Ynglefugletællinger 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ynglefugletællinger 2010"

Transkript

1 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010.

2 Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup... 5 Borris Skydeterræn... 9 Andre iagttagelser Fremtidig naturforvaltning Sammendrag Bilag Baggrund I foråret 2010 indgik Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) en aftale med Dansk Ornitologisk Forening (DOF) om at få foretaget en optælling af udvalgte ynglefuglearter på Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup På det indledende møde 19. april 2010 blev det aftalt, at optællingerne ville blive indtastet i databasen: hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige. I forlængelse heraf gives i det følgende en sammenfattende status for tællingerne. Fokusarter (X) I 2010 har der været særlig opmærksomhed på de arter, der er en del af udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet Borris Hede. Områderne ved Flyvestation Karup (Hessellund Hede og Donsø Sande) er ikke udpeget som Fuglebeskyttelsesområde, og der er derfor ingen fugle som udpegningsgrundlag. En række relevante arter fra den danske Rødliste (DMU 2010) har også udgjort fokusarter Nedenfor ses en samlet oversigt over de arter, der primært er søgt optalt. Øvrige arter har været sekundære. I parentes angives DMUs aktuelle status for de rødlistede arter. 2

3 Udpegningsgrundlag for Borris Hede Borris Hede Karup (uden for hegnet) Rørdrum (LC) Rørhøg (LC) Blå Kærhøg (NA) Hjejle (CR) Tinksmed (VU) Mosehornugle (EN) x X X X X x Rødrygget Tornskade (LC) X X Danske Rødliste Hedehøg (EN) X Stor Tornskade (EN) X X Vendehals (EN) Krikand (NT) X x Hedelærke (NT) x x Storspove (NT) X X Sortstrubet Bynkefugl (NT) Sangsvane (NA) x X Natravn (LC) X X Trane (LC) X CR= Kritisk truet, EN= Moderat truet, VU=Sårbar, NT=Næsten truet, LC= Ikke truet, NA= Ikke mulig Optællinger Flyvestation Karup: Ole Olesen (OO) og Egon Østergaard (EØ) Hessellund (Området nord for Hessellundvej, område L, M og N på Øvelseskort/bilag 2 i plejeplan) 2. maj

4 18. maj juni Donsø Sande (Området afgrænset af Hessellundvej, Skælhøjvej og Højmosevej samt dennes forlængelse mod nordvest, dvs. blandt andet Nørrehede, Donsø Mose og Aboret Egelund ) 2. maj maj maj juni juni juni juli Hessellund Hede (Resten af området uden for hegnet som ikke er Donsø Sande, dvs. Østerhede, Sønderhede og Vesterhede samt områderne uden for rullebanerne) 2. maj maj maj juni juni juli Borris Skydeterræn: Bjarne Holm (BH), Jens Frydenlund (JF), Leif Novrup (LN), Ole Olesen (OO) og Egon Østergaard (EØ) 5. april maj maj maj maj juni juni juni , , juli juli august Desuden er supplerende data fra dofbasen inddraget fra øvrige datoer. 4

5 Arter For hvert området gøres status over de sete og hørte fuglearter i perioden 1. april 15. august Fokusarter er fremhævet med fed. For en række ynglefuglearter er yngleområderne indtegnet på kort. Desuden vurderes for nogle arter en bestandsstørrelse. Flyvestation Karup Donsø Sande/Hessellund Hede/Hessellund (DOF-base-lokaliteter) Observationer i perioden 1. april 15. august Fiskehejre Gråand Rørhøg Tilfældig gæst i området. Yngler måske med 1-2 par i Donsø Mose. Tilfældig gæst i området. 1 hun set fouragere 3. juni i Donsø Mose. Sikkert en sen trækfugl. Musvåge Ynglefugl i plantager. Antal par i hele området anslås til 2-4. Dværgfalk Agerhøne Trækgæst set medio maj. Ynglefugl. Der blev påvist 2 par. Bestanden anslås til 2-4 par. Vagtel Ynglefugl, men fåtallig på tørre overdrev. En syngende fugl 21. juni Sønderhede. Bestandsstørrelse usikker. Kan fluktuere meget. Vandrikse Vibe Skovsneppe Ynglefugl, men fåtallig, da egnede biotoper mangler. Eneste fugl er en syngende 16. juni i Donsø Mose. Ynglefugl. 3 par registreret på kornmark ved Skælhøj Rullebane. Bestanden næppe meget større. Ynglefugl. 3 par registreret syngende 21. og 27. juni: Østerhede og Sønderhede. Bestandsstørrelse usikker. Storspove Ynglefugl. Yngleaktive fugle påvist 3 steder i området 1) Vesterhede/Egelund Rullebane NV, 2) Jagerbane midt og 3) Skælhøj Rullebane. Sidste sted, var der midt på sommeren varslende fugle, der tydede på unger i området. De to første steder er det mere usikkert, om yngleaktiviteten ophørte. 5

6 Bestanden vurderes til 3-4 par. Fuglene fouragerer gerne på landbrugsarealer først på sæsonen. Bestanden stabil. Se bilag 1. Ringdue Gøg Skovhornugle Perleugle Natravn Vendehals Hedelærke Sanglærke Landsvale Skovpiber Engpiber Almindelig ynglefugl. Almindelig ynglefugl. Ret tæt bestand. Ynglefugl. Anslået bestand: 2-5 par. Få hundrede meter syd for området hørtes i en uge i juni en tudende perleugle i Gedhus Plantage. Plantageområdet nord for Natovej er et potentielt yngleområde for denne meget sjældne ugleart, der for nyligt er indvandret til Midtjylland. Arten kræver hule træer eller efterladte sortspættereder, alternativt opsatte redekasser. De seneste år er arten konstateret ynglende i to statslige plantager i Midtjylland. Iagttagelsen er meget bemærkelsesværdig. I alt 16 par. Der er ikke tidligere registreret ynglende natravn i området, så der er tale om en hidtil ukendt lokalitet for arten. Habitaten er velegnet. På grund af gode registreringsforhold vurderes den samlede bestand optalt. Der er tale om en betydningsfuld ynglelokalitet for arten i Danmark. Natravnen foretrækker overgangszonen mellem åben hede og åben plantage. Ligeledes træffes den i lysninger i plantagerne, fx nord for Natovej. Se bilag 2 for præcise yngleområder. Sandsynlig ynglefugl. Hørt og set to gange. Der er også tidligere hørt vendehals ved Donsø Mose, så det vurderes, at der er en mindre bestand i området. Arten yngler i gamle spættereder eller hule træer. Der er flere velegnede ynglebiotoper, bl.a. ved Donsø Plantage. Ynglefugl. Ved den vestlige og østlige ende af Jagerbanen er fundet ynglepar. Også tidligere er der fundet ynglepar her. Det vurderes, at der også nord for Natovej kan findes få par hedelærker. Bestanden vurderes til 2-5 par. Almindelig ynglefugl. Yngler formenligt inden for hegnet Meget almindelig ynglefugl. Almindelig ynglefugl i områdets enge og vådområder. 6

7 Hvid vipstjert Gærdesmutte Jernspurv Rødhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Almindelig ynglefugl på velegnede biotoper. Fåtallig ynglefugl. 2 syngende fugle på flyvepladsen Fåtallig ynglefugl i plantager God og visse steder tæt ynglebestand, fx langs Egelund Rullebane. Arten har været i tilbagegang i Danmark gennem en årrække. Der optalt 21 syngende hanner, og bestanden vurderes til par. Sortstrubet Bynkefugl Ynglefugl. 1 par og en enlig han blev fundet nord for Egelund Rullebane. Arten er en fåtallig ynglefugl i Danmark, men under indvandring. Kun få kendte ynglelokaliteter i Midtjylland. Yngler langs kyster og på heder. Stenpikker Solsort Sangdrossel Misteldrosssel Gærdesanger Tornsanger Havesanger Munk Gransanger Løvsanger Fuglekonge Sumpmejse Topmejse Sortmejse Trækfugl. Almindelig på træk mod skandinaviske ynglelokaliteter medio maj. Fåtallig ynglefugl i plantager. Fåtallig ynglefugl i plantager og hegn. Almindelig ynglefugl i plantager og hegn. Fåtallig ynglefugl i plantager og hegn. Fåtallig ynglefugl i plantager og hegn. Almindelig ynglefugl i plantager og hegn. Almindelig ynglefugl i plantager og hegn. Almindelig ynglefugl i ældre nåleskov. Fåtallig ynglefugl. Almindelig ynglefugl nåleskov. 7

8 Blåmejse Musvit Almindelig ynglefugl i plantager og hegn. Almindelig ynglefugl i plantager og hegn. Rødrygget Tornskade Ynglefugl. 3 par med unger fundet ultimo juli. Bestanden vurderes til 6-8 par. Se bilag 3. Stor Tornskade Skovskade Husskade Gråkrage Ravn Bogfinke Grønirisk Tornirisk Gråsisken Lille Korsnæb Dompap Kernebider Gulspurv Ynglefugl. 1 par fik unger ved Donsø Mose. Arten er også tidligere fundet ynglende på flyvestationen med flere par. De seneste år er arten af uforklarlige grunde gået voldsomt tilbage Danmark. Arten yngler i nåletræsbevoksninger på åben hede eller i buske i vådområder. Se bilag 3. Almindelig ynglefugl i plantager Fåtallig ynglefugl. Almindelig ynglefugl i plantager og hegn. Mulig ynglefugl i plantager. Almindelig ynglefugl i plantager og hegn. Fåtallig ynglefugl i plantager og hegn. Almindelig ynglefugl på åben hede med spredte træer og buske. Almindelig ynglefugl i plantager og hegn. Har været i tilbagegang i Danmark gennem en årrække. Fluktuerer meget. Fåtallig ynglefugl i plantager. Meget almindelig ynglefugl i plantager og hegn. 8

9 Borris Hede Borris hede (DOF-base-lokaliteter) Observationer i perioden 1. april 15. august Skarv Rørdrum Fiskehejre Knopsvane Sangsvane Canadagås Gravand Krikand Gråand Troldand Hvepsevåge Rød Glente Havørn Fåtallig. Fouragerer i Omme ådalen og vådområder. Arten ikke registreret, og det er meget tvivlsomt om den yngler i området. Fåtallig. Fouragerer i Omme ådalen og vådområder. Fåtallig ynglefugl i ådalen. 1 rede fundet ved Hvollig, men ingen yngel. 1 fugl set hele juni i søen ved Lange Kaj og i Omme Å. Arten er også tidligere år set her i sommerperioden. Habitaten egnet som yngleområde. Arten er under indvandring i Danmark. Tilfældig gæst. Yngler muligvis med få par. Set ved Gårdmosedam og Hvollig. Ynglefugl, men ingen direkte yngleaktivitet set. Ved Gårdmosedam og Langdam sås henholdsvis 3 og 1 han medio-ultimo maj. Bestand vanskelig at vurdere, men måske 4-7 par. Fåtallig ynglefugl, primært i ådalen. Kun få hanner set i yngleperioden. Sandsynlig ynglefugl. I Gårdmosedam set 3 hanner og 1 hun medio-ultimo maj. Bestand vurderes til 1-3 par. Tilfældig gæst. Tilfældig gæst. En yngre fugl set primo juli. Arten træffes nu i området gennem hele året. Det skyldes den stigende danske bestand og fødeudbuddet i ådalen. Området er muligvis en fremtidig ynglelokalitet. En begrænsende faktorer er muligvis uro. Nærmeste ynglelokalitet er Lønborg Plantage, hvor arten i 2010 ynglede for første gang i Vestjylland i over 100 år. 9

10 Rørhøg Det er usikkert om arten yngler i ådalen. Der er set 1 hun 2 gange i maj og 1-2 hunner i juli. Det mest sandsynlige er, at der er tale om omstrejfende fugle fra Skjern Ådalen, hvor den yngler. Blå Kærhøg Hedehøg Duehøg Spurvehøg 1 han set 5. april. Sandsynlig ynglefugl på heden. 3 voksne hanner og en hun set gennem sommeren. Den ene han er vingemærket som redeunge i marsken nær Vadehavet i Hele den danske ynglebestand findes i Vadehavsområdet, hvor arten yngler i kornmarker. Borris Hede er således den eneste danske lokalitet, hvor hedehøgen holder til i en naturlig habitat. Også i de seneste år er der set hanner og hunner på heden i sommerperioden, men der er aldrig fundet sikre tegn på succesfuld yngel. Trods meget fokus på artens adfærd i juniprimo august var der ingen tegn på yngleaktivitet i Det må dog formodes at være et spørgsmål om tid inden dette sker. Ynglefugl. En rede fundet i Kærhus Plantage. Ynglefugl. Bestandsstørrelse ukendt. Musvåge Almindelig ynglefugl i plantagerne. Bestanden vurderes til 5-7 par. Fiskeørn Tårnfalk Dværgfalk Lærkefalk Potentiel ynglefugl, men næppe i En oversomrende fugl set i maj og juni især omkring ådalen/hjemmeværnsgården. Almindelig ynglefugl. Bestanden vurderes til 2-5 par. Almindelig trækgæst. Tilfældig gæst. 2 fugle set i perioden juli. Arten yngler i Sønderjylland. Vagtel Ynglefugl. På en natlyttetur 19. juni hørtes 7 syngende fugle: 6 på Hældgårdsvej og 1 på Østerrigevej. Arten er ikke tidligere registreret fra området. Fasan Ynglefugl. Det er uklart, om der udsættes fugle i nabolaget. Vandrikse Ynglefugl. 4 fugle hørt på natlyttetur 19. juni langs Omme Å. Bestanden vurderes til 4-7 par. 10

11 Trane Er ikke set i området i 2010, men der er set 4 fugle (sikkert 2 par) lige uden for skydeterrænet ved Vesterbjerge/Kærbæk. Hjejle Arten er ikke registreret, og den har næppe ynglet i Habitaten er dog velegnet. Ynglede i 1990 erne med få par. Vibe Dobbeltbekkasin Storspove Tinksmed Hættemåge Stormmåge Ringdue Gøg Skovhornugle Mosehornugle Natravn Ynglefugl omkring vådområder på heden. Bestanden vurderes til 5-7 par. Meget almindelig ynglefugl i ådalen og i fugtige områder på heden. Bestanden vurderes til par. Almindelig ynglefugl ved fugtige lavninger i heden. Bestanden vurderes stabil og på 8-10 par. Se bilag 4 nærmere detaljer. Ynglefugl. 1-3 par registret i En varslende fugl ved Vistelhøj og en fugl med meget diskret adfærd Langdam. 2 fugle hørt ved Gårdmosedam medio maj, men ikke herefter. Se bilag 4. Fåtallig ynglefugl. 1 par med unger set Gårdmosedam. Tidligere koloni her. Arten er gået meget tilbage i Danmark de seneste år. Fåtallig ynglefugl Rede ved Gårdmosedam og muligvis Langdam. Almindelig ynglefugl. I maj og juni op til 15 fugle hørt. Bestanden vurderes til hanner. Ynglefugl. 3 kuld unger hørt 19. og 27. juni ved Nygård Plantage, Foldager Plantage og Østergaard Plantage. Bestanden vurderes til 5-10 par. Arten ikke registreret, og det er meget tvivlsomt, om den yngler i området. Ynglefugl. Arten er ikke tidligere fundet i området, men habitaten er oplagt. Det er første gang, at der er foretaget systematisk optælling, og området huser en stor bestand af natravn. I alt 15 par er fundet, og den samlede bestand vurderes til par. Det er ganske mange. Se bilag 5 nærmere detaljer. 11

12 Vendehals Grønspætte Stor Flagspætte Ynglefugl. 6 par fundet i redekasser. Desuden 1 hørt synge ved Hjemmeværnsgården og Foldager Bakke. Bestanden er vanskelig at vurdere, men måske 8-10 par. Der er ringmærket 53 unger (I alt ). Eneste sted i Danmark, hvor arten er fulgt tæt siden Se bilag 7. Ynglefugl. 3 syngende fugle hørt i april. Bestanden vurderes til 3-5 par. Hedelærke Fåtallig ynglefugl.4 syngende fugle i det tidligere forår. 1 Østergaards Pl., 1 øst for indkørslen til Lejren og 2 fugle sydøst og nordvest for Hjemmeværnsgård. Arten er formentligt overset. Bestanden vurderes til 6-9 par. Sanglærke Almindelig ynglefugl. Digesvale Fåtallig ynglefugl langs Omme å. Landsvale Bysvale Skovpiber Engpiber Hvid Vipstjert Gærdesmutte Jernspurv Rødhals Rødstjert Bynkefugl Fåtallig ynglefugl ved bygninger. Fåtallig ynglefugl i lejren Almindelig ynglefugl i plantager og på tilgroende hede. Almindelig ynglefugl i ådalen og ved fugtige områder på heden. Almindelig ynglefugl Almindelig ynglefugl i plantager Almindelig ynglefugl ved fugtige områder på heden og i ådalen. Bestanden vurderes til par. Sortstrubet Bynkefugl Ynglefugl. Ingen yngel påvist i 2010, men ynglede i I år sås hannen ved Hvolligvej syd for Hvollig. Ingen fugle på ynglepladsen fra Stenpikker Solsort Almindelig trækfugl. Almindelig ynglefugl i plantager 12

13 Sangdrossel Sjagger Vindrossel Misteldrossel Græshoppesanger Kærsanger Gulbug Gærdesanger Tornsanger Havesanger Munk Gransanger Løvsanger Fuglekonge Grå fluesnapper Fyrremejse Topmejse Sortmejse Blåmejse Musvit Spætmejse Træløber Almindelig trækfugl. Almindelig trækfugl. Fåtallig ynglefugl i ådalen. 4 fugle hørt synge. Bestanden vurderes til 4-5 par. Fåtallig ynglefugl. 1 fugl hørt synge i ådalen. Bestanden vurderes til 1-2 par. Fåtallig ynglefugl i gamle haver. Ret almindelig ynglefugl, bl.a. i gamle haver Meget almindelig ynglefugl i åbent land og langs hegn. Fåtallig ynglefugl i løvskov. Almindelig ynglefugl i fugtige skove og gamle haver Almindelig ynglefugl. Almindelig ynglefugl. Almindelig ynglefugl. Fåtallig ynglefugl i plantager. Fåtallig ynglefugl. 1 par set gentagne gange ved Udkikket i maj. Arten under spredning nordpå i Jylland. Almindelig ynglefugl i plantager Almindelig ynglefugl i plantager Almindelig ynglefugl. Almindelig ynglefugl. Fåtallig ynglefugl. 3 par fundet i redekasser. Fåtallig ynglefugl. Primært i ældre skov, bl.a. i Egekrattet, hvor der i maj hørtes 6 syngende fugle. 13

14 Rødrygget Tornskade Almindelig ynglefugl på åbne overdrev med spredte træer og buske samt i plantagelysninger par optalt. Bestanden vurderes til ca. 25 par. Se bilag 6 for nærmere detaljer. Stor Tornskade Skovskade Sortkrage Gråkrage Ravn Stær Bogfinke Grønirisk Stillits Grønsisken Tornirisk Gråsisken Lille Korsnæb Dompap Gulspurv Rørspurv Bomlærke Ynglefugl. Der er fundet 0-1 par i 2010, hvilket er en uforklarlig tilbagegang i forhold til for blot få år siden, hvor der var 7-9 par. Der er tale om en generel tilbagegang i Danmark. Ultimo juli/primo august sås 2 fugle på henholdsvis Østerrigevej og Ørbækvej, men det er nok trækfugle nordfra.. Mulig ynglefugl i plantager. Ynglefugl, men antal er usikkert, måske 1-2 par. Almindelig ynglefugl. Almindelig ynglefugl Ret almindelig ynglefugl Fåtallig ynglefugl. Mulig ynglefugl. Fluktuerer meget. Almindelig ynglefugl Almindelig ynglefugl. Minimum 10 syngende i juni. Almindelig ynglefugl. Fluktuerer meget. Almindelig ynglefugl. Meget almindelig ynglefugl. Almindelig ynglefugl i ådalen og andre fugtige områder. Ses i træktiden, men yngler næppe i området. 14

15 Andre iagttagelser (planter): På Borris Skydeterræn er fundet opret kobjælde ved den sydlige del af Gravlvej. Området er tidligere plejet, og planterne er i god vækst, men der er brug for målrettet pleje i form af slåning af højere planter. Arten blev for år tilbage fundet af Erling Krabbe Skov- og Naturstyrelsen umiddelbart sydvest for udsigtstårnet nord for Hjemmeværnsgården. Arten er eftersøgt forgæves i år. Området bør plejes ved fjernelse af gyvel og anden opvækst syd for og omkring de to gravhøje. På Karup Flyveplads er fundet almindelig månerude i vejsiden umiddelbart (5 meter) sydøst for politiets prøvebane. Planterne (5-10) var små og muligvis i dårlig vækst. Fremtidig naturforvaltning Borris Skydeterræn Vigtige naturforvaltningsmæssige tiltag for at tilgodese en række af de truede og sjældne ynglefugle: Intensiv hedepleje, hvor vegetationen holdes meget lav og i forskellig alder. Ekstensiv skovdrift. Bekæmpelse af den invasive/indplantede gyvel, der truer overdrevskarakteren flere steder. Bekæmpelse af den invasive/indplantede glansbladet hæg. Planten er under kraftig ekspansion ikke kun i plantager, men også flere steder midt på heden. Flyvestation Karup Intensiv hedepleje, hvor vegetationen holdes meget lav og i forskellig alder. Ekstensiv skovdrift. Udtynding af trævækst på hede/overdrev på Sønderhede og Vesterhede. Konvertering af tætte nåletræsplantager langs Karup Å til overdrev med tjørn. 15

16 Sammendrag Tællingerne 2010 har vist, at Borris Skydeterræn (BS) er en vigtig ynglelokalitet for en række fuglearter, ikke mindst for en række truede og sjældne arter i Danmark. Flyvestation Karup (FK) har ligeledes vist sig at rumme flere sjældne fuglearter. Positive resultater: Områderne har hidtil ukendte ynglebestande af natravn på henholdsvis par (BS) og 16 par (FK). Der er stabile bestande af storspove med 8-10 par (BS) og 3-4 par (FK). Rødlistet som Næsten truet. Negative resultater: Der er ikke iagttagelser, der tyder på, at flg. arter på udpegningsgrundlaget har ynglet på BS: rørdrum, rørhøg, blå kærhøg, hjejle og mosehornugle. Stor tornskade er gået voldsomt tilbage og har måske slet ikke ynglet på BS i På FK er bestanden gået tilbage til 1 par i Rødlistet som Moderat truet. Gårdmosedam i juni

17 Bilag 1 KARUP HEDE STORSPOVE Blå angiver yngleområder for Storspove på Karup Hede 2010

18 Bilag 2 KARUP HEDE NATRAVN Observationer af syngende fugle på Karup Hede

19 Bilag 3 KARUP HEDE STOR TORNSKADE og RØDRYGGET TORNSKADE Blå = ynglepar af Stor Tornskade og Rød = ynglepar af Rødrygget Tornskade på Karup Hede

20 Bilag 4 BORRIS HEDE STORSPOVE og TINKSMED Blå områder = primær yngleområder for Storspove på Borris Hede 2010 Rød markering = Mulig / sandsynlig ynglepar af Tinksmed 20

21 BORRIS HEDE NATRAVN Bilag 5 Observationer af syngende hanner på Borris Hede

22 Bilag 6 BORRIS HEDE RØDRYGGET TORNSKADE 2010 Ynglefugle-observationer på Borris Hede 2010 Blå markering Gamle fugle Rød markering Unger set 22

23 Bilag 7 Antal kuld No. of broods Øvrige Other Langs Omme Å At Omme river Vendehals på Borris Hede Der er ingen data Ringmærket unge af vendehals.

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Fugle i Guldager Plantage

Fugle i Guldager Plantage Bogfinken er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den træffes hele året. Om sommeren lever de især af insekter og smådyr. Om vinteren lever de mest af frø og frugt, som de finder på buske og på jorden.

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg

ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg Af Kurt Storgård Indledning: Denne rapport beskriver 7 rovfuglearters

Læs mere

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007.

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007. Appendix 2014 Appendix 1: Vibeforåret 2014. Side 1 Appendix 2: Markafgrøderne Side 6 Appendix 3: Oversigter over de_enkelte_markblokke. Side 6-43 Høsten 2013-2014. Side 34. Appendix 1: Vibeforåret 2014

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011

Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet. Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Vil vi Viben? En beskrivelse af naturens forhold i agerlandet Møde i Det grønne Råd, Svendborg den 5. oktober 2011 Landbrugsjorden udgør 63 % af Danmarks areal -58 % under plov Danmark er det mest intensivt

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Natur er kultur, siger man. Dermed sigtes til det faktum, at stort set ingen del af den oprindelige naturarv i et land som Danmark har undgået at blive påvirket

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov

Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Punkttælling af ynglefugle i 2001 i eng, by og skov Naturovervågning Arbejdsrapport fra DMU, nr. 169 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 Foto Torkild Kristensen DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark 1 Turen blev planlagt i samarbejde med www.hobbytours.ro.

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011

TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011 TURRAPPORT UNGARN OKTOBER 2011 Deltagere: Gitte og Allan Kruuse, Marta Grun og Henning Skjelborg Aktive medlemmer i DOF-Køge Bugt Tekst: Henning Skjelborg Foto: Allan Kruse Turen var planlagt således,

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder »E Krigsvej«lagde grunden til dæmningen over Ketting Nor efter nej fra egnens bønder Under krigen mod England blev der i 1808 bygget en bro over Ketting Nor, der hvor dæmningen ligger i dag. Datidens hjemmeværn,

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000

Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø- og Energiministeriet Punkttællinger af ynglefugle i eng, by og skov, 2000 Arbejdsrapport fra DMU nr. 153 2001 Erik Mandrup Jacobsen Ornis Consult A/S Datablad Titel:

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus

REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus 2008-002 RØD GLENTE MILVUS MILVUS RED KITE - ROTMILAN REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus Nedenstående registreringsmode er anvendt af Rovfuglegruppen

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kanonerne blev kørt i stilling allerede i foråret 1940, da Hedeselskabet udformede den første plan for total tørlægning af den tre kilometer lange Norsminde

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Gråkrage/Sortkrage. Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.0:24.02.2016) Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L)

Gråkrage/Sortkrage. Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.0:24.02.2016) Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L) Gråkrage/Sortkrage Øverst gråkrage, nederst sortkrage, som dog har spor af gråkrage i sig Videnskabelige navne Gråkrage (Corvus cornix) (L) Sortkrage (Corvus corone) (L) 1 Status og udbredelse Gråkragen

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2005 FUGLE og DYR i Nordjylland 2005 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 42 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2006 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Efterbehandling og natur i råstofgrave

Efterbehandling og natur i råstofgrave Efterbehandling og natur i råstofgrave Vilkår til efterbehandling afhængig af politiske vinde Andre hensyn og interesser Eksempel fra grusgrav på Nordfalster Bidrag til øget biodiversitet i et området

Læs mere

NOTAT OM NATUR OG FORSLAG TIL NATURFORBEDRENDE TILTAG I BØTØ PLANTAGE

NOTAT OM NATUR OG FORSLAG TIL NATURFORBEDRENDE TILTAG I BØTØ PLANTAGE NOTAT OM NATUR OG FORSLAG TIL NATURFORBEDRENDE TILTAG I BØTØ PLANTAGE 21-11-2010 Indledning Følgende notat er en kort fremstilling af de interessante arter og naturtyper, som allerede forekommer, eller

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere