Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974. 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974. 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING"

Transkript

1 Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

2 Ansrvroorpnocnarvr, lsrdag den 16. marts: ki. L2. ca.. Ankomst ki. 12.3O O: DoFls formancl, lege I'orelfz Ferdinand byder Velkonmen. stud.scient. Ole Have Jorgensen: Und.ersogelser af Bjergvipst jertens ynglebiologi. studerende Jorgen laursen: Pungmejsens forekomst i Dannark, d.ens forekornst og indvand.ring. lerer Wi11y Mardahl Jensen: Status over de danske terner - resul,tater af ternegruppens arbejde. tandlege Per 01of Suanberg, Sverj-ge: Hornborgasjbn som restaureringspro j ekt. k OO: Dansk Ornithologisk Forenings Generalforsarolj-ng. Proherfor er offentliggjort i neddelelser nr. 2/74. Herefter vises den 50 min. lange engelske fin on rovfugle: "Uinged Aristocrats", der er produceret af The Royal- Society for?rotection of Birds. fi,lnen fortaller on levevis og levevilkar for en vasent- 1ig part af Europas rovfuglearter. Sondaq den 17. marts: k1 k1. o o: Ekskursionspro ranmer ti1 MoesgArd eller nrncltur ti-1 Kysing Fjord, Pindsrnalle nm : stucl.scient. Poul Hald Mortensen: Det ornithologiske arbejde pa Danmarks videnskabelige reservater i forticl, nutid og frentid. Middagspause o: M. Derrick England, 0.8.E.,M.8.0.U., England: Ornithology ancl Conservation in south-west Europe lrith special reference to Portugal, lerer Benny Gdnsbol: Besog p5 nogle gode gronj-andske ' fuglelokaliteter - et nord.ustgronlandsk dalstrag, et indland.sonride i Vestgronland, en fugleo og et fuglefjej.cl - belyst gennem farvedlas. l,rsnsttet er tilrettelagt af DOF's lokalafdej-ing i Arhus. Henvenclelser bedes rettet til dennes adresse: DOF-Arhus ant, Viborgvej 29, BOOO i,rhus C. telefoniske foresporgsler besvares ph, efter 17.

3 stud.scient. OtE HAVE JORGENSEN: Undersogelser af Bjergvipstjertens ynglebiologi i Dannark Bjergvipst jerten yngler nasten udelukkende i OstjYllandr onkring og ost for israndslinien PA Fyn og Sjalland har enkelte par ynglet i de seneste Arrmen nogen fast ynglebestand er endnu ikke etableret. I 69 blev landets sanlede Yng- Iebestand optatt ti1 6o-75 Par nen i 1971 n& den fornodes at ligge pa over 1oo parten frengang, der overvejend-e tilskrives de seneste nilde vintre.at der er tale on en reel frengang ses afrat arten nu yngler p6. en rekke lokaliteter, hvor den forgaves blev eftersogt i '1 0Ao Ynglefuglene arkonmer i narts rn&nedrog alferede i slutningen af naneden bygges de forste red.er. Aglagningen starter i den forste uge af april, nen nange kuld odelegges af de kortvarige peri-oder med frost eller snefald-. Der laggbs normalt 2 kuld, men et J. forekommer und.ertid.en. Ynglecyklus er for de fl-este par afsluttet i nidten af juni nen red.er ned unger kan treffes ind i august. I. kultls ungfugle forsvinder ihurtigt fra yng)-elokalitetent.nens 2. kulds sannen med foraldrefuglene kan iagttages i op ti-l et par naneder, for de er vak. Efter yngleti-den strejfer arten en del rundt og landet Passeres formodentllg af fugle fra Norge og Sverige.Et egentli-gt tr.ek bemarkes i september-oktoberr ob fra slutningen af oktober treffes kun fa fug- 1e pa de danske ynglelokaliteter. Et nind.re antal fugle overvintrer Arligt, nen deres herkornst er ukendt. I '71 started.es et program med individuel farveringroarkning af Bjergvipstjerter i omr&det fra Horsens til gr"eensenrdvs.en bestancl pa 4o - 5o pdr ob tlette arbejcte vil i 1!f4 blive uclvidet ned bl. a. kasseopsatning. Ringmerkningen fortsetrer t'?4 og LgTrrog jeg vil derfor bede aile om at have opna'rksonhed.en henledt p6. Bjergvipstjerter T"d ar. farveringe i- cle konnende OI,E HAVE JORGENSEN

4 stud.ert. JOBGEI{ LAUERSEN: Pungmejsen dens forekonst i Dannark og dene i.ndvand.ring. Det er nu 1o 5r siden, at de forste pungmejser blev set i Danmark. Artenersiden da set hver Ar ned r:ndtagelse af Det ma derfor veie rineligt nu at fa et billede af dens indvandring. l,anet ale fleste beviser PA artene tilstedeverelse er funcl af ikke fardigbyggede reder. P5 cle ialt 19 lokaliteter' hvor cler er truffet pu-ngmeiser, har kuri fire par gennenfort YnglecYklus. I 1970 havde Henning Elg6rd og jeg lejilghed ti1 a.t folge.? P^t il-han n. 2 hr:nner),som fik unger pa vingerne i Kasted Dlose. F.esirltatet-af de ca. B0 tim- vi tilbragte ved rederne sant iagttaeelser fra 1971 med.forte sam- 1eI ny viden om konsforskelle ' reclebygning, redetra, redemeteiriale, fourageringsomrade, territoriun, sang og aktivitet,som vii blive ontaft narmere. Det er den almindelige opfallelse, at pungnejsens tilstedevarelse skyldes klimatiske andringer og pa baggrund heraf vi1 de metereolosiske forhold i ilrene btive omtalt, og vi1 s5 'ii* nrr'li-+ hliva qnmnon'l f ts v u!r ionpt. med optegnefser fra'tndersogelser i andre lande. Gnrndet det sparsomme materiale skal konklusioner tages med forbehold, indt11 n&rmere kendskab ti1 Pungnejsens forhold I Danmark foreligger. Der vil bj..a. blive vlst nogle 'l rrchi't l odor frr en sk4rsk rrnq'l c- lokalitet. JORGEN IAURSEN l{'ta. rt gfptfl tiibyder... (vecl bestilling 2. tin for.) lordag: ssndag: Efterniddasskaffe m. Wienerbr. I{erregArdbeuf Dagens diner m. 7 retter Morgenkonplet Formid.d.ags/ ef terniddagskaf f e m Frokostplatte Dagens diner m. J retter kr. 7.7, kr. l u Q - ) ). )w

5 larer WILLY MARDAHI JENSEN: status over de danske terner resultater af ternegruppens arbejde sennen de sidste 6r. Danmark har 6 ynglende ternearter. Sortterne er indlandsruger, nens de ovtige 5, Havterne, Fjordterne, Dvargterne' Splitterne og Sandterne yngler ved kyster. OpJ-ysninger on de kystrugende arter j-ndsarnles af "Ternegrupnen'r. dcr nrimmrt inventerede Havterne-bestanden i Oresundscnr&det, der er truet af odeleggelser. Grad.vist udvidede "Ternegruppen" sit onrtde ti-l at omfatte hele landet, s& man fra 72 kunne kortlegge folgende arter: Havterne:.vngler i Dannark kun F5 oer og ltiandenge, men ikke vecl indsoer. Bestanden onfatter par og synes at have veret uforandret i det sicl ste &rti. -;. Fjordterne: Yngler iser + P& aer og:-sti tiaenge, men ogsa fttalligt ved I-ndsoer, hvor egnede biotoper flndes. Bestanden omfatter hojest 1000 par. Artens tidlige::e udbredelsesforhold ei endnu noget uklare. Dvergterne: Yngl-er pa oer, ved sand- og stenstrande og sielalnere pa strandenge. Tilfeldigt ved indsoer. Bestanden omfattc hojest 1000 par, der i lighed med bestandene i den ovrige de1 af Nordvesteuropa er i tilbagegang. Splitterne: Dannark tlgger PA aitens nordgrense, hvorfor den er meget fslsom overfor forareklinaet, og bestanclen kan clerfor variere rnellem 2500 og.4000 par. Tidligere var den nereuil bredt og i 19fO'erne omfattede bestanden saledes ca. 8OO0 pa4

6 -1 o'18 ' 7,. i:$ c i?_: 30! :.-$..? '31-K/,',,;;odiffi " ;$Fs:t*tffiffi -.r &....,,ct 4', :. ".,, 11;r.r.ii1:1 ' t'. *' ). -.u<.:' j -.f+y :"i*r],,1$-, s [a6:" -*ffi,'r'h$ ls, il d*: ^4 s :,'',F. _ =]= "d,.-,.tq:." gffif"lo.:*rdq."---t; ::',:ih;$ F 4.,,l',.4."**ir=: F'.' '}utf;-l t.frif *i$ ",,':i..': t!: p*i,**t--ft1oia*fii1{#,*=.'il',g",=-':i rxoinsue' $}.j'd,*ff:,"#'# B,.i i,,,.r,, t%:;^;*i# $''',l;fi ih ''..-ichr F I LTEI gru+,'ffii 3'u=..=l l At 5 6 I R q 1o 1I T2 rl L4 I5 T5 17 rb r9 2o ZL,zz ' 26.l 2B z> Jo lt 32 3l 34 )6 JI t8 1g 4o 4) Hotel Atla^ntic La BElle Epogue diskotek Rio Bravo, restaurant Scottish Pr,r.b, bar Europa, spiserestaurant Jail House, restaurant New Orleans, jazz Borsen, spiserestautant Gadespe j let, restauramt Skipperhuset, cafe Fergekroen, restaurant Casino, bar Hvalrossen, bar Pinds Cafe, bar Teater Bodega, spieerestaurant Den Hoje, restaurant Tordenskjold, diskotek Toldbod Vinhus, bar Viking, spiserestaurant Garveriet, restaurant Hotel Windsor Pub Sl)iseresierlrant Bodega IJ, vinstue Den 1ilIe Hornblaser restaurant Den rode Okse, spiserestaurant Tagskegget t jazz Cabana, diskotek Thorups Bodega, vinstue - r'i.irbradtet, jazz Pizzeiia Napoli. Tower Pub, restaurant Greven og Baronen, sprserestaurant 3ar B Q, restaurant Hjorten, restaurant Posthornet, restaurant Rio, spiserestaurant Brenderiet, restaurant Flaskehalsen, spiserest Ostergades HoteI Maritza, natklub Den b15 Fug1, natklub Rddhuscafeen, spiserest, Drtreo6te, spiserestau. Rio. spiserestaurant ftroen i Krogen, spise- restaurant dl BanegArdens Restaura"nt 46 Cnina House, ki.nesisk restaurant dl Drug Store, spi,serest. 4b General live. restaurant 4y Mot:_no Ba:., bar 5o Tropicana, natklub f 1 Sallings Tagrestaurant 52 Rico, natklub )3 Peter Gift, restaurant J4 llr. Charles, reetaurejrt f) Rottehullet, restaurant 75 Soren Brun, restaurent 57 Jakob Skomager, rest. 58 Tivoli Friheden 59 Den Gam1e By, spise restaurant

7 Sandeterne: forekommer pletvis I--EFeden; Amerika og Austra- 1ien. f Danrnark og Schleswlg - Holstein findes en isoleret bestand, hvis fouragerings-onrader gradvist odelagges."ternegruppen" har p5taget sig registreringen af artens udbredelsesforhold i Danrnark, hvorimod d on i ncan n insmprlrn i no f ird or sted. Sortterne: var onkring 1850 en ;T;];;;T-G rrnolofrrol mcn rioreftor i sfprlr filhq, -*-* regang lser ni srrrnd cf afrrindins oo landvinding. Bestanden ansfes ti pan foroelt pa lokaliteter., Arten indgar ikket "Tcrnesrrrnnpnq" rndcnsaoel qan WII,IY MARDAHL. tancllage PER OIloF SUANBERG, Sveri-ge : I{ornbofgasjdn som restaureringsprojekt On d.ette foredrag er vore forhandsmeddefelser kun nreget fa, 'men i betragtning af, at Hornborgasjdn er af vilal betycining for fuglelivet i denne del af Sverige, at omradet er cjen vigtlgste rastplads for Tranen, at P.0.Swanberg har viet en stor de1 af sit arb jde pa at redde denne so fra vandstandsenciringer og desuden er en neget dygtig fuglefotograf, gleder vi os tif at byde ham hjertelig velkonmen. atud..scient. POITIJ EALD IIORTEIISEN : Ilct ornithologlske arbejtle pa Danm"arke vidensksbelige reeervater i fortl<l, frertlal og nutial. Siilen 1928 er forotag.t regel- Dasigc optollingcr og underr.gclaer pa vore cfterbanden l-o Yialcnakabeligc raserrater. I aaturforholcl rpmder de fra ltraaaenge og vad.ellarler oyer 8uE.I rrlkov til atonrov og tllpporor.fuglerarslgt beskytt.r r.sor.atorne-bado sjrlttne e,rter og trrrede kolonlsadur, typieke biotoper. Et par rlrt rt.d.! cr I bngerc poriodor tql5t rf. Jdlo llrr pl.vlrtning af fuglenes antal og fordeling El1ers er tler tldligere iscr und.ersogt Jrnglebiologiske og etologiske enner. I ejeblikkct Iegges vcgt pa okologiske pro- Jekter;og frenover na nan vente, at hovednagten vil blive lagt pa 6tud1.r over populatlonernes afhcagighed af nil- Joerne. POI[, E td-llor:lexset

8 M. Derrick Eng1and, 0.B.E,,M.B.0.U, England: Ornithology and Conservation in South west Europe with specia,l reference to portugal It has been difficult to ed.ucate the people of the western extremity cf Europe into accepting the idea oi the conservation of wj-ldlife:'many people 1n Spain and Portugal are sti1l illiterate and all have been brought up to think of creatures other than nan as belng of,r1o account exept to eat, or to work or for ttsport'l Those connected\dlth ta\ning oi winegrowi-ng beli-eve that fouf tirnes dose of pestlcid.e will produce-a crop four tines the size. However, a few enlightened people, chiefly from the unj_versities and the Portuguese "Forestry Commi_sionrr have been making slow headway, and I went last year with dr. Luc Hoffnann to try to forn a Portuguese branch of the Uorld l{ildlife Fund. It{. DERRICK ENGI,AI{D.

9 lerer BENNY GENSBOL : Besog pa nogle forskellige, gode Gronlandske fuglelokaliteter EI et en nordostgronlandsk dalstrogt ind-lanilsonr rd.e i Vestgronland fugleo og et fuglefjeld. Det er karakteristj-sk for fuglelivet pa. Gronlancl, ot store landomracler er sardeles fuglefattige - af den enkle grundrat klina og lanclskabsforho]d i foreni-ng skaber neget ringe Iivsvilka.r i stsrstedelen af lanclet. Det er ini-dlertid ogsa karakteristisk, at man finder ornitologisk set vi-rkelig gode onrader incl inellenrned et for' - arktiske egne varieret og til titler ogs& rigt fugleliv - be-' tiireet selvsagt af gode ernerin[sforhotd ; tit o[sa i for-' binclelse med en hensigtsnessig yngleplacls. Det er fire lokaliteter aj sid.stnavnte type t jegtvia farve di-as, vj.1 soge at give tilhsrerne et indtryk af. 1) Det nordostgronlandske dafstrog (Zackenberg). I denne neget nedborsfattige clel af Gronland er fuglelivet i vasentlig grad koncentreret onkring onraderrhvor fugtigheden kan samle sig - d.vs. overvejende i- d.alstrog. Foruden at vise lantlskabstypen dels ontales dels forevises bi-l-leder af Rod.strubet Lon, Havlit t Kortnabbet GAs, Brang&s, Stor Prastekraverlilandsk RyIerAln. RYLoq, Sandlober, Odinshane t Thorshane t Lille Kjove, Digesmutter Hvid-- sisken og Snespurv. 2) Et indland.sonrad.e i Vestgronland ( Sonclre Stronfjord). Ogsi her er der tale om et onride ned ringe nedborrmen takket rrare pernafrosten forsvinder rraden ikke i jorden' og landskabet er oversaet nedstome og mind.re soer.folgende arter omtales : Islont Rodstrubet T,on, GrAand., Havlitt Stronandt Islanalsk Hvinand, BlisgAs t Kanad.agis, Jagtfalk t Vandrefalkt Fjeldrype, Od inshane t Ravn t Digesmutte, Gr&si-sken, Lap J-and.svarling og Snespurv. ]) Fugleoen (Breend.evinsskaret) Denne biotop kan na det ekstrent god.erhvor fuglene kan f5. deres krav on fourageringsforhold og fred p r YnglePladsen opfyld.t. Arter: HavternerRidet Te jst, Alk, Lonvi-e rlund,e, Sokonge Thorshane oq Strsnand. a) Fugrefjeldet (Ritenuenk). Hvor erneringsforhold er godet hvor d-er fj-ndes fjeld af Passende tjn)erog hvor der er tilstrekkeligt frecleligt, kan vi fincte fuglefjeldet i hele sin fantastiske udfoldefse.arter: Ride, AIk, Kortnabbet Lonviet Grinige, Hvictvinget M6'ge, Ravn og Skarv. BEIiNY CitiSSOl

10 TRANSPORT: fredag den 15. marts: Falledvej, Kb-hvn xx) - Zoo1. Have, I0tvn Roskilde, efter aftale Holbeek Kalundborg lardag den 16. marts: tr'a1ledvej, Kbhrm - kl ;) " 05'45 Zool. Have, --- kl ' 06'00 Roskilde efter aftale kl Ringsted k Soro kl Korsor, v. Halsskov ki fargeafgang (Halsskov) kl ]ardag den 16. rnarts: fergelejet (xnudsfroved) kl Odense, Klosterbakken k Kolding, Torvet pe Ar0 - ki. 1P.10 Vejle,"busstop oirenfor.&rhusbakken k Horsens v,rutebstationen kl. 11.fO Skanderborg v. stationen kl lrhus kl 'ord'as den 16- marts'*:f$*+.";"i9f;?l$?:tr:i ol9 fl: 13:?3 Randers v. banestationen ki. 11'15.1rhus kl. ti.45 ruten fra Esbjerg har indtil videre nattet.aflyses, da vi kun har modtaget-6. tilneldinger hertil pr.'1'l Hjentransport sker s5ledes : Busserne afgar fra hotellerne k1. 17.tr5 prc. os man kan forvente at vaie tilbage s&ledes.:,, i.horg k1. 19, Horsens k1. 18.Od, Veile k1. 18.J0'^{olding k1. 1t., Odense k1. 20., Nyborg 2O.tO, Korsor kl , og Kobenhavn ki. 27.3O r L).L) Transportpriserne : ( tur/retur incl. evt. fergeoverfart) : Kobenhavn (Sj) 70,- t" Aluorg t5,- kr Fyrr 45,- kr Hobro 25,- kt Kolding 15,- kt Randers 15,- kr Vejle/Horsens 2J,- kr xx) A11e tilneldte ti] denne rute bedes give neddelelse- om, hvilken dag de onske g{ afrejqe. Fredagsturen er dog forbeholdt deltagerne til rebrasentedtskabsnodet fredag aften i Arhus.

11 " ll : MErecep q"=*^ NOTEL- VrERc<.JR. Hote l Mercl4 Mn*son far,lpl af 12-4O kr. Cafeteria Mercur!'reriag Ahen tii kl. 2l.oo I/i hrrhrrq nafa*ari o, 1ur,ch/d:nner 2o - 15 kr., Iardag kurr ti1 kl. 17.oo yulq,2:5o kr, _,.ar 1,oc/t,,22 \!.., smorebrod 4, ro kr., kaflelthe 1,75 kr. pr. krp/ 6r25 kr" pr. kande, fransrbrod 4,oo Kr., middag: middagsretter Br!o - 12.:o kr.,forirsrulle J,6o kr. Aben lardag fra ki. B.oo 1il kl.2j.'to, sondag ligeledes. Munkekroen tre munkesnitter 6,oo kr'., hjern'nelavet leverpostej 4,- kr. to frikadeller med kartoffelsalat!r- kr., suppe m. boller!,- hver lordag - sorrdag kl. 1o.oo - 12.oo gratis; 1 stk. m. si1d. og 1 stk. m. frlkadeller Iviollen oi 1,25/ 4,25kr, vand 2,'15 kr., kaffe 1,75/ kande, spiritus pr. genstand 4 r75 kr., " jegerma6" 17 r oo kr., pariserbof 'l,5o kr., ribbenssr"eg 7,5o kr.

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret

ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret ADVOKAT OLE FISCHER ADVOKAT HENRIK RAVNILD Moderet for Landsret Mgderet for Hojesteret Til medlemmerne af E/F Svenskelejren B Ad,uokat Ole Fischer Frerderikssundsvej 159 27OO Branshoj Telefon: 38 28 43

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen I Undersogelse om rygelovgivning,

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT

G E N E RALFO RSAM LI NGS RE FE RAT Advokalfirmaet NICOL AI GTDDESEN LC. Mortensens Eftf. Nicolai Giodesen, advokat (H) Hella Hammerby, advokat E i en domsadministrationen : Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Solbjerg Kommune Solbjerg Landbrug, gartneri, hønseri og fiskeri samt parcelhuse ved Gammel Horsensvej, Søvangsvej og Solbjerg Sø Del af byplanvedtægten ophævet pr. 01.01.1970

Læs mere

food con sumer trends

food con sumer trends invitation pej gruppens food con sumer trends 2012 herning 26.+ 27. oktober 09 oslo 29. oktober 09 københavn 2. november 09 food con sumer trends 2012 Finans- og forbrugskrisen er forbi i 2012. Men to

Læs mere

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog?

Opgave Eksempel: Hvor mange kager? 1. Hvornår starter filmen? 2. Hvor mange kilo håndbagage? 3. Hvor skal man skifte tog? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvor mange kager? 5 15 25 X 1. Hvornår starter filmen? Kl. 18.30 Kl. 21.00 Kl. 19.00 2. Hvor mange kilo håndbagage? 6 kg 8 kg 10 kg 3. Hvor skal man skifte tog?

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området

Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området Populationsdynamik for fjordterne Sterna hirundo og havterne Sterna paradisae i Roskilde Fjord området ERIK HANSEN (2003) (With a summary in English: Population dynamics of Common Tern Sterna hirundo and

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Wellness. på Hotel New Skanpol. Afslapning, forkælelse, nydelse PRAKTISKE OPLYSNINGER

Wellness. på Hotel New Skanpol. Afslapning, forkælelse, nydelse PRAKTISKE OPLYSNINGER Wellness Hotel New Skanpol Afslapning, forkælelse, nydelse Wellness i klassisk kurby. Kolobrzeg har vundet anerkendelse som en af de bedste og største kurbyer. Om aftenen og mellem behandlingerne har du

Læs mere

Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000

Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000 Dansk Matematisk Forenings Årsmøde 2000 DMF afholder årsmøde på Roskilde scenter den 26. - 27. oktober med start torsdag kl 14 og afslutning fredag kl 16. Tilmelding Program Abstracts Transport Overnatning

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer

Oversigt. Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Oversigt Hvem er jeg? Hvad lavede jeg i 1983 Optakten E-mail til Californien Baggrunden i 1983.dk bliver til Referencer Klaus Hansen (tidl. DIKU) E-mailjubilæum 2013-02-11 1 / 13 Hvem er jeg? cand. scient.

Læs mere

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015

Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Særkøreplan 1. maj - 13. maj og 18. maj - 19. juni 2015 Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland. Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Walked Up Grouse (rypejagt) Skotland Scotsport +45 7587 2344 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Walked Up Grouse (rype) jagt Royal Deeside/Aberdeenshire Estates 4-6 jægere fra 12 August til midten af September

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2013 13.-19. juni Højskole og Folkemøde på Bornholm Højskole og Folkemøde på Bornholm 13. 19. juni 2013 I et samarbejde mellem Sydslesvigsk Forening, LOF, Grænseforeningen og Højskolen.

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008

Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Bilag 102 Offentligt Program for Finansudvalgets besøg i London den 15.-17. juni 2008 NB: Programpunkter med fed er for hele udvalget med kursiv er for enkeltmedlemmer.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Dan-Eiendomme as. Referat af GF 3OO5O7. Dato: 30. maj 2007

Dan-Eiendomme as. Referat af GF 3OO5O7. Dato: 30. maj 2007 Dan-Eiendomme as Referat af GF 3OO5O7 Dato: 30. maj 2007 Referat af ordiner generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 1 k Mikkelborg, Horsholm, afholdt den 30. maj 2A07 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Velkommen til Børnekonferencen 2012 Børnekonferencen 2012 bliver afholdt tirsdag d. 20. marts 2012 på

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Gengivet af mig, efter samtale med Jørgen Nielsen, S&L Rask Mølle, 07-04-2011.

Gengivet af mig, efter samtale med Jørgen Nielsen, S&L Rask Mølle, 07-04-2011. Mod.. M97-DL Rask Mølle lavede den første riffel i juli august 1996. Mærket: Schultz & Larsen, Denmark M97-DL. Fra år 1996 til 2009. Start v/no. 50001. Med pibeskift fra ca. No. 52000. Med låsning i piben

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år

Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Fuglearternes udvikling i klitlandskabet gennem 200 år Af Willy Mardal Stærke naturkræfter I 1800-tallet var der strandenge på den ubrudte tange, som også dengang hed Agger Tange, mellem Harboøre og Agger.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere