KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Det europæiske rumprogram foreløbige elementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Det europæiske rumprogram foreløbige elementer"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2007) 504 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Det europæiske rumprogram foreløbige elementer {KOM(2007) 212 endelig} {SEK(2007) 505} {SEK(2007) 506} DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning: Begrundelse for det europæiske rumprogram Udkast til programmål Aktiviteter på europæisk og nationalt plan til støtte for udkastet til målene for det europæiske rumprogram Satellitnavigation Jordobservation Satellitkommunikation Videnskab og teknologi Rumvidenskab Geovidenskab Teknologi Den internationale rumstation og udforskning af solsystemet Adgang til rummet Vejledende budgetter for større rumprogrammer på europæisk plan DA 2 DA

3 1. INDLEDNING: BEGRUNDELSE FOR DET EUROPÆISKE RUMPROGRAM Det europæiske rumprogram udgør et fælles, omfattende og fleksibelt programgrundlag for europæiske rumaktiviteter og udnytter de disponible ressourcer mest effektivt på alle niveauer. Programmet vil være i overensstemmelse med målsætningerne og retningslinjerne for den europæiske rumpolitik og fastsætter programmål for hvert rumområde til støtte for dens gennemførelse. Det vil gøre det muligt for større aktører at overvåge de opnåede fremskridt og støtte deres bestræbelser på at skabe større åbenhed, reducere unødvendigt dobbeltarbejde og skabe større komplementaritet mellem alle rumrelaterede programmer. Programmet vil dermed bidrage til, at der til sin tid kommer en koordineret fælles europæisk indsats på rumområdet, der lever op til de europæiske og nationale brugeres behov og krav. De europæiske aktører, der deltager i programmet, er Den Europæiske Rumorganisation (ESA): De vigtigste redskaber for gennemførelsen af rumprogrammet vil være organisationens obligatoriske og valgfrie programmer inden for en langsigtet ESA-strategi, idet der tages hensyn til andre kapaciteter på mellemstatsligt og nationalt plan samt på EU-plan med henblik på at skabe synergier mellem dem og udvikle integrerede tilgange. Den Europæiske Union (EU): De vigtigste redskaber for gennemførelsen af rumprogrammet vil navnlig være det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7) samt de programmer og ressourcer for transeuropæiske net, der ikke hidrører fra FoU-kilder. Medlemsstaterne: Nationale rumprogrammer, som er iværksat og gennemført på medlemsstatsplan i overensstemmelse med nationale regler og finansieringsinstrumenter, skal ikke kun opfylde nationale behov, men også sigte mod at støtte de bredere mål for europæisk rumpolitik. Bi- og multilaterale aktiviteter bidrager også dertil. Andre mellemstatslige organisationer, der opererer på europæisk plan, navnlig agenturer, der driver og udnytter europæiske rumaktiver som f.eks. Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT). Der skal tages behørigt hensyn til aktiviteter, der gennemføres i europæisk industri og af operatører og tjenesteudbydere, og der skal sikres et tæt samarbejde om teknologisk FoU såvel som om planlægning og gennemførelse af missioner. Former for offentlig-private partnerskaber vedrørende tilvejebringelse af applikationer og tjenester skal videreudvikles. Det europæiske rumprograms foreløbige elementer på områderne applikationer og grundvilkår udgør en ikke-bindende samling af aktiviteter, som i øjeblikket gennemføres, eller som planlægges gennemført på kort eller mellemlangt sigt. De bygger på input fra de forskellige berørte parter og tager sigte på at øge gennemsigtigheden af de eksisterende rumaktiviteter i Europa. På applikationsområdet skal der især lægges vægt på de fælles europæiske programmer som f.eks. GMES og Galileo. Aktiviteter besluttet før fastsættelsen af den europæiske rumpolitik inddeles efter mål, der er afledt af den europæiske rumpolitik en sådan inddeling bliver mere kohærent, efterhånden DA 3 DA

4 som programmet opdateres. Andre og mere specifikke aktiviteter, som f.eks. udviklingen af specifikke nyttelaster, instrumenter eller forsøg, behandles ikke i dette dokument, skønt de aktivt bidrager til den samlede europæiske rumindsats. Programmets indhold og metoderne for dets anvendelse vil regelmæssigt blive revideret og opdateret i nært samarbejde med brugere og alle berørte parter, således at det afspejler, eller tilpasses til, de overordnede politikmål. Fremtidige aktiviteter vil gradvis blive medtaget med henblik på indførelsen af en koordineret og fælles strategisk ramme, der viser komplementariteten mellem de europæiske rumaktiviteter. Efter yderligere drøftelser i Gruppen på Højt Plan vedrørende Rumpolitik om det europæiske rumprograms fremtidige omfang og konkrete udformning, vil det fælles ESA-EF-sekretariat foretage en første revision af dokumentet i løbet af 2007 og 2008, hvor der vil blive taget hensyn til forberedelsen af ESA's Ministerråd og den videre udvikling af EF-programmer og nationale planer. Et revideret europæisk rumprogram vil blive forelagt på det femte møde i Rumrådet, hvor det skal godkendes, således at det formelt kan vedtages af Rådet (konkurrenceevne) og ESA's Ministerråd. Medlemsstaterne opfordres derfor til at informere det fælles ESA-EF-sekretariat om planlagte nye programmet samt om opdateringer af eksisterende programmer. Det skal af oplysningerne fremgå, hvorledes sådanne programmer passer sammen med de gældende målsætninger og retningslinjer for det europæiske rumprogram. Vejledende oplysninger om budgettet for tidsrummet tilvejebringes for de vigtigste aktiviteter på europæisk plan. Lignende detaljerede oplysninger om de nationale budgetter for de enkelte rumområder skal indsamles i løbet af det europæiske rumprograms revisionsfase. Nærværende dokument giver et fingerpeg om de nationale programmers samlede betydning for den samlede europæiske rumindsats, idet deres andel i procent oplyses med 2006 som referenceår. Inddragelsen af en aktivitet i det europæiske rumprogram indebærer ikke overførsel af midler eller af ansvar mellem de berørte parter. 2. UDKAST TIL PROGRAMMÅL Til støtte for de overordnede politikmål, som er beskrevet i erklæringen om den europæiske rumpolitiks strategiske opgave, fastlægges der i det europæiske rumprogram programmål for hvert rumområde. Disse er baseret på dokumentet om den europæiske rumpolitik, ESA's langsigtede plan og det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7). Gennemførelsen bør bygge på igangværende korte til mellemlange aktiviteter som beskrevet i kapitel 3. DA 4 DA

5 Overordnede mål for rumpolitikken Udkast til programmål ANVENDELSE For at tage hensyn til udviklingen i brugernes behov skal der udvikles integrerede rumsystemer, og integreringen af rum- og jordbaserede systemer skal fremmes, således at man får (omkostnings)effektive tjenester. SATELLITNAVIGATION At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst. At opfylde Europas sikkerhedsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. JORDOBSERVATION At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst. At opfylde Europas sikkerhedsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. At tjene Europas offentlige interesser m.h.t. bæredygtig politikudformning på området miljø og klimaændring. SATELLITKOMMUNIKATION At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst og være førende på markedet i den kommercielle rumsektor. At opfylde Europas sikkerhedsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. Sikre europæisk uafhængighed for så vidt angår den allernyeste satellitnavigationsteknologi, udvikle de tjenester, som navigationssystemerne muliggør, og øge kvaliteten, kvantiteten og forskelligheden af de tilbudte data og bidrage til europæisk industris konkurrenceevne ved at: fortsætte udviklingen af GNSS-infrastrukturen opbygge fremtidige GNSS-infrastrukturer og gå i gang med den teknologiske demonstration af et andengenerationssystem for positionsbestemmelse, navigation og tidsbestemmelse (PNT) fremme brugen af PNT-systemer i integrerede applikationer sikre iværksættelsen af internationale partnerskaber om GNSS. Udvikle en komplet europæisk jordobservationsinfrastruktur og hertil knyttede operationelle tjenester for miljø og sikkerhed under hensyntagen til aktiver med dobbelt anvendelsesformål ved at: fortsætte udviklingen af GMES-rumkomponenter på basis af nationale aktiver og aktiver udviklet af ESA styrke dialogen med brugerne og fremme udviklingen og valideringen af nye tjenester og applikationer, undersøge datapolitikker, mekanismer for datafremskaffelse og -forvaltning (i rummet og in situ), i første række med fokus på et sæt fast track-gmes-tjenester inden 2008 styrke dialogen med relevante internationale organer; kortlægge GMES' rolle inden for GEOSS sørge for de europæiske kapaciteters kontinuitet inden for operationel meteorologi. Bidrage til europæisk rumindustris konkurrenceevne og til udviklingen af Europas informationssamfund ved at: udvikle avancerede satellitkommunikationsteknologier i samarbejde med industrien og operatører, således at der kan foretages nye demonstrationsopsendelser under behørig hensyntagen til krav om dobbelt anvendelsesformål sørge for en bedre integrering med jordsystemer til støtte for europæiske og globale kommunikationsinfrastrukturer og for forbindelse til andre anvendelsesområder udvikle slutbrugertjenester, som muliggøres af satellitkommunikation, hvorved datakvaliteten, -kvantiteten og -forskelligheden øges, og udvikle multimediesatellitsystemer (mobil, bredbånd og radio/tv-spredning). DA 5 DA

6 SIKKERHED OG FORSVAR Fremtidig udvikling på nationalt og europæisk plan At opfylde Europas sikkerhedsog forsvarsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. Fremtidig national og europæisk udvikling. GRUNDVILKÅR VIDENSKAB OG TEKNOLOGI At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst. At øge rumforskningens bidrag til det videnbaserede samfund. At opfylde Europas sikkerhedsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. At tjene Europas offentlige interesser m.h.t. bæredygtig politikudformning på området miljø og klimaændring. RUMVIDENSKAB Spille en globalt førende rolle på det videnskabelige område og udvide videnbasen som led i Lissabon-dagsordenen og ESA's aktioner til støtte for konkurrenceevne og udforskning ved at fokusere på specifikke prioriterede emner: betingelserne for liv og planetdannelse, solsystemet, universets grundlæggende love, oprindelse og udvikling støtte synergien mellem rumvidenskabelige aktiviteter og andre videnskabelige aktiviteter samt teknologisk udnyttelse til applikationer øge de internationale samarbejdsaktiviteter. GEOVIDENSKAB Udvide de geovidenskabelige aktiviteter til gavn for vurderingen af de globale forandringer og miljøpolitikken ved at: udvikle nye missioner til støtte for nøgletemaer: hav/hydrosfæren, luft/atmosfæren, is/kryosfæren, jordoverflade/biosfæren, undergrund/geosfæren at sikre effektiv udnyttelse af videnskabelige data i forening med jordobservationsapplikationer inden for GMES at øge de internationale samarbejdsaktiviteter. TEKNOLOGI Bidrage til innovation og konkurrenceevne ved at: maksimere synergierne mellem civile og militære teknologier, rum- og ikkerumrelaterede teknologier kortlægge strategisk vigtige teknologier og gennemføre tilhørende teknologiske demonstrationsopsendelser harmonisere teknologiudviklingen. DEN INTERNATIONALE RUMSTATION (ISS) OG UDFORSKNING AF SOLSYSTEMET At øge rumforskningens bidrag til det videnbaserede samfund. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. Høste de videnskabelige og teknologiske fordele af investeringer i ISS-projektet og forberede fremtidige udforskningsaktiviteter med henblik på at kunne spille en nøglerolle inden for den internationale udforskningsarkitektur ved at: sikre maksimalt videnskabeligt afkast af investeringer - navnlig inden for biovidenskaber og fysik og optimal udnyttelse af den internationale rumstation styrke aktiviteter vedrørende biovidenskaber og fysik til støtte for ikkerumrelaterede anvendelser og udforskningsrelaterede aktiviteter forberede og demonstrere kernekapaciteter (basisteknologier og -infrastrukturer) med henblik på næste skridt i udforskningen, navnlig robotassisteret udforskning af Mars og mulige aktiviteter i tilknytning til udforskning af månen. Samarbejde med internationale partnere om menneskelig rumtransport i henhold til scenarier, der skal besluttes af medlemsstaterne. DA 6 DA

7 ADGANG TIL RUMMET At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst. Fastholde uafhængig adgang til rummet ved at: bevare Europas rumhavn (Guyana Space Centre) i operationel stand konsolidere den europæiske løfteraketserie: Ariane 5, Vega, Soyuz i Guyana Space Centre forberede og sikre de teknologiske og industrielle kapaciteter vedrørende udviklingen af næste generation af løfteraketter udforske langfristede muligheder for samarbejde med strategiske partnere. 3. EUROPEAN-LEVEL AND NATIONAL ACTIVITIES SUPPORTING THE DRAFT OBJECTIVES OF THE EUROPEAN SPACE PROGRAMME The following tables provide an overview by space domain about activities that are currently on-going and envisaged for the short to medium term by the actors taking part in the European Space Programme and that are disposed to support the draft programmatic objectives outlined in chapter Satellite Navigation Objectives Proceeding with the fullfledged development of the GNSS infrastructure I. European-level : Galileo IOV and EGNOS/GNSS support programme (funded by EC and ESA and technically managed by ESA) Galileo FOC deployment and Galileo EGNOS operations managed by the Galileo Supervisory Authority (GSA) and the Galileo Operating Company (GOC) under a concession contract. Giove-A (2005), Giove-B (2007), IOV , FOC Preparation of future GNSS infrastructures: FP7 Programme (GSA) Launch of technology GNSS Evolution Programme (under preparation by ESA) demonstration of 2 nd generation PNT System National PNT-related technology development Promoting the use of PNT systems within integrated applications I. European-level : GSA: FP7 SESAR (air traffic management) Proposed ESA Integrated Applications Programme Diverse National applications development activities [e.g. GATE (Galileo test environment for hardware, applications and services) (D), Galileo Test Range project (I), Navigation Project (F)] National PNT-related technology developments [e.g. Argos 3/Sarsat 3 (F), GATE (D), HIGAPS, INDOOR, GALTEC, SEAGATE (D)] Ensuring implementation of international EC activities with technical support from GSA: cooperation with the United States DA 7 DA

8 partnerships on GNSS (Galileo/GPS-Agreement of July 2004), Russia (GLONASS, negotiations ongoing) and other countries relating to interoperability and compatibility of Galileo with existing and coming GNSS Systems. ESA activities relating to Galileo and EGNOS 3.2. Earth Observation Objectives Proceed with GMES space component development based on national and ESA developed assets GMES Space Component Programme (ESA) Planned : GMES Sentinel 1a (2011) and 2a (2012), Sentinel-3a (2012), Sentinel-1b and 2b (2013), Sentinel-3b (2014) FP7-Space Theme: Contribution to the GMES Space Component (EC) Coordination of national or bilateral/multilateral EO mission developments National technology development programmes/preliminary activities and precursor missions, e.g. PASO studies (F), SAFARI (D), METIMAGE (D) Development of national or bilateral/multilateral EO missions Under operation: TerraSAR-X (2006/D), DMC/Disaster monitoring constellation (UK2002/2005), Spot-4/5, Jason-1 (2001/F) Planned: Rapid-Eye (2007/D), TanDEM (2009/D), TerraSAR-X 2 nd gen. (2012), Venus (2009/F), SARAL (2009/F) En MAP (2010/D), Bissat (2010/I) Future Spanish EO satellite, Future Norwegian Sea monitoring satellite; Pleiades (2008/F), Cosmo-SkymMed (2007/08/09/I) Cosmo-Skymed 2 nd gen. (2012/2013/I), Pleiades (2009/2010/F-B), SVEA: Swedish national surveillance mission, HYPSEO (I), Microsat (I), Nanoform (I) Reinforce dialogue with user communities and foster the development + validation of new services and applications, also by exploring mechanisms for data provision and management (space and in-situ), focusing in the first place on a set of GMES fast-track services in the field of: Emergency Management Land Monitoring Maritime Services Atmospheric services (in preparation) Reinforce dialogue within appropriate international bodies in view of embedding GMES into the GEOSS FP7-Space Theme (e.g. grant agreement or other mechanisms for space and non-space data provision). Additional activities foreseen in other FP7 themes (e.g. ICT, environment), in JRC direct actions, and in other EU sectoral policies (e.g. agriculture, fisheries, development, ) (EC) GMES Service element transfer activities (ESA) EUSC activities in support of EU Security Policies Availability of national or regional data Other service and product development activities: [e.g. SIASGE (Italian-Argentinian cooperation on emergency EO satellites/cosmo-skymed); Disaster Management Pilot project (I); MOSAIC (Microsatellites Applications in collaboration(uk); Stereo programme (B); Project on development of application products and Cosmo-SkyMed Ground segment (I); SatHav (maritime applications) and SatNat (land applications) (N); National Earth observation Users Platform (NL); Ether, Mercator, Postel, Aviso, Icare (F); EO centres of excellence (UK) DeCover, DeSecure, DeMarine, Enviland(D)] a) EC: FP7-Environment Theme (additional activities foreseen in other FP7 themes (e.g. ICT, Space) and in JRC direct action) b) ESA: Availability of Earth observation data (e.g. Webportal, Data Clearinghouse) c) EUMETSAT: Continuation of Satellite Application Facilities, Geonetcast DA 8 DA

9 infrastructure Ensure continuity of European capacities in operational meteorology: developing and operating state-of theart meteorology missions developing and operating innovative meteorological services and applications National contributions Development of meteorological satellites, also contributing to GMES (ESA/EUMETSAT) Under operation: Meteosat 5/6/7/8/9 (1991/93/97/02/05), Metop-A (2006) Planned:MSG-3 (2009), METOP-B (2010), MSG-4 (2012), MTG (2015) METOP-C (2015); Post-Eumetsat Polar System (EPS) satellite generation studies Development of associated services and applications (EUMETSAT) EUMETSAT Satellite Application Facilities (SAFs) within the Applications ground segment: Ocean + Sea Ice, Ozone Monitoring, Climate Monitoring, Numerical Weather prediction, Land surface analysis. High precision weather forecast for 4D-aircraft trajectory prediction (SESAR). II. National level activities, e.g. Jason-2 (2008/F), METIMAGE (D) Satellite Communications Objectives Development of advanced satellite communication technologies in cooperation with industry and operators leading to new demonstration missions, also by taking into account dual-use requirements EC: In FP7 and TEN-T, general (i.e. non-proprietary space) technologies development in research programmes in TREN, ENTR, RTD and INFSO. ESA: Preparatory mission, system and general configuration studies, technology for satellite based telecom and multimedia, development of payloads and ground segments, inorbit validation, Alphabus/Alphasat, Small GEO platform (Artes-11 programme) ; Preliminary System and architecture studies (Proposed contribution to European Integrated Secured Communication network) Hylas, Alphasat (2010), Small GEO satellite National telecom-related technology R+D activities: payload development (e.g. Programme Stentor (F);COMED NG/Santana/LCT (D); National in-kind contributions (Alphasat), telecom-related technology activities (I), parallel platform development programme (D) Spainsat/Xtar (E), Athena-Fidus (2010/F/I) Increasing integration with terrestrial systems in support of European and global communication infrastructures with other application domains EC: FP7: ICT Challenge, Pervasive and trusted network and service infrastructures ESA: Telecom application demonstration (e.g. Artes). Possible future Data-Transmission System (DTS) including a data relay component in support of Earth observation missions (proposed DTS architecture and technology study within TRP/GSTP) II. National activities : Integration of space/terrestrial infrastructures (e.g. Village communicant /F), Institutional Communication for security and emergency (I) DA 9 DA

10 Develop end-user services increasing quality, quantity and variety of data by developing a multimedia satellite system (merging mobile, broadband and broadcast) Provision of a harmonised regulatory environment on a pan-european scale (e.g. concerning spectrum availability, service licensing). EC: FP7, TEN-T, Space Theme: Space-based end-user application developments (e.g. GMES, Galileo), Telemedicine; SESAR Joint Undertaking (air traffic management); ICT Pervasive and trusted network and service infrastructures ESA: Proposed contribution to SESAR as well as telemedicine applications II. National activities : TANGO: Telecom advanced networks for GMES operations (F); in support of the integration of telecom and navigation services (e.g. D), Tele-Education/Tele-Medicine project (I) EC: Revised ecommunications and TV without frontiers regulation directives.harmonised spectrum and standardisation activities (EC with ESA support). II. National activities: Harmonised spectrum and standardisation activities Science and Technology Space Science Objectives Focusing on specific priority issues: Life and planetary formation Solar System Fundamental laws of the Universe Origins and evolution of the Universe I. European-level : ESA Scientific Programme: Cosmic Vision 2025 EC: FP7 activities for the optimal preparation of scientific payloads and for the effective scientific exploitation of their data. Under operation: HST (1990/US), SOHO (1995), Newton (1999/US), Cluster2 (2000), Integral (2002), Mars Express (2003), SMART-1 (2003), Rosetta(2004), Double Star (2003/04/China), Venus Express (2005), AKARI/Astro-F (2006/Japan), Solar B (2006/Japan) Planned: Chandrayaan1 (2007/India), Herschel-Planck (2008), Lisa PF (2009), Lisa, Gaia(2011), Bepi- Colombo (2013), MIRI/ JWST (2013/US), Solar Orbiter (2015) II. National activities : National in-kind contributions to ESA missions by ESA Member States and European Cooperating States National science programmes: Development of instruments/platforms relying notably on national technical centres for R+T for orbital systems (e.g. Platform for minisatellites Myriade and Proteus(F)), Balloon operation centre (F), Long-duration stratospheric balloons: SnowCake/ Boomerang (I) Under operation: Corot (2006/F) Planned: Picard (2008/F), T2L2 (2008/F), Pharao/ACES (F, CH), Microscope(2009/F), Taranis (F), Smese (F), Agile (I), New hard x-ray mission (2010/I), erosita (2011+/D) Supporting synergies of space science activities with other science activities and towards applications Increasing international cooperation activities Diverse national data exploitation activities (e.g. CNES, DLR, ASI Science Data Center) [Scientific data treatment, archiving, processing capabilities, including data valorisation for ESA and national missions] Link between Space Science and Exploration activities (e.g. Exomars) performed by ESA, its Member States and Cooperating states DA 10 DA

11 Earth Science Objectives Developing new missions in support of core topics: Ocean/Hydrosphere Air/Atmosphere Ice/Cryosphere LandSurface/ Biosphere Solid Earth/ Geosphere Ensuring effective exploitation of science data in conjunction with EO applications within GMES Increasing international cooperation activities Earth Observation Envelope programme/earth Explorer missions (ESA) FP7 Space work programme/actions area strengthening of the foundations of space sciences and technology (EC) Under operation: ERS-2 (1995), ENVISAT (2002) Planned: GOCE (2007), SMOS (2007), ADM-Aeolus (2008), Cryosat-2 (2009), SWARM (2010), EarthCare (2012) Development of instruments/platforms relying notably on national technical centres and of full-fledged national missions. National in-kind contributions to ESA missions by ESA Member States and European Cooperating States Under operation: Champ (2001/D), Jason-1 (2001/F), Odin (2001/S), GRACE (2002/D), Parasol (2004/F), Demeter (2004/F), Calipso (2006/F), Spot 4/5 (F), Rosa (I) Planned: Jason-2 (2008/F), MeghaTropiques (2009/F), Venus (2009/F), SARAL (2009/F) ESA and national data treatment capabilities (e.g. CADTS Centre Archivage et Traitement Données SMOS/ F, NL-SCIA-DC Sciamachy Data Center, Matera Space Geodesy Center (I)) National data valorisation activities/r+d for pilot applications/product development (e.g. Ether, Mercator, Aviso, Icare, Postel/F); German Remote Sensing Center DFD/D) performed by ESA, its Member States and Cooperating States Technology objectives Maximising synergies between civil and defence, space and nonspace technology developments Identifying critical technologies and perform associated technology demonstration missions Basic Technology Research programme/trp (ESA) General Support Technology Programme/GSTP (ESA) European Component Initiative Technology Transfer Programme/TTP (ESA) ESA proposed NEWPro (technologies focusing on non-dependence, spin-in, security) Proposed in orbit demonstration for technologies and techniques (ESA) FP7 Space Work Programme/actions area strengthening of the foundations of space sciences and technology (EC) Planned: Proba-2, Proba-3, Expert. Proposed: Further Proba elements for technology demonstrators and precursors National transversal technology R+D programmes Planned: Prisma (S), Simbol-X (F), Tandem-X (D), TET108/210 (D), Future national micro-satellite missions Harmonising technology developments Technology harmonisation (ESA and EC) European Space technology Platform, European Space Technology Master Plan DA 11 DA

12 3.5. International Space Station and Exploration of the solar system objectives Ensuring maximum scientific return on investment and optimum utilisation of the ISS Strengthening life and physical sciences activities in support of non-space applications and exploration-related activities ISS Exploitation Programme (ESA) Planned: Node-2 (2007), ATV-1 (2007), Columbus (2007), ERA (2009) ATV-2(2009), ATV-3(2011), ATV- 4(2012), ATV-5(2013) ISS utilisation programme/elips (ESA) Nationally funded experiments within the ELIPS programme National contributions to the ISS: [e.g. Declic facility/f; Multiuser facilities for Columbus/D; Pharao ACES (F, CH)] National activities promoting the commercial use of ISS. National infrastructure/activities: e.g. Cardiolab (D/F), Neurolab (D); Cardiomed (F); DCMC (I), OSMA (I), MOMA/Biotech applications (I), GPM and CAB (I) User Support Operational Centre USOC s: e.g. CADMOS (F), MUSC (D), Immulab (D), BEC-Lab (D) Preparing and demonstrating core capabilities (enabling technologies and infrastructures) for next step in exploration, notably for robotic Mars exploration and possible activities linked to moon exploration and cooperation with international partners on human space transportation according to scenario to be decided by Member States Proposed Aurora Core Programme (MSR, MSR precursor mission, Lunar exploration/moon Orbit infrastructure) Preliminary studies Crew Space Transportation System) (ESA) FP7 Space work programme/actions area strengthening the foundations of space science and technology (EC) Planned:ExoMars mission (2013) II. National technology development in support of exploration : e.g.: MSL-Mars Surface laboratory (F) Network of geophysical stations on Mars (2011/F) Moon exploration (I, D) Inflatable structures-flecs (I) 3.6. Access to space Objectives Maintaining Europe s space port (Guiana Space Centre) under operational conditions/launch infrastructure I. European level: CSG Kourou (ESA) Ariane 5 Infrastructure (ESA) VEGA (ESA) Soyuz at CSG (ESA), partly supported by Soyuz in Kourou/FP7 (EC) [II. National launch infrastucture] CNES-CSG Kourou (F) Esrange rocket range (S) Andoya rocket range (N), Other national rockets ranges: e.g. Broglio Space Center (I), Broglio launch base Trapani (I), Mobile rocket base (MORABA/D), Propulsion Test DA 12 DA

13 Center Lampoldshausen (D), Malindi (I) Consolidating the European family of launchers: Ariane 5, Vega, Soyuz at CSG I. European level: Ariane (ACEP, ARTA, EVOLUTION, PLUS, EGAS, ) (ESA) VEGA(VERTA) (ESA) Soyuz at CSG (ESA), partly supported by Soyuz in Kourou/FP7 (EC) II. National technical support to Ariane, Vega. CNES/F as prime contractor for Soyuz at CSG. Exploration of potential upgrades for Ariane and Vega/Evolution of the family of Launchers e.g. Ariane (F) and VEGA surveillance (I) Preparing technological and industrial capabilities for the development of next generation launchers Exploring possible longterm options for cooperation with strategic partners I. European level: FLPP 1, FLPP 2 (ESA) Re-entry technology: Expert (ESA) FP7 programme on the Strengthening of space foundations (EC) II. National R+T for future launchers R+T launchers and phases 0/A (F) Launcher development activities: [Tekin 2010, Tehora 3, Astra, Phoenix 1, TETRA, Tanks and structures (D); Future launchers/lyra (I) Re-entry technology: [SHEFEX(D); Pre-X(F), Compere(D/F)] Agreement between ESA and the Russian Federal Space Agency on long-term cooperation and partnership in the field of development, implementation and use of launchers First Implementing Arrangement between ESA and the Russian Federal Space Agency on cooperation in research and technology development for future launchers France-Russia long-term cooperation/oural EU-Russia Dialogue on Space Cooperation (EC, ESA) 4. INDICATIVE BUDGETS FOR MAJOR SPACE PROGRAMMES ON EUROPEAN LEVEL ORIGIN NAME OF PROGRAMMATIC ACTIVITY TIMEFRAME BUDGET/EXPENDITURE (in bn ) European-level activities ESA Indicative figures (current e.c.) provided for ESA represent overall expenditure as indicated in ESA s Long Term Plan They do not represent binding commitments for ESA Member States and include proposed future activities not yet approved. Navigation and Telecommunication Earth Observation Integrated Applications Basic Science Programme and Science Support (Prodex) DA 13 DA

14 Technology Human Space Flight, Microgravity and Exploration Launchers EC FP7 Space WP (of which 85% for GMES) FP7 Transport WP (incl. SESAR) FP7 Environment, ICT Not determined (annual commitments) Galileo budget line 2007 onward 1,0 (under review) other than Research or Galileo (e.g. AGRI, FISH, DEV, REGIO, ) 2007 onward Not determined (annual commitments) EUMETSAT MSG ,1 incl. ESA contribution of 400 M National-level activities EPS ,4 (estimates), incl. ESA contribution of 550 M Post-EPS ,4 (estimates) MTG ,5 (estimates), incl. ESA contribution Taking 2006 as a reference year, national programmes, including civil and defence-dedicated activities account for approximately 40 % of the overall European space effort 1. 1 In line with figures provided by EUROCONSULT. DA 14 DA

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

EU-støttemuligheder for maritim transport. Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet

EU-støttemuligheder for maritim transport. Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet EU-støttemuligheder for maritim transport Specialkonsulent Thomas Rousing-Schmidt Internationalt kontor, Transportministeriet Dagsorden TEN-T s maritime dimension: Motorways of the Sea vs. det årlige program

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Rumfartsskolen Virksomhedskatalog

Rumfartsskolen Virksomhedskatalog Rumfartsskolen Virksomhedskatalog Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement A/S... 2 Cobham SATCOM... 5 Danish Aerospace Company... 7 DHI GRAS... 11 Falck Schmidt Defence System (Space dept.)... 14

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

En visionær dansk energipolitik. VE-Net EcoGrid.dk. Fordobling af vindmøllekapaciteten til ca. 6.000 MW!

En visionær dansk energipolitik. VE-Net EcoGrid.dk. Fordobling af vindmøllekapaciteten til ca. 6.000 MW! EcoGriddk Et multipartnerprojekt rettet mod udvikling af et fleksibelt elsystem der kan absorbere fluktuerende energi svarende til mindst 50 procent el-energi fra vindkraft Projektleder Kjeld Nørregaard

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter

Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Dansk standard DS/ISO 14641-1 1. udgave 2012-02-29 Elektronisk arkivering Del 1: Specifikationer vedrørende udvikling og drift af et informationssystem til sikring af elektroniske dokumenter Electronic

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13.

Copyright SaaS-it Consult 2011. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. Er Cloud Computing blot en hype eller repræsenterer det virkelig værdi? Teknologisk Institut 13. september, 2011 Cloud Computing & SaaS Hvor er vi på vej hen? Agenda Definitioner The SaaS-it Evolution

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011

EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar. Helsingør 25. august 2011 EU finansiering af kommunale ECO-solutions - hvad er mulighederne? Ture Hammar Helsingør 25. august 2011 Hvorhen EU? Europa 2020 et fælles mantra Baggrund for Europa 2020 Europas økonomi i bund 80 mio.

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &

Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android & Den finansielle sektors rolle i udviklingen af ICT tjenester og udfordringerne i relation til et fragmenteret mobilmarked med IoS, Android &. Windows standarder - Er tendensen mod et marked eller flere?"

Læs mere

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen

Den Europæiske. Adam Bruun og Max Jensen Finansiering af MEGA infrastrukturprojekter Den Europæiske Investeringsbank (EIB) Adam Bruun og Max Jensen København 11. maj 2011 Den Europæiske Investeringsbank EU s finansieringsinstitution... Grundlagt

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder

EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder EU s støttemuligheder til cleantech virksomheder Miljøstyrelsens projektservice 2010 Hanne Eriksen Civilingeniør Konsulent for Miljøstyrelsen Yderligere information på www.ecoinnovation.dk Hvorfor benytte

Læs mere

Persondataretlige aspekter ved cloud computing

Persondataretlige aspekter ved cloud computing Persondataretlige aspekter ved cloud computing Anne Ermose, advokat, Microsoft Danmark Michael Hopp, partner, Plesner Dansk Forum for IT-ret, 28. november 2012 1 28 November 2012 Oversigt 1. Introduktion

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker. Informationssikkerhed (ISMS) Krav Dansk standard DS/ISO/IEC 27001 2. udgave 2007-06-06 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Ledelsessystemer for Informationssikkerhed (ISMS) Krav Information technology Security techniques Information

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Human activities have dramatically increased over the last approx. 60 years From: Steffen et al. 2004 Tracking changes in the Earth System Kaufman,

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere