ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22"

Transkript

1 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147.

2 Byplanvedtægt 22 Kokkedal-området

3 HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 22 for Kokkedal - området

4 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Hørsholm Kommune : 1. Byplanvedtægtens område. og om- Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag") fatter følgende matr. nr. : 1æ, 2bi Mikkelborg, 2a, 2e, 3b, 9c, 12ø og dele af la, 3a, 12g Vallerød, samt alle parceller, der efter den 1. april 1973 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Områdets anvendelse. Byplanområdet skal udformes og anvendes i overensstemmelse med de principper, som er indeholdt i revideret dispositionsplan III for byzonearealerne af Kokkedals og Sophienbergs jorder m. v., hvis kortbilag er vedhæftet nærværende byplanvedtægt som illustrationsplan. 1. Boligområder 1.1. Område A. Åben, lav boligbebyggelse Inden for område A, der består af delområderne Al, A2, As, må kun opføres fritliggende parcelhuse. ') Områdets nordgrænse følger sydskellet af den fremtidige Adalsvej, hvis endelige placering fastsættes efter forhandling mellem Frederiksborg amtsråd og Hørsholm og Karlebo kommunalbestyrelser, dog således, at der mindst bliver et 15 m bredt bælte mellem den fremtidige Adalsvejs endelige nordvestlige skel og de eksisterende villaparceller nord og vest for vejen i Karlebo kommune.

5 På hver ejendom må kun opføres eller indrettes en bolig for en familie. Kommunalbestyrelsen kan dog efter motiveret ansøgning i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til indretning af boliger for 2 fa milier, hvis dette ikke medfører gener for de omkringboende, og helhedsindtrykket af området derved ikke bliver ændret Område B. Tæt, lav boligbebyggelse Inden for område B, der består af delområderne Bi, B2 og Bs må kun opføres række-, kæde-, klynge- og gårdhuse eller lignende hel eller delvis sammenhængende bebyggelse For indretningen og anvendelsen af bebyggelsen inden for område B gælder samme bestemmelser som de i stk fastsatte Område C. Etageboligbebyggelse Inden for område C, der består af delområderne Cl og C2 må kun opføres etageboligbebyggelse Fællesbestemmelser for område A, B og C Ejendommene må kun anvendes til beboelse, og der må ikke udøves nogen art af virksomhed - det være sig erhvervsmæssig eller hobbybetonet - som ved støv, røg, støj, lugt, rystelser, ekstraordinær trafik, udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn kan være til gene for de omboende Med de i stk nævnte undtagelser må ejendommene ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Der må således ikke indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes sanatorier, sygehjem, klinikker, lærlingehjem, kollegier, pensionater eller klublejligheder, hvorved i denne forbindelse forstås flere lejemål, hvert bestående af et eller flere værelser i samme ejendom uden selvstændigt køkken eller godkendt køkkenindretning, men med adgang til køkken, eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning. Værelser må kun udlejes til enlige logerende, og uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse må kun udlejes et værelse af hver bolig.

6 Erhvervsmæssig opdrætning af dyr må ikke finde sted. Dyreklinikker, hundepensionater og lignende må ikke indrettes Uanset de i stk fastsatt e bestemmelser skal det være tilladt at indrette privatkontorer, atelier, konsultationsværelse, tegnestue og lignende i boligen, og i det hele taget på ejendommene at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder eller i beboelsesejendomme, når virksomheden drives af en af husstandens medlemmer og efter kommunalbestyrelsens skøn på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, kvarterets præg af beboelseskvarter ikke brydes, og virksomheden i øvrigt ikke er til gene for de omboende, fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom, eller skaber trafikgener på vejene i området Inden for områderne kan opføres de transformerstationer, som er nødvendige for at sikre kvarterernes el-forsyning, når stationsbygningernes ydre afstemmes efter den omliggende bebyggelse, byg ningshøjden ikke overstiger 3 m, og det bebyggede areal ikke er større end 30 m2. 2. Område D. Erhvervsbebyggelse 2.1. Inden for område D må kun opføres bebyggelse til detailhandel og anlægges de til bebyggelsen fornødne parkeringspladser Med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse kan dele af bebyggelsen anvendes til liberale erhverv og servicefunktioner, som har tilknytning til området Inden for området må ikke indrettes bebyggelse til eller udøves vognmands- eller fabriksvirksomhed, automobilservice eller benzinog oliesalg, ligesom der ikke må etableres udendørs oplag, herunder udendørs opstilling af affaldsposer og lignende. Der må endvidere ikke udøves nogen form for virksomhed, som ved støv, røg, støj, lugt, rystelser, ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn kan være til gene for de omboende. 3. Offentlige formål 3.1. Område E. Institutionsbebyggelse

7 Inden for område E, der består af delområderne E1 og E2, må kun opføres bebyggelse til børneinstitutioner og anlægges de til institutionerne fornødne legearealer og parkeringspladser Med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse kan bebyggelsen anvendes til andre institutionsformål Område F. Rekreative områder Område F, der består af delområderne F1 og F2 må kun anvendes i overensstemmelse med en fredningsdeklaration, der agtes tinglyst på området og udformet efter de i stk og stk angivn e hovedretningslinjer Den eksisterende bebyggelse inden for delområde F1 må kun udvides i overensstemmelse med fredningsdeklarationens bestemmelser Delområde F2 skal friholdes for bebyggelse, der ikke har direkte tilknytning til friarealernes anvendelse. 4. Fællesbestemmelser før område A, B, C, D og E Den endelige afgrænsning af byggeområderne kan på grundlag af udstyknings- og/eller bebyggelsesplaner for de enkelte områder tillades ændret under forudsætning af, at de på kortbilaget angivne principper og størrelsesforholdet mellem områderne fastholdes. 1. Fordelingsveje 3. Vejforhold. Der udlægges areal, i princippet som vist på kortbilaget og i en bredde af mindst 17 m til sikring af anlæg af følgende fordelingsveje : 1.1. Vejstrækning a)-c) 1.2. Vejstrækning b)-d) 1.3. Vejstrækning e)-f)

8 2. Andre veje Nye veje ud over de i stk. 1 nævnte skal udlægges i en bredde og med en beliggenhed, som fastsættes af kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelsen af bebyggelses- og/eller udstykningsplaner for de enkelte områder.*) 3. Adgangsforhold Vejadgang til de enkelte områder skal etableres som følger : Til delområde A1 fra vejen a)-c) ved punkt c) Til delområde A2 fra vejen e)-f) ved punkt k) alternativt fra den i 4, stk nævnte mulige vejforbindelse Til delområde As fra vejen e)-f) ved punkt 1) eller m) Til delområde B1 fra vejen a)-c) ved punkt h) Tit delområde B2 fra vejen e)-f) ved punkt j) Til delområde B3 fra vejen e)-f) ved punkt k) alternativt fra den i 4, stk nævnte mulige vejforbindelse Til delområde C1 fra vejen a)-c) ved punkt b) Til delområde C2 fra vejen a)-c) ved punkt g) 3.4. Til område D fra vejen e)-f) ved punkt f) Til delområde El fra vejen a)-c) ved punkt g) Til delområde E2 fra vejen e)-f) ved punkt f) Til matr. nr. 1k, 11, 2db Mikkelborg umiddelbart øst for byplanområdet fra vejen e)-f) ved punkt m). ' ) Frederiksborg Amtsråd har som betingelse for godkendelse af vejsystemet krævet, at muligheden for senere anlæg af de i stk , stk og stk omtalt e hovedstier som egentlige veje holdes åben, og at Børsholm Kommunalbestyrelse anlægger disse veje, såfremt den fremtidige trafikale udvikling på Ådalsvej skulle bevirke, at amtsrådet stiller krav herom.

9 4. Hovedstier 4.1. De inden for området eksisterende alleer skal i det væsentlige opretholdes og sikres som hovedstier Der udlægges areal til sikring af anlæg af følgende på kortbilaget viste hovedstier : Hovedstien c)-n) (mindste bredde af vejudlæg : 17 m) Hovedstien g)-j) (mindste bredde af vejudlæg : 17 m) Hovedstien n)-o) (mindste bredde af vejudlæg : 14 m). 5. Andre stier I forbindelse med detailplanlægningen af de enkelte områder skal udlægges areal til sikring af anlæg af andre stiforbindelser, der skal forbinde vedtægtsområdet med Rungsted Strandvej og tilstødende områder i Karlebo Kommune, samt skabe forbindelse mellem boligområderne og mellem disse og skoler, institutioner og rekreative områder. 6. Vejbyggelinjer 6.1. Langs Rungsted Strandvej er der i henhold til bestemmelserne i lov nr. 275 af 28. november 1928 pålagt byggelinje i en afstand af 10 m fra eksisterende vejmidte. 1. Område A. 4. Udstykninger Udstykning af område A skal for hvert af delområderne A1, A2 og As ske på grundlag af en udstykningsplan, der omfatter hele delområdet og tilgodeser etableringen af de i 3, stk. 3 beskrevne adgangsforhold og udlæg af de i 3, stk. 5 omtalte arealer til stier Udstykningsplanen for delområde A-2 skal udformes på en sådan måde, at muligheden for etablering af vejforbindelse til vejen e)-f) fra Bakkedalområdet i Karlebo kommune tilgodeses.

10 1.2. Ingen parceller må udstykkes i en størrelse, der er mindre end de nedenfor angivne nettoarealer (det vil sige eksklusive vej-, sti- og eventuelle fælles friarealer) : Inden for delområderne A1 og A2 : m2 Inden for delområde As : m Hver parcel skal have en sådan bredde og dybde, at den omfatter et mindst 18X18 m stort kvadrat inden for byggelinjerne. 2. Område B Udstykningsplaner for område B skal for hvert af delområderne Bi, B2 og Bs omfatte hele delområdet, og kommunalbestyrelsens approbation af en udstykningsplan forudsætter samtidig godkendelse af en bebyggelsesplan for hele delområdet, jfr. 5, stk Delområde B1 må udstykkes i højst 107 selvstændige ejendomme. Mindste grundareal pr. bolig fastsættes til 600 m2 foruden andel i fællesareal Delområde B2 må udstykkes i højst 70 selvstændige ejendomme. Mindste grundareal pr. bolig fastsættes til 300 m2 foruden andel i fællesareal Delområde Bs må udstykkes i højst 75 selvstændige ejendomme. Mindste grundareal pr. bolig fastsættes til 300 m2 foruden andel i fællesareal. 1. Område A. 5. Bebyggelsens omfang og placering samt ejendommenes indretning i øvrigt Inden for delområderne A1 og A2 må bygninger ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage samt kælder. Inden for delområde A3 må bygninger ikke opføres med mere end én etage samt kælder Alle bygninger skal placeres parallelt med eller vinkelret på de interne boligvejes hovedlængderetning.

11 Stuegulvet må ikke placeres højere end 30 cm over parcellens niveauplan Når terrænforhold eller andre relevante forhold på stedet motiverer dette, kan kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra de i stk , stk og stk fastsatt e bestemmelser under for udsætning af, at bebyggelsen inden for et helt delområde eller passende dele af dette opføres efter en samlet bebyggelsesplan, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0, Hver beboelsesejendom skal have et bruttoetageareal på mindst 130 m På hver ejendom skal sikres mulighed for etablering af mindst én garage og to parkeringspladser for personmotorvogne. Uanset om garage straks opføres, skal der i andragendet om byggetilladelse til beboelsesbygningen på beliggenhedsplanen gøres rede for fremtidig placering af garagen Den del af en parcel, som ikke bebygges eller anvendes til gårdsplads, parkeringsplads og lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have. 2. Område B Bebyggelse må kun opføres på grundlag af bebyggelsesplaner, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen og hver for sig omfatte delområderne Bi, B2 og B3. En bebyggelsesplan skal omfatte projekt til vej-, parkerings- og afvandingsanlæg m. v. samt til friarealernes udformning, forslag til hegning, til bygningernes placering og indretning og til facadernes udformning. Ved udformningen af bebyggelsesplanen skal det sikres, at der kan etableres adgang fra hver beboelse til bebyggelsens friareal uden krydsning med andre trafikårer i niveau end boligveje og stier, ligesom planen skal tilgodese etableringen af de i 3, stk. 3 beskrevne adgangsforhold og udlæg af de i 3, stk. 5 omtalte arealer til stier. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en bebyggelsesplan, vil denne blive fastlagt i et tillæg til nærværende byplanvedtægt Udnyttelsesgraden for hvert delområde i sin helhed må ikke overstige 0,20.

12 2.3. Delområde B Bygninger må ikke opføres med mere end én etage samt kælder Bebyggelsesplanen skal udformes således, at enhver beboelsesejendom kan opføres med eller udvides til et bruttoetageareal på mindst 200 m Delområde B Bygninger må ikke opføres med mere end en etage samt kælder Bebyggelsesplanen skal udformes således, at enhver beboelsesejendom kan opføres med eller udvides til et bruttoetageareal på mindst 180 m Delområde Bs Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttet tagetage samt kælder. Kommunalbestyrelsen kan dog, i forbindelse med godkendelsen af bebyggelsesplanen for delområdet meddele dis pensation fra denne bestemmelse, hvor terrænforholdene motiverer dette Bebyggelsesplanen skal udformes således, at enhver beboelsesejendom kan opføres med eller udvides til et bruttoetageareal på mindst 160 m2. 3. Område C Bebyggelsen må kun opføres på grundlag af bebyggelsesplaner, der hver for sig omfatter delområderne Cl og C2 i deres helhed. Bebyggelsesplanerne, der vil blive fastlagt i tillæg til nærværende by planvedtægt, skal omfatte projekt til vej-, parkerings- og afvandingsanlæg m. v. samt til friarealernes udformning, forslag til hegning, til bygningernes placering og indretning og til facadernes udformning Delområde Cl. Den del af delområde Cl, der er beliggende nord for vejen b)-d) tillades kun medregnet til byggeområdet, såfremt der etableres en niveaufri forbindelse til området syd for vejen. Opholdsarealerne skal mindst svare til 100 % af eventuel bebyggelsesbruttoetageareal, jfr. bygningsreglementets kap stk. 1 a.

13 3.3. Delområde C2. I bebyggelsesplanen skal sikres mulighed for en tilslutning til den i fodnoten til 3, stk. 2 omtalte eventuelle fremtidige vejforbindelse g)-j) i en afstand af mindst 400 m øst for punkt g). 4. Områderne D øg E Bebyggelsen inden for områderne 1) og E må kun opføres på grundlag af bebyggelsesplaner, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Såfremt der ikke kan opnås enighed om en bebyggelses plan, vil denne blive fastlagt i et tillæg til nærværende byplanvedtægt Bebyggelsen inden for område 1) og delområde E2 skal i sin helhed fastlægges i en fælles bebyggelsesplan, der blandt andet skal sikre mulighed for at etablere den i 3, stk omtalte vejadgang til matr. nr. lk, 11, 2bd Mikkelborg, umiddelbart øst for byplanområdet fra vejen e)-f) ved punkt m) Bebyggelsesplanen for delområde E1 skal omfatte hele delområdet Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0, Bygninger må ikke opføres med mere end én etage samt kælder. 5. Fællesbestemmelser før områderne A, B, C, D og E. Bebyggelsen må kun opføres inden for de på kortbilaget viste byggelinjer.*) 1. Område A. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Ingen form for skiltning eller reklamering tillades på ejendommene. `) Øst for kystbanen og syd og øst for den fremtidige Adalsvej vil der blive gennemført voldanlæg og beplantning med henblik på i videst muligt omfang at nedbringe trafikstøjen i de tilgrænsende boligområder til under 55 db (A).

14 1.2. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen, må udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, kun fremtræde i farver dan net af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, engelskrødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. 2. Områderne B, C, D og E. Bebyggelsens ydre fremtræden fastlægges i forbindelse med god kendelsen af de i 5 omtalte bebyggelsesplaner. 7. Byplanvedtægtens overholdelse. Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der - med mindre kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten- 8. Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning, genopbygning efter brand eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 9. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Hørsholm Kommunalbestyrelse.

15 10. Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af de kvarterer, byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. 2. Dispensationer fra de langs offentlige veje lagte byggelinjer kan dog kun meddeles efter forhandling med den efter gældende vejbestyrelseslov kompetente myndighed. 3. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse, den 21. maj 1973 og den 24. september Sv. Jørgensen Fr. Vilh. Rasmussen Rettet i overensstemmelse med planstyrelsens skrivelse af 10. dec Ove Sundberg / Fr. Vilh. Rasmussen P. 8. kt. J. nr. 440/2/12-2. T medfør af 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970), jfr. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 541 af 27. oktober 1975), godkendes foranstående af Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 22 for Kokkedal-området i Hørsholm Kommune. Planstyrelsen, den 10. december P. D. V. Stig Møller

16 Indført i dagbogen for retten i Hørsholm den 12. januar Akt skab : Z Nr. 94. LYST : på matr. nr. la, 2a, 2e, 12ø Vallerød, Rungsted sogn, matr. nr. 3a, 3b, 9c Vallerød, Hørsholm sogn og matr. nr. læ, 2bi Mikkelborg, Hørsholm sogn. Lbr.m.s skr. 21. marts Matr. nr. 12g Vallerød. Udgået af matriklen og inddraget under matr. nr. la, Vallerød, Rungsted sogn. Anette Hald f m.

17

18

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere