GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad"

Transkript

1 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad

2 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder Behandlingen af klager over advokaters adfærd (disciplinærklager) og salærberegning Generalklausulen i retsplejelovens Advokatnævnet Generelt om Advokatnævnets klagesagsbehandling Formelle regler og indsigelser herom Begrundelse Møder, offentlighed mv Tavshedspligt Klagevejledning Kontradiktion mv Habilitet Sondringen mellem salærklager og adfærdsklager Fællesbestemmelser Særligt om salærklager Sagens forberedelse Advokatens pligter, når salæret sættes ned Undgå dobbeltbehandling salærafgørelser for domstolene Særligt om adfærdsklager (disciplinærsager) Advokatnævnets enekompetence i disciplinærsager Et års klagefrist, (tidligere 6 måneder) Retlig interesse i adfærdssager og forhåndsafvisninger Erstatningskrav mod advokaten Kuratorer, skifteretsmedhjælpere, bobestyrere mv Domstolsprøvelse af adfærdsafgørelser Når advokaten ikke optræder som advokat Nævnets sanktionsmuligheder "Konverteringstabel" Advarsel (nu afskaffet) Irettesættelse Bøder indtil kr Formildende og skærpende omstændigheder Gentagelsesvirkning Kumulation Straffelovens 89 - princippet Tvangsbøder Frakendelse og domstolsprøvelse heraf Opsættende virkning "Ikke svarer" sager Offentliggørelse af kendelse med navn Offentliggørelse en beslutning, der ikke kan indbringes for retten Genoptagelse - hjemvisning Karakteren af God Advokatskik eller Advokatetik Generalklausul Forholdet mellem retsplejelovens 126 og AER Almindelige principper for advokaters adfærd...63

3 Advokatens stilling i samfundet Uafhængighed og tillid Advokatens uafhængighed gælder også i forhold til egen klient Advokaten kan som hovedregel sige nej Advokatselskaber Tavshedspligten Samarbejde og forholdet til andre erhverv Advokatens opgave for klienten Advokatens mandat Advokatens fuldmagt Advokatens bemyndigelse Advokatens pligter over for klienten Sagsbehandlingsfejl Sagsområder Ejendomshandler Fejl ved berigtigelse og ekspedition Tilbageholdelse af købesum Retspleje Honorar til syns- og skønsmænd Advokaten savner fornøden kompetence eller kan ikke fremme sagen behørigt Interessekonflikter Konfliktsituationer Grundlæggende hensyn Våbendragerhensynet Informationshensynet Appearancehensynet Interessekonflikt AER punkt Eksempler på konfliktsituationer AER pkt , nr. 1 - samme sag dobbeltrepræsentation AER pkt , nr. 2 sideskifte AER pkt , nr. 3 fortrolige oplysninger AER pkt , nr. 4 tætte familierelationer til modstridende interesser AER pkt , nr. 5 økonomiske eller erhvervsmæssige forbindelse til modstridende interesser AER pkt , nr. 6 andre tætte forbindelser til part med modstridende interesser AER pkt , nr. 7 for tætte bånd til klienten AER pkt , nr. 8 ikke salær i aktier eller aktiver AER pkt , nr. 9 kan har fast klientforhold til modparten, men ikke i den konkrete sag AER pkt , nr. 10 kan - bistår konkurrent AER pkt , nr. 11 kan og skal etablering af retsforhold for flere AER punkt Voldgifts- og mæglingsmænd AER punkt Advokatvirksomhed i fællesskab AER punkt Samtykke AER punkt Udtræden AER punkt Salær AER punkt Skriftlige retningslinjer...104

4 Økonomiske dispositioner med klienter Salærafregning Skjult salærberegning Afregning Retshjælp Offentlig retshjælp ved advokater Fri proces Fri proces udelukket Hvad omfatter fri proces? Salæret til den beskikkede advokat Retshjælpsforsikring Klientmidler Betroede midler Klienttilsvarskonto Indsættelse på klientkonti Daglig regulering Hævninger fra klientkonti Renter Tilsyn Årlig klientkontoerklæring Samtykke til hævning af klientkontomidler Advokatansvar Særligt om retssager og voldgiftssager Forholdet til klienten Forholdet til retten Forholdet til modparten Voldgift Forholdet til modparten og dennes advokat AER Fortrængning af en kollega Direkte henvendelse til kollegas klient Grænser for advokatens varetagelse af klientinteresser generelt Ofte forekommende eksempler Ytringer Inkassosager Fremsendelsesmåde Betalingsfrist Inkasso af eget salær, når der behandles salærklage Trussel om indberetning til debitorregistre Bestridte fordringer i øvrigt Fogedforretning, arrest o. lign Inkasso i øvrigt Konkursinstituttet som inkassomiddel Trusler om konkurs Indgivelse af konkursbegæring Retssager Advokatnævnet går forud for domstolsbehandling Påberåbelse af tidligere fremsatte forligstilbud...150

5 Politianmeldelser Trusler om politianmeldelse Indgivelse af politianmeldelser Trusler i øvrigt Ulovlige betingelser Tilbageholdelse af dokumenter Andet Manglende fremme af sagen Manglende besvarelse af henvendelse fra modpart Pression mv Forkerte angivelser...163

6 6. Indledning Rammerne for god advokatskik afstikkes primært af Advokatnævnet i dets kendelser, der offentliggøres på På denne hjemmeside er der, ud over oplysninger om Advokatnævnets organisation, også klageskemaer, oplysning om behandling af klager, Advokatnævnets regler, Advokatnævnets årsberetning, artikler og som anført kendelser. Et supplement til Advokatnævnets kendelser er domstolsafgørelser i det trods alt beskedne antal sager, der indbringes. Domstolsafgørelser er et vigtigt led i skabelsen af rammerne for god advokatskik. Advokatnævnets årsberetning indeholder oplysninger om nogle af de afgørelser, der er prøvet ved domstolene, men herudover er kun de relativt få domstolsafgørelser, der bliver trykt i Ugeskrift for Retsvæsen eller tilfældigt omtalt i fagpressen, tilgængelige. Denne samling af domme indeholder dels henvisninger til i forvejen trykte domme, men frem for alt alle de utrykte domme, der er afsagt siden Dette komplette materiale er suppleret med enkelte tidligere afgørelser fra Ugeskrift for Retsvæsen samt enkelte henvisninger til problemstillingernes behandling i fagpressen. Fagpressens omtaler er i det væsentligste at finde på ovennævnte hjemmeside. Da der er tale om referater af de afsagte domme, vil der, som ved lignende forkortelser, indgå et subjektivt element. Beskrivelsen af, hvad domstolene er blevet forelagt over årene, og hvorledes de har truffet afgørelser, kan dog forhåbentlig vejlede i, hvad god advokatskik er eller rettere, hvornår grænserne overskrides, og om der sker tilsidesættelse af god advokatskik. De sammenkædende tekster er udtryk for min fortolkning af god advokatskik og de dertil knyttede spørgsmål. Det er imidlertid ikke tanken, at gøre fremstillingen dækkende for fremstillingen af god advokatskik. Der må også på de områder, hvor der ikke er domstolsafgørelser henvises til speciallitteraturen, specielt Henrik Bitsch: "God Advokatskik" 2. udg., Mads Bryde Andersen: "Advokatretten" og Martin Lavesen, Lars Økjær Jørgensen: Advokatetik ret og rammer". Da der i en række af afgørelserne behandles forskellige spørgsmål både processuelle, formelle og materielle kan samme dom være refereret forskellige steder og disse referater er i en række tilfælde indskrænket til alene at omtale det for det behandlede emne relevante. Samlingen kan efter samtidig studie af afgørelserne fra Advokatnævnet på nettet måske afværge sager; Enten generelt ved, at advokaterne bliver mindet om, at man ikke må gå videre end rimeligt hensyn til klienten tilsiger, eller mere specifikt ved, at Advokatnævnets afgørelser tages til efterretning. Domssamlingens formelle/processuelle afgørelser burde under alle omstændigheder inspirere de advokater, der indbringer afgørelser for domstolene, til at koncentrere sig om realiteten. De formelle eller processuelle indsigelser er utallige, og det er på sin vis forunderligt, at der i mange tilfælde anvendes særdeles mange kræfter på disse formelle og processuelle indsigelser og så relativt få på realiteten.

7 7. Da der løbende sker justering af bødeniveauet, er der af mig sket en teoretisk justering af de fastsatte bøder. Disse teoretiske angivelser er anført i [skarpe parenteser], og er medtaget for at bibringe læseren et vist sammenligningsgrundlag. Den anvendte konverteringstabel er anført under sanktioner i punkt Domssamlingens referater er blevet til på forskellig vis. I visse tilfælde er det citater fra domshovedet i Ugeskrift for Retsvæsen, hvor den fulde ordlyd således kan hentes, men jeg har i et vist omfang udarbejdet nye referater med specielt fokus på de emner, jeg har skønnet relevant i denne sammenhæng. Specielt for de utrykte dommes vedkommende er referaterne blevet udarbejdet over årene af en lang række advokatfuldmægtige hos Advokataktieselskabet HORTEN eller af mig. Gennemgang af domme og manuskriptet til denne samling indgår løbende som led i advokatfuldmægtiguddannelsen hos Advokataktieselskabet HORTEN, så rækken af bidragsydere er lang - så lang, at navnene på de pågældende er udeladt, men det ændre ikke, at de har gjort en stor indsats. Resuméer af domme fra Ugeskrift for Retsvæsen er gengivet med tilladelse fra Thomson Reuters Professional A/S. Domssamlingen er ajourført til 28. februar København, den 20. marts 2010 Jakob S. Arrevad

8 8. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder 1.1. Behandlingen af klager over advokaters adfærd (disciplinærklager) og salærberegning Generalklausulen i retsplejelovens 126 Det skal indledningsvis erindres, at det i retsplejelovens 125 er angivet: "En advokat er kun i de tilfælde, hvor loven indeholder særlige bestemmelser derom, forpligtet til at påtage sig udførelsen af en retssag." Generalklausulen fremgår i øvrigt af retsplejelovens 126: "Stk.1. En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed. Stk. 2. En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt." Og videre om uddannelse af fremtiden: "Stk. 3. En advokat skal medvirke til, at en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten, kan deltage i den teoretiske grunduddannelse, eksamen og praktiske prøve i retssagsbehandling, jf. 119, stk. 2, nr. 5. Advokaten skal afholde udgifterne til den teoretiske grunduddannelse, eksamen og praktiske prøve i retssagsbehandling." En bestemmelse, der sjældent er anvendt, men som knytter sig tæt til stk. 1: "Stk. 4. En advokat må ikke uden for sin advokatvirksomhed i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat." Og tilbage til uddannelse: "Stk. 5. Enhver advokat og advokatfuldmægtig skal løbende deltage i efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet. En advokat skal afholde udgifterne hertil for en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom."

9 Advokatnævnet Advokatnævnet er et uafhængigt klagenævn, som er nedsat ved lov. Advokatnævnet er oprettet af Advokatsamfundet i medfør af retsplejelovens 144, stk. 1, som har følgende ordlyd: "Advokatsamfundet opretter et Advokatnævn. Advokatnævnet består af en formand og 2 næstformænd, der alle skal være dommere, samt af 18 andre medlemmer. Formanden og næstformændene udpeges af Højesterets præsident. Af de øvrige medlemmer vælges 9 af Advokatsamfundet blandt advokater, der ikke er medlemmer af Advokatrådet, og 9, der ikke må være advokater, udpeges af justitsministeren. Justitsministerens udpegning af medlemmer og stedfortrædere herfor sker efter indstilling fra sådanne myndigheder, organisationer og lign., således at det sikres, at der til nævnet udpeges medlemmer og stedfortrædere herfor, der har kendskab til både private klienters, erhvervsklienters og offentlige klienters interesser. Medlemmer og stedfortrædere herfor udpeges for en periode af 6 år. Der er ikke mulighed for genudpegning." Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd, herunder advokaters salærfastsættelse. Advokatnævnet er når det behandler disciplinærsager - en del af den offentlige forvaltning. Det betyder, at Advokatnævnet er omfattet af offentlighedslovens og forvaltningslovens regler. Ved behandling af salærklager, er Advokatnævnet formentligt alene et sagkyndigt kollegialt fagligt nævn, jf. U Ø, der dog i sit arbejde i stort omfang er underlagt tilsvarende regler, som i forvaltningsloven Generelt om Advokatnævnets klagesagsbehandling Reglerne findes samlet i retsplejeloven fra 144 til 147h. De nærmere regler er udbygget ved bekendtgørelse nr. 20 af 17. januar 2008 om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.(herefter "bekendtgørelsen"). Disse regler suppleres yderligere ved regler, der er udarbejdet af Advokatnævnet. Disse regler kan hentes på Formelle regler og indsigelser herom I dette afsnit er de indsigelser, som er fremført under sagerne, grupperet. Referaterne af de enkelte domme er koncentreret om de formelle/processuelle spørgsmål. Samme dom optræder derfor senere vedrørende den konkrete problemstilling, der trods alt har været. Der ofres som anført mange kræfter på domstolsbehandling af de formelle/processuelle spørgsmål, så pladsmæssigt breder de sig i denne fremstilling på realiteten god advokatskiks - bekostning, men de er en væsentlig bestanddel af advokaters sagsførelse i disse sager.

10 10. Eksempelvis gøres der indsigelser mod, at der ikke inden klagen er gennemført kollegialt samråd, jf. AER 5.1. Det er en "bør" regel, og en regel, der ikke håndhæves af Advokatnævnet. Spørgsmålet konsekvensen heraf var oppe i en sag bl.a. i 2009: Retten i Viborgs dom af 9. september 2009 i sag BS / Advokatnævnets kendelse af 25. juni 2008 Her udtaler retten: "Efter den foreliggende korrespondance må det lægges til grund, at der fandt kollegiale drøftelser eller lignende sted forud for nævnets behandling af sagen, hvorfor nævnets kendelse ikke kan ophæves af denne grund". Det er nok på trods af det anbefalelsesværdige i at søge en mindelig løsning nok at gå for langt i prøvelsen Begrundelse Det fremgår af bekendtgørelsens 29, at Advokatnævnets afgørelser skal være skriftlige og ledsaget af en begrundelse. Bekendtgørelsens 29: "Stk. 1. Advokatnævnets afgørelser skal være skriftlige og ledsaget af en begrundelse. Stk. 2. En afgørelse skal indeholde oplysninger om en eventuel dissens under afstemningen, dog uden angivelse af vedkommende medlemmers navne. Samtidig angives stemmefordelingen. Stk. 3. Nævnets afgørelser i disciplinærsager skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og fristen herfor. Stk. 4. Nævnets afgørelse sendes til sagens parter og Advokatrådet. Nævnets afgørelse i disciplinærsager sendes endvidere til Justitsministeriet." Advokatnævnets afgørelser skal således indeholde en redegørelse for de hovedhensyn, der begrunder afgørelsen. Tidligere var der grundlag for en sondring mellem begrundelser i disciplinærsager og salærsager. Efter den seneste forenkling af behandlingen og en fælles bekendtgørelse for de to typer sager, er grundlaget formentlig det samme. Der er dog en væsentlig forskel på salærklager og disciplinær klager, hvilket fortsat kan begrunde en nuancering i kravene til begrundelse. Fra praksis kan nævnes: U Ø Advokatnævnets kendelse af 29. oktober 1998 Klient K, klagede til advokatmyndighederne over Advokat X s krav på salær for en del af en ægteskabssag, der ikke var omfattet af den fri proces. Advokatnævnet nedsatte salæret. Ved afgørelsen medvirkede som nævnsmedlem dommer D, der tidligere havde fastsat salær til Advokat X i medfør af den fri proces. Advokat X påstod, at Advokatnævnets afgørelse var ugyldig som følge af inhabilitet for D, jf. nedenfor, og da afgørelsen ikke var ledsaget af en fyldestgørende begrundelse.

11 11. Advokatnævnets afgørelse om nedsættelsen af salæret var alene begrundet med bemærkninger om, at nedsættelsen skete af hensyn til sagens karakter. Advokatnævnets afgørelse oplyste ikke på fyldestgørende måde, hvilke hovedhensyn der lå bag afgørelsen. Da der derfor ikke kunne ses bort fra muligheden af, at den mangelfulde begrundelse havde haft indflydelse på klagesagens udfald, blev advokat X s påstand om afgørelsens ugyldighed på grund af manglende begrundelse taget til følge. Vestre Landsrets dom af 19. juni 2000 i sag B Advokatnævnets kendelse af 8. juli 1999 Advokat X var ved Advokatnævnets kendelse blevet pålagt at betale kr til statskassen for at have tilsidesat god advokatskik ved: 1) at have betinget tilbagekaldelse af tvangsauktion med betaling af andre, og i øvrigt uforfaldne, krav, og at kræve sikkerhed for fremtidige leverancer, og ved 2) først efter flere opfordringer at fremkomme med en specificeret opgørelse over auktionsomkostningerne til modpartens advokat. Advokat X indbragte sagen for landsretten bl.a. med påstand om kendelsens ugyldighed, idet han påstod, at den reelt var ubegrundet, i strid med forvaltningslovens 24. Advokat X anførte, at det i kendelsen ikke nærmere var angivet, hvorfor de fremhævede momenter var i strid med god advokatskik. Landsretten udtalte ikke overraskende, at det ikke er god advokatskik at betinge en tilbagekaldelse af en tvangsauktion med betaling af andre fordringer end det krav, som vedrører selve auktionen. Efter sagens sammenhæng fandtes advokat X ikke at have kunnet være i tvivl om, at der med afgørelsen måtte være sigtet til det forhold, at han havde stillet krav om betaling af beløb, som hans klient endnu ikke havde lagt ud. Herudover fandt landsretten, at det fulgte af ordlyden af Advokatnævnets kendelse, at det ikke er god advokatskik at undlade at fremsende en specificeret opgørelse over påløbne auktionsomkostninger, når skyldneren begærer det med henblik på at søge auktionen afværget ved betaling. Da denne norm fandtes at have støtte i Advokatnævnets praksis, fandt landsretten det ikke påvist, at Advokatnævnets kendelse ikke opfyldte begrundelseskravene i forvaltningslovens 24, stk. 1. U V Kredsbestyrelsen havde nedsat advokat X's salær fra kr med tillæg af moms til kr med tillæg af moms og pålagt X at tilbagebetale klienten differencen med nærmere angivne renter. X påklagede ikke kendelsen til Advokatnævnet, men anlagde sag mod klienten med påstand om, at denne skulle anerkende ikke at have noget tilbagebetalingskrav. Landsretten anførte, at det var tvivlsomt, om kredsbestyrelsens kendelse var tilstrækkeligt begrundet, men fandt, at dette var uden betydning for afgørelsen af sagen, der var indbragt for domstolene efter retsplejelovens 147 a, 2. pkt. Det var ubestridt, at X havde anvendt 53,2 timer på sagen, men dette tidsforbrug oversteg, hvad der efter sagens art og begrænsede størrelse kunne anses for rimeligt. Landsretten tiltrådte, at salæret skønsmæssigt var nedsat som sket. Da det måtte antages, at der er sædvane for, at for meget betalt salær skal forrentes, skulle tilbagebetalingskravet forrentes fra 13. januar 1997.

12 12. Manglende omhyggelighed fra Advokatnævnets side i form af f.eks. skrivefejl i en kendelse fører som udgangspunkt ikke til, at kendelsen er ugyldig. Vestre Landsrets dom af 2. november 2004 i sag B Advokatnævnets kendelse af 25. november 2003 Advokat A s klient, K, der var pensionist, solgte sit sommerhus med en servitut om livslang brugsret. Kommunen oplyste herefter K, at han ikke længere kunne benytte sommerhuset som helårsbolig, hvilket havde været intentionen. Der bliver herefter udarbejdet nyt skøde, hvor K tilbagekøbte 1 % af ejendommen for at beholde retten til helårsbeboelse. Samtidig blev en samejekontrakt med fortrinsbrugsret for K underskrevet. Advokat A foranledigede herefter den oprindelige servitut aflyst, uden dog at tinglyse det nye skøde og samejekontrakten. K klagede over advokat A til Advokatnævnet, der pålagde advokat A en bøde på kr. for at tilsidesætte god advokatskik. Der blev ved fastsættelse af bøden lagt vægt på, at advokat A tidligere var blevet ikendt bøde for tilsidesættelse af god advokatskik. Landsretten stadfæstede Advokatnævnets kendelse, og afgjorde desuden, at det faktum, at der i den oprindelige begrundelse var anført bopælsret i stedet for brugsret ikke havde betydning i forhold til ikendelse af bøden. Det tillægges betydning, at advokaten har haft lejlighed til at kommentere og uddybe Advokatnævnets afgørelsesgrundlag, jf. Vestre Landsrets dom af 27. januar 2006: Vestre Landsrets dom af 27. januar 2006 i sag B (7.afd.). Advokatnævnets kendelse af 19. oktober 2004 Advokat A gjorde gældende, at Advokatnævnets afgørelse hvilede på et ufuldstændigt grundlag, og at begrundelsen ikke var tilstrækkelig. Heri fik advokat A ikke medhold, da advokat A havde haft lejlighed til at kommentere og uddybe Advokatnævnets afgørelsesgrundlag, hvilket han gjorde, og da advokat A ikke efterfølgende havde anført væsentlige, nye faktiske oplysninger. De bemærkninger, der var årsag til klagen, var gengivet i kendelsen, og der var henvist til disse i Advokatnævnets begrundelse. Det forhold at samtlige anbringender ikke omtales i kendelsen, fører ikke nødvendigvis til, at afgørelsen er ugyldig, jf. en lidt speciel sag, jf. Østre Landsrets dom af 15. september Østre Landsrets dom af 15. september 2006 i sag B Advokatnævnets kendelse af 6. april Advokatnævnet havde i en salærafgørelse pålagt advokat X at tilbagebetale salær til klager og ikke til dennes samlever, der også hæftede for salæret. Advokat X mente, at dette var en fejl og hævdede samtidig, at Advokatnævnets afgørelse ikke var tilstrækkeligt begrundet, og at alle hans anbringender ikke var blevet omtalt i kendelsen. Landsretten fandt ikke på dette grundlag anledning til at ophæve Advokatnævnets afgørelse, hverken i relation til salærdelen eller i relation til spørgsmålet om advokat X's adfærd. Der var mellem parterne enighed om, at landsretten ikke skulle tage stilling til berettigelsen af salæret i øvrigt, da dette måtte afgøres under en civil sag mellem advokat X og klienten.

13 13. Østre Landsrets dom af 15. september 2006 i sag B Advokatnævnets kendelse af 17. september 2004 (fastholdt ved kendelse af 20. september 2005) Advokat X var i forbindelse med sin tidligere klients betalingsstandsning blevet udpeget som eneste medlem af et nedsat kreditorudvalg. Advokat X blev i sin skikkelse af kreditorernes repræsentant anmodet af skifteretten om at afgive en indstilling vedrørende problematikken i en overdragelse af den tidligere klients virksomhed. I den afgivne redegørelse benyttede advokat X sig angiveligt blandt andet af den viden, som han fået som led i den tidligere repræsentation af skyldneren. Landsretten fandt, at advokat X burde have afstået fra at udarbejde den pågældende redegørelse, og at han ved at have udarbejdet redegørelsen havde handlet i strid med god advokatskik. Vedrørende formaliteten fandt landsretten, at Advokatnævnets kendelse på visse punkter måtte anses for værende så uklar, at det ikke kunne fastslås med sikkerhed, om klagepunkter var forældet efter den dagældende 6 måneders regel. Advokatnævnet burde derfor have afvist at behandle to af de indbragte forhold. For så vidt angik et andet forhold bemærkede landsretten, at Advokatnævnet i en kendelse af 20. september 2005, hvor sagen var blevet genbehandlet, havde anført, at der var tale om en præcisering i forhold til den tidligere kendelse af 17. september 2004, men at forholdet ikke var nævnt i kendelsen af 17. september Landsretten fandt på den baggrund, at der var tale om et nyt selvstændigt kritikpunkt, og at Advokatnævnet i kendelsen burde have taget stilling til, om der var tilstrækkelig hjemmel i forvaltningsretlige regler og grundsætninger til at genoptage sagen. En tilstrækkelig begrundelse kan være, at Advokatnævnet finder de foreliggende omstændigheder skærpende, jf. U H. U H Advokatnævnets kendelse af 29. marts 2004 Advokat X gjorde gældende, at sanktionsfastsættelsen ikke var tilstrækkelig begrundet, da der alene var anført, at Advokatnævnet "finder de foreliggende omstændigheder skærpende". Landsretten fandt ikke, at Advokatnævnets begrundelse for sanktionen led af sådanne mangler, at sanktionen skulle lempes. Landsretten supplerede dog begrundelsen, hvilket i det hele blev stadfæstet af Højesteret. Vestre Landsrets dom af 8. juni 2007 i sag B Advokatnævnets kendelse af 6. juli 2006 Advokat A gjorde gældende, at Advokatnævnets kendelse var ugyldig, da begrundelsen ikke opfyldte betingelserne i forvaltningslovens 24 samt 19, stk. 1 i bekendtgørelse om Advokatnævnets virksomhed (nu 29). Landsretten udtalte hertil, at Advokat A forud for sagens behandling i Advokatnævnet havde modtaget skrivelser, hvoraf klagen udtrykkeligt fremgik, samt at Advokat A havde taget stilling til de fremsatte klagepunkter forud for klagesagens behandling i Advokatnævnet. Herset hertil, og idet en læsning af Advokatnævnets kendelse ikke efterlod rimelig tvivl om, hvad der blev truffet afgørelse om, var der ikke sådanne mangler ved kendelsen, at den kunne kendes ugyldig. Retten i Næstveds dom af 5. oktober 2007 i sag BS 1-332/2007. Advokatnævnets kendelse af 24. oktober 2006.

14 14. Advokat X havde bistået klienten i forbindelse med en bodeling og overdragelse af halvpart af ægtefællernes faste ejendom. I den forbindelse skulle klienten frigøres for medhæftelse af et banklån. Nævnet fandt, at advokaten var forpligtet til at sikre, at hans klient blev friholdt for sin medhæftelse til et banklån som klientens ægtefælle skulle overtage i henhold til indgået bodelingsoverenskomst. Advokat X påstod ophævelse af Advokatnævnets afgørelse, idet afgørelsen ikke opfyldte begrundelseskravet i forvaltningslovens 24 eller 19 i bekendtgørelse om Advokatnævnets virksomhed (nu 29). Retten fandt, at kendelsen ikke opfyldte begrundelseskravet, da det ikke var advokaten, der var forpligtet til at sikre, at klienten blev friholdt det var kreditor. Da det ikke kunne udelukkes, at den forkerte begrundelse havde haft indflydelse på sagens udfald, fandtes kendelsen ugyldig. Der var i ovennævnte sag enighed om, at den sproglige udformning af afgørelsen ikke var hensigtsmæssig, men der var formentlig ingen, herunder den indklagede advokat, der var i tvivl om, hvori tilsidesættelsen af god advokatskik bestod, jf. ovenfor Vestre Landsrets dom af 8. juni 2007 i sag B Advokatnævnet besluttede dog ikke at anke afgørelsen. Københavns Byrets dom af 14. juli 2008 i sag BS 41B-6553/ Advokatnævnets kendelse af 24. september 2007 Advokat A tilbageholdt kr af deponerede midler i en ejendomshandel uden hjemmel i parternes aftale, herunder deponeringsvilkår. Advokatnævnet pålagde advokat A en "normalbøde" på kr Retten stadfæstede og fastslog, at der ikke var grundlag for at antage, at Advokatnævnet havde afsagt kendelse på ufuldstændigt grundlag eller, at kendelsens begrundelse var utilstrækkelig Møder, offentlighed mv. Bekendtgørelsens 25: Bekendtgørelsens 26: "Stk. 1. Advokatnævnet behandler sagerne i møder, på skriftligt grundlag eller elektronisk. Stk. 2. Vedkommende formand kan af egen drift, eller efter anmodning fra sagens parter, indkalde sagens parter til at give møde for nævnet og afgive forklaring. Nævnet fastsætter tidspunktet herfor. Stk. 3. I disciplinærsager har parterne ret til at give møde for nævnet. Stk. 4. Vedkommende formand kan tillade, at andre personer indkaldes for at afgive forklaring for nævnet." "Stk. 1. Advokatnævnets møder er ikke offentlige. Stk. 2. I en disciplinærsag kan den indklagede advokat kræve, at offentligheden får adgang til at overvære sagens behandling, i det omfang dette ikke vil kunne tilføje nogen unødig krænkelse. Nævnet kan endvidere tillade adgang for offentligheden, når

15 15. en sag findes at have offentlig interesse, og offentlighedens adgang ikke vil kunne tilføje nogen en unødig krænkelse. Nævnets votering er ikke offentlig." Advokatnævnets møder er således normalt ikke offentlige. Sagerne behandles på grundlag af parternes skriftlige indlæg og fremsendte bilag. Sagens parter har ret til at give møde for Advokatnævnet og udtale sig, før deres sag behandles. Parterne forlader i så tilfælde mødet, inden afgørelsen træffes. Der er normalt ikke behov for, at parterne giver personligt møde for Advokatnævnet, da sagerne sædvanligvis burde være godt belyst med parternes skriftlige indlæg. Det er desværre imidlertid ofte således, i hvert fald i de sager, der senere indbringes for domstolene, at sagsbehandlingen fra den indklagede advokat ligger en del fra det niveau, som man kunne forvente af en professionel. Der er ofte tale om følelsesladede indlæg, hvor der ikke gives en samlet fremstilling og/eller suppleres med relevant dokumentation. Konsekvensen heraf fremtræder i en lang række af domstolsafgørelser, hvor nye synspunkter og nyt materiale inddrages. Dette anføres ikke for at forøge det personlige fremmøde, men for at gøre opmærksom på, at det for alle parter i mange tilfælde ville være at foretrække, at den involverede advokat afstod fra selv at føre sagen og overlod dette til en kollega som det i øvrigt ofte sker, når sagen indbringes for domstolene. Formanden for Advokatnævnet kan tillade, at andre end sagens parter indkaldes for at give forklaring. Formanden kan desuden beslutte, at parterne eller vidner skal afhøres i byretten. Manglende underretning om tidspunktet for sagens behandling i Advokatnævnet kan ikke føre til, at Advokatnævnets afgørelse er ugyldig, hvis den indklagede advokat ikke har taget forbehold for at komme med yderligere indlæg. Dette blev gentaget i: Vestre Landsrets dom af 19. juni 2000 i sag B Advokatnævnets kendelse af 8. juli 1999 Advokat X indbragte Advokatnævnets kendelse for landsretten med påstand om, at kendelsen skulle erklæres ugyldig. Han gjorde bl.a. gældende, at kendelsen var ugyldig, fordi han ikke var blevet underrettet om tidspunktet for sagens behandling i Advokatnævnet med deraf følgende manglende mulighed for personligt fremmøde. Landsretten afviste, at manglende oplysning om behandlingstidspunktet kunne medføre ugyldighed, idet advokat X ikke havde taget forbehold om at komme med yderligere indlæg. Retten i Viborgs dom af 9. september 2009 i sag BS / Advokatnævnets kendelse af 25. juni 2008 Advokat A indbragte Advokatnævnets kendelse med påstand om, at kendelsen skulle erklæres ugyldig, da han ikke havde fået mulighed for at give møde for nævnet og fremføre sine synspunkter, således som han har ret til reglerne for Advokatnævnets virksomhed. Ifølge byretten kunne dette ikke medføre kendelsens ugyldighed, da der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at finde Advokatnævnets praksis ifølge hvilken man selv

16 16. skal fremsætte anmodning om at give møde for uforenelig med de gældende regler for Advokatnævnets virksomhed Tavshedspligt En lidt speciel udgave af tavshedspligtsdiskussionen er følgende: U H Advokatnævnets kendelse af 11. marts 2002 Højesteret tog stilling til, om en af Advokatnævnet truffet afgørelse skulle ophæves og hjemvises til fornyet behandling, idet der var tvivl om, hvorvidt det have stået klart for advokat X, hvilke punkter der havde indgået i klagesagen. I den forbindelse havde advokat X også fremført det anbringende, at Advokatnævnet havde tilsidesat sin tavshedspligt ved i sin afgørelse at henvise til, at advokat X tidligere var ikendt bøde for tilsidesættelse af god advokatskik, hvilket bøden var fastsat under hensyn til. Østre Landsret afviste, at Advokatnævnet skulle have tilsidesat sin tavshedspligt ved at henvise til tidligere trufne afgørelser vedrørende advokat X. Advokat X indbragte herefter sagen for Højesteret, der stadfæstede men uden særskilt stillingtagen til spørgsmålet om tavshedspligt! Klagevejledning Advokatnævnet har udarbejdet klagevejledninger om behandling af klager over advokater, og klageformularer. De findes på Bekendtgørelsens 19: "Stk. 1. Advokatnævnets sekretariatsopgaver varetages af Advokatsamfundets sekretariat. Stk. 2. Nævnet udarbejder en vejledning for behandling af sager med personligt fremmøde og en vejledning for sager om frakendelse." Kontradiktion mv. Det er anført i bekendtgørelsens 20: "Stk. 1. Sekretariatet bistår Advokatnævnet ved forberedelse af salær og adfærdsklager. Stk. 2. Sekretariatet sørger for, at de nødvendige oplysninger til sagens behandling foreligger, og at de nødvendige undersøgelser er foretaget. Stk. 3. Sekretariatet kan i en sag, der skønnes at blive afvist af nævnet i henhold til 17, undlade at anmode advokaten om en udtalelse og forelægge sagen for vedkommende formand, der herefter kan indstille til nævnet, at klagen afvises."

17 17. Bekendtgørelsens 21: Bekendtgørelsens 22: "Stk. 1. Sekretariatet kan forelægge sagen for en eller flere kredsbestyrelser. Stk. 2. Hvis sagen skønnes egnet hertil, kan sekretariatet opfordre parterne til at søge sagen forligt." "Advokater er forpligtede til at forsyne Advokatnævnet med dokumenter og oplysninger, som nævnet finder er af betydning for afgørelsen af en sag. Advokater er forpligtede til at fremkomme med udtalelser og at give møde for nævnet for at afgive forklaring om forhold, som nævnet finder er af betydning for afgørelsen af sagen. Stk. 2. Advokatens forpligtelse efter stk. 1 begrænses i overensstemmelse med retsplejelovens regler om vidnefritagelse." Det kontradiktoriske princip handler om en parts adgang til både inden for retsplejen og forvaltningsretten at gøre sig bekendt med og ytre sig over for det af modparten fremførte. U H - Advokatnævnets kendelse af 12. maj Indklagede advokat A gjorde bl.a. gældende, at Advokatnævnets kendelse var en nullitet, da den tog stilling til forhold, der ikke var nævnt i klagen. Landsretten fandt efter en konkret bedømmelse, at de forhold, der indgik i afgørelsen, var omfattet af klagen. Advokat A gjorde endvidere gældende, at Advokatnævnets afgørelse skulle ophæves eller hjemvises, da han ikke havde haft mulighed for at forholde sig til alle klagepunkter. Landsretten fandt, at advokat A havde haft fornøden mulighed for at varetage sine interesser i forbindelse med Advokatnævnets behandling af sagen. Advokat A var berettiget til at få prøvet en påstand om tidspunktet for offentliggørelse af den af Advokatnævnet afsagte kendelse. Landsretten fandt dog, at Advokatnævnet var berettiget til at offentliggøre kendelsen, selv om den på grund af indbringelse for domstolene ikke var endelig, idet retsplejelovens 147 c, stk. 1, jf. stk. 5, ikke ansås at være til hinder for offentliggørelse af en ikke endelig afgørelse. Hvis det ikke kan godtgøres, at indklagede advokat er gjort bekendt med samtlige klagepunkter, kan Advokatnævnets afgørelse ophæves og hjemvises, jf. de følgende afgørelser, U H, Vestre Landsrets dom af 9. januar 2006, samt Vestre Landsret dom af 27. januar U H (yderligere refereret ovenfor under vedrørende tavshedspligt) Højesteret tog stilling til, om en af Advokatnævnet truffet afgørelse skulle ophæves og hjemvises til fornyet behandling, idet der var tvivl om, hvorvidt det have stået klart for advokat X, hvilke punkter der havde indgået i klagesagen. Advokat X havde i en sag om samlivsophævelse på vegne sin klient som led i korrespondance truet advokat Y, der repræsenterede modparten, med at indgive politianmeldelse for et økonomisk udokumenteret erstatningskrav. Advokat Y indbragte overfor Advokatnævnet en klage over advokat X for en række forhold, herunder den fremsatte trussel om politianmeldelse. Advokatnævnet fandt, at advokat

18 18. X havde tilsidesat god advokatskik ved denne trussel og pålagde advokat X en bøde på kr Advokat X indbragte Advokatnævnets afgørelse for Østre Landsret og gjorde bl.a. gældende, at han ikke var blevet gjort bekendt med, at truslen om politianmeldelse indgik som punkt i klagesagen. Da Østre Landsret ikke fandt det bevist, at det var blevet gjort klart for advokat X, at den fremsatte trussel om politianmeldelse indgik i klagesagen, blev Advokatnævnets afgørelse ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling. Advokat X indbragte herefter sagen for Højesteret (!). Højesteret stadfæstede Østre Landsrets afgørelse Hvis det kan godtgøres, at en advokat har været bekendt med samtlige klagepunkter, har det ikke betydning, at advokaten undlader at kommentere et klagepunkt, f.eks. under henvisning til en verserende straffesag. Vestre Landsrets dom af 9. januar 2006 i sag B Advokatnævnets kendelse af 10. januar 2005 Advokat X gjorde gældende, at sagen skulle hjemvises til fornyet behandling, da han ikke havde afgivet et egentligt svar vedrørende et af de to forhold, som klagen til Advokatnævnet drejede sig om. Advokat X afventede resultatet af en politisag, hvorfor han alene havde indsendt indlæg fra politisagen til Advokatnævnet i relation til det ene af de to forhold. Landsretten hjemviste ikke til fornyet behandling, da det måtte lægges til grund, at advokat X forud for Advokatnævnets afgørelse var blevet hørt om begge sagens klagepunkter. Vestre Landsrets dom af 27. januar 2006 i sag B (7.afd.). Advokatnævnets kendelse af 19. oktober 2004 I afgørelsen, der også er omtalt ovenfor under gjorde advokat A bl.a. gældende, at Advokatnævnets afgørelse hvilede på et ufuldstændigt grundlag. Heri fik advokat A ikke medhold, da advokat A havde lejlighed til at kommentere og uddybe nævnets afgørelsesgrundlag, hvilket han gjorde, og da advokat A ikke efterfølgende havde anført væsentlige nye faktiske oplysninger. En noget speciel situation forelå i den følgende sag, hvor klientens hovedsigte nok var, at advokaten skulle dømmes for enhver pris: Østre Landsrets dom af 24. september 2004 i sag B Advokatnævnets kendelse af 4. marts Sagsøger (klient) B, klagede over advokat A fastsættelse af salær. Kredsbestyrelsen for første advokatkreds afsagde kendelse og fandt ikke belæg for at kritisere fastsættelsen af salæret. B ind bragte herefter denne kendelse for Advokatnævnet. B skrev under sagens forberedelse til Advokatnævnet, at de gerne vil give møde personligt. Dette gav anledning til en telefonsamtale mellem B og Advokatnævnet. B påstod senere, at der i denne samtale blev givet afslag på anmodningen om at give møde for Advokatnævnet. Dette afviste Advokatnævnet. Herefter oplyste Advokatnævnet i et brev til B berammelsesdato og anmodede om svar på, hvorvidt B ønskede at give møde personligt. B svarede ikke på denne skrivelse. Advokatnævnet

19 19. stadfæstede Kredsbestyrelsens kendelse på baggrund af det skriftlige materiale i sagen. B sagsøgte herefter Advokatnævnet med påstand om, at Advokatnævnet skulle anerkende at have begået procedurefejl, at salæret skulle nedsættes, at nævnskendelsen var afsagt på utilstrækkeligt grundlag, samt at adfærdskendelsen af 4. marts 2002 skulle ophæves. Ved landsrettens dom af 27. februar 2004 blev B s klage over salæret afvist, mens det besluttedes, at spørgsmålet angående adfærdsklagen skulle realitetsbehandles. Landsretten fandt ikke, at der var begået fejl ved ikke at indkalde B til møde angående adfærdsklagen, da B var blevet gjort opmærksom på muligheden for personligt møde, og da det ikke fandtes bevist, at B under telefonsamtalen havde fået afslag på anmodning om at give møde. Endvidere fandt landsretten det ikke bevist, at kendelsen var afsagt på utilstrækkeligt grundlag eller, at der var mangler ved den medfølgende begrundelse. Advokatnævnet frifandtes derfor i det hele. En særlig situation forelå i den følgende afgørelse, hvor Advokatnævnet havde afsluttet skriftvekslingen og optaget sagen til afgørelse, men hvor indklagede inden afgørelsen meddelte, at han ville fremkomme med yderligere indlæg. Sagen er noget speciel i sit fulde faktum Habilitet Østre Landsrets dom af 1. oktober 2007 i sag B Advokatnævnets afvisning af 14. november 2005 I en salærklage havde Advokatnævnet anset sagen for bortfaldet, idet advokat X' rettidige klage over kredsbestyrelsens salærafgørelse ikke var blevet fulgt op af en uddybende påstand inden for den frist, Advokatnævnet havde fastsat. Advokatnævnet anså derfor klager for at have frafaldet sin påklage af kredsbestyrelsens afgørelse. Advokat X påstod, at Advokatnævnets afvisning af at behandle klagen var uberettiget. Landsretten udtalte, at Advokatnævnet var forpligtet til at behandle klagen uanset, at Advokatnævnet i to breve havde gjort advokat X opmærksom på, at han skulle fremkomme med bemærkninger og i det sidste brev angav en frist for at fremkomme med bemærkninger idet kredsbestyrelsens afgørelse ellers ville blive stadfæstet. Advokatnævnet blev tilpligtet at behandle klagen, da Advokatnævnet endnu ikke havde truffet afgørelse ved modtagelse af advokat X' fax efter fristen. Det følger af bekendtgørelsens 15: "Stk. 1. Intet medlem af Advokatnævnet eller kredsbestyrelsen må deltage i behandlingen af en sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,

20 20. 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, eller 4) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Ethvert medlem skal straks underrette nævnets eller kredsbestyrelsens formand, hvis der foreligger forhold som nævnt i stk. 1. Nævnet eller kredsbestyrelsen træffer den endelige administrative afgørelse af, om et medlem kan deltage i en sags behandling. I behandlingen og afgørelsen af dette spørgsmål deltager det pågældende medlem ikke." I U Ø var en dommer, der havde medvirket under sagen i forbindelse med fastsættelse af salær ved fri proces ikke inhabil ved klagesagen for Advokatnævnet. U Ø (delvist refereret ovenfor under ) Ved Advokatnævnets afgørelse i en sag vedrørende advokat X' salær, medvirkede som nævnsmedlem dommer D, der tidligere havde fastsat salær til Advokat X i medfør af den fri proces. Advokat X påstod bl.a., at Advokatnævnets afgørelse var ugyldig som følge af inhabilitet ved D. Den omstændighed, at dommer D forud for deltagelsen i Advokatnævnets afgørelse, havde fastsat Advokat X s salær medførte ikke i sig selv inhabilitet ved D. I U H var en dommer, som tidligere havde behandlet en klagesag over den indklagede advokat i en ny klagesag, ikke inhabil. U H - Advokatnævnets kendelse af 10. januar Landsretten tog stilling til, hvorvidt en dommer var inhabil fordi vedkommende tidligere havde behandlet en klagesag over vedkommende advokat. Dette fandtes ikke at være tilfældet, da det ikke var en omstændighed som var egnet til at vække tvivl om hans upartiskhed. Spørgsmålet forelå ikke for Højesteret, men landsrettens afgørelse fremgår af referatet i U H Sondringen mellem salærklager og adfærdsklager Fællesbestemmelser Bekendtgørelsens 18: "Stk.1. Advokatnævnets sekretariat vejleder om reglerne for nævnets behandling af klager. Stk. 2. Fristen for at indgive klage er et år. Ved klager over en advokats adfærd regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren er blevet bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Ved klager over en advokats salær regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren er blevet bekendt med den endelige afregning i den pågældende sag. Stk. 3. Advokatnævnet kan behandle en klage, der er indgivet for sent, når fristoverskridelsen findes rimeligt begrundet."

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love L 132 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces). Fremsat den 30. marts 2005 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere