Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer"

Transkript

1

2 Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer August 2008 Rapporten er udarbejdet for A/S Storebæltsforbindelsen Landskabsanalyse, foto og visualiseringer: Vesterholts eftf. ApS Landskabsarkitekt Kerstin Lehnsdal MDL Luftfoto: Google Earth Forsidefoto: Visualisering af det anbefalede alternativ med 7 møller set fra Østbroen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Forord 0.1 Metode 2 1. Fase Det omgivende landskab Passagen over Storebæltsforbindelsen Udvælgelse af undersøgelsesområde Tekniske forudsætninger Undersøgelse af principperne for opstillingsmønstre 6 2. Fase Arbejdsvisualiseringer af 4 alternative opstillingsmønstre Opstillinger set fra Højklint i Halsskov Opstillinger set fra Nyborg Strand Opstillinger set fra Østbroen som passager Syv vindmøller nord for Sprogø Konklusion Undersøgte fotostandpunkter til VVM-redegørelsen Fase Visualiseringer fra influensområdet af to alternative opstillinger Fase Konklusion Ændring af tekniske forudsætninger Visualisering og æstetisk vurdering af den endelige opstilling Sammenligning med nul-alternativet Samlet landskabelig vurdering 41 Bilag: 1. EF fuglehabitatsbeskyttelsesområde 2. Søkort med dybdekurver, kabeltracé og opankringsplads 3. Fremherskende vindretninger i Storebælt 4. Opstillingsvinkler i forhold til fremherskende vindretning 5. Oversigtsplan 1

4 0 Forord Denne rapport er en del af et samlet analysearbejde, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af en VVM redegørelse for opstilling af havvindmøller i Storebælt i nærheden af Sprogø. De visuelle virkninger er belyst for at vurdere samspillet med de omgivende kyster og med passagen over Storebæltsforbindelsen. Rapporten repræsenterer det landskabelige analysearbejde og den æstetiske bearbejdning af de tekniske muligheder som de øvrige rådgivere og bygherren har stillet op. 0.1 Metode Materialet er inddelt i 4 hovedafsnit som hver især repræsenterer et trin i arbejdets udviklingsforløb. Arbejdet er sammenfattet i et appendiks, som indgår i selve VVM redegørelsen. 1. I første projektfase beskrives de omgivende landskaber og broforbindelsen, det mulige undersøgelsesområde afgrænses, de tekniske forudsætninger for det videre arbejde opridses og en række principielle opstillingsmønstre undersøges. 2. I anden projektfase undersøges en række mulige opstillingsmodeller ved skitsering i plan og ved visualiseringer af fire udvalgte opstillinger fra de nærmeste, omgivelser. 3. I tredje projektfase udvælges to foretrukne opstillinger, de tekniske forudsætninger indkredses yderligere og opstillingerne visualiseres fra 12 lokaliteter. 4. Den fjerde projektfase er en anbefaling og visualisering af den bedst mulige opstilling på baggrund af de udførte forarbejder. Den anbefalede opstilling sammenholdes med nul-alternativet. Fjerde fase indeholder desuden en række justeringer af de tekniske forudsætninger. 2

5 1. Fase Det omgivende landskab Kysterne omkring Storebæltsforbindelsen består på begge sider af bæltet af afvekslende partier af høje klinter og lave sandstrande. Udsigten over bæltet er fra alle kyster stærkt præget af broforbindelsen, hvor især Østbroen er synlig i klart vejr fra Kerteminde og Reersø i nord til Skælskør og Lundeborg i syd. På de høje klinter langs kysterne og de store bakkedrag på Sjælland er udsigten særligt markant, men også fra de lave strande og havnene på begge sider af bæltet er broerne synlige fra næsten alle lokaliteter inden for en radius af kilometer. Der er ikke andre større elementer på dette sted i Storebælt så oplevelsen fra kysterne præges alene af havet og broerne. Storebæltsforbindelsen set fra Reersø på Sjælland. Længere inde på land er den landskabelige oplevelse på Sjælland en sammensmeltning af vekslende bakkedrag og bevoksninger som henv. eksponerer og lukker for udsigten over havet. Udsigterne på Sjælland præges desuden af adskillige landvindmøller spredt rundt i landskabet. Fra Fyn er udsigten over havet begrænset til de mest kystnære områder og vejstrækninger. Østbroen set fra Nordenhuse på Fyn. 3

6 1.2 Passagen over Storebæltsforbindelsen Kommer man fra Sjælland, er den første optakt til Storebæltsforbindelsen fra motorvejen på højdedraget ved Vemmelev, hvor Østbroen er synlig i horisonten i næsten alt slags vejr. Herefter forsvinder synet bag de omgivende bakker. Efter betalingsanlægget starter oplevelsen med Østbroens vældige arkitektur, som strækker sig næsten som en katedral mod himlen. Knapt fri af denne åbner udsigten sig over ny- og gammel Sprogø med den gamle øs detaljer mod syd og de opfyldte arealers udstrakte vidder mod nord. Ved opkørslen på Vestbroen rettes fokus mod havet og landskaberne på Fyns kyster. Kommer man fra Fyn er den første optakt i Knudshoved på dæmningen kort før Vestbroen, hvor hele forbindelsen kan ses i et samlet forløb fra nordvest. På vej hen over Vestbroen ændres perspektivet og Østbroen ses nu fra sydvest, hvor hele broens arkitektur udfolder sig samtidigt med at Fyrbakken og fyrtårnet på Sprogø dukker op og kommer nærmere. Udsigten mod nord domineres af jernbanens køreledninger og master, og først når disse forsvinder ned i jernbanetunnellen opleves Ny Sprogøs vidder. Hen over Østbroen opleves broens storslåede arkitektur igen, indtil Sjællands bakkede landskab med de spredte skovbevoksninger og kystklinter både nord og syd for betalingsanlægget trækker fokus fra broen over på landskabet. Udsigten fra de omgivende landskaber og oplevelsen ved selve passagen over broforbindelsen er kendt og værdsat, og det er derfor af væsentlig betydning, hvordan den påvirkes af opstilling af havmøller i nærheden af broerne. Området syd for Sprogø set fra Vestbroen 1.3 Udvælgelse af undersøgelsesområde Sund & Bælt ønsker at placere et antal havmøller som skal bidrage til at gøre forvaltningen af selskabets infrastruktur energineutral. Møllerne ønskes placeret i nærheden af broforbindelsen, så tilknytningen til Storebæltsforbindelsen er tydelig. Områderne nær kysterne på Sjælland og Fyn fravælges, da indflydelsen på kystlandskabet vil være urimeligt stor. Områderne syd og nord for de to broer er udelukkede på grund af sejlrenderne. Området syd for Sprogø fravælges af flere grunde. Gællegrund og Sprogø Puller har et rigt havdyreliv, og er omfattet af EF-Fuglehabitatsbeskyttelse. Endvidere kan det umiddelbart forudses, at en placering her vil komme i voldsom æstetisk konflikt med 4

7 udsigten fra Vestbroen til Østbroen og fra Østbroen over Gammel Sprogø med Fyrbakken og det gamle fyrtårn. Området nord for Sprogø udvælges derfor til undersøgelsesområde. Undersøgelsesområdets sydlige afgrænsning udgøres af fuglehabitatsgrænsen og mod nord af et kabeltracé og yderligere nord herfor af et opankringsområde for skibsfarten. Mod øst og vest sættes grænserne af sejlrenderne og et ønske om, af æstetiske grunde at holde møllerne placeret indenfor Ny Sprogøs udstrækning. Møllerne søges således placeret mellem fuglehabitatslinien og kabeltracéet fordi der lægges vægt på at møllerne visuelt skal opfattes som en del af Storebæltsforbindelsen. 1.4 Tekniske forudsætninger Som udgangspunkt for det videre arbejde i første fase af analysen vælges møller på ca. 3 MW. Navhøjden sættes til 80 m og vingefanget sættes til 90 m. Dvs. en samlet højde på 125 m til yderste vingespids. Dette svarer til ca. halvdelen af højden på Østbroens pyloner som er 254 m. Farven defineres som lys grå svarende til broernes beton. Som udgangspunkt opereres med 6 møller med indbyrdes afstand på 7-8 gange vingefanget. Illustrationen viser størrelsesforholdene mellem de to broer, fyrtårnet på Sprogø og en 3 MW mølle. 5

8 1.5 Undersøgelse af principperne for opstillingsmønstre Foto Google Earth Trekantopstilling - En kompakt løsning set fra landskabet, da den interfererer mindst muligt med både bro og landskab, men mønsteret er svært aflæseligt horisontalt og de yderste møller står på meget dybt vand. Bueopstilling - Buen der favner Sprogø vil være ganske flot set fra det omgivende landskab og virke som en slags bølgebryder foran Sprogø, men fra vestbroen vil den muligvis virke disharmonisk. S-bueopstilling - Buen følger kurverne i vejforløbet, og vil nok være ganske flot fra motorvejen, men er noget teoretisk og savner muligvis logik set fra omgivelserne. Vestbrobue - Buen er fin set fra vestbroen, hvor den beskriver en koncentrisk cirkel med jernbanekøremasterne, og også fra Halsskov vil sammenhængen med vestbroen stå klart, men igen står de yderste møller på temmelig dybt vand. Østbroparallel- Denne opstilling er sandsynligvis mest fordelagtig, når man kører ned fra toppen af Østbroen og måske set fra Vagtbanke. Men igen står de yderste møller ude på dybt vand. 6

9 2. Fase Arbejdsvisualiseringer af 4 alternative opstillingsmønstre På baggrund af de indledende analyser udvælges 3 af de principielle mønstre: Østbroparallel, Bueopstilling og Vestbrobue. Desuden suppleres med en opstilling parallelt med grænsen for EF fuglehabitatsbeskyttelsen da det er den sydligst mulige placering, hvor møllerne står på lavest muligt vand, dvs. den økonomisk mest fordelagtige. Den visualiserede mølle har en højde på 80 m til nav og 90 m vingefang. Dvs. en total højde på 125 m. Afstanden imellem møllerne er sat til 7 gange vingefanget dvs. 630 m. Der placeres 6 møller. Den grå stiplede linie viser den nordlige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområdet, indenfor hvilket det ikke er tilladt at placere møllerne. Hensigten med arbejdsvisualiseringerne er at afgøre hvilket opstillingsmønster der skal vælges til VVM redegørelsen. Derfor er de kun betragtet fra nærområdet. Fra de fjernere områder har det kun begrænset betydning hvilket mønster møllerne står i. Østbroparallel Møllerne er placeret på en ret linie parallelt med Østbroen. Ca. vanddybde fra øst mod vest: 6, 7, 8, 11, 15 og 18 m. Bueopstilling Møllerne står på en bue, der favner Sprogø. Ca. vanddybde fra øst mod vest: 7, 7, 10, 10, 12 og 12 m. 7

10 Vestbrobue Møllerne står på en bue med samme radius som Vestbroen. Det var oprindeligt tanken at de to cirkler skulle være koncentriske, men dette ville have betydet, at de østligste møller var placeret på meget dybt vand. Opstillingen er derfor modificeret som vist. Ca. vanddybde fra øst mod vest: 9, 8, 8, 8, 11 og 20 m. Langs fuglebeskyttelsesgrænse Placeringen direkte langs grænsen for fuglebeskyttelsesområdet er taget med, efter at de 3 ovenstående var analyseret, da den har mange af de samme kvaliteter som Østbroparallellen, men møllerne står på lavere vand. Ca. vanddybde fra øst mod vest: 6, 5, 5, 7, 9, og 15 m. 8

11 2.2 Opstillinger set fra Højklint i Halsskov Opstilling parallelt med Østbroen Møllerne står som et selvstændigt element fri af broen og fjerner derfor kun i meget ringe grad fokus fra oplevelsen af broen. Selve opstillingen er pæn og præcis. Zoom 9

12 Opstilling som bue Møllerne står som et selvstændigt element, der ikke har sammenhæng med broen, og tager derfor ikke meget fokus fra oplevelsen af denne. Zoom Selve opstillingen virker dog ustruktureret. 10

13 Opstilling som Vestbroens bue Møllerne står som et selvstændigt element, der peger mod samme punkt på horisonten som Østbroen, og tager dermed noget af fokus fra oplevelsen af broen. Zoom Selve opstillingen er pæn og præcis. 11

14 Opstilling langs fuglebeskyttelsesgrænsen Møllerne står som et selvstændigt element, der dog i nogen grad peger mod samme punkt på horisonten som Østbroen, og tager dermed lidt af fokus fra oplevelsen af broen. Selve opstillingen er pæn og præcis. Zoom 12

15 2.3 Opstillinger set fra Nyborg strand Zoom Opstilling parallelt med Østbroen Zoom Møllerne ses som et selvstændigt element som peger direkte hen mod broforbindelsen og den relativt store udstrækning fjerner fokus fra broforbindelsen. Zoom Opstillingen er klart linieformet og meget præcis. 13

16 Opstilling som bue Møllerne ses som et fritstående element uden sammenhæng med broforbindelsen. Opstillingen virker tilfældig og ustruktureret. Zoom 14

17 Opstilling som Vestbroens bue Møllerne ses som et fritstående element, som ikke er i konflikt med broforbindelsen. Opstillingen virker meget tilfældig og upræcis. Zoom 15

18 Zoom Opstilling langs fuglebeskyttelsesgrænsen Møllerne ses som et fritstående element, og har kun begrænset betydning for oplevelsen af broerne. Zoom Opstillingen er struktureret og kompakt, og det er tydeligt at møllerne står på en ret linie. 16

19 2.4 Opstillinger set fra Østbroen som passager Opstilling parallelt med Østbroen Møllerne ses som et selvstændigt element, der kun i begrænset omfang er i konflikt med broens eller resten af anlæggets arkitektur. Zoom Selve opstillingen er pæn og præcis som en ret linie nord for Sprogø. 17

20 Opstilling som bue Møllerne opfattes som stående i god afstand fra øen, men er alligevel i temmelig høj grad i konflikt med broens og hele anlæggets arkitektur. Zoom Selve opstillingen virker upræcis. Det fornemmes kun ganske lidt, at der er tale om en bue, der favner øen. 18

21 Opstilling som Vestbroens bue Møllerne opfattes som stående i god afstand fra øen, men er alligevel i temmelig høj grad i konflikt med broens og hele anlæggets arkitektur. Zoom Opstillingen er pæn og præcis. Det fornemmes kun ganske lidt, at der er tale om en bue. 19

22 Zoom Zoom Opstilling langs fuglebeskyttelsesgrænsen Møllerne opfattes som stående meget tæt på øen og er i nogen grad i konflikt med broens og hele anlæggets arkitektur. Selve opstillingen er pæn og præcis som en ret linie nord for Sprogø. Zoom Zoom 20

23 2.5 Syv vindmøller nord for Sprogø De foregående visualiseringer og analyser har taget særligt hensyn til de æstetiske forhold, hensynet til fuglehabitatsområdet og funderingsdybder. Efterfølgende undersøgelser vedrørende vindretninger, funderingsforhold mv. har vist, at den bedste mølleeffektivitet opnås, når møllerne placeres parallelt med Østbroen, eller endnu tættere på en østvestlig linie. Samtidigt kan afstanden imellem møllerne reduceres, da de "skygger" relativt mindre for hinanden ved de mest almindelige vindretninger. Herved kan antallet af møller sættes op til 7. Ved yderligere drejning af opstillingslinien i forhold til vindretningen vil øgede funderingsdybder dog reducere fordelene. Hertil kommer andre begrænsninger mod nord som følge af kabelfeltet tværs over Storebælt. På baggrund af de udførte visualiseringer samt de efterfølgende undersøgelser af placering og indbyrdes afstand vælges en linieføring til videre bearbejdelse, som er parallel med Østbroen flyttet ca. 200 meter mod øst. Den nye opstilling med 7 møller er herefter visualiseret fra de samme lokaliteter som de første arbejdsvisualiseringer. Det har været overvejet, om en yderligere vinkling i forhold til nord-syd ville give æstetiske kvaliteter, men dette menes ikke at være tilfældet, da en sådan opstilling virker mere udstrakt set fra de omgivende landskaber, og kommer i visuel konflikt med linieforløbene ved passagen over Østbroen. De visualiserede møller er fastlagt som type 3 MW, højde 80 m til nav og 90 m vingefang. Antallet af møller er justeret til 7 stk. Afstanden imellem dem er 450 m svarende til 5 gange vingefanget. Ca. vanddybder fra øst mod vest: 6, 7, 7, 9, 12, 11, og 16 m. 21

24 7 møller parallelt med Østbroen set fra Højklint i Halsskov Møllerne opfattes fra denne position som et meget kompakt element, der hverken i udstrækning eller størrelse er i visuel konflikt med Østbroens arkitektur. Helhedsindtrykket er pænt, og møllerne dominerer ikke i væsentlig grad i forhold til den oprindelige landskabsoplevelse. Zoom 22

25 7 møller parallelt med Østbroen set fra Nyborg strand Den relativt lille afstand mellem møllerne samler billedet af anlægget som et selvstændigt element, der også giver rum til at skifte fokus mellem mølleparken og broerne. Dette forstærkes af, at afstanden fra Østbroen til møllerne virker større end mølleparkens egen udstrækning. Helhedsindtrykket er pænt om end møllerne dominerer landskabsbilledet i forhold til tidligere, hvor man kun oplevede broforbindelsen. Zoom Zoom Zoom 23

26 7 møller parallelt med Østbroen set fra Østbroen som passager Placeringen parallelt med broen bevirker, at møllerne ses som et selvstændigt element, der kun i begrænset omfang er i konflikt med resten af anlæggets arkitektur. Helhedsindtrykket er pænt, og landskabsoplevelsen er som tidligere klart domineret af broens arkitektur. Zoom 24

27 2.6 Konklusion Den konklusion der kan drages af de foreløbige visualiseringer er, at selv om møllerne er meget store, er de placeret så langt væk fra de to broer, at de set fra nærområderne kun har ringe betydning for oplevelsen af hele broforbindelsen. Af de 4 viste, principielle opstillinger er Østbroparallel den smukkeste set fra både Højklint og fra Østbroen, medens opstillingen langs fuglebeskyttelsesgrænsen er smukkest set fra Nyborg Strand. På baggrund af ovennævnte kan det anbefales at udføre visualiseringer på begge ovenstående opstillinger, så det bliver belyst, hvordan de hver især ser ud fra de øvrige, foreslåede fotostandpunkter. Af Energistyrelsens rapport "Fremtidens havvindmølleplaceringer 2025" fremgår det, at den egentlige konsekvenszone for de store møllers indflydelse på landskabet er ca. 20 km. Visualiseringernes ydergrænse kan altså defineres som Kerteminde og Reersø i nord, og Skælskør og Lundeborg mod syd. Derudover vil det være naturligt at vise virkningen midtvejs mellem yderpunkterne. Det særlige samspil mellem møllerne og passagen over Storebæltsforbindelsen kan bedst illustreres fra de to brovederlag. 25

28 2.7 Undersøgte fotostandpunkter til VVM-redegørelsen Kortet viser hvorfra der af taget billeder til det videre arbejde med visualiseringer. 12 af lokaliteterne blev udvalgt. Som eksempel er vist opstillingen med 7 møller parallelt med Østbroen, men begge alternativer er visualiseret fra alle de udvalgte lokaliteter. 26

29 3. Fase Visualiseringer fra influensområdet af to alternative opstillinger Da de æstetiske forskelle ved de to opstillinger henholdsvis parallelt med Østbroen og med Fuglehabitatslinien er relativt små, og da der er fordele og ulemper ved begge besluttes det at fortage visualiseringer af begge opstillinger fra i alt 12 lokaliteter. Zoom Tekniske forudsætninger Mølletype i modellen 3 MW, højde til nav 80 m og vingefang 90m. Farve lys grå. Belysning af hensyn til luftfarten er hvidt, blinkende lys på de to yderste møller og rødt lys på den midterste i 80 m højde. Af hensyn til skibsfarten er de samme møller desuden belyst 10 m over havet med gult, blinkende lys. Den indbyrdes mølleafstand er afhængig af opstillingens retning i forhold til de fremherskende vindretninger. For at det energimæssige afkast af de to alternativer skal være lige skal afstanden mellem Østbromøllerne være 450 m og afstanden mellem møllerne parallelt med Fuglehabitatslinien 540 m. Vanddybder Østbroparallellen fra øst mod vest ca.: 6, 7, 7, 9, 12, 11 og 16 m Vanddybder Fuglehabitatsopstillingen ca.: 6, 5, 5, 5, 5, 6 og 10 27

30 Mullerup havn. Møller opstillet parallelt med Østbroen Mullerup havn. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Forskellen mellem de to opstillinger er ikke tydelig. Møllerne har dog ændret landskabsoplevelsen og fjernet fokus fra Østbroen. Musholm feriecenter. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Musholm feriecenter. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Østbroopstillingens minimale udstrækning bevirker, at landskabsoplevelsen stort set bevares uændret. 28

31 Højklint i Halsskov. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Højklint i Halsskov. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Østbroopstillingens mindre udstrækning bevirker at landskabsoplevelsen stadig domineres af Østbroen. Korsør havn. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Korsør havn. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Forskellen på de to opstillinger er ikke tydelig, men det er en arkitektonisk fordel, at Østbroopstillingen kun ses bag broen. 29

32 Korsør skov. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Korsør skov. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Igen er Østbroparallellen at foretrække pga. den ringere udstrækning. Desuden er det en fordel for landskabsoplevelsen, at Sprogø ligger uberørt i udsigten. Tårup Strand Camping. Møller opstillet parallelt med Østbroen. 82mm optik Tårup Strand Camping. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. 82mm optik Forskellen mellem de to opstillinger er ikke tydelig. Den landskabelige oplevelse er påvirket, men fokus er stadig mest på Østbroen. 30

33 DSB kursuscenter. Møller opstillet parallelt med Østbroen. DSB kursuscenter. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Den landskabelige oplevelse er stort set uændret. 31

34 Nyborg Strand. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Nyborg Strand. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Den landskabelige oplevelse er påvirket, og fokus delt mellem møllerne og broforbindelsen. Opstillingen langs fuglehabitatslinien er dog at foretrække. Kerteminde havn. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Kerteminde havn. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Den landskabelige oplevelse er påvirket, og fokus delt mellem møllerne og broforbindelsen. Der er dog ikke tydelig forskel mellem de to opstillinger. 32

35 Vestbrovederlag panorama. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Vestbrovederlag - panorama. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Østbroparallellens mindre udstrækning er at foretrække, men den landskabelige oplevelse er stort set uændret. Fokus er stadig klart på Østbroen og Sprogø. Østbro. Møller opstillet parallelt med Østbroen. 36mm optik Østbro. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. 36mm optik Den østligste mølle er udenfor synsfeltet. De to opstillinger adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden. Landskabsoplevelsen er ændret, men møllerne giver et flot nyt perspektiv til engområderne på Ny Sprogø. 33

36 36mm optik 36mm optik Østbro passager. Møller opstillet parallelt med Østbroen. 36mm optik Østbro passager. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Der er betydelig forskel på de to opstillinger, og Østbroens arkitektur fremstår mest uforstyrret ved Østbroparallellen 34

37 Korsør havn nat. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Korsør havn nat. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Belysningen af møllerne anes som ganske små pletter, men er næsten ikke synlig på baggrund af den oplyste bro og de passerende både. Den landskabelige oplevelse vil være upåvirket. 35

38 4. Fase Konklusion Ved en vægtning af de to afprøvede opstillinger falder resultatet samlet set ud til fordel for den Østbroparallelle. Dette skyldes ikke mindst, at den samlede udstrækning er mindre. Det er også af væsentlig betydning, at den er mindst i konflikt med Østbroens arkitektur ved passagen over broen. Endvidere er den at foretrække fra alle lokaliteter på Sjælland. Fra Fyn er det som tidligere nævnt opstilling langs Fuglehabitatsgrænsen som er mest fordelagtig set fra områderne nord for Vestbroen, men set fra områderne syd for er forskellen minimal. 4.2 Ændring af tekniske forudsætninger I forbindelse med lokaliseringen af et lyslederkabel har det vist sig nødvendigt, at flytte den østligste mølle til en position vest for de øvrige. Dette vurderes dog ikke at have konsekvenser for at foretrække den Østbroparallelle opstilling. Den endeligt visualiserede opstilling er opdateret i forhold til dette. 4.3 Visualisering og æstetisk vurdering af den endelige opstilling 7 møller med 450 m afstand 80 m til nav, 90 m vingefang, placeret parallelt med Østbroen. Model set fra Højklint i Halsskov optik 300 mm Højklint i Halsskov Landskabsoplevelsen domineres stadig af Østbroen. 36

39 Musholm Feriecenter Opstillingens minimale udstrækning bevirker at landskabsoplevelsen stort set bevares uændret. Mullerup Havn Møllerne ændrer landskabsoplevelsen og fjerner fokus fra Østbroen. Korsør Havn Opstillingen ses bag broen og påvirker oplevelsen af broens arkitektur. Korsør Skov Igen ses opstillingen tydeligt bag broen og påvirker oplevelsen af arkitekturen, men det er en fordel at Sprogø ligger uberørt i udsigten. 37

40 82mm optik Tårup Strand Camping Den landskabelige oplevelse er påvirket, men fokus er klart på Østbroen. DSB kursuscenter Den landskabelige oplevelse er stort set uændret. Nyborg Strand Den landskabelige oplevelse er påvirket, og fokus delt mellem møllerne og broforbindelsen. 38

41 Kerteminde Havn Den landskabelige oplevelse er påvirket, og fokus delt mellem møllerne og broforbindelsen. Vestbrovederlag (panorama) Møllerne bidrager til det i forvejen flimrende billede af kørestrømsmasterne, men den landskabelige oplevelse er ikke særlig ændret. Fokus er stadig klart på Østbroen og Sprogø. 36mm optik Østbro Landskabsoplevelsen er ændret, men møllerne giver et flot nyt perspektiv til engområderne på Ny Sprogø. 39

42 36mm optik Østbro fra passagersæde Østbroens arkitektur dominerer stadig oplevelsen, men møllerne er et nyt element. Korsør Havn om natten Belysningen af møllerne anes som ganske små pletter, men er næsten ikke synlig på baggrund af den oplyste bro og de passerende både. Den landskabelige oplevelse vil være upåvirket. 4.4 Sammenligning med nul-alternativet Fra øst mod vest: Fra landskaberne på Sjælland vil opstillingen af møllerne få konsekvenser for den landskabelige oplevelse, idet Østbroen i dag står som et solitært monument på det åbne hav. Den anbefalede opstilling er imidlertid den som i ringeste grad støder sammen med broens arkitektur. 40

43 Ved passagen over Østbroen opleves møllerne som et klart adskilt, selvstændigt element på havet. Ved Østbroens afslutning er udsigten over Gammel Sprogø bevaret intakt, og udsigten over Ny Sprogø har fået tilføjet en ny dimension ikke uden en hvis skønhed, med de opfyldte græsenge som forgrund i et nyt perspektiv. Ved passagen over øen vil møllerne næppe dominere oplevelsen idet motorvej og jernbane ligger meget lavt og bag høje diger. Over Vestbroen vil billedet ikke være anderledes end det er uden møller. Fra vest mod øst: Fra Nyborg og kysterne nord for broen vil møllerne være et nyt element, som i nogen grad fjerner fokus fra den oprindelige landskabelige oplevelse. Fra kysterne syd for broen er den visuelle påvirkning langt mindre, idet møllerne tilsyneladende står bag Vestbroen, og den arkitektoniske hovedattraktion, Østbroen, er helt uberørt. Ved passagen over Vestbroen er indflydelsen på den landskabelige oplevelse ringe, idet møllerne er delvist skjult bag kørestrømsmasterne og fokus er naturligt rettet mod Sprogø og Østbroen. Ved passagen over øen vil møllerne til en hvis grad tage fokus fra Fyrbakken, men de vil hurtigt glide ud af synsfeltet på vej over øen. Turen over Østbroen vil ikke adskille sig fra nul-alternativet. 4.5 Samlet landskabelig vurdering Samlet set er landskabet, bæltet og broerne sammenkædet af øen i midten en stærk, positiv landskabelig og arkitektonisk oplevelse. Etableringen af de 7 møller vil ændre denne oplevelse. Den foreslåede opstilling er imidlertid den mest egnede af de undersøgte placeringsmuligheder. 41

44 Bilag 1 EF fuglehabitatsbeskyttelsesområde

45 Bilag 2 Søkort med dybdekurver, kabeltracé og opankringsplads Undersøgelsesområdet markeret med blå skravering

46 Bilag 3 Fremherskende vindretninger i Storebælt

47 Bilag 4 Opstillingsvinkler i forhold til fremherskende vindretning.

48 Bilag 5 Oversigtsplan

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012

Mejlflak havmøllepark. Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til VVM-redegørelse Februar 2012 Mejlflak havmøllepark Vurdering af påvirkningen af landskabsoplevelsen Delrapport til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1

Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Broarkitektur - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse - Storstrømmen Broarkitektur Indhold Side 1. Indtroduktion 2. Linjeføring 3. Tilslutningsfag 4. Hovedspænd 5. Afslutning 4 6 10 32 40 Ny forbindelse - Storstrømmen

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Forord Dette hæfte redegør for - og vurderer - de landskabelige og visuelle konsekvenser

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 7. VVM for Måde Havnedeponi. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 7. VVM for Måde Havnedeponi. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 7 VVM for Måde Havnedeponi Juni 2013 Bilag 7 17. Maj 2013 VVM FOR MÅDE HAVNEDEPONI Visualiseringerne er udarbejdet med udgangspunkt i en fotooptagelse,

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk

Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Notat for Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue ved Velling Mærsk Dato Århus N, den 09. september 2014 Forord Med et tilbageblik på tidligere tiders udvikling af møller, hovedsageligt

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Paulex-advokater ApS (Binavn) Bredgade 20, DK-6920 Videbæk Tlf. +45 97 17 22 44 Fax. +45 97 17 32 96 E-mail: paulex@paulex.dk Hjemmeside: www.paulex.dk CVR- og ApS-

Læs mere

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus

Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus Spørgsmål og svar Borgermødet den 8. marts 2012 i Abildå forsamlingshus 1. Er det fyldestgørende at der kun er registreret fugle d. 10. maj? Herunder f.eks. svaner og trækfugle. Der er lavet registreringer

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Langdyssevej 4, 4750 Lundby som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion

Bilag 1. Indholdsfortegnelse. Vurdering af hydrauliske forhold for. Lokalplan 307. Gentofte Kommune. 1 Introduktion Bilag 1 Gentofte Kommune Vurdering af hydrauliske forhold for Lokalplan 307 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller

Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013. Maj 2013 Informationsmøde Kystnære havmøller Kystnære havmøller - Informationsmøde om prækvalifikation for forundersøgelser og VVM maj 2013 1 Velkommen Præsentation af deltagere Jan Havsager, Stine Rabech Nielsen, Hanne Haxholm Jensen, Betina Haugaard

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2

Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2 Samsø Energi- & Miljøkontor Langgade 24 8305 Samsø Att.: Søren Hermansen re V) -Q (/) 13 c ro B O) en aj c flj Hawindmøllepark ved Samsø - fase 2 Q- Hermed fremsendes forslag til fotostandpunkter til visualiseringen

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Vindmøller, muligheder og bekymringer

Vindmøller, muligheder og bekymringer Vindmøller, muligheder og bekymringer Input til VVM-undersøgelsen fra grupperne på idémødet den 11. marts Illustration: Vindmøllerejseholdet Erhverv og turisme Bekymringer Hæmsko for etablering af virksomheder

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Vesterskovvej 13, Bårse, 4750 Lundby, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil:

Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: Kunne en Godsrute over Grenaa / Hundested bringes i spil: JA Hvorfor Grenaa - Hundested? Nationale fordele: Grenaa-Hundested ligger længst væk fra Storebælt Hundested ligger i selve Hovedstadsregionen

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Storebæltsforbindelsen anlæg og drift

Storebæltsforbindelsen anlæg og drift Dansk Geoteknisk Forenings 60 års jubilæum 23. September 2010 Storebæltsforbindelsen anlæg og drift Kim Agersø/Finn Bormlund The Sund & Bælt Group The Danish state The Swedish state Sund & Bælt Holding

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

l l ede // b grafik // billede

l l ede // b grafik // billede gr a fi k i // b l l ede HVAD? En fiktiv billedebehandlingsopgave, som skal redegøre for forskellige processer og teknikker indenfor billederedigering. Billedematerialet er fra shutterstock og jeg bruger

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN

15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. september 2014 J.nr.: NMK-34-00318, NMK-34-00365, NMK-41-00264, NMK-33-02171 Ref.: BAB-NMKN Afgørelse i sag om Varde

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK

HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK HORNS REV 1 HAVMØLLEPARK Mennesker har i årtusinder udnyttet vinden som energikilde. Udviklingen bevæger sig i dag fra mindre grupper af vindmøller på land til større vindmølleparker på havet. Vindkraft

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE

BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE BEVARELSE AF KANDESTEDERNES SÆRKENDER Bemærkninger til Udviklingsplan for Strandhotellerne Hjorts og Kokholm. Maj 2014 FORENINGEN KANDESTEDERNE HAVKLITTERNE KANDESTEDERNE KIG MOD KANDESTEDERNES BEBYGGELSE

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

En lægningsstrategi. Med autopilot og et lille sats til sidst

En lægningsstrategi. Med autopilot og et lille sats til sidst En lægningsstrategi Med autopilot og et lille sats til sidst Lægningsstrategi Prioritetsstyring Der findes forskellige filosofiske indgangsvinkler til prioritetsindstillinger af skydebarrerne ved den automatiske

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025.

Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025. Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S.

Høringssvar vedr. forslag til lov om Metroselskabet I/S og Arealudvindingsselskabet I/S. Transportministeriet Selskabscenteret 17. februar 2011 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att: Hans Christian Schmidt Astrid Kragh Møller Kristina Lochmann Høringssvar vedr. forslag til lov om

Læs mere