Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017."

Transkript

1 Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til: at der i 2017 overføres i alt 61,0 mio. kr. fra National handlingsplan for demens 2025 til andre konti på 16. Sundheds- og Ældreministeriet samt til konti på 15. Børne- og Socialministeriet og 28. Transport- Bygnings- og Boligministeriet som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2025, at der i 2017 overføres 16,2 mio. kr. fra Svage ældre og demens til Boliger til demente, at der etableres materiel hjemmel på Boliger til demente til at afholde udgifter til en mærkningsordning for demensegnede boliger, og at der etableres materiel hjemmel på Boliger til demente til at afholde udgifter til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger. b. Med Aftale mellem den daværende regering (V), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af satspuljen for 2016 blev der afsat 470 mio. kr. (2016-pl) til en national demenshandlingsplan 2025 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2016 og 140,0 mio. kr. årligt i perioden på National handlingsplan for demens Det blev endvidere aftalt, at udarbejdelsen af handlingsplanen skulle foregå i en bred og inddragende proces frem mod færdiggørelsen i efteråret 2016, så aktørerne på området, de demente selv og deres pårørende, fik mulighed for at give udtryk for deres prioriteter på området. På den baggrund indgik regeringen (V, LA, K), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 15. december 2016 Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025, der prioriterer udmøntningen af midlerne på i alt 471,6 mio. kr. (2017-pl) til konkrete initiativer på demensområdet fordelt på følgende fokusområder: 1. Tidlig opsporing 2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 3. Støtte til mennesker med demens og pårørende 4. Demensvenlige boliger og samfund 5. Øget videns- og kompetenceniveau CN000358

2 2 Udmøntning af midler vedrørende National handlingsplan for demens 2025 Foreliggende aktstykke udmønter den del af midlerne i 2017 på National handlingsplan for demens 2025, der skal overføres til andre konti på ministerområdet samt andre ministerområder, svarende til i alt 61,0 mio. kr. De enkelte dispositioner er beskrevet nedenfor. Der overføres 0,5 mio. kr. til Departementet til serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne under Børne- og Socialministeriet. Der overføres 0,1 mio. kr. til Departementet til uddeling af årets demenspris. Der overføres i alt 7,7 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen vedrørende følgende aktiviteter: Anbefalinger til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingssteder Nye nationale kliniske retningslinjer på demensområdet Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløb Håndbøger med vidensbaserede anbefalinger til social- og sundhedsfaglig praksis på demensområdet Udvikling af træningspakker på demensområdet Udvikling af koncept for rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende med henblik på opslag og administration af en pulje til etablering af rådgivnings- og aktivitetscentre til borgere med demens og deres pårørende Udvikling af koncept for lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund med henblik på opslag og administration af en pulje Ny national forskningsstrategi på demensområdet Udvikling af koncept for praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner med henblik på opslag og administration af en pulje til Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Der overføres 1,4 mio. kr. til Styrelsen for Patientsikkerhed til nedbringelse af forbruget af antipsykotika blandt mennesker med demens. Der overføres 44,4 mio. kr. til Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram med henblik på senere udmøntning i 2017 på indeværende års bloktilskudsaktstykke til færre, tværfaglige udrednings- og behandlingssteder. Der overføres i alt 4,4 mio. kr. til Nationalt Videnscenter for Demens vedrørende følgende aktiviteter: Værktøj til tidlig opsporing af demens Udvikling og udbredelse af en national værktøjskasse med patient-/pårørendekurser Forsøg med demensvenlige sygehuse Der overføres 2,5 mio. kr. til Boliger til demente (ny konto) og gives materiel hjemmel til indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, herunder opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnethed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil efterfølgende ved en ændring af almenboligloven indarbejde hjemlen til at fastsætte regler for en mærkningsordning for demensegnede plejeboliger med virkning fra 1. januar Ordningen forventes at skulle etableres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvorfor en del af bevillingen skal overføres til Alm. virksomhed, når det konkrete beløb foreligger. De bevillingsmæssige konsekvenser i 2018 og 2019 som følge af den politiske aftale indarbejdes på forslag til finanslov for 2018.

3 3 Overførelse af midler vedrørende pulje til demensboliger Foreliggende akstykke overfører endvidere 16,2 mio. kr. i 2017 fra Pulje til demensboliger til den nyoprettede Boliger til demente under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Baggrunden herfor er, at formålet med den igangværende ansøgningspulje til flere demensegnede boliger på Pulje til demensboliger supplerer et af demenshandlingsplanens initiativer vedrørende en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger, som skal forankres i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Derfor er satspuljepartierne blevet enige om at samle forankringen og administrationen af Pulje til demensboliger i den nye ansøgningspulje under Transport-, Bygge- og Boligministeriet på Boliger til demente. Udmøntningen af puljen til demensegnede boliger på Boliger til demente sker på baggrund af den tidligere beskrevne nationale mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger, der udmøntes på samme konto. Tilskuddene under Boliger til demente gives som tilsagn og eventuelt annullerede tilsagn kan genanvendes det år, hvor tilsagnet annulleres. Der er desuden adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse af udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteterne m.v., heraf højest 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 specificeres således: Departementet (driftsbev.) 10. Almindelig virksomhed 22 Andre ordinære driftsudgifter 0,5 mio.kr Departementet (driftsbev.) 10. Almindelig virksomhed 22. Andre ordinære driftsudgifter 0,1 mio.kr Sundhedsstyrelsen (driftsbev.) 65. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 (ny underkonto) 18. Lønninger/personaleomkostninger 4,4 mio.kr. 22. Andre ordinære driftsudgifter 3,3 mio.kr Styrelsen for Patientsikkerhed (driftsbev.) 35. Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025 (ny underkonto) 18. Lønninger/personaleomkostninger 0,3 mio.kr. 22. Andre ordinære driftsudgifter 1,1 mio.kr Reserver og budgetregulering 40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogram

4 4 49. Reserver og budgetregulering 44,4 mio.kr Nationalt Videnscenter for Demens (reservationsbev.) 10. Nationalt Videnscenter for Demens 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud Svage ældre og demens (reservationsbev.) 40. Pulje til demensboliger 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud National handlingsplan for demens 2025 (reservationsbev.) 10. National handlingsplan for demens Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 4,4 mio.kr. -16,2 mio.kr. -61,0 mio.kr Boliger til demente (reservationsbev.) (ny konto) 10. Indretning af demensboliger 42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner 18,7 mio.kr. c. Aktstykket forelægges for Folketingets Finansudvalg nu for at kunne igangsætte initiativerne i den politiske aftale om demenshandlingsplanen e. Under henvisning til ovenstående anmoder Sundheds- og Ældreministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 overføres i alt 61,0 mio. kr. fra National handlingsplan for demens 2025 til andre konti på 16. Sundheds- og Ældreministeriet samt til konti på 15. Børne- og Socialministeriet og 28. Transport- Bygnings- og Boligministeriet som led i udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan Endvidere anmodes der om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2017 overføres 16,2 mio. kr. fra Svage ældre og demens til Boliger til demente til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 opføres følgende: Departementet (driftsbevilling) 0,5 mio.kr Departementet (driftsbevilling) 0,1 mio.kr.

5 Sundhedsstyrelsen (driftsbevilling) 7,7 mio.kr Styrelsen for Patientsikkerhed (driftsbevilling) 1,4 mio.kr Reserver og budgetregulering 44,4 mio.kr Nationalt Videnscenter for Demens (reservationsbevilling) 4,4 mio.kr Svage ældre og demens (reservationsbevilling) -16,2 mio.kr National handlingsplan for demens 2015 (reservationsbevilling) -61,0 mio. kr Boliger til demente (reservationsbevilling ny konto) 18,7 mio. kr. Der anmodes samtidig om Finansudvalgets tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2017 optages følgende tekstanmærkninger under 28. Transport- Bygnings- og Boligministeriet. Materielle bestemmelser: Nr. 132 ad Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2017 at foretage udmøntning af midler vedrørende indførelse af en national mærkningsanordning for demensegnede plejeboliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan Stk. 2: Transport -, bygnings- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder opstilling af relevante og målbare kriterier for demensegnethed, tilretning af IT-systemer, fastsættelse af regler for samt mærkning af alle eksisterende plejeboliger. "Nr. 133 ad Transport-, bygnings- og boligministeren bemyndiges til i 2017 at foretage udmøntning af midler vedrørende en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger i henhold til den politiske aftale om den nationale demenshandlingsplan Stk. 2: Transport -, bygnings- og boligministeren bemyndiges endvidere til at fastsætte nærmere regler for ordningens gennemførelse, herunder ansøgningsform, tidsfrister, vilkår for tilskud, udbetaling af tilskud, tilbagebetaling af tilskud og renter, regnskab, revision og rapportering om tilskud samt tilsyn og kontrol. Transport-, Bygnings- og Boligministeren bemyndiges til at træffe beslutning om ydelse af tilskud, meddelelse om tilskud, endelighed, afslag på ansøgning om tilskud og genanvendelse af tilbagebetalte tilskud."

6 6 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 10. februar 2017 KAREN ELLEMANN / Lasse Damgaard Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Den nationale demenshandlingsplan Trine Toftgaard Lund Kontorchef Sundheds- og Ældreministeriet

Den nationale demenshandlingsplan Trine Toftgaard Lund Kontorchef Sundheds- og Ældreministeriet Den nationale demenshandlingsplan 2025 Trine Toftgaard Lund Kontorchef Sundheds- og Ældreministeriet Udvikling i artikler om demens fra 2013-2017 Hvad skal vi omkring? Arbejdet med den nationale demenshandlingsplan

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025.

Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. Plan for udmøntning af den nationale demenshandlingsplan 2025. 1. Indledning Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) har sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet,

Læs mere

Aktstykke nr. 83 Folketinget Afgjort den 19. april Finansministeriet. København, den 22. marts 2018.

Aktstykke nr. 83 Folketinget Afgjort den 19. april Finansministeriet. København, den 22. marts 2018. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2017-18 Afgjort den 19. april 2018 83 Finansministeriet. København, den 22. marts 2018. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til følgende:

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til følgende: Aktstykke nr. 101 Folketinget 2017-18 Afgjort den 24. maj 2018 101 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 8. maj 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658

Afgjort den 1. juni 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 BE004658 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 147 Beskæftigelsesministeriet. København, den 24. maj 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at disponere

Læs mere

Der overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer.

Der overføres 1,0 mio. kr. til Anlægsprojekter på jernbanen til anlæg af Stilling og Laurbjerg stationer. Aktstykke nr. 88 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. februar 2019 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 20. februar 2019. 88 a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder hermed

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts Aktstykke nr. 102 Folketinget Finansudvalget Aktstk.

Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts Aktstykke nr. 102 Folketinget Finansudvalget Aktstk. Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 102 Offentligt Aktstykke nr. 102 Folketinget 2018-19 102 Beskæftigelsesministeriet. København, den 13. marts 2019. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag.

ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag. Aktstykke nr. 119 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 119 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 7. juni 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018.

Afgjort den 7. juni Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018. Aktstykke nr. 72 Folketinget 2018-19 Afgjort den 7. juni 2018 Tidligere fortroligt aktstykke V af 7. juni 2018. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 20. december 2018. 72 Skatteministeriet.

Læs mere

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter.

Vejdirektoratet gennemfører forberedende arbejder frem til og med udbud for tre skibsstødssikringsprojekter. Aktstykke nr. 41 Folketinget 2013-14 41 Transportministeriet. København, den 4. december 2013. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til der foretages følgende bevillingsoverførsler

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6

1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 1 INDLEDNING 3 VI ER FÆLLES OM DEMENS KORT FORTALT 3 RELATION TIL ANDRE POLITIKKER OG HANDLINGSPLANER 4 2 VI ER FÆLLES OM DEMENS 6 INKLUDERENDE SAMFUND 6 SPOTTE OG OPSPORE DEMENS 7 SAMMENHÆNGENDE FORLØB

Læs mere

Udmøntning af midler på ældreområdet

Udmøntning af midler på ældreområdet Sundheds- og Ældreministeriet Udmøntning af midler på ældreområdet Chefkonsulent Søren Svane Kristensen Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen Disposition Fakta om ældreområdet Hvor kommer

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på 35.11.21. Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til at igangsætte initiativer

Læs mere

Finansudvalget. Aktstk Offentligt

Finansudvalget. Aktstk Offentligt Finansudvalget Aktstk. 160 - Offentligt Finansudvalget Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 09-06-2009 a. Undervisningsministeriet anmoder

Læs mere

overføres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

overføres til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2018-19 Afgjort den 4. april 2019 114 Kulturministeriet. København, den 27. marts 2019. a Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at opgaver hidtil varetaget

Læs mere

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS KORT VERSION AF DEN NATIONALE DEMENSHANDLINGSPLAN 2025 HØRINGSVERSION EFTERÅR 2016 INDHOLD Forord: Glem ikke mennesket bag demensen 3 Hvad handler denne publikation om?

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.51.07 på finansloven for finansåret 2017, fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014.

Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15. Afgjort den 4. december 2014. Transportministeriet. København, den 25. november 2014. Aktstykke nr. 48 Folketinget 2014-15 Afgjort den 4. december 2014 48 Transportministeriet. København, den 25. november 2014. a. Transportministeriet anmoder hermed om tilslutning til en række dispositioner

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016.

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16 Afgjort den 19. maj 2016 100 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017

Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Social- og Sundhedsudvalget, november 2017 Strategi og handleplan for demensindsatsen på Bornholm 2018 2020 Den Nationale Demenshandlingsplan

Læs mere

Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025

Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 Sundheds- og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 14. oktober 2016 pt/mk Høringssvar vedr. oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 Ældre Sagen takker for invitationen til at indgive

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015.

Bilag Afgjort den 3. september 2015. Finansministeriet. København, den 26. august 2015. Aktstykke nr. 158 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 3. september 2015 158 Finansministeriet. København, den 26. august 2015. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 97 Offentligt. Aktstykke nr. 97 Folketinget Erhvervsministeriet. København, den 12. marts 2019.

Finansudvalget Aktstk. 97 Offentligt. Aktstykke nr. 97 Folketinget Erhvervsministeriet. København, den 12. marts 2019. Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 97 Offentligt Aktstykke nr. 97 Folketinget 2018-19 97 Erhvervsministeriet. København, den 12. marts 2019. a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 2. maj Skatteministeriet. København, den 24. april 2019.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 2. maj Skatteministeriet. København, den 24. april 2019. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2018-19 Afgjort den 2. maj 2019 142 Skatteministeriet. København, den 24. april 2019. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til ved tekstanmærkning

Læs mere

Status dokument, primo 2018

Status dokument, primo 2018 Status dokument, primo 2018 1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling Forslag til tværkommunal indsats og status 1. Værktøj til tidlig opsporing Nationalt Videnscenter for Demens og udvalgte

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Plejehjemsoversigten med og især uden demens

Plejehjemsoversigten med og især uden demens Maj 2019 Plejehjemsoversigten med og især uden demens Notat om oplysninger på plejehjemsoversigten.dk om demens på 921 plejehjem i Danmark Plejehjemsoversigten er oprettet ved lov og skal ifølge Ældreministeren:

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2025 Baggrund Demenssygdom er en hastigt voksende folkesygdom. Nationalt Videnscenter for Demens har estimeret, at der vil ske en fordobling af antallet af demente frem mod 2040 1.

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fanø Kommune som demensvenlig kommune

Projektbeskrivelse. Fanø Kommune som demensvenlig kommune Titel på projekt Fanø Kommune som demensvenlig kommune Sagsnr. 2017-3233 Dokument nr. 2018-6601 Udarbejdet af: DL/LA Udarbejdet/revideret d. 17.11.2017 Version nr. 1 Projektleder: Dorthe Lodberg Projektejer:

Læs mere

Analyse af demensområdet

Analyse af demensområdet Analyse af demensområdet 1 Indhold Indledning... 2 1 Initiativer i Den nationale demenshandlingsplan... 2 Fokusområde 1 Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling... 2 Fokusområde 2 Bedre

Læs mere

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011.

Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11. Afgjort den 24. februar 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. Aktstykke nr. 80 Folketinget 2010-11 Afgjort den 24. februar 2011 80 Transportministeriet. Transportministeriet, den 26. januar 2011. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af

Læs mere

(0,3 mio. kr. i 2013)

(0,3 mio. kr. i 2013) Aktstykke nr. 104 Folketinget 2012-13 Transportministeriet. København, den 22. maj 2013. 104 a. Transportministeriet anmoder hermed, med henblik på udmøntning af Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025

Til sundhedsministeriet. The Danish Nurses Organization. Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Til sundhedsministeriet Den 13. oktober 2016 The Danish Nurses Organization Sankt Annæ Plads 30 DK-1250 København K Høringssvar vedr. Den nationale demenshandlingsplan 2025 Tak for muligheden for at indgive

Læs mere

ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT

ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT AKTUELLE ÆLDREPOLITISKE INITIATIVER OG - ØKONOMI ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT ØKONOMI PÅ ÆLDREOMRÅDET FAKTA OM ÆLDREOMRÅDET FINANSLOVS - OG SATSPULJEBEVILLINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET

Læs mere

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017

Demenspolitik. Lolland Kommune 2017 Einer, demensramt: Da jeg fik at vide, at jeg havde demens, gik alt ned i et sort hul, men der er ikke noget at gøre, andet end at komme op på hesten igen og ud Demenspolitik Lolland Kommune 2017 Godkendt

Læs mere

ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT

ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT AKTUELLE ÆLDREPOLITISKE INITIATIVER OG - ØKONOMI ANNO 2018 OG 2019 LISBETH GRØNDAHL, ÆLDREPOLITISK KONSULENT ØKONOMI PÅ ÆLDREOMRÅDET FAKTA OM ÆLDREOMRÅDET! FINANSLOVS - OG SATSPULJEBEVILLINGER! HVOR KOMMER

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 106 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 106 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2017-18 106 Erhvervsministeriet. København, den 14. maj 2018. a. Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04.10 til 28 på finanslov for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Formål

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2017-2020 Skønnet antal borgere med demens i Faxe Kommune Fordeling af demensdiagnoser Procentvis forekomst af demens hos +60 årige Den Nationale Handlingsplan for demens Ny national handlingsplan

Læs mere

UDKAST Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune

UDKAST Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune UDKAST Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune 2018-2025 Sorø Kommune Januar 2018 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Lokal proces i Sorø Kommune... 6 Aktuelle tilbud og indsatser i Sorø... 6

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune

Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune Strategi- og handleplan for demens i Sorø Kommune 2018-2025 Sorø Kommune Marts 2018 Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på møde den 9. april 2018 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Lokal proces i

Læs mere

Afgjort den 28. marts Justitsministeriet. København, den 19. marts Aktstykke nr. 106 Folketinget AA011345

Afgjort den 28. marts Justitsministeriet. København, den 19. marts Aktstykke nr. 106 Folketinget AA011345 Aktstykke nr. 106 Folketinget 2018-19 Afgjort den 28. marts 2019 106 Justitsministeriet. København, den 19. marts 2019. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: At der i regi af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre

Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre Opslag: Klippekort til beboere på plejecentre Ansøgningsfrist den 3. marts 2017 kl. 12.00 Indhold 1. Indledning... 2 2. Puljens formål... 2 3. Puljens anvendelsesområde... 3 4. Ansøgerkreds... 3 5. Projektperiode...

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar Aktstykke nr. 75 Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar Aktstykke nr. 75 Folketinget Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 75 Offentligt Aktstykke nr. 75 Folketinget 2018-19 75 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 22. januar 2019. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Udgiften i 2016 finansieres af de på Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver.

Udgiften i 2016 finansieres af de på Ramme til fødevare- og landbrugsinitiativer opførte reserver. Aktstykke nr. 83 Folketinget 2015-16 Afgjort den 21. april 2016 83 Miljø- og Fødevareministeriet. København, den 13. april 2016. a. Miljø- og Fødevareministeriet anmoder om Finansudvalget tilslutning til

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Udvalgsmøde SÆ Onsdag den 7. marts 2018 Kl. 14:00 Jysk Park, Radisson Blu, Ansvej 108, 8600 Silkeborg Medlemmer Jan Fischer (A) Michael Aakjær (A) Helle

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Aktstykke nr. 69 Folketinget Afgjort den 11. april Transportministeriet. København, den 27. marts 2012.

Aktstykke nr. 69 Folketinget Afgjort den 11. april Transportministeriet. København, den 27. marts 2012. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2011-12 Afgjort den 11. april 2012 69 Transportministeriet. København, den 27. marts 2012. a. Transportministeriet anmoder hermed med henblik på udmøntning af Aftale om Elektrificering

Læs mere

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011.

Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. marts 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. Aktstykke nr. 92 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. marts 2011 92 Indenrigs- og Sundhedsministeriet. København, den 15. marts 2011. a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Udkast. Ansøgning om tilsagn om tilskud

Udkast. Ansøgning om tilsagn om tilskud Udkast Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 at@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til projekter, der kan forbedre bussernes fremkommelighed og

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger BEK nr 174 af 05/03/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1800133 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011.

Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juli 2011. Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 128 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juli 2011 128 Skatteministeriet. København, den 12. maj 2011. a. Som følge af Aftale om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) af den

Læs mere

TALEPAPIR. Tale til samråd om magtanvendelse overfor demente borgere

TALEPAPIR. Tale til samråd om magtanvendelse overfor demente borgere Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder 28. januar 2016 kl. 16.00-17-30, Christiansborg 1-133

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS

ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS ET TRYGT OG VÆRDIGT LIV MED DEMENS NATIONAL DEMENS- HANDLINGSPLAN 2025 JANUAR 2017 INDHOLD Mennesket bag demenssygdommen 3 1 Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling 13 2 Bedre kvalitet

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Regeringens initiativer på demensområdet handlingsplan frem mod 2025

Regeringens initiativer på demensområdet handlingsplan frem mod 2025 Regeringens initiativer på demensområdet handlingsplan frem mod 2025 Tre overordnede nationale mål: 98 demensvenlige kommuner Flere skal udredes og 80% skal have en specifik diagnose Forbedret pleje- og

Læs mere

Status på demenspuljer søgt i 2017

Status på demenspuljer søgt i 2017 Status på demenspuljer søgt i 2017 1. Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner 2. Besøg af demensrejseholdet i 2018-2019 3. Aktiviteter der skal understøtte et demensvenligt samfund 4. Flere og

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 36 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 36 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 36 Offentligt Aktstykke nr. 36 Folketinget 2017-18 36 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 28. november 2017. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder

Læs mere

Ændring af lov om social service (SEL)

Ændring af lov om social service (SEL) Ændring af lov om social service (SEL) Ikrafttrædelse 1. januar 2018. Baggrund Forslaget om ændring af SEL fremsættes som led i udmøntningen af aftale (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Afgjort den 29. juni Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 29. juni Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 50 Folketinget 2018-19 Afgjort den 29. juni 2017 Tidligere fortroligt aktstykke X af 29. juni 2017. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 30.11 2018. Transport-, Bygnings-

Læs mere

Resultatkontrakt 2017 MELLEM SUNDHEDSSTYRELSEN OG SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET

Resultatkontrakt 2017 MELLEM SUNDHEDSSTYRELSEN OG SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET Resultatkontrakt 2017 MELLEM SUNDHEDSSTYRELSEN OG SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET 2017 Resultatkontrakt 2017 Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Sagsnr. 2018-3667 Doknr. 549396 Dato 14-08-2018 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

Læs mere

Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose Dato 15-11-2018 krgr Sagsnr. 7-2810-21/1 Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner til at deltage i en forsøgsordning med befordring af

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11

Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. juni 2011 af Morten Bødskov (S), Nick Hækkerup (S), Ole Sohn (SF), Jesper Petersen (SF), Morten Østergaard (RV) og Christian H. Hansen (UFG)

Læs mere

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område. Til institutioner med erhvervsgymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen:

a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen: Aktstykke nr. 11 Folketinget 2017-18 Afgjort den 29. juni 2017 Tidligere fortroligt aktstykke AA af 29.6 Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 4.10 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Læs mere

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed BEK nr 65 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS5060006-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december Aktstykke nr. 52 Folketinget

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december Aktstykke nr. 52 Folketinget Finansudvalget 2018-19 Aktstk. 52 Offentligt Aktstykke nr. 52 Folketinget 2018-19 52 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 4. december 2018. a. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016.

Aktstykke nr. 135 Folketinget Afgjort den 23. juni Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. Aktstykke nr. 135 Folketinget 2015-16 Afgjort den 23. juni 2016 135 Transport- og Bygningsministeriet. København, den 22. juni 2016. a. Transport- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af

Afgjort den 3. juni Tidligere fortroligt aktstykke I ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af Aktstykke nr. 69 Folketinget 2012-13 Afgjort den 3. juni 2010 Tidligere fortroligt aktstykke I (2009-10). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område.

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2019 (ÆF19) for Undervisningsministeriets område. Til institutioner med almengymnasiale uddannelser Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR-nr.: 20453044 Orientering om Ændringsforslag

Læs mere

Evaluering af bredbåndspuljen Opsamling

Evaluering af bredbåndspuljen Opsamling Evaluering af bredbåndspuljen 2016-2017 Opsamling 2. marts 2018 1. Baggrund Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark, som Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del Bilag 55 Offentligt Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del Bilag 55 Offentligt Aktstykke nr. Folketinget -NaN Udenrigsministeriet. København, den 29. november 2016. a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere