Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015"

Transkript

1 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6 Opsummering... 8 Sagsbehandler MICHJ

2 Indledning Vederlagsfri fysioterapi giver borgeren adgang til fysioterapi for at forbedre, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt, svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. For at få vederlagsfri fysioterapi, skal man have en henvisning fra egen læge eller en speciallæge. Henvisningen skal indeholde en beskrivelse af det aktuelle sygdomsbillede samt den funktionsnedsættelse, som fysioterapien skal rettes mod. I 2008 overtog kommunerne myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Samtidig blev det aftalt, at regionerne fortsat administrerer ordningen med hensyn til bl.a. udbetaling af honorarer, yderadministration, løbende rådgivning og udarbejdelse af statistik. Dette har afstedkommet nye udfordringer for de involverede parter. Den enkelte patient er som hidtil sikret frit valg i forhold til behandling i kommunalt regi eller hos praktiserende fysioterapeut. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for den vederlagsfri fysioterapi hos praktiserende fysioterapeut til personer med svært fysisk handicap. Når en patient opfylder kravene for vederlagsfri fysioterapi udskriver den praktiserende læge en henvisning. Denne henvisning giver ret til fysioterapeutisk behandling på hold eller til individuel behandling. Såfremt patienten har behov for mere end 20 individuelle behandlinger inden for et år, skal der udstedes en undtagelsesredegørelse, som underskrives af patienten, fysioterapeuten samt henvisende læge. Patientgruppen af personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal som udgangspunkt tilbydes vederlagsfri fysioterapi på hold. Individuel behandling er dog ikke udelukket, men fysioterapeuten skal udfærdige en undtagelsesredegørelse med faglige begrundelser for, hvorfor individuel behandling er nødvendig. Denne gruppe patienter er ikke berettiget til ridefysioterapi. Sideløbende hermed kendes den enkelte fysisk handicappede ofte i det kommunale regi og modtager tilbud herfra. Med sådanne to parallelle systemer er der en potentiel risiko for, at behandlingen af den enkelte patient sker ukoordineret mellem den behandlende fysioterapeut og kommunen, samtidig med at der er risiko for unødige dobbelttilbud. Frederikssund Kommune har den seneste årrække oplevet en stigning i udgiften til vederlagsfri fysioterapi. Dette notat skal forsøge at give et overblik over styringsmulighederne og udgiften til den vederlagsfri fysioterapi. 2/8

3 Styring af området Visitation og serviceniveau Det er den praktiserende læge, der visiterer til vederlagsfri fysioterapi hos de privatpraktiserende fysioterapeuter eller kommunale tilbud. Henvisningen foregår i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til servicen. Der er udarbejdet en detaljeret diagnoseliste, som beskriver, hvilke diagnoser der giver adgang til vederlagsfri fysioterapi 1. Det er den enkelte fysioterapeut der på baggrund af lægehenvisningen fastlægger den konkrete service (indhold og omfang) indenfor rammerne af overenskomsten mellem regionerne og danske fysioterapeuter. Behandlingen kan foregå som individuel behandling eller holdtræning. Som udgangspunkt skal den vederlagsfri fysioterapi for de progressive lidelser ske som holdtræning, men der kan undtagelsesvis gives individuel behandling, hvis læge og fysioterapeut vurderer det. Ridefysioterapi kan kun foregå som holdtræning. For de svært fysisk handicappede gælder det, at hvis den individuelle behandling overstiger 20 gange pr. år, skal behovet dokumenteres og underskrives af både fysioterapeut og læge og fremsendes til det regionale samarbejdsudvalg. Kommunerne har mulighed for selv at udbyde vederlagsfri fysioterapi og etablere hold ved egne eller private institutioner. Borgerne er dog frit stillet i forhold til, hvilket tilbud de vil vælge, da området er omfattet af frit valg. Overordnet regional styring De overordnede rammer for styring af området fastlægges i de overenskomster, der indgås mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Af overenskomsten fremgår, hvem der er berettiget til ydelsen, og under hvilke betingelser ydelsen skal leveres af de praktiserende fysioterapeuter. Honorarer for ydelserne fastlægges ligeledes i overenskomsten. Der er nedsat et regionalt samarbejdsudvalg som bl.a. varetager praksisplanlægning, klagesager m.m. Samarbejdsudvalget består af 8 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af regionsrådet, 2 medlemmer er udpeget af kommunerne i regionen og 4 medlemmer er udpeget af Danske Fysioterapeuter. Det er kun fysioterapeuter som har indgået aftale med regionerne som kan udføre vederlagsfri fysioterapi. Herudover kan kommunerne som tidligere nævnt etablere egne tilbud. Det er samarbejdsudvalget, der bestemmer, hvor og hvor mange fysioterapeuter der kan praktisere i regionen. Det fastlægges i den 4-årige praksisplan. Den overordnede styring af økonomien sker ved, at de samlede udgifterne til den vederlagsfri fysioterapi ikke må overstige en på landsplan fastlagt økonomisk ramme. Baggrunden for beregningen er et givet antal patienter 1 3/8

4 på landsplan. Den overordnede økonomiske ramme er således fastlagt på landsplan. Regionerne styrer området ved at den enkelte fysioterapeuts gennemsnitlige udgift pr. patient følges og måles i forhold til både et regions- og landsgennemsnit. Det er regionerne, der igangsætter konkrete initiativer ift. den enkelte yder, såfremt udgiften pr. patient overstiger en vis procentdel. For den enkelte kommune betyder styringen på regionalt niveau, at man som enkeltstående kommune godt kan have et højt udgiftsniveau uden at det betyder noget for den samlede ramme. Derfor er det vigtigt, at den enkelte kommune har fokus på egen udvikling og rapporterer til regionen, hvis man ser en særlig udvikling. For at sikre serviceniveau, faglighed og økonomistyring fremgår det endvidere af overenskomsten, at kommunerne har til opgave at fremme, at der etableres en dialog på kommuneniveau med de praktiserende fysioterapeuter om indholdet og omfanget af den vederlagsfri fysioterapi samt at fremme koordination og samarbejde mellem de praktiserende fysioterapeuter og de praktiserende læger. Rigsrevisionen har tidligere peget på netop styringen af praksissektoren som et problem for regionernes mulighed for at styre aktivitet og udgifter. Og man anbefaler, at de overordnede rammer ændres for at give bedre styringsmuligheder. Rigsrevisionen fremhævede bl.a. behov for at forbedre mulighederne for at kontrollere og følge op på de ydelser, som leveres. I dag baseres kontrolsystemet på tillid til at yderne indberetter de ydelser patienterne har modtaget. Administration og datagrundlag Regionerne varetager på vegne af kommunerne en række administrative opgaver som yderadministration, afregning og generering af statistik, årlige opgørelser mv. Kommunerne betaler et fast beløb for opgavevaretagelsen. Det er regionen, som udbetaler honorar til de praktiserede fysioterapeuter, og fører kontrol med den enkelte fysioterapeut. Honorarudgiften videresendes til kommunen en gang pr. måned. Kommunen modtager i forbindelse med afregningen oplysninger om bl.a. yder, ydelser og honorarer pr. cpr. nr. Herudover modtager kommunen kvartalsvise og årlige statistikker over udgifter, antal patienter, antal ydelser, diagnoser m.m. på kommuneniveau men ikke på yderniveau. Statistikken kan især bruges til at forklare udviklingen i aktivitet og økonomi. Statistikken er mindre anvendelig til den konkrete styring, idet der er behov for mere detaljerede oplysninger på yderniveau. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, medmindre der foretages et større manuelt arbejde med at sammentælle oplysninger. 4/8

5 Udviklingen i Frederikssund Kommune Totalforbrug Vederlagsfri fysioterapi i Frederikssund Kommune Speciale Speciale 58 Genoptræning Teddy Øfeldt Speciale Vederlagsfri fysioterapi Speciale Vederlagsfri ridefysioterapi TOTAL Kilde: Notus Kommunal Den største procentvise stigning er sket på ridefysioterapiområdet i forhold til perioden fra Dog er speciale 62 også haft en stor stigning, og er klart den største udgift i forhold til den vederlagsfri fysioterapi. Årsagen til det lave forbrug i 2008 er begrundet i at kommuner overtog opgaven august I 2012 stoppede ordningen for vederlagsfri fysioterapi i forhold til Speciale 58 Teddy Øfeldt da de overgik til at være specialsygehus pr Den procentvise stigning i udgift i årene Årstal Stigning i samlet udgift 11,5 % 7,2 % 15,9 % 10,0 % Kilde: Notus Kommunal Som det ses er den procentvise stigning meget varierende fra år til år. Dog er det bemærkelsesværdigt at der er en stigning for hvert år. 5/8

6 Status i forhold til øvrige kommuner Det er relevant at sammenholde udviklingen i Frederikssund med øvrige kommuner, da dette vil belyse hvorvidt udviklingen er generel gældende. Vederlagsfri fysioterapi Speciale 62 Kommune Udgift (2012- priser, opgjort i kr.) Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Region Hovedstaden Kilde: Det fælleskommunale sekretariat for vederlagsfri fysioterapi Frederikssund Kommune har med sammenligning med øvrige kommuner, den største stigning i udgifter til speciale 62 fra Fra har Frederikssund Kommune en stigning på 28,7 %. Til sammenligning var stigning i Region Hovedstaden 9,7 %. Frederikssund Kommune har i perioden haft en stigning på 17,96 % i antallet af patienter i ordningen. Stigningen i antallet af patienter kan dog ikke forklare hele stigningen i perioden på 28,7 %, hvilket således må findes i stigning i udgiften pr. patient. Stigningen i udgift pr. patient kan ses i nedenstående tabel. Vederlagsfri fysioterapi Speciale 62 (Udgift pr. patient) Kommune Udgift pr. patient (2012- priser) Udvikling Allerød ,31% 0,66% -2,67% Fredensborg ,50% -6,18% -7,59% Frederikssund ,07% 2,87% 9,12% Gribskov ,63% -4,09% -1,57% Halsnæs ,36% 0,69% 6,10% Helsingør ,38% -1,61% 0,72% Hillerød ,41% 0,14% -4,28% Hørsholm ,33% -5,36% -5,67% Region Hovedstaden ,20% -3,12% -3,32% Kilde: Det fælleskommunale sekretariat for vederlagsfri fysioterapi 6/8

7 De næste tabeller ser nærmere på udviklingen for ridefysioterapi, sammenlignet med øvrige kommuner i planområde Nord. Vederlagsfri fysioterapi Speciale 65 (Ridefysioterapi) Kommune Udgift (2012- priser, opgjort i kr.) Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Region Hovedstaden Kilde: Det fælleskommunale sekretariat for vederlagsfri fysioterapi Frederikssund Kommune har klart den største udgift til vederlagsfri fysioterapi i forhold til ridefysioterapi. Frederikssund har siden 2011 haft en markant større udgift end øvrige kommuner, dog er udviklingen forholdsvis stabil. Vederlagsfri fysioterapi Speciale 65 (Antal patienter) Kommune Antal patienter fordelt på kommuner Allerød Kommune Fredensborg Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Helsingør Kommune Hillerød Kommune Hørsholm Kommune Region Hovedstaden Kilde: Det fælleskommunale sekretariat for vederlagsfri fysioterapi Frederikssund Kommune har klart flest patienter der modtager ridefysioterapi, dog er udgiften pr. patient også højere i Frederikssund Kommune end i de øvrige kommuner. 7/8

8 Opsummering Følgende er en kort opsummering over dette notat. Frederikssund Kommune har oplevet en stigende tendens i forhold til udgiften til vederlagsfri fysioterapi. Udgiften til Teddy Øfeldt er stoppet, ved omlægningen af Teddy Øfeldt til specialsygehus i Gældende for de to tilbageværende specialer for vederlagsfri fysioterapi er: Speciale 62 Frederikssund Kommune har en stigning i udgiften til vederlagsfri fysioterapi speciale 62, en stigning der er større end de øvrige kommuner i planområde Nord i perioden Stigningen kan primært forklares ved stigning i antal patienter, men også ved en stigning i ydelse(r) pr. patient. Speciale 65 Frederikssund Kommune har klart den største udgift til ridefysioterapi speciale 65 i planområde Nord. Frederikssund Kommune har klart flest patienter der modtager ridefysioterapi speciale 65 i planområde Nord Frederikssund Kommune har den største udgift pr. patient til ridefysioterapi speciale 65 i planområde Nord Udviklingen for ridefysioterapi speciale 65 er nogenlunde stabil for Frederikssund Kommune. 8/8