DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide"

Transkript

1 KS F KS F KS F KS FX KS FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

2 Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde Vi håber, at dit produkt, der er produceret i moderne produktionsanlæg og kontrolleret under de mest grundige kvalitetskontrolprocedurer, vil give yde dig en effektiv service. Desuden anbefaler vi dig, at læse betjeningsvejledningen for produktet grundigt inden du tager det i anvendelse, og gemmer den tilgængeligt for fremtidige opslag. Denne betjeningsvejledning Vil hjælpe dig med at bruge køleskabet hurtigt og sikkert. Læs betjeningsvejledningen inden du installerer og betjener produktet. Følg instruktionerne, især sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar betjeningsvejledningen på et nemt tilgængeligt sted, da du kan få brug for den senere. Læs også eventuelle andre dokumenter, der kan være leveret med produktet. Bemærk at betjeningsvejledningen også kan være gældende for andre modeller. Symboler og deres beskrivelse Betjeningsvejledningen indeholder følgende symboler: C Vigtige informationer eller brugbare tips. A Advarsel mod farlige forhold for helbred og ejendom. B Advarsel mod strømspænding. Genvinding Dette produkt er udstyret med symbolet for selektiv sortering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Det betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/EC for at blive genanvendt eller afmonteret for at minimere påvirkningen af miljøet. For yderligere information bedes du kontakte de lokale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive sorteringsproces, er potentielt farlige for miljøet og menneskets sundhed pga. af tilstedeværelsen af farlige substanser. 1 DA

3 INDHOLD 1 Køleskabet 3 2 Generel sikkerhed 4 Tilsigtet brug...4 Generelle sikkerhedsregler...4 Børnesikkerhed...5 HCA Advarsel...6 Energibesparende foranstaltninger Installation 7 Punkter, der skal tages hensyn til, hvis køleskabet skal transporteres igen...7 Inden du tager køleskabet i brug...7 Inden du begynder at bruge køleskabet, skal du kontrollere følgende:...7 Elektrisk tilslutning...7 Justering af fødder...8 Bortskaffelse af emballagen...8 Bortskaffelse af det gamle køleskab..8 Placering og installation Forberedelse før ibrugtagning 10 5 Anvendelse af køleskabet 11 Termostatknap...11 Placering af maden...12 AirSystem Vedligeholdelse og rengøring 14 Beskyttelse af plastoverflader Anbefalede løsninger på problemerne 15 2 DA

4 1 Køleskabet Betjeningspanel 2. AirSystem 3. Flytbare glashylder 4. Vinhylde 5. FreshZone 6. Grøntsagsskuffe 7. Justerbare fødder i front 8. Dørhylder Udstyret på denne tegning svarer måske ikke helt til dit produkt. Hvis ikke alle udstyrsdelene er på i det produkt, du har købt, findes de i andre modeller. 3 DA

5 2 Generel sikkerhed Gennemgå følgende informationer. Hvis de ikke følges, kan der opstå personlig eller materiel skade. Og alle garantier og løfter om driftssikkerhed vil være ugyldige. Tilsigtet brug Produktet er beregnet til husholdningsbrug. Køleskabet må ikke opstilles udendørs. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende køleskabet udendørs, selv om stedet er overdækket med tag. Generelle sikkerhedsregler Når dette produkt skal bortskaffes, må det ikke ske som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til en indsamlingsplads for genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Kontakt GRAM service for at få svar på spørgsmål og problemer omkring køleskabet. Damp og fordampede rengøringsmaterialer må aldrig bruges ved rengøring og afrimning af køleskabet. Hvis det sker, kan dampen komme i kontakt med de elektriske dele og forårsage kortslutning eller elektrisk stød. Brug aldrig delene på køleskabet, som f.eks. døren til at støtte dig på eller stå på. Brug ikke elektriske apparater inde i køleskabet. Undlad at beskadige kølesystemet, som kølemidlet cirkulerer omkring, med bore- eller skæreværktøjer. Kølemidlet, som kan blæse ud, når fordamperens gaskanaler, forlængerrørene eller overfladebelægningerne punkteres, kan forårsage hudirritationer og øjenskader. Undlad at tildække eller blokere ventilationshullerne på køleskabet med nogen form for materiale. Reparationer af de elektriske apparater må kun udføres af autoriserede personer. Reparationer, der er udført af autoriserede personer kan skabe en risiko for brugeren. I tilfælde af fejlfunktion under vedligeholdelses- eller reparationsarbejde skal køleskabets forsyningsnet afbrydes ved enten at slukke for den relevante sikring eller ved at tage apparatets stik ud af kontakten. Træk ikke i ledningen, når stikket skal tages ud. Brændbare objekter eller produkter, der indeholder brændbare gasser (f.eks. spray), samt eksplosive materialer må aldrig opbevares i køleskabet. Lad ikke et beskadiget køleskab køre. Henvend dig til GRAM service i tvivlstilfælde. Der kan kun garanteres for køleskabets strømsikkerhed, hvis jordingssystemet i dit hjem opfylder standarderne. Kontakt GRAM service, hvis der er beskadiget en strømledning el.lign., så det ikke vil udgøre en fare for dig. 4 DA

6 Sæt aldrig køleskabets stik i stikkontakten under installationen. Dette køleskab er udelukkende til opbevaring af mad. Det bør ikke bruges til andre formål. Den label, der beskriver produktets tekniske specifikationer, sidder på indersiden i køleskabets venstre side. Tilslut ikke køleskabet til energibesparende systemer da det kan skade produktet. Hvis strømforsyningen afbrydes på manuelt kontrollerede køleskabe, skal du vente mindst 5 minutter før strømmen sluttes til igen. Denne betjeningsvejledning bør gives til den næste ejer af køleskabet hvis det får ny ejer. Når du flytter køleskabet, skal du sikre dig at du ikke beskadiger strømkablet. For at undgå brand bør strømkablet ikke bøjes. Tunge objekter bør ikke placeres på strømkablet. Når køleskabet sluttes til strøm, må du ikke røre ved strømforsyningen med våde hænder. Tilslut ikke køleskabet hvis stikket er løst. Sprøjt ikke vand direkte på de ydre og indre dele af køleskabet af. Sprøjt ikke brandbare materialer som propangas osv. i nærheden af køleskabet, da der vil opstå brandog eksplosionsfare. Anbring ikke objekter fyldt med vand oven på køleskabet da de kan forårsage elektriske stød eller brand. Overfyld ikke køleskabet med for meget mad. De overskydende madvarer kan falde ud når døren åbnes og kan skade dig eller køleskabet. Anbring ikke objekter oven på køleskabet, da de kan falde ned når køleskabsdøren åbnes eller lukkes. Ting, der kræver en bestemt temperatur, såsom vaccine, temperaturfølsomme lægemidler, videnskabelige materialer osv., bør ikke opbevares i køleskabet. Hvis køleskabet ikke skal være i brug i en længere periode, bør strømmen kobles fra. Et problem i en elektrisk ledning kan forårsage brand. Køleskabet kan flytte sig hvis de justerbare fødder ikke er justeret til gulvet. Ved hjælp af de justerbare fødder kan du sikre dig, at køleskabet står godt fast på gulvet. Du skal ikke trække i dørhåndtag for at flytte køleskabet, da de kan falde af. Børnesikkerhed Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 5 DA

7 HCA Advarsel Produktet er udstyret med et kølesystem, der indeholder R600a: Denne gas er brændbar. Du skal derfor være opmærksom på ikke at ødelægge kølesystemet og kølerørene under brug og transport. I tilfælde af beskadigelse skal produktet holdes væk fra mulige brandkilder, der kan forårsage, at produktet går i brand, og du skal sørge for at lufte ud i rummet, hvor produktet er placeret. Energibesparende foranstaltninger Undlad at lade køleskabslågen stå åben i lang tid. Overfyld ikke køleskabet, så luftcirkulationen bliver forhindret. Placer ikke dit køleskab under direkte sollys eller tæt på varmeudstrålende apparater, som f.eks. ovne, opvaskemaskiner eller radiatorer. Vær omhyggelig med at opbevare maden i lukkede beholdere. 6 DA

8 3 Installation B Husk at leverandøren ikke kan holdes ansvarlig, hvis informationerne i betjeningsvejledningen ikke er overholdt. Punkter, der skal tages hensyn til, hvis køleskabet skal transporteres igen 1. Køleskabet skal tømmes og rengøres inden transport. 2. Hylder, tilbehør, grøntsagsskuffer osv. skal fastgøres sikkert for at modvirke stød, inden produktet pakkes igen. 3. Emballagen skal fastgøres og reglerne for transport, der er trykt på pakken, skal følges. Glem ikke... at genbrugsmateriale er en uundværlig kilde for naturen og for vore nationale ressourcer. Hvis du ønsker at medvirke til at genbruge emballagen, kan du få yderligere informationer hos miljøorganisationerne eller de lokale myndigheder. Inden du tager køleskabet i brug Inden du begynder at bruge køleskabet, skal du kontrollere følgende: 1. Køleskabet skal være tørt indvendigt, og der skal være god ventilation rundt om skabet. 2. Du kan installere de 2 plastikkiler bag på køleskabet, som vist på figuren. Plastikkilerne vil give den nødvendige afstand mellem dit køleskab og væggen, så der bliver plads til luftcirkulation. (Den illustrerede tegning er kun et eksempel og passer ikke præcist med dit produkt.) 7 3. Rengør køleskabet indvendigt som anbefalet i afsnittet Vedligeholdelse og rengøring. 4. Sæt køleskabets stik ind i kontakten. Når køleskabsdøren åbnes, vil køleskabets indvendige lys tændes. 5. Der vil kunne høres en lyd, når kompressoren starter. Kølevæsken og luftarterne, der findes i kølesystemet, kan også støje lidt, selv om kompressoren ikke kører, hvilket er helt normalt. 6. Køleskabets forreste kanter kan føles varme. Dette er normalt. Disse områder er beregnet til at være varme for at undgå kondensering. Elektrisk tilslutning Tilslut produktet til en jordet kontakt, der er beskyttet af en sikring med passende kapacitet. Vigtigt: Tilslutningen skal være i overensstemmelse med de nationale regulativer. Strømstikket skal være nemt tilgængeligt efter installationen. Spænding og tilladt sikringsbeskyttelse er angivet i afsnittet Specifikationer. DA

9 Den angivne spænding skal være lig med spændingen for dit forsyningsnet. Mellemkabler og stikdåser med flere stik skal ikke bruges til tilslutningen. B Et ødelagt strømkabel skal udskiftes af en autoriseret elektriker. Bortskaffelse af emballagen Emballagen kan være farlig for børn. Hold emballagen væk fra børns rækkevidde eller bortskaf dem, idet du skal klassificere dem i henhold til affaldsinstruktionerne. Smid dem ikke væk sammen med det øvrige husholdningsaffald. Køleskabets emballage er produceret af genanvendelige materialer. Bortskaffelse af det gamle køleskab Bortskaf det gamle køleskab uden at skade miljøet. Du kan spørge din forhandler eller genbrugsstationen i din kommune om reglerne for bortskaffelse af køleskabet. Inden køleskabet bortskaffes, skal du skære elstikket af, og hvis der er låse i lågen, skal du gøre dem ubrugelige for at beskytte børn mod fare. Placering og installation 1. Placer køleskabet på et sted, hvor det er nemt at bruge. 2. Der skal være tilstrækkelig ventilation rundt om køleskabet for at opnå en effektiv funktion. Hvis køleskabet skal placeres i en fordybning i væggen, skal der være mindst 5 cm afstand fra loft og væg. Hvis gulvet er belagt med tæppe, skal produktet hæves 2,5 cm fra gulvet. 3. Placér køleskabet på en jævn gulvoverflade for at undgå rystebevægelser. 4. Stil ikke køleskabet på et sted, hvor de omgivende temperaturer er under 10 C. Justering af fødder Hvis køleskabet står ustabilt, kan du justere det ved at dreje de forreste ben som illustreret på tegningen. Det hjørne, hvor benet befinder sig, bliver sænket, når du drejer i retning af den sorte pil, og hævet, når du drejer i den modsatte retning. Hvis du får hjælp fra nogen til at løfte køleskabet let, vil det lette denne proces. 8 DA

10 Vending af dør Følg den nummererede rækkefølge (12) DA

11 4 Forberedelse før ibrugtagning C Køleskabet skal installeres mindst 30 cm væk fra varmekilder, som f.eks. kogeplader, ovne, radiatorer og brændeovne, og mindst 5 cm væk fra elektriske ovne, og det bør ikke placeres i direkte sollys. C Den omgivende temperatur i det rum, hvor køleskabet installeres, bør være mindst 10 C. For at køleskabet skal være effektivt, anbefales det ikke at betjene det under koldere forhold. C Sørg for at den indvendige del af køleskabet er grundigt rengjort. C Når du lader køleskabet køre første gang, skal du overholde følgende instruktioner de første 6 timer. - Køleskabsdøren skal ikke åbnes ofte. - Det skal køre tomt uden nogen form for mad i det. - Tag ikke køleskabets strømkabel ud af stikkontakten. Hvis der forekommer strømudfald uden for din kontrol, så læs advarslerne under afsnittet "Anbefalede løsninger ved problemer". C Den originale emballage og skummaterialerne bør gemmes for fremtidig transport eller flytning. 10 DA

12 5 Anvendelse af køleskabet Termostatknap Termostatens drejeknap er placeret på køleskabets toppanel. Vigtigt: Når du indstiller temperaturen, kan der være en lille forsinkelse, inden kompressoren starter.dette er normalt og er ikke en fejl ved kompressoren. Brug af køleskabets udstyr Glashylder: Afstanden mellem hylderne kan justeres efter behov. Grøntsagsskuffe: Grøntsager og frugt kan opbevares i denne afdeling Dørhylder: Flasker, krukker og dåser kan placeres i disse hylder. Vinhylde: Denne hylde er velegnet til flasker, der skal ligge ned. 11 DA

13 Opbevaring af fødevarer Køleskabet er beregnet til kortere tids opbevaring af friske mad- og drikkevarer. Opbevar mælkeprodukter på det koldeste sted i køleskabet - i FreshZone skuffen eller nederst i køleskabet. Flasker kan opbevares på vinhylden eller i dørhylden. Fersk kød opbevares bedst i en plasticpose nederst i køleskabet. Opbevar ikke eksposive stoffer eller beholdere med brændbare drivgasser (flødeskum på dåse, spraydåser osv.) i køleskabet. Der er fare for eksplosion. Placering af maden Glashylder i køleskab Dørhylder i køleskab Grøntsagsskuffe Mad i skåle, overdækkede tallerkener og lukkede beholdere Små og pakkede madvarer eller drinks (f.eks. mælk, frugtjuice og øl) Frugt og grønt Afrimning af køleskabet Køleskabet har automatisk afrimning. Dvs. det arbejder i en cyklus, hvor det skiftevis køler, hvor der dannes rim på bagvæggen, og afrimer, hvor der løber vand ned ad bagvæggen. Den rim, der dannes på bagvæggen i køleafdelingen, fjernes automatisk. Ved afrimning kan vandet, som indeholder urenheder, tilstoppe afløbet. Sker det, renses åbningen med en vatpind. 12 DA

14 AirSystem En ventilator på bagvæggen sikrer en ensartet fordeling og circulation af den kolde luft inde i køleskabet. Funktionstiden for ventilatoren kan variere afhængigt af egenskaberne for dit produkt. Mens turbo blæseren kun virker med kompressoren i nogle produkter, er det i andre reguleringssystemet, der bestemmer funktionstiden, i overensstemmelse med kølebehovene. Denne situation forklares på en separat advarselsog informationslabel, der er vedlagt på køleskabet i de produkter, der er udstyret med ventilatorer, der kører under andre betingelser end kompressoren. FreshZone FreshZone skuffen er udviklet til at opbevare frosne fødevarer, der skal optøs langsomt (kød, fisk, fjerkræ, osv.). FreshZone er det koldeste sted i køleskabet, hvor mejerivarer (ost, smør), kød, fisk eller fjerkræ får ideelle opbevaringsforhold. Også mange frugter og grøntsager kan med fordel opbevares i FreshZone skuffen. 13 DA

15 6 Vedligeholdelse og rengøring A Brug aldrig benzin, eller lignende til rengøring. B Vi anbefaler, at strømkablet tages ud af stikkontakten inden rengøring. C Brug aldrig skarpe, slibende instrumenter, sæbe, husholdningsrengøringsmidler, vaskepulver eller polérvoks til rengøring. C Vask køleskabskabinettet i lunkent vand og tør det med en klud. C Anvend en fugtig klud vredet op i en opløsning af én teskefuld natriumbikarbonat (tvekulsurt natron) til 1/2 liter vand til rengøring af indersiderne, og tør efter med en klud. B Undgå at der kommer vand ind i betjeningspanelet, lampen eller andre elektriske genstande. B Hvis køleskabet ikke skal benyttes i længere tid: Tag stikket ud, fjern alle madvarer, rengør det, og lad døren stå på klem. C Kontroller gummilisterne jævnligt for sikre, at de er rene og fri for snavs. C For at fjerne dørhylder tømmes indholdet ud, hvorefter dørhylden ganske enkelt løftes op fra sin plads. Beskyttelse af plastoverflader CPut ikke flydende olier eller olietilberedte måltider i køleskabet i ulukkede beholdere, da de ødelægger køleskabets plasticoverflader. Hvis der spildes eller smøres olie på plasticoverfladerne, skal den relevante del af overfladen renses og skylles med det samme med varmt vand. 14 DA

16 7 Anbefalede løsninger på problemerne Læs denne liste igennem, inden du anmoder om GRAM service. Det kan spare dig for tid og penge. Denne liste indeholder ofte forekommende reklamationer, der ikke opstår af defekt udførelse eller materialebrug. Det er muligt, at nogle af de her beskrevne funktioner ikke findes i dit produkt. Køleskabet virker ikke Er køleskabets ledning sat rigtigt i stikkontakten? Sæt stikket i kontakten i væggen. Er sikringen, som køleskabet er tilsluttet, eller hovedsikringen sprunget? Kontroller sikringen. Kondens på sidevæggen af køleskabsrummet. Meget kolde omgivelser. Ofte åbning og lukning af lågen. Højt fugtindhold i omgivelserne. Opbevaring af mad, der indeholder væske, i åbne beholdere. Lågen står på klem. Sæt termostaten på koldere grader. Reducér tiden, hvor lågen står åben, eller brug den mindre ofte. Dæk maden, der opbevares i åbne beholdere, til med passende materiale. Tør kondensvandet af vha. en tør klud og kontroller, om det vedvarer. Kompressoren kører ikke. Beskyttelsestermo fra kompressoren vil blæse ud under pludselig strømudfald eller tilkoblinger frakoblinger, da kølemiddeltrykket i køleskabets kølesystem ikke er bragt i balance endnu. Køleskabet vil starte med at køre efter ca. 6 minutter. Ring efter service, hvis køleskabet ikke starter efter denne periode. Køleskabet er ved at afrime. Dette er normalt for et køleskab med fuldautomatisk afrimning. Afrimning foregår med jævne mellemrum. Køleskabsstikket er ikke sat i kontakten. Sørg for at stikket er sat stramt ind i kontakten. Er temperaturindstillingerne foretaget rigtigt? Der er strømsvigt. Ring efter elektrikeren. 15 DA

17 Køleskabet kører ofte eller i lang tid. Det nye køleskab kan være bredere end det foregående. Det er ganske normalt. Store køleskabe arbejder i længere perioder. Den omgivende rumtemperatur kan være høj. Dette er helt normalt. Køleskabet kan have været sat til for nylig eller have været fyldt op med mad. Komplet nedkøling af køleskabet kan vare et par timer længere. Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i køleskabet fornylig. Varm mad medfører, at køleskabet skal køre i længere tid, indtil maden når den ønskede temperatur. Lågerne kan have været åbnet jævnligt eller have stået på klem i lang tid. Den varme luft, der er kommet ind i køleskabet, får køleskabet til at køre i længere perioder. Undlad at åbne lågen så ofte. Fryserens eller køleskabets dør kan have stået på klem. Kontroller om lågerne er lukket tæt. Køleskabet er indstillet meget koldt. Indstil køleskabstemperaturen højere, indtil temperaturen er tilpas. Køleskabets eller fryserens lågepakning kan være snavset, slidt, ødelagt eller ikke sat ordentligt på. Rengør eller udskift pakningen. Beskadiget/brækket pakning forårsager, at køleskabet kører i længere perioder for at vedligeholde den aktuelle temperatur. Frysertemperaturen er meget lav, mens køleskabstemperaturen er tilpas. Frysertemperaturen er indstillet meget koldt. Juster frysertemperaturen varmere og kontroller. Køleskabstemperaturen er meget lav, mens fryserstemperaturen er tilpas. Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster køleskabstemperaturen varmere og kontroller. Mad, der opbevares i køleskabet, fryser. Køleskabstemperaturen er indstillet til en meget lav temperatur. Juster køleskabstemperaturen varmere og kontroller. Temperaturen i køleskab eller fryser er meget høj. Køleskabstemperaturen er indstillet meget varmt. Køleskabsindstillingen har virkning på fryserens temperatur. Skift køleskabets eller fryserens temperatur, indtil køleskabs- eller frysertemperatur når et tilpas niveau. Lågen kan stå på klem. Luk lågen helt. Store mængder varm mad kan være blevet sat ind i køleskabet fornylig. Vent til køleskabet eller fryseren når den ønskede temperatur. Køleskabet kan være taget ud af kontakten fornylig. Komplet nedkøling af køleskabet tager tid pga. størrelsen. Der kommer en lyd, som minder om sekundviseren fra et analogt ur, fra køleskabet. Lyden kommer fra køleskabets magnetventil. Funktioner for magnetventiler til sikring af kølekanal gennem rummet, som kan justeres til køle- eller frysetemperaturer og udførelse af kølefunktioner. Dette er normalt og ikke en fejl. 16 DA

18 Funktionslyden øges, når køleskabet kører. Egenskaberne for køleskabets driftsydelse kan ændre sig alt efter ændringerne i den omgivende temperatur. Det er normalt og ikke en fejl. Vibrationer eller støj. Gulvet er ikke lige, eller det er svagt. Køleskabet vipper, når det flyttes langsomt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at bære køleskabet. Støjen kan være forårsaget af de genstande, der er lagt i køleskabet. Sådanne genstande skal fjernes fra køleskabets øverste del. Der er støj som væske, der løber over eller sprøjter. Væske- og gasstrømning sker i henhold til køleskabets driftsprincipper. Det er normalt og ikke en fejl. Der er en støj som en vind, der blæser. Der bruges luftaktivatorer (blæsere), så køleskabet kan køle effektivt. Det er normalt og ikke en fejl. Kondensvand på køleskabets indervægge. Varmt og fugtigt vejr øger isdannelse og udsvedning. Det er normalt og ikke en fejl. Lågerne står på klem. Sørg for at lågerne er helt lukkede. Lågerne kan have været åbnet ofte, eller de kan have stået åbne i lang tid. Undlad at åbne lågen så ofte. Der opstår fugt på ydersiden af køleskabet eller mellem lågerne. Vejret er måske fugtigt. Dette er helt normalt i fugtigt vejr. Når fugtigheden er mindre, vil kondensen forsvinde. Dårlig lugt inde i køleskabet. Køleskabets skal rengøres indvendigt. Rengør køleskabet indvendigt med en svamp, varmt vand eller kulstofholdigt vand. Nogle beholdere eller emballeringsmaterialer kan forårsage lugten. Brug en anden beholder eller et andet mærke indpakningsmateriale. Lågen/lågerne er ikke lukket. Madbeholdere forhindrer lågen i at lukke. Omplacer pakkerne, der blokerer lågen. Køleskabet er sikkert ikke helt lodret på gulvet, og det kan vippe, når det flyttes lidt. Justér højdeskruerne. Gulvet er ikke lige eller stærkt. Sørg for, at gulvet er lige, stærkt og kapabelt til at bære køleskabet. Grøntsagsskuffer sidder fast. Maden berører måske skuffens top. Omarranger maden i skuffen. 17 DA

19 Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at produktet ditt, som er produsert ved moderne anlegg og som er kontrollert med strenge kvalitetskontrollprosedyrer, vil gi deg effektiv ytelse. Derfor ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker produktet og beholde denne for fremtidig bruk. Bruksanvisningen Vil hjelpe deg til å bruke apparatet på en hurtig og sikker måte. Vennligst les bruksanvisningen før du installerer og bruker produktet. Følg instruksjonene, spesielt de som angår sikkerheten. Hold bruksanvisningen lett tilgjengelig, siden du kan ha behov for den senere. Les også de andre dokumentene som evt. ble levert sammen med produktet. Vennligst merk at bruksanvisningen kan gjelde for flere andre modeller. Symboler og beskrivelser av disse Bruksanvisningen inneholder følgende symboler: C Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk. A Advarsel om farlige tilstander for liv og eiendom. B Advarsel om elektrisk spenning. Resirkulering Dette produktet har utvalgt sorteringssymbol for avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Dette betyr at dette produktet må håndteres etter EU-direktivet 2002/96/EC for å resirkuleres eller demonteres for å redusere virkningen på miljøet. For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med lokale eller regionale myndigheter. Elektroniske produkter som ikke er inkludert i utvalgt sorteringsprosess er potensielt farlige for miljøet og menneskers helse pga. tilstedeværelse av farlige substanser. 1 NO

20 Innhold 1 Kjøleskapet 3 2 Viktige sikkerhetsadvarsler 4 Beregnet bruk... 4 Generell sikkerhet... 4 Barnesikring... 5 HCA-advarsel... 5 Ting å gjøre for å spare energi Installasjon 7 Forberedelse... 7 Punkter som er viktige ved ny transportering av kjøleskapet... 7 Før du bruker kjøleskapet... 7 Elektrisk tilkobling... 8 Bortskaffing av emballasjen... 8 Bortskaffing av det gamle kjøleskapet... 8 Plassering og installasjon... 8 Juster føttene... 9 Omhengsling av dørene Forberedelse 11 5 Bruke kjøleskapet 12 Bruke de indre oppbevaringsdelene.12 Plassering av maten AirSystem FreshZone Vedlikehold og rengjøring 14 Beskyttelse av plastoverflater Anbefalte løsninger på problemer 15 2 NO

21 1 Kjøleskapet Kontrollpanel 2. Vifte 3. Flyttbare glasshyller 4. Vinhylle 5. FreshZone 6. Grønnsaksskuff 7. Justerbare fremben 8. Justerbare hyller i døren C Figurene i denne veiledningen er skjematiske og kan derfor være litt forskjellige fra ditt produkt. Hvis noen deler ikke medfølger produktet du har kjøpt, gjelder den for andre modeller. 3 NO

22 2 Viktige sikkerhetsadvarsler Vennligst les følgende informasjon. Hvis denne ikke følges, kan det oppstå personskade eller skade på utstyr. Videre vil garanti og pålitelighetsløfte bli ugyldig. Beregnet bruk Dette produktet er designet for hjemmebruk. Skapet skal ikke brukes utendørs. Det er ikke egnet til utendørs bruk selv om stedet er tildekket ved tak. Generell sikkerhet Når du ønsker å kaste/skrote produktet, anbefaler vi at du forhører deg med autorisert service for å få nødvendig informasjon og autoriserte myndigheter. Hør med GRAM service når det gjelder alle spørsmål og problemer relatert til kjøleskapet. Ikke foreta endringer eller la noen andre foreta endringer på kjøleskapet uten å varsle autorisert service. Damp og damprengjøringsmaterialer skal aldri brukes i rengjørings- og avtiningsprosesser for kjøleskapet. I slike tilfeller kan dampen komme i kontakt med de elektriske planene og forårsake kortslutning eller elektrisk sjokk. Bruk aldri deler på kjøleskapet slik som døren som støtte eller trinn. Ikke bruk elektriske innretninger på innsiden av kjøleskapet. Ikke ødelegg kjølekretsen, der kjølevæsken sirkulerer, med drill eller kutteverktøy. Kjølevæsken som kan strømme ut når gasskanaler for fordamper, rørforlengelser eller overflatebelegg punkteres, kan forårsake hudirritasjon og øyeskader. Ikke dekk til eller blokker ventilasjonsåpningene på kjøleskapet med noe materiale. Reparasjoner på det elektriske utstyret skal kun foretas av kvalifiserte personer. Reparasjoner som utføres av en inkompetent person kan forårsake fare for brukeren. I tilfelle feil under vedlikehold eller reparasjonsarbeid, kople fra kjøleskapets strømforsyning ved å slå av relevant sikring eller trekke ut støpselet. Ikke trekk etter ledningen når du trekker ut støpslet. Brennbare gjenstander eller produkter som inneholder brennbare gasser (f.eks. spray), samt eksplosive materialer skal aldri oppbevares i apparatet. Ikke bruk et ødelagt kjøleskap. Hør med GRAM service hvis du er i tvil. Elektrisk sikkerhet på kjøleskapet kan garanteres kun hvis jordingen i hjemmet oppfyller standardene. Det er farlig å utsette produktet for regn, snø, sol og vind pga. elektrisk sikkerhet. Ta kontakt med GRAM service hvis det er skade på strømledningen osv., slik at dette ikke utgjør noen fare for deg. Plugg aldri kjøleskapet inn i vegguttaket under installasjonen. Dette kan føre til fare for døden eller alvorlig skade. Dette kjøleskapet er kun utformet for å oppbevare mat. Det skal ikke brukes til noen andre formål. 4 NO

23 Merket som beskriver den tekniske spesifikasjonen til produktet befinner seg på den indre venstre delen av kjøleskapet. Ikke koble kjøleskapet til elektriske energisparesystemer, da dette kan skade produktet. Hvis strømforsyningen er frakoblet i manuelt kontrollerte kjøleskap, vennligst vent i minst 5 minutter før du kobler til strømmen igjen. Dette produktets brukerhåndbok skal overleveres til neste eier av kjøleskapet hvis det skifter eier. Når du flytter kjøleskapet, se til at du ikke skader strømledningen. For å forhindre brann skal strømledningen ikke vris. Tunge gjenstander skal ikke plasseres på strømledningen. Når kjøleskapet tilkobles skal strømuttaket ikke håndteres med våte hender. Ikke koble til kjøleskapet hvis strømuttaket er løst. Ikke sprut vann direkte på de ytre eller indre delene av kjøleskapet på grunn av sikkerheten Ikke spray antennelige materialer, slik som propangass i nærheten av kjøleskapet på grunn av brann- og eksplosjonsfaren. Ikke plasser gjenstander som er fylt med vann oppå kjøleskapet, da det kan føre til elektrisk støt eller brann. 5 Ikke overbelast kjøleskapet med for mye mat. Den overflødigematen kan falle når døren åpnes og føre til at den skader deg, eller at kjøleskapet skades. Ikke plasser gjenstander oppe på kjøleskapet, da gjenstander kan falle ved åpning eller lukking av kjøleskapsdøren. Materialer som krever bestemte temperaturforhold, slik som vaksine, temperatursensitive medisiner, forskningsmaterialer osv. skal ikke oppbevares i kjøleskap. Hvis kjøleskapet ikke kommer til å brukes over lengre tid, skal det kobles fra strømuttaket. Et problem i den elektriske kablingsisolasjonen kan føre til brann. Kjøleskapet kan bevege seg hvis de justerbare føttene ikke er fast posisjonert på gulvet. Ved bruk av justerbare føtter kan du sikre at kjøleskapet er posisjonert godt på gulvet. Ikke trekk kjøleskapet etter dørhåndtaket ved flytting av produktet, da det kan koble håndtaket fra kjøleskapet. Barnesikring Barn må passes for å sikre at de ikke leker med apparatet. HCA-advarsel Produktet er utstyrt med et kjølesystem som inneholder R600a: Denne gassen er brennbar. Derfor, vær forsiktig så kjølesystemet og rørene ikke ødelegges under bruk og transport. I tilfelle skade skal produktet holdes på avstand fra potensielle brannkilder som kan gjøre at produktet begynner å brenne, og ventiler rommet der enheten er plassert. NO

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN

MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN MC1753E MC1763E NO FI ES DA SV MIKROBØLGEOVN MIKROAALTOUUNI HORNO MICROONDAS MIKROBØLGEOVN MIKROVÅGSUGN BRUKERHÅNDBOK KÄYTTÖOHJE MANUAL DE USUARIO BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARMANUAL 2 31 60 93 123 2 Innhold

Læs mere

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk

Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen Se valgfri front på næste side Vestfrost SW 315 M Solid www.vestfrost.dk AAB Afdeling 53 Bushøjen ed ved strømafbrydelse i timer fra -

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere