Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge"

Transkript

1 Lokalplan nr Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september Plan Juli 2014

2 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan Eksisterende lokalplaner Diverse udpegninger Trafikforhold Offentlig service Energi og forsyning Servitutter Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Frivillig udbygningsaftale om infrastruktur Bestemmelser Dagligvarebutik, Svinninge Hovedgade, Svinninge

3 Baggrund en central placering af dagligvarebutikker for at styrke det lokale foran biblioteket, en tom privat bolig, en brandtomt samt et lukke hullet i bebyggelsen langs Hovedgaden og igen inddrage Svinninge Bibliotek og det foranliggende torveareal Svinninge ved Hovedgaden og under 500 m fra Svinninge Station. Svinninge rummer desuden offentlig og privat serviceforsyning 2, som i dag anvendes til henholdsvis bibliotek og torv foran biblioteket, offentligt vej- og parkeringsareal ved Markedsvej samt en tom privat bolig.

4 Det er karakteristisk for bebyggelsen langs Hovedgaden, at ejendommene overvejende ligger i en fast byggelinje mod vej. nogle steder udnyttet til mindre butikker, liberale erhverv, kiosk, pizzeria etc. - og medvirker til brugen og oplevelsen af Hovedgaden er desuden vejadgang fra Markedsvej og stiforbindelse fra 1) Lokalplanens indhold administration og butikker, herunder en dagligvarebutik i tilknytning Med lokalplanen kan der etableres et samlet bruttoetageareal til Anvendelsesplan (kortbilag 5) byggefeltet skal sikre, at torvearealet ikke reduceres yderligere ved 90. Illustrationsplan (kortbilag 3a) Bebyggelsens udseende bebyggelse ved Hovedgaden fastholdes, herunder placering af bygningsfacade langs vej og krav om, at butiksfacader bidrager med den nye dagligvarebutik skal endvidere sikre, at servicefunktioner tegl, mens mindre bygningsdele som f.eks. indgangspartier, kan bestemmelserne stilles der derudover krav om opdeling af facader samt skiltning. Facadeopstalt (kortbilag 3b) tag for at sikre nabohensynet, herunder mindske skyggegener mest muligt.

5 dagligvarebutik. Borgerinddragelse trafikforhold, dagligvarebutikkens placering og udformning og perioden fra den 23. juli til den 19. september Herefter vil Samlingssalen, onsdag den 3. september 2014, kl Kommuneplan kunne bygges med et omfang, der svarer til en maksimal planerne for etablering af en ny dagligvarebutik er i

6 overensstemmelse med rammerne for detailhandlen i Svinninge. Af nr. 5. Eksisterende lokalplaner Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af friarealer og trafikale forhold. forhold indeholder lokalplanen mulighed for en udvidelse af de etableret butikker, herunder andre dagligvarebutikker. Cowi, se mere information under afsnittet om trafikforhold. En stor del af den trafik som den nye dagligvarebutik vil generere, vurderes flytning af en buslomme samt med etablering af en Torvet foran biblioteket bliver ved lokalplanens realisering reduceret. Det resterende areal genetableres som torv og indrettes med Diverse udpegninger Kirkebyggelinje

7 Trafikforhold til parkeringspladsen ved den ny bebyggelse. Vejprofilet for det nye matrikelskel. parkeringspladsen ved dagligvarebutikken, og der sikres samtidig dagligvarebutikken. Offentlig service skoledistrikt i en afstand under 200 m. Biblioteket ligger inden for og afstanden til stationen er under 500 m. Kommunes hjemmeside. Energi og forsyning

8 Energiforsyning Varmeforsyning tilslutningspligt* (naturgas). forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Der stilles ikke tilsvarende krav om lavenergibebyggelse i forbindelse med bestemmelser om tilslutning til et betingelse for ibrugtagning af ny som lavenergibebyggelse. (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til de energirammer for energibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Vandforsyning Regn- og spildevand projekterende til at kontakte de respektive forsyningsvirksomheder og myndigheder tidligt i projekteringsfasen vejledning. Forsinkelsen kan ske i et underjordisk system som eksempelvis Affald og genbrug Affald bortskaffes i henhold til "Regulativ for bortskaffelse af Kommune. Telekommunikation

9 biodiversiteten. lavenergibebyggelse klasse 2015 samt at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt. Ny bebyggelse til boliger kan orienteres frit i forhold til aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald. I lokalplanen stilles krav om lavenergibyggeri for boligbyggeri. Lokalplanen giver giver samtidig mulighed for lokal handel med dagligvare, der kan Transport Svinninge Station og busstoppested. Derudover vil Hovedgaden. Natur Sundhed og trivsel resterende areal genetableres som torv og indrettes med

10 OBS. - vejledning nr. 4, 2006, samt vedtagelse: 40 db(a) alle dage db(a) alle dage Jordforurening jordforurening, skal arbejdet indstilles og meddeles. Fundet anmeldes til By og til Fund og fortidsminder

11 Download en pdf af screeningen her offentliggjort som bilag til planforslaget. det med planforslagene muliggjorte byggeri ikke afviger allerede eksisterende adgangsveje og eksisterende anvendelse Servitutter Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget samt del af litra 7000at og del af 7000c, begge Svinninge By, Svinninge, lyste servitutter. lokalplan og aflyses med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, danne sig et overblik over de tinglyste servitutter og aflyse i og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandslednin Dokument lyst den , nr om hegn, hegnsmur mv.

12 Dokument lyst den , nr om benzintank mv. Dokument lyst den , nr om byggelinjer mv. Servitutten er i strid med lokalplanen, idet fuld udnyttelse af Dokument lyst den , nr om byggelinjer mv. Servitutten er i strid med lokalplanen. Servitutten aflyses. Dokument lyst den , nr om byggelinjer mv. Servitutten er i strid med lokalplanen, idet fuld udnyttelse af Dokument lyst den , nr om Dokument lyst den , nr om offentligt beskyttelsesrum brug og indretning af beskyttelsesrummet samt mulighed for adgang. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og kan bibeholdes. Dokument lyst den , nr om hegn, hegnsmur mv., vedr. 17AO Dokument lyst den , nr om fjernelse/evt. fjernelse mv. Dokument lyst den , nr om lejekontrakt uopsigelighed. Dokument lyst den , nr om bebyggelse,

13 benyttelse mv. isenkramhandel eller overhovedet nogen handel en gros eller detail, som konkurrerer med den af ejeren af matr.nr. 62a Svinninge By, Svinninge drevne forretning. Dokument lyst den , nr om vej mv. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder trafikforhold. Derudover skal beredskabet og brandmyndigheden brand. Tilladelser fra vejmyndighed omfatter: Dispensation for vejbyggelinje langs Hovedgaden Nedklassificering af offentligt vejareal myndigheder for realisering af lokalplanen. Projektplanerne er fremkommet ved initiativ fra privat matriklen til den ny bebyggelse. I forbindelse med realiseringen af projektet skal flere matrikler sammatrikuleres og nogle skel skal flyttes. Dokument lyst den , nr Dokument lyst den , nr Dokument lyst den , nr Dokument lyst den , nr Dokument lyst den , nr af lokalplanen: Dokument lyst den , nr Dokument lyst den , nr Dokument lyst den , nr Dokument lyst den , nr Dokument lyst den , nr

14 Dokument lyst den , nr Frivillig udbygningsaftale om infrastruktur infrastrukturforbedringer. Disse infrastrukturforbedringer er aftalt Note: og en offentlig myndighed om finansiering udgifterne til, i forbindelse med projektplanerne. De planlagte projektet. Se illustration af udbygningsaftalens indhold her fortov fra busstop til ny dagligvarebutik. Svinninge Bibliotek. Oplysning om, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale Bestemmelser Dagligvarebutik, Svinninge Hovedgade, Svinninge Hjemmel 1.1 etageboliger, administration samt bibliotek, 2.1 alle Svinninge By, Svinninge samt del af litra 7000at og del af litra 7000c, begge Svinninge By, Svinninge samt alle parceller, der efter den 23. juli udvalgsvarebutikker, bibliotek, administration samt boliger i form af etageboliger. etageboliger. 4.1 m 2 for udvalgsvarehandel.

15 effekten bliver den samme. 7.1 plastplader og 45 grader kortbilag 5. finde sted efter reglerne herom i vejlovgivningen

16 8.5 Boliger: Mindst 1 p-plads pr. etagebolig Dagligvarebutik: butikkens indgang og i tilknytning til gangareal buske. 10 m

17 11.1 muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggelse spildevand. Lavenergibebyggelse er dog undtaget for tilslutning til kollektiv varmeforsyning bygningsreglements regler herfor hegn. torveareal og/eller friareal ,foderstof- eller isenkramhandel m.m. Dokument lyst d nr om benzintank mv. Dokument lyst d nr om hegn, hegnsmur mv Dokument lyst d nr om hegn, hegnsmur mv

18 indberettes til PlanSystemDK Kortbilag 1 Kortbilag 2 Kortbilag 1 - Luftfoto Kortbilag 2 - Bindingskort Kortbilag 3a Kortbilag 3b

19 Kortbilag 3a - Illustrationsplan Kortbilag 3b - Facadeopstalt Kortbilag 4 Kortbilag 5 Kortbilag 4 - Matrikelkort Kortbilag 5 - Anvendelsesplan Kortbilag 6 Kortbilag 6 - Trafikplan

20 Kommune nr. 5 her

21

22

23

24

25

26

27

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Gokartbanen ved Omfartsvejen

Gokartbanen ved Omfartsvejen Lokalplan nr. 2.68 Gokartbanen ved Omfartsvejen Forslag til lokalplan 2.68 er i offentlig høring fra den 2. april 2014 til den 28. maj år. By og Landskab, Plan april 2014 02.68 Gokartbane ved Omfartsvejen

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Boliger og erhverv, Flintebakken

Boliger og erhverv, Flintebakken Boliger og erhverv, Flintebakken Lokalplan 2-2012, Horsens by Flintebakken TEKNIK OG MILJØ Vedtagelse lanforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Forslaget blev offentliggjort den

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015

FORSLAG. Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør. Lokalplan nr. 13-002 Juni 2015 Nationalparkcenter Thy Nr. Vorupør Juni 2015 Fremlæggelse Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner kan udarbejdes,

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere