Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015"

Transkript

1 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Nyt kapitel Der er den 7. november 2014 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1 og 2 nedenfor. Aftalen indebærer, at der i perioden udmøntes i alt 3,8 mia. kr. til at forbedre vilkårene for udsatte grupper mv. Heraf afsættes 2,2 mia. kr. til psykiatrien, jf. Aftale om satspuljen for perioden til psykiatrien af 20. juni Ud af den samlede udmøntning vedrører 0,2 mia. kr. omprioriteringer. Med den samlede aftale afsættes midler til initiativer på følgende områder: Personer med psykiske lidelser Opfølgning på sociale 2020-mål Sundhed for udsatte grupper Øvrige socialt udsatte Svage ældre og demens Mennesker med handicap Styrket integration Udsatte grupper på arbejdsmarkedet Øvrige, herunder private ansøgere I bilag 1-4 ses aftaleteksterne fra henholdsvis sommerens decentrale satspuljeforhandlinger om psykiatrien i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt efterårets decentrale satspuljeforhandlinger i henholdsvis Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet. Parterne bag forhandlingsresultatet er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 62 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014

2 Tabel 1 Aftale om udmøntning af satspuljen 2015 af 20. juni 2014 Nr. P/D Initiativer, mio. kr., 2015-priser I alt Udmøntning i alt Psykiatri 1 P/D Mere kapacitet af høj kvalitet D Flere og bedre kompetencer i psykiatrien En moderne psykiatri bedre fysiske faciliteter og rammer Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien Reservation til psykiatri I alt Anm.: Det er angivet i tabellen, hvorvidt initiativerne eller dele af initiativerne medfører permanente udgifter (P) og/eller skal DUT-forhandles (D). Initiativ nr. 1 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Tabel 2 Aftale om udmøntning af satspuljen 2015 af 7. november 2014 Nr. P/D Initiativer, mio. kr., 2015-priser I alt Udmøntning i alt 488,7 448,9 348,9 324, ,0 Opfølgning på sociale 2020-mål 1 P/D Styrkelse af plejefamilieområdet 1) 14,6 26,0 20,5 19,6 80,7 2 Styrket fagligt niveau blandt udsatte børn i folkeskolen 5,4 13,2 10,3 6,7 35,6 3 Styrket sprogindsats for 0-2 årige i dagtilbud 2,8 2,7 2,8 2,7 11,0 4 Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 3,7 3,8 1,2 1,9 10,6 5 Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse og akutte overnatningstilbud 26,0 2,3 1,0 1,4 30,7 6 P/D Et liv uden vold Styrket indsats over for voldsramte 42,6 13,6 15,4 16,0 87,6 7 P/D Øget kvalitet i alkoholbehandlingen 6,9 8,6 6,0 6,0 27,5 8 Videreførelse af Videnscenter for Rusmiddelskader hos Børn 2, ,3 9 D Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn af misbrugere familieambulatorier 9,0 3,6 3,7 3,7 20,0 10 En styrket indsats for unge med hashpsykoser 2,0-1,0-3,0 11 Pulje til forebyggelse af hashrygning på erhvervs- og produktionsskoler 2,0-1,0-3,0 Aftaler om finansloven for 2015 November

3 12 Lektier Online 2,5 2,3 1,7-6,5 13 Brug for alle unge 4,0 8,0 8,0 8,0 28,0 14 Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge 54,0 3,0 3,0 37,3 97,3 I alt 177,8 87,1 75,6 103,3 443,8 Sundhed for udsatte grupper 2) 15 Seksuel og reproduktiv sundhed - 5, ,3 16 Forebyggelse af HIV 3,1-2,9-6,0 17 Evaluering af Livslinien 0, ,5 18 En særlig indsats for børn og unge af forældre med psykiske lidelser 4,2-4,3 0,5 9,0 19 Udbredelse af IT-understøttelse til akuthjælperordninger 1, ,5 20 D Tilskud til psykologbehandling - 4,9 4,8 4,8 14,5 21 Pilotprojekt vedr. socialt udrykningskøretøj 2,7 2, ,0 22 Pulje til tilbud til familier med uhelbredeligt syge børn 12, ,0 I alt 24,0 12,5 12,0 5,3 53,8 Øvrige socialt udsatte 23 Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud 12,0 1,2 0,6 1,7 15,5 24 Rådet for Socialt Udsatte Udviklings- og aktivitetsbevilling 2,0 2, ,0 25 Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 24,0 13,7 13,7 13,7 65,1 26 Afsavnsundersøgelser 2,5 2,5 27 Deltagelse og frivillighed for alle 11,0 19,1 1,1 1,3 32,5 28 Analyse på socialområdet 2,0 4, ,0 29 Børneforløbsundersøgelsen 3,2 1, ,7 30 Konflikthåndtering som forebyggelse Når forældre skilles 9,0 12,8 12,8 14,2 48,8 31 Videreførelse af Projekt anonym stofmisbrugsbehandling 2, ,5 32 Pulje til uddeling af julehjælp 4, ,0 33 Pulje til sommerferiehjælp 5, ,0 34 P Behandling af børn og unge 1,0 26,0 27,0 70,0 124,0 35 Læringskonsulenternes inklusionsindsats - 20,0 20,0-40,0 36 Alternative idrætsformer for børn og unge 2,5 2,0 2,0-6,5 37 Idræt for personer med særlige behov 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 38 P Børn af fængslede og deres familier 5,6 5,6 6,6 6,6 24,4 39 Mulighed for fritidsjob på STU 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 40 Bedre samspil mellem uddannelseshjælp, SU og den sociale indsats 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 41 Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 64 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014

4 I alt 113,3 134,9 110,8 134,5 493,5 Svage ældre og demens 42 Uddannelse af demensnøglepersoner 4,5 5,1 6,2 4,2 20,0 43 Aflastning af pårørende til demente i egen bolig - 17,4 0,3-17,7 44 Redskab til målrettet pleje af demente 3,6 4,6 5,0 1,3 14,5 45 Demensboliger 18,0 16,0 16,0-50,0 46 Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 6,0-5,0-11,0 47 Videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens - 6,4 7,4 5,4 19,2 48 Videreførelse af specialiseret rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter 6, ,8 49 D Kortere ventetid til genoptræning 6,9 36,0 27,0 27,0 96,9 50 En værdig død - modelkommuneprojekt 7,6-6,4-14,0 I alt 53,4 85,5 73,3 37,9 250,1 Mennesker med handicap 51 Implementering og opfølgning på kommende reform af servicelovens voksenbestemmelser 3,1 2,1 0,6 2,0 7,8 52 Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD 3,4 6,2 1,3 1,8 12,7 53 Forlængelse af midlertidig driftsstøtte til Robobraille 1, ,6 54 Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 8,6 15,6 15,2-39,4 55 Forældreprogrammer - 4,5 11,5-16,0 56 Pulje til tilgængelighedsforanstaltninger 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 I alt 24,7 36,4 36,6 11,8 109,5 Styrket integration 57 Styrket indsats til unge, der flygter fra tvangsægteskaber eller andre alvorlige æresrelaterede konflikter 9,7 7,2 7,1-24,0 58 P/D Styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 21,2 14,3 13,3 12,1 60,9 I alt 30,9 21,5 20,4 12,1 84,9 Udsatte grupper på arbejdsmarkedet 59 Indslusning på arbejdsmarkedet 7,5 11, ,5 60 Rum til udsatte på arbejdsmarkedet 9,5 10,7 5,0 6,0 31,2 61 Videreførelse af projekt om helhedsorienteret indsats for au pairs i Danmark 2,0 2, ,0 62 Beskæftigelseskonsulenter til veteraner 4,0 6, ,0 63 Jobbanken - 3, ,1 64 TopVirk - 0, ,9 I alt 23,0 33,7 5,0 6,0 67,7 Aftaler om finansloven for 2015 November

5 Øvrige, herunder private ansøgere 65 Handicapidrættens Videnscenter - 1, ,3 66 Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 67 Efterskoleforeningens stipendieordning 1,0 3,1 4,3 2,7 11,1 68 P/D Efterregulering af anonym stofmisbrugsbehandling - 3,3 3,3 3,3 9,9 69 Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv. 28,0 20, ,0 70 P Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv. 7,6 4,6 2,6 2,6 17,4 I alt 41,6 37,3 15,2 13,6 107,7 Omprioriteringer af fremadrettede bevillinger 71 P Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser 2,1 2,6 2,7 2,7 10, Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelser 2,1 2,0 3,7-7,8 I alt 4,2 4,6 6,4 2,7 17,9 Omprioriteringer af uforbrugte midler 3) Beløb (mio. kr pl) Fremme af udvikling i almene boliger mv. 8, Tilskud til indsats i problemramte boligområder 1, Tilskud til helhedsorienteret gadeplansindsats 9, Tilskud til fraflytning i ghettoområder 3, Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder 11, Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler 0, Sociale Viceværter 1, Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. 0, ) Forebyggelse af hjemløshed og udsættelser -0, ) Styrkelse af frivilligt arbejde i socialt belastede områder -0, Parrådgivning 0, Socialhistorisk projekt 0, Lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser 3, Kvalificering af indsatsen for familier med handicappede børn 0, Udgifter til afholdelse af tolkning 1, Tilskud til driften af Den Nationale Tolkemyndighed 1, Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt 0,7 66 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014

6 Frivillig gældsrådgivning 1, Efteruddannelse 2, Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande 1, Oplysningskampagner og opkvalificering af 0,1 arbejdet vedr. udsatte børn og unge Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser 0, Fremrykningspuljen 11, Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen for mennesker med psykiske lidelser 2, Udfasning af driftstilskud til botilbud, bostøtte, væresteder mv. 2, Udvikling af bostøtte 13, Innovation og udvikling i den sociale indsats 5, Aktivt medborgerskab og frivillighedskultur 0, Frivillige organisationers virke 0, Pulje til sommerferiehjælp 0, Styrkede kompetencer hos de instanser, 0,0 der møder de kriminelle børn og unge Forbehandlingsprogram ang. Misbrug på 0,2 sikrede afdelinger Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger 0, Efteruddannelse på og evaluering af ny institutionstype 0, Styrkelse af efterværnsindsatsen 3, Satspuljeaftalen for 2013, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i , Satspuljeaftalen for 2014, overgangsstøtte til bevillinger, der udløber i , Afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for socialt udsatte grupper 0, Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling 0, Aktivt medborgerskab 6, Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 0, Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge 0, Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier 0, Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere 3, Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet 0, Pulje til kommunale forsøgsprojekter 0, Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne 0, Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud 2, Pulje til flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien 21, Pulje til forsøg med "Den gode psykiatriske 1,0 Aftaler om finansloven for 2015 November

7 afdeling" Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser 0, Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelser 11,1 I alt 141,7 Anm.: Det er angivet i tabellen, hvorvidt initiativerne eller dele af initiativerne medfører permanente udgifter (P) og/eller skal DUT-forhandles (D). Initiativ nr. 1, 6, 7, 34, 38, 58, 68 og 70 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen. Omprioriteringen af initiativ nr. 71 vedrører permanente midler. 1) Initiativet forventes fuldt indfaset i 2031 med en samlet årlig udgift på 19,0 mio. kr. 2) Temaet svarer til temaet Øvrigt socialt udsatte i den decentrale aftale om satspuljen for 2015 på sundhedsområdet. Øvrige initiativer på sundhedsområdet er opført under temaerne Opfølgning på sociale 2020-mål samt Svage ældre og demens. 3) Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele og opregnet til 2015-pl. Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer. Det samlede beløb indbudgetteres med 0 mio. kr. i 2015, 17,2 mio. kr. i 2016, 22,2 mio. kr. i 2017 og 102,3 mio. kr. i ) og 5) Der er i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter foretaget primokorrektioner på tilskudsordninger for at kunne hensætte tilsagn i indeværende finansår. Der optræder derfor optræder negative omprioriteringer i tabellen. 68 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014

8 Bilag 1. Aftale om satspuljen for perioden til psykiatrien Nyt kapitel 1. Et betydeligt løft til psykiatrien Partierne bag satspuljeaftalen på psykiatriområdet er enige om at afsætte 2,2 mia. kr. i aftaleperioden til følgende overordnede indsatsområder: Tabel 1 Prioritering af satspuljen til psykiatri, Mio. kr I alt Prioritering af psykiatri - forår Mere kapacitet af høj kvalitet Flere og bedre kompetencer i psykiatrien En moderne psykiatri bedre fysiske faciliteter og rammer Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien Reservation til psykiatri Mennesker med psykiske lidelser skal have samme ret til hurtig diagnostik, udredning og behandling af høj kvalitet, som mennesker med fysiske sygdomme, som aftalt i satspuljeaftalen for 2007 til Gode fysiske rammer og velegnede faciliteter er vigtige for behandlingskvaliteten, patienters og personalets sikkerhed og for nedbringelse af tvang, og skal derfor ses i sammenhæng med en udvidelse af behandlingskapaciteten i psykiatrien. Aftalen sikrer 2,2 mia. kr. til en ambitiøs kapacitetsudbygning og modernisering af den regionale psykiatri, som kan løfte behandlingskvaliteten og sikre en ligeværdig indsats for psykiatriske patienter. Det giver regionerne mulighed for at ansætte op imod 500 flere medarbejdere i psykiatrien til hurtigere udredning og behandling og dermed kortere ventetid. Aftalens initiativer og målsætninger skal understøtte en kulturændring, hvor mennesker med psykiske lidelser mødes med samme ligeværd som mennesker med fysiske sygdomme. Aftaler om finansloven for 2015 November

9 Der vil ske en årlig monitorering af og opfølgning på aftalen, herunder regionernes realisering af aftalens overordnede målsætninger. Regionerne inddrages i en konkretisering af målene, jf. i øvrigt aftalens kapitel Mere kapacitet af høj kvalitet Regeringens psykiatriudvalg fastslår, at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser så vidt muligt skal ske i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i den enkeltes liv. Indsatsen skal tilrettelægges mere ensartet og være af høj faglig kvalitet. Men denne udvikling skal suppleres af fokus på tilbud til dem, som fortsat har brug for indlæggelse og senge med højere tilknyttet bemanding på lukkede afdelinger. Udviklingen i psykiatrien stiller krav om en effektiv og opfølgende ambulant behandling af god kvalitet, der bl.a. kan reducere risikoen for genindlæggelse, selvmord, misbrug og kriminalitet. Der er evidens for, at en opsøgende indsats i form af fx OPUS-teams er effektfuld i forhold til nedbringelse af genindlæggelser, øget patienttilfredshed og fastholdelse i behandling. Satspuljepartierne har i tidligere satspuljeaftaler bl.a. prioriteret udbygning af den psykiatriske kapacitet, herunder udgående og opsøgende aktiviteter, hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske lidelser og styrket retspsykiatrien. Tidlig og hurtig behandling af sygdom er væsentlige forudsætninger for, at den enkelte kan komme sig og vende tilbage til hverdagen, og fra september 2014 indføres en udrednings- og behandlingsret i psykiatrien i ændret form. Der vil blive fulgt op på, om regionerne efterlever udrednings- og behandlingsretten både på børn, unge og voksenområdet, herunder hvordan patienterne får klar information og vejledning i forhold til at benytte andre offentlige og private tilbud. Satspuljepartierne konstaterer, at det er uacceptabelt, hvis der er lange ventetider i det offentlige sundhedsvæsen samtidigt med, at der eksisterer kvalificeret ledig privat kapacitet. Partierne er på den baggrund enige om, at regionerne som en integreret del af den samlede del i monitoreringen af udrednings- og behandlingsretten skal redegøre for, hvordan de bidrager til at nedbringe ventetiderne samt overholde udrednings- og behandlingsretten, herunder ved hjælp af privat kapacitet. Regionerne skal i den sammenhæng redegøre for, at privat kapacitet har været søgt anvendt i de konkrete tilfælde, hvor udrednings- og behandlingsretten ikke har været overholdt eller, hvor der i øvrigt er problemer med lange ventetider i psykiatrien. Øget tilgængelighed til bl.a. ambulante tilbud og akutte tilbud og udvidede åbningstider, herunder aften og weekend vil understøtte tidlig og hurtig behandling. En udbygning af behandlingskapaciteten skal bidrage til en reduktion af ventetiderne til udredning og behandling for både børn, unge og voksne. 70 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014

10 Partierne er på den baggrund enige om, at en udvidelse af kapaciteten gør det muligt for regionerne at reducere ventetiden yderligere. Satspuljepartierne har noteret, at der med aftalen om regionernes økonomi for 2015 er enighed om at følge udviklingen i henvisningspraksis, herunder drøfte behovet for evt. faglige og organisatoriske initiativer. En ambitiøs kapacitetsudbygning i psykiatrien skal først og fremmest bidrage til hurtigere udredning og behandling og til realisering af målsætninger om: Kortere ventetider Flere ansatte, mere tværfaglighed og bedre kompetencer Mere behandling af høj kvalitet Øget effektivitet og ressourceanvendelse Øget aktivitet, bedre tilgængelighed og udvidede åbningstider Nedbringelse af overdødelighed Bedre sammenhæng og færre akutte genindlæggelser Større sikkerhed for patienter og ansatte Systematisk inddragelse af patienter og pårørende Satspuljepartierne er enige om, at en permanent og ambitiøs udbygning af psykiatrien skal sikre en større ensartethed og høj kvalitet i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser fx gennem udbredelse af evidensbaserede metoder, kliniske retningslinjer, implementering af pakkeforløb og sammenhæng til kommunale indsatser. Partierne er på den baggrund enige om at afsætte 200 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. årligt fra 2016 og fremefter til udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider. Mio. kr., 2015-pl Permanent Mere kapacitet af høj kvalitet Midlerne fordeles til regionerne via bloktilskuddet på sundhedsområdet. Der vil årligt blive fulgt op på udbygningen af kapaciteten i psykiatrien, og der vil blive gjort status for realisering af målsætningerne, jf. aftalens kapitel 10. En langsigtet udvikling af behandlingskvaliteten i psykiatrien forudsætter udvikling af ny viden om behandling, pleje og rehabilitering. Psykiatriudvalget anbefaler, at der udarbejdes en national strategi for forskning på psykiatriområdet. Satspuljepartierne afsatte med satspuljen for mio. kr. over 4 år til udarbejdelse af en strategi for forskningsområdet samt til gennemførelse af forskningsprojekter på psykiatriområdet. En prioritering af forskning på psykiatriområdet vil dels forbedre kvaliteten i indsatsen og dels højne psykiatriområdets anseelse. Det vil medvirke til, at flere finder området attraktivt, og at fx læger dermed vil søge de to psykiatriske specialer. Med aftalen om fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgå- Aftaler om finansloven for 2015 November

11 ende forskningsinitiativer er der bl.a. afsat 35 mio. kr. til forskning om bedre sygdomsforståelse, herunder om psykiske sygdomme. Partierne konstaterer på den baggrund, at der er taget væsentlige skridt til styrkelse af forskningen i psykiatrien og dermed fortsat udvikling af kvaliteten i psykiatrien. 3. Flere og bedre kompetencer på psykiatriområdet Kvalitetsudvikling hænger tæt sammen med kompetencer og kultur hos både ledelse og personale. Medarbejderne i psykiatrien er den vigtigste ressource, og personalets faglige, personlige og etiske kompetencer er afgørende for, at den samlede indsats er af høj faglig kvalitet og med patienten i centrum. Der skal arbejdes systematisk med kompetenceudvikling af alle faggrupper på psykiatriområdet med henblik på at sikre en bred, tværfaglig behandlingsindsats af høj kvalitet. En udbygning af behandlingskapaciteten fordrer kompetenceflytning til andre personalegrupper, herunder specialuddannede sygeplejersker i psykiatri, specialuddannede psykologer, ergo- og fysioterapeuter, musikterapeuter, social- og sundhedsassistenter, pædagoger m.fl. Det skal også ses i lyset af speciallægemanglen i psykiatrien. Kapacitetsanalyser i psykiatrien viser, at der er potentiale for opgaveflytning. En forudsætning for opgaveflytning er, at der gennemføres den nødvendige opkvalificering af de involverede faggrupper med henblik på at sikre høj kvalitet og tværfaglighed i opgaveløsningen. Opkvalificering af personalet, der sætter fokus på bl.a. systematisk inddragelse af brugere og pårørende, konflikthåndtering, kognitiv terapi mv. vil kunne forebygge tvangsanvendelsen, øge sikkerheden for patienter og personale samt sikre en ensartet høj kvalitet i behandlingsindsatsen. Kompetenceløft og tværfaglighed i psykiatrien kan rette sig mod: Anvendelse af fysio- og ergoterapeuter m.fl. med henblik på bl.a. øget fysisk aktivitet Generelle tværfaglige kompetencer hos alle faggrupper baseret på evidensbaserede metoder (indenfor fx recovery, dialog, systematisk patient- og pårørendeinddragelse o. lign.) Specialiserede kompetencer hos medarbejderstaben (fx vedr. konflikthåndtering og deeskalering o. lign.) Specialiserede kompetencer hos specifikke faggrupper (fx uddannelse af specialsygeplejersker, specialpsykologer m. fl.) Partierne er på den baggrund enige om at afsætte 39 mio. kr. i 2015, 84 mio. kr. i 2016, 54 mio. kr. i 2017 og 23 mio. kr til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang. 72 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014

12 Mio. kr., 2015-pl Permanent Bedre og flere kompetencer på psykiatriområdet Midlerne fordeles til regionerne via bloktilskuddet på sundhedsområdet, jf. aftalens kapitel En moderne psykiatri bedre fysiske faciliteter og rammer Øget kapacitet og bedre faciliteter er vigtige forudsætninger i en mere ligeværdig psykiatri, hvor der er behov for forskellige behandlingstilbud. Fælles for alle mennesker med psykiske lidelser er behovet for gode fysiske rammer, der giver mulighed for fysisk og rekreativ udfoldelse, privatliv og sociale aktiviteter. Og gode fysiske faciliteter og rammer fremmer generelt arbejdsmiljøet og sikkerheden for personalet på afdelingerne. Gode fysiske faciliteter kan understøtte effektive patientforløb, øge patientsikkerheden og har stor betydning for patienternes tilfredshed, mindre anvendelse af tvang samt den organisatoriske og faglige kvalitet. Fysiske faciliteter og rammer er ligeledes centrale for arbejdet med en sammenhængende indsats og et bredt behandlingsperspektiv fx med fokus på motion, kreative og dagligdags aktiviteter, musikterapi mv. Samtidig viser undersøgelser, at adgang til enestuer og størrelsen på patientens stue kan have betydning for forebyggelse af anvendelsen af tvang. Tidssvarende fysiske rammer og faciliteter er afgørende for at sikre øget ressourceanvendelse, effektive arbejdsgange og behandling af høj kvalitet. Forbedringer i de fysiske rammer og faciliteter skal bidrage til at realisere målsætninger om: Bedre behandlingskvalitet, herunder mindre anvendelse af tvang, fysisk udfoldelse, tværfaglig behandling mv. Mere effektive arbejdsgange Højere sikkerhed for patienter og personale Færre absenteringer fra psykiatriske afdelinger Flere enestuer Flere ude- og fællesarealer til sociale og rekreative aktiviteter, færdighedstræning samt motion Fælleshuse med samling af regional behandling og den kommunale sociale indsats (som fx Psykiatriens Hus) Aftaler om finansloven for 2015 November

13 Satspuljepartierne er enige om, at udviklingen mod en mere moderne psykiatri forudsætter yderligere modernisering og tilpasninger af de fysiske rammer og faciliteter i psykiatrien, der kan understøtte denne aftales målsætninger. Partierne er på den baggrund enige om, at der afsættes 100 mio. kr. i 2015 og 300 mio. kr. i 2016 og 2017til bedre fysiske faciliteter og rammer i psykiatrien, fx til flere enestuer, bedre fælles- og udearealer til sociale og rekreative aktiviteter samt byggeprojekter i den ambulante psykiatri, som understøtter sammenhæng mellem den regionale og kommunale indsats mv. Mio. kr., 2015-pl Permanent En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer Midlerne afsættes i en pulje til regionerne, som fordeles med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen. Udmøntning af puljen sker på baggrund af konkrete projektansøgninger fra regionerne baseret på overordnede kriterier, jf. i øvrigt aftalens kapitel 10. Aftalte regionale anlægslofter løftes i overensstemmelse med ovenstående prioritering. 5. Målrettet fokus på sikkerhed for patienter og personale Sikkerhed for patienter og personalet i psykiatrien, skal øges. Kapacitetsudbygningen og bedre kompetencer vil sikre flere medarbejdere og flere medarbejdere med de rette kompetencer til løsningen af opgaverne i psykiatrien. Kompetencer inden for konflikthåndtering, - afværgning og dialog vil fx kunne reducere tilspidsede situationer og forebygge udadreagerende og evt. voldelig adfærd. Undersøgelser viser, at en specialiseret indsats afværger konfliktsituationer og reducerer tvang. Moderne fysiske faciliteter og rammer kan samtidigt sikre bedre adgang til udearealer mv., og kan dermed være med til at reducere konfliktsituationer. Det er bl.a. påvist, at vold og aggression kan relateres til situationer i forbindelse med bl.a. grænsesætning og kontrol, fx afslag på anmodning om at ryge, forlade afdelingen mv. Aftalens initiativer kan på den baggrund bidrage til et mere sikkert arbejds- og behandlingsmiljø, hvor både patienter og personale føler sig trygge. Finanslovaftalen for 2014 vedr. målsætning om halvering af tvang og 50 mio. kr. til partnerskaber med regionerne om nedbringelse af tvang, vil samtidigt bidrage til et mere sikkert og trygt arbejdsmiljø. Der er særlige patientsikkerhedsaspekter i psykiatrien i forhold til risikoen for blandt andet selvmord, selvskadende og udad reagerende adfærd. Der skal i moderniseringen af de fysiske faciliteter og rammer være fokus på at fremme sikkerheden for patienter og personalet. Fx ved, at der i byggerierne og indretningen sikres, at genstande, der kan bruges i fx selvmordsforsøg ikke er synlige og tilgængelige. Ligesom indretning og ruminddeling kan tilrettelægges, så personalet nemt kan få overblik, og dermed har mulighed for at foregribe eventuelle farlige situationer. Herudover skal de fysiske rammer og faciliteter understøtte, at indlagte 74 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014

14 patienter på lukkede afsnit ikke utilsigtet forlader afdelingerne bl.a. kan moderne låsesystemer på vinduer og døre bidrage til dette. Færre absenteringer vil også medvirke til kontinuitet og fastholdelse af patienten i behandling. Der er flere initiativer i gang, der skal øge sikkerheden for personalet og patienterne i bl.a. psykiatrien. I Beskæftigelsesministeriets regi er der fokus på forebyggelse af vold mod offentlige ansatte. Der er i indsatsen fokus på tre nye initiativer med en voldsforebyggelsespakke, rejsehold og særlig tilsynsindsats vedr. psykisk arbejdsmiljø. I Socialministeriets regi er der fokus på at forebygge vold overfor ansatte og beboere på sociale botilbud for bl.a. mennesker med psykiske lidelser og socialministeren har med satspuljepartierne indledt drøftelser herom, som følges op til efteråret. Satspuljepartierne er på den baggrund enige om, at der samles op på igangværende initiativer på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. Dette skal danne grundlag for drøftelser i satspuljekredsen til efteråret om behovet for eventuelle analyser eller vidensopsamling om, hvordan sikkerheden effektivt kan sikres i den samlede psykiatri. 6. Systematisk inddragelse af patienter og pårørende Psykiatriudvalget peger på, at inddragelse af patienter og pårørende er med til at skabe god kvalitet i behandlingsindsatsen. Velinformerede patienter udviser bedre efterlevelse af behandling, større tilfredshed med behandlingen samt bedre behandlingsresultater. Der er samtidigt vist en sammenhæng mellem afsnit, der har høj grad af patientinddragelse, også anvender mindre tvang. Forskning viser også, at de pårørende er værdifulde samarbejdspartnere, og at information og støtte til familien kan forbedre forløbet af den psykiatriske lidelse. Satspuljepartierne er enige om, at kapacitetsudbygningen og kompetenceudvikling af personalet skal bidrage til en mere systematisk inddragelse af patienter og pårørende, herunder fokus på børn som pårørende. Partierne afsatte med sidste års aftale 9,6 mio. kr. i perioden til udvikling og implementering af et koncept for pårørendeinddragelse. Pårørendeinddragelse sikres gennem systematisk stillingtagen hertil i behandlingsplanerne. Partierne noterer sig, at der i efteråret 2014 fremsættes forslag til ændring af lov om tvang i psykiatrien. Lovforslaget vil indeholde forslag om, at patienten i forbindelse med indlæggelsessamtalen skal høres om eventuelle præferencer i forhold til behandlingen, herunder hvis anvendelse af tvang kommer på tale. Lovforslaget indeholder endvidere forslag om, at der i indlæggelsessamtalen tages stilling til inddragelse af pårørende eller andre i patientens netværk i behandlingsforløbet. Folketingets partier vil blive indbudt til forhandlinger i forbindelse med regeringens arbejde med modernisering og ændring af psykiatriloven. Kompetenceudviklingen kan bl.a. styrke afdelingernes patient- og pårørendeuddannelsestilbud, og dermed understøtte patientens egen recovery. Partierne anerkender, at det samtidigt er centralt, at patienternes ret til at frabede sig, at pårørende informeres og inddrages skal respekteres. Aftaler om finansloven for 2015 November

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 29. oktober 2014 Aftale om udmøntning af satspuljen på børne-, ligestillings, integrations- og socialområdet 2015-2018 Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet

Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Udmøntning af satspuljen for 2014 Delaftale for social-, børne- og integrationsområdet Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret

Læs mere

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper

Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper Socialministeriet 4.Kontor - Udsatte grupper J.nr. 606-473 4. april 2003 Rapport om udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper April 2003 1 af 82 Side Indhold Forord side 4 Afsnit 1. Indledning side

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere