Transkript

1 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a ""

2 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine Cylinderdiameter: " Slaglængde: 36" 2 Stk. enkeltbundede Kedler hver med 2 riflede Fyrgange. Arbejdstryk l6o Pund pr. Kvadrattomme. Risteflade 63 Kvadratfod. Hedeflade 3.Ho Kvadratfod. 1 Stk. Donkeykedel med 80 Pund Arbejdstryk. Kedler og Maskine fra Central Marine Engineering Works, Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 4 Luger. Bak 29* Bro 72* Poop 17' 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtank 535 Tons Forpeaktank 45 - Agterpeak tank ,4 x 39,5 x 21,9 West Hartlepool. 153 / 3.ool dw brutto netto Ifølge Anmeldelse Nr. 135 / 1397 dat. 6/ er Skibet bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Union, København. Registrering foretaget 6/3 1897*

3 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N W Q G.. Int Ifølge Anmeldelse Nr. 46o/l91o dat. 22/1o 191o har Sø- og Handelsrettens Sklfteretsafdeling, København, taget Selskabets Bo under Konkursbehandling. Registreret 22/lo 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 515/191o dat. l8/ll 191o har Sø- og Handelsrettens Sklfteretsafdeling solgt Skibet til: Aktieselskabet Dampskibsselskabet Hafnia A/S. (1), Kbhvn. Registreret 19/H 191o. Ifølge Anmeldelse Nr. 9o/1913 dat. 27/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Hafnia, Aktieselskab (2), Kbhvn, Registreret 3/ Ifølge Anmeldelse Nr. 143/1921 dat. 9/ er Skibet solgt til: Dampskibsselskabet Norden A/S., København. Registreret 23/ Ifølge Anmeldelse Nr. 423/1923 dat. 25/ kar Skibet forandret Hjemsted til Aalborg. Registreret 3o/ Ifølge Anmeldelse N r. 447/1923 dat. 8/ er Skibet solgt til: Rederi A/B. Viken, Viken, for Kr Intet Navneskifte. Udslettet af Register 8/ Udslettelsesprotokol Nr. 5 - II - Registreringsprotokol Nr Lloyd Gallia - Rederi A/B. Viken, Viken HernS - Rederi Å/B. Nord-Sverige, Hernosand. / kollideret med en Sluseport i Ymuiden. j 29/1 19oo grundstødt ved Nicolajeff.! 25/12 lfo4 Reddet 7 Mand af Besætningen fra norsk Bark i "Marpesia", der lastet med Petroleum var kommen i Brand i Atlanterhavet. Resten, 11 Man$, var omkommen.! 1 j 18/1o 19o7 ved Afsejling fra Sunderland til Stettin me^ Kul kollideret med Skonnert "Nairnshlre". ;

4 HANDtuo- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N W Q G. - 1 Søforklaring i Kristiania 5/ Søforhør i København 30/4 1900: Den 29* Januar 1900 grundstødte "Gallia", Kaptajn L. N. Nielsen, fra Nikolajew til Kristiania ved Nikoj lajew i Taage: Omtrent Kl. 7 S 45 Fm. klarede det op, og "Gallia", som forinden havde gaaet med langsom Fart og loddet, førtes nu med halv Fart og Ifølge lodsens Ordre uden Lodning videre i Farvandet ud for Ochakan Fort. Kort efter løb "Gallia" ind paa Grunden. Maskinen kastedes "Fuld Kraft Bak", men "Gallia" blev staaende En Isbryder søgte forgæves at bringe Skibet flot, og da der den følgende Dag var Drivis i Farvandet, sluttedes Kontrakt med en større Isbryder om for at bringe "Gallia" flot og ind til i Ochakan Eed. Dette lykkedes om Eftermiddagen, og da, "Gallia" viste sig ubeskadiget og Bjergelønnenvar deponeret, fortsattes Rejsen den 3. Februar. j Aarsagen angives at være, at Lodsen forvekslede den næstsidste Afmærkaingsstage med den sidste i Farvandet.

5 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N W Q G. V Billeder: Arkiv Negativer: Arkiv Litteratur

6 HANUcué- OG SØFARTSMUSEET ss Garibaldi.!III Berlingske Tidende Mandag Aften 24. September 1860: Foruden Dampbaaden "Svalen", der stadig gjør sin; jævnlige Tour mellem Langebro og Toldboden, og som : for faa Dage siden ogsaa har begyndt, ved Havneau- ; toriteternes velvillige Imødekommenhed, at lægge bi ved Stormbroen, vil der.kort efter Nytaar blive ; sat to lignende Dåmpbaade igang: "Garibaldi" og ; "Steen Bille". De bygges i det Løwenerske Etablisse; ment, og deres Bestemmelse er deels at gaae de sam-; me Toure som "Svalen" og deels længere Eouter. Det! er at vente, at Entrepreneuren, der ikke synes at spare noget Offer for at imødekomme Publicums Øn- \ sker, vil finde sin Regning ved denne Udvidelse af ; en Entreprise, der allerede har viist sig saa tig og hensigtssvarende. Berlingske Tidende Torsdag Morgen 25. Juli 1861: Skibs-Auction. Efter Vedkommendes Begjæring bliver Dampbaaden "Garibaldi" stillet til absolut Bortsalg ved en eneste Auction, der afholdes paa Kjøbenhavns Børs Løverdagen den 10de August førstkommende, Kl. 2 Eftermiddag, hvilket herved foreløbig bekjendtgjøres med Tilføiende, at Conditioner og Vurderingsforretning ville blive til Eftersyn paa Overretsprocurator, Cancelliraad d'auchamps Contoir, GI. Torv 18. Berlingske lidende jfredag Morgen 9- August 1861: Skibs-Auction. Efter Vedkommendes Begjæring bliver Dampbaaden "Garibaldi" stillet til absolut Bortsalg ved en eneste Auction, der afholdes paa Kjøbenhavns Børs Løverdagen den 10de dennes, middag Kl. 2. Baaden, der er forsynet med Høitryksdampmaskine af 8 hestes Kraft og Skrue, er bygget af Jern og har en Længde af 38 Fod samt en urede af 9 Fod 4 Tommer, den er 4 Fod dybgaaende og rummer 60.Passagerer. Til Baaden hører fornødent Inventarium. Den er beliggende ved Applebyes Plads og paavises fra ^omhuset ved Langebfo. Conditioner og Vurderingsforretning, hvorefter i-aaden er tazeret til Rigsdaler, ere til Eftersyn paa Oanceiiiraad, Procurator d'aucnamps oontoir, GI. Torv 18«

7 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Garibaldi. I III - 2. i Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 13. August 1861 s». _. _ _ _ _ _. _. ^ Skibs-Auction. Løverdagen den 17de August førstkommende, om j Middagen Kl. 2, bliver efter Vedkommendes Begjæ- i ring ved en eneste Auction, der afholdes paa Kjø- benhavns -sørs, stillet til absolut Bortsalg: j Dampbaaden "Garibaldi".. d'auchamp. i j Berlingske Tidende Torsdag Aften 10. Juli 1862: Dampbaaden "Garibaldi", en af de smaa Færger, der have faret her i Kanalen, foretog afvigte Fredag en Isengere Tour, idet den seilede med Fassagerer og Gods fra Kjøbenhavn til Eungsted. Omtrent Kl. 3 afseilede den fra Kallebodstrand ud for Gasværket og ankom til Eungsted Kl. 5? 50..faa Grund af Lavvande kunde den ikke, som Bestemmelsen var, lægge lige ind til Landgangsbroen, men maatte, efter at være stødt paa en Sandrevle, lade sine ses passagerer og åen ikke ubetydelige Masse Gods landsætte af en Fiskerbaad. Klokken 7 lettede den igjen og stod sydpaa. Baaden var leiet af en Privatmand til at foretage Touren. Berlingske Tidende Fredag Morgen 1. August 1862: Auction over Dampbaaden "Garibaldi". Løverdagen den 9de August førstkommende, Eftermiddag Kl. 2, bliver efter Vedkommendes Begjæring Dampbaaden "Garibaldi" opraabt til Bortsalg ved en eneste Auction, som afholdes ved Langebro, hvor Baaden er beliggende, naar den ikke er i sin sædvanlige Fart og hvor den vil være til Eftersyn. Dampbaaden, der egner sig saavel til Bugseer- som til Lystfart, er efter den iaar foretagne Besigtigelse i god og forsvarlig Stand. Dens Maskineri er paa 8 Hestes Kraft og af nyeste ConstruEtion. Maalebrevet og de øvrige Baaden vedkommende Docmmenter ere forinden til Eftersyn hos Undertegnede, der ogsaa er bemyndiget til at afslutte Salg underhaanden. C. Torp Sagførerfuldmægtig, Brolæggerstræde 13 i Stuen.

8 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Garm ex St. Enoder. NGDT./OTQ l *"i/

9 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Garm ex St. Enoder. NGDT. /OYQB. j»ni!^^^^wt"t ^w^r^ * *^-JB&" 1 ** ajabc.'^ssj-' *- h-lmm

10 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Garm ex St. Enoder. NGDT. /OYQB. III Berlingske Tidende 17. December 1946: I Følge Meddelelse fra Finland er Svitzers Bjergningsdamper "Garm" i Søndags i tæt Taage gaaet paa et Skær ud for Mantyluoto i Finland. "Garm" var paa Vej til denne Havn for at hente en engelsk Damper "La Fontaine Park", der skulde bugseres til Kielerkanalen. j "Garm" kom til at staa haardt og er læk. Da Vej-! ret samtidigt er uroligt, tilbringer Besætningen Nat ten i Land. To finske Bjergningsdampere er ude ved ; Strandingsstedet og vil, naar Vejret tillader det, gaa i Gang med Bjergningen. j Berlingske Tidende 19. December 1946; i Svltzer-Damperen "Garm", der forleden gik paa et \ Skær ved Indsejlingen til den finske Havn MSntyluo-j to, er nu bragt flot og slæbt ind i Havnen. j Bjergningsinspektør ved Svitzer, Kaptajn Fage Pe-4 tersen, er rejst op til Finland for at undersøge j Skaderne paa "Garm". i i

11 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Garm ex St. Enoder. NGDT. /OYQB. ; III Berlingske Tidende 9. Januar 1952: Den danske Hedningsdamp er "Garm", tilhørende Svit-i zer, ankom i Gaar til Famagusta for at hjælpe med til at bjerge den engelske Fragtdamper "Porlock Hill", ' Tons, der brækkede i to Stykker paa en Sandbanke under Stormen den 20. December f. M. Ved Grundstødningen omkom fem Mennesker. Man vil forsøge at bjerge de to Halvdele af Skibet hver for sig, tætte dem og slæbe dem til den nærmeste Havn, der har Dok, i der kan tage dem. \ Iøvrigt har Svitzer det sidste Par Maaneder været j beskæftiget med ved Hjælp af de fra Danmark hentede i Pontoner at hæve et rumænsk Motorskib "Midia", der var sunket ud for Beyrouth. Om alt gaar vel, skulde denne Bjergning være udført i Dag. I

12 M«.^_. - _.. -ta'ismusset HANDELS- CG SØFARTSMUSEELTII \ ss Garm ex St. Enoder. NGDT./OYQB. li "Søfart" Nr. 1. Januar 1954: Em. Z. Svitzers Bjergningsdamper "Garm" (ex St Enoder) er solgt til Ophugning i Odense. "Garm", der er bygget i Southampton i 1920 og maaler 435 brt., var Svitzers største Bjergningsfartøj i danske Farvande. Dens Dampmaskineri udviklede IHK.

13 ÆH '.; (,* ' ~*M i- LU LU W o E < o a. Q W O C/!) o. _j yj Q < o o \ > ^ i «1J * U*»f mmm ri ti o u

14 HANDLLS- OG SØFARTSMUSEET ss Garonne. NWVS. /OYDO.

15 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET SS Garonne. N W V S / O Y D O. Int.-l Bygget 1899 ~ Robert Stephensen & Co., Newcastle. 1 Stk. NHK. - l.ooo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter 19,5~32,5~54 n Slaglængde 36 5T 2 Stk. skotske Kedler hver med 3 Kanaler. Risteflade 99 Kvadratfod Hedeflade Kvadratfod, Diameter 13*5 Fod. Længde lo Fod. Kedler og Maskine fra Robert Stephensen 8c Co. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk og Well Deck. 2 Master. 4 Luger: l4xl4, 2 a 26xl4 og 16x14 Fod. Bak 28' Overbygning midtskibs 62' Halvdæk 96' 4 vandtætte Skodder. Vandballast: Dobbeltbundtanke 335 Tons Agterpeaktank 12-25o,3 x 35,2 x 19,o' Kubik: lol.ooo cbf. Korn 93-ooo - Sække I69 / I.685 dw. 1.5o2 brutto 89o netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 423/1899 dat. 21/ er Skibet bygget til: A/S. Det Forenede Dampskibs Selskab, København. Registrering foretaget 3o/ / Kollision i Kielerkanalen. "Garonne" sejlede for langsom Fart. Der blev styret Bagbord over for at komme ind midt i Løbet, men der opstod under Manøvren Fare for Kollision med tysk ss "Harald". Det viste sig ogsaa, at "Harald" gik uklar af "Garonne", hvis Agterskib blev tørnet. Umiddelbart efter gik "Garonne" paa Grund, men kom straks flot ved egen Hjælp. Kun ringe Skade ved Kollisionen. 15/ anmeldt solgt til Ophugning hos Nobels Explosive Co. Ltd., Irvine Harbour near Ardrossan, for 4.9oo Pund Sterling. Udslettet af Register 22/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr. 14 Fa, 1?. 173.

16 -v> 'O: v VU V. S ui ^ U V 3' ^ *U U -U! U^i,Vi U- * U i -i! lv t i C! 5 1 -S i 1 T^'^1 1 1 i!k- K?~ Y 1^. 4 N^

17 r* X **>, e^ u ^y.vs fu t:l 4 M VI u~ 4 UA.% a s ^ O Vjf h u Y s R US o 1 V«i. rk 5 ^ I u u. > I \T ^ vi J &}? "bc? Y> %r\ <Y Y^ >-> v?

18 !-AJ\IJ I_O- '--O -U'.''i.-i i O ss Garonne ex Seine. 0 Y B H.! III - Berlingske Tidende 13. Februar 1949: I Sø- og Handelsretten er der afholdt Søforhør i Anledning af DFDS.s Damper "Garonnes" Grundstødning den 3- Februar paa "Koen" ud for Korsør Havn. Skibet v r 'paa Sejse fra Middelfart til Korsør. "Garonnes" Fører? Kaptajn H. M. Vejlin forklarede om Aarsagen til Grundstødningen, at Skibet var uden for Korsør Kl. 0,25? det blussede flere Gange efter Lodsj men der kom ingen. Da "Garonne" derefter skulde vige for en Færge? der kom ud fra Havnen? kom Skibet uden for Fyrlinien og haard Vind og sydgaaende Strøm satte yderligere Damperen ud af Kurs? saa den maatte gaa Sønden om i Stedet for Norden om "Koen", giens Færgen passerede paa den anden Side af Grunden. Kl. 0?50 tog "Garonne" Grunden. Skibet blev taget af Grunden af Svitzers "Bien". Dykkerundersøgelse viste at Skaden paa "Garonne" indskrænkede sig til? at der var skrabet lidt Bundfarve af. Berlingske Tidende 14. December 1949: Oslo? Tirsdag: Det BRT. store danske Dampskib "Garonne" er i Gaar stødt paa Grund ved Haugesund paa Norges Vestkyst. Skibet? der tilhører Det Forenede Dampskibs Selskab, var ved at lægge til Kajen I Haugesund, da det stødte paa Grund. Skibet tager ikke Vand Ind, og man har ikke konstateret større Skader. Da "Garonne* ikke kan klare sig af Grunden ved egen Hjælp, er der rekvireret Slæbebaadsassistance fra sn. Berlingske Tidende 4. Februar 1950: Det danske Dampskib "Garonne" paa Brutto Tons kom i Aftes til Stavanger efter i Gaar Morges at maatte opgive et Døgns Kamp mod Storm og Sø uden at komme ud af Stedet. En af Matroserne er saaret, og en Dækslast paa 270 Tons Tran er gaaet over Bord. i Døre er slaaet ind, Broens Gelænder er forsvundet, og Stormen har fejet Skibsklokken, Trosser, Wirer og Presenninger bort. j I Lukafet forude var der tiis ids t saa meget Vand,] at Mandskabet ikke kunde opholde sig der, og der ; lugter af Tran over hele Skibet. j "Garonne" tilhører DFDS. og har en Besætning paa i 22 mand. Det føres af Kaptajn Mortensen. i

19 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET III - ss Garonne es Seine. 0 Y B H. Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 15. Juni 1954: Det Forenedes gamle Dampskib "Garonne", der gennem i et Aars Tid har været oplagt i København? blev i Gaar j hentet af den tyske Bugserbaad "Alk"? der skal slæbe! Skibet til Ophugning i Tyskland. Køberne er Firmaet j Eisen und Metall, Dehr & Co., Hamborg. "Garonne" er bygget i Newcastle , men det har gennemgaaet Ombygning og store Istandsættelser flere Gange, sidst efter den anden Verdenskrig. Skibet maaler Brutto-Eegistertons og laster Tons : dw. "Garonne" sejlede oprindelig i Frankrigsfarten, : men i de sidste Aar den var i Fart, gik den paa Vest- 1 norge. I den sidste Krig var d.en udenfor Danmark og sejlede under engelsk Flag.

20 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms G. C. Amdrup. 0 X X C. \ III - 1, Dansk Søfarts Tidende 11. Juli 1947: lørdag den 26. April 1947 søsattes ved A/S. Frederikssund Skibsværft det nye Grønlandsskib, som bygges til Grønlands Styrelse. Det nye Skib, som ved Afløbningen fik Navnet "G. C. Amdrup"? blev bestilt i Slutningen af 1943, efter at "Gertrud Kask" og "Hans Egede" var gaaet tabt under Krigen. Skibet er specielt konstrueret med Farten paa Kolonierne i Østgrønland for Øje og er bygget af Egetømmer med meget svære Materialedimensioner, saaledes at det kan modstaa Polarisens Tryk. Der er til Skibet medgaaet ca Kubikmeter Egestammer fra alle Landets Egne, Sønderjylland, Nørrejylland? Sjælland og Lolland-Falster. Det betyder en svære Egestammer, og kun de allersværeste Stammer kan anvendes til et Skib af denne Art? idet mange af de endelige Materialedimensioner paa Bundstokke? Kølsvin o. 1. er op til l/2 Meter tykke. Klædningen er 130mm tyk, og udenpaa den ligger en Ishud? der er 80 mm tyk, og som udvendig er beslaaet med Jern. Kølen er af Bøg i 3 Længder. Ogsaa den er ca. en ;! halv Meter dyb. Den bestaar af 3 Stykker. 1 Bøgestamme kom fra Dyrehaven, 1 fra Sorø og 1 fra Sønderjylland. I Længde overalt er ca. 55,0 Meter, Længden mellem j P.P. ca. 46," Meter, Bredde ca. 11,6 Meter? Sidehøj-; de til Hoveddæk ca. 5,2 Meter? Dødvægt (Lasteevne) ca. 800 Tons? Kubikindhold af Lastrum ca. 540 Kubik- meter, Brændselsoliebeholdning 12a. 100 Tons? Fersk- i vandsbeholdning ca» 40 Tons. j For at gøre Skibet saa velegnet som muligt til I Sejlads i svær Is, og hvor det er nødvendigt at kun- ne manøvrere med langsomt gaa ende Drivskrue med i stor Kraft, har man valgt at give Skibet diesel- j elektrisk Fremdrift. Maskineriet bestaar af 2 Stk. 7-cyl. Dieselmotorer hver koblet til 1 Stk. 246 kv/. Dynamo og 2 Stk. 5-cyl. Dieselmotorer hver koblet til 1 Stk. 40 kw. Dynamo. Skruen drives af 2 sammenkoblede Elektromotorer paa ialt 600 Hk. og er i Stand til at give Skibet en Hastighed paa ca. 10 Knob. '. Skibet blev straks efter Søsætningen bugseret tili Helsingør Skibsværft? hvor det udrustes med Maskine-I ri og Indretning for Mandskabet og 20 Passagerer. i Nationaltidende Søndag 17 August 1947: Det nye Grønlandsskib "G. C. Amdrup"? der er bygget paa Værftet i Frederikssund, kom efter endt Prøvetur i Gaar Eftermiddags til København, hvor det nu vil begynde at laste. Den 26. August gaar Skibet ud paa sin første Kejse med Scoresbysund som Bestemmelsessted.»G-. 0. Amdrup" maaler 908 Brutto-Tons. Maskine-

21

22 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET o rs> H i / Zisif *% - yp-p" y%^^\f-c-i^f^ie. ^ - */* - ^4 - '7/y ^ 7s - V, - «-»_? - w* _ ^ - ^*A -,/ ri-^. V,^ - *V/* -

23 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gautatyr ex Austa. NPSH. /OYDP. 3tOW", """*S<-wwS s

24 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gautatyr ex Austa. NPSH. /OYDP. Int. - 1, Bygget 19o6 - Sunderland Shipbuilding Co. Ltd., Sunderland. 1 Stk. 111 NHK. -?oo IHK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: l6i~27-44" Slaglængde: 33" Fabrikat: North Eastern Marine Engine Co. Ltd., Sunderland. Klinkbygget af Staal. 1 Dæk. 2 Master. 3 Luger. Bak 26 Fod. Brodæk 61 Fod. Poop 21 Fod. 4 vandtætte Skodder. Vandballast 393 Tons. 229,o x 35,o x 18,1 Fod. lo? / dw brutto 693 netto. Ifølge Anmeldelse Nr. 3ol/19o6 dat. 3o/5 19o6 er Skibet som ss "Austa" bygget til: A/S. Dampskibsselskabet Frem, København. Indregistreret 31/5 19o6. Ifølge Anmeldelse Nr. 4lo/l912 dat. 17/lo 1912 er Skibet solgt til: A/S. Dampskibsselskabet Gefion, Aktieselskab, Kbhvn.,, Registreret l?/lo Ifølge Anmeldelse Nr. 7/1913 dat. 4/ har Skibet forandret Navn til "Gautatyr". Registreret 6/l Ifølge Anmeldelse Nr. 779/191? dat. 13/ er Skibet solgt til: A/S. Dampskibs-Aktieselskabet Myren, København, for Kr. I.II Registreret 21/ Ifølge Anmeldelse Nr. Skibet solgt til: /1935 dat. 13/ er Skibsreder M. Utow, Hopsalu (Tallin), for Kr og omdøbt til "Heino". Udslettet af Register 13/ Udslettelsesprotokol Nr. 6 - II - Registreringsprotokol Nr vend,

25 / grundstødt paa Hallands Vadero paa Pejse fra Methil til København med Kul og fik stor Bundskade.

26 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE ss Gautatyr ex Austa. NPSH. /OYDP. V Billeder: Arkiv Negativer: Litteratur.

27 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KR0N30RG ms G. C. Amdrup. 0 X X C. III - 2. Nationaltidende 17/ (2): riet er diesel-elektrisk, en Fremdrivningsform? der anses for særlig velegnet til Sejlads i isfyldt Far-i vand. Skibet har to Dieselmotorer? hver paa 385 HK. j der trækker hver sin Elektromotor, som igen trækker j Skruerne. Farten paa Prøveturen naaede 10,8 Knob. Skibets Lasteevne er 500 Tons dw., og det har Plads til 20 Passagerer. Besætningen er paa 22 Mand.! Skibet har to Master. Det er rigget som Skonnert, j men vil efter Bestemmelsen kun anvende Sejlene i Nødsfald. "G. C. Amdrup" har en Form, der menes at i gøre Skibet særlig velegnet til Sejlads I de isfyld-i te østgrønlandske Farvande. Det er meget stærkt byg-! get af Egetræ med Bovforstærkninger af Jernskinner, i Desuden har det under Vandlinien en Forhudning af 3 \ Tommer tykke Egeplanker. Berlingske Tidende 22. August 1947: Grønlands Styrelse kunde 1 Gaar for en indbudt, Kreds? mest bestaaende af Repræsentanter for de Sø- farendes Organisationer og Bladene? præsentere sit ' nye Skib "G. C. Amdrup", der er bygget specielt til ' den i alle navigationsmæssige Henseender vanskelige! Sejlads paa Østgrønland. "G. C. Amdrup" er en forbløffende - men til sit! Formaal sikkert uhyre hensigtsmæssig - Kombination! af det mest gammeldags og tradionelle i dansk Skibsbygning og det allermest moderne. For at kunne byg- i ge dette Skrog til et Skib paa ca. 900 Brutto Tons, i har man maattet plyndre Danmarks ældste og bedste Egeskove for deres største og fineste Træer. Set fra denne Synsvinkel er det forbavsende? at der endnu i Danmark findes saa megen haandværksmæssig Tra- j dition, at man kan bygge et Træskib af disse Dimen- ; sioner - ikke meget mindre end Nelsons "Victory". Paa den anden Side har dette Skib et Maskineri? ; der er saa hypermoderne, at der hidtil i Danmark kun findes to Skibe med tilsvarende Maskintype - den diesel-elektriske. Denne Fremdrivningsform har gennem Praksis - f. Eks. i de nyeste udenlandske Ssoryaere - Yj_ s^ Si ne fremragende Egenskaber? hvor ' det gælder Sejlads i Is? fordi den er i Stand til at spænde over enhver Kraftudfoldelse - fra den stør ste Udvikling paa Skruen til den mindste - ved den j letteste Manøvremaade og den mindste Eisiko for Ha-! vari paa Skrue, Maskineri og Skrog* Det er? saa vidt man kan skønne? den smidigste Fremdrivningsf orm, der findes for Skibe. "G. C. Amdrup" er bygget med det Formaal at for-! ene den bedste Sødygtighed med den største Evne til i at manøvrere i isfyldte og paa anden Maade vanskelige farvande. Naturligvis vil først Erfaringen vi- ; se, om de Forhaabninger, der stilles til Skibet? \ fuldtud kan opfyldes. Men efter alt at dømme, er der her bygget et Skib? som svarer til vore fine Tradi- i tioner i Grønlandsfartens Udvikling. "G. C. Amdrup", der afgaar paa sin Jomfrurejse

28 HANDELS- OG SØFARTSMUSEE! ms G. C. Amdrup. 0 X X 0. III - 3. B. T. 22/ (2) til Østkysten paa Tirsdag? føres af den veltjente Ishavsskipper i Grønlandsfarten N. P. Christensen? og dets Maskinchef bliver Eichard Nielsen. Foruden dette nyafleverede Skib har Grønlands Styrelse i øjeblikket under Bygning et noget mindre Træskib paa Holbæk Skibsværft og et større Søsterskib til "Disko" i Helsingør. Dette sidste, der ventes færdigt om et Aars Tid? vil træde ind foran "Disko" som Flagskib i Farten paa Vestgrønland. Men "G. C. Amdrup" er indtil videre - og forhaabentlig 1 mange Aar - Flagskibet i Østgrønlands-Farten.

29 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET j j ms G. C. Amdrup. 0 X X C. III - Berlingske Tidende Onsdag Morgen 18. Juli 1951: Grønlands-Skibet "G. C. Amdrup" er i Gaar Aftes i Skagerrak, paa Hjemvejen fra Østgrønland til København? blevet ramt af en Ulykke. Ved 18-Tiden indløb der fra Skibet en Eadiomeld- Ing, hvori det opgav sin Position til ca. 15 Sømil Syd for Oksøy, uden for Kristianssand. - Positionsmeldingen blev til Bestyrtelse for den modtagende Telegrafist efterfulgt af et S 0 S. - Derefter blev "G. C. Amdrups" Eadio tavs, og ethvert Forsøg paa at kalde Skibet igen var forgæves. Der blev straks sat et omfattende Eftersøgningsarbejde i Gang. Grønlandsskibet "Sværdfisken", der ogsaa er paa Hjemvejen og kun befandt sig nogle faa Sømil fra "G. C. Amdrup" fik Ordre til at finde det nødstedte Skib. Den danske Marine sendte Kl. 18,30 en Catalina-Maskine af Sted fra København. Fra den norske Kyst blev der ligeledes udsendt Flyvemaskiner og desuden to Marinefartøjer. Den første Bekræftelse paa, at der var sket en Ulykke, kom fra "Sværdfisken"? som allerede Kl. lidt før 19 meldte til København, at den nu befandt sig paa den opgivne Position? men at den 1 første Øjeblik kun kunde se et mægtigt Baal, omgivet af en kæmpemæssig Eøgseøjle. Den maatte gaa ud fra - meldte "Sværdfisken" - at det var "G. C. Amdrup", der befandt sig i brændende Tilstand. Kl. 19,50 indløb til det danske Forsvarministerium et Telegram fra en af de norkske Flyvemaskiner, der var gaaet ud paa Eftersøgning. Den meldte, at det eftersøgte Skib var omgivet af Flammer. Men den tilføjede, at den i Nærheden af Ulykkesstedet kunde iagttage tre flydende Eedningsbaade. "G. C. Amdrup", der førtes af Kaptajn L. Coulet Svendsen? havde en Besætning paa 29 Mand, og om Bord befandt sig paa denne Rejse 14 Passagerer. Kl. ca. 20,30 i Aftes indløb fra "Sværdfisken" via Skagen Radio en Melding? der gik ud paa, at alle Mennesker fra "G. C. Amdrup" - baade Passagerer og Besætningsmedlemmer - befandt sig i Baadene. Samtidig kom Opklaringen paa Ulykkens Aarsag, idet "Sværdfisken" kunde meddele, at en Cylinder i "G. C. Amdrups" Maskine var sprængt. Fra Maskinrummet havde Ilden bredt sig med rivende Hast. Hele Midtskibet, hvori Maskinerne fandtes? stod ved Eadio meldingens Afsendelse stadig i Flammer. Omtrent samtidig meddeltes fra Frederikshavn, at Svitzers Bjergningsdamper "Garm", der havde faaet Ordre til at gaa til Assistance, nu havde faaet Kontraordre og bliver liggende. Dette betyder efter al Sandsynlighed? at man anser et Forsøg paa at bjerge det brændende Skib for at være haabløst. Grønlandsdepartementets Skibsinspektør E. K. Tving havde i Aftes en Telefonsamtale med "G. C. Amdrups" Fører, Kaptajn Coulet Svendsen. Det var ved den Lejlighed? det blev oplyst, at Katastrofen skyldtes en sprængt Cylinder i Maskinen. Ulykken skete Kl. 17,20. Hvordan de nærmere Omstændigheder ellers

30 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms G. C. Amdrup. 0 X X C. 1 III - I i B. T. 18/ (2): i har været, ligger endnu uvist; hen. Forbindelsen ved i den Slags Telefonisamtaler er sjældent fremragende. Coulet Svendsen fortalte, at alle var velbeholdne om; Bord i Grønlandsskibet "Sværdfisken". Redningsbaadene blev straks sat ud, og alle forlod hurtigt Skibet. j Kun enkelte var kommet lettere til Skade. Ingen af j Passagererne var kommet noget til udover en forvre- j det Ankel. Andenmester.feter Erland Hansen havde faaet nogle overfladiske Forbrændinger ved Eksplosionen; ellers var ingen kommet noget virkeligt til. Det lykkedes ikke at faa oplyst, om Passagererne havde reddet deres Ejendele. Lasten repræsenterer ; ikke stor Værdi. Det er fortrinsvis tomt Eeturgods fra Angmagssalik. Alle Passagerer befinder sig nu sammen med Mand- i skabet om Bord paa "Sværdfisken". Katastrofen ind-. ; traf under en frisk Vestenvind, der vilde give Mod- ; vind ind til Kristianssand. Derfor besluttede man at sætte Kursen mod Skagen? hvor "Sværdfisken" kan j være i Løbet af Eftermiddagen i Dag. Blandt Passagererne var åen kendte Sygepljerske Signe West? hvis Navn har virkelig Klang i Angmagssalik paa Østkysten af Grønland, hvor hun gennem mange Aar har gjort et Kæmpearbejde blandt Befolkningen. Civilingeniør Per Andersen Høyer vender efter to Aars Grønlandsophold hjem sammen med sin Hustru og deres to Børn. Han har været beskæftiget med Bygningen af Radiostationen i Angmagssalik. Desuden vender Ingeniørerne G. Eosendahl og K. Eauchenberger hjem efter endt Arbejde, ligesom Telegrafist P. Munk vender tilbage til Danmark efter endt Hverv i Grønland. Blandt Passagererne er en grønlandsk Kateket, Boas Jonathans en, med sin Hustru og tre Børn? og endelig er der en grønlandsk Patient, Nicolaj Korneliussen, med om Bord. Allerede tidligt i Aftes havde man opgivet alt Haab om at bjerge "G. C. Amdrup". Den voldsomme Brand om Bord har ikke været til at standse, saa Skibet vil synke paa det dybe Vand. i "G. C. Amdrup" er med sine 908 Brutto Eegister Tons Danmarks største Træskib. Det blev bygget ved det store Træskibsværft i Frederikssund, der havde stort Besvær med i de danske Skove at finde det svære Egetømmer, der skulde bruges til det. Det blev afleveret fra Værftet i Naar man valgte at bygge det som Træskib, staar det i Forbindelse med? ; at man vilde have et Skib, der i givet Tilfælde kun-, de tage en Overvintring i Østgrønlands-Isen og byde ' de ombordværende bedre Forhold, end de ville kunne faa i et indefrosset Staalskib. "G. C. Amdrup" er et af de faa danske Skibe, hvis Drivkraft er diesel-elektrisk? hvilket vil sige.' at der mellem Motoren og Skruen er indskudt et elektrisk Anlæg, der driver Skruen. Maskinkraften var paa 700 HK. Det var desuden indrettet til at føre Sejl. i Man var bestyrtet 1 Grønlandsdepartementet i Aftes. Store Planer blev kuldkastet ved Meddelelsen ; om, at et af de moderne og specielt byggede Isskibe j

31 HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ms G. C. Amdrup. 0 X X C.! III B. T. 18/ (5): ikke længere kunde figurere paa Besejlingsplanen. Man ved endnu ikke, om det i en vanskelig Tid vil lykkes at finde Tonnage til Erstatning for Skibet. "G. C. Amdrup" skulde i Aar som sædvanligt have foretaget syv Dobbeltture til Grønland. Den var paa fjerde Tur, efter tre Gange at have været paa Grønlands Vestkyst. Blandt de Ubehageligheder, der følger, er Aflysningen af en stort anlagt Rejse for et internationalt Selskab af ICAO-Repræsentanter? som skulde være rejst med "G. C. Amdrup" 1 Begyndelsen af August. Netop i Gaar blev Indbydelsen og de endelige Rejseplaner sendt til Montreal. Nu maa man aflyse. At der skal fremskaffes fremmed Tonnage til østkyst-besejlingen er uomtvisteligt. Stationerne i Dan-, markshavn og Daneborg skal have livsvigtige Forsyninger. Berlingske Tidende Torsdag Morgen 19. Juli 1951: De var trætte? da de kom i Land, trætte, men lykkelige og næsten uskadte efter en Katastrofe, der kunde have kostet mange af dem Livet. De skibbrudne fra Grønlandsskibet "G. C. Amdrup" smilede og lo gennem Trætheden, flere af dem ribbede for alt deres jordiske Gods, da de naaede i Land i Skagen tidligt i Gaar Morges. Og det var Smil gennem Glædestaarer og lykkelige Gensynsscenerm der prægede Kvæsthusbroen! da DFDS.-Rutebaaden "H. P. Prior" bragte Besætningen, uden Skib og Passagererne uden Gods til København i Aftes. Alle, Passagerer og Besætning, var enige om? at ; det var en mirakuløs Redning. Allerede Humøret i Skagen viste, hvor glade de var for Hedningen? der ' for en stor Del skyldtes fremragende Sømandsskab hos Besætningen og en knusende Ro hos Passagererne selv, baade Grønlændere og Danske. Tidligt i Morges lagde Grønlandsskibet "Sværdfis-, ken" sig uden for Skagen, og to Marinekuttere førte ; den reddede Flok Mennesker Ind til Skagen? hvor en stor Omnibus ventede og førte alle 44 til Aalborg. I Frederikshavn forsynede Politimesteren Kaptajn Coulet Svendsen med ae nødvendigste Tenge til den videre Hjemfart mod København. Straks efter Ankomsten til Aalborg gik den trætte Skare om Bord i Rutebaaden "H. P. Prior". Og der berettede Kaptajn L. Coulet Svendsen om det Forlis, der i Gaar satte alle Sind i Bevægelse. Han fortalte jævnt og roligt, men vemodigt om det smukke Skib, Danmarks største Træskib? der nu ligger 500 Meter under Overfladen i Skagerrak. Den 54-aarige Mand, højt, stout Mandfolk? sejler paa 31. Aar paa Grønland. I disse 31 Aar har han ikke haft Forlis. Men det er alligevel tredie Gang? han kommer i Land uden andet Tøj? end det han staar i. Stilfærdigt og trist fortalte han, at "Amdrup" Kl. 23,50 stadig brændende var væltet om paa Siden og ved I-Tiden an-

Relaterede dokumenter

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland.

Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. SS Kai (I) ex Ganger Rolf ex Whitby Abbey. N L F V. "Int. - 1. Bygget I883 - Osbourne, Graham & Co., Sunderland. 1 Stk. 14-6 NHK. - 513 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: 25-56" Slaglængde: 36" Fabrikat:

Læs mere

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I

th tt- CO o U. CQ cc a. < o O* I H 1 W I ti t i'få ' 1 I i'få LU 3 cc a. < o U. CQ CO o < th tt- _J LU O 2: O* I o' ^ 0 0 40 fl H fh 1 1 t 1 1 1 I [ t 1 1 1 1 t 1 K 1 O 1 I 1 cd 1 c«1 (i) 1 bo I ti t O 1 tø 1 1 1 to i W I ' 1 I PÅ KROMBORG ss Kongeaa ex Tinto.

Læs mere

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«.

t : - a ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. \JF* \ 53, ' S^P~. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG i!fflw&é r MÆFts«. ss Brigit Mærsk (I), ex Comet. 0 X V E. 'i-sffrøf.,, i!fflw&é r MÆFts«. :' \ 53, ' S^P~. \t4bl \JF* V-S^SMfK* \ t : - a ^ DELS- OG SØFARTSMUSEET i BDF. ss Brigit Mærsk. (I). ex Comet. (Tankskib). 0 X V

Læs mere

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A.

ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONSORG ss Godthaab. IT J W B. / 0 2 O A. ^* s "_J s S"" 7"3 w OJ LU HJ CO 3 S CO te u. < Q to CJ O æ -j LU Q 2: < ø o: 0 co 2; 0 CC < D, o \ j pq I & i fe «-P I n 1 o 1 xb

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1.

HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG. ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. HANDELS- CG SØFARTSMUSEET PÅ KROMBORG ss Skodsborg. H W K V. / 0 U I I. 1. f s HANDELS- 03 SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG ss Skodsborg. E W K V. / O TJ L I 'HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Skodsborg

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i

(,- t< to o S. LA. f.o ^ Sf O. c I. * i. M j. m i H I. C i i. .'i C i i.'i te UJ (O rd O (,- t< Sf O LA. f.o ^ to o S < o. (0 LU Q Z. < X M j c I m i * i M CO H H I cd -p m (0 HANDELS- 03 SØFARTSMUSEET PA KR0i\3ORG H/s. Vesta (1) ex Blekinge. N H G K, HANDELS- OG SOFARTSMUSEET

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859:

Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ' ' H/s Haderslev. ",w^''.: I±I - Berlingske Tidende Tirsdag Morgen 1. Februar 1859: Haderslev, den 26de Januar: Yi underrette herved foreløbig vore Læsere om, at et anseet Firma

Læs mere

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed.

99,6 x 19,6 x 9,3 Fed. ss Cathrine. N K W R. Tn -f- _ 1 Bygget 19oo - Å/S. Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværf København. Bygge Nummer 23-1 Stk. ik NHK. - 95 IHK. Compoundmaskine. Cylinderdiameter: lo-g-21" Slaglængde: l*f" Fabrikat:

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Illustration fra Social-Demokraten

Illustration fra Social-Demokraten Før vedtagelsen af "Tændstikloven" i 1874 var det arbejdsmiljømæssige problem på svovlstikkefabrikkerne, som det hed dengang, fosfornekrosen, som langsom åd sig ind i kæbebenet, løsnede tænderne og smuldrede

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t>

HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG. Ask«N D P M. S~i t> HANDELS- OG SØFARTSMUSE PÅ KRONBORG Ask«N D P M. S~i t> ss Ask, B" D P HANDELS- OG SØFARTSMUSES! PÅ KRONBORG - 1 Begistreriagsprotokol; XIV-4-6. Registreringsdato: 17/10 1891. Certifikater: 17/10 1891,

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:!

HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET. Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! HAMDELS- OG SØFARTSMUSEET TT / I H/ s. Emma. j i i Berlingske Tidende Predag 19. Februar 1847:! Salg af Dampbaaden "Emma". Eredagen den 26de Eebruar førstkommende "bliver I paa Børsen i Middagsstunden

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

-'».pi- - -,-tf*'"* -«'."

-'».pi- - -,-tf*'* -«'.<V r^=z - :.  -  * i Kiil HOLfiMi II..S. ss Holger Danske (Isbryder). 0 Y N S a& -'».pi- - -,-tf*'"* -«'."

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Prolog Petter Relsters beretning

Prolog Petter Relsters beretning Prolog Tyskerne ville have den danske flåde udleveret, men danskerne trak tyskerne rundt ved næsen i årevis. De skibe, som tyskerne fik taget, sank mærkeligt nok i havnene, og prøvede tyskerne at straffe

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1924 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1926 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib

J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02. juli 2014. Svar på spørgsmål til EU-udbud Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 DK-6792 Rømø Tlf: +45 72 54 36 34 CVR: 34372098 EAN: 5798000860674 vadehavet@danmarksnationalparker.dk www.nationalparkvadehavet.dk J.nr: NST-942-00169 Ref: salin 02.

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1935 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART MAJ 1936 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere