læs mere

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER

Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 07 00 www.ojas.dk VENTILATIONSARBEJDER E/F Krudttårnsbakken - 2 - Ventilationentreprisen GENERELT VEDR. VENTILATIONSENTREPRISEN

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Tistrup Varmeværk A.M.B.A. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013)

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra februar 2013) Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 4 1.1 Gyldighedsområde... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Retlige

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012

03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012 03. Fagbeskrivelser Rev. A 22-10-2012 01. Tømrerentreprisen: 1. Eksisterende eternit tagplader med asbest, 1270 m2 på hal 1, inklusive alle eksisterende sternkanter mod gavl, fjernes og bortskaffes, inklusive

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål.

Spørgsmål: Skal der monteres afspærring på fremløb og retur ved radiatorer? Svar: Se svaret fra forrige spørgsmål. Ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S HAB HADERSLEV ANDELSBOLIGFORENING VARBERGPARKEN BLOK 4-7 AFD. 27 Totalrenovering og ombygning TILLÆGSBLAD NR. 02 FOR INGENIØR Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere