Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974. 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974. 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING"

Transkript

1 Arsmade den 16.-LZ.rnarts L974 'iiu.* DANSK ORNITHOLOGISK FORENING

2 Ansrvroorpnocnarvr, lsrdag den 16. marts: ki. L2. ca.. Ankomst ki. 12.3O O: DoFls formancl, lege I'orelfz Ferdinand byder Velkonmen. stud.scient. Ole Have Jorgensen: Und.ersogelser af Bjergvipst jertens ynglebiologi. studerende Jorgen laursen: Pungmejsens forekomst i Dannark, d.ens forekornst og indvand.ring. lerer Wi11y Mardahl Jensen: Status over de danske terner - resul,tater af ternegruppens arbejde. tandlege Per 01of Suanberg, Sverj-ge: Hornborgasjbn som restaureringspro j ekt. k OO: Dansk Ornithologisk Forenings Generalforsarolj-ng. Proherfor er offentliggjort i neddelelser nr. 2/74. Herefter vises den 50 min. lange engelske fin on rovfugle: "Uinged Aristocrats", der er produceret af The Royal- Society for?rotection of Birds. fi,lnen fortaller on levevis og levevilkar for en vasent- 1ig part af Europas rovfuglearter. Sondaq den 17. marts: k1 k1. o o: Ekskursionspro ranmer ti1 MoesgArd eller nrncltur ti-1 Kysing Fjord, Pindsrnalle nm : stucl.scient. Poul Hald Mortensen: Det ornithologiske arbejde pa Danmarks videnskabelige reservater i forticl, nutid og frentid. Middagspause o: M. Derrick England, 0.8.E.,M.8.0.U., England: Ornithology ancl Conservation in south-west Europe lrith special reference to Portugal, lerer Benny Gdnsbol: Besog p5 nogle gode gronj-andske ' fuglelokaliteter - et nord.ustgronlandsk dalstrag, et indland.sonride i Vestgronland, en fugleo og et fuglefjej.cl - belyst gennem farvedlas. l,rsnsttet er tilrettelagt af DOF's lokalafdej-ing i Arhus. Henvenclelser bedes rettet til dennes adresse: DOF-Arhus ant, Viborgvej 29, BOOO i,rhus C. telefoniske foresporgsler besvares ph, efter 17.

3 stud.scient. OtE HAVE JORGENSEN: Undersogelser af Bjergvipstjertens ynglebiologi i Dannark Bjergvipst jerten yngler nasten udelukkende i OstjYllandr onkring og ost for israndslinien PA Fyn og Sjalland har enkelte par ynglet i de seneste Arrmen nogen fast ynglebestand er endnu ikke etableret. I 69 blev landets sanlede Yng- Iebestand optatt ti1 6o-75 Par nen i 1971 n& den fornodes at ligge pa over 1oo parten frengang, der overvejend-e tilskrives de seneste nilde vintre.at der er tale on en reel frengang ses afrat arten nu yngler p6. en rekke lokaliteter, hvor den forgaves blev eftersogt i '1 0Ao Ynglefuglene arkonmer i narts rn&nedrog alferede i slutningen af naneden bygges de forste red.er. Aglagningen starter i den forste uge af april, nen nange kuld odelegges af de kortvarige peri-oder med frost eller snefald-. Der laggbs normalt 2 kuld, men et J. forekommer und.ertid.en. Ynglecyklus er for de fl-este par afsluttet i nidten af juni nen red.er ned unger kan treffes ind i august. I. kultls ungfugle forsvinder ihurtigt fra yng)-elokalitetent.nens 2. kulds sannen med foraldrefuglene kan iagttages i op ti-l et par naneder, for de er vak. Efter yngleti-den strejfer arten en del rundt og landet Passeres formodentllg af fugle fra Norge og Sverige.Et egentli-gt tr.ek bemarkes i september-oktoberr ob fra slutningen af oktober treffes kun fa fug- 1e pa de danske ynglelokaliteter. Et nind.re antal fugle overvintrer Arligt, nen deres herkornst er ukendt. I '71 started.es et program med individuel farveringroarkning af Bjergvipstjerter i omr&det fra Horsens til gr"eensenrdvs.en bestancl pa 4o - 5o pdr ob tlette arbejcte vil i 1!f4 blive uclvidet ned bl. a. kasseopsatning. Ringmerkningen fortsetrer t'?4 og LgTrrog jeg vil derfor bede aile om at have opna'rksonhed.en henledt p6. Bjergvipstjerter T"d ar. farveringe i- cle konnende OI,E HAVE JORGENSEN

4 stud.ert. JOBGEI{ LAUERSEN: Pungmejsen dens forekonst i Dannark og dene i.ndvand.ring. Det er nu 1o 5r siden, at de forste pungmejser blev set i Danmark. Artenersiden da set hver Ar ned r:ndtagelse af Det ma derfor veie rineligt nu at fa et billede af dens indvandring. l,anet ale fleste beviser PA artene tilstedeverelse er funcl af ikke fardigbyggede reder. P5 cle ialt 19 lokaliteter' hvor cler er truffet pu-ngmeiser, har kuri fire par gennenfort YnglecYklus. I 1970 havde Henning Elg6rd og jeg lejilghed ti1 a.t folge.? P^t il-han n. 2 hr:nner),som fik unger pa vingerne i Kasted Dlose. F.esirltatet-af de ca. B0 tim- vi tilbragte ved rederne sant iagttaeelser fra 1971 med.forte sam- 1eI ny viden om konsforskelle ' reclebygning, redetra, redemeteiriale, fourageringsomrade, territoriun, sang og aktivitet,som vii blive ontaft narmere. Det er den almindelige opfallelse, at pungnejsens tilstedevarelse skyldes klimatiske andringer og pa baggrund heraf vi1 de metereolosiske forhold i ilrene btive omtalt, og vi1 s5 'ii* nrr'li-+ hliva qnmnon'l f ts v u!r ionpt. med optegnefser fra'tndersogelser i andre lande. Gnrndet det sparsomme materiale skal konklusioner tages med forbehold, indt11 n&rmere kendskab ti1 Pungnejsens forhold I Danmark foreligger. Der vil bj..a. blive vlst nogle 'l rrchi't l odor frr en sk4rsk rrnq'l c- lokalitet. JORGEN IAURSEN l{'ta. rt gfptfl tiibyder... (vecl bestilling 2. tin for.) lordag: ssndag: Efterniddasskaffe m. Wienerbr. I{erregArdbeuf Dagens diner m. 7 retter Morgenkonplet Formid.d.ags/ ef terniddagskaf f e m Frokostplatte Dagens diner m. J retter kr. 7.7, kr. l u Q - ) ). )w

5 larer WILLY MARDAHI JENSEN: status over de danske terner resultater af ternegruppens arbejde sennen de sidste 6r. Danmark har 6 ynglende ternearter. Sortterne er indlandsruger, nens de ovtige 5, Havterne, Fjordterne, Dvargterne' Splitterne og Sandterne yngler ved kyster. OpJ-ysninger on de kystrugende arter j-ndsarnles af "Ternegrupnen'r. dcr nrimmrt inventerede Havterne-bestanden i Oresundscnr&det, der er truet af odeleggelser. Grad.vist udvidede "Ternegruppen" sit onrtde ti-l at omfatte hele landet, s& man fra 72 kunne kortlegge folgende arter: Havterne:.vngler i Dannark kun F5 oer og ltiandenge, men ikke vecl indsoer. Bestanden onfatter par og synes at have veret uforandret i det sicl ste &rti. -;. Fjordterne: Yngler iser + P& aer og:-sti tiaenge, men ogsa fttalligt ved I-ndsoer, hvor egnede biotoper flndes. Bestanden omfatter hojest 1000 par. Artens tidlige::e udbredelsesforhold ei endnu noget uklare. Dvergterne: Yngl-er pa oer, ved sand- og stenstrande og sielalnere pa strandenge. Tilfeldigt ved indsoer. Bestanden omfattc hojest 1000 par, der i lighed med bestandene i den ovrige de1 af Nordvesteuropa er i tilbagegang. Splitterne: Dannark tlgger PA aitens nordgrense, hvorfor den er meget fslsom overfor forareklinaet, og bestanclen kan clerfor variere rnellem 2500 og.4000 par. Tidligere var den nereuil bredt og i 19fO'erne omfattede bestanden saledes ca. 8OO0 pa4

6 -1 o'18 ' 7,. i:$ c i?_: 30! :.-$..? '31-K/,',,;;odiffi " ;$Fs:t*tffiffi -.r &....,,ct 4', :. ".,, 11;r.r.ii1:1 ' t'. *' ). -.u<.:' j -.f+y :"i*r],,1$-, s [a6:" -*ffi,'r'h$ ls, il d*: ^4 s :,'',F. _ =]= "d,.-,.tq:." gffif"lo.:*rdq."---t; ::',:ih;$ F 4.,,l',.4."**ir=: F'.' '}utf;-l t.frif *i$ ",,':i..': t!: p*i,**t--ft1oia*fii1{#,*=.'il',g",=-':i rxoinsue' $}.j'd,*ff:,"#'# B,.i i,,,.r,, t%:;^;*i# $''',l;fi ih ''..-ichr F I LTEI gru+,'ffii 3'u=..=l l At 5 6 I R q 1o 1I T2 rl L4 I5 T5 17 rb r9 2o ZL,zz ' 26.l 2B z> Jo lt 32 3l 34 )6 JI t8 1g 4o 4) Hotel Atla^ntic La BElle Epogue diskotek Rio Bravo, restaurant Scottish Pr,r.b, bar Europa, spiserestaurant Jail House, restaurant New Orleans, jazz Borsen, spiserestautant Gadespe j let, restauramt Skipperhuset, cafe Fergekroen, restaurant Casino, bar Hvalrossen, bar Pinds Cafe, bar Teater Bodega, spieerestaurant Den Hoje, restaurant Tordenskjold, diskotek Toldbod Vinhus, bar Viking, spiserestaurant Garveriet, restaurant Hotel Windsor Pub Sl)iseresierlrant Bodega IJ, vinstue Den 1ilIe Hornblaser restaurant Den rode Okse, spiserestaurant Tagskegget t jazz Cabana, diskotek Thorups Bodega, vinstue - r'i.irbradtet, jazz Pizzeiia Napoli. Tower Pub, restaurant Greven og Baronen, sprserestaurant 3ar B Q, restaurant Hjorten, restaurant Posthornet, restaurant Rio, spiserestaurant Brenderiet, restaurant Flaskehalsen, spiserest Ostergades HoteI Maritza, natklub Den b15 Fug1, natklub Rddhuscafeen, spiserest, Drtreo6te, spiserestau. Rio. spiserestaurant ftroen i Krogen, spise- restaurant dl BanegArdens Restaura"nt 46 Cnina House, ki.nesisk restaurant dl Drug Store, spi,serest. 4b General live. restaurant 4y Mot:_no Ba:., bar 5o Tropicana, natklub f 1 Sallings Tagrestaurant 52 Rico, natklub )3 Peter Gift, restaurant J4 llr. Charles, reetaurejrt f) Rottehullet, restaurant 75 Soren Brun, restaurent 57 Jakob Skomager, rest. 58 Tivoli Friheden 59 Den Gam1e By, spise restaurant

7 Sandeterne: forekommer pletvis I--EFeden; Amerika og Austra- 1ien. f Danrnark og Schleswlg - Holstein findes en isoleret bestand, hvis fouragerings-onrader gradvist odelagges."ternegruppen" har p5taget sig registreringen af artens udbredelsesforhold i Danrnark, hvorimod d on i ncan n insmprlrn i no f ird or sted. Sortterne: var onkring 1850 en ;T;];;;T-G rrnolofrrol mcn rioreftor i sfprlr filhq, -*-* regang lser ni srrrnd cf afrrindins oo landvinding. Bestanden ansfes ti pan foroelt pa lokaliteter., Arten indgar ikket "Tcrnesrrrnnpnq" rndcnsaoel qan WII,IY MARDAHL. tancllage PER OIloF SUANBERG, Sveri-ge : I{ornbofgasjdn som restaureringsprojekt On d.ette foredrag er vore forhandsmeddefelser kun nreget fa, 'men i betragtning af, at Hornborgasjdn er af vilal betycining for fuglelivet i denne del af Sverige, at omradet er cjen vigtlgste rastplads for Tranen, at P.0.Swanberg har viet en stor de1 af sit arb jde pa at redde denne so fra vandstandsenciringer og desuden er en neget dygtig fuglefotograf, gleder vi os tif at byde ham hjertelig velkonmen. atud..scient. POITIJ EALD IIORTEIISEN : Ilct ornithologlske arbejtle pa Danm"arke vidensksbelige reeervater i fortl<l, frertlal og nutial. Siilen 1928 er forotag.t regel- Dasigc optollingcr og underr.gclaer pa vore cfterbanden l-o Yialcnakabeligc raserrater. I aaturforholcl rpmder de fra ltraaaenge og vad.ellarler oyer 8uE.I rrlkov til atonrov og tllpporor.fuglerarslgt beskytt.r r.sor.atorne-bado sjrlttne e,rter og trrrede kolonlsadur, typieke biotoper. Et par rlrt rt.d.! cr I bngerc poriodor tql5t rf. Jdlo llrr pl.vlrtning af fuglenes antal og fordeling El1ers er tler tldligere iscr und.ersogt Jrnglebiologiske og etologiske enner. I ejeblikkct Iegges vcgt pa okologiske pro- Jekter;og frenover na nan vente, at hovednagten vil blive lagt pa 6tud1.r over populatlonernes afhcagighed af nil- Joerne. POI[, E td-llor:lexset

8 M. Derrick Eng1and, 0.B.E,,M.B.0.U, England: Ornithology and Conservation in South west Europe with specia,l reference to portugal It has been difficult to ed.ucate the people of the western extremity cf Europe into accepting the idea oi the conservation of wj-ldlife:'many people 1n Spain and Portugal are sti1l illiterate and all have been brought up to think of creatures other than nan as belng of,r1o account exept to eat, or to work or for ttsport'l Those connected\dlth ta\ning oi winegrowi-ng beli-eve that fouf tirnes dose of pestlcid.e will produce-a crop four tines the size. However, a few enlightened people, chiefly from the unj_versities and the Portuguese "Forestry Commi_sionrr have been making slow headway, and I went last year with dr. Luc Hoffnann to try to forn a Portuguese branch of the Uorld l{ildlife Fund. It{. DERRICK ENGI,AI{D.

9 lerer BENNY GENSBOL : Besog pa nogle forskellige, gode Gronlandske fuglelokaliteter EI et en nordostgronlandsk dalstrogt ind-lanilsonr rd.e i Vestgronland fugleo og et fuglefjeld. Det er karakteristj-sk for fuglelivet pa. Gronlancl, ot store landomracler er sardeles fuglefattige - af den enkle grundrat klina og lanclskabsforho]d i foreni-ng skaber neget ringe Iivsvilka.r i stsrstedelen af lanclet. Det er ini-dlertid ogsa karakteristisk, at man finder ornitologisk set vi-rkelig gode onrader incl inellenrned et for' - arktiske egne varieret og til titler ogs& rigt fugleliv - be-' tiireet selvsagt af gode ernerin[sforhotd ; tit o[sa i for-' binclelse med en hensigtsnessig yngleplacls. Det er fire lokaliteter aj sid.stnavnte type t jegtvia farve di-as, vj.1 soge at give tilhsrerne et indtryk af. 1) Det nordostgronlandske dafstrog (Zackenberg). I denne neget nedborsfattige clel af Gronland er fuglelivet i vasentlig grad koncentreret onkring onraderrhvor fugtigheden kan samle sig - d.vs. overvejende i- d.alstrog. Foruden at vise lantlskabstypen dels ontales dels forevises bi-l-leder af Rod.strubet Lon, Havlit t Kortnabbet GAs, Brang&s, Stor Prastekraverlilandsk RyIerAln. RYLoq, Sandlober, Odinshane t Thorshane t Lille Kjove, Digesmutter Hvid-- sisken og Snespurv. 2) Et indland.sonrad.e i Vestgronland ( Sonclre Stronfjord). Ogsi her er der tale om et onride ned ringe nedborrmen takket rrare pernafrosten forsvinder rraden ikke i jorden' og landskabet er oversaet nedstome og mind.re soer.folgende arter omtales : Islont Rodstrubet T,on, GrAand., Havlitt Stronandt Islanalsk Hvinand, BlisgAs t Kanad.agis, Jagtfalk t Vandrefalkt Fjeldrype, Od inshane t Ravn t Digesmutte, Gr&si-sken, Lap J-and.svarling og Snespurv. ]) Fugleoen (Breend.evinsskaret) Denne biotop kan na det ekstrent god.erhvor fuglene kan f5. deres krav on fourageringsforhold og fred p r YnglePladsen opfyld.t. Arter: HavternerRidet Te jst, Alk, Lonvi-e rlund,e, Sokonge Thorshane oq Strsnand. a) Fugrefjeldet (Ritenuenk). Hvor erneringsforhold er godet hvor d-er fj-ndes fjeld af Passende tjn)erog hvor der er tilstrekkeligt frecleligt, kan vi fincte fuglefjeldet i hele sin fantastiske udfoldefse.arter: Ride, AIk, Kortnabbet Lonviet Grinige, Hvictvinget M6'ge, Ravn og Skarv. BEIiNY CitiSSOl

10 TRANSPORT: fredag den 15. marts: Falledvej, Kb-hvn xx) - Zoo1. Have, I0tvn Roskilde, efter aftale Holbeek Kalundborg lardag den 16. marts: tr'a1ledvej, Kbhrm - kl ;) " 05'45 Zool. Have, --- kl ' 06'00 Roskilde efter aftale kl Ringsted k Soro kl Korsor, v. Halsskov ki fargeafgang (Halsskov) kl ]ardag den 16. rnarts: fergelejet (xnudsfroved) kl Odense, Klosterbakken k Kolding, Torvet pe Ar0 - ki. 1P.10 Vejle,"busstop oirenfor.&rhusbakken k Horsens v,rutebstationen kl. 11.fO Skanderborg v. stationen kl lrhus kl 'ord'as den 16- marts'*:f$*+.";"i9f;?l$?:tr:i ol9 fl: 13:?3 Randers v. banestationen ki. 11'15.1rhus kl. ti.45 ruten fra Esbjerg har indtil videre nattet.aflyses, da vi kun har modtaget-6. tilneldinger hertil pr.'1'l Hjentransport sker s5ledes : Busserne afgar fra hotellerne k1. 17.tr5 prc. os man kan forvente at vaie tilbage s&ledes.:,, i.horg k1. 19, Horsens k1. 18.Od, Veile k1. 18.J0'^{olding k1. 1t., Odense k1. 20., Nyborg 2O.tO, Korsor kl , og Kobenhavn ki. 27.3O r L).L) Transportpriserne : ( tur/retur incl. evt. fergeoverfart) : Kobenhavn (Sj) 70,- t" Aluorg t5,- kr Fyrr 45,- kr Hobro 25,- kt Kolding 15,- kt Randers 15,- kr Vejle/Horsens 2J,- kr xx) A11e tilneldte ti] denne rute bedes give neddelelse- om, hvilken dag de onske g{ afrejqe. Fredagsturen er dog forbeholdt deltagerne til rebrasentedtskabsnodet fredag aften i Arhus.

11 " ll : MErecep q"=*^ NOTEL- VrERc<.JR. Hote l Mercl4 Mn*son far,lpl af 12-4O kr. Cafeteria Mercur!'reriag Ahen tii kl. 2l.oo I/i hrrhrrq nafa*ari o, 1ur,ch/d:nner 2o - 15 kr., Iardag kurr ti1 kl. 17.oo yulq,2:5o kr, _,.ar 1,oc/t,,22 \!.., smorebrod 4, ro kr., kaflelthe 1,75 kr. pr. krp/ 6r25 kr" pr. kande, fransrbrod 4,oo Kr., middag: middagsretter Br!o - 12.:o kr.,forirsrulle J,6o kr. Aben lardag fra ki. B.oo 1il kl.2j.'to, sondag ligeledes. Munkekroen tre munkesnitter 6,oo kr'., hjern'nelavet leverpostej 4,- kr. to frikadeller med kartoffelsalat!r- kr., suppe m. boller!,- hver lordag - sorrdag kl. 1o.oo - 12.oo gratis; 1 stk. m. si1d. og 1 stk. m. frlkadeller Iviollen oi 1,25/ 4,25kr, vand 2,'15 kr., kaffe 1,75/ kande, spiritus pr. genstand 4 r75 kr., " jegerma6" 17 r oo kr., pariserbof 'l,5o kr., ribbenssr"eg 7,5o kr.

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Kig efter det gule på de kinesiske skarver

Kig efter det gule på de kinesiske skarver Kig efter det gule på de kinesiske skarver Af Ole Friis Larsen Vi kan se to underarter af Storskarven i Danmark. Det er ikke let at se forskel på dem, for de er næsten ens, men det kan lade sig gøre at

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark De store vingesus - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark Flere havørne yngler i Danmark Havørnen er en majestætisk flyver. Som Europas største rovfugl og sidste led i fødekæden

Læs mere

Efterår Fugle i naturen. 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Efterår Fugle i naturen. 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Efterår Fugle i naturen 24.09.16 30.09.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

En forårsdag i TIVOLI

En forårsdag i TIVOLI Invitation: (Alle jyder, fynboer m. fl.) En forårsdag i TIVOLI Tirsdag den 12. april fra kl. 11.00-17.00 byder vi alle medlemsfamilier velkommen til en herlig dag i Danmarks verdensberømte forlystelsespark

Læs mere

Ovensigt. a Nastved st Af$ 449 l:-r. Ot''*- Kobenhavn H

Ovensigt. a Nastved st Af$ 449 l:-r. Ot''*- Kobenhavn H 1l ir en tur i Tivoli. De bor i Julie inviterer pi sin 166rs fodselsdag sin ssster Charlotte pfr N*rtura og skal kore med toget til Ksbenhavn og tilbage' Julie kigger Pi RejsePlanen' Ovensigt Tidl,igere

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher

Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher Strandskade Haematopus ostralegus Tjaldur Oystercatcher S trandskaden yngler i kystnære egne i store dele af Europa, mere pletvist mod syd. De største bestande findes i Nordvesteuropa, hvor arten yngler

Læs mere

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75 75-002 VNTERTÆLLNGER OPTÆLLNGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN VNTERHALVÅRENE 1970-75 ACCPTER 1/1975 N. P.Andreasen. FORMÅL: Formålet var fra begyndelsen at danne os et indtryk af områdets værdi som tilholdssted

Læs mere

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark

Den røde drage. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Den røde drage - anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark Flyv, flyv glente! Tag ingen af mine, de er så små! Flyv hen til præsten, han har store grå! Børneremse fra 1800-tallet

Læs mere

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax:

Danske Naturister. Regnskab 20L3. 31-12-2tr2 3r-tz-2013. Akk. saldo. CVR-Nr. : 34018863. Telefon 270232488 Fax: Regnskab 20L3 31-12-2tr2 3r-tz-2013 CVR-Nr. : 34018863 Telefon 270232488 Fax: Sidenr: I Påtegning: Regnskabet er gennemgået, og der er foretaget stikprøvekontrol af forskellige konti og bilag. Det er min

Læs mere

REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus

REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus 2008-002 RØD GLENTE MILVUS MILVUS RED KITE - ROTMILAN REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus Nedenstående registreringsmode er anvendt af Rovfuglegruppen

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p...

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... CVR hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... \r\ I ll \\ it ft\ ir i:l ii \:\ r*l; \..\ I \\t i. i::t r. NNN Virksomhe dso plysningc r 19.02.201 I l3:35

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Havterne Sterna paradisaea. Arctic tern. Fakta Facts

Havterne Sterna paradisaea. Arctic tern. Fakta Facts Havterne Sterna paradisaea Terna Arctic tern H avternen yngler cirkumpolart i arktiske egne samt nogle steder i temperede egne. Den yngler i kolonier i kystnære egne samt ved søer og elve i fjeldegne og

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Juni 2012, nr. 6

Erhvervskvinder Trekantområdet Juni 2012, nr. 6 Erhvervskvinder Trekantområdet Juni 2012, nr. 6 Velkommen til junimødet. Tirsdag, den 19. juni kl. 18:30 Sommermødet afholdes i år på Restaurant 10 Trin Ned i Fredericia Denne fantatiske aften får du til

Læs mere

Svend Bjarne Hansen Kruusesmindevej 3A 4220 Korsør

Svend Bjarne Hansen Kruusesmindevej 3A 4220 Korsør Svend Bjarne Hansen Kruusesmindevej 3A 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 27 om begrænsning

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Færøerne på kryds og tværs 8 dage - Fra kr. 11.698 pr. person Inkl. fly, overnatning & dansktalende guide Oplev de skønne færøske øer På denne rejse vil I med lokalguide, som snakker dansk, opleve de fantastiske

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står hird Ear lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler lder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står er er jeg-fortællerens opklaring af rrs to liv, som anvender flashbacks i. situationer med

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Eueigei 20't0,00. 1i, illj 128.350,00 128350;00 525,00 0,00. 't28350,00. / J,vv. !åø.4. 52.875,r)0 50000,00. 92.ALz,50 8.228,25 65000,00 2500,00 0,00

Eueigei 20't0,00. 1i, illj 128.350,00 128350;00 525,00 0,00. 't28350,00. / J,vv. !åø.4. 52.875,r)0 50000,00. 92.ALz,50 8.228,25 65000,00 2500,00 0,00 : if-tjtjjtj:-,.,71= '':-',::;.l.cl:l:, "-1, Il.ii5U--LT::tTOPGø1:,iE,.S= :'DR. PEEl,irDEi-'l.,i. jaiti-1r/\r - f ri. IICEiItsE;i-] -Z'rl'lt?,Ciq i.joi3 i1.t1"3-,1.1? 1i, illj Eueigei 2't Jr!i!99! 21'r,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

HØGESANGERENS, SYLVIA NISORIA, UDBREDELSE I DANMARK.

HØGESANGERENS, SYLVIA NISORIA, UDBREDELSE I DANMARK. 33 anførte Arter endnu adskillige, der, naar Trækket over Esbjerg Egnen grundigt skal behandles, maa gøre Krav paa Omtale. Saavel blandt Sangfugle som Vadefugle har vi Arter, der foruden at indfinde sig

Læs mere

Scandic Bygholm Park (Horsens)

Scandic Bygholm Park (Horsens) Scandic Friends arrangementer i 2015 Vi vil gerne give dig en god oplevelse, når du bor på vores hoteller. Derfor inviterer vi dig som Scandic Friends medlem til forskellige arrangementet. Nedenfor kan

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Åzäeávüámbt? çnø44q ç.06c ARKIVNR.: III Oplysning og uddannelse. iv. (ophørt, nu under SID)

Åzäeávüámbt? çnø44q ç.06c ARKIVNR.: III Oplysning og uddannelse. iv. (ophørt, nu under SID) ARKIVNR.: l _ 15/11 AF: Praktikant Pia Mark, sommer 1983 NAVN:. Dansk Gartnerforbund (ophørt, nu under SID) under tilsyn af Henning Gr. 562 COPWÅCTNR.: 13 ÅÅ5 Åzäeávüámbt? se çnø44q ç.06c PERIODE: Ca.

Læs mere

DANSK KOR FORBUND DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG PROTOKOLLAT. arbejdstid mv. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08

DANSK KOR FORBUND DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG PROTOKOLLAT. arbejdstid mv. for. korister ansat ved Den Jyske Opera. ok-08 DET FALLES FORHANDLINGSUDVALG DANSK KOR FORBUND PROTOKOLLAT om arbejdstid mv. for korister ansat ved Den Jyske Opera 2008 2 S 1. omraor I tilslutning til overenskomsten for korister ansat ved Den Jyske

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 22.9. Introduktion til samlingerne: arkiv.dk og odensedatabasen.dk v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge S. Petersen. I www.arkiv.dk

Læs mere

Statstidende Side I af BRUGERSERVICE. Meddelelse 3 af 3. Tinglysninger. Personbogen - Egtepagter ss\"ls*{\i}t$$n*t\."\s

Statstidende Side I af BRUGERSERVICE. Meddelelse 3 af 3. Tinglysninger. Personbogen - Egtepagter ss\ls*{\i}t$$n*t\.\s Statstidende Side I af s STATSFIS ENDE C!-r'r Statstidende BRUGERSERVICE INDRYKNING KONTAKT ho rsroe Aktie- og anpartsselskaber (7) Diverse (5) Dsdsboer (86) Forskellige kundgsrelser (2) Geldssanering

Læs mere

F{b, ?;f-: (s o' t) Itl{Ai\:T[l\/4/4\F. Vc. / "K:t. lfti-e/,vrcqrnni I(IVUD'DFIV.S TOPE. lalbory Kolon re.

F{b, ?;f-: (s o' t) Itl{Ai\:T[l\/4/4\F. Vc. / K:t. lfti-e/,vrcqrnni I(IVUD'DFIV.S TOPE. lalbory Kolon re. F{b,?;f-: (s o' t) Itl{Ai\:T[l\/4/4\F 4-'s z Vc. / "K:t lfti-e/,vrcqrnni I(IVUD'DFIV.S TOPE lalbory Kolon re. Kele Bpe jd.ere Vort fl-as har sit eget nayn - Dalnebrog. trarrnet ei dannet af dare, danekerne

Læs mere

Status og tiltag for fuglenes diversitet

Status og tiltag for fuglenes diversitet Status og tiltag for fuglenes diversitet COWI - biodiversitetsseminar 24. april 2009 Henning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening Status og tiltag for fuglenes diversitet DOF s fugleovervågning Viden

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 5. oktober 2007 19. årgang SØKORTRETTELSER 39 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 293-298 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

På uglejagt i Sønderjylland

På uglejagt i Sønderjylland På uglejagt i Sønderjylland Den store hornugle har kronede dage i Jylland. På 25 år er bestanden vokset fra nul til omkring 50 ynglende par og tilsyneladende bliver der bare flere og flere. MiljøDanmark

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

OPERAen i København: PORGY & BESS

OPERAen i København: PORGY & BESS I løbet af januar udsender vi via NETS kontigentopkrævning for 2014. www.silkeborg-teaterkreds.dk Nyhedsbrev nr. 48 5. december 2013 Julegaveidé: GAVEKORT TIL TEATERFORESTILLINGER Du kan glæde dine nærmeste

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte

Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.1:04.09.2015) Gærdesmutte Gærdesmutte Videnskabeligt navn: Troglodytes troglodytes (L) I Danmark yngler en art af slægten Troglodytes, der er en del af gærdesmuttefamilien. Gærdesmuttefamilien som omfatter godt 80 arter, fordelt

Læs mere

Mr 95cI. Digitalur. med integrerede kredslgb

Mr 95cI. Digitalur. med integrerede kredslgb Mr 95cI Digitalur med integrerede kredslgb * Man har igennem tiderne kravet st@rre npjagtighecl af tidsbestemmelserne, ikke mindst inden for rumforskning og astronomi. Til disse anvenderser har man udviklet

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads

Introduktion. Grønland. Ilulissat Isbjergenes holdeplads Introduktion På opfordring og i samarbejde med Albatros Travel arrangerer IPA Vordingborg igen i 2012 oplevelses/kultur/- naturrejse til Grønland. Turen er for IPA medlemmer med familie og evt. bekendte.

Læs mere

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd II. A.

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen. Bd II. A. Forblad Handel med Skovprodukter Tidsskrifter Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd. A. 890 Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen Bd.. A" 890. Handel med Skovprodukter. (Eftertryk forbydes). 44. Københavnske

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

Program November 2015 April 2016

Program November 2015 April 2016 Program November 2015 April 2016 "Formanden har ordet..." Kære naturven, du står nu med foreningens program for vintersæsonen i hånden. Og selv om det er vinter med ikke mange planter i naturen, så går

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 294-298. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 5. august 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 294-298 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 110 294,

Læs mere

KAPITEL 6: TEKSTER, INPUTKORT M.V. 6. TEKSTER, INPUTKORT m.v. Start! lærervejledning 2014

KAPITEL 6: TEKSTER, INPUTKORT M.V. 6. TEKSTER, INPUTKORT m.v. Start! lærervejledning 2014 KAPITEL 6: TEKSTER, INPUTKORT M.V. 6. TEKSTER, INPUTKORT m.v. KAPITEL 2 - TEKST Teksten handler om 3 personer. Det er 2 mænd og en kvinde. Mændene hedder Søren og Ivan, og kvinden hedder Stine. De arbejder

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. marts kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og

Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. marts kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og Strikke Stafetten Ankomst 29. februar kl. 11. - Afgang 4. kl. 14. kr. 2.995 Det er ved at blive en tradition med festlige dage med strik- og hæklerier og dejlige strikkepiger og koner sammen på Tisvilde

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

www.hanstholm-camping.dk

www.hanstholm-camping.dk Familieweekend - Seniortra ef - Faetter-kusinefest Hamborgvej 95. DK-7730 Hanstholm. Tel. +45 97 96 51 98 www.hanstholm-camping.dk Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. søndag d. 29. april

Læs mere

Oliemalerier, Akvareller

Oliemalerier, Akvareller P?.OZ / / 09 / 1110 Fortegnelse over afd. Lanisfcatismiiep Hans Fischer s \ efterladte Oliemalerier, Akvareller og Tegninger, som sælges ved offentlig Auction, der afholdes i K u n s t u d s t i l l i

Læs mere

Dato Tognr Fra station Afg kl Til station Ank kl Vogn Plads nr.

Dato Tognr Fra station Afg kl Til station Ank kl Vogn Plads nr. 1a, 23 elever 29.09.2011 TOG Nakskov 07:47 Nykøbing F 08:33 Regionstog Lolland 29.09.2011 2218 Nykøbing F 08:49 Ringsted 09:50 12 72-108 29.09.2011 933 Ringsted 10:07 Sønderborg 13:07 14 41-43,51-87 01.10.2011

Læs mere

Holbæk Bibliotek. Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter

Holbæk Bibliotek. Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter Holbæk Bibliotek Officiel sammenlignende statistik 2012 K5 Benchmarkkommuner & ECO-nøgletal 2007 2010-2014 Budgetter Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, tid og område Bruttodriftregnskab

Læs mere