Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. Januar 2011"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Januar 2011

2 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse (beretning nr. 15/2008) 18. januar 2011 RN A301/11 I. Baggrund 1. I mit notat til Statsrevisorerne af 13. september 2010 behandlede jeg følgende 2 udestående punkter i sagen om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse: initiativerne vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med de private sygehuse og klinikker Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at vurdere sammenhængen mellem anvendelsen af sundhedsforsikringer og ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen. Punktet vedrørende anvendelsen af sundhedsforsikringer behandles i et senere notat. Dette notat vedrører punktet kvalitet, idet Statsrevisorerne bad mig om et supplerende notat om dette punkt på baggrund af en række sager, som var fremme i offentligheden i september og oktober I disse sager blev der sat spørgsmålstegn ved kvaliteten af mammografiundersøgelser udført på private klinikker og sygehuse. 2. Sagerne vedrører 3 forskellige problemstillinger: anvendelse af mammografiudstyr i modstrid med påbud for ringe billedkvalitet ved mammografiscreening manglende fund af brystkræft ved klinisk mammografi. 3. Jeg redegør i dette notat for: myndighedernes ansvar og rolle i de konkrete sager i forhold til dette punkt behandles de 3 problemstillinger hver for sig hvilke fremadrettede tiltag der er iværksat for at sikre kvaliteten på området. 4. Rigsrevisionens opfølgning er baseret på redegørelser fra Region Hovedstaden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om de konkrete sager og de regler, der gælder for disse. Rigsrevisionen har desuden gennemgået materiale fra førnævnte myndigheder og fra Danske Regioner og drøftet sagen med ministeriet. Udkast til notatet har været forelagt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Region Hovedstaden og Danske Regioner, hvis bemærkninger i videst muligt omfang er indarbejdet.

3 2 II. Anvendelse af mammografiudstyr i modstrid med påbud 5. Den ene af de omtalte problemstillinger handler om en speciallægeklinik, som fortsatte med at anvende sit mammografiudstyr, selv om Sundhedsstyrelsen havde påbudt klinikken at stoppe med det. Sundhedsstyrelsen gav påbuddet, fordi klinikken ikke kunne dokumentere, at udstyret overholdt driftsbetingelserne. Klinikken har igen fået tilladelse til at udføre mammografiundersøgelser, efter den har dokumenteret, at forholdene er bragt i orden. Problemstillingen vedrører overtrædelse af lovgivningen om medicinsk brug af røntgenudstyr. Målet med lovgivningen er primært at beskytte mod røntgenstrålingens skadevirkninger. Sundhedsstyrelsen oplyser, at styrelsen har ansvaret for at føre et proaktivt tilsyn med, at røntgenudstyr anvendes i overensstemmelse med lovgivningen hos såvel offentlige som private leverandører. Sundhedsstyrelsen fører således tilsyn med, at reglerne overholdes, hvilket fx sker gennem regelmæssige tilsynsbesøg. 6. Sundhedsstyrelsen udførte i overensstemmelse med lovgivningen et tilsynsbesøg på klinikken i maj 2010 og udstedte i forlængelse heraf det omtalte påbud. Da Sundhedsstyrelsen blev opmærksom på, at påbuddet ikke blev overholdt, fulgte den op på overtrædelsen med de midler, som lovgivningen foreskriver, bl.a. politianmeldelse. Derudover er Sundhedsstyrelsen i gang med at følge op over for de private klinikker, der har anvendt samme strålingsansvarlige fysikere som den pågældende klinik. Den strålingsansvarlige fysikers rolle er at udføre den interne kontrol, som lovgivningen kræver. De pågældende klinikker er blevet bedt om at indsende dokumentation for, at de krævede kontroller er udført, og for, at driftsbetingelserne er overholdt. Styrelsen er i gang med at gennemgå dette materiale. 7. Sundhedsstyrelsen har bedt Region Hovedstaden om at følge op i forhold til de kvinder, der er blevet undersøgt på klinikken i den relevante periode. Derfor har regionen sendt et brev til kvinderne. I brevet opfordres kvinderne til at henvende sig til den læge, der i sin tid henviste til undersøgelsen, med henblik på en vurdering af behovet for en ny undersøgelse. Desuden har regionen afvist at betale honorarer for mammografiundersøgelsesydelser i den periode, hvor klinikken havde fået påbud om ikke at udføre undersøgelser. Regionen har fået opfyldt sit krav ved modregning. 8. Dette notat vedrører alene de oven for nævnte konkrete problemstillinger. Sundhedsstyrelsens organisering af sit tilsyn med anvendelse af røntgenudstyr er ikke undersøgt, herunder frekvensen af tilsynsbesøg og indholdet af disse. 9. På baggrund af de redegørelser mv., som Rigsrevisionen har modtaget, vurderer jeg, at Sundhedsstyrelsen i den konkrete sag har forvaltet sit ansvar i overensstemmelse med lovgivningen. III. For ringe billedkvalitet ved mammografiscreening 10. Dernæst omtalte medierne en problemstilling vedrørende billedkvaliteten af mammografiscreeninger udført på et privathospital i Region Hovedstaden. Billederne blev taget i perioden marts januar 2010 som led i den landsdækkende screening for brystkræft. 11. I kontrakten med privathospitalet om screeningsbillederne havde Region Hovedstaden opstillet kvalitetskrav, herunder at leverandøren skulle efterleve de kliniske retningslinjer på området. Kliniske retningslinjer er standarder for undersøgelse og behandling på et givent område, som der er lægefaglig konsensus om. De udarbejdes ofte af det relevante faglige selskab eller af multidisciplinære grupper, der består af flere faglige selskaber. Retningslinjerne for mammografiscreening stiller bl.a. krav til, hvordan kvaliteten af billederne skal være for at sikre undersøgelsens kvalitet.

4 3 12. Undervejs i aftaleperioden fulgte Region Hovedstaden løbende op på, om billederne levede op til kravene. Herved opdagede regionen, at billedkvaliteten ikke helt levede op til de krav, der var stillet i kontrakten. I dialog med regionen rettede privathospitalet op på problemerne. I de tilfælde, hvor billedkvaliteten var for ringe, blev der foretaget nye optagelser uden ekstra omkostninger for regionen. Da kontrakten udløb, levede billedkvaliteten op til de stillede krav. 13. På baggrund af de redegørelser mv., som Rigsrevisionen har modtaget, vurderer jeg, at regionen i den konkrete sag har forvaltet sit ansvar i overensstemmelse med lovgivningen. IV. Manglende fund af brystkræft ved klinisk mammografi 14. Den tredje problemstilling handler om manglende fund af brystkræft i forbindelse med klinisk mammografi udført af private leverandører. 3 konkrete sager blev omtalt i medierne den 19., 20. og 21. september Region Hovedstaden har oplyst, at regionen på baggrund af et møde med Sundhedsstyrelsen den 7. oktober 2010 har indberettet i alt 12 sager til Sundhedsstyrelsen vedrørende kvinder, som kan være blevet fejldiagnosticeret hos private leverandører. Sagernes forløb er forskellige, men drejer sig alle om kvinder, der er blevet henvist til klinisk mammografiundersøgelse på baggrund af mistanke om brystkræft eller som led i kontrol efter kræft. Undersøgelserne blev foretaget af private leverandører og betalt af det offentlige sundhedsvæsen. Ved disse undersøgelser blev der ikke diagnosticeret kræft. Det blev der derimod ved senere undersøgelser, hvoraf nogle blev foretaget af private leverandører, mens andre blev foretaget på et offentligt sygehus. 15. Private leverandører kan udføre offentligt betalte kliniske mammografiundersøgelser på 3 forskellige aftalegrundlag: fællesaftaler under det udvidede frie sygehusvalg (herefter fællesaftaler) udbudsaftaler (også kaldet frivillige aftaler) overenskomst om speciallægehjælp (herefter speciallægeoverenskomsten). Klinisk mammografi En røntgenundersøgelse af brystet, der kan anvendes som en af flere undersøgelser, når der er mistanke om brystkræft hos en kvinde, fx på grund af en følelig knude. Mammografiscreening En røntgenundersøgelse for brystkræft, der tilbydes kvinder uden symptomer som led i en befolkningsundersøgelse. Tabel 1 er en oversigt over de 3 aftalegrundlag for offentligt betalte kliniske mammografiundersøgelser, der udføres af private leverandører. Tabellen viser, hvilke myndigheder der har hvilket ansvar, og hvilke muligheder der er for at stille krav til kvaliteten og følge op på de stillede krav.

5 4 Tabel 1. Myndighedsansvar for regionalt finansierede mammografiundersøgelser, der udføres af private leverandører Aftaletype Fællesaftaler Udbudsaftaler Speciallægeoverenskomsten Myndighedsansvar Regionen har ansvaret for kvaliteten. Regionerne kan stille kvalitetskrav i kontrakterne, som indgås i fællesskab for alle regioner. Sundhedsstyrelsen fører reaktivt tilsyn, vejleder og orienterer relevante myndigheder om eventuelle problemer. I de konkrete sager er der ikke udført mammografiundersøgelser under denne aftaletype. Regionen har ansvaret for kvaliteten. Regionen kan stille kvalitetskrav i sine kontrakter. Sundhedsstyrelsen fører reaktivt tilsyn, vejleder og orienterer relevante myndigheder om eventuelle problemer. I en række af de konkrete sager er der udført mammografiundersøgelser under denne aftaletype. Regionen har ansvar for at følge op på, at overenskomsten overholdes. Regionen kan kun stille de kvalitetskrav, der indgår i overenskomsten eller i tillægsaftaler, som parterne aftaler lokalt. Sundhedsstyrelsen fører reaktivt tilsyn, vejleder og orienterer relevante myndigheder om eventuelle problemer. I en række af de konkrete sager er der udført mammografiundersøgelser under denne aftaletype. Tabel 1 viser ligheder og forskelle mellem aftaletyperne i forhold til myndighedsansvar og mulighederne for at stille krav til kvaliteten og følge op på de stillede krav. Det fremgår også, på hvilket aftalegrundlag der er blevet udført mammografiundersøgelser i de konkrete sager. I de 12 konkrete sager er der blevet foretaget mammografiundersøgelser under både udbudsaftaler og speciallægeoverenskomsten, men ikke under fællesaftaler. Der er i sagerne blevet foretaget undersøgelser efter mere end én aftaletype pr. sag. Derfor er der ikke angivet antal sager pr. aftaletype. Den overordnede ansvarsfordeling 16. Regionerne har myndighedsansvaret for at sikre kvaliteten af mammografiundersøgelser, der udføres i det regionale sundhedsvæsen, jf. sundhedslovens 3 og 4. Ansvaret omfatter ydelser, som regionerne betaler for, uanset om de udføres i det offentlige system eller af private leverandører. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, som udføres af personer i sundhedsvæsenet, jf. sundhedslovens 215. Det gælder, uanset om ydelsen er offentligt eller privat finansieret. Derudover vejleder styrelsen om udførelsen af sundhedsfaglige opgaver i henhold til 214. Endelig følger styrelsen sundhedsforholdene og orienterer relevante myndigheder, når den får viden om overtrædelser eller mangler, jf Som det fremgår af tabel 1, er regionernes ansvar ens i fællesaftaler og udbudsaftaler, mens forholdene for ydelser efter speciallægeoverenskomsten adskiller sig fra de 2 andre. Sundhedsstyrelsens ansvar er ens for mammografiundersøgelser, uanset hvilket aftalegrundlag de udføres på. Fællesaftalerne 17. Fællesaftaler, der indgås som led i det udvidede frie sygehusvalg, var emnet for beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. I beretningen bemærkede Rigsrevisionen, at der ikke i tilstrækkelig grad var taget hensyn til kvalitet i de fællesaftaler, som regionerne på det tidspunkt havde indgået med de private sygehuse.

6 5 18. Efterfølgende har Danske Regioner taget en række initiativer til styrkelse af krav og opfølgning på kvaliteten, jf. mit notat til Statsrevisorerne af 13. september Danske Regioner bekræfter, at de i øjeblikket arbejder på at udvide kvalitets- og dokumentationskravene yderligere og på at opstille et systematisk opfølgningskoncept, som kan indgå i de aftaler, regionerne indgår med private udbydere fra Da ingen af de 12 konkrete sager vedrører mammografiundersøgelser udført efter en fællesaftale, drejer resten af gennemgangen i dette kapitel sig om de 2 øvrige aftaletyper: udbudsaftaler og speciallægeoverenskomsten. I det følgende gennemgås Sundhedsstyrelsens ansvar og rolle i sagerne under ét. Derefter behandles regionernes ansvar og rolle i sagerne separat for hvert af de 2 aftalegrundlag. Sundhedsstyrelsens tilsyn 20. Sundhedsstyrelsen anfører, at styrelsens tilsynspligt over for sundhedspersoners faglige virksomhed i dag er reaktiv. Det indebærer, at styrelsen ikke selv foretager en aktiv kontrol, fx i form af tilsynsbesøg. Det står i modsætning til det proaktive tilsyn, som Sundhedsstyrelsen fører på enkelte, specifikke områder, herunder tilsynet med røntgenudstyr, jf. kap. II. I stedet baserer Sundhedsstyrelsen sit tilsyn med sundhedspersoners faglige virksomhed på oplysninger om problemer fra andre, fx sundhedspersoner eller medierne. Hvis Sundhedsstyrelsen får oplysninger, som giver styrelsen grund til at formode, at en sundhedsperson udgør en risiko for forringet sikkerhed for patienterne, iværksætter styrelsen tilsyn. Såfremt formodningen viser sig at være begrundet, iværksætter styrelsen sanktioner. BOKS 1. SUNDHEDSSTYRELSEN SKELNER MELLEM 2 FORMER FOR TILSYN Proaktivt tilsyn Når Sundhedsstyrelsen fører proaktivt tilsyn, indebærer det, at styrelsen selv aktivt kontrollerer, at de regler, styrelsen fører tilsyn med, overholdes. Det kan fx ske gennem regelmæssige tilsynsbesøg. Reaktivt tilsyn Når Sundhedsstyrelsen fører reaktivt tilsyn, føres tilsynet på baggrund af viden, som styrelsen får gennem andre, fx indberetninger fra sundhedspersoner, klager eller mediesager. Først når Sundhedsstyrelsen har fået viden fra andre om, at der kan være problemer, iværksætter styrelsen tilsyn og eventuelt efterfølgende sanktioner. 21. På baggrund af Region Hovedstadens indberetning er Sundhedsstyrelsen nu i gang med at gennemgå de 12 omtalte patientforløb i henhold til Sundhedsstyrelsens tilsyn med sundhedspersoners faglige virksomhed (sundhedslovens 215). Som led heri har Sundhedsstyrelsen aflagt tilsynsbesøg på 3 klinikker og modtaget redegørelser fra disse om organiseringen af mammografiundersøgelser og om, hvilke initiativer klinikkerne har iværksat for at forbedre kvaliteten af undersøgelserne. Sundhedsstyrelsens vejledning og oplysning 22. Private leverandører af kliniske mammografier skal ikke godkendes eller registreres af Sundhedsstyrelsen for at få lov til at udføre undersøgelserne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser derudover, at der heller ikke findes specifikke krav til udførelsen af kliniske mammografier, som leverandørerne offentlige eller private er forpligtede til at følge.

7 6 Ovenstående fravær af bindende krav begrunder ministeriet med, at klinisk mammografi er en hovedfunktion frem for en specialfunktion. For sundhedsvæsenets specialfunktioner, som udgør ca. 10 % af sygehusenes opgaver, fastsætter Sundhedsstyrelsen krav, herunder til placeringen på regionale og private sygehuse. For hovedfunktionerne udgør Sundhedsstyrelsens vejledninger alene anbefalinger ikke krav. Kliniske retningslinjer Standarder, der er lægefaglig konsensus om, men som dog ikke er bindende for de autoriserede sundhedspersoner eller klinikker. Retningslinjerne opstiller krav til såvel erfaring, volumen, uddannelse, samarbejde som struktur. 23. Sundhedsstyrelsen kan, når styrelsen udarbejder vejledninger og anbefalinger, bl.a. basere sig på relevante kliniske retningslinjer. I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mammografiundersøgelser henviser styrelsen til de kliniske retningslinjer fra det faglige selskab for brystkræft. De kliniske retningslinjer foreskriver bl.a., at en speciallæge vurderer min mammografier om året for at opnå tilstrækkelig rutine. Baggrunden for dette er, at det kræver rutine at opdage eventuel kræft på mammografibillederne. En speciallæge, der vurderer mammografier af kvinder, der kun har vage eller ukarakteristiske symptomer på brystkræft, bør ifølge de kliniske retningslinjer vurdere min. 500 mammografier om året. Sundhedsstyrelsen anbefaler min mammografivurderinger årligt uden at skelne mellem patienttype. 24. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at hverken den enkelte autoriserede sundhedsperson, regionen eller klinikken som udgangspunkt er juridisk forpligtet til at følge de kliniske retningslinjer. Retningslinjerne udtrykker kun bedste praksis. 25. På baggrund af medieomtalen af de konkrete sager sendte Sundhedsstyrelsen den 24. september 2010 et brev til regionerne. I brevet oplyser Sundhedsstyrelsen bl.a. om sin opfattelse af ansvarsfordelingen mellem regionerne og Sundhedsstyrelsen, herunder at regionerne har myndighedsansvaret for kvaliteten af sundhedsydelserne. Regionerne: udbudsaftalerne 26. Regionerne kan indgå aftaler med private leverandører om tilkøb af ekstra behandlingskapacitet. Disse aftaler ligger uden for det udvidede frie sygehusvalg og sendes i udbud. Som led i kontrakterne om ydelser efter udbudsaftale har regionerne mulighed for at stille konkrete kvalitetskrav og følge op på, om kravene overholdes, samt indføre sanktioner ved manglende overholdelse. Det er op til den enkelte region at definere, hvilke krav den vil stille til de private leverandører, for at de lever op til myndighedsansvaret for kvaliteten. 27. Region Hovedstaden har i de udbudsaftaler om kliniske mammografier, som er relevante for de konkrete sager, udnyttet sin mulighed for at opstille kvalitetskrav i kontrakterne. Kravene tager udgangspunkt i de kliniske retningslinjer for diagnostik af brystkræft. Bl.a. skal leverandørerne leve op til retningslinjernes krav vedrørende antallet af udførte vurderinger pr. år pr. speciallæge. Når kvalitetskrav indskrives i kontrakten, bliver de juridisk bindende for leverandøren på linje med de øvrige krav i kontrakten. Kontrakterne indeholder tillige opfølgningsmuligheder på de stillede krav. Bl.a. har regionen ret til at se dokumentation for opfyldelse af de stillede krav. I nogle af kontrakterne er det anført, at der vil blive indkaldt til opfølgningsmøder. De nyeste kontrakter indeholder også ret til journalaudit, dvs. at regionen kan gennemgå konkrete patientjournaler for at vurdere kvaliteten af den udførte ydelse. 28. Region Hovedstaden oplyser, at regionen har fulgt op på kvaliteten af mammografiundersøgelserne hos de relevante udbydere i aftaleperioden ved løbende at kontrollere billedkvaliteten for så vidt angår de undersøgelser, der drøftes ved tværgående konferencer. I det omfang det er muligt, vurderer man også tolkningen af billedet, og hvorvidt gældende retningslinjer er fulgt. Konstaterede mangler drøftes med de respektive leverandører med henblik på at afhjælpe problemerne og forebygge gentagelser.

8 7 29. Sammenfattende kan det konstateres, at regionerne kan stille krav om kvalitet og opfølgning i udbudsaftalerne. I de kontrakter, der er relevante for de konkrete sager, har Region Hovedstaden opstillet kvalitetskrav med udgangspunkt i de kliniske retningslinjer og indført opfølgningsmuligheder. Endvidere oplyser regionen løbende at have fulgt op på overholdelsen af kravene. Regionerne: speciallægeoverenskomsten 30. For ydelser udført efter speciallægeoverenskomsten fastlægges kvalitetskrav og -opfølgning i overenskomsten, som indgås mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Den enkelte region har ikke mulighed for at stille krav eller foretage opfølgning, der ligger ud over overenskomsten. Der kan dog indgås lokale ændringsaftaler, såfremt parterne kan opnå enighed om disse. Der er således en afgørende forskel i regionernes muligheder for at stille krav og følge op på ydelser udført efter overenskomsten i forhold til ydelser udført efter fællesaftalerne og udbudsaftalerne. Ministeriet oplyser i sin redegørelse, at overenskomsten i sin nuværende form ikke giver regionerne de samme kontrol- og sanktionsmuligheder som for ydelser, der udføres i henhold til fællesaftaler og udbudsaftaler. 31. Kvalitetskravene i den gældende speciallægeoverenskomst består af et generelt krav om, at den praktiserende speciallæge gennem kontinuerlig efteruddannelse skal fastholde sin kompetence på et højt fagligt niveau. Derudover indeholder overenskomsten bestemmelser vedrørende krav til mammografiundersøgelser. Til kvinder under 30 år anvendes mammografiundersøgelse kun restriktivt (så lidt som muligt), sådan som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Endvidere kan mammografiundersøgelser kun foretages i speciallægepraksis, når der er tale om kvinder med vage eller ukarakteristiske symptomer. Når der er begrundet mistanke om brystkræft, kan undersøgelse ikke foregå hos praktiserende speciallæge. Det er desuden et krav, at den udførende speciallæge har erfaring fra ansættelse på en specialafdeling og rutinemæssigt har udført mammografier. 32. I overenskomsten kræves således alene, at den enkelte speciallæge har erfaring og rutine med mammografi. I Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de kliniske retningslinjer anbefales det, at der udføres henholdsvis min og min. 500 mammografivurderinger om året pr. speciallæge, når der er tale om kvinder med vage eller ukarakteristiske symptomer, som er dem, der i henhold til overenskomsten må undersøges hos en praktiserende speciallæge. 33. Danske Regioner har oplyst, at den gældende overenskomst implicit indbefatter, at de privatpraktiserende speciallæger lever op til alle relevante retningslinjer og anbefalinger. Foreningen af Praktiserende Speciallæger oplyser til Danske Regioner, at foreningen er enig i, at speciallægeoverenskomstens ydelser skal udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger. 34. Hvis overenskomstens bestemmelser overtrædes, kan samarbejdsudvalget sanktionere den part, der har overtrådt overenskomsten. Udvalget består af repræsentanter for regionerne og for fagforeningen. 35. Regionernes opfølgning på ydelser leveret efter speciallægeoverenskomsten består i henhold til denne af én årlig opgørelse af, hvilke ydelser de enkelte speciallægepraksisser leverer og til hvor mange patienter. Regionen kan foretage nærmere undersøgelser, hvis der konstateres et ydelsesmønster, der afviger fra gennemsnittet.

9 8 Den årlige opgørelse af ydelsesmønstret i speciallægepraksis kan ikke afsløre problemer med manglende fund af brystkræft, da opgørelsen kun vedrører, om en given speciallæge anvender samme undersøgelses- og behandlingstyper i samme omfang som øvrige speciallæger. Ifølge ministeriet er formålet med opgørelsen af ydelsesmønstre heller ikke at kontrollere kvaliteten. 36. Sammenfattende kan det konstateres, at regionerne kun kan stille de kvalitetskrav til mammografiundersøgelser i speciallægepraksis og foretage den opfølgning, som fremgår af overenskomsten. Der er altså ikke de samme muligheder for at stille krav, som eksisterer for ydelser efter fællesaftaler og udbudsaftaler. I den gældende overenskomst er kravene på mammografiområdet ikke så specifikke som de krav, der fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de relevante kliniske retningslinjer. Endvidere indeholder overenskomsten i dag ikke mulighed for, at regionen kan foretage en systematisk opfølgning på kvaliteten af de ydelser, som de privatpraktiserende speciallæger leverer. V. Sundhedsmyndighedernes fremadrettede initiativer Initiativer som følge af de konkrete sager 37. Som opfølgning på medieomtalen af de 3 sager sendte Sundhedsstyrelsen et brev til regionerne med henblik på at gøre regionerne opmærksomme på deres kvalitetsansvar for offentligt betalte mammografiydelser hos private leverandører. Brevet er omtalt i pkt Region Hovedstaden har ligeledes indskærpet ansvarsforholdene i sin organisation, herunder at de ansatte og organisationen skal være opmærksomme på, at de har et ansvar for at rapportere videre, hvis de får kendskab til forhold, som kan have negativ indflydelse på patientsikkerheden. 39. Danske Regioner har gennemgået fællesaftalerne på mammografiområdet og har suspenderet dele heraf med 2 leverandører. 40. Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen er som opfølgning på sagen om anvendelse af mammografiudstyr i modstrid med påbud (kap. II) blevet enige om, at Sundhedsstyrelsen i fremtiden vil orientere Danske Regioner direkte, hvis en privat leverandør eller en aktør i det offentlige sundhedsvæsen får et påbud mod anvendelse af udstyr til diagnostik eller behandling eller en indskærpelse i henhold til lovgivningen om medicinsk brug af røntgenudstyr. Generelle initiativer 41. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser, at departementet sammen med Sundhedsstyrelsen overvejer, om der er grundlag for at foreslå ændringer af Sundhedsstyrelsens tilsyn med henblik på at forbedre patientsikkerheden. Konkret overvejer ministeriet at indføre registrering af private leverandører og på baggrund heraf at føre et proaktivt tilsyn. Ordningens nærmere udformning er endnu ikke fastlagt. 42. I forhold til ydelser efter speciallægeoverenskomsten har Danske Regioner og Region Hovedstaden oplyst, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn som led i forhandlingerne om den næste overenskomst fremsætter følgende krav: en eksplicit forpligtelse til at følge relevante kliniske retningslinjer på de områder, som speciallægepraksis varetager en drøftelse af initiativer, der i højere grad kan sikre efterlevelse af lovgivningskrav og kliniske retningslinjer m.m., jf. de aktuelle sager, der verserer om ultralydsskanning og mammografi.

10 9 Desuden har Danske Regioner oplyst følgende: Danske Regioner er i samarbejde med Foreningen af Speciallæger i gang med et projekt om Kvalitetsudvikling i speciallægepraksis (KVIS). Udvalget om Fremtidens Speciallægepraksis, som er nedsat af overenskomstens parter, har anbefalet, at der stilles samme kvalitetskrav til praktiserende speciallæger som til de offentlige sygehuse og andre offentlige samarbejdsparter. Anbefalingen indgår også i forhandlingerne om den næste overenskomst. 43. I forhold til udbudsaftalerne har Region Hovedstaden oplyst, at regionen siden september 2010 har indarbejdet krav i kontrakterne om regelmæssig afrapportering på udvalgte kvalitetsparametre. Dette vil også gælde eventuelle fremtidige udbud af kliniske mammografiundersøgelser. VI. Afslutning 44. I mit notat til Statsrevisorerne af 13. september 2010 behandlede jeg de kvalitetskrav og den opfølgning herpå, som regionerne har taget initiativ til vedrørende ydelser, der udføres efter fællesaftalerne. Jeg finder fortsat disse initiativer tilfredsstillende. 45. I dette notat behandler jeg en række konkrete sager, der vedrører 3 problemstillinger: anvendelse af mammografiudstyr i modstrid med påbud for ringe billedkvalitet ved mammografiscreening manglende fund af kræft ved klinisk mammografi. 46. På grundlag af de redegørelser mv., som Rigsrevisionen har modtaget vedrørende de 2 problemstillinger om henholdsvis anvendelse af mammografiudstyr i modstrid med påbud (jf. kap. II) og for ringe billedkvalitet (jf. kap. III), vurderer jeg, at myndighederne i disse sager har varetaget deres ansvar i overensstemmelse med lovgivningen. 47. Vedrørende problemstillingen om manglende fund af brystkræft (jf. kap. IV) konstaterer jeg, at regionerne har myndighedsansvaret for kvaliteten af regionalt finansierede mammografiundersøgelser udført af private leverandører uanset aftalegrundlag (fællesaftaler, udbudsaftaler eller speciallægeoverenskomsten), mens Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn. Derudover kan styrelsen vejlede og oplyse. Myndighederne har taget en række initiativer og er i gang med at følge op i de konkrete sager. Jeg vil følge myndighedernes opfølgning på sagerne. 48. I gennemgangen af de konkrete sager har jeg særligt hæftet mig ved følgende 3 forhold: regionernes manglende mulighed for at følge op på kvaliteten af ydelser, der udføres efter speciallægeoverenskomsten Sundhedsstyrelsens reaktive tilsyn fraværet af bindende krav til udførelsen af mammografiundersøgelser. 49. I forhold til mammografiydelser, der udføres efter speciallægeoverenskomsten, konstaterer jeg, at overenskomsten i sin nuværende form ikke giver regionerne mulighed for systematisk opfølgning på kvaliteten, på trods af at regionerne har myndighedsansvaret for ydelserne. De opfølgningsmuligheder, som findes for ydelser, der udføres i henhold til fællesaftaler og udbudsaftaler, eksisterer således ikke for ydelser efter speciallægeoverenskomsten. I kontrakter efter fællesaftalerne og udbudsaftalerne kan opfølgning indskrives i kontrakterne. I de kontrakter, der er relevante for de konkrete sager, har regionen fx indføjet mulighed for journalaudit og regelmæssige opfølgningsmøder om kvaliteten i kontrakterne. For ydelser i henhold til speciallægeoverenskomsten er regionens eneste mulighed for løbende op-

11 10 følgning den årlige opgørelse af ydelsesmønstret, hvis formål dog ikke er at kontrollere kvaliteten. Jeg konstaterer desuden, at regionerne kun kan stille de kvalitetskrav, som parterne er enige om i overenskomsten. Kvalitetskravene til mammografiundersøgelser i den gældende overenskomst er ikke så specifikke, som Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de kliniske retningslinjer. Danske Regioner har dog oplyst, at der i overenskomsten er en implicit enighed mellem dem og Foreningen af Praktiserende Speciallæger om at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger. 50. Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed efter sundhedslovens 215. Jeg konstaterer, at Sundhedsstyrelsen oplyser, at dette tilsyn i dag udelukkende er reaktivt. Det gælder således også for tilsynet med sundhedspersoners faglige virksomhed i de konkrete sager. Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser imidlertid, at man for tiden overvejer, om der er grundlag for at foreslå mere grundlæggende ændringer af Sundhedsstyrelsens tilsyn for at forbedre patientsikkerheden, herunder mulighederne for registrering af og proaktivt tilsyn med privat sundhedsfaglig virksomhed. Jeg vil følge ministeriets arbejde med dette. 51. Endelig må jeg konstatere, at der ikke er bindende krav til udførelsen af mammografiundersøgelser, uanset om de udføres i offentligt regi eller af private leverandører, på nær det generelle krav om omhu og samvittighedsfuldhed, som gælder for enhver sundhedspersons faglige virksomhed. Det er det krav, Sundhedsstyrelsen fører reaktivt tilsyn med. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mammografiundersøgelser og de kliniske retningslinjer fra de faglige selskaber m.m. er kun vejledende, medmindre de fx skrives ind i en kontrakt, som der er mulighed for i en fællesaftale eller en udbudsaftale. 52. I forbindelse med udarbejdelsen af notatet har Sundhedsstyrelsen tillige oplyst, at der findes sager om manglende fund af brystkræft på offentlige sygehuse, som svarer til de sager, der behandles i notatets kap. IV. 53. Samlet set er det min vurdering, at kvaliteten af sundhedsydelser er et vigtigt problemfelt. På baggrund af de oplysninger, Rigsrevisionen har modtaget i forbindelse med udarbejdelsen af dette notat, finder jeg det uklart, hvordan sundhedsydelsernes faglige kvalitet generelt sikres, dvs. ikke kun i forhold til mammografiundersøgelser eller ydelser hos private leverandører. Jeg har derfor besluttet at igangsætte en større undersøgelse om kvalitet i sundhedsvæsenet som helhed. I undersøgelsen vil jeg bl.a. følge myndighedernes arbejde med at følge op på de konkrete sager, jf. pkt. 47, og Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at indføre registrering af og proaktivt tilsyn med private leverandører, jf. pkt I forhold til beretningen om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse (beretning nr. 15/2008) betragter jeg punktet om kvalitet som afsluttet. 55. Jeg vil fortsat følge: Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at vurdere sammenhængen mellem anvendelsen af sundhedsforsikringer og ventetiden i det offentlige sundhedsvæsen. Henrik Otbo

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Sundhedsudvalg Dato: 23.november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195

Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Meddelelse nr. 22.11 Emne: Mammografier på Røntgen-Ultralydsklinikken A/S, Amagerbrogade 195 bilag Koncerndirektionen Kongens Vænge 2

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af aktivitet på sygehusene December 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010. Emne: Orientering om flytning af personalet på Hørsholm Hospital

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010. Emne: Orientering om flytning af personalet på Hørsholm Hospital REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Meddelelse nr. 6.01 Emne: Orientering om flytning af personalet på Hørsholm Hospital 1 bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/04 om visumadministrationen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Michael Medom Hansen Sendt: 4. oktober 2010 19:42 Til: Søren Hasselpflug; kkn@stm.dk Cc: Frederikke Beer; Kristian Wendelboe; Emil Niragira Rasmussen; Kristoffer Böttzauw;

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2. -kvoteregisteret. Juni 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om administrationen af CO 2 -kvoteregisteret Juni 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kommunernes beskæftigelsesindsats over for kontanthjælpsmodtagere Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse December 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om aktiviteter og udgifter i praksissektoren (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04

RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 RIGSREVISIONEN København, den 25. marts 2004 RN B201/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Trafikministeriets valg af operatør på jernbanestrækninger i Midt- og Vestjylland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om samarbejde mellem regioner og tilsynsmyndigheder vedrørende enkeltpersoner i praksissektoren

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om samarbejde mellem regioner og tilsynsmyndigheder vedrørende enkeltpersoner i praksissektoren REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 01-11 Vejledning om samarbejde mellem regioner og tilsynsmyndigheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet Januar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Registrering af og tilsyn med visse

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om brystkræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere