(EØS-relevant tekst) (7) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(EØS-relevant tekst) (7) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen."

Transkript

1 L 158/16 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1093 af 20. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet for investeringsselskabers og markedsoperatørers positionsrapporter (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter ( 1 ), særlig artikel 58, stk. 5, og ud fra følgende betragtninger: (1) Formatet for de ugentlige rapporter om de samlede positioner, der besiddes af de forskellige kategorier af personer for de forskellige råvarederivater emissionskvoter derivater heraf, der handles på markedspladser, bør give en oversigt over positioner fordelt på positioner, der objektivt kan påvises at reducere risici, der er direkte knyttet til kommercielle aktiviteter, andre positioner og samlede positioner for at tilvejebringe gennemsigtighed med hensyn til opdelingen i finansielle og ikkefinansielle beslægtede aktiviteter i sådanne råvarederivater, emissionskvoter derivater heraf. (2) Formatet for de daglige rapporter med en fuldstændig oversigt over investeringsselskabers og deres kunders positioner inden for råvarederivater emissionskvoter derivater heraf, der handles på markedspladser, og økonomisk tilsvarende over-the-counter (OTC)-kontrakter bør struktureres, så det understøtter overvågningen og anvendelsen af positionslofter i henhold til artikel 57 i direktiv 2014/65/EU. (3) Positioner, som er opstået som følge af handler inden for køb og salg med en spredning på forskellige leveringsdatoer råvarer som følge af andre komplekse strategier, bør indberettes på disaggregeret niveau, medmindre kombinationen af produkter handles som ét finansielt instrument, som identificeres ved en ISIN-kode, og de positioner, som besiddes heri, er underlagt et bestemt loft. (4) De relevante myndigheder og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) bør modtage data, som er sammenlignelige på tværs af investeringsselskaber og markedsoperatører, som driver markedspladser, så de kan udføre deres opgaver effektivt og konsekvent. Anvendelsen af et fælles format på tværs af forskellige finansielle markedsinfrastrukturer gør det lettere for en lang række markedsdeltagere at gøre større brug heraf, hvilket fremmer en standardisering. (5) Der bør anvendes standardformater af alle investeringsselskaber og markedsoperatører, som driver markedspladser, for at lette straight-through-processing og nedbringelse af omkostningerne for markedsdeltagere. (6) Europa-Parlamentets og Rådets nye lovgivning om markeder for finansielle instrumenter som fastlagt ved Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ( 2 ) anvendes fra den 3. januar Af konsekvenshensyn og af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning anvendes fra samme dato. (7) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen. (8) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse ( 3 ) ( 1 ) EUT L 173 af , s. 84. ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , s. 84). ( 3 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af , s. 84).

2 L 158/17 VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Ugentlige rapporter 1. Investeringsselskaber markedsoperatører, der driver en markedsplads, udarbejder den ugentlige rapport, der er omhandlet i artikel 58, stk. 1, litra a), i direktiv 2014/65/EU, særskilt for de enkelte råvarederivater, emissionskvoter derivater heraf, der handles på den pågældende markedsplads, i overensstemmelse med formatet i tabne i bilag I til denne forordning. 2. De i stk. 1 omhandlede rapporter skal indeholde de samlede positioner, der besiddes af de forskellige personer i hver af kategorierne i tabel 1 i bilag I, i de enkelte råvarederivater, emissionskvoter derivater heraf, der handles på den pågældende markedsplads Artikel 2 Daglige rapporter 1. Investeringsselskaber stiller oversigten over deres positioner som omhandlet i artikel 58, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU til rådighed for de kompetente myndigheder i form af en daglig positionsrapport udarbejdet i det format, der er fastsat i tabne i bilag II til denne forordning. 2. Den i stk. 1 omhandlede rapport skal indeholde alle positioner for alle løbetider og kontrakter. Artikel 3 Rapporteringsformat Markedspladsoperatører og investeringsselskaber indsender de i artikel 1 og 2 omhandlede rapporter i et fælles standard- XML-format. Artikel 4 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i. Den anvendes fra den 3. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

3 L 158/18 BILAG I Format for de ugentlige rapporter Tabel 1 Ugentlige rapporter {Markedspladsens navn} {Identifikation af markedsplads} {Referencedato for ugentlig rapport} {Dato og klokkeslæt for offentliggørelse} {Navn på råvarederivatkontrakt emissionskvote derivat heraf} {Markedspladsens produktkode} {Rapportstatus} Enhed for positionsmængde Investeringsselskaber kreditinstitutter Investeringsfonde Andre finansieringsinstitutter Erhvervsvirksomheder Operatører med overholdelsesforpligtelser i medfør af direktiv 2003/87/EF Lange Korte Lange Korte Lange Korte Lange Korte Lange Korte Antal positioner Reduktion af risici direkte knyttet til forretningsmæssig aktivitet Andre I alt Ændringer siden sidste rapport (+/ ) Reduktion af risici direkte knyttet til forretningsmæssig aktivitet Andre I alt Procentdel af det samlede antal åbne positioner Reduktion af risici direkte knyttet til forretningsmæssig aktivitet Andre I alt Antal af personer, der besidder en position i hver enkelt kategori I alt Tilsammen Tilsammen Tilsammen Tilsammen Tilsammen

4 L 158/19 Tabel 2 Forklaring af symboler i tabel 3 SYMBOL TATYPE DEFINITION {ALPHANUM-n} Op til n alfanumeriske tegn Fritekstfelt {DECIMAL-n/m} Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler Numerisk felt til både positive og negative værdier decimaltegnet er».«(punktum) negative tal har» «(minus) som fortegn Værdierne afrundes, trunkeres ikke {TEFORMAT} ISO 8601-datoformat Datoer angives i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD {TE_TIME_FORMAT} ISO 8601-dato- og klokkeslætsformat Dato og klokkeslæt i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.ddddddZ»ÅÅÅÅ«er året»mm«er måneden»dd«er dagen»t«betyder, at bogstavet»t«skal benyttes»tt«er timen»mm«er minuttet»ss.dddddd«er sekundet og brøkdele af et sekund»z«er UTC-tid Datoer og klokkeslæt angives i UTC {MIC} 4 alfanumeriske tegn Markedsidentifikator i henhold til ISO {INTEGER-n} Helt tal på op til n cifre i alt Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier Tabel 3 Oplysninger, der skal indberettes for hvert råvarederivat og hver emissionskvote hvert derivat med henblik på artikel 1 Markedspladsens navn Dette felt udfyldes med markedspladsens fulde navn {ALPHANUM-350} Identifikation af markedsplads Dette felt udfyldes med markedspladsens segmentspecifikke MIC (ISO 10383). Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC {MIC}

5 L 158/20 Referencedato for ugentlig rapport Dette felt udfyldes med datoen svarende til fredagen i den kalenderuge, hvor positionen besiddes {TEFORMAT} Dato og klokkeslæt for offentliggørelse Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for rapportens offentliggørelse på markedspladsens websted {TE_TIME_FORMAT} Navn på råvarederivatkontrakt emissionskvote derivat heraf Dette felt udfyldes med navnet på råvarederivatkontrakten emissionskvoten derivatet heraf, jf. markedspladsens produktkode {ALPHANUM-350} Markedspladsens produktkode Dette felt udfyldes med en unik og utvetydig alfanumerisk identifikation, som anvendes af markedspladsen ved tilordning af kontrakter med forskellige løbetider og aftalekurser til samme produkt {ALPHANUM-12} Rapportstatus Her angives det, om der er tale om en ny rapport annullering ændring af en tidligere Ved annullering ændring af en tidligere rapport bør en rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger indsendes, og»rapportstatus«bør være»canc«ved ændringer bør en ny rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger med de nødvendige ændringer indsendes, og»rapportstatus«bør være»amndnewt«ny»canc«annullering»amnd«ændring Antal positioner Dette felt udfyldes med den samlede mængde åbne positioner, som besiddes om fredagen ved handelsdagens afslutning. Mængden bør udtrykkes i enten antal partier (hvis positionslofterne er udtrykt i partier) enheder af det underliggende aktiv Optionskontrakter medtages i den samlede mængde og indberettes på et delta-ækvivalent grundlag {DECIMAL-15/2} Enhed for positionsmængde Dette felt udfyldes med indberetningsenheden for antal positioner»lots«hvis positionsmængden udtrykkes i partier {ALPHANUM-25} en redegørelse for den anvendte enhed, hvis positionsmængden udtrykkes i enheder af det underliggende aktiv Ændringer siden sidste rapport (+/ ) Dette felt udfyldes med den positionsmængde, der svarer til stigningen faldet i mængden siden den foregående fredag I tilfælde af et fald i positionsmængden sættes» «(minustegn) foran ændringen {DECIMAL-15/2}

6 L 158/21 Procentdel af det samlede antal åbne positioner Antal af personer, der besidder en position i hver enkelt kategori Dette felt udfyldes med den procentdel af det samlede antal åbne positioner, som positionerne udgør Dette felt udfyldes med antallet af personer, der besidder en position i kategorien Hvis antallet af personer, der besidder en position i kategorien, er mindre end det antal, der er anført i Kommissionens delegerede retsakt med henblik på artikel 58, stk. 6, i MiFID II ( 1 ), udfyldes feltet med».«(punktum) {DECIMAL-5/2} {INTEGER-7} {ALPHANUM-1}, hvis feltet skal udfyldes med».«(punktum) ( 1 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25.april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 87 af , s. 1).

7 L 158/22 BILAG II Format for de daglige rapporter Tabel 1 Forklaring af symboler i tabel 2 SYMBOL TATYPE DEFINITION {ALPHANUM-n} Op til n alfanumeriske tegn Fritekstfelt {DECIMAL-n/m} Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler Numerisk felt til både positive og negative værdier decimaltegnet er».«(punktum) negative tal har» «(minus) som fortegn Værdierne afrundes, trunkeres ikke {TEFORMAT} ISO 8601-datoformat Datoer angives i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD {TE_TIME_FORMAT} ISO 8601-dato- og klokkeslætsformat Dato og klokkeslæt i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.ddddddZ»ÅÅÅÅ«er året»mm«er måneden»dd«er dagen»t«betyder, at bogstavet»t«skal benyttes»tt«er timen»mm«er minuttet»ss.dddddd«er sekundet og brøkdele af et sekund»z«er UTC-tid Datoer og klokkeslæt angives i UTC {ISIN} 12 alfanumeriske tegn ISIN-kode i henhold til ISO 6166 {LEI} 20 alfanumeriske tegn Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO {MIC} 4 alfanumeriske tegn Markedsidentifikator i henhold til ISO {NATIONAL_ID} 35 alfanumeriske tegn Den identifikation, der er fastlagt i artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 ( 1 ) om forpligtelser til at indberette transaktioner i henhold til artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 ( 2 ) samt bilag II til nævnte forordning.

8 L 158/23 SYMBOL TATYPE DEFINITION {INTEGER-n} Helt tal på op til n cifre i alt Numerisk felt til både positive og negative heltalsværdier ( 1 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/590 af 28. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indberetning af transaktioner til kompetente myndigheder (EUT L 87 af , s. 449). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af , s. 84). Tabel 2 Oplysninger, der skal indberettes for alle positioner og løbetider for alle kontrakter med henblik på artikel 2 Dato og klokkeslæt for indsendelse af rapport Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for rapportens indsendelse {TE_TIME_FORMAT} referencenum Rapportens mer Dette felt udfyldes med den unikke identifikation, som tildeles af indsenderen, og som utvetydigt identificerer rapporten over for såvel denne som modtagende kompetente myndighed {ALPHANUM-52} Dato for den indberettede positions handelsdag Dette felt udfyldes med den dato, hvor den indberettede position besiddes ved handelsdagens afslutning på den pågældende markedsplads {TEFORMAT} Rapportstatus Her angives det, om der er tale om en ny rapport annullering ændring af en tidligere indsendt Ved annullering ændring af en tidligere rapport bør en rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger, og som er forsynet med originalrapportens referencenummer, indsendes, og»rapportstatus«bør være»canc«ved ændringer bør en ny rapport indeholdende alle originalrapportens oplysninger med de nødvendige ændringer, og som er forsynet med originalrapportens referencenummer indsendes, og»rapportstatus«bør være»amndnewt«ny»canc«annullering»amnd«ændring ID for den indberettende enhed Det indberettende investeringsselskabs identifikation. Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) {NATIONAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode {LEI} {NATIONAL_ID} Fysiske personer

9 L 158/24 Positionsindehaver-ID Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) {NATIO NAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode. (Bemærk: Hvis positionen besiddes af det indberettende selskab som egenbeholdning, skal dette felt være identisk med feltet»id for den indberettende enhed«) {LEI} {NATIONAL_ID} Fysiske personer Positionsindehavers adresse adresse til meddelelser om forhold med relevans for positionerne {ALPHANUM-256} ID for det ultimative moderselskab Dette felt udfyldes med identifikatoren for juridiske enheder (LEI) {NATIO NAL_ID} for fysiske personer, som ikke har en LEI-kode. Bemærk: Dette felt kan være identisk med feltet»id for den indberettende enhedpositionsindehaver- ID«, hvis det ultimative moderselskab besidder sine egne positioner udarbejder sine egne rapporter {LEI} {NATIONAL_ID} Fysiske personer Det ultimative moderselskabs adresse adresse til korrespondance vedrørende de samlede positioner {ALPHANUM-256} Kollektive investeringsinstitutter status over for moderselskab Felt til indberetning af, om positionsindehaveren er et institut for kollektiv investering, som træffer investeringsbeslutninger uafhængigt af sit moderselskab, jf. artikel 4, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/591 ( 1 )»TRUE«positionsindehaveren er et institut for kollektiv investering, som træffer uafhængige investeringsbeslutninger»false«positionsindehaveren er ikke et institut for kollektiv investering, som træffer uafhængige investeringsbeslutninger Identifikationskode for kontrakt, som handles på markedspladser Identifikation af råvarederivatet emissionskvoten derivatet heraf. Se felt»identifikation af markedsplads«vedrørende behandlingen af OTC-kontrakter, som økonomisk svarer til kontrakter, som handles på en markedsplads {ISIN} produkt Markedspladsens kode Dette felt udfyldes med en unik og utvetydig alfanumerisk identifikation, som anvendes af markedspladsen ved tilordning af kontrakter med forskellige løbetider og aftalekurser til samme produkt {ALPHANUM-12} Identifikation af markedsplads Dette felt udfyldes med den segmentspecifikke MIC (ISO 10383) for positioner indberettet i relation til kontrakter handlet på en markedsplads (»on-venue«). Hvis der ikke findes en segmentspecifik MIC, anvendes den operationelle MIC {MIC}

10 L 158/25 Anvend MIC-kode»XXXX«for»off-venue«- positioner inden for økonomisk tilsvarende OTC-kontrakter Anvend MIC-kode»XOFF«for noterede derivater emissionskvoter handlet»offexchange«positionstype Felt til indberetning af, om positionen er inden for futures, optioner, emissionskvoter derivater heraf, råvarederivater som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU ( 2 ) enhver anden kontrakttype»optn«optioner, herunder optioner på typerne FUTR, SDRV OTHR, som kan handles særskilt, ekskl. produkter, hvor optionaliteten kun er indbygget»futr«futures»emis«emissionskvoter og derivater heraf»sdrv«råvarederivater som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU»OTHR«Enhver anden type Positionsløbetid Angivelse af, om udløbsdatoen for den kontrakt, som omfatter den indberettede position, vedrører spotmåneden alle andre måneder. Bemærk: Der kræves særskilte rapporter for spotmåneder og alle andre måneder»spot«spotmåned, herunder alle positioner inden for positionstyperne EMIS og SRDV»OTHR«alle andre måneder Positionsmængde Dette felt udfyldes med den nettopositionsmængde, som besiddes i råvarederivatet, emissionskvoter derivater heraf udtrykt enten i partier, hvis positionslofterne er udtrykt i partier, enheder af det underliggende aktiv Feltet udfyldes med et positivt tal for lange positioner og et negativt tal for korte positioner. Hvis der er tale om en position inden for råvarederivater som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU, udfyldes feltet med det antal enheder, der besiddes {DECIMAL-15/2} Enhed for positionsmængde Dette felt udfyldes med indberetningsenheden for positionsmængde»lots«hvis positionsmængden udtrykkes i partier {ALPHANUM-25} en redegørelse for den anvendte enhed, hvis positionsmængden udtrykkes i enheder af det underliggende aktiv»unit«hvis positionsmængden udtrykkes i enheder

11 L 158/26 positions Delta-ækvivalent mængde Hvis positionstypen er»optn«en option på»emis«, skal dette felt indeholde den delta-ækvivalente mængde af den position, der indberettes i feltet»positionsmængde«feltet udfyldes med et positivt tal for lange call- og korte put-optioner og et negativt tal for lange put- og korte call-optioner {DECIMAL-15/2} Angivelse af, om positionen reducerer risici knyttet til kommercielle aktiviteter Felt til indberetning af, om positionen reducerer risici i overensstemmelse med artikel 7 i delegeret forordning (EU) 2017/591»TRUE«positionen reducerer risici»false«positionen reducerer ikke risici ( 1 ) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/591 af 1. december 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater (EUT L 87 af , s. 479). ( 2 ) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af , s. 349).

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9165/16 ADD 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. maj 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 87/174 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/577 af 13. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. oktober 2016 (OR. en) 13471/16 EF 309 ECOFIN 929 DELACT 219 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.6.2016 L 175/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/1033 af 23. juni 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2016 C(2016) 3337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 87/368 31.3.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/585 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.1.2018 L 6/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/34 af 28. september 2017 om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende det standardiserede præsentationsformat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2017 C(2017) 7967 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.12.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Producentens navn og selskabets logo 12.8.2017 L 209/19 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1469 af 11. august 2017 om fastsættelse af et standardiseret præsentationsformat for dokumentet med oplysninger om forsikringsproduktet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/193 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/580 af 24. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.

Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe forberedelser til udtrædelsen, men også private parter. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR FINANSIEL STABILITET, FINANSIELLE TJENESTEYDELSER OG KAPITALMARKEDSUNIONEN Bruxelles, den 8. februar 2018 MEDDELELSE TIL INTERESSENTERNE DET FORENEDE KONGERIGES

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.3.2017 L 65/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/389 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.9.2018 L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 175 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 59. årgang. 30. juni Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 175 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 59. årgang 30. juni 2016 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1033 af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 1.12.2015 L 314/13 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 9165/16 COR 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) 10065/16 COR 1 EF 181 ECOFIN 586 DELACT 109 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2018 C(2018) 5722 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 3.9.2018 om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 251/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 827/2012 af 29. juni 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fremgangsmåden for offentliggørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter,

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.2.2015 L 29/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/171 af 4. februar 2015 om visse aspekter af proceduren for udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 12493/17 EF 208 ECOFIN 746 DELACT 164 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 57 final 2016/0034 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning finde anvendelse fra samme dato som forordning (EU) 2016/2031.

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning finde anvendelse fra samme dato som forordning (EU) 2016/2031. L 331/44 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2313 af 13. december 2017 om formatspecifikationer for plantepasset til brug ved flytning inden for Unionens område og plantepasset til brug ved

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA

Retningslinjer. for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold til artikel 9 i CSDforordningen 30/04/2019 ESMA70-151-367 DA Retningslinjer for indberetning af internaliseret afvikling i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.9.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 249/3 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 815/2012 af 13. september 2012 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet

Retningslinjer. for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet Retningslinjer for fremgangsmåden ved beregning af indikatorer til fastsættelse af en værdipapircentrals (CSD s) væsentlige betydning for værtslandet 28/03/2018 ESMA70-708036281-67 DA Indhold for fremgangsmåden

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

ANNEX BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU).../...

ANNEX BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU).../... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2018 C(2018) 5722 final ANNEX BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU).../... om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne

Læs mere

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren

Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren 04/10/2018 JC 2018 35 Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren og banksektoren Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) Formål 1. Med det formål

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L 301/14 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner

for implicit støtte til securitiseringstransaktioner EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Retningslinjer for implicit støtte til securitiseringstransaktioner 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere