KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Det europæiske rumprogram foreløbige elementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Det europæiske rumprogram foreløbige elementer"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2007) 504 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Det europæiske rumprogram foreløbige elementer {KOM(2007) 212 endelig} {SEK(2007) 505} {SEK(2007) 506} DA DA

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning: Begrundelse for det europæiske rumprogram Udkast til programmål Aktiviteter på europæisk og nationalt plan til støtte for udkastet til målene for det europæiske rumprogram Satellitnavigation Jordobservation Satellitkommunikation Videnskab og teknologi Rumvidenskab Geovidenskab Teknologi Den internationale rumstation og udforskning af solsystemet Adgang til rummet Vejledende budgetter for større rumprogrammer på europæisk plan DA 2 DA

3 1. INDLEDNING: BEGRUNDELSE FOR DET EUROPÆISKE RUMPROGRAM Det europæiske rumprogram udgør et fælles, omfattende og fleksibelt programgrundlag for europæiske rumaktiviteter og udnytter de disponible ressourcer mest effektivt på alle niveauer. Programmet vil være i overensstemmelse med målsætningerne og retningslinjerne for den europæiske rumpolitik og fastsætter programmål for hvert rumområde til støtte for dens gennemførelse. Det vil gøre det muligt for større aktører at overvåge de opnåede fremskridt og støtte deres bestræbelser på at skabe større åbenhed, reducere unødvendigt dobbeltarbejde og skabe større komplementaritet mellem alle rumrelaterede programmer. Programmet vil dermed bidrage til, at der til sin tid kommer en koordineret fælles europæisk indsats på rumområdet, der lever op til de europæiske og nationale brugeres behov og krav. De europæiske aktører, der deltager i programmet, er Den Europæiske Rumorganisation (ESA): De vigtigste redskaber for gennemførelsen af rumprogrammet vil være organisationens obligatoriske og valgfrie programmer inden for en langsigtet ESA-strategi, idet der tages hensyn til andre kapaciteter på mellemstatsligt og nationalt plan samt på EU-plan med henblik på at skabe synergier mellem dem og udvikle integrerede tilgange. Den Europæiske Union (EU): De vigtigste redskaber for gennemførelsen af rumprogrammet vil navnlig være det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7) samt de programmer og ressourcer for transeuropæiske net, der ikke hidrører fra FoU-kilder. Medlemsstaterne: Nationale rumprogrammer, som er iværksat og gennemført på medlemsstatsplan i overensstemmelse med nationale regler og finansieringsinstrumenter, skal ikke kun opfylde nationale behov, men også sigte mod at støtte de bredere mål for europæisk rumpolitik. Bi- og multilaterale aktiviteter bidrager også dertil. Andre mellemstatslige organisationer, der opererer på europæisk plan, navnlig agenturer, der driver og udnytter europæiske rumaktiver som f.eks. Den Europæiske Organisation til Udnyttelse af Meteorologiske Satellitter (EUMETSAT). Der skal tages behørigt hensyn til aktiviteter, der gennemføres i europæisk industri og af operatører og tjenesteudbydere, og der skal sikres et tæt samarbejde om teknologisk FoU såvel som om planlægning og gennemførelse af missioner. Former for offentlig-private partnerskaber vedrørende tilvejebringelse af applikationer og tjenester skal videreudvikles. Det europæiske rumprograms foreløbige elementer på områderne applikationer og grundvilkår udgør en ikke-bindende samling af aktiviteter, som i øjeblikket gennemføres, eller som planlægges gennemført på kort eller mellemlangt sigt. De bygger på input fra de forskellige berørte parter og tager sigte på at øge gennemsigtigheden af de eksisterende rumaktiviteter i Europa. På applikationsområdet skal der især lægges vægt på de fælles europæiske programmer som f.eks. GMES og Galileo. Aktiviteter besluttet før fastsættelsen af den europæiske rumpolitik inddeles efter mål, der er afledt af den europæiske rumpolitik en sådan inddeling bliver mere kohærent, efterhånden DA 3 DA

4 som programmet opdateres. Andre og mere specifikke aktiviteter, som f.eks. udviklingen af specifikke nyttelaster, instrumenter eller forsøg, behandles ikke i dette dokument, skønt de aktivt bidrager til den samlede europæiske rumindsats. Programmets indhold og metoderne for dets anvendelse vil regelmæssigt blive revideret og opdateret i nært samarbejde med brugere og alle berørte parter, således at det afspejler, eller tilpasses til, de overordnede politikmål. Fremtidige aktiviteter vil gradvis blive medtaget med henblik på indførelsen af en koordineret og fælles strategisk ramme, der viser komplementariteten mellem de europæiske rumaktiviteter. Efter yderligere drøftelser i Gruppen på Højt Plan vedrørende Rumpolitik om det europæiske rumprograms fremtidige omfang og konkrete udformning, vil det fælles ESA-EF-sekretariat foretage en første revision af dokumentet i løbet af 2007 og 2008, hvor der vil blive taget hensyn til forberedelsen af ESA's Ministerråd og den videre udvikling af EF-programmer og nationale planer. Et revideret europæisk rumprogram vil blive forelagt på det femte møde i Rumrådet, hvor det skal godkendes, således at det formelt kan vedtages af Rådet (konkurrenceevne) og ESA's Ministerråd. Medlemsstaterne opfordres derfor til at informere det fælles ESA-EF-sekretariat om planlagte nye programmet samt om opdateringer af eksisterende programmer. Det skal af oplysningerne fremgå, hvorledes sådanne programmer passer sammen med de gældende målsætninger og retningslinjer for det europæiske rumprogram. Vejledende oplysninger om budgettet for tidsrummet tilvejebringes for de vigtigste aktiviteter på europæisk plan. Lignende detaljerede oplysninger om de nationale budgetter for de enkelte rumområder skal indsamles i løbet af det europæiske rumprograms revisionsfase. Nærværende dokument giver et fingerpeg om de nationale programmers samlede betydning for den samlede europæiske rumindsats, idet deres andel i procent oplyses med 2006 som referenceår. Inddragelsen af en aktivitet i det europæiske rumprogram indebærer ikke overførsel af midler eller af ansvar mellem de berørte parter. 2. UDKAST TIL PROGRAMMÅL Til støtte for de overordnede politikmål, som er beskrevet i erklæringen om den europæiske rumpolitiks strategiske opgave, fastlægges der i det europæiske rumprogram programmål for hvert rumområde. Disse er baseret på dokumentet om den europæiske rumpolitik, ESA's langsigtede plan og det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7). Gennemførelsen bør bygge på igangværende korte til mellemlange aktiviteter som beskrevet i kapitel 3. DA 4 DA

5 Overordnede mål for rumpolitikken Udkast til programmål ANVENDELSE For at tage hensyn til udviklingen i brugernes behov skal der udvikles integrerede rumsystemer, og integreringen af rum- og jordbaserede systemer skal fremmes, således at man får (omkostnings)effektive tjenester. SATELLITNAVIGATION At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst. At opfylde Europas sikkerhedsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. JORDOBSERVATION At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst. At opfylde Europas sikkerhedsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. At tjene Europas offentlige interesser m.h.t. bæredygtig politikudformning på området miljø og klimaændring. SATELLITKOMMUNIKATION At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst og være førende på markedet i den kommercielle rumsektor. At opfylde Europas sikkerhedsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. Sikre europæisk uafhængighed for så vidt angår den allernyeste satellitnavigationsteknologi, udvikle de tjenester, som navigationssystemerne muliggør, og øge kvaliteten, kvantiteten og forskelligheden af de tilbudte data og bidrage til europæisk industris konkurrenceevne ved at: fortsætte udviklingen af GNSS-infrastrukturen opbygge fremtidige GNSS-infrastrukturer og gå i gang med den teknologiske demonstration af et andengenerationssystem for positionsbestemmelse, navigation og tidsbestemmelse (PNT) fremme brugen af PNT-systemer i integrerede applikationer sikre iværksættelsen af internationale partnerskaber om GNSS. Udvikle en komplet europæisk jordobservationsinfrastruktur og hertil knyttede operationelle tjenester for miljø og sikkerhed under hensyntagen til aktiver med dobbelt anvendelsesformål ved at: fortsætte udviklingen af GMES-rumkomponenter på basis af nationale aktiver og aktiver udviklet af ESA styrke dialogen med brugerne og fremme udviklingen og valideringen af nye tjenester og applikationer, undersøge datapolitikker, mekanismer for datafremskaffelse og -forvaltning (i rummet og in situ), i første række med fokus på et sæt fast track-gmes-tjenester inden 2008 styrke dialogen med relevante internationale organer; kortlægge GMES' rolle inden for GEOSS sørge for de europæiske kapaciteters kontinuitet inden for operationel meteorologi. Bidrage til europæisk rumindustris konkurrenceevne og til udviklingen af Europas informationssamfund ved at: udvikle avancerede satellitkommunikationsteknologier i samarbejde med industrien og operatører, således at der kan foretages nye demonstrationsopsendelser under behørig hensyntagen til krav om dobbelt anvendelsesformål sørge for en bedre integrering med jordsystemer til støtte for europæiske og globale kommunikationsinfrastrukturer og for forbindelse til andre anvendelsesområder udvikle slutbrugertjenester, som muliggøres af satellitkommunikation, hvorved datakvaliteten, -kvantiteten og -forskelligheden øges, og udvikle multimediesatellitsystemer (mobil, bredbånd og radio/tv-spredning). DA 5 DA

6 SIKKERHED OG FORSVAR Fremtidig udvikling på nationalt og europæisk plan At opfylde Europas sikkerhedsog forsvarsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. Fremtidig national og europæisk udvikling. GRUNDVILKÅR VIDENSKAB OG TEKNOLOGI At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst. At øge rumforskningens bidrag til det videnbaserede samfund. At opfylde Europas sikkerhedsbehov. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. At tjene Europas offentlige interesser m.h.t. bæredygtig politikudformning på området miljø og klimaændring. RUMVIDENSKAB Spille en globalt førende rolle på det videnskabelige område og udvide videnbasen som led i Lissabon-dagsordenen og ESA's aktioner til støtte for konkurrenceevne og udforskning ved at fokusere på specifikke prioriterede emner: betingelserne for liv og planetdannelse, solsystemet, universets grundlæggende love, oprindelse og udvikling støtte synergien mellem rumvidenskabelige aktiviteter og andre videnskabelige aktiviteter samt teknologisk udnyttelse til applikationer øge de internationale samarbejdsaktiviteter. GEOVIDENSKAB Udvide de geovidenskabelige aktiviteter til gavn for vurderingen af de globale forandringer og miljøpolitikken ved at: udvikle nye missioner til støtte for nøgletemaer: hav/hydrosfæren, luft/atmosfæren, is/kryosfæren, jordoverflade/biosfæren, undergrund/geosfæren at sikre effektiv udnyttelse af videnskabelige data i forening med jordobservationsapplikationer inden for GMES at øge de internationale samarbejdsaktiviteter. TEKNOLOGI Bidrage til innovation og konkurrenceevne ved at: maksimere synergierne mellem civile og militære teknologier, rum- og ikkerumrelaterede teknologier kortlægge strategisk vigtige teknologier og gennemføre tilhørende teknologiske demonstrationsopsendelser harmonisere teknologiudviklingen. DEN INTERNATIONALE RUMSTATION (ISS) OG UDFORSKNING AF SOLSYSTEMET At øge rumforskningens bidrag til det videnbaserede samfund. At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. Høste de videnskabelige og teknologiske fordele af investeringer i ISS-projektet og forberede fremtidige udforskningsaktiviteter med henblik på at kunne spille en nøglerolle inden for den internationale udforskningsarkitektur ved at: sikre maksimalt videnskabeligt afkast af investeringer - navnlig inden for biovidenskaber og fysik og optimal udnyttelse af den internationale rumstation styrke aktiviteter vedrørende biovidenskaber og fysik til støtte for ikkerumrelaterede anvendelser og udforskningsrelaterede aktiviteter forberede og demonstrere kernekapaciteter (basisteknologier og -infrastrukturer) med henblik på næste skridt i udforskningen, navnlig robotassisteret udforskning af Mars og mulige aktiviteter i tilknytning til udforskning af månen. Samarbejde med internationale partnere om menneskelig rumtransport i henhold til scenarier, der skal besluttes af medlemsstaterne. DA 6 DA

7 ADGANG TIL RUMMET At sikre uhindret adgang til nye, strategisk vigtige teknologier, systemer og kapaciteter. At fremme innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst. Fastholde uafhængig adgang til rummet ved at: bevare Europas rumhavn (Guyana Space Centre) i operationel stand konsolidere den europæiske løfteraketserie: Ariane 5, Vega, Soyuz i Guyana Space Centre forberede og sikre de teknologiske og industrielle kapaciteter vedrørende udviklingen af næste generation af løfteraketter udforske langfristede muligheder for samarbejde med strategiske partnere. 3. EUROPEAN-LEVEL AND NATIONAL ACTIVITIES SUPPORTING THE DRAFT OBJECTIVES OF THE EUROPEAN SPACE PROGRAMME The following tables provide an overview by space domain about activities that are currently on-going and envisaged for the short to medium term by the actors taking part in the European Space Programme and that are disposed to support the draft programmatic objectives outlined in chapter Satellite Navigation Objectives Proceeding with the fullfledged development of the GNSS infrastructure I. European-level : Galileo IOV and EGNOS/GNSS support programme (funded by EC and ESA and technically managed by ESA) Galileo FOC deployment and Galileo EGNOS operations managed by the Galileo Supervisory Authority (GSA) and the Galileo Operating Company (GOC) under a concession contract. Giove-A (2005), Giove-B (2007), IOV , FOC Preparation of future GNSS infrastructures: FP7 Programme (GSA) Launch of technology GNSS Evolution Programme (under preparation by ESA) demonstration of 2 nd generation PNT System National PNT-related technology development Promoting the use of PNT systems within integrated applications I. European-level : GSA: FP7 SESAR (air traffic management) Proposed ESA Integrated Applications Programme Diverse National applications development activities [e.g. GATE (Galileo test environment for hardware, applications and services) (D), Galileo Test Range project (I), Navigation Project (F)] National PNT-related technology developments [e.g. Argos 3/Sarsat 3 (F), GATE (D), HIGAPS, INDOOR, GALTEC, SEAGATE (D)] Ensuring implementation of international EC activities with technical support from GSA: cooperation with the United States DA 7 DA

8 partnerships on GNSS (Galileo/GPS-Agreement of July 2004), Russia (GLONASS, negotiations ongoing) and other countries relating to interoperability and compatibility of Galileo with existing and coming GNSS Systems. ESA activities relating to Galileo and EGNOS 3.2. Earth Observation Objectives Proceed with GMES space component development based on national and ESA developed assets GMES Space Component Programme (ESA) Planned : GMES Sentinel 1a (2011) and 2a (2012), Sentinel-3a (2012), Sentinel-1b and 2b (2013), Sentinel-3b (2014) FP7-Space Theme: Contribution to the GMES Space Component (EC) Coordination of national or bilateral/multilateral EO mission developments National technology development programmes/preliminary activities and precursor missions, e.g. PASO studies (F), SAFARI (D), METIMAGE (D) Development of national or bilateral/multilateral EO missions Under operation: TerraSAR-X (2006/D), DMC/Disaster monitoring constellation (UK2002/2005), Spot-4/5, Jason-1 (2001/F) Planned: Rapid-Eye (2007/D), TanDEM (2009/D), TerraSAR-X 2 nd gen. (2012), Venus (2009/F), SARAL (2009/F) En MAP (2010/D), Bissat (2010/I) Future Spanish EO satellite, Future Norwegian Sea monitoring satellite; Pleiades (2008/F), Cosmo-SkymMed (2007/08/09/I) Cosmo-Skymed 2 nd gen. (2012/2013/I), Pleiades (2009/2010/F-B), SVEA: Swedish national surveillance mission, HYPSEO (I), Microsat (I), Nanoform (I) Reinforce dialogue with user communities and foster the development + validation of new services and applications, also by exploring mechanisms for data provision and management (space and in-situ), focusing in the first place on a set of GMES fast-track services in the field of: Emergency Management Land Monitoring Maritime Services Atmospheric services (in preparation) Reinforce dialogue within appropriate international bodies in view of embedding GMES into the GEOSS FP7-Space Theme (e.g. grant agreement or other mechanisms for space and non-space data provision). Additional activities foreseen in other FP7 themes (e.g. ICT, environment), in JRC direct actions, and in other EU sectoral policies (e.g. agriculture, fisheries, development, ) (EC) GMES Service element transfer activities (ESA) EUSC activities in support of EU Security Policies Availability of national or regional data Other service and product development activities: [e.g. SIASGE (Italian-Argentinian cooperation on emergency EO satellites/cosmo-skymed); Disaster Management Pilot project (I); MOSAIC (Microsatellites Applications in collaboration(uk); Stereo programme (B); Project on development of application products and Cosmo-SkyMed Ground segment (I); SatHav (maritime applications) and SatNat (land applications) (N); National Earth observation Users Platform (NL); Ether, Mercator, Postel, Aviso, Icare (F); EO centres of excellence (UK) DeCover, DeSecure, DeMarine, Enviland(D)] a) EC: FP7-Environment Theme (additional activities foreseen in other FP7 themes (e.g. ICT, Space) and in JRC direct action) b) ESA: Availability of Earth observation data (e.g. Webportal, Data Clearinghouse) c) EUMETSAT: Continuation of Satellite Application Facilities, Geonetcast DA 8 DA

9 infrastructure Ensure continuity of European capacities in operational meteorology: developing and operating state-of theart meteorology missions developing and operating innovative meteorological services and applications National contributions Development of meteorological satellites, also contributing to GMES (ESA/EUMETSAT) Under operation: Meteosat 5/6/7/8/9 (1991/93/97/02/05), Metop-A (2006) Planned:MSG-3 (2009), METOP-B (2010), MSG-4 (2012), MTG (2015) METOP-C (2015); Post-Eumetsat Polar System (EPS) satellite generation studies Development of associated services and applications (EUMETSAT) EUMETSAT Satellite Application Facilities (SAFs) within the Applications ground segment: Ocean + Sea Ice, Ozone Monitoring, Climate Monitoring, Numerical Weather prediction, Land surface analysis. High precision weather forecast for 4D-aircraft trajectory prediction (SESAR). II. National level activities, e.g. Jason-2 (2008/F), METIMAGE (D) Satellite Communications Objectives Development of advanced satellite communication technologies in cooperation with industry and operators leading to new demonstration missions, also by taking into account dual-use requirements EC: In FP7 and TEN-T, general (i.e. non-proprietary space) technologies development in research programmes in TREN, ENTR, RTD and INFSO. ESA: Preparatory mission, system and general configuration studies, technology for satellite based telecom and multimedia, development of payloads and ground segments, inorbit validation, Alphabus/Alphasat, Small GEO platform (Artes-11 programme) ; Preliminary System and architecture studies (Proposed contribution to European Integrated Secured Communication network) Hylas, Alphasat (2010), Small GEO satellite National telecom-related technology R+D activities: payload development (e.g. Programme Stentor (F);COMED NG/Santana/LCT (D); National in-kind contributions (Alphasat), telecom-related technology activities (I), parallel platform development programme (D) Spainsat/Xtar (E), Athena-Fidus (2010/F/I) Increasing integration with terrestrial systems in support of European and global communication infrastructures with other application domains EC: FP7: ICT Challenge, Pervasive and trusted network and service infrastructures ESA: Telecom application demonstration (e.g. Artes). Possible future Data-Transmission System (DTS) including a data relay component in support of Earth observation missions (proposed DTS architecture and technology study within TRP/GSTP) II. National activities : Integration of space/terrestrial infrastructures (e.g. Village communicant /F), Institutional Communication for security and emergency (I) DA 9 DA

10 Develop end-user services increasing quality, quantity and variety of data by developing a multimedia satellite system (merging mobile, broadband and broadcast) Provision of a harmonised regulatory environment on a pan-european scale (e.g. concerning spectrum availability, service licensing). EC: FP7, TEN-T, Space Theme: Space-based end-user application developments (e.g. GMES, Galileo), Telemedicine; SESAR Joint Undertaking (air traffic management); ICT Pervasive and trusted network and service infrastructures ESA: Proposed contribution to SESAR as well as telemedicine applications II. National activities : TANGO: Telecom advanced networks for GMES operations (F); in support of the integration of telecom and navigation services (e.g. D), Tele-Education/Tele-Medicine project (I) EC: Revised ecommunications and TV without frontiers regulation directives.harmonised spectrum and standardisation activities (EC with ESA support). II. National activities: Harmonised spectrum and standardisation activities Science and Technology Space Science Objectives Focusing on specific priority issues: Life and planetary formation Solar System Fundamental laws of the Universe Origins and evolution of the Universe I. European-level : ESA Scientific Programme: Cosmic Vision 2025 EC: FP7 activities for the optimal preparation of scientific payloads and for the effective scientific exploitation of their data. Under operation: HST (1990/US), SOHO (1995), Newton (1999/US), Cluster2 (2000), Integral (2002), Mars Express (2003), SMART-1 (2003), Rosetta(2004), Double Star (2003/04/China), Venus Express (2005), AKARI/Astro-F (2006/Japan), Solar B (2006/Japan) Planned: Chandrayaan1 (2007/India), Herschel-Planck (2008), Lisa PF (2009), Lisa, Gaia(2011), Bepi- Colombo (2013), MIRI/ JWST (2013/US), Solar Orbiter (2015) II. National activities : National in-kind contributions to ESA missions by ESA Member States and European Cooperating States National science programmes: Development of instruments/platforms relying notably on national technical centres for R+T for orbital systems (e.g. Platform for minisatellites Myriade and Proteus(F)), Balloon operation centre (F), Long-duration stratospheric balloons: SnowCake/ Boomerang (I) Under operation: Corot (2006/F) Planned: Picard (2008/F), T2L2 (2008/F), Pharao/ACES (F, CH), Microscope(2009/F), Taranis (F), Smese (F), Agile (I), New hard x-ray mission (2010/I), erosita (2011+/D) Supporting synergies of space science activities with other science activities and towards applications Increasing international cooperation activities Diverse national data exploitation activities (e.g. CNES, DLR, ASI Science Data Center) [Scientific data treatment, archiving, processing capabilities, including data valorisation for ESA and national missions] Link between Space Science and Exploration activities (e.g. Exomars) performed by ESA, its Member States and Cooperating states DA 10 DA

11 Earth Science Objectives Developing new missions in support of core topics: Ocean/Hydrosphere Air/Atmosphere Ice/Cryosphere LandSurface/ Biosphere Solid Earth/ Geosphere Ensuring effective exploitation of science data in conjunction with EO applications within GMES Increasing international cooperation activities Earth Observation Envelope programme/earth Explorer missions (ESA) FP7 Space work programme/actions area strengthening of the foundations of space sciences and technology (EC) Under operation: ERS-2 (1995), ENVISAT (2002) Planned: GOCE (2007), SMOS (2007), ADM-Aeolus (2008), Cryosat-2 (2009), SWARM (2010), EarthCare (2012) Development of instruments/platforms relying notably on national technical centres and of full-fledged national missions. National in-kind contributions to ESA missions by ESA Member States and European Cooperating States Under operation: Champ (2001/D), Jason-1 (2001/F), Odin (2001/S), GRACE (2002/D), Parasol (2004/F), Demeter (2004/F), Calipso (2006/F), Spot 4/5 (F), Rosa (I) Planned: Jason-2 (2008/F), MeghaTropiques (2009/F), Venus (2009/F), SARAL (2009/F) ESA and national data treatment capabilities (e.g. CADTS Centre Archivage et Traitement Données SMOS/ F, NL-SCIA-DC Sciamachy Data Center, Matera Space Geodesy Center (I)) National data valorisation activities/r+d for pilot applications/product development (e.g. Ether, Mercator, Aviso, Icare, Postel/F); German Remote Sensing Center DFD/D) performed by ESA, its Member States and Cooperating States Technology objectives Maximising synergies between civil and defence, space and nonspace technology developments Identifying critical technologies and perform associated technology demonstration missions Basic Technology Research programme/trp (ESA) General Support Technology Programme/GSTP (ESA) European Component Initiative Technology Transfer Programme/TTP (ESA) ESA proposed NEWPro (technologies focusing on non-dependence, spin-in, security) Proposed in orbit demonstration for technologies and techniques (ESA) FP7 Space Work Programme/actions area strengthening of the foundations of space sciences and technology (EC) Planned: Proba-2, Proba-3, Expert. Proposed: Further Proba elements for technology demonstrators and precursors National transversal technology R+D programmes Planned: Prisma (S), Simbol-X (F), Tandem-X (D), TET108/210 (D), Future national micro-satellite missions Harmonising technology developments Technology harmonisation (ESA and EC) European Space technology Platform, European Space Technology Master Plan DA 11 DA

12 3.5. International Space Station and Exploration of the solar system objectives Ensuring maximum scientific return on investment and optimum utilisation of the ISS Strengthening life and physical sciences activities in support of non-space applications and exploration-related activities ISS Exploitation Programme (ESA) Planned: Node-2 (2007), ATV-1 (2007), Columbus (2007), ERA (2009) ATV-2(2009), ATV-3(2011), ATV- 4(2012), ATV-5(2013) ISS utilisation programme/elips (ESA) Nationally funded experiments within the ELIPS programme National contributions to the ISS: [e.g. Declic facility/f; Multiuser facilities for Columbus/D; Pharao ACES (F, CH)] National activities promoting the commercial use of ISS. National infrastructure/activities: e.g. Cardiolab (D/F), Neurolab (D); Cardiomed (F); DCMC (I), OSMA (I), MOMA/Biotech applications (I), GPM and CAB (I) User Support Operational Centre USOC s: e.g. CADMOS (F), MUSC (D), Immulab (D), BEC-Lab (D) Preparing and demonstrating core capabilities (enabling technologies and infrastructures) for next step in exploration, notably for robotic Mars exploration and possible activities linked to moon exploration and cooperation with international partners on human space transportation according to scenario to be decided by Member States Proposed Aurora Core Programme (MSR, MSR precursor mission, Lunar exploration/moon Orbit infrastructure) Preliminary studies Crew Space Transportation System) (ESA) FP7 Space work programme/actions area strengthening the foundations of space science and technology (EC) Planned:ExoMars mission (2013) II. National technology development in support of exploration : e.g.: MSL-Mars Surface laboratory (F) Network of geophysical stations on Mars (2011/F) Moon exploration (I, D) Inflatable structures-flecs (I) 3.6. Access to space Objectives Maintaining Europe s space port (Guiana Space Centre) under operational conditions/launch infrastructure I. European level: CSG Kourou (ESA) Ariane 5 Infrastructure (ESA) VEGA (ESA) Soyuz at CSG (ESA), partly supported by Soyuz in Kourou/FP7 (EC) [II. National launch infrastucture] CNES-CSG Kourou (F) Esrange rocket range (S) Andoya rocket range (N), Other national rockets ranges: e.g. Broglio Space Center (I), Broglio launch base Trapani (I), Mobile rocket base (MORABA/D), Propulsion Test DA 12 DA

13 Center Lampoldshausen (D), Malindi (I) Consolidating the European family of launchers: Ariane 5, Vega, Soyuz at CSG I. European level: Ariane (ACEP, ARTA, EVOLUTION, PLUS, EGAS, ) (ESA) VEGA(VERTA) (ESA) Soyuz at CSG (ESA), partly supported by Soyuz in Kourou/FP7 (EC) II. National technical support to Ariane, Vega. CNES/F as prime contractor for Soyuz at CSG. Exploration of potential upgrades for Ariane and Vega/Evolution of the family of Launchers e.g. Ariane (F) and VEGA surveillance (I) Preparing technological and industrial capabilities for the development of next generation launchers Exploring possible longterm options for cooperation with strategic partners I. European level: FLPP 1, FLPP 2 (ESA) Re-entry technology: Expert (ESA) FP7 programme on the Strengthening of space foundations (EC) II. National R+T for future launchers R+T launchers and phases 0/A (F) Launcher development activities: [Tekin 2010, Tehora 3, Astra, Phoenix 1, TETRA, Tanks and structures (D); Future launchers/lyra (I) Re-entry technology: [SHEFEX(D); Pre-X(F), Compere(D/F)] Agreement between ESA and the Russian Federal Space Agency on long-term cooperation and partnership in the field of development, implementation and use of launchers First Implementing Arrangement between ESA and the Russian Federal Space Agency on cooperation in research and technology development for future launchers France-Russia long-term cooperation/oural EU-Russia Dialogue on Space Cooperation (EC, ESA) 4. INDICATIVE BUDGETS FOR MAJOR SPACE PROGRAMMES ON EUROPEAN LEVEL ORIGIN NAME OF PROGRAMMATIC ACTIVITY TIMEFRAME BUDGET/EXPENDITURE (in bn ) European-level activities ESA Indicative figures (current e.c.) provided for ESA represent overall expenditure as indicated in ESA s Long Term Plan They do not represent binding commitments for ESA Member States and include proposed future activities not yet approved. Navigation and Telecommunication Earth Observation Integrated Applications Basic Science Programme and Science Support (Prodex) DA 13 DA

14 Technology Human Space Flight, Microgravity and Exploration Launchers EC FP7 Space WP (of which 85% for GMES) FP7 Transport WP (incl. SESAR) FP7 Environment, ICT Not determined (annual commitments) Galileo budget line 2007 onward 1,0 (under review) other than Research or Galileo (e.g. AGRI, FISH, DEV, REGIO, ) 2007 onward Not determined (annual commitments) EUMETSAT MSG ,1 incl. ESA contribution of 400 M National-level activities EPS ,4 (estimates), incl. ESA contribution of 550 M Post-EPS ,4 (estimates) MTG ,5 (estimates), incl. ESA contribution Taking 2006 as a reference year, national programmes, including civil and defence-dedicated activities account for approximately 40 % of the overall European space effort 1. 1 In line with figures provided by EUROCONSULT. DA 14 DA

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart

Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Prioritetsområdet for maritim sikkerhed & Prioritetsområdet for ren skibsfart Bjarke W. Bøtcher Oslo,6 maj 2014 Chefkonsulent & Priority Area Coordinator Søfartsstyrelsen, Danmark Indhold Prioritetsområdernes

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking. Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI?

BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking. Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI? BBI-JU: Bio-Based Industries Joint Undertaking Kan og skal vi bruge BioValue i forhold til BBI? BBI-JU PPP: EU and the Bio-based Industries Consortium (BIC) A joint commitment of 3.7 billion over 2014-2020

Læs mere

AUSAT. Aarhus Universitets nano-satellit projekt. Hans Kjeldsen Aarhus Universitet

AUSAT. Aarhus Universitets nano-satellit projekt. Hans Kjeldsen Aarhus Universitet AUSAT Aarhus Universitets nano-satellit projekt Hans Kjeldsen Aarhus Universitet Forskningsinfrastruktur Kepler (NASA) PLATO (ESA) Gaia (ESA) TESS (NASA) AUSAT Nordic Optical Telescope, ESO and LSST Stellar

Læs mere

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER

HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADMINISTRA- TIONEN HJÆLPE MED I FORH. TIL EU-ANSØGNINGER EU-ANSØGNINGER HVAD KAN ADM. HJÆLPE MED? EUROPEAN FUNDING - HORIZON 2020 Shared Objectives and Principles 3 Societal Challenges Health,

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II

EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II EAST WEST TRANSPORT CORRIDOR II A Green Corridor Concept Lead Partner: Region Blekinge Kontaktpersoner: Magnus von Schenk Annika Henesey 13 06 2006 The missing link Strategi for EWTC Pan-Europæisk perspektiv.

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Nyt fra satellitternes fagre verden

Nyt fra satellitternes fagre verden KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Nyt fra satellitternes fagre verden Anna B.O. Jensen, Afdelingen for Geodæsi og Satellitpositionering, KTH Hvem er foredragsholderen? Siden 2014 professor i geodæsi og

Læs mere

Quilts of Denmark. Home of the Dream-team

Quilts of Denmark. Home of the Dream-team Quilts of Denmark Home of the Dream-team Vores ledestjerner to promote a healthy sleep for a better tomorrow Vores ledestjerner fordi: vi vil ikke kun være leverandør af dyner vi VIL være leverandør af

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi

EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi EU s 7. rammeprogram og støtte-ordninger inden for IKT og energi v. Nina Espegård Hassel & Lisbeth Gregersen EuroCenter Forsknings- og Innovationsstyrelsen ISSH Netværket, Århus 29. januar 2009 Hvad skal

Læs mere

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 DS-information DS/ISO/TS 22004 2. udgave 2006-06-23 Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed Vejledning i anvendelsen af ISO 22000:2005 Food safety management systems Guidance on the application of ISO 22000:2005

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

EU s transportforskningsprogram,

EU s transportforskningsprogram, EU s transportforskningsprogram, FP7 Sorø, den 31. januar 2011 Béatrice Sloth, bels@fi.dk Hvorfor EU s forskningsprogram? Kan være en genvej til at være med i front og have fingeren på pulsen skabe et

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser

xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Relationer xrm både en applikation og en ramme for hurtig udvikling af løsninger til strukturet relationshåndtering og understøttelse af forretningsprocesser Susanne Christoph, salgschef & Henrik Ditlevsen,

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen

EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik. Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen EUs 7. rammeprogram Baggrund & Overblik Melanie Büscher meb@fi.dk Forsknings- og Innovationsstyrelsen Lissabonstrategien for 2010 Mål: EU skal være den mest bæredygtige, dynamiske og konkurrencedygtige,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

SmartGrids i et internationalt perspektiv

SmartGrids i et internationalt perspektiv SmartGrids i et internationalt perspektiv Centerleder og Professor Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Danmarks Tekniske Universitet 10. september 2010 Center for Elteknologi, DTU Etableret i

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Om Advanced Manufacturing

Om Advanced Manufacturing 1 2 Om Advanced Manufacturing 1. Hvad er Advanced Manufacturing? 2. Hvad er potentialet ved Advanced Manufacturing? 3. Et økosystem for Advanced Manufacturing 4. Hvad gør MADE? 3 Hvad er Advanced Manufacturing?

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011

Vejen til EU-finansiering. Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Vejen til EU-finansiering Kenneth Glarbo Børsen, 16. juni 2011 Innovayt PROFIL Full-service innovations-konsulenthus Offentlige støtteprogrammer i Danmark og Europa 10 ansatte på kontorer i København og

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Bo Cerup-Simonsen Direktør, Center for Olie og Gas DTU Baggrund Kilde: ENS, Quartz 2013 Baggrund Raison d etre The centre is part of the

Læs mere

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16.

Fart på SAP HANA. Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid. Copyright 2012 FUJITSU. Fujitsu IT Future, København, den 16. Fart på SAP HANA Sådan laver du analyser direkte på dine data i realtid 0 Flemming Grand Saphira Consulting Mobile: +45 30 78 45 86 Email: flemming.grand@saphiraconsulting.com Allan Christiansen Fujitsu

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Critical Pervasive Computing

Critical Pervasive Computing Critical Pervasive Computing Kvalitetskrav til fremtidens pervasive computing systemer Ole Lehrmann Madsen direktør, Alexandra Instituttet A/S professor, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Pervasive

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning til H2020. Barbara Spanó basp@fi.dk Tlf: 7231 8277

Horizon 2020: den gode ansøgning til H2020. Barbara Spanó basp@fi.dk Tlf: 7231 8277 Horizon 2020: den gode ansøgning til H2020 Barbara Spanó basp@fi.dk Tlf: 7231 8277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II

DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL DE SOCIALT DÅRLIGST STILLEDE OP II 1. IDENTIFIKATION AF DEN ÅRLIGE GENNEMFØRELSESRAPPORT CCI Betegnelse Version 2014.1 Rapporteringsår

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

England: Hvad er Carbon Trust?

England: Hvad er Carbon Trust? England: Hvad er Carbon Trust? Jørn Scharling Holm, Technology Development Manager, DONG Energy Power Medlem af styregruppen for Carbon Trust Offshore Wind Accelerator MEGAVIND konference den 15. marts

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere