Forslag til Planstrategi 2019 Offentlig høring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Planstrategi 2019 Offentlig høring"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 19. marts 2019 Forslag til Planstrategi 2019 Offentlig høring Fremlæggelse af Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner i offentlig høring i 8 uger. 1. Resume I hver valgperiode skal byrådet fremlægge et forslag til planstrategi i offentlig høring forud for en revision af kommuneplanen. Med forslag til Planstrategi 2019 lægges op til en delvis revision af kommuneplanen, der primært sker via temaplaner. Temaplanlægningen handler i denne byrådsperiode om i alt ti temaplaner: Arealer til alle boligtyper Omstilling til grøn energi Sammenhæng mellem naturområder Landskabet En grønnere by med mere blåt Vedvarende energianlæg Vindmøller og solenergianlæg Erhvervsarealer Grundvandsredegørelse Detailhandelsplanlægning Oversvømmelse og erosion Samtidig med planstrategien offentliggøres et debatoplæg, der omhandler de fem førstnævnte temaer. De sidste fem Planstrategi 2019 side 1 af 10

2 temaplaner udarbejdes efter særskilte tids- og procesplaner. Forslaget til Planstrategi 2019 indeholder blandt andet en redegørelse for planlægningen siden sidst, befolkningsudviklingen, rummeligheden i forhold til nye indbyggere og erhverv i den gældende kommuneplan samt en Lokal Agenda 21-redegørelse. 2. Beslutningspunkter At 1) Forslag til Planstrategi 2019 og Debatoplæg om temaplaner for Arealer til alle boligtyper, Omstilling til grøn energi, Sammenhæng mellem naturområder, Landskabet og En grønnere by med mere blåt fremlægges til offentlig debat i 8 uger. At 2) Lokal Agenda 21-redegørelsen offentliggøres som en del af Forslag til Planstrategi At 3) Den foreslåede procedure og debatform tiltrædes. 3. Baggrund Jf. Planloven skal byrådet inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, og byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om hel eller delvis revision af kommuneplanen. Planstrategien skal fremlægges som forslag, og der skal fastsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag og kommentarer m.v. til forslaget. Byrådet skal også fremlægge en Lokal Agenda 21- redegørelse, hvor strategien for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede skal fremgå. Efterfølgende skal byrådet tage stilling til de indkomne bemærkninger og kan i den forbindelse vedtage ændringer i planstrategien. Planstrategi 2019 side 2 af 10

3 I Aarhus Kommune er der tradition for, at planstrategien og kommuneplanen ser langt ud i fremtiden meget længere end de 12 år, som loven foreskriver. Udgangspunktet i denne byrådsperiode er at udarbejde en planstrategi, der er en direkte videreførelse af planstrategien fra Her blev der sat en retning for de næste mange års udvikling, og der blev introduceret tre strategiske fokusområder, der skal bidrage til at koordinere og fokusere væksten. Den foreslåede titel til Planstrategi 2019 Klog vækst frem mod 2050 fokus på udvalgte temaer signalerer dels en klar sammenhæng med Planstrategi Klog vækst frem mod 2050, dels at der i denne byrådsperiode fokuseres på udvalgte temaer. Som supplement til Forslag til Planstrategi 2019 er der udarbejdet et Debatoplæg om temaplaner. Som et led i temaplanlægningen skal der ifølge planloven indkaldes idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Dette gøres via debatoplægget parallelt med høringen omkring Forslag til Planstrategi Relationer til mål Forslaget til Planstrategi 2019 er i overensstemmelse med Fortællingen om Aarhus, Aarhusvisionen og Aarhusmålene. Der er også tale om en videreførelse af hovedelementerne i Planstrategi 2015 og Kommuneplan Sagsfremstilling Der fremlægges følgende materiale i offentlig høring: Forslag til Planstrategi 2019, der indeholder en redegørelse siden sidst og forslag til Agenda 21- redegørelse. Debatoplæg om temaplaner Nedenfor er der redegjort for indholdet i disse dokumenter. Herudover er der redegjort for tidsplanen indtil endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 samt for resultatet af en høring i magistratsafdelingerne. Planstrategi 2019 side 3 af 10

4 5.1Forslag til Planstrategi 2019 (Bilag 1) Forslag til Planstrategi 2019, Klog vækst frem mod 2050 fokus på udvalgte temaer viderefører overordnet de mål, som byrådet har arbejdet med gennem flere byrådsperioder. Ikke mindst i Planstrategi 2015, der udpegede de politisk set vigtigste, strategiske fokusområder for de næste mange års byudvikling. Med Kommuneplan 2017 blev der foretaget en gennemgribende revision af kommuneplanen, og der blev introduceret tre fokusområder i forhold til den langsigtede udvikling: Aarhus en by og en byregion i vækst, Gearet til storby og Bykvalitet og liveability for alle. Helt grundlæggende skal byudviklingen skabe plads til nye arbejdspladser og indbyggere frem mod Dette skal først og fremmest ske via udviklingen af nye tætte byer og omdannelse og fortætning af den eksisterende by. Særlige behov kan dog betyde, at det vil være relevant at inddrage supplerende arealer. Med Planstrategi 2019 videreføres denne strategi, og der fastlægges en række temaer, som der skal arbejdes med i denne byrådsperiode. Hovedbudskabet i Forslag til Planstrategi 2019 er derfor, at der i denne byrådsperiode gennemføres en delvis revision af kommuneplanen, primært via temaplanlægning for i alt ti temaer. De ti temaplaner har forskellig karakter. Nogle handler om at revidere konkrete kapitler og kort i kommuneplanens hovedstruktur. Andre handler om at revidere rammerne i forhold til konkrete tematikker, eller det kan være begge dele. Titlerne på de ti temaplaner er: Arealer til alle boligtyper Omstilling til grøn energi Sammenhæng mellem naturområder Landskabet En grønnere by med mere blåt Planstrategi 2019 side 4 af 10

5 Vedvarende energianlæg Vindmøller og solenergianlæg Erhvervsarealer Grundvandsredegørelse Detailhandelsplanlægning Oversvømmelse og erosion De første fem temaplaner er behandlet i et samlet debatoplæg, der sendes i høring parallelt med planstrategiforslaget. Med debatoplægget sætter byrådet retningen og indkalder forslag og idéer til det videre arbejde med temaplanerne. De fem sidstnævnte temaplaner udarbejdes efter særskilte tids- og procesplaner. 5.2 Debatoplæg om Temaplaner (Bilag 2) Målsætningerne og visionerne for de fem temaplaner i debatoplægget er kort beskrevet nedenfor: Arealer til alle boligtyper I Aarhus skal der kunne tilbydes arealer til alle boligtyper - fra etageboliger, til rækkehuse og enfamiliehuse. Temaplanen handler om, hvordan man kan gentænke de eksisterende ubebyggede boligområder, og samtidig skal det vurderes om der er behov for et mindre udlæg af nye arealer for at sikre, at der også på langt sigt kan tilbydes enfamiliehuse på bar mark. Omstilling til grøn energi Aarhus skal være C0 2 -neutral i 2030 og er godt på vej dertil. Men der er udfordringer, hvis ambitionen skal indfries. Strømforbruget øges, fordi der bliver flere aarhusianere, og fordi el- og hybridbiler vinder frem. Derfor skal kommunen omstilles, og dens infrastruktur til vedvarende energi skal udbygges - i et tæt samspil med den øvrige byplanlægning i takt med, at befolkningstallet vokser. Målet er, at alle aarhusianere i fremtiden kan få strøm og varme på en bæredygtig og økonomisk attraktiv måde. Sammenhæng mellem naturområder For at opretholde et rigt og varieret dyre- og planteliv er det afgørende at have et sammenhængende net af natur- Planstrategi 2019 side 5 af 10

6 områder, hvor naturen kan udvikle sig frit med yngle- og levesteder for vilde dyr og planter og dermed en positiv udvikling i biodiversiteten. Det sammenhængende net af naturområder udpeges i et Grønt Danmarkskort. Landskabet Attraktive landskaber bidrager til at skabe gode steder at leve og bo og dermed en god kommune for alle. Det er vigtigt at passe på de kvaliteter i landskabet, der gør Aarhus Kommune til noget helt særligt. Det handler både om de bynære landskaber i kanten af byen og landskabet i det åbne land, hvor de landskabelige interesser skal sikres på lige fod med mange andre interesser. En grønnere by med mere blåt Aarhus skal være en endnu grønnere by. Vi skal ikke alene bevare vores skove, strande og de grønne åndehuller, men også skabe nye grønne, rekreative områder, der fremmer den sunde livsstil og mødet mellem mennesker. Dette skal spille sammen med klimatilpasning og håndtering af de stigende regnvandsmængder. Vandet skal være synligt i Aarhus og give liv og værdi mere blåt. Resultatet af den offentlige debat om temaplanernes emner vil indgå i grundlaget for at udarbejde forslag til temaplaner. Debatoplægget udgør således også den formelle indkaldelse af idéer og forslag til den kommende kommuneplanproces, jf. planloven. I forbindelse med byrådets senere endelige vedtagelse af en del af temaplanerne vil der samtidig ske en teknisk opdatering af Kommuneplan 2017, hvorefter den samlede beslutning får overskriften Endelig vedtagelse af Kommuneplan Forslag til Lokal Agenda 21-redegørelse Her redegøres for målsætninger og indsatser i forhold til de fem temaer, som planloven fastlægger: 1. Mindskelse af miljøbelastningen, 2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse, 3. Fremme af biologisk mangfoldighed, Planstrategi 2019 side 6 af 10

7 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og 5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Der er tale om et lovpligtigt katalog. I Agenda 21-redegørelsen illustreres det også, hvordan Aarhus Kommune arbejder med FN s 17 verdensmål som en integreret del af byudviklingen. 5.4 Redegørelsen: Planlægningen siden sidst Planlægningen siden sidst er en fortegnelse over kommuneplantillæg og lokalplaner, som er udarbejdet siden fremlæggelsen af forslag til Planstrategi Derudover indgår tre redegørelser, som handler om henholdsvis: Befolkningstilvæksten, Boligbyggeriet Rummeligheden i forhold til nye borgere og virksomheder m.v. indenfor gældende kommuneplans byområder. De tre redegørelser underbygger planstrategiforslagets hovedindhold om, at væksten kan ske klogt indenfor de nugældende rammer, men særlige behov kan dog betyde, at det vil være relevant at inddrage supplerende arealer. 5.5 Tidsplan for det videre arbejde frem til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 Resultatet af høringen om Forslag til Planstrategi 2019 forelægges byrådet i efteråret Forslag om inddragelse af arealer i byudviklingen, der fremsendes i forbindelse høringen af planstrategien, foreslås behandlet som led i temaplanlægningen for arealer til alle boligtyper og erhvervsarealer. Det gælder også allerede fremsendte forslag. Planstrategi 2019 side 7 af 10

8 De ti temaplaner udarbejdes efter særskilte tidsplaner. Forslagene til temaplaner behandles i byrådet forud for en offentlig høring. I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af en del af temaplanerne vil der som nævnt ske en teknisk opdatering af Kommuneplan Byrådet vil således få forelagt Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 i andet halvår Redegørelse for resultatet af magistratshøringen af nærværende indstilling (Bilag 3) Nærværende indstilling med bilag har været i høring i magistratsafdelingerne i 3 uger. Børn og Unge pointerer bl.a. vigtigheden af at koble boligudbygning med ledig skole- og institutionskapacitet, ligesom væsentligheden af at indtænke aktiviteter til og involvering af børn og unge i planlægningen fremhæves. Kultur og Borgerservice fremhæver vigtigheden af at koble byudvikling med kommunale servicetilbud og herunder sikre, at der reserveres de nødvendige arealer. Samtidig opfordres der til at prioritere helhedsplanlægningen, så det sikres, at flere parallelle hensyn kan varetages. Sociale Forhold og Beskæftigelse fremhæver koblingen til Fortællingen om Aarhus og Aarhusmålene og pointerer vigtigheden af at indtænke offentlige servicetilbud byudviklingen. Samtidig fremhæves bl.a. vigtigheden af også at fokusere på social bæredygtighed i byudviklingen. Sundhed og Omsorg fremhæver vigtigheden af at koble byudviklingen med kommunale servicetilbud, herunder ældre- og plejeboliger. Samtidig pointeres vigtigheden af at indtænke sundhed og trivsel i planlægningen, herunder bl.a. hvordan der sikres adgang til grønne områder og mulighederne for sundhedsfremmende aktiviteter. Bemærkningerne har medført en række præciseringer i Forslag til Planstrategi 2019 samt i Debatoplæg om temaplaner. Planstrategi 2019 side 8 af 10

9 6. Strategi for borgerinddragelse Forslag til Planstrategi 2019 er udarbejdet som en forholdsvis kort tekst suppleret med grafer og figurer. Formålet er bl.a. at gøre materialet læsevenligt og dermed let tilgængeligt for alle. Det samlede høringsmateriale lægges på kommunens høringsportal (med link fra kommunens hjemmeside), hvorfra der vil kunne indsendes idéer og kommentarer til både planstrategiforslaget og debatoplægget. I høringsperioden arrangeres borgermøder, og der holdes separate møder med fællesråd, diverse organisationer, foreninger, erhvervskredse m.v. 7. Konsekvenser for ressourcer Udgifter til udarbejdelse af planstrategien og temaplanerne afholdes indenfor det budget, byrådet har afsat til kommuneplanarbejdet. I lighed med praksis ved tidligere planstrategier er der ikke udarbejdet en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer m.v., idet planstrategien ikke i sig selv giver grundlag for at tillade byggeri, anlægsarbejde m.v. Denne afgørelse kan, for så vidt angår det retlige indhold, påklages. Jacob Bundsgaard Bünyamin Simsek / / Niels Højberg Henrik Seiding Bilag Bilag 1: Klog vækst frem mod 2050 fokus på udvalgte temaer, Forslag til Planstrategi 2019 Bilag 2: Debatoplæg om Temaplaner - Arealer til alle boligtyper, Omstilling til grøn energi, Sammenhæng mellem naturområder, Landskabet og En grønnere by med mere blåt Bilag 3: Magistratsafdelingernes høringssvar Tidligere beslutninger Planstrategi 2019 side 9 af 10

10 13.december 2017: Byrådet vedtog Kommuneplan september 2016: Byrådet vedtog Planstrategi 2015 Sagsnummer: 18/ Ledelsessekretariatet Antal tegn: Sagsbehandler: Lars Høeberg Tlf.: E-post: Planstrategi 2019 side 10 af 10

PLANSTRATEGI Seminar Fællesråd. 4. marts 2019

PLANSTRATEGI Seminar Fællesråd. 4. marts 2019 PLANSTRATEGI 2019 Seminar Fællesråd. 4. marts 2019 HVAD ER EN PLANSTRATEGI? Planlovens krav Planloven Inden udgangen af det andet år af en byrådsperiode skal Byrådet fremlægge sit forslag til Planstrategi

Læs mere

Forslag til Planstrategi offentlig høring

Forslag til Planstrategi offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 24. september 2015 Forslag til Planstrategi 2015 - offentlig høring Fremlæggelse af Forslag til Planstrategi

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE 1 INDHOLD FORORD... 3 FREMME AF EN BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG BYOMDANNELSE... 4 MINDSKELSE AF MILJØBELASTNINGEN... 6 FREMME AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED...

Læs mere

Bornholms UdviklingsStrategi Kommuneplan Grønt Dialogforum 10. september 2018

Bornholms UdviklingsStrategi Kommuneplan Grønt Dialogforum 10. september 2018 Bornholms UdviklingsStrategi 2019 Kommuneplan 2020 Grønt Dialogforum 10. september 2018 Disposition Hvad er en kommuneplan og en udviklingsstrategi Tids- og procesplan for Bornholms udviklingsstrategi

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 23. marts 2017 Forslag til Kommuneplan 2017 Offentlig høring Forslag til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Debatoplæg om temaplaner

Debatoplæg om temaplaner AREALER TIL ALLE BOLIGTYPER OMSTILLING TIL GRØN ENERGI LANDSKABET EN GRØNNERE BY MED MERE BLÅT SAMMENHÆNG MELLEM NATUROMRÅDER Debatoplæg om temaplaner Maj 2019 Temaplaner fokus på udvalgte temaer i byudviklingen

Læs mere

Notat om temaplaner ved siden af kommuneplanrevisionen

Notat om temaplaner ved siden af kommuneplanrevisionen Side 1 af 7 Notat om temaplaner ved siden af kommuneplanrevisionen Konklusion Kommuneplan 2017 kommer ikke rundt om alt. Derfor er der sideløbende med kommuneplanrevisionen igangsat temaplanlægning inden

Læs mere

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T:

Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Agenda 21 strategi Forslag. Tjørnevej Uldum T: Bæredygtig udvikling i det 21. århundrede Agenda 21 strategi 2020-24 Forslag Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Forord Hedensted Kommune ønsker en bæredygtig vækst og velfærd. Det gør vi blandt andet ved

Læs mere

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017.

Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Forslag til Kommuneplan 2017 Opfølgning på offentlig høring Indledning Forslag til Kommuneplan 2017 har være i offentlig høring i perioden 14. juni - 4. september 2017. Sammen med forslag til Kommuneplan

Læs mere

Aarhusfortælling og Aarhusmål

Aarhusfortælling og Aarhusmål Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Aarhusfortælling og Aarhusmål 2018-2021 1. Resume Byrådet har drøftet en revision af Aarhusfortællingen,

Læs mere

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Læs mere

DEBAT- OPLÆG REVISION AF ROSKILDES KOMMUNEPLAN ROSKILDE KOMMUNE INVITERER TIL DEBAT

DEBAT- OPLÆG REVISION AF ROSKILDES KOMMUNEPLAN ROSKILDE KOMMUNE INVITERER TIL DEBAT DEBAT- OPLÆG REVISION AF ROSKILDES KOMMUNEPLAN ROSKILDE KOMMUNE INVITERER TIL DEBAT HVAD MENER DU? Byrådet har i januar 2019 besluttet at sende planstrategien 'Fælles Takter' i offentlig høring. Planstrategien

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013

Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013 Årligt møde med Fællesrådene 5. oktober 2010 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Lisbeth Errboe Svendsen Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013 Lidt om lovgrundlaget Om Kommuneplan 2009 Opgaver i perioden

Læs mere

kommuneplanstrategi En strategi med fokus på landdistrikterne i Guldborgsund Kommune

kommuneplanstrategi En strategi med fokus på landdistrikterne i Guldborgsund Kommune kommuneplanstrategi 2011 En strategi med fokus på landdistrikterne i Guldborgsund Kommune 1 vi sikrer mulighed for at bo tæt på de tilbud, der får hverdagen til at hænge sammen fotos benyttet i kommuneplanstrategi2011

Læs mere

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål

Temperaturmåling og proces for Aarhusmål Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. juni 2015 1. Resume Det er besluttet, at Magistraten skal forelægges en målemetode for de to om Aarhus er en god by for alle og I Aarhus

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Forslag til lavere og tættere bebyggelsesplan i Lisbjerg

Forslag til lavere og tættere bebyggelsesplan i Lisbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C 2. marts 2018 Forslag til lavere og tættere bebyggelsesplan i Lisbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Byråd har vedtaget en Udviklingsplan

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 1. september Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 1. september 2016 Status på Aarhus Kommunes Handicappolitik- Aarhus for alle! 1. Resume Dette er den anden statusredegørelse vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård 13 2013 Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Status Kladde KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 13 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Retningslinje for

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen

I indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik for Aarhus Kommune for et område i midtbyen Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. november 2017 Tillæg til højhuspolitikken for et område i midtbyen Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Højhuspolitik

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi

Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi Punkt 5. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens mål og indsatser Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 2016-000983 Forvaltningen indstiller til, At Forvaltningens forslag til bæredygtighedsmål og -indsatser

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag.

Tillæg nr. 40 til Kommuneplan for Viborg Kommune. Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40. Forslag. Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2009-2021 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for Rødkærsbro Rammeområde RØDK.R2.01_ T40 Forslag Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag til tillæg nr. 40 Forslag til

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI

BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI BÆREDYGTIGHEDS STRATEGI 2016-2019 BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI i Fredericia Kommune Fredericia vil være en bæredygtig by og kommune. Derfor har Fredericia Byråd vedtaget en strategi med rammer og mål for, hvordan

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 20. oktober 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan tilpasning

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

FANØ. Forslag til tillæg til Kommuneplanstrategi 2017

FANØ. Forslag til tillæg til Kommuneplanstrategi 2017 FANØ Forslag til tillæg til Kommuneplanstrategi 2017 INDHOLD Fra strategi til kommuneplan 2 Beskrivelse af Grønt Danmarkskort 3 Byrådets målsætning 4 2 Fra strategi til kommuneplan Fanø Byråd har vedtaget

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

Kommissorium for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling

Kommissorium for Udvalget for mangfoldighed og ligestilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. marts 2018 mangfoldighed og ligestilling 1. Resume På baggrund af Byrådets beslutning den 15. november 2017 om at revitalisere

Læs mere

Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj juli 2018.

Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj juli 2018. 12. juli 2018 /renhan Sag 2018-6916 Forslag til Albertslund Kommuneplan 2018. Notat med statens bemærkninger Albertslund Kommune har sendt ovennævnte planforslag i offentlig høring i perioden 22. maj 2018

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Baggrund Økonomiudvalget besluttede , punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne for strategien lagt.

Baggrund Økonomiudvalget besluttede , punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne for strategien lagt. Dagsordenpunkt Planstrategi 2016 Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Baggrund Økonomiudvalget besluttede 27.01.2015, punkt 14, at igangsætte arbejdet med en ny planstrategi. Samtidig blev rammerne

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Boligområde Vesterhavsgade 1, Vorupør

Boligområde Vesterhavsgade 1, Vorupør Boligområde Vesterhavsgade 1, Vorupør November 2015 Vorupør/ Vesterhavsgade Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i planloven

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 9.015 Byudviklingsplan for Hals med miljørapport (1. forelæggelse) 2016-053895 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. januar 2016

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. januar 2016 Kommuneplantillæg om vedvarende energianlæg, forhøring. Indstilling om igangsættelse af første offentlighedsfase indkaldelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj

Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. november 2016 Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi

Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi Opsamling på indsigelser og ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til Lokal Agenda 21-strategi Center for Udvikling har, i samarbejde med Center for Teknik & Miljø, udarbejdet

Læs mere

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014

Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Kommuneplanlægning l 2014-20172017 AAA Niels-Peter Mohr Niels Peter Mohr Afdelingsarkitekt Teknik og Miljø 25. februar 2014 Baggrund - Kommuneplan 2009 og 2013 AAA - Byrådskonferencer og budgetforhandlinger

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 7.0.07 Journalnummer: 0.0.0-P5-6-5

Læs mere

Miljørapport for Tillæg til Planstrategi Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen

Miljørapport for Tillæg til Planstrategi Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Byrådet Kopi til Direktionen i BLF og Direktørgruppen Fra Mette Kristoffersen Sagsnr./Dok.nr. 2017-028176 / 2017-028176-1 Oplandsbyer og

Læs mere

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder

Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og nærområder Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 26. september 2017 Udviklingsplan for fysisk omdannelse af Bispehaven og Det foreslås, at der udarbejdes en fælles udviklingsplan

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted

FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46. Sydhavnen, Thisted. Juni Thisted FORSLAG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 46 Sydhavnen, Thisted Juni 2017 Thisted Redegørelse Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg er angivet i Lov

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016

Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen. Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Udvidelse af rammeområde 3.B.19 Stålmosen Tillæg 4 til Roskilde Kommuneplan 2016 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT. september 2018

Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT. september 2018 Planlægning for arealer til energianlæg FORDEBAT september 2018 Ny plan Baggrund Aalborg Kommune har en langsigtet politisk målsætning om, at kommunen i 2050 skal være uafhængig af fossile brændsler. Aalborg

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Juli Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Juli Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE Mejrup Kirkeby Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby Indkaldelse af idéer og forslag Juli 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Sepember INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Boligområde og dagligvarebutik

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi

Kommissorium. Bæredygtighedsstrategi Kommissorium Bæredygtighedsstrategi 2020-24 November 2018 Formål: Bæredygtighedsstrategi 2020-24 afløser Bæredygtighedsstrategi 2016-20, som byrådet vedtog i foråret 2016 og som har haft stor betydning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur

Kommuneplantillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan Grønt Danmarkskort og potentiel natur Grønt Danmarkskort og potentiel natur Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi offentlig høring Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Att. Marc Jørgensen Sundholmsvej 8 2300 København S E-mail ZH3T@okf.kk.dk www.avlu.dk Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2014 - offentlig høring Amager Vest

Læs mere

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE Mejrup Kirkeby Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby Indkaldelse af idéer og forslag Oktober 2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Oktober Debatoplæg INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Boligområde

Læs mere

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07

Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE B07 Forslag til tillæg 21 REVISION AF AREALUDLÆG I SIG ENKELTOMRÅDE 18.01.B07 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 21 til Kommuneplan

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Indstilling. Forslag til Planstrategi 2011, Forslag til Agenda 21- redegørelse og Debatoplæg om Temaplanlægning.

Indstilling. Forslag til Planstrategi 2011, Forslag til Agenda 21- redegørelse og Debatoplæg om Temaplanlægning. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. marts 2011 Borgmesterens Afdeling Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forslag til Planstrategi 2011, Forslag til Agenda 21- redegørelse og

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Den 25. oktober 2005 Århus Kommune

Den 25. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdelin Den 25. oktober 2005 Århus Kommune Stadsarkitektens Kontor Magistratens 2. Afdeling Forslag til en højhuspolitik for Århus Kommune. Revision

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB Fremgang og fællesskab i en bæredygtig by med plads til både boliger og erhverv - Planstrategi 2019 - Herlev Kommune inviterer dig til at komme med ideer og forslag til den fysiske

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10. Områdeklassificering. Debatperiode og offentligt borgermøde

Forslag til Lokalplan nr Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10. Områdeklassificering. Debatperiode og offentligt borgermøde Offentlig bekendtgørelse d. 3. april 218 af: Forslag til Lokalplan nr. 415 - Boligområde ved Vendehøj, Hornslet - Vendehøj, etape III og Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 216. Byrådet i

Læs mere