praktiske grunde DISTINCTION I DANMARK 2011 : Årgang ISSN TEMA: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "praktiske grunde DISTINCTION I DANMARK 2011 : 2-3 5. Årgang www.hexis.dk ISSN 1902-2271 TEMA: Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab"

Transkript

1 ! praktiske grunde Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab TEMA: DISTINCTION I DANMARK! 2011 : Årgang ISSN

2 !

3 praktiske grunde Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab! 2011 : 2-3 TEMA: DISTINCTION I DANMARK Distinction 30 efter i Danmark 5 Marianne Høyen Brikker til historien om en undersøgelse: Forsøgene på at konstruere 7 det sociale rum, fra Anatomie du goût til La Distinction Monique de Saint-Martin The field of sociological research in Denmark 17 Kristoffer Kropp Kulturen i kassen: Sammenhængen mellem socialklasse og 43 tv-forbrug i Danmark Stefan B. Andrade, Kristian B. Karlson & Esben R. Thomasen Baek Ulighedens symbolske grænser: Kultur og moral som klassemarkører 63 Jacob Skjøtt-Larsen Om fisk, familie og færdigheder udpluk fra et etnografisk studie af 77 relationerne mellem lokalitet, erhverv og uddannelse Sune Jon Hansen Uddannelsesrekruttering og dominansforholdet mellem lærere og 87 pædagoger et komparativt studium af rekruttering til og motiver bag valget af uddannelsen som pædagog og lærer Lea Ringskou & Ulf Brinkkjær

4 Distinction meets dirty work : on the tracks of symbolic domination 99 and autonomy among refuse collectors in a Danish city Morten Kyed Verdens elendighed ude på arbejdspladserne 117 Anmeldelse af Carsten Sestoft Bourdieu og samtidslitteraturen 121 Anmeldelse af Carsten Sestoft Nyhedsbrevet # Kolofon og vejledning til forfattere 125

5 Distinction 30 år efter i Danmark Marianne Høyen I november 2010 blev der i Paris, Frankrig, afholdt en konference i anledning af, at det var godt 30 år siden, det måske nok mest kendte af Bourdieus mange værker blev udgivet. Oprindeligt publiceret i Frankrig i 1979 og fem år senere oversat til engelsk er Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste sandsynligvis den bog fra Bourdieus hånd, flest kender og som første gang for alvor satte hans navn og sociologi på dagsordenen uden for Frankrig. Bogen er efterfølgende blevet anvendt direkte og har inspireret studerende og forskere til at gennemføre egne studier, mere eller mindre frit, af sammenhænge mellem kulturel smag og social klasse. På konferencen i Paris deltog forskere fra adskillige lande, herunder godt en håndfuld fra Danmark. Vi har i Hexis fundet det oplagt at samle så mange af de danske bidrag som muligt, først til et arrangement i København i maj 2011, og nu efterfølgende er hovedparten af bidragene at finde i dette temanummer af Praktiske Grunde. Monique de Saint-Martin, en af de sociologer, der i sin tid arbejdede sammen med Bourdieu om empirien bag Distinction, indleder med et kritisk reflekterende tilbageblik på de metodiske greb og valg, man gjorde sig under konstruktionen af livstilenes og det sociale rum i 60ernes og 70ernes Frankrig. Hvordan de begreber, metodiske redskaber, tænke- og arbejdsmåder, som blev udviklet i dette arbejde og præsenteret i Distinction kan anvendes på en helt anden empirisk virkelighed Danmark i 2000erne demonstreres herefter i en række artikler, der spænder fra data-mættede statistiske analyser til interviews og etnografiske beskrivelser. Jakob Skjøtt-Larsen viser med Ålborg som eksempel, hvordan moralsk-politisk stillingtagen fungerer på samme måde som kulturel smag i forhold til at sætte symbolske skel. Stefan Andrade, Kristian Karlson og Esben Baek undersøger ved hjælp af geometrisk dataanalyse sammenhængene mellem social klasse og tv-forbrug. Morten Kyed udfordrer Bourdieus opfattelse af de dominerede klassers kultur på baggrund af et feltarbejde blandt skraldemænd i en dansk by. Sune Jon Hansen ser på unge fra et vestjysk lokalsamfund og deres strategier i mødet med uddannelsessystemets urbane middelklassekultur og -smagspræferencer. Kristoffer Kropp kortlægger det danske sociologiske felt i konstruktionen af homologe rum for hhv. objektive positioner og måder at bedrive samfundsvidenskab på. Lea Ringskou og Ulf Brinkkjær forklarer dominansforholdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen med systematiske forskelle i kulturelle orienteringer. God fornøjelse!!

6 Praktiske Grunde 2-3 / !!

7 Brikker til historien om en undersøgelse: Forsøgene på at konstruere det sociale rum, fra Anatomie du goût til La Distinction Monique de Saint Martin Historien om Distinktionen er lang. Det er for det første en historie om et langstrakt studie eller forskningsprojekt, der startede omkring 1962 med forberedelse af den første spørgeskemaundersøgelse, og som sluttede i 1979, året for første udgave af værket. Det er også historien om en bog og om dens nationale og internationale reception, dens oversættelser, dens tilpasninger og dens forlængelse; bogens historie begynder med fabrikationen af den, med opsætningen eller ligefrem iscenesættelsen af siderne der dengang var usædvanlig for en bog og et brud med de akademiske præsentationsformer, som fortsatte efter udgivelsen. Oversættelserne påbegyndtes i det øjeblik, bogen udkom, ja måske endda inden og fortsætter lang tid efter. 1 Kommentarerne, kritikkerne og artiklerne i presse og tidsskrifter var talrige allerede fra bogens udgivelse. 31 år efter Distinktionen blev vi inviteret til d. 4. og 5. november 2010 at kommunikere, debattere og konfrontere fortolkninger, argumenter og erfaringer med forskning, der ofte placerer sig i forlængelse af denne udgivelse. Et omfattende antal bidrag blev præsenteret, og mange af dem har ikke fundet plads her. Det vidner om værkets og den underliggende teoris store inspiration. Distinktionens historie fortsætter. Denne artikel er primært optaget af historien om undersøgelsen uden dog at ignorere bogens historie. Bourdieu var manden, der stod for undersøgelsen fra start til slut. Han har naturligvis ikke fundet på eller udtænkt det hele, tilsvarende har han hverken realiseret, analyseret eller skrevet det hele alene. I forskellige etaper og på forskellige tidspunkter har flere forskere og studerende arbejdet i forskningsprocessen. Blandt disse Luc Boltanski, Robert Castel, Jean- 1 Et langt uddrag på engelsk oversat af Richard Nice udkom i juli 1980 i tidsskriftet Media, Culture and Society under titlen The aristocracy of culture. En kinesisk oversættelse så dagens lys i Claude Chamboredon, Yvette Delsaut, Salah Bouhedja, Claire Givry, Marie-Claire Bourdieu, Marie- Christine Rivière, Colette Borkowski, og så har vi ikke medregnet grafikerne: Jacques Mézières og Biga Nunes, der satte artiklen "Anatomie du goût" i Actes de la recherche en sciences sociales og Jean-Pierre Jauneau, som stod for La Distinction. Medregnet er heller ikke alle de, som varetog det praktiske arbejde med spørgeskemaerne om smag, eller de forskere, statistikere og andre ved INSEE 2 eller Credoc, som aktivt har rådgivet, udvekslet og samarbejdet i forskellige etaper, herunder Ludovic Lebart og senere Henry Rouanet. Medregnet er heller ikke de, som har læst de fragmenter og forskellige versioner af tekster, som er bogens grundlag. I et forskningsværksted, der er orienteret mod realiseringen af et forskningsprojekt gennem 17 år, ændrer holdet sig undervejs. Nogle bliver sideløbende engageret i andre projekter, og værkstedet ændres efterhånden, som tiden går; det var utvivlsomt mere håndværkspræget i begyndelsen end til slut, men det blev aldrig til et lige så stort projekt som det om les grandes écoles, 3 der i sin hovedfase samlede 12 forskere. Bogens opbygning Selv om Distinktionen er en på mange måder enestående og i særklasse uventet bog (Encrevé 1980), er den samtidig ikke en fuldstændig uhørt eller helt original bog. Opbygningen er ny og personlig og har krævet et stort orkestreringsarbejde, men størsteparten af bogen bygger på tidligere publikationer, hvoraf ikke alle nævnes endsige citeres i noter, 4 og som ofte 2 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques = 'Frankrigs Statistik. 3 Dvs. det projekt, som udmøntedes i Noblesse d'etat/state Nobility, oa. 4 På en lidt overraskende måde citeres ikke fra de artikler, som mest direkte er genanvendt. Det gælder fra Anatomie du goût, til

8 Praktiske Grunde 2-3 / 2011 er anvendt spredt i bogen efter at være blevet klippet op i fragmenter og gennemarbejdet mere eller mindre omfattende. Der er således et omfattende arbejde, som kan og bør gøres med at analysere, hvordan bogen er skrevet og komponeret. Listen med artikler og værker, der mere eller mindre enten direkte genanvendes i Distinktionen, eller som har inspireret den, og som er underskrevet eller medunderskrevet af Bourdieu, er lang. Der var mange forgængere. Det første eksempel herpå var Un art moyen. Les usages sociaux de la photographie, som Bourdieu stod i spidsen for og sammen med Luc Boltanski, Robert Castel og Jean-Claude Chamboredon lagde navn til, og hvori analyseres en del af spørgeskemaet om smag vedrørende fotografier. Og Distiktionen udgør møde- og krydspunktet mellem artikler om og forskning i Anatomie du goût (Bourdieu, Saint Martin 1976), den æstetiske disposition (Bourdieu 1971), den sociale kritik af æstetiske domme (Bourdieu, Saint Martin 1978), de symbolske goders økonomi, produktionen af tro (Bourdieu 1977), måder at tilegne sig kunstværker på (Bourdieu 1974), men også transformationen af relationerne mellem uddannelsessystemet og de sociale klasser samt spørgsmålet om deklassering (Bourdieu 1978), rekonversionsstrategier (Bourdieu, Boltanski, Saint Martin 1973) og spørgsmålet om politik (Bourdieu 1977). Distinktionen har på denne måde kunne præsenteres som en sum af tidligere arbejder, 5 der ud over de allerede citerede, omfatter L amour de l art (Bourdieu 1966) og Le couturier et sa griffe (Bourdieu, Delsaut 1975). Kernen i Distinktionen er utvivlsomt artiklen "Anatomie du goût", der blev offentliggjort i 1976 i Actes de la recherche en sciences sociales. Den handler om spørgsmålet om konstruktionen af det sociale rum og livsstilenes rum, og talrige uddrag og analyser herfra figurerer i bogens kapitel 2, 5, 6 og 7. Spørgeskemaet om smag Hvor den forskning, som førte frem til Distinktionen, faktisk tog 17 års refleksion, ideudvikling, udspørgen, skrivning og omskrivning, men også lange pauser, Titres et quartiers de noblesse culturelle (Bourdieu, Saint Martin 1978), men også Un jeu chinois. Notes pour une critique sociale du jugement (Bourdieu 1976), der er trykt næsten uden at ændre titlen Un jeu de société i bogens tillæg IV. 5 Thomas Ferenczi skrev i Le Monde d ved bogens udgivelse, at Distinktionen var en bogstavelig sum af (Bourdieus) tidligere arbejder fra Arvinger i 1964 til Reproduktionen i 1970, og over En middelmådig kunst i 1965, Kærlighed til kunsten i 1966 og hans artikler i tidsskriftet Actes de la recherche en sciences sociales siden Blandt dem han, i tillæg til de ovennævnte, citerer, er artiklen med Yvette Delsaut om designeren og hans mærke. tidspunkter hvor der blev tvivlet, gentagelser og fremskridt, så strakte fasen med den egentlige spørgeskemaundersøgelse sig over næsten 12 år, fra 1962 til En forundersøgelse med interviews og observation blev iværksat i 1962, mens den egentlige spørgeskemaundersøgelse gennemførtes i 1963 i Paris, Lille og i en mindre provinsby, hvor 692 individer besvarede et spørgeskema med 25 spørgsmål om praktikker i relation til fotos, 25 spørgsmål om smag og nogle spørgsmål om de vigtigste individuelle egenskaber. Stikprøven viste sig hurtigt for lille til at udforske smagen i forskellige socioprofessionelle kategorier. Man måtte imidlertid vente til , før en supplerende undersøgelse gennemførtes (i Paris og Nordfrankrig) og bragte antallet af udspurgte op på I starten af 1970erne gennemførtes derpå et afgørende og omfattende arbejde med gentænkning af de oprindeligt anvendte klassificeringskategorier, især klassificeringen i socioprofessionelle kategorier, omkodning af besvarelserne og analyse af de omfattende statistiske spørgeskemaundersøgelser, som var gennemført af det nationale statistikinstitut INSEE vedrørende fritid, forbrug, indkomst, uddannelse og stillingskategorier, og af en række uddannelses- og forskningsinstitutioner, herunder Kulturministeriets uddannelses- og forskningsservice og Center for Analyse af Reklamemedier angående avislæsning, flere meningsmålingsinstitutter mv. Ideen om at konstruere et socialt rum blev dermed præciseret lidt efter lidt. Det var til dette arbejde, jeg gennem årene sammen med Bourdieu og andre kolleger bidrog med varierende intensitet: arbejdet med at udnytte eller snarere genudnytte undersøgelsen af smag, i første omgang på basis af tabeller og senere på grundlag af korrespondensanalyser; arbejdet med at analysere andre kilder eller undersøgelser, med at udvikle analyserne, med at udarbejde de forskellige forsøg på at konstruere det sociale rum og med at skrive de to artikler Anatomie du goût og Titres et quartiers de noblesse culturelle, som genanvendtes i Distinktionen. 6 Da analysen af undersøgelsen af smagen og af de forskellige statistiske undersøgelser foretaget af andre enheder var næsten komplet i 1974, blev uddybende interviews med medlemmer af de forskellige sociale grupper gennemført for så systematisk som muligt at indsamle de mest signifikante træk ved hver livsstil, som analysen af de statistiske spørgeskemaundersøgelser tillod at identificere. Store uddrag af otte af 6 Jeg har dermed hverken deltaget i undfangelsen eller forberedelsen af spørgeskemaundersøgelsen, i dens gennemførelse eller i færdiggørelsen af Distinktionen. 8

9 Saint-Martin: Brikker til historien om en undersøgelse disse interviews med en fra storborgerskabet, en ung leder, en professor, to sygeplejersker (en meget ydmyg og en anden som lever med passion ), en tekniker, en bager og en værkfører blev bragt som portrætter i "Anatomie du goût" og siden i Distinktionen uden at der skete anden bearbejdning end at placere dem et andet sted i værket. Når en undersøgelse varer 12 år og forskningen 17 år, ændres kontekst, fortolkningsrammer og analyse af data nødvendigvis mere eller mindre undervejs. Bogen eller efterfølgende udgivelser forekommer ikke at drage de fulde konsekvenser af dette forhold, som ikke så meget burde tilskynde til at gennemføre forskningsprojekter på kort tid, som til at reflektere over virkningerne af denne tidslige udstrækning. I fraværet af et egentligt historisk arbejde, der vil blive vanskeligt, eftersom arkiverne i øjeblikket er spredte og vanskeligt tilgængelige, 7 har det, som her præsenteres, fokus på de foreløbige konstruktioner af det sociale rum og forskningens produktionsbetingelser samt passagen fra Anatomie du gout til Distinktionen. Konstruktionen af det sociale rum og livsstilenes rum Det sociale rum og livsstilenes rum blev konstrueret manuelt 8 og byggede på undersøgelsen af smag og på et stort udvalg af mere eller mindre nuancerede undersøgelser af husleje, forbrug, kulturelle praktikker m.v., der ikke alle benyttede de samme socioprofessionelle kategorier. De publicerede skemaer over de sociale positioners rum og over livsstilenes rum var ikke korrespondensanalysekort. Der var heller ikke tale om en uægte analyse af korrespondens, som Pierre Mercklé har antydet (Mercklé 2010), men derimod om et skema, som blev udviklet med afsæt i en række manuelt udarbejdede skemaer, og som i sidste fase blev inspireret af principperne og enkelte realiseringer af korrespondensanalyse. Man bør også huske på, at indsamlede og analyserede data stammede fra forskellige spørgeskemaer, der ikke alle anvendte samme kategoriseringer, ikke havde samme fokus og ikke tillod en korrespondensanalyse af samtlige grupper. I Anatomie du gout genanvendte vi de spørgeskemaer, som var grundlaget for spørgeskemaunder- 7 De udfyldte spørgeskemaer findes på tidspunktet for 2010-konferencen på 54 Boulevard Raspail, men er ikke tilgængelige grundet muligt asbeststøv, som findes fleres steder især i CSE s arkiver. 8 De indsamlede data tillod i øvrigt ikke at fortsætte med korrespondensanalyse af livsstile for alle grupperne. De socioprofessionelle grupper var de samme i alle studier fra INSEE, men ikke i alle de studier som anvendtes til at konstruere rummet af livsstile, og vi havde ikke data, der tillod at kode alle efter samme princip. søgelsen af smag, fremstillede og genfremstillede uafladeligt grafer, skemaer, diagrammer og histogrammer. Der blev skitseret et meget stort antal foreløbige grafer og skemaer, som burde studeres for at forstå, hvordan rummet af sociale positioner og livsstilenes rum langsomt blev konstrueret via megen famlen. Det drejede sig først og fremmest om todimensionale grafer, der f.eks. kunne have forskellige gruppers uddannelsesniveau op ad y-aksen og indkomst ud ad x-aksen, og som afbildede hver gruppe som et manuelt afsat punkt. For graferne og histogrammerne baserede vi os i de år meget på Jacques Bertins grafiske forskning og på Laboratoriet for kartografi (korttegning) på L Ehess. 9 Modsætningen på grundlag af mængden af kapital var klar fra starten. Det, man i det tilfælde skulle nå frem til, var at anslå afstanden mellem de forskellige grupper. Modsætningen mellem kategorier, der disponerede over mere økonomisk end kulturel kapital og kategorier, der disponerede over mere kulturel end økonomisk kapital, fremkom lidt efter lidt i graferne. Og efter at det blev muligt at gennemføre korrespondensanalyser på INSEEs data og på data fra undersøgelsen af smag, kunne kontrasterne observeres med større eller mindre styrke i de forskellige tilfælde, hvorpå skemaets struktur, således som det findes i publikationerne, trådte frem. De forskellige grupper og klasser Et af målene var at konstruere så homogene klasser som muligt med hensyn til de grundlæggende materielle eksistensbetingelser og samtidig tage højde for spredningen af individer indenfor en gruppe. Så homogene som muligt betyder ikke, at klasserne er homogene. Bevidstheden om deres heterogenitet var høj. Det mindes der tit om i artikler og i bogen. I analyserne af praktikker omkring foto i Un art moyen. Les usages sociaux de la photographie blev tabeller og kodning kun præsenteret i fem forskellige sociale grupper: arbejdere, lavere funktionærer, håndværkere og butiksindehavere, funktionærer, højere funktionærer og liberale erhverv; undersøgelsesresultaterne blev desuden analyseret ved at sammenholde med indtægter, køn, alder og civilstatus. Undersøgelsen af smag gik i første omgang ud fra samme princip. Hurtigt blev vi opmærksomme på, at denne klassifikation var lidt simpel og forenklet. Med blot fem kategorier var det sjældent muligt at redegøre for den store diversitet i systemet af smage, som var større, end man havde kunnet forestille sig, som man så i, at 9 Jacques Bertins bog er en central reference (Bertin 1967). 9

10 Praktiske Grunde 2-3 / 2011 det spørgeskema, som lå til grund for undersøgelsen, retrospektivt fremstod som temmelig summarisk. Det blev derfor besluttet at vende tilbage til spørgeskemaerne og omkode dem. Grundkoden var dermed koden for de socioprofessionelle kategorier (csp) udarbejdet af INSEE, der ikke tog højde for de forskelle, som blev vigtige for os, f.eks. at sondre privatansatte højere funktionærer, virksomhedsdirektører og offentligt ansatte højere funktionærer. De sondrede mellem ansatte og funktionærer, men havde endnu ikke inkluderet de mellemliggende erhverv 10 i deres kategorier. Koden for csp, der udviklede sig til koden for professionerne og de socioprofessionelle kategorier (pcs), blev grundigt gentænkt af INSEE. Den nye nomenklatur med de nye opdelinger, som indfangede de mellemliggende professioner, anvendtes først fra 1982 og var ikke til rådighed, da data blev omkodet. I den omkodning, som lå til grund for analysen af undersøgelsens resultater i Anatomie du goût og i Distinktionen, sondredes mellem 24 kategorier eller grupper: Ufaglærte og specialarbejdere, faglærte, værkførere, servicemedarbejdere, små forretningsdrivende, håndværkere, butiksansatte, kontoransatte, administrative funktionærer, teknikere, skolelærere (i de små klasser), funktionærer indenfor handel, sekretærer, sundhedsprofessioner, kulturformidlere, kunsthåndværkere, arbejdsgivere inde for handel og inden for industri, offentligt og privatansatte højere funktionærer, ingeniører, liberale erhverv, gymnasielærere, universitetslærere og kunstproducenter. I undersøgelsen af smag blev der ikke taget højde for landmænd og landarbejdere, men de indgik i det skema, som fremstillede det sociale rum. Landmændene placeredes midt mellem de lavere klasser og mellemlaget og landarbejdere i bunden af skemaet. Ud af de 24 fandtes ni af kategorierne eller grupperne ikke i INSEEs csp-koder. De er dermed udviklet i Anatomie du goût og genanvendt i Distinktionen. Det drejede sig om funktionærer indenfor handel, sekretærer, kulturformidlere, kunsthåndværkere, offentligt ansatte funktionærer, privatansatte funktionærer, gymnasielærere, universitetslærere og kunstproducenter. 10 Betegnelsen mellemerhverv [professions intermédiaires] var en del af den nye terminologi for erhverv og socioprofessionelle kategorier hos INSEE. To tredjedele af gruppens medlemmer indtog netop en position mellem funktionærerne og de udførende arbejdere eller ufaglærte. De øvrige var mellem- i en mere billedlig forstand. De arbejdede inden for undervisning, sundhed, socialarbejde; blandt dem skolelærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Mere end halvdelen af gruppen har i dag mindst studentereksamen. Feminisering varierer og er især beskeden blandt tekniske erhverv. [klip fra INSEEs hjemmeside, se: cs2003/n1_4.htm] oa. De 24 kategorier eller grupper blev dannet med tanke på betydningen af forskellige typer af kapital, økonomisk kapital, kulturel kapital, social kapital, samlede kapitalvolumen og kapitalens struktur og kategoriens historie. Samtidig blev relevansen af nye mulige sociale grupperinger verificeret. Som helhed gav de 24 kategorier eller grupper plads for forskellige nye grupperinger, som dengang havde stor forklaringsværdi. Indenfor mellemklasserne blev således sondret mellem et småborgerskab i tilbagegang (håndværkere, små forretningsdrivende)/det udførende småborgerskab (ansatte indenfor kontor og forretning samt administrative funktionærer)/det nye småborgerskab (sundhedsprofessioner, kulturformidlere, kunsthåndværkere, sekretærer og funktionærer indenfor handel). Det vil sige mellem det etablerede småborgerskab og det nye småborgerskab. Indenfor den dominerende klasse og dennes fraktioner blev undervisere delt i de to kategorier gymnasium/universitet, og højere funktionærer deltes mellem offentlig og privat. 11 En vigtig kontrast fandtes også mellem det gamle forretningsborgerskab eller det traditionelle borgerskab overfor det nye borgerskab. Fra Anatomie du goût til Distinktionen I artiklen "Anatomie du goût" blev bragt et første udkast til en afbildning af det, som kunne være det sociale rum i Frankrig mellem 1963 og Det var primært konstrueret på basis af undersøgelsen af smag og spørgeskemaer fra INSEE (uddannelse og titel, indkomst, livsbetingelser og husholdningernes forbrug). Skema 2 var et udkast til en afbildning af det, som kunne være livsstilenes rum over smag i Frankrig mellem 1963 og 1974 på grundlag af såvel undersøgelsen af smag som de forskellige undersøgelser fra INSEE (fritid) og fra andre organisationer: Uddannelses- og forskningsservice i Kulturministeriet (le Service des études et de la recherche du Secrétariat d état à la culture) og Center for Analyse af Reklamemedier (le Centre d études des supports de publicité) og flere meningsmålingsinstitutter (IFOP, SEMA, SOFRES, etc.) vedrørende forbrug af pressen, kulturelle praktikker (teater, biograf, radio, tv, teater- eller musikfestivaler), sport, indretning af hjemmet, beklædning, fødevarer mv. Ved at lægge skema 2 ovenpå skema 1, hvilket lod sig gøre, fordi skema 2 var på gennemsigtigt papir, skabtes et udkast til en afbildning af to rum, der var meget tæt på graferne i Distinktionen. 11 Jf. undersøgelsen Sofres, der dengang gennemførtes på opfordring af Centre d études des supports de publicité. 10

11 Saint-Martin: Brikker til historien om en undersøgelse I de to rum kunne man observere en første modsætning mellem de forskellige grupper eller klassefraktioner, som fulgte den kapitalvolumen, som de forskellige grupper besad, og en anden kontrast, som fulgte kapitalens struktur, det vil sige, hvorvidt kulturel eller økonomisk kapital dominerede. Der indgik tillige en 3. dimension: En hel gruppes eller fraktions historie (vist som pile op eller ned afhængig af hvorvidt gruppen var steget, faldet eller havde været relativt stabil). Banen fremgår af histogrammer, der for hver gruppe viste andelen af individer, der stammede fra de forskellige sociale klasser. Det fremgår, at arbejderne helt overvejende stammede fra arbejderklassen, 12 mens medlemmerne af de liberale erhverv især stammede fra overklasserne. Repræsentationen fremstår dog en anelse statisk. I 1979 havde vi gerne præsenteret disse dimensioner i en rumlig afbildning med bevægelige dele, der hang i luften og dermed bedre fremstillede tidsdimensionen, men det tillod den anvendte teknik ikke. Forskellene mellem graferne i Anatomie du goût og dem i Distinktionen var lille. Den største forskel var, at i Anatomie du goût blev livsstilenes rum trykt på et transparent materiale, der kunne lægges ovenpå rummet af sociale klasser, mens man i Distinktionen anvendte forskellige farver, sort til det sociale rum og orange til livsstilenes rum. For så vidt angik rummet af sociale klasser, var forskellene meget små. De vedrørte kontoransatte og ansatte indenfor handel, der var opdelt i Distinktionen, men samlet i Anatomie du goût og de vedrørte landarbejdere, der i Distinktionen var rykket svagt mod højre, det vil sige mod den økonomiske kapitals pol, hvor de i skemaet i Anatomie du goût indtog en position præcis midt mellem den økonomiske og kulturelle pol, som om en ny analyse af de statistiske tabeller havde vist, at landarbejderne besad en større andel af kulturel kapital. I livsstilenes rum optrådte mange af de indikatorer, der stammede fra svar på spørgsmål om det gode måltid, ønskede egenskaber hos venner, foretrukket indretning og filmtitler, og som var afbildet i skemaet i Anatomie du goût, ikke længere i grafen i Distinktionen. I sidstnævnte er der kun bevaret smagsspørgsmål om navne på kunstmalere, musikværker og foretrukne sangere, det vil sige spørgsmål, som bedre var i stand til at udtrykke kontrasterne mellem klasser og klassefraktioner. Derimod fandtes i Distinktionen en række oplysninger som var hentet i undersøgelser i 1975, 12 Originalteksten skriver fra mellemlaget, men det må være en fejl. Oa og 1977, herunder en undersøgelse af Franskmænd og gastronomien, der blev gennemført af SOFRES i På grafen i Distinktionen optræder et punkt for den trestjernede restaurant La Tour d'argent i nærheden af fabrikanter og grossister, og et for kinesiske restauranter, når man nærmer sig underviserne eller kunstproducenterne. Dengang gav tidsspandet mellem de forskellige undersøgelser ikke ophav til stor bekymring. Perioden mellem spørgeskemaet i 1963 og det i havde ifølge Bourdieu stort set ikke påvirket undersøgelsen (spørgsmålene om sange var muligvis blevet påvirket bemærkede han dette kulturelle domæne er underlagt en hurtigere forandring ) (Bourdieu 1979: 588). Det så imidlertid ud til at have påvirket konstruktionen af det sociale rum og livsstilenes rum, der blev præsenteret i Anatomie du goût og igen i Distinktionen. I betagelsen af de nye grafiske og statistiske værktøjer tilføjedes nye data med stor iver, især hvis de rummede hidtil fraværende information, men uden at man rådede over metoder, der kunne afgøre hvorvidt hele konstruktionen var påvirket af, at det sociale rum var opbygget over ni år og livsstilenes rum over 14 år. Pierre Mercklé noterer netop, at man har aldrig fremsat overvejelser om, at der kunne være sket forskydninger mellem rummet af adfærd og rummet af kulturelle goder, som konstituerer livsstilenes rum, eller om at der som resultat af tiden kunne være sket forandringer i relationerne mellem livsstilenes rum og det sociale rum (Mercklé 2010). Det viser sig, at artiklen Anatomie du goût, der var tættere på undersøgelserne end Distinktionen, gjorde klogt i at tilføje undertitlen hypotese om strukturelle homologier, fordi smagenes rum, praktikkernes rum og det sociale rum udformedes uden at bekræfte, at denne homologi udfoldede sig i tid og rum. Der var i realiteten ikke fuldstændig korrespondens mellem de to rum. I Distinktionen, der har større vægt på at etablere en syntese og udfolde en generel teori om typer af kapital, præsenteres homologien mellem de to rum som et resultat og ikke en hypotese om homologi, hvilket man retrospektivt kan fortryde. 13 Analysen af korrespondenserne Vi havde i lang tid arbejdet med repræsentation af rum med mere end to dimensioner. Alain Desrosières bemærkede, at denne multidimensionelle ide først er opstået indenfor psykologi, 13 Bourdieu tænkte dengang på en bog helliget sociale klasser, hvori han ville referere de fundamentale principper i konstruktionen (Bourdieu 1979: 128). Så vidt jeg ved, er denne bog aldrig blevet skrevet. 11

12 Praktiske Grunde 2-3 / 2011 og at: Den blev overtaget af samfundsvidenskab under en bogstavelig bølge fra 1970erne og frem, således som det f.eks. fremgår af to så forskellige tidsskrifter som Cahiers de l'analyse des données (Benzécris tidsskrift og baggrund for bogen L analyse des données fra 1973) og Actes de la recherche en sciences sociales (Desrosières 2008). Korrespondensanalysen, som Bourdieu mødte i starten af 1970 erne, fremstod som særligt velegnet til studiet af feltets struktur, forsætter Desrosières, der samtidig bemærker, at Benzécris dataanalyse i nogenlunde samme periode (midten af 1970erne) blev anvendt til at beskrive og analysere det sociale rum i forskellige kontekster: universitetsforskning, INSEE, offentlige institutioner, meningsmålingsinstitutter, den brede presse f.eks. Le Nouvel Observateur (Desrosières 2008). 14 Bourdieu og forskerne på Centre de sociologie européenne, der bestræbte sig på at beskrive komplekse systemer af relationer mellem sociale klasser, deres smag og deres praktikker, fandt heri et potent værktøj til at synliggøre disse relationer ( ) Korrespondensanalysen konstruerede et rum organiseret ud fra relationerne mellem de praktikker, der blev statistisk registreret i spørgeskemaer, eller mere præcist homologier mellem rummet af sociale grupper og rummet af praktikker. Og Henry Rouanet, Werner Ackermann og Brigitte Leroux understreger netop, at: For Bourdieu var korrespondensanalysen ikke blot et redskab blandt andre til at visualisere data, men et instrument, der var enestående egnet til at finde de to beslægtede rum med individerne og deres egenskaber. En grundig granskning af Distinktionen vil afsløre en refleksiv og kreativ anvendelse af korrespondensanalysen som hjælp til fortolkningen af tabeller over individer krydset med egenskaber (Rouanet, Ackermann, Leroux 2000). Talrige korrespondensanalyser blev gennemført i 1970erne for at analysere hele undersøgelsen af smag, dele heraf (f.eks. om kulturel praktik), mellemklasserne, de dominerede klasser, de forskellige undersøgelser fra INSEE og et spørgeskema fra SOFRES om Forretning og de højere funktionærer. I Anatomie du goût og i Distinktionen bevaredes kun graferne om dominerende former for smag, der alene rummede medlemmerne af de dominerende fraktioner eller klasser, og om småborgerskabets former for smag, der alene rummede medlemmerne af mellemklasserne. De folkelige klasser afbildedes ikke. I spørgeskemaet om smag var der ikke sondret mellem landarbejdere og landmænd, og samtidig var ufaglærte og specialarbejdere underrepræsenteret blandt arbejderne. Undersøgelsen af smag tillod derfor ikke at afbilde de folkelige klassers forskellige former for smag. Diagrammerne fra korrespondensanalysen er gengivet næsten identisk i artiklen og i bogen. I Anatomie du goût anvendtes imidlertid samme metode som til fremstillingen af konstruktionen af det sociale rum og livsstilenes rum, dog med almindeligt papir til smag og transparent papir til de forskellige sociale grupper, hvormed de to rum blev tydeligt adskilt, og det blev muligt at lægge dem oven på hinanden. I Distinktionen blev derimod anvendt forskellige skriftfarver, hvilket uden tvivl gjorde det mindre læseligt. En vigtig tilføjelse i Distinktionen skal nævnes: Der blev tegnede streger mellem de forskellige uddannelsesniveauer, mellem forskellige indkomstniveauer og mellem alderstrin, hvilket hang sammen med, at Bourdieu godt ville undgå, at forklare alt med de socio-professionelle kategorier. Disse korrespondensanalyser kunne i højere grad indfange såvel hver af gruppernes eller de socio-professionelle kategoriers større eller mindre diversitet og samtidig repræsentere hvert individs position i rummet. 15 Det, som jeg husker fra dette arbejde og som måske ikke altid fremgår på skrift, er sensibiliteten overfor undtagelser. Der var stor opmærksomhed på forskelle indenfor en gruppe, f.eks. havde håndværkerne langt fra det samme system af smag. I det store skema, der konstruerer det sociale rum, skelnes kunsthåndværkere og kunsthandlere fra andre håndværkere og handelsfolk for at kunne redegøre for de vigtige forskelle mellem f.eks. fremstilling af smykker, tryk på tøj og keramik, der var karakteriseret ved en kunstformidlende livsstil og elektrikere, mekanikere og bagere, der lå tættere på de traditionelle håndværk. Indenfor en af disse nye grupper kunne man endvidere skelne mellem undergrupper, så længe antallet af besvarelser ikke blev for småt. Når et individ i korrespondensanalysen viste sig at ligge langt fra positionen for den gruppe, vedkommende var del af, f.eks. en lille handlende, der lå tæt på skolelærerne, eller en lærer, der lå tæt på direktører indenfor handel, kiggede vi i det pågældende spørgeskema for at finde ud af, hvorfor vedkommende afveg så markant fra den dominerende tendens i vedkommendes gruppe, og vi fandt f.eks. en lille handlende, 14 I Le Nouvel Observateur fandt man et sådan eksempel med repræsentation af det sociale rum i to dimensioner udarbejdet af tegner Wias i Prisen på en franskmand, Le Nouvel Observateur, 16 september 1974: Man opgav at lade offentligt og privatansatte funktionærer repræsentere af en meget udstrakt sky (Bourdieu, Saint Martin 1976: 44). 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering?

Menneskets udvikling. Kategorisering. Kategorisering. Kategorisering. Hvad er kategorisering? 1 Begrebet kategorisering betyder ganske enkelt at inddele i grupper. Indenfor samfundsvidenskaberne taler man også om segmentering, men det handler om det samme: at opdele en population efter en eller

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling

Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Økonomi og Socialfaglig sagsbehandling Adjunkt i samfundsvidenskab Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Navn Navnesen Workshop 9: Vil anerkendelse af økonomi som en del af socialrådgiveres faglige

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret... læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere www.fairproces.dk Bo Vestergaard: Foredrag og konsultation med fokus på effektiv ledelse af forandringer PRISVINDENDE PRAKTISK TEORI TIL LEDELSE AF FORANDRINGERteori til involvering af medarbejderne i

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Hvordan genererer vi viden i projektet?

Hvordan genererer vi viden i projektet? #TEORIER Dagens program Hvad skal vi med teori? Hvad er teori ift. design? Hvordan genererer vi viden i projektet? Latour (online) Fallman 2003 Kimbell 2009 Zimmerman et al. 2007 Spørgsmål Hvad er en bruger?

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere