Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974. 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974. 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING"

Transkript

1 Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

2 Ansrvroorpnocnarvr, lsrdag den 16. marts: ki. L2. ca.. Ankomst ki. 12.3O O: DoFls formancl, lege I'orelfz Ferdinand byder Velkonmen. stud.scient. Ole Have Jorgensen: Und.ersogelser af Bjergvipst jertens ynglebiologi. studerende Jorgen laursen: Pungmejsens forekomst i Dannark, d.ens forekornst og indvand.ring. lerer Wi11y Mardahl Jensen: Status over de danske terner - resul,tater af ternegruppens arbejde. tandlege Per 01of Suanberg, Sverj-ge: Hornborgasjbn som restaureringspro j ekt. k OO: Dansk Ornithologisk Forenings Generalforsarolj-ng. Proherfor er offentliggjort i neddelelser nr. 2/74. Herefter vises den 50 min. lange engelske fin on rovfugle: "Uinged Aristocrats", der er produceret af The Royal- Society for?rotection of Birds. fi,lnen fortaller on levevis og levevilkar for en vasent- 1ig part af Europas rovfuglearter. Sondaq den 17. marts: k1 k1. o o: Ekskursionspro ranmer ti1 MoesgArd eller nrncltur ti-1 Kysing Fjord, Pindsrnalle nm : stucl.scient. Poul Hald Mortensen: Det ornithologiske arbejde pa Danmarks videnskabelige reservater i forticl, nutid og frentid. Middagspause o: M. Derrick England, 0.8.E.,M.8.0.U., England: Ornithology ancl Conservation in south-west Europe lrith special reference to Portugal, lerer Benny Gdnsbol: Besog p5 nogle gode gronj-andske ' fuglelokaliteter - et nord.ustgronlandsk dalstrag, et indland.sonride i Vestgronland, en fugleo og et fuglefjej.cl - belyst gennem farvedlas. l,rsnsttet er tilrettelagt af DOF's lokalafdej-ing i Arhus. Henvenclelser bedes rettet til dennes adresse: DOF-Arhus ant, Viborgvej 29, BOOO i,rhus C. telefoniske foresporgsler besvares ph, efter 17.

3 stud.scient. OtE HAVE JORGENSEN: Undersogelser af Bjergvipstjertens ynglebiologi i Dannark Bjergvipst jerten yngler nasten udelukkende i OstjYllandr onkring og ost for israndslinien PA Fyn og Sjalland har enkelte par ynglet i de seneste Arrmen nogen fast ynglebestand er endnu ikke etableret. I 69 blev landets sanlede Yng- Iebestand optatt ti1 6o-75 Par nen i 1971 n& den fornodes at ligge pa over 1oo parten frengang, der overvejend-e tilskrives de seneste nilde vintre.at der er tale on en reel frengang ses afrat arten nu yngler p6. en rekke lokaliteter, hvor den forgaves blev eftersogt i '1 0Ao Ynglefuglene arkonmer i narts rn&nedrog alferede i slutningen af naneden bygges de forste red.er. Aglagningen starter i den forste uge af april, nen nange kuld odelegges af de kortvarige peri-oder med frost eller snefald-. Der laggbs normalt 2 kuld, men et J. forekommer und.ertid.en. Ynglecyklus er for de fl-este par afsluttet i nidten af juni nen red.er ned unger kan treffes ind i august. I. kultls ungfugle forsvinder ihurtigt fra yng)-elokalitetent.nens 2. kulds sannen med foraldrefuglene kan iagttages i op ti-l et par naneder, for de er vak. Efter yngleti-den strejfer arten en del rundt og landet Passeres formodentllg af fugle fra Norge og Sverige.Et egentli-gt tr.ek bemarkes i september-oktoberr ob fra slutningen af oktober treffes kun fa fug- 1e pa de danske ynglelokaliteter. Et nind.re antal fugle overvintrer Arligt, nen deres herkornst er ukendt. I '71 started.es et program med individuel farveringroarkning af Bjergvipstjerter i omr&det fra Horsens til gr"eensenrdvs.en bestancl pa 4o - 5o pdr ob tlette arbejcte vil i 1!f4 blive uclvidet ned bl. a. kasseopsatning. Ringmerkningen fortsetrer t'?4 og LgTrrog jeg vil derfor bede aile om at have opna'rksonhed.en henledt p6. Bjergvipstjerter T"d ar. farveringe i- cle konnende OI,E HAVE JORGENSEN

4 stud.ert. JOBGEI{ LAUERSEN: Pungmejsen dens forekonst i Dannark og dene i.ndvand.ring. Det er nu 1o 5r siden, at de forste pungmejser blev set i Danmark. Artenersiden da set hver Ar ned r:ndtagelse af Det ma derfor veie rineligt nu at fa et billede af dens indvandring. l,anet ale fleste beviser PA artene tilstedeverelse er funcl af ikke fardigbyggede reder. P5 cle ialt 19 lokaliteter' hvor cler er truffet pu-ngmeiser, har kuri fire par gennenfort YnglecYklus. I 1970 havde Henning Elg6rd og jeg lejilghed ti1 a.t folge.? P^t il-han n. 2 hr:nner),som fik unger pa vingerne i Kasted Dlose. F.esirltatet-af de ca. B0 tim- vi tilbragte ved rederne sant iagttaeelser fra 1971 med.forte sam- 1eI ny viden om konsforskelle ' reclebygning, redetra, redemeteiriale, fourageringsomrade, territoriun, sang og aktivitet,som vii blive ontaft narmere. Det er den almindelige opfallelse, at pungnejsens tilstedevarelse skyldes klimatiske andringer og pa baggrund heraf vi1 de metereolosiske forhold i ilrene btive omtalt, og vi1 s5 'ii* nrr'li-+ hliva qnmnon'l f ts v u!r ionpt. med optegnefser fra'tndersogelser i andre lande. Gnrndet det sparsomme materiale skal konklusioner tages med forbehold, indt11 n&rmere kendskab ti1 Pungnejsens forhold I Danmark foreligger. Der vil bj..a. blive vlst nogle 'l rrchi't l odor frr en sk4rsk rrnq'l c- lokalitet. JORGEN IAURSEN l{'ta. rt gfptfl tiibyder... (vecl bestilling 2. tin for.) lordag: ssndag: Efterniddasskaffe m. Wienerbr. I{erregArdbeuf Dagens diner m. 7 retter Morgenkonplet Formid.d.ags/ ef terniddagskaf f e m Frokostplatte Dagens diner m. J retter kr. 7.7, kr. l u Q - ) ). )w

5 larer WILLY MARDAHI JENSEN: status over de danske terner resultater af ternegruppens arbejde sennen de sidste 6r. Danmark har 6 ynglende ternearter. Sortterne er indlandsruger, nens de ovtige 5, Havterne, Fjordterne, Dvargterne' Splitterne og Sandterne yngler ved kyster. OpJ-ysninger on de kystrugende arter j-ndsarnles af "Ternegrupnen'r. dcr nrimmrt inventerede Havterne-bestanden i Oresundscnr&det, der er truet af odeleggelser. Grad.vist udvidede "Ternegruppen" sit onrtde ti-l at omfatte hele landet, s& man fra 72 kunne kortlegge folgende arter: Havterne:.vngler i Dannark kun F5 oer og ltiandenge, men ikke vecl indsoer. Bestanden onfatter par og synes at have veret uforandret i det sicl ste &rti. -;. Fjordterne: Yngler iser + P& aer og:-sti tiaenge, men ogsa fttalligt ved I-ndsoer, hvor egnede biotoper flndes. Bestanden omfatter hojest 1000 par. Artens tidlige::e udbredelsesforhold ei endnu noget uklare. Dvergterne: Yngl-er pa oer, ved sand- og stenstrande og sielalnere pa strandenge. Tilfeldigt ved indsoer. Bestanden omfattc hojest 1000 par, der i lighed med bestandene i den ovrige de1 af Nordvesteuropa er i tilbagegang. Splitterne: Dannark tlgger PA aitens nordgrense, hvorfor den er meget fslsom overfor forareklinaet, og bestanclen kan clerfor variere rnellem 2500 og.4000 par. Tidligere var den nereuil bredt og i 19fO'erne omfattede bestanden saledes ca. 8OO0 pa4

6 -1 o'18 ' 7,. i:$ c i?_: 30! :.-$..? '31-K/,',,;;odiffi " ;$Fs:t*tffiffi -.r &....,,ct 4', :. ".,, 11;r.r.ii1:1 ' t'. *' ). -.u<.:' j -.f+y :"i*r],,1$-, s [a6:" -*ffi,'r'h$ ls, il d*: ^4 s :,'',F. _ =]= "d,.-,.tq:." gffif"lo.:*rdq."---t; ::',:ih;$ F 4.,,l',.4."**ir=: F'.' '}utf;-l t.frif *i$ ",,':i..': t!: p*i,**t--ft1oia*fii1{#,*=.'il',g",=-':i rxoinsue' $}.j'd,*ff:,"#'# B,.i i,,,.r,, t%:;^;*i# $''',l;fi ih ''..-ichr F I LTEI gru+,'ffii 3'u=..=l l At 5 6 I R q 1o 1I T2 rl L4 I5 T5 17 rb r9 2o ZL,zz ' 26.l 2B z> Jo lt 32 3l 34 )6 JI t8 1g 4o 4) Hotel Atla^ntic La BElle Epogue diskotek Rio Bravo, restaurant Scottish Pr,r.b, bar Europa, spiserestaurant Jail House, restaurant New Orleans, jazz Borsen, spiserestautant Gadespe j let, restauramt Skipperhuset, cafe Fergekroen, restaurant Casino, bar Hvalrossen, bar Pinds Cafe, bar Teater Bodega, spieerestaurant Den Hoje, restaurant Tordenskjold, diskotek Toldbod Vinhus, bar Viking, spiserestaurant Garveriet, restaurant Hotel Windsor Pub Sl)iseresierlrant Bodega IJ, vinstue Den 1ilIe Hornblaser restaurant Den rode Okse, spiserestaurant Tagskegget t jazz Cabana, diskotek Thorups Bodega, vinstue - r'i.irbradtet, jazz Pizzeiia Napoli. Tower Pub, restaurant Greven og Baronen, sprserestaurant 3ar B Q, restaurant Hjorten, restaurant Posthornet, restaurant Rio, spiserestaurant Brenderiet, restaurant Flaskehalsen, spiserest Ostergades HoteI Maritza, natklub Den b15 Fug1, natklub Rddhuscafeen, spiserest, Drtreo6te, spiserestau. Rio. spiserestaurant ftroen i Krogen, spise- restaurant dl BanegArdens Restaura"nt 46 Cnina House, ki.nesisk restaurant dl Drug Store, spi,serest. 4b General live. restaurant 4y Mot:_no Ba:., bar 5o Tropicana, natklub f 1 Sallings Tagrestaurant 52 Rico, natklub )3 Peter Gift, restaurant J4 llr. Charles, reetaurejrt f) Rottehullet, restaurant 75 Soren Brun, restaurent 57 Jakob Skomager, rest. 58 Tivoli Friheden 59 Den Gam1e By, spise restaurant

7 Sandeterne: forekommer pletvis I--EFeden; Amerika og Austra- 1ien. f Danrnark og Schleswlg - Holstein findes en isoleret bestand, hvis fouragerings-onrader gradvist odelagges."ternegruppen" har p5taget sig registreringen af artens udbredelsesforhold i Danrnark, hvorimod d on i ncan n insmprlrn i no f ird or sted. Sortterne: var onkring 1850 en ;T;];;;T-G rrnolofrrol mcn rioreftor i sfprlr filhq, -*-* regang lser ni srrrnd cf afrrindins oo landvinding. Bestanden ansfes ti pan foroelt pa lokaliteter., Arten indgar ikket "Tcrnesrrrnnpnq" rndcnsaoel qan WII,IY MARDAHL. tancllage PER OIloF SUANBERG, Sveri-ge : I{ornbofgasjdn som restaureringsprojekt On d.ette foredrag er vore forhandsmeddefelser kun nreget fa, 'men i betragtning af, at Hornborgasjdn er af vilal betycining for fuglelivet i denne del af Sverige, at omradet er cjen vigtlgste rastplads for Tranen, at P.0.Swanberg har viet en stor de1 af sit arb jde pa at redde denne so fra vandstandsenciringer og desuden er en neget dygtig fuglefotograf, gleder vi os tif at byde ham hjertelig velkonmen. atud..scient. POITIJ EALD IIORTEIISEN : Ilct ornithologlske arbejtle pa Danm"arke vidensksbelige reeervater i fortl<l, frertlal og nutial. Siilen 1928 er forotag.t regel- Dasigc optollingcr og underr.gclaer pa vore cfterbanden l-o Yialcnakabeligc raserrater. I aaturforholcl rpmder de fra ltraaaenge og vad.ellarler oyer 8uE.I rrlkov til atonrov og tllpporor.fuglerarslgt beskytt.r r.sor.atorne-bado sjrlttne e,rter og trrrede kolonlsadur, typieke biotoper. Et par rlrt rt.d.! cr I bngerc poriodor tql5t rf. Jdlo llrr pl.vlrtning af fuglenes antal og fordeling El1ers er tler tldligere iscr und.ersogt Jrnglebiologiske og etologiske enner. I ejeblikkct Iegges vcgt pa okologiske pro- Jekter;og frenover na nan vente, at hovednagten vil blive lagt pa 6tud1.r over populatlonernes afhcagighed af nil- Joerne. POI[, E td-llor:lexset

8 M. Derrick Eng1and, 0.B.E,,M.B.0.U, England: Ornithology and Conservation in South west Europe with specia,l reference to portugal It has been difficult to ed.ucate the people of the western extremity cf Europe into accepting the idea oi the conservation of wj-ldlife:'many people 1n Spain and Portugal are sti1l illiterate and all have been brought up to think of creatures other than nan as belng of,r1o account exept to eat, or to work or for ttsport'l Those connected\dlth ta\ning oi winegrowi-ng beli-eve that fouf tirnes dose of pestlcid.e will produce-a crop four tines the size. However, a few enlightened people, chiefly from the unj_versities and the Portuguese "Forestry Commi_sionrr have been making slow headway, and I went last year with dr. Luc Hoffnann to try to forn a Portuguese branch of the Uorld l{ildlife Fund. It{. DERRICK ENGI,AI{D.

9 lerer BENNY GENSBOL : Besog pa nogle forskellige, gode Gronlandske fuglelokaliteter EI et en nordostgronlandsk dalstrogt ind-lanilsonr rd.e i Vestgronland fugleo og et fuglefjeld. Det er karakteristj-sk for fuglelivet pa. Gronlancl, ot store landomracler er sardeles fuglefattige - af den enkle grundrat klina og lanclskabsforho]d i foreni-ng skaber neget ringe Iivsvilka.r i stsrstedelen af lanclet. Det er ini-dlertid ogsa karakteristisk, at man finder ornitologisk set vi-rkelig gode onrader incl inellenrned et for' - arktiske egne varieret og til titler ogs& rigt fugleliv - be-' tiireet selvsagt af gode ernerin[sforhotd ; tit o[sa i for-' binclelse med en hensigtsnessig yngleplacls. Det er fire lokaliteter aj sid.stnavnte type t jegtvia farve di-as, vj.1 soge at give tilhsrerne et indtryk af. 1) Det nordostgronlandske dafstrog (Zackenberg). I denne neget nedborsfattige clel af Gronland er fuglelivet i vasentlig grad koncentreret onkring onraderrhvor fugtigheden kan samle sig - d.vs. overvejende i- d.alstrog. Foruden at vise lantlskabstypen dels ontales dels forevises bi-l-leder af Rod.strubet Lon, Havlit t Kortnabbet GAs, Brang&s, Stor Prastekraverlilandsk RyIerAln. RYLoq, Sandlober, Odinshane t Thorshane t Lille Kjove, Digesmutter Hvid-- sisken og Snespurv. 2) Et indland.sonrad.e i Vestgronland ( Sonclre Stronfjord). Ogsi her er der tale om et onride ned ringe nedborrmen takket rrare pernafrosten forsvinder rraden ikke i jorden' og landskabet er oversaet nedstome og mind.re soer.folgende arter omtales : Islont Rodstrubet T,on, GrAand., Havlitt Stronandt Islanalsk Hvinand, BlisgAs t Kanad.agis, Jagtfalk t Vandrefalkt Fjeldrype, Od inshane t Ravn t Digesmutte, Gr&si-sken, Lap J-and.svarling og Snespurv. ]) Fugleoen (Breend.evinsskaret) Denne biotop kan na det ekstrent god.erhvor fuglene kan f5. deres krav on fourageringsforhold og fred p r YnglePladsen opfyld.t. Arter: HavternerRidet Te jst, Alk, Lonvi-e rlund,e, Sokonge Thorshane oq Strsnand. a) Fugrefjeldet (Ritenuenk). Hvor erneringsforhold er godet hvor d-er fj-ndes fjeld af Passende tjn)erog hvor der er tilstrekkeligt frecleligt, kan vi fincte fuglefjeldet i hele sin fantastiske udfoldefse.arter: Ride, AIk, Kortnabbet Lonviet Grinige, Hvictvinget M6'ge, Ravn og Skarv. BEIiNY CitiSSOl

10 TRANSPORT: fredag den 15. marts: Falledvej, Kb-hvn xx) - Zoo1. Have, I0tvn Roskilde, efter aftale Holbeek Kalundborg lardag den 16. marts: tr'a1ledvej, Kbhrm - kl ;) " 05'45 Zool. Have, --- kl ' 06'00 Roskilde efter aftale kl Ringsted k Soro kl Korsor, v. Halsskov ki fargeafgang (Halsskov) kl ]ardag den 16. rnarts: fergelejet (xnudsfroved) kl Odense, Klosterbakken k Kolding, Torvet pe Ar0 - ki. 1P.10 Vejle,"busstop oirenfor.&rhusbakken k Horsens v,rutebstationen kl. 11.fO Skanderborg v. stationen kl lrhus kl 'ord'as den 16- marts'*:f$*+.";"i9f;?l$?:tr:i ol9 fl: 13:?3 Randers v. banestationen ki. 11'15.1rhus kl. ti.45 ruten fra Esbjerg har indtil videre nattet.aflyses, da vi kun har modtaget-6. tilneldinger hertil pr.'1'l Hjentransport sker s5ledes : Busserne afgar fra hotellerne k1. 17.tr5 prc. os man kan forvente at vaie tilbage s&ledes.:,, i.horg k1. 19, Horsens k1. 18.Od, Veile k1. 18.J0'^{olding k1. 1t., Odense k1. 20., Nyborg 2O.tO, Korsor kl , og Kobenhavn ki. 27.3O r L).L) Transportpriserne : ( tur/retur incl. evt. fergeoverfart) : Kobenhavn (Sj) 70,- t" Aluorg t5,- kr Fyrr 45,- kr Hobro 25,- kt Kolding 15,- kt Randers 15,- kr Vejle/Horsens 2J,- kr xx) A11e tilneldte ti] denne rute bedes give neddelelse- om, hvilken dag de onske g{ afrejqe. Fredagsturen er dog forbeholdt deltagerne til rebrasentedtskabsnodet fredag aften i Arhus.

11 " ll : MErecep q"=*^ NOTEL- VrERc<.JR. Hote l Mercl4 Mn*son far,lpl af 12-4O kr. Cafeteria Mercur!'reriag Ahen tii kl. 2l.oo I/i hrrhrrq nafa*ari o, 1ur,ch/d:nner 2o - 15 kr., Iardag kurr ti1 kl. 17.oo yulq,2:5o kr, _,.ar 1,oc/t,,22 \!.., smorebrod 4, ro kr., kaflelthe 1,75 kr. pr. krp/ 6r25 kr" pr. kande, fransrbrod 4,oo Kr., middag: middagsretter Br!o - 12.:o kr.,forirsrulle J,6o kr. Aben lardag fra ki. B.oo 1il kl.2j.'to, sondag ligeledes. Munkekroen tre munkesnitter 6,oo kr'., hjern'nelavet leverpostej 4,- kr. to frikadeller med kartoffelsalat!r- kr., suppe m. boller!,- hver lordag - sorrdag kl. 1o.oo - 12.oo gratis; 1 stk. m. si1d. og 1 stk. m. frlkadeller Iviollen oi 1,25/ 4,25kr, vand 2,'15 kr., kaffe 1,75/ kande, spiritus pr. genstand 4 r75 kr., " jegerma6" 17 r oo kr., pariserbof 'l,5o kr., ribbenssr"eg 7,5o kr.

1988-4. SøWNEN. Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt

1988-4. SøWNEN. Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt 1988-4 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Arhus Amt DANSK ORNITOI.,OG]SK FORENING Er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Danmark. Foreninoen ar sniftaf

Læs mere

tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt

tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt tgln-2 SøWNEN Dansk Ornitologisk Forening, Å*hus Amt DANSK ORNITOI.OGISK FORENING Er en landsforening for fugleinteresselede og fuglebeskyttelse med afdelinger over hele Damark. Foreninqen er stiftet i

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

SØM. Hvilken kikkert skal jeg vælge? Direkte nyheder pr. E-mait. Fugle i Århus Amt 2OOO DANSK ORNITOLOGIS LOKALAFDELINGEN

SØM. Hvilken kikkert skal jeg vælge? Direkte nyheder pr. E-mait. Fugle i Århus Amt 2OOO DANSK ORNITOLOGIS LOKALAFDELINGEN Ptr' SØM DANSK ORNITOLOGIS LOKALAFDELINGEN \r. ii r Srptr:lllx'r 2(X)1 r 2t). frrgiurii- I Hvilken kikkert skal jeg vælge? Direkte nyheder pr. E-mait Fugle i Århus Amt 2OOO Dansk Ornrtologlsk Forenlng

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September 1982. Dansk Fffiohistorisk Selskab Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher (1815-1887), der

Læs mere

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT 7 r: t: }&t J{ \r". 4 r lx:t:trlkr 2{). 2(). irlsang SØ DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT +. Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark Giv en fjer til Søravnen

Læs mere

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971

{l(n^lh,nw. Utopia V: SituationsraPport for. institut. datalog'isk. ved. Kobenhavns universitet Sonner 1971 {l(n^lh,nw Utopia V: SituationsraPport for datalog'isk institut ved Kobenhavns universitet Sonner 1971 ra \y u! (Det er tiffadt at udgive denne rapport som bog (uend"ret e11er bearbejd.et) endog uden angivefse

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' j Dansk Omltologtsr, Forenlng

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse lssn 0908-858X Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997 Formandsberetning Ørnetur Halens fugle Fyns Hoved forår 1996

Læs mere

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:; Markpiber på Anhdt 2OO2. ri  ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W2. 30. årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på

Læs mere

Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver. www.kolindsund.

Nls KOLINDSUND HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - det... Lifle ss ved Kolind. sidan bliver. www.kolindsund. KOLINDSUND Nls Las inde i bladet: HUSPRISERNE STIGER KRAFTIGT o I NAR SUNDET GENDANNES! sundet - sidan bliver det.... Lifle ss ved Kolind www.kolindsund.dk Hvad sker der n6r Kolindsund gendannes? Vi prgver

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen.

I. 2. 3. 4. Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsdag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen. t r Referat fra generalforsamting i grunclejerforeningen Espedammen tirsd"ag d.en 27. o2.73. Generalforsamlingen havcle folgend"e c l a g s o r d. e n. I. 2. 3. 4. Valg af d"irigent. Formand"en af legger

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et efter voldgiftsrettens skøn fastsat mindre beløb. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0203, afsagt den 13. marts 2014 Fagligt Fælles Forbund (konsulent Claus von Elling) mod Dansk Byggeri for Our House A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) Uoverensstemmelsen

Læs mere

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If

qffifis;,rtt,t Hav en rigtig god sommer - p8 s0 eller hav! og HUSK.: Sosportens 10 bud! TSNGSHEITHhTS If Posttresorget blad s7016, (8245AnCt. :1 4C):()3 ffi rb ]T ir ffifis;,rtt,t TSNGSHEITHhTS If Redaktionen holder ferie i resten af juli mined, men bruger tiden til at samle inspiration til nrste nummer af

Læs mere

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG.

STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 5 OKTOBER 1996 21. ÅRGANG. STAMMEBLADET udkommer 6 gange om året som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD). Hvem er FSD? FSD er en landsforening

Læs mere

REBILDFEST 4. juli 2015

REBILDFEST 4. juli 2015 REBILDNEWS DANSK NR. 165 Sommer 2015 - AMERIKANSK VENSKABSFORENING Vi har brug for din hjælp Støt Rebildfesten 2015 ved at sponsorere et amerikansk statsflag. Side: 2. REBILDFEST 4. juli 2015 Ung chapterpræsident

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening j tssn 0908-858X Postbesørget blad LIE 1 ti5 rifil-- IIIELS Bol'lHoLT =o9 -lel.trret-l Liil.lGEl'lHRI(E'..l f, LILET:lLLE 5162 I.IESTER SKERl..l I 576e Ll e."le I HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk

Læs mere

2012-2013. Pris kr. 10,-

2012-2013. Pris kr. 10,- 2012-2013 Pris kr. 10,- Vejen til godt øl Dansk Ølmærke 2012 Historien om Dansk Ølmærke Danske Ølentusiaster uddeler nu Dansk Ølmærke for femte gang. Første uddeling fandt sted i 2003 (20 mærker). Herefter

Læs mere