Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv"

Transkript

1 Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv

2 HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv

3 I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 omhandlede område i Hørsholm Kommune. 1. Område. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag af 25. september 1963 og omfatter følgende matr. nr. : 30a, 37, 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 39, 40a, 40b, 40e, 40f, 40g, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 43f, 43g, 74a, 74c, 74d, 75, 76a, 76b, 76c, 77 og 82, alle af Hørsholm samt alle de Herfra udstykkede parceller. 2. Vejforhold. 1. Hovedgadens linieføring omlægges ad Kammerraadensvej til Lillegade, som vist på kortbilaget. (jaden anlægges i en bredde af 16 m, og der pålægges byggelinieafstand på 12 m til hver side fra vejens midtlinie over matr. nr. : 30a, 38b, 39, 42b og 82, alle af Hørsholm. 2. Til udvidelse og forlængelse af lillegade udlægges et 16 m bredt areal, som vist på kortbilaget over matr. nr. : 40a, 40c, 41a, 42a, 42b, 43a, 43b, 43f, 43g, 75, 77 og 82 alle af Hørsholm. Til sikring af en eventnel yderligere udvidelse af Lillegade pålægges der over de samme ejendomme byggelinier i en afstand fra gadens midtlinie af 8 m nord for gaden og 22 m syd for gaden. Hjørnegrundene matr. nr. : 40a, 40e, 43b og 43f alle af Hørsholm skal have brudt hjørne af mindst 5 m bredde og med lige store vinkler mod vejlinien.

4 3. Den nuværende Hovedgade skal nedlægges mellem den nye linieføring ifølge stk. 1 og Folehavevej. 4. Opmærksomheden henledes på, at der i henhold til bestemmelserne: i lov nr. 275 af 28. november 1928 (byggelinieloven) af Frederiksborg Amtsråd er pålagt byggelinie i 10 m afstand fra vejmidte langs Frederiksborgvej,,jfr. kortbilaget. 3. Offentlige formål. Det på kortbilaget med åben krydsskravering viste areal omfattende dele af matr. nr. 30a, 41a, 41b, 42a og 42b alle af Hørsholm samt den nedlagte del af Hovedgaden, jfr. 2, stk. 3, med (indtagelse af et 18 m bredt areal langs byplanområdets østgrænse forbeholdes til offentlige formål. 4. Etageboligbebyggelse. I. 1'å ejendommene vest for Kammerraadensvej, matr. nr. 40a, 40b, 40f, 40g, 74a, 74c, 74d, 75, 76a, 76b, 76c inir kun opføres etageboligbebyggelse. Dog tillades ejendommen matr. n r. 74d og 76b fortsat anvendt til parcelhusbebyggelse med 1 etage + udnyttet tagetage og med en maximal udnyttelsesgrad på 0,2. 2. Ejendommene må med nedennævnte undtagelser ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed, og der må således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed. Der må endvidere ikke drives nogen art af virksomhed, som ved støj, røg, lugt, støv, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til gene for de omboende. 3. Med kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse kan der uanset foranstående bestemmelser på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelseslejligheder, når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan

5 måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes eller virksomheden ikke fremkalder gener for de omboende. På matr. nr. 40 /`, 40b, 74a, 74c, 76a og 76c må bebyggelsen kun opføres med 3 etager, på matr. nr. 40b og 74a dog yderligere en parterreetage og med den på kortbilaget viste placering, således at det samlede bruttoetageareal ikke må overstige m 2. På matr. nr. 40g, dele af 40a og 75 må bebyggelsen opføres med indtil 3 etager med den på kortbilaget viste placering og med en udnyttelsesgrad pil 0,4. Ved en samlet bebyggelse af sidstnævnte ejendomme, kan godkendes -t etager etg en parterreetage med en udnyttel-sesgrad på 0,5. 5. Til parkering skal der udlægges areal svarende til mindst I bilplads pr. lejlighed. Derudover skal der udlægges areal til parkeringsformål, således at der senere kan indrettes yderligere 1 bilplads pr. 2 lejligheder. 5. Område for butiks- og erhvervsbebyggelse. 1. På ejendommene vest for Hovedgaden, matr. nr. 38a, 38c, 3&t samt dele af matr. nr. 37, 381, 39 og 82 alle af Hørsholm må kun opføres bebyggelse, der i stueetagen indeholder butikker, medens der i etagerne herover tillades indrettet kontorer, klinikker, konsultationsværelser, tegnestuer og ligtiende. Beboelse må indrettes efter særlig tilladelse af kommunalbestyrelsen. 2. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,5. 3. Bebyggelsen må kun opføres på grundlag af en samlet af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan, der om fornødent vil blive fastlagt i et tillæg til nærværende byplanvedtægt. Ved bebyggelsesplanen vil endvidere bygningernes etageantal blive endeligt fastlagt, men må ikke overstige 3 etager + eventuelt en parterreetage indrettet til parkeringsformål, mod Frederiksborgvej og den sydlig e" del af Hovedgaden dog højst 2 etager.

6 4. Til parkering skal der udlægges areal svarende til l bilplads pr. 111 nil butiksareal og yderligere 1 bilplads pr. 50 m2 etageareal. 6. Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. 1. På ejendommene øst for Hovedgaden, dele af matr. nr. 30a, 41b og 42a alle af Hørsholm samt et 14 m bredt areal af den nedlagte del af Hovedgaden, jfr. 2 og 3, må kun opføres eller indrettes bebyggelse for butikker, kontorer, klinikker, konsultationsværelser, tegnestuer, hoteller, restauranter o. lign. På matr. nr. 30a tillades endvidere beboelseslejligheder, medens der på de øvrige ejendomme kun tillades indrettet beboelseslejligheder for indehaver, bestyrer eller anden person med lignende tilknytning til de i bebyggelsen indrettede erhvervslokaler. 2. Bebyggelsen må kun opføres i 3 etager, på matr. nr. 30a vest for randbebyggelsen langs med Folehavevej dog yderligere med parterreetage mod det i 3 omhandlede offentlige område. 3. Bebyggelsen må kun opføres med den på kortbilaget viste placering. Husdybden må på matr. n r. 311a vest for randbebyggelsen langs Folehavevej maximalt være 13 m for parterreetagen dog 18 m - og for den øvrige bebyggelse maximalt 14 m. 4. Ved bebyggelse på de i denne nævnte ejendomme skal der efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen tilvejebringes et antal parkeringspladser svarende til mindst 1 plads pr. lejlighed og mindst 1 plads pr. 75 m2 erhvervsareal. 7. Retningslinier for al bebyggelse i området. l. På bygninger med 3 etager eller derover må ikke anvendes taghældninger over Lejligheder på over 2 værelser skal have et bruttoetageareal på mindst 70 ml, på 2 værelser mindst 60 u12, på 1 værelse + kammer mindst 50 m2, medens lejligheder på 1 værelse kan tillades indrettet med et bruttoetageareal på mindst 40 m2.

7 3. Der må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse oprettes sanatorier, sygehjem, pensionater, lærlingehjen, klublejligheder eller drives anden lignende form for udlejning til erhvervsmæssig anvendelse. Ved klublejligheder forstås i denne: forbindelse flere lejemål hvert bestående af eet eller flere værelser i samme ejendom uden selvstændigt kokken eller godkendt køkkenindretning, men med adgang til kuklæn. 4. Ubebyggede arealer må kun anlægges og vedligeholdes efter en for hver af de af byplanvedtægten omfattede ejendomme, jfr. 4 1, fælles plan, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen som stemmende med områdets karakter efter byplanvedtægtens bestemmelser. 5. Kommunalbestyrelsen kan forbyde opsætning af hegn mellem ejendomme, hvor dette måtte være til hinder for gennemførelse af nærværende vedtægts bestemmelser. 6. Oplag udenfor hypninger eller udenfor dertil indrettede, tæt hegnede gårde er ikke tilladt. 8. Godkendelse af bebyggelse. 'regninger af ny bebyggelse på ejendommene udvisende bygningernes ydre, indretning og anvendelse samt en situationsplan, der gør rede for ejendommenes henyttelse og!øvrigt hebyggelsens forhold til omgivelserne skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse af bebyggelsens overensstemmelse med byplanen. 9. Eksisterende bebyggelse. 1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse. 2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.

8 10. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Hørsholm Kommunalbestyrelse. 11. Lempelser og ændringer i hyplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen. 2. løvrigt kan boligministeriet indrømme lempelser af byplanvedtægtens bestemmelser. Dog kan dispensation fra den i 2, stk. 9- omhandlede byggelinie ved offentlig vej kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lov nr. 95 af 29. marts Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens 5. Suledes vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse den 16. december 1963 og 16. november Sv. Jørgensen / A. B. Schilder. 1 medfør af l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Hørsholm kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt n r. 12 for området omkring Hørsholm Torv i Hørsholm kommune. Boligministeriet, den 9. juli P. M. V. E. B. F,. Jerslev.

9

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere