Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer"

Transkript

1

2 Æstetisk vurdering af vindmøller nord for Sprogø Visualiseringer August 2008 Rapporten er udarbejdet for A/S Storebæltsforbindelsen Landskabsanalyse, foto og visualiseringer: Vesterholts eftf. ApS Landskabsarkitekt Kerstin Lehnsdal MDL Luftfoto: Google Earth Forsidefoto: Visualisering af det anbefalede alternativ med 7 møller set fra Østbroen 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Forord 0.1 Metode 2 1. Fase Det omgivende landskab Passagen over Storebæltsforbindelsen Udvælgelse af undersøgelsesområde Tekniske forudsætninger Undersøgelse af principperne for opstillingsmønstre 6 2. Fase Arbejdsvisualiseringer af 4 alternative opstillingsmønstre Opstillinger set fra Højklint i Halsskov Opstillinger set fra Nyborg Strand Opstillinger set fra Østbroen som passager Syv vindmøller nord for Sprogø Konklusion Undersøgte fotostandpunkter til VVM-redegørelsen Fase Visualiseringer fra influensområdet af to alternative opstillinger Fase Konklusion Ændring af tekniske forudsætninger Visualisering og æstetisk vurdering af den endelige opstilling Sammenligning med nul-alternativet Samlet landskabelig vurdering 41 Bilag: 1. EF fuglehabitatsbeskyttelsesområde 2. Søkort med dybdekurver, kabeltracé og opankringsplads 3. Fremherskende vindretninger i Storebælt 4. Opstillingsvinkler i forhold til fremherskende vindretning 5. Oversigtsplan 1

4 0 Forord Denne rapport er en del af et samlet analysearbejde, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af en VVM redegørelse for opstilling af havvindmøller i Storebælt i nærheden af Sprogø. De visuelle virkninger er belyst for at vurdere samspillet med de omgivende kyster og med passagen over Storebæltsforbindelsen. Rapporten repræsenterer det landskabelige analysearbejde og den æstetiske bearbejdning af de tekniske muligheder som de øvrige rådgivere og bygherren har stillet op. 0.1 Metode Materialet er inddelt i 4 hovedafsnit som hver især repræsenterer et trin i arbejdets udviklingsforløb. Arbejdet er sammenfattet i et appendiks, som indgår i selve VVM redegørelsen. 1. I første projektfase beskrives de omgivende landskaber og broforbindelsen, det mulige undersøgelsesområde afgrænses, de tekniske forudsætninger for det videre arbejde opridses og en række principielle opstillingsmønstre undersøges. 2. I anden projektfase undersøges en række mulige opstillingsmodeller ved skitsering i plan og ved visualiseringer af fire udvalgte opstillinger fra de nærmeste, omgivelser. 3. I tredje projektfase udvælges to foretrukne opstillinger, de tekniske forudsætninger indkredses yderligere og opstillingerne visualiseres fra 12 lokaliteter. 4. Den fjerde projektfase er en anbefaling og visualisering af den bedst mulige opstilling på baggrund af de udførte forarbejder. Den anbefalede opstilling sammenholdes med nul-alternativet. Fjerde fase indeholder desuden en række justeringer af de tekniske forudsætninger. 2

5 1. Fase Det omgivende landskab Kysterne omkring Storebæltsforbindelsen består på begge sider af bæltet af afvekslende partier af høje klinter og lave sandstrande. Udsigten over bæltet er fra alle kyster stærkt præget af broforbindelsen, hvor især Østbroen er synlig i klart vejr fra Kerteminde og Reersø i nord til Skælskør og Lundeborg i syd. På de høje klinter langs kysterne og de store bakkedrag på Sjælland er udsigten særligt markant, men også fra de lave strande og havnene på begge sider af bæltet er broerne synlige fra næsten alle lokaliteter inden for en radius af kilometer. Der er ikke andre større elementer på dette sted i Storebælt så oplevelsen fra kysterne præges alene af havet og broerne. Storebæltsforbindelsen set fra Reersø på Sjælland. Længere inde på land er den landskabelige oplevelse på Sjælland en sammensmeltning af vekslende bakkedrag og bevoksninger som henv. eksponerer og lukker for udsigten over havet. Udsigterne på Sjælland præges desuden af adskillige landvindmøller spredt rundt i landskabet. Fra Fyn er udsigten over havet begrænset til de mest kystnære områder og vejstrækninger. Østbroen set fra Nordenhuse på Fyn. 3

6 1.2 Passagen over Storebæltsforbindelsen Kommer man fra Sjælland, er den første optakt til Storebæltsforbindelsen fra motorvejen på højdedraget ved Vemmelev, hvor Østbroen er synlig i horisonten i næsten alt slags vejr. Herefter forsvinder synet bag de omgivende bakker. Efter betalingsanlægget starter oplevelsen med Østbroens vældige arkitektur, som strækker sig næsten som en katedral mod himlen. Knapt fri af denne åbner udsigten sig over ny- og gammel Sprogø med den gamle øs detaljer mod syd og de opfyldte arealers udstrakte vidder mod nord. Ved opkørslen på Vestbroen rettes fokus mod havet og landskaberne på Fyns kyster. Kommer man fra Fyn er den første optakt i Knudshoved på dæmningen kort før Vestbroen, hvor hele forbindelsen kan ses i et samlet forløb fra nordvest. På vej hen over Vestbroen ændres perspektivet og Østbroen ses nu fra sydvest, hvor hele broens arkitektur udfolder sig samtidigt med at Fyrbakken og fyrtårnet på Sprogø dukker op og kommer nærmere. Udsigten mod nord domineres af jernbanens køreledninger og master, og først når disse forsvinder ned i jernbanetunnellen opleves Ny Sprogøs vidder. Hen over Østbroen opleves broens storslåede arkitektur igen, indtil Sjællands bakkede landskab med de spredte skovbevoksninger og kystklinter både nord og syd for betalingsanlægget trækker fokus fra broen over på landskabet. Udsigten fra de omgivende landskaber og oplevelsen ved selve passagen over broforbindelsen er kendt og værdsat, og det er derfor af væsentlig betydning, hvordan den påvirkes af opstilling af havmøller i nærheden af broerne. Området syd for Sprogø set fra Vestbroen 1.3 Udvælgelse af undersøgelsesområde Sund & Bælt ønsker at placere et antal havmøller som skal bidrage til at gøre forvaltningen af selskabets infrastruktur energineutral. Møllerne ønskes placeret i nærheden af broforbindelsen, så tilknytningen til Storebæltsforbindelsen er tydelig. Områderne nær kysterne på Sjælland og Fyn fravælges, da indflydelsen på kystlandskabet vil være urimeligt stor. Områderne syd og nord for de to broer er udelukkede på grund af sejlrenderne. Området syd for Sprogø fravælges af flere grunde. Gællegrund og Sprogø Puller har et rigt havdyreliv, og er omfattet af EF-Fuglehabitatsbeskyttelse. Endvidere kan det umiddelbart forudses, at en placering her vil komme i voldsom æstetisk konflikt med 4

7 udsigten fra Vestbroen til Østbroen og fra Østbroen over Gammel Sprogø med Fyrbakken og det gamle fyrtårn. Området nord for Sprogø udvælges derfor til undersøgelsesområde. Undersøgelsesområdets sydlige afgrænsning udgøres af fuglehabitatsgrænsen og mod nord af et kabeltracé og yderligere nord herfor af et opankringsområde for skibsfarten. Mod øst og vest sættes grænserne af sejlrenderne og et ønske om, af æstetiske grunde at holde møllerne placeret indenfor Ny Sprogøs udstrækning. Møllerne søges således placeret mellem fuglehabitatslinien og kabeltracéet fordi der lægges vægt på at møllerne visuelt skal opfattes som en del af Storebæltsforbindelsen. 1.4 Tekniske forudsætninger Som udgangspunkt for det videre arbejde i første fase af analysen vælges møller på ca. 3 MW. Navhøjden sættes til 80 m og vingefanget sættes til 90 m. Dvs. en samlet højde på 125 m til yderste vingespids. Dette svarer til ca. halvdelen af højden på Østbroens pyloner som er 254 m. Farven defineres som lys grå svarende til broernes beton. Som udgangspunkt opereres med 6 møller med indbyrdes afstand på 7-8 gange vingefanget. Illustrationen viser størrelsesforholdene mellem de to broer, fyrtårnet på Sprogø og en 3 MW mølle. 5

8 1.5 Undersøgelse af principperne for opstillingsmønstre Foto Google Earth Trekantopstilling - En kompakt løsning set fra landskabet, da den interfererer mindst muligt med både bro og landskab, men mønsteret er svært aflæseligt horisontalt og de yderste møller står på meget dybt vand. Bueopstilling - Buen der favner Sprogø vil være ganske flot set fra det omgivende landskab og virke som en slags bølgebryder foran Sprogø, men fra vestbroen vil den muligvis virke disharmonisk. S-bueopstilling - Buen følger kurverne i vejforløbet, og vil nok være ganske flot fra motorvejen, men er noget teoretisk og savner muligvis logik set fra omgivelserne. Vestbrobue - Buen er fin set fra vestbroen, hvor den beskriver en koncentrisk cirkel med jernbanekøremasterne, og også fra Halsskov vil sammenhængen med vestbroen stå klart, men igen står de yderste møller på temmelig dybt vand. Østbroparallel- Denne opstilling er sandsynligvis mest fordelagtig, når man kører ned fra toppen af Østbroen og måske set fra Vagtbanke. Men igen står de yderste møller ude på dybt vand. 6

9 2. Fase Arbejdsvisualiseringer af 4 alternative opstillingsmønstre På baggrund af de indledende analyser udvælges 3 af de principielle mønstre: Østbroparallel, Bueopstilling og Vestbrobue. Desuden suppleres med en opstilling parallelt med grænsen for EF fuglehabitatsbeskyttelsen da det er den sydligst mulige placering, hvor møllerne står på lavest muligt vand, dvs. den økonomisk mest fordelagtige. Den visualiserede mølle har en højde på 80 m til nav og 90 m vingefang. Dvs. en total højde på 125 m. Afstanden imellem møllerne er sat til 7 gange vingefanget dvs. 630 m. Der placeres 6 møller. Den grå stiplede linie viser den nordlige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområdet, indenfor hvilket det ikke er tilladt at placere møllerne. Hensigten med arbejdsvisualiseringerne er at afgøre hvilket opstillingsmønster der skal vælges til VVM redegørelsen. Derfor er de kun betragtet fra nærområdet. Fra de fjernere områder har det kun begrænset betydning hvilket mønster møllerne står i. Østbroparallel Møllerne er placeret på en ret linie parallelt med Østbroen. Ca. vanddybde fra øst mod vest: 6, 7, 8, 11, 15 og 18 m. Bueopstilling Møllerne står på en bue, der favner Sprogø. Ca. vanddybde fra øst mod vest: 7, 7, 10, 10, 12 og 12 m. 7

10 Vestbrobue Møllerne står på en bue med samme radius som Vestbroen. Det var oprindeligt tanken at de to cirkler skulle være koncentriske, men dette ville have betydet, at de østligste møller var placeret på meget dybt vand. Opstillingen er derfor modificeret som vist. Ca. vanddybde fra øst mod vest: 9, 8, 8, 8, 11 og 20 m. Langs fuglebeskyttelsesgrænse Placeringen direkte langs grænsen for fuglebeskyttelsesområdet er taget med, efter at de 3 ovenstående var analyseret, da den har mange af de samme kvaliteter som Østbroparallellen, men møllerne står på lavere vand. Ca. vanddybde fra øst mod vest: 6, 5, 5, 7, 9, og 15 m. 8

11 2.2 Opstillinger set fra Højklint i Halsskov Opstilling parallelt med Østbroen Møllerne står som et selvstændigt element fri af broen og fjerner derfor kun i meget ringe grad fokus fra oplevelsen af broen. Selve opstillingen er pæn og præcis. Zoom 9

12 Opstilling som bue Møllerne står som et selvstændigt element, der ikke har sammenhæng med broen, og tager derfor ikke meget fokus fra oplevelsen af denne. Zoom Selve opstillingen virker dog ustruktureret. 10

13 Opstilling som Vestbroens bue Møllerne står som et selvstændigt element, der peger mod samme punkt på horisonten som Østbroen, og tager dermed noget af fokus fra oplevelsen af broen. Zoom Selve opstillingen er pæn og præcis. 11

14 Opstilling langs fuglebeskyttelsesgrænsen Møllerne står som et selvstændigt element, der dog i nogen grad peger mod samme punkt på horisonten som Østbroen, og tager dermed lidt af fokus fra oplevelsen af broen. Selve opstillingen er pæn og præcis. Zoom 12

15 2.3 Opstillinger set fra Nyborg strand Zoom Opstilling parallelt med Østbroen Zoom Møllerne ses som et selvstændigt element som peger direkte hen mod broforbindelsen og den relativt store udstrækning fjerner fokus fra broforbindelsen. Zoom Opstillingen er klart linieformet og meget præcis. 13

16 Opstilling som bue Møllerne ses som et fritstående element uden sammenhæng med broforbindelsen. Opstillingen virker tilfældig og ustruktureret. Zoom 14

17 Opstilling som Vestbroens bue Møllerne ses som et fritstående element, som ikke er i konflikt med broforbindelsen. Opstillingen virker meget tilfældig og upræcis. Zoom 15

18 Zoom Opstilling langs fuglebeskyttelsesgrænsen Møllerne ses som et fritstående element, og har kun begrænset betydning for oplevelsen af broerne. Zoom Opstillingen er struktureret og kompakt, og det er tydeligt at møllerne står på en ret linie. 16

19 2.4 Opstillinger set fra Østbroen som passager Opstilling parallelt med Østbroen Møllerne ses som et selvstændigt element, der kun i begrænset omfang er i konflikt med broens eller resten af anlæggets arkitektur. Zoom Selve opstillingen er pæn og præcis som en ret linie nord for Sprogø. 17

20 Opstilling som bue Møllerne opfattes som stående i god afstand fra øen, men er alligevel i temmelig høj grad i konflikt med broens og hele anlæggets arkitektur. Zoom Selve opstillingen virker upræcis. Det fornemmes kun ganske lidt, at der er tale om en bue, der favner øen. 18

21 Opstilling som Vestbroens bue Møllerne opfattes som stående i god afstand fra øen, men er alligevel i temmelig høj grad i konflikt med broens og hele anlæggets arkitektur. Zoom Opstillingen er pæn og præcis. Det fornemmes kun ganske lidt, at der er tale om en bue. 19

22 Zoom Zoom Opstilling langs fuglebeskyttelsesgrænsen Møllerne opfattes som stående meget tæt på øen og er i nogen grad i konflikt med broens og hele anlæggets arkitektur. Selve opstillingen er pæn og præcis som en ret linie nord for Sprogø. Zoom Zoom 20

23 2.5 Syv vindmøller nord for Sprogø De foregående visualiseringer og analyser har taget særligt hensyn til de æstetiske forhold, hensynet til fuglehabitatsområdet og funderingsdybder. Efterfølgende undersøgelser vedrørende vindretninger, funderingsforhold mv. har vist, at den bedste mølleeffektivitet opnås, når møllerne placeres parallelt med Østbroen, eller endnu tættere på en østvestlig linie. Samtidigt kan afstanden imellem møllerne reduceres, da de "skygger" relativt mindre for hinanden ved de mest almindelige vindretninger. Herved kan antallet af møller sættes op til 7. Ved yderligere drejning af opstillingslinien i forhold til vindretningen vil øgede funderingsdybder dog reducere fordelene. Hertil kommer andre begrænsninger mod nord som følge af kabelfeltet tværs over Storebælt. På baggrund af de udførte visualiseringer samt de efterfølgende undersøgelser af placering og indbyrdes afstand vælges en linieføring til videre bearbejdelse, som er parallel med Østbroen flyttet ca. 200 meter mod øst. Den nye opstilling med 7 møller er herefter visualiseret fra de samme lokaliteter som de første arbejdsvisualiseringer. Det har været overvejet, om en yderligere vinkling i forhold til nord-syd ville give æstetiske kvaliteter, men dette menes ikke at være tilfældet, da en sådan opstilling virker mere udstrakt set fra de omgivende landskaber, og kommer i visuel konflikt med linieforløbene ved passagen over Østbroen. De visualiserede møller er fastlagt som type 3 MW, højde 80 m til nav og 90 m vingefang. Antallet af møller er justeret til 7 stk. Afstanden imellem dem er 450 m svarende til 5 gange vingefanget. Ca. vanddybder fra øst mod vest: 6, 7, 7, 9, 12, 11, og 16 m. 21

24 7 møller parallelt med Østbroen set fra Højklint i Halsskov Møllerne opfattes fra denne position som et meget kompakt element, der hverken i udstrækning eller størrelse er i visuel konflikt med Østbroens arkitektur. Helhedsindtrykket er pænt, og møllerne dominerer ikke i væsentlig grad i forhold til den oprindelige landskabsoplevelse. Zoom 22

25 7 møller parallelt med Østbroen set fra Nyborg strand Den relativt lille afstand mellem møllerne samler billedet af anlægget som et selvstændigt element, der også giver rum til at skifte fokus mellem mølleparken og broerne. Dette forstærkes af, at afstanden fra Østbroen til møllerne virker større end mølleparkens egen udstrækning. Helhedsindtrykket er pænt om end møllerne dominerer landskabsbilledet i forhold til tidligere, hvor man kun oplevede broforbindelsen. Zoom Zoom Zoom 23

26 7 møller parallelt med Østbroen set fra Østbroen som passager Placeringen parallelt med broen bevirker, at møllerne ses som et selvstændigt element, der kun i begrænset omfang er i konflikt med resten af anlæggets arkitektur. Helhedsindtrykket er pænt, og landskabsoplevelsen er som tidligere klart domineret af broens arkitektur. Zoom 24

27 2.6 Konklusion Den konklusion der kan drages af de foreløbige visualiseringer er, at selv om møllerne er meget store, er de placeret så langt væk fra de to broer, at de set fra nærområderne kun har ringe betydning for oplevelsen af hele broforbindelsen. Af de 4 viste, principielle opstillinger er Østbroparallel den smukkeste set fra både Højklint og fra Østbroen, medens opstillingen langs fuglebeskyttelsesgrænsen er smukkest set fra Nyborg Strand. På baggrund af ovennævnte kan det anbefales at udføre visualiseringer på begge ovenstående opstillinger, så det bliver belyst, hvordan de hver især ser ud fra de øvrige, foreslåede fotostandpunkter. Af Energistyrelsens rapport "Fremtidens havvindmølleplaceringer 2025" fremgår det, at den egentlige konsekvenszone for de store møllers indflydelse på landskabet er ca. 20 km. Visualiseringernes ydergrænse kan altså defineres som Kerteminde og Reersø i nord, og Skælskør og Lundeborg mod syd. Derudover vil det være naturligt at vise virkningen midtvejs mellem yderpunkterne. Det særlige samspil mellem møllerne og passagen over Storebæltsforbindelsen kan bedst illustreres fra de to brovederlag. 25

28 2.7 Undersøgte fotostandpunkter til VVM-redegørelsen Kortet viser hvorfra der af taget billeder til det videre arbejde med visualiseringer. 12 af lokaliteterne blev udvalgt. Som eksempel er vist opstillingen med 7 møller parallelt med Østbroen, men begge alternativer er visualiseret fra alle de udvalgte lokaliteter. 26

29 3. Fase Visualiseringer fra influensområdet af to alternative opstillinger Da de æstetiske forskelle ved de to opstillinger henholdsvis parallelt med Østbroen og med Fuglehabitatslinien er relativt små, og da der er fordele og ulemper ved begge besluttes det at fortage visualiseringer af begge opstillinger fra i alt 12 lokaliteter. Zoom Tekniske forudsætninger Mølletype i modellen 3 MW, højde til nav 80 m og vingefang 90m. Farve lys grå. Belysning af hensyn til luftfarten er hvidt, blinkende lys på de to yderste møller og rødt lys på den midterste i 80 m højde. Af hensyn til skibsfarten er de samme møller desuden belyst 10 m over havet med gult, blinkende lys. Den indbyrdes mølleafstand er afhængig af opstillingens retning i forhold til de fremherskende vindretninger. For at det energimæssige afkast af de to alternativer skal være lige skal afstanden mellem Østbromøllerne være 450 m og afstanden mellem møllerne parallelt med Fuglehabitatslinien 540 m. Vanddybder Østbroparallellen fra øst mod vest ca.: 6, 7, 7, 9, 12, 11 og 16 m Vanddybder Fuglehabitatsopstillingen ca.: 6, 5, 5, 5, 5, 6 og 10 27

30 Mullerup havn. Møller opstillet parallelt med Østbroen Mullerup havn. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Forskellen mellem de to opstillinger er ikke tydelig. Møllerne har dog ændret landskabsoplevelsen og fjernet fokus fra Østbroen. Musholm feriecenter. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Musholm feriecenter. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Østbroopstillingens minimale udstrækning bevirker, at landskabsoplevelsen stort set bevares uændret. 28

31 Højklint i Halsskov. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Højklint i Halsskov. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Østbroopstillingens mindre udstrækning bevirker at landskabsoplevelsen stadig domineres af Østbroen. Korsør havn. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Korsør havn. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Forskellen på de to opstillinger er ikke tydelig, men det er en arkitektonisk fordel, at Østbroopstillingen kun ses bag broen. 29

32 Korsør skov. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Korsør skov. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Igen er Østbroparallellen at foretrække pga. den ringere udstrækning. Desuden er det en fordel for landskabsoplevelsen, at Sprogø ligger uberørt i udsigten. Tårup Strand Camping. Møller opstillet parallelt med Østbroen. 82mm optik Tårup Strand Camping. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. 82mm optik Forskellen mellem de to opstillinger er ikke tydelig. Den landskabelige oplevelse er påvirket, men fokus er stadig mest på Østbroen. 30

33 DSB kursuscenter. Møller opstillet parallelt med Østbroen. DSB kursuscenter. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Den landskabelige oplevelse er stort set uændret. 31

34 Nyborg Strand. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Nyborg Strand. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Den landskabelige oplevelse er påvirket, og fokus delt mellem møllerne og broforbindelsen. Opstillingen langs fuglehabitatslinien er dog at foretrække. Kerteminde havn. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Kerteminde havn. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Den landskabelige oplevelse er påvirket, og fokus delt mellem møllerne og broforbindelsen. Der er dog ikke tydelig forskel mellem de to opstillinger. 32

35 Vestbrovederlag panorama. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Vestbrovederlag - panorama. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Østbroparallellens mindre udstrækning er at foretrække, men den landskabelige oplevelse er stort set uændret. Fokus er stadig klart på Østbroen og Sprogø. Østbro. Møller opstillet parallelt med Østbroen. 36mm optik Østbro. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. 36mm optik Den østligste mølle er udenfor synsfeltet. De to opstillinger adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden. Landskabsoplevelsen er ændret, men møllerne giver et flot nyt perspektiv til engområderne på Ny Sprogø. 33

36 36mm optik 36mm optik Østbro passager. Møller opstillet parallelt med Østbroen. 36mm optik Østbro passager. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Der er betydelig forskel på de to opstillinger, og Østbroens arkitektur fremstår mest uforstyrret ved Østbroparallellen 34

37 Korsør havn nat. Møller opstillet parallelt med Østbroen. Korsør havn nat. Møller opstillet parallelt med fuglehabitatslinien. Belysningen af møllerne anes som ganske små pletter, men er næsten ikke synlig på baggrund af den oplyste bro og de passerende både. Den landskabelige oplevelse vil være upåvirket. 35

38 4. Fase Konklusion Ved en vægtning af de to afprøvede opstillinger falder resultatet samlet set ud til fordel for den Østbroparallelle. Dette skyldes ikke mindst, at den samlede udstrækning er mindre. Det er også af væsentlig betydning, at den er mindst i konflikt med Østbroens arkitektur ved passagen over broen. Endvidere er den at foretrække fra alle lokaliteter på Sjælland. Fra Fyn er det som tidligere nævnt opstilling langs Fuglehabitatsgrænsen som er mest fordelagtig set fra områderne nord for Vestbroen, men set fra områderne syd for er forskellen minimal. 4.2 Ændring af tekniske forudsætninger I forbindelse med lokaliseringen af et lyslederkabel har det vist sig nødvendigt, at flytte den østligste mølle til en position vest for de øvrige. Dette vurderes dog ikke at have konsekvenser for at foretrække den Østbroparallelle opstilling. Den endeligt visualiserede opstilling er opdateret i forhold til dette. 4.3 Visualisering og æstetisk vurdering af den endelige opstilling 7 møller med 450 m afstand 80 m til nav, 90 m vingefang, placeret parallelt med Østbroen. Model set fra Højklint i Halsskov optik 300 mm Højklint i Halsskov Landskabsoplevelsen domineres stadig af Østbroen. 36

39 Musholm Feriecenter Opstillingens minimale udstrækning bevirker at landskabsoplevelsen stort set bevares uændret. Mullerup Havn Møllerne ændrer landskabsoplevelsen og fjerner fokus fra Østbroen. Korsør Havn Opstillingen ses bag broen og påvirker oplevelsen af broens arkitektur. Korsør Skov Igen ses opstillingen tydeligt bag broen og påvirker oplevelsen af arkitekturen, men det er en fordel at Sprogø ligger uberørt i udsigten. 37

40 82mm optik Tårup Strand Camping Den landskabelige oplevelse er påvirket, men fokus er klart på Østbroen. DSB kursuscenter Den landskabelige oplevelse er stort set uændret. Nyborg Strand Den landskabelige oplevelse er påvirket, og fokus delt mellem møllerne og broforbindelsen. 38

41 Kerteminde Havn Den landskabelige oplevelse er påvirket, og fokus delt mellem møllerne og broforbindelsen. Vestbrovederlag (panorama) Møllerne bidrager til det i forvejen flimrende billede af kørestrømsmasterne, men den landskabelige oplevelse er ikke særlig ændret. Fokus er stadig klart på Østbroen og Sprogø. 36mm optik Østbro Landskabsoplevelsen er ændret, men møllerne giver et flot nyt perspektiv til engområderne på Ny Sprogø. 39

42 36mm optik Østbro fra passagersæde Østbroens arkitektur dominerer stadig oplevelsen, men møllerne er et nyt element. Korsør Havn om natten Belysningen af møllerne anes som ganske små pletter, men er næsten ikke synlig på baggrund af den oplyste bro og de passerende både. Den landskabelige oplevelse vil være upåvirket. 4.4 Sammenligning med nul-alternativet Fra øst mod vest: Fra landskaberne på Sjælland vil opstillingen af møllerne få konsekvenser for den landskabelige oplevelse, idet Østbroen i dag står som et solitært monument på det åbne hav. Den anbefalede opstilling er imidlertid den som i ringeste grad støder sammen med broens arkitektur. 40

43 Ved passagen over Østbroen opleves møllerne som et klart adskilt, selvstændigt element på havet. Ved Østbroens afslutning er udsigten over Gammel Sprogø bevaret intakt, og udsigten over Ny Sprogø har fået tilføjet en ny dimension ikke uden en hvis skønhed, med de opfyldte græsenge som forgrund i et nyt perspektiv. Ved passagen over øen vil møllerne næppe dominere oplevelsen idet motorvej og jernbane ligger meget lavt og bag høje diger. Over Vestbroen vil billedet ikke være anderledes end det er uden møller. Fra vest mod øst: Fra Nyborg og kysterne nord for broen vil møllerne være et nyt element, som i nogen grad fjerner fokus fra den oprindelige landskabelige oplevelse. Fra kysterne syd for broen er den visuelle påvirkning langt mindre, idet møllerne tilsyneladende står bag Vestbroen, og den arkitektoniske hovedattraktion, Østbroen, er helt uberørt. Ved passagen over Vestbroen er indflydelsen på den landskabelige oplevelse ringe, idet møllerne er delvist skjult bag kørestrømsmasterne og fokus er naturligt rettet mod Sprogø og Østbroen. Ved passagen over øen vil møllerne til en hvis grad tage fokus fra Fyrbakken, men de vil hurtigt glide ud af synsfeltet på vej over øen. Turen over Østbroen vil ikke adskille sig fra nul-alternativet. 4.5 Samlet landskabelig vurdering Samlet set er landskabet, bæltet og broerne sammenkædet af øen i midten en stærk, positiv landskabelig og arkitektonisk oplevelse. Etableringen af de 7 møller vil ændre denne oplevelse. Den foreslåede opstilling er imidlertid den mest egnede af de undersøgte placeringsmuligheder. 41

44 Bilag 1 EF fuglehabitatsbeskyttelsesområde

45 Bilag 2 Søkort med dybdekurver, kabeltracé og opankringsplads Undersøgelsesområdet markeret med blå skravering

46 Bilag 3 Fremherskende vindretninger i Storebælt

47 Bilag 4 Opstillingsvinkler i forhold til fremherskende vindretning.

48 Bilag 5 Oversigtsplan

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 Langeland 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 16400 m Kamera (meter over havet): 3,2 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Vindmøllerne fremstår med enkelte grupperinger,

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 Omø Syd Havmøllepark 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 6021 m Nærzone VURDERING, 8MW-OPSTILLING Lysmarkeringerne i opstillingen bidrager til aflæsningen

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER??

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? SKÆLSKØR / FOTOSTANDPUNKT 4 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 17377 m Kamera (meter over havet): 6,5 m SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? VURDERING, 8MW-OPSTILLING

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 21641 m Kamera(meter over havet): 3,3 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Størstedelen af vindmøllerne fremstår med rotorblade fuldt synlige

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig

Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig Vordingborg Kommune Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig Stege, d. 26/6 2012 Min indsigelse mod planen

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Kystnære Havvindmølleplaceringer

Kystnære Havvindmølleplaceringer Kystnære Havvindmølleplaceringer - en vurdering af de visuelle forhold ved opstilling af store vindmøller nær kystområder Juni 2012 TITEL Kystnære Havvindmølleplaceringer en vurdering af de visuelle forhold

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Vejle den. 14. juni 2015 Vedr.: VVM for Vesterhav Nord Havmøllepark, j.nr. NST 131 00168. Undertegnede 3 sommerhus grundejerforeninger Vejlby Stand Grundejerforening,

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visualiseringer landskab Kolofon Bilag til Miljøvurdering

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Visualiseringssamling

Visualiseringssamling Visualiseringssamling Syv vindmøller ved Binderup set fra Vestervangsvej og Dalbyneder kirkegård Oversigtskort med fotostandpunkter 1:12.500 / A3 Udpeget fotostandpunkt. Fra Vestervangsvej med kig i østlig

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

16. august 2010 ARØ/JLI

16. august 2010 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. matr. nr. 44a, 44e, 44f, 98a og 98dd, Vassingerød By, Uggeløse, som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan 3-349A for Allerød Kommune

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen

Læs mere

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd

Hvem er vi? STOP Vesterhav Syd er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 173 Offentligt Hvem er vi? er foreningen mod vindmøller ved Vesterhav Syd Vi er imod, at man har til hensigt at ødelægge de største naturmæssige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

BILAG 6 VISUELLE FORHOLD

BILAG 6 VISUELLE FORHOLD BILAG 6 VISUELLE FORHOLD UDVALGTE FOTOSTANDPUNKTER FOTOSTANDPUNKT N1 BUNKERMUSEET FOTOSTANDPUNKT N2 ROSHAGEVEJ FOTOSTANDPUNKT N3 UDSIGTEN, HELSHAGEVEJ FOTOSTANDPUNKT N4 THISTEDVEJ FOTOSTANDPUNKT N5 KYSTVEJEN,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO. Bilag 2: Visualiseringer

Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO. Bilag 2: Visualiseringer Februar 2015 VINDMØLLER PÅ ODENSE NY HAVNETERMINAL VED MUNKEBO Bilag 2: Visualiseringer PROJEKT BILAG 2 NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 8000 Aarhus C CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 8732

Læs mere

Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak

Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak Kommuner 1 2 Odder den 21. september 2012 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Høringssvar til VVM-redegørelsen om opstilling af 20 havvindmøller i Aarhus-bugten sydvest for Mejlflak På byrådsmødet

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE Side 68-87 i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn 1 Kysten nord for Køge Havn - Eksisterende forhold Fjernzone Figur 21.

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT

UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT 6. oktober 2016 Denne visualiseringsrapport er udført som bilag til VVM for udvidelse af Rønne Havn 2016. I rapporten redegøres for processen med at finde

Læs mere

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.

FKO-135. Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev. FKO-135 Visualisering af støjafskærmning ved Sjælsø Skydebaner Skitseprojekt Model M7b - skydning med VK1 og VK2 Alternativ 2-70 db(a)i Rev.1 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste September 2012

Læs mere

Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning

Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø blst@blst.dk 16. marts 2009 Revideret udkast til nyt vindmøllecirkulære og vejledning Det er nu to år siden, at strukturreformen blev gennemført,

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Projekt 4.4. Tunellen under Storebælt.

Projekt 4.4. Tunellen under Storebælt. Projekt 4.4. Tunellen under Storebælt. Den faste forbindelse over Storebælt tager vi i dag som en selvfølge. Den har afkortet rejsetider og bundet landet sammen, så det fx er blevet normalt at pendle mellem

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten Naturstyrelsen NST@NST.DK J. nr. NST-131-00171 Charlottenlund, den 23. september 2015 Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten På baggrund af den udsendte VVM redegørelse gøres herved indsigelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab. Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi - Holbæk i Fællesskab Nyt byudviklingsområde i Holbæk Vest Forord Formål Erhvervsministeren har med brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at forberede

Læs mere

HALSSKOV STRANDPARK. En del af Nordens Venedig

HALSSKOV STRANDPARK. En del af Nordens Venedig HALSSKOV STRANDPARK En del af Nordens Venedig Digegrupperne i områderne 1, 2 og 3 på Halsskov nedsat på initiativ af Slagelse Kommune i oktober måned 2013 med henblik på at fremkomme med forslag til kystsikring

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Visualiseringspunkter

Visualiseringspunkter Visualiseringspunkter Nærzone, 0 4,5 kilometer Nærmeste byer 1. Hogager er den nærmest beliggende by. Der er visualiseret fra den sydlige udkant fra Langgade. 2. Hodsager ligger i Herning Kommune cirka

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere