Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting"

Transkript

1 Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014

2 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets" som er støttet af EU s Intelligent Energy Europe Programme. Note omkring oversættelse Dette dokument er en direkte oversættelse af den europæiske version af EPC Code of Conduct. Det engelske dokument findes på og er den relevante kilde for reference. Dato 11 juli 2014 Endorsement The European Association of Energy Service Companies (eu.esco) and European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES) endorse the European Code of Conduct for EPC and support its use when implementing EPC projects. J Disclaimer Ansvaret for indholdet af dette notat ligger hos forfatterne. Notatet repræsenterer ikke nødvendigvis den Europæiske Unions holdninger eller synspunkter. Hverken Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) eller Europa Kommissionen er ansvarlig for brugen af notatets informationer.

3 1 INTRODUKTION Den europæiske Code of Conduct for (EPC Code of Conduct) udgør et sæt værdier og principper, der anses som fundamentale for en succesfuld, professionel og gennemsigtig gennemførelse af EPC-projekter i europæiske lande. EPC Code of Conduct definerer primært principper for adfærden af EPC-leverandører. Samtidig er EPC Code of Conduct en kvalitetsindikator for hvad EPC klienter kan forvente og kræve af EPC-leverandører, og hvilke principper de selv skal holde sig til for at opnå de forventede energibesparelser og relaterede fordele. EPC Code of Conduct er en frivillig forpligtelse og er ikke juridisk bindende. Det centrale budskab i EPC Code of Conduct er at EPC repræsenterer en fair forretningsmodel for energitjenester. EU Direktivet om Energieffektivitet (2012/27/EU) sigter på at fremme markedet for Energy Performance Contracting i Europa, blandt andet gennem en øget gennemsigtighed. Energy Performance Contracting (EPC) er i direktivet defineret som en kontraktlig ordning mellem modtageren og leverandøren af en energibesparende foranstaltning, hvor de relaterede investeringer (arbejde, leverance eller tjenesteydelse) bliver betalt i forhold til en aftalt grad af forbedring af energieffektiviteten eller et andet aftalt kriterium for den energimæssige ydeevne, f.eks. økonomiske besparelser. I dette dokument er en EPC-leverandør defineret som en leverandør af energitjenester 1 som leverer energitjenester (energy services) 2 i form af EPC. Klienten er defineret som enhver juridisk person til hvilken en EPC-leverandør leverer energitjenester baseret på EPCkonceptet. 1 Energieffektitivitetsdirektivet definer en "leverandør af energitjenester som en fysisk eller juridisk person som leverer energitjenester, eller andre foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten til en slutkundes facilitet eller lokaler. "Energy Service Company" (ESCO) er et synonym for "leverandør af energitjenester". 2 Energieffektivitetsdirektivet definer "energitjenester" som fysisk gavn, nytteværdi eller gode fremkommet ved at kombinere energi med energieffektiv teknik eller tiltag, der kan omfatte de drifts-, vedligeholdelses- og kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at tilvejebringe tjenesten, som leveres på basis af en kontrakt, og som under normale omstændigheder har vist sig at medføre kontrollerbare forbedringer af energieffektiviteten eller primære energibesparelser, der kan måles eller anslås. 1

4 2 VÆRDIER EPC Code of Conduct afspejler fælles værdier blandt europæiske EPC-leverandører, som gør EPC til en attraktiv model for energibesparelsesprojekter. Disse værdier demonstrerer en effektiv, professionel og gennemsigtig metode for gennemførelse af EPC-projekter i form af: Effektivitet Energibesparelser Økonomisk effektivitet Bæredygtighed Professionalisme Ekspertise Levering af tjenester af høj kvalitet Sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn Godt navn i sektoren og projektet Pålidelighed Ansvarlighed Respekt Lydhørhed Objektivitet Gennemsigtighed Integritet Åbenhed Langsigtet strategi Gennemsigtighed i alle faser og finansieringsarrangementer Klar, regelmæssig og ærlig kommunikation 2

5 3 PRINCIPPER EPC Code of Conduct består af ni vejledende principper for EPC projekter med henblik på at sikre høj kvalitet og gennemsigtighed på det europæiske EPC marked. Principperne anvender udtrykket "besparelser", hvilket betyder energibesparelser og/eller beslægtede finansielle besparelser EPC leverandøren leverer økonomisk effektive besparelser EPC-leverandøren sigter mod at tilvejebringe en økonomisk effektiv kombination af energibesparelsestiltag. Denne kombination maksimerer nutidsværdien af et EPC-projekt for klienten. Nutidsværdien er defineret som summen af alle de tilbagediskonterede omkostninger og fordele (især operationelle omkostningsbesparelser) forbundet med gennemførelsen af projektet. 2. EPC-leverandøren påtager sig den ydelsesmæssige projektrisiko EPC-leverandøren påtager sig gennem hele kontraktperioden risici forbundet med ikke at nå de aftalte kontraktlige mål for projektet. Disse risici er relateret til kontraktliget aftalte energibesparelser som beskrevet nedenfor såvel som projektering, gennemførelse og drift. 3. Besparelserne er garanteret af EPC leverandøren og fastlagt gennem M&V EPC-leverandøren garanterer, at den aftalte grad af besparelser opnås. Hvis et EPC projekt ikke lykkes i at opnå de resultater der er anført i kontrakten, er EPC udbyderen kontraktligt forpligtet til at kompensere for de manglende besparelser. Besparelser ud over det garanterede niveau bør deles på en rimelig måde i overensstemmelse med en i kontrakten nærmere fastlagt metode. Kontraktmæssige aftalte besparelser såvel som opnåede besparelser fastsættes på en retfærdig og gennemsigtig måde via måling og verificering (M & V) og ved hjælp af en passende metode (såsom for eksempel IPMVP - International Performance Measurement and Verification Protocol) som er defineret i kontrakten. De kontraktmæssige besparelser 3 De finansielle besparelser inkluderer omkostninger til energiforsyning og kan også inkludere andre omkostninger, såsom omkostninger til drift og personale. 3

6 bestemmes ud fra data leveret af klienten og realistiske antagelser. De opnåede besparelser er beregnet som forskellen mellem energiforbrug og / eller relaterede omkostninger, før og efter gennemførelsen af projektets energibesparelsestiltag. 4. EPC-leverandøren støtter indførelse af permanent systematisk energiledelse hos klienten EPC-leverandøren involverer klienten aktivt i implementeringen af et energiledelsessystem i løbet af kontraktperioden, og eventuelt efter kontraktens udløb efter nærmere aftale. Dette bidrager til at sikre projektets fordele under og efter kontraktperioden. 5. Forholdet mellem EPC-leverandøren og klienten er langvarigt, fair og gennemsigtigt EPC-leverandøren etablerer et tæt samarbejde med klienten ud fra et fælles formål om at opnå de besparelser, der er aftalt i kontrakten. EPC-leverandøren tilstræber at etablere et langsigtet, fair og gennemsigtigt partnerskab med klienten. Både EPC-leverandøren og klienten giver nem adgang til projekt-relevant information og begge opfylder deres kontraktmæssige forpligtigelser. For eksempel er EPC-leverandøren forpligtiget til at informere klienten om måling og verificering af besparelserne, medens klienten igennem kontraktperioden er forpligtiget til at informere EPC-leverandøren om eventuelle ændringer i brugen og driften af klientens faciliteter, der kan have indflydelse på energibehovet. 6. Alle faser i et EPC-projekt gennemføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og med fuld integritet EPC-leverandøren og klienten overholder alle love og regler som er gældende for EPC i det land hvor EPC-projektet gennemføres. EPC-leverandøren og klienten tilstræber at undgå interessekonflikter og har en nul-tolerance politik over for korruption og egenrådige handlinger. 7. EPC-leverandøren støtter klienten I finansieringen af EPC-projektet EPC-leverandøren hjælper klienten med at finde frem til den mest passende finansieringsløsning for projektet og med udgangspunkt i begge parters situation og muligheder. Den nødvendige kapital til at finansiere EPC projektet kan enten tilvejebringes gennem klientens egne ressourcer, gennem EPC-leverandøren, eller gennem en tredje 4

7 part. Muligheden for at finansiere projektet gennem EPC-leverandøren er en mulighed, ikke en nødvendig del af EPC projektet. 8. EPC-leverandøren tilvejebringer kvalificeret personale for gennemførelsen af EPC projektet EPC-leverandøren tilvejebringer kvalificeret personale med henblik på at levere den nødvendige tekniske, økonomiske, juridiske og finansieringsmæssige kunnen, viden og erfaring. EPC-leverandøren sikrer at dets personale har de rette kvalifikationer og den nødvendige kapacitet til at planlægge og gennemføre EPC projektet. Manglende erfaring på klientens side kan afhjælpes med ansættelse af en uafhængig bygherrerådgiver (EPC facilitator), der hjælper klienten med at sikre et korrekt udbud af projektet samt en optimal gennemførelse. 9. EPC-leverandøren fokuserer på høj kvalitet og omhu I alle projektets faser EPC-leverandøren benytter sig af veludviklede procedurer, anvender udstyr og produkter af høj kvalitet, og samarbejder med kvalificerede og troværdige underleverandører. EPC leverandøren følger principperne for etisk forretningsførelse, lever op til sine forpligtelser over for underleverandører, og opfører sig fuld ansvarligt i forhold til klienten og dennes repræsentanter. 5

8 Definitioner og ordliste Term Klient Energieffektivitetsdirektivet, Energy Efficiency Directive (EED) Energibesparelsestiltag* Energieffektivitet* Energiledelsessystem* Energy Performance Contracting* (EPC) Definition Enhver fysisk eller juridisk person til hvem en EPCleverandør leverer energitjenester baseret på EPC konceptet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet»forbedring af energieffektiviteten«: en forøgelse af energieffektiviteten som følge af teknologiske, adfærdsmæssige og/eller økonomiske ændringer Forholdet mellem resultat i form af ydeevne, tjenesteydelser, varer eller energi og tilførsel i form af energi En samling af elementer, der er indbyrdes forbundne eller påvirker hinanden, og som indgår i en plan med et fastsat mål for energieffektivitet og en strategi til at opnå dette mål»kontrakt om energimæssig ydeevne«: en kontraktlig ordning mellem modtageren og leverandøren af energibesparelsestiltag, som kontrolleres og overvåges under hele kontraktens løbetid, hvor investeringerne (arbejde, leverance eller tjenesteydelse) i den samme foranstaltning bliver betalt i forhold til en aftalt grad af forbedring af energieffektiviteten eller et andet aftalt kriterium for den energimæssige ydeevne, såsom økonomiske besparelser 6

9 Energibesparelser* Energitjeneste* Leverandør af energitjenester* Energi* EPC-leverandør Besparelser En mængde sparet energi, der konstateres ved at måle og/eller anslå forbruget før og efter gennemførelsen af en foranstaltning til forbedring af energieffektiviteten, idet der korrigeres for eksterne forhold, der påvirker energiforbruget Fysisk gavn, nytteværdi eller gode fremkommet ved at kombinere energi med energieffektiv teknik eller tiltag, der kan omfatte de drifts-, vedligeholdelses- og kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at tilvejebringe tjenesten, som leveres på basis af en kontrakt, og som under normale omstændigheder har vist sig at medføre kontrollerbare forbedringer af energieffektiviteten eller primærenergibesparelser, der kan måles eller anslås En fysisk eller juridisk person, der leverer energitjenester eller andre foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten til en slutkundes facilitet eller lokaler Alle former for energiprodukter, brændsel, varme, vedvarende energi, elektricitet og andre former for energi som defineret i artikel 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 af 22. oktober 2008 om energistatistik En leverandør af energitjenester, der leverer tjenester baseret på EPC-konceptet Energibesparelser og / eller relaterede finansielle besparelser; de finansielle besparelser inkluderer omkostninger til energiforsyning og kan også inkludere andre omkostninger, såsom omkostninger til drift og personale 7

10 The International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) Internationale anerkendte retningslinier for kvantificering af resultaterne fra investeringer i vand- og energibesparende tiltag. Tilgængelig på Noter: *Definitioner ifølge Energieffektivitetsdirektivet 8

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu

Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb. En praktisk vejledning til offentlige myndigheder. www.smart-spp.eu Tilskyndelse til energieffektiv innovation gennem indkøb En praktisk vejledning til offentlige myndigheder www.smart-spp.eu Støttet af: Et initiativ fra: En SMART SPP projektpublikation (www.smart-spp.eu)

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Produktivitet inden for de offentlige tjenester

Produktivitet inden for de offentlige tjenester Introduktion Som økonomiske stramninger rammer Europa tungt, stiger presset på de offentlige tjenester til at yde mere for mindre. Det rejser spørgsmålet om den offentlige sektors produktivitet - hvad

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere