Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013"

Transkript

1 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger i de tilstødende grusgrave. Som tidligere år er ynglebestanden af vandfugle i grusgravesområdet ret konstant. Det ser ud til at alle yngleterritorier for blishøns, lappedykkere, gæs og sumpsangere er udnyttet. Det der kan få bestanden til at variere lidt fra år til år er f.eks. vinterens længde, prædation og forstyrrelser i yngletiden. En gammel Vandrefalk hun rastede i vinteren i grudgravsområdet. Den sås ved flere lejligheder jage vandfugle ved vågerne i søerne.

2 Ynglefuglene i grusgravene Grusgrave ved Phønixgrunden Vandfuglene er fordelt i tre søer i Tarup/Davinde s område, samt to søer udenfor. Nord for phønix Klubhus. Knopsvane 1 ynglepar Grågås: 2 ynglepar Blishøne: 5 ynglepar Rørsanger: 2 ynglepar Stenværk Sø Toppet Lappedykker: 1 ynglepar Knopsvane: 1 ynglepar Blishøne: 4 ynglepar Rørsanger: 3 ynglepar Trekløversøen Blishøne: 3 ynglepar Rørsanger 1 ynglepar Desuden er der registreret følgende ynglefugle i området: Nattergal: 4 ynglepar Natugle: 0-1 ynglepar Øst for Phønixgrunden er der to søer som er privatejet, og her er der ikke foretaget ynglefugletællinger.

3 Davinde Sø Der er rimelig megen menneskelig aktivitet i den nordlige del af søen, især i badesæsonen og det er derfor ret begrænset hvad der findes af vandfugle i søen. Toppet Lappedykker: 1 ynglepar Blishøne: 3 ynglepar Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden, men tvivlsomt om den yngler i området. Strandskade: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden, men muligvis ikke ynglende Rørsanger: 3 ynglepar Engpiber: 2 ynglepar Igen i år har der været problemer for ynglefuglene på den lille ø, og i år har slet ingen fugle ynglet her. I starten af sæsonen ankom måger og terner som sædvanlig, men desværre opgav de. Hvad det skyldes vides ikke, men man kan frygte at det skyldes forstyrrelser. Måske har der været folk på øen? Der vil blive opsat skilte på øen der forbyder landgang, om det så hjælper er nok tvivlsom når man tænker på hvor lidt hundeejerne respektere hunde-i-snorskiltningen. Engarealet nord for Davinde Sø indeholder bla. en mindre sø, hvor følgende er blevet optalt Lille Lappedykker: 0-1 ynglepar Engpiber:1 ynglepar

4 Området nord for Naturskolen Nordsøen og søen vest for P-pladsen Lille Lappedykker: 0-1 ynglepar Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar Toppet Lappedykker: 1 ynglepar Blishøne: 5 ynglepar Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar Gråand: 1 ynglepar Grågås: 4 ynglepar Rørsanger: 4 ynglepar Nattergal: 1 ynglepar Hudevad Sø Blishøne: 2 ynglepar Grågås: 1 ynglepar Øvrige ynglefugle i området Natugle: 0-1 ynglepar ved Hudevad Nattergal: 2 ynglepar Kærsanger: 2 ynglepar Østersøen og søen nord for shelterne Gråstrubet Lappedykker: 1 ynglepar Blishøne: 2 ynglepar Nattergal: 1 ynglepar

5 Området ved Ibjerget Put-and-take-søer v. Anes Høj Gråstrubet lappedykker: 2 ynglepar Blishøne: 6 ynglepar Grønbenet Rørhøne: 1 ynglepar Gråand: 2 ynglepar Rørsanger: 10 ynglepar Rørspurv: 4 ynglepar Sø mellem Store Ibjerg Sø og Put-andtake Blishøne: 3 ynglepar Hvinand: 2 kuld set Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden, ingen yngel konstateret, men tydelig yngleadfærd. Digesvale: ynglepar. Strandskade: 1 ynglepar Rørsanger: 8 ynglepar Kærsanger: 5 ynglepar. Syngende hanner mellem søen og Vindinge Å Rørspurv: 3 ynglepar Store Ibjerg Sø Blishøne 2 ynglepar Gråand: 1 ynglepar Grågås: 9 ynglepar Knopsvane: 1 ynglepar Strandskade: 1 ynglepar Fjordterne: 1 ynglepar Rørsanger: 2 ynglepar Kærsanger: 2 ynglepar. Syngende hanner mellem søen og Vindinge Å.

6 Bjerggårds Sø Toppet Lappedykker: 1 ynglepar Gråstrubet Lappedykker: 2 ynglepar Knopsvane: 1 ynglepar Grågås: 5 ynglepar Blishøne: 3 ynglepar Lille Præstekrave: 0-1 ynglepar. Digesvale: 5 ynglepar Stenpikker: 0-1 ynglepar. Set i yngletiden, men ingen unger set. Rørsanger: 3 ynglepar Forekomsten af Lille Præstekrave, Digesvale og Stenpikker er i den aktive grusgrav mod vest, og altså udenfor Tarup/Davinde I/S område. Grusgravene mellem Ørbækvej og Rolighedsvej

7 Området huser meget store fuglemæssige interesser, som især knytter sig til mågekolonien på en ø i grusgraven. Også i år blev den store mågekoloni præderet og ødelagt af ræve. Måger og terner slog sig dog ned og dannede en mindre koloni på en lille ø i den midterste sø. De fik her fin ynglesucces. Vi arbejder på at få reguleret rævebestanden i området i løbet af vinteren. Ynglefugle: Grågås: 6 ynglepar Knopsvane: 1 ynglepar Gravand: 1 ynglepar Hvinand: 2 kuld set Blishøne: 4 ynglepar Hættemåge ynglepar. Vel 300 par inden rævene slog til mod den store koloni. Stormmåge 3-4 ynglepar Fjordterne: 3 ynglepar Strandskade: 1 ynglepar Lille Præstekrave 0-2 ynglepar. Ingen unger set. Stor Præstekrave: 0-1 ynglepar. Ingen unger set Engpiber: 2 ynglepar Rørsanger: 3 ynglepar Samlet vurdering, samt bemærkninger Samlet bestand af vandfugle 2012, 2011 og 2010-bestanden i parantes Lille Lappedykker: 0-2 ynglepar ( 1-2,2,3 ) Toppet Lappedykker: 16 ynglepar ( 16,13,13 ) Gråstrubet Lappedykker: 7 ynglepar ( 7,7,8 ) Grågås: 26 ynglepar ( 15,14 ) Knopsvane: 4 ynglepar ( 4,3,2 ) Gravand: 1 ynglepar ( 1,0,0 ) Gråand: 3 ynglepar ( 3,3,4 ) Troldand: 0 ( 0,0,0 ) Hvinand: 1 ynglepar. ( 6,6,1 ) Blishøne: 40 ynglepar ( 36,36,36 ) Grønbenet Rørhøne: 2 ynglepar ( 2,2,1 ) Strandskade: 2 ynglepar ( 2,0 ) Vibe: 1 ynglepar ( 2,2,2 ) Lille Præstekrave: 0-4 ynglepar. ( 1-3,0-3 ) Spurvehøg: 0 ynglepar ( 0,0,1 ) Natugle: 0-2 ynglepar ( 2,0,2 ) Isfugl: 0 ynglepar ( 0,0,0 ) Fjordterne: 1 ynglepar ( 1,1,0 ) Digesvale: 30 ynglepar ( 50-80,30-50, 30,50 ) Engpiber: 5 ynglepar ( 5,1,1 ) Nattergal: 8 ynglepar ( 14,10 ) Kærsanger: 9 ynglepar ( 10,10 ) Rørsanger: 37 ynglepar ( 37,32 ) Rørspurv: 15 ynglepar ( 15,16 )

8 Tarup/Davinde I/S ejer jo ikke hele området, og derfor er det kun en del af den samlede vandfugleet par har bestande der optræder i bestandopgørelsen. Hvinand: Igen i år har der været rigtig mange kurtiserende ynglefugle i området, men ynglesuccesen ser meget ringe ud. Kun et mindre kuld ser ud til at have klaret det til de var flyvefærdige. Fjordterne: Fint år for arten. Natugle: Usikkert hvor stor bestanden er i år. Der er ikke set unger. Det faste ynglepar ved Tarup Vandmølle ser ud til at være flyttet til en hvinande-kasse i grusgravene. Isfugl: Heller ingen yngel i år, men der er jævnligt set fugle i grusgravene og Vindinge Å. Kunne se ud til at bestanden langsomt er ved at komme sig oven på de hårde vintre. Mon ikke de vil prøve at yngle i området igen næste år? Digesvale: Lille bestand. Mangel på egnede redeskrænter vil sikkert få arten til at forsvinde fra området inden for en overskuelig fremtid. Bemærkninger til udvalgte arter og spændende fugleobs i 2013 Trane: 5 trækkende 3.maj. Arten er i kraftig fremgang i Danmark og der har nok været omkring 6 ynglepar på Fyn i år. Vandrefalk: 1 gammel hun overvintrede i området, hvor den ofte blev set jage og raste ved vågerne i de tilfrosne søer. Rød Glente: Arten blev jævnlig set fouragerende i løbet af sommeren. Rød Glente er i fremgang på Fyn og der har i år været et ikke-ynglende par der har holdt til omkring Ellinge/Langeskov. Det er fuglene herfra der lægger vejen forbi grusgravene. Havørn: Yngleparret fra Ravnholt kommer jævnligt/dagligt forbi grusgravene for at jage i yngletiden. Efter ungerne blev flyvefærdige havde de også dem med. Bla. 11. september hvor de to gamle fugle sås med alle 3 unger i de østlige dele af grusgravene. Fiskeørn: Set nogle gange på forårstrækket hvor ørnen har været nede og fouragere under trækket. Lærkefalk: Som tidligere år set enkelte gange i løbet af ynglesæsonen, men heller ikke i år noget der tyder på yngel. Tarup/Davinde som rovfugletræksted? Som skrevet i rapporten sidste år bør man kunne se rovfugletræk fra grusgravene og især fra toppen af Røllehøj. Rovfugletrækket har dog i år været ret spredt og specielt musvågerne har bare stille trukket igennem landet uden nogen store trækdage. Jeg har derfor kun haft en dag hvor jeg har stået på Røllehøj og kigget efter trækkende rovfugle, nemlig 25. oktober. Normalt vil langt de flest musvåger trække igennem landet i første halvdel af oktober, men i år var der stadig mange der ikke trukket i slutningen af oktober. Denne dag var egentlig ikke optimal, da det var lidt overskyet, koldt og vinden lidt for kraftig fra sydøst. Normalt vil vågerne

9 foretrække at trække i svag modvind, og da fuglene krydser Storebælt omkring broen vil det sige at svag vest/sydvest-vind er det bedste. Men det var ved at være meget sent på sæsonen, så fuglene måtte bare afsted! I de 4 timer jeg stod på toppen af Røllehøj passerede der 210 musvåger, 6 spurvehøge og 1 havørn stedet. Musvågerne kom tydeligvis ind fra Storebæltsbroen ( som tydelig kan ses fra højen ), og de fleste drejede mod sydvest lige inden de nåede selve Røllehøj. Så der er ingen tvivl om at stedet har potentiale til at være et rimeligt sted til at observere specielt musvågetrækket i efteråret. Færdslens indflydelse på fuglene. Der er nok ingen tvivl om at den megen færdsel ved Davinde sø og på Phønixgrunden har indvirkning på ynglefuglebestanden. Vandfuglebestanden i begge områder er mindre end i andre tilsvarende områder. Dette skyldes at færdsel rundt langs søbredderne giver mindre mulighed for fuglene til at placere deres reder i fred. Desuden kan sejlads på Davinde sø muligvis have været årsagen til at måger og terner har opgivet ynglen i år. Løse hunde er lige som de foregående år et problem der ikke ser ud til at kunne løses. Der er stadig en hel del hundeejeren der ikke vil følge henvisningerne om at holde deres hunde i snor og det ser ikke ud til at der er noget vi kan gøre ved det. Udsigten fra Røllehøj

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk

Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning Faglig rapport fra DMU nr 275 1999 Jesper Madsen Afdeling for Kystzoneøkologi Aksel

Læs mere

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø

Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Landets allerførste inddæmninger skabte Mjels Sø og Bundsø Fra tidernes morgen og frem til slutningen af 1500-tallet strakte der sig en fjordarm helt ude fra Als Fjord gennem Mjels Vig og østpå ind i landet

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Lav selv fuglekasser en vejledning

Lav selv fuglekasser en vejledning Lav selv fuglekasser en vejledning Det er svært at være fugl Mange af de fugle, der yngler i huller, har svært ved at finde egnede steder at yngle. Det skyldes især, at mange skove drives meget intensivt.

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor, Noret med Halling Sø, Bruns Nor Vidtstrakt vådområde mellem Harboøre Tange i nord og det høje morænelandskab fra Bovbjerg til Hygum i sydøst.

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Mulighedernes jagtformer

Mulighedernes jagtformer Strand- og havjagt Mulighedernes jagtformer Tak fordi vi/jeg måtte komme her for at fortælle om strand- og havjagt, som er en mulighed der står åben for alle jægere i Danmark. Husk at præsentere dig over

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

dårligt design i nye søer giver for få fugle

dårligt design i nye søer giver for få fugle f u g l e o g n a t u r 0 3 0 9 3 Kjeld Hansen er journalist og forfatter til en række af de senere års mest omtalte bøger om den hjemlige natur. Han har besøgt samtlige nye og genskabte søer i Danmark

Læs mere

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet med støtte fra 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere