SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave"

Transkript

1 SF-Gladsaxe - Valgprogram for KV13 Vedtaget på medlemsmøde den 18. februar 2013, endelig udgave 1. Indledning Som borgere i Gladsaxe er vi selv med til at bestemme retningen for udviklingen i vores kommune. Det centrale spørgsmål er, om vi ønsker en kommune, som yder borgerne en god service af høj kvalitet, når det drejer sig om skole, ældreomsorg, dagtilbud, miljø og kultur- og fritidstilbud eller om vi vil have en kommune med discountservice? For SF i Gladsaxe er svaret klart. Vi ønsker en kommune, som skaber og udvikler gode rammer af høj kvalitet for alle medborgere i Gladsaxe. SF s vision for Gladsaxe er en kommune, som: Giver børn og unge gode opvækstvilkår Får flere i arbejde Tager hånd om borgere, der har brug for hjælp, herunder ældre og borgere med handicap Yder en tidlig og fokuseret indsats for de dårligst stillede Arbejder seriøst med integration af nydanskere Gør en målrettet og langsigtet indsats for miljøet Er en attraktiv arbejdsplads med mulighed for udvikling og efteruddannelse Har et mangfoldigt socialt fællesskab med varierede fritids- og kulturtilbud Er et godt sted at bo og arbejde Er i dialog med borgerne om prioriteringer og rammer for det, vi er fælles om. Alle beslutninger, der tages i byråd og udvalg, har direkte indflydelse på hver enkelt borgers hverdag. Kommunen er velfærdssamfundets centrum, og det er i kommunen, at kvaliteten af den kommunale service afgøres. Derfor er der brug for et stærkt SF i Gladsaxe Byråd. For SF er det vigtigt, at både borgere, brugere og medarbejdere i dialog med politikerne er med til at tage ansvar for kommunens udvikling og serviceniveau. En styrket dialog skal være med til at forbedre det politiske beslutningsgrundlag og skabe nytænkning, ejerskab og forståelse for borgernes situation. Som indflydelsesparti vil SF præge velfærdssamfundets kerne, arbejde for at løse Gladsaxeborgeres problemer og forbedre den enkeltes tilværelse. Med et stærkt SF i Gladsaxe Byråd får du politikere, der vil arbejde for en mere solidarisk fordeling af velfærden. 1

2 2. Grøn og klimavenlig kommune En bæredygtig og fremtidssikret kommune SF vil arbejde for, at Gladsaxe også om 10 og 50 år er et godt sted at bo og arbejde. Fremtidens udfordringer skal tænkes bedre ind i kommunens planlægning, og vi skal samarbejde med nabokommuner om løsninger og gennemførelse. Vi tror på, at borgerinddragelse og et innovativt grønt virksomhedsmiljø er en vigtig drivkraft for et Gladsaxe med fremtid i. Den grønne vækstkommune Gladsaxe skal udvikles som en grøn vækstkommune, så vi skaber både arbejdspladser, grøn omstilling og økonomisk vækst. Derfor vil SF arbejde for, at Gladsaxe Kommune: Støtter op om kommunens grønne virksomheder, f.eks. ved at sætte gang i innovations- og fyrtårnsprojekter og indgå partnerskaber med lokale virksomheder, og DTU og andre videninstitutioner Aktivt søger at tiltrække virksomheder og videninstitutioner, som arbejder med miljøteknologi. Fortsat investerer i grøn omstilling i kommunens anlægs- og driftsvirksomhed. Et grønnere og smukkere bymiljø Der er for mange grå pladser og gader i kommunen, og der foregår for lidt mellem husene. SF ønsker at skabe en tættere by, hvor de grønne strukturer fremhæves, og opsamlet regnvand tænkes ind i sammenhængende, attraktive byrum. Naturområderne i Gladsaxe styrkes ved at binde dem sammen, så borgerne bedre kan færdes på tværs, på cykel og til fods Byens pladser bliver til indbydende og spændende byrum, der bruges aktivt af borgerne Bæredygtig udvikling også af erhvervsområder med grønne pladser og stier er tænkt ind ved opførelse af nye virksomheder Støtte op om en langsigtet handlingsplan for Hareskoven, så skovens naturindhold og de rekreative muligheder styrkes. Pendlerne ud af bilen Folk tager bilen frem for cykel, bus, tog eller gang, når de skal på arbejde, på indkøb eller til fritidsaktiviteter. Næsten halvdelen af alle ture i Gladsaxe foregår i bil. Det er hverken godt for miljøet eller for folkesundheden. SF ønsker især at gøre det attraktivt for bilpendlerne at skifte til cykel eller kollektiv trafik og i fremtiden at bruge den kommende letbane. Bedre koordinering mellem bus og tog, bedre information om forsinkelser, og mere attraktive forhold ved busstoppesteder f.eks. med cykelparkering Et styrket samarbejde mellem kommunen og virksomhederne om alternativ transport til og fra arbejdspladsen, f.eks. gennem ordninger om samkørsel, god trafikinformation til medarbejderne og tilbud om pendlercykler 2

3 Bedre forhold for cyklister, f.eks. ved cykelsuperstier, flere grønne bølger gennem trafiklys, flere cykelstier og sikre skoleveje, brug af el-cykler mv. At Gladsaxeborgernes bilture er reduceret til 25 pct. i Gladsaxe skal være CO 2 -neutral i 2025 Gladsaxe Kommune er godt på vej med et mål om 40 pct. CO 2 -reduktion i 2020 for kommunen som geografisk område. En stærk kommune som Gladsaxe kan nå længere. Københavns Kommune har en vision om at være CO 2 -neutral i Et tæt samarbejde med vores store nabokommune kan måske bidrage til et mere ambitiøst mål. At Gladsaxe er CO 2 -neutral i Gladsaxe Kommunes miljøfodaftryk halveres inden 2025 Danmark er et af de lande i verden, der har det største globale miljøfodaftryk per indbygger. Danskerne lever i dag, som om vi havde over 5 jordkloder til rådighed. Vi forbruger både indenlandske og importerede varer og tjenester, og det påvirker naturresurserne i andre lande. Gennem miljøfodaftrykket kan vi få et billede af, hvor stor virkning vores forbrug har på de globale naturresurser og vandresurserne. Det største miljøfodaftryk i kommunalt regi kommer fra transport, infrastruktur, fødevarer, energi og fysiske produkter og kan nedbringes, hvis det integreres i kommunens planlægning og beslutninger. Gladsaxes miljøfodaftryk beregnes og reduceres med 50 pct. i 2025 Miljøfodaftrykket nedbringes bl.a. ved en grøn indkøbsstrategi med større fokus på genanvendelse og på produkter med lang levetid. 3. Investere i børn og unge fremtidens medborgere Alle børn og unge i Gladsaxe skal have gunstige opvækstbetingelser og mulighed for at trives og udvikle sig. Børn og unge skal møde engagerede og veluddannede voksne i børnehuse, skoler og klubber. Pædagogers og læreres arbejde skal værdsættes gennem en anerkendende personalepolitik og fleksible muligheder for kurser og efteruddannelse. Medarbejderne skal først og fremmest bruge mere tid på faglighed, udvikling og omsorg, og mindre tid på skemaer, dokumentation og tests. Kvalitet i dagtilbud Dagtilbud yder et vigtigt bidrag til børns udvikling. SF ønsker dagtilbud med pædagogisk kvalitet, hvor der er tid til fordybelse og resurser til hver enkelt barns trivsel og læring. Familier med sociale eller andre udfordringer skal støttes tidligt, og der skal sættes ind med en bred indsats for både børn og forældre. 3

4 Derfor vil SF arbejde for, at: Den høje kvalitet i Gladsaxes dagtilbud skal fastholdes og styrkes Medarbejderne får flere muligheder for videreuddannelse gennem både kortere og længere kurser Andelen af uddannet personale i dagtilbuddene øges. Fælles folkeskole med høj faglighed og trivsel En god folkeskole er grundstenen for velfærdssamfundet og for fællesskabet. Skolen er en vigtig del af vores demokrati. Skolen gør vores børn klar til videreuddannelse, arbejdsmarkedet og et meningsfuldt liv. SF ønsker, at skolen har et sammenhængende fokus både på faglige færdigheder og på sociale kompetencer og selvværd. Folkeskolen skal være et inkluderende fællesskab, der udfordrer børnene, så de bliver så dygtige som de kan. Det kræver en folkeskole, hvor børn med forskellige forudsætninger kan være til stede, deltage aktivt og opnå et fagligt udbytte. SF ønsker et særligt fokus på en forbedring af udskolingen, blandt andet så de praktisk orienterede unge får bedre forudsætninger for at komme videre i en ngdomsuddannelse. Mætte og aktive børn lærer bedst, og SF ønsker øget fokus på børns mulighed for at få sund mad og frisk luft og bevægelse hver dag. Styrkelse af de pædagogiske resurser i folkeskolen Mere tid, hvor der er to voksne med en pædagogisk uddannelse om undervisningen Styrkelse af teamsamarbejde som grundlag for bedre brug af deletimer og holddeling En målrettet IT-indsats med både kompetenceløft til lærerne og en tablet/computer til alle elever til brug i undervisningen En særlig indsats for at styrke børns og unges sociale kompetencer gennem leg og læring Tilbud om sund og i vid udstrækning økologisk mad på skolen, f.eks. som et let formiddagsmåltid, 10-mad En målrettet indsats for at nedbryde hindringer for læring, især med fokus på bedre inklusion af elever med særlige behov Tidlig og løbende inddragelse af forældrene i deres børns skolegang. Den kommende folkeskolereform lægger op til en markant ændring af den nuværende opdeling mellem skole og fritid. SF-Gladsaxe støtter reformens intentioner, hvor de foreslåede aktivitetstimer giver nye muligheder for involverende undervisning og undervisningsdifferentiering. Gladsaxe kommune fastholder de pædagogiske kvaliteter i de nuværende SFO er og klubber Kommunens skole- og fritidstilbud skal sammentænkes for at forhindre, at børn og forældre fravælger SFO og klub. 4

5 Bevægelse skal være en fast del af skoledagen, både ved brug af aktivitetstimerne og gennem fysiske rammer, der fremmer bevægelse i hverdagen Forældre og medarbejdere skal inddrages i kommunens planlægning af de nye tiltag for at sikre også deres ejerskab til den konkrete udmøntning i Gladsaxe. 4. Arbejde til alle Arbejdsløsheden er stigende. Tusindvis af danske lønmodtagere har allerede mistet jobbet, og denne udvikling skal vi have vendt. SF vil særligt være på vagt overfor ledigheden blandt unge ernes ungdomsarbejdsløshed skabte langtidsledighed, som betød, at mange aldrig fandt deres plads på arbejdsmarkedet. Finanskrisen i Europa har betydet, at arbejdsløsheden blandt unge i nogle sydeuropæiske lande er helt op til 50 pct. På sigt risikerer vi derfor at miste en hel generation af unge til arbejdsløshed. Derfor vil SF arbejde for, at: Kommunens ambition om, at ingen ung må lave ingenting, fastholdes og styrkes i de kommende år Fritidsjobordningen, som SF fik indført ved budgetforhandlingerne i 2012, udvides og udvikles i de kommende år Kommunen sikrer praktikpladser, så alle kan gennemføre deres erhvervsuddannelse, bl.a. ved partnerskabsaftaler med virksomheder og ved sociale klausuler, hvor der ved kommunale udbud laves aftaler om, at leverandøren opretter eller har oprettet et bestemt antal praktikpladser. SF vil målrettet satse på job, opkvalificering eller uddannelse til alle ledige. Lokalt knækker vi ledighedskurven via en aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så ledige undgår de negative sociale, økonomiske og personlige konsekvenser, som alt for ofte følger med arbejdsløshed. Den jobsøgende skal hurtigst muligt videre i arbejde eller uddannelse. De ledige, som er tæt på at miste retten til dagpenge, har i særlig grad behov for hjælp til at komme i arbejde. Derfor vil SF arbejde for, at: Beskæftigelsesindsatsen står højt på dagsordenen i de kommende år Kommunen målrettet styrker samarbejdet med offentlige og private arbejdspladser i forhold til at levere kompetent arbejdskraft Kommunen opretter flere egnede job til ledige, som er tæt på at miste retten til dagpenge Jobsøgende får kvalificeret vejledning og relevant praktik, der giver mulighed for indslusning i det rette job eller på den rette uddannelse Aktiveringen får et langt bedre indhold, og hjælpen er mere individuel Borgere, der er nedslidte eller på anden måde har svært ved at varetage et job, skal have den nødvendige støtte til udvikling af arbejdsevnen Borgere med nedsat arbejdsevne skal sikres en værdig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, i det omfang det er muligt Få godt gang i de grønne initiativer, der både reducerer CO 2 -udledningen og skaber grønne jobs. 5

6 5. Hjælp til et værdigt liv Nogle borgere har brug for støtte fra kommunen for at leve et selvstændigt liv på egne betingelser. SF vil arbejde for, at hjælpen kommer, når der er brug for den. Støtten skal gives med respekt for det hele menneske, med tid til at forstå og med resurser til at handle ud fra borgerens situation. Føj liv til årene Mange kommende ældre ønsker at klare sig i eget hjem så længe som muligt. Andre har behov for at bo et sted med et mere intensivt plejemiljø. Derfor vil SF arbejde for, at: Kommunen er klar med en intensiv indsats for at træne den ældres egne resurser, når der bliver behov for det Plejepladser og dagtilbud er klar til de ældre, når de ønsker og har behov for det De pårørende skal tages med på råd Gladsaxe Kommune tager imod de frivilliges resurser, men som supplement til og ikke som erstatning for den kommunale indsats Den kommunale omsorg bakkes op med efteruddannelse, og medarbejdernes indsats bliver værdsat Alt nybyggeri er tilgængeligt for alle, og i etagebyggeri med elevator. Et meningsfuldt liv SF ønsker, at mennesker med handicap ikke sidder for meget derhjemme, men kommer ud og har de samme muligheder, som alle borgere har, og med god kontakt til andre i samme situation. Borgere med psykosociale handicap skal have støtte til at komme sig. Borgere med handicap har en livshjælper til at hjælpe dem med både forhindringer og muligheder i deres hverdag En forstærket indsats for fleksible dagtilbud og flere og bedre bomiljøer For de borgere, der kan komme på arbejdsmarkedet, enten på ordinære vilkår med skånebehov eller på særlige vilkår (fleksjob), skal der være en individuel og tværfaglig indsats, der sikrer både borger og arbejdsplads den nødvendige støtte og en koordinerende fast kontaktperson Bedre koordination mellem kommunen og den regionale psykiatri. Borgere med misbrug og måske psykiske lidelser har ofte svært ved at finde fodfæste i deres eget liv. De skal hjælpes videre til at håndtere en hverdag på deres egne betingelser. Derfor vil SF arbejde for at: Sikre samtidig behandling af misbrug og eventuel psykisk lidelse Bruge kommunens mange handlemuligheder for at bringe misbrugeren videre: Bolig, jobmuligheder, tætte netværk, bedre forebyggelse og sundhed og ikke mindst støtte til familien. 6

7 6. Lighed i sundhed SF har som mål, at Gladsaxes borgere så vidt muligt har et godt helbred livet igennem. Derfor vil vi sætte ind med forebyggelse, før skavanker og sårbarhed bider sig fast som måske livslang og kronisk sygdom. Men sundhed er ikke lige fordelt. Folk med sociale og andre udfordringer i deres dagligliv har kortere levetid og flere år med dårligt helbred, og deres børn klarer sig dårligere videre i livet. SF vil sætte ind over for social ulighed i sundhed med en intensiv kommunal indsats for forebyggelse, både hos børnene og de voksne. Sundhedsfremme skaber livskvalitet SF ønsker forebyggelse sat i centrum af kommunens tværgående sundhedsindsats. Mange sygdomme er følger af forkert kost, rygning, alkohol og manglende motion. Men også stress og jag giver nye følgesygdomme som depression, og omkring hver tredje borger er ramt af kronisk sygdom. Kommunens Forebyggelsescenter skal udbygge vejledning og hjælp til selvhjælp, også som aktivt opsøgende over for borgergrupper i farezonen Kommunen skal inddrage de praktiserende læger i et forpligtende samarbejde omkring forebyggelse Medarbejderne får løbende efteruddannelse ud fra de øgede krav til kommunernes indsats, især på trænings- og plejeområdet Kommunen som arbejdsplads går forrest i indsatsen for et godt arbejdsmiljø. Større fokus på socialt dårligt stillede Sundhed og velvære afhænger af bolig, skolegang, indkomst, situation på arbejdsmarkedet og kulturel baggrund. SF ønsker en særlig indsats særligt målrettet familier med lav indkomst og uddannelse. Sundhedsplejens fokus på udsatte familier styrkes Unge med lav selvtillid hjælpes på vej med en særlig pædagogisk indsats i skolen Indsatsen mod unges rygning og misbrug af alkohol og euforiserende stoffer forstærkes Samarbejdet om udsatte unge mellem jobcentret og kommunens øvrige forvaltninger intensiveres Borgere med anden etnisk baggrund får vejledning på deres vej gennem sundhedsvæsenet. 7. Lige muligheder for et aktivt fritids- og kulturliv Et aktivt og inspirerende fritidsliv er afgørende for alles sundhed og livskvalitet. Gladsaxe har et rigt foreningsliv og gode kommunale tilbud rettet mod kreativ udfoldelse både på idræts- og kulturområdet. SF ønsker, at alle børn og unge får mulighed for at udfolde sig i de lokale idrætsklubber og i de musiske og kreative tilbud. 7

8 Biblioteket er en vigtig og samlende faktor i det lokale kulturliv. Bibliotekernes tilbud retter sig mod og inddrager alle borgere i lokalsamfundet. Samtidig skal kommunen også have attraktive faciliteter, som kan tiltrække etablerede og eksperimenterende kunstnere, både inden for musik, scene- og billedkunst. Der er masser af unge i kommunen. De skal have deres eget sted til deres egen musik. Alle børn og unge sikres reelle muligheder for at deltage i et eller flere lokale idrætstilbud, f.eks. gennem tilskud til kontingent eller egentlige fripladser Alle børn og unge sikres reelle muligheder for at deltage i musikskole, billedskole og teaterprojekter, både økonomisk og med transport fra skole til aktivitet Bibliotekerne styrkes for at sikre et fortsat kulturudbud på højt niveau, som når ud til alle, bl.a. ved at tilbuddet findes i nærområdet, og er tilgængeligt når folk har tid Bibliografen fastholdes som kommunalt kulturtilbud Den Rå Hal i Telefonfabrikken bliver et musikalsk tilholdssted for kommunens unge på deres egne præmisser Buddinge Bymidte fra Telefonfabrikken over Rådhuspladsen og biblioteket til Kontorvej bindes sammen til et attraktivt byrum, som på længere sigt kan udvikles til et spændende kulturcentrum. 8. Borgerinddragelse på nye måder En god dialog mellem borgere og politikere er nødvendig for at skabe kompetente beslutninger, som er forankret og har opbakning i det lokale fællesskab. Det lokale demokrati skal have bedre muligheder for udfoldelse. SF vil udvikle nye måder for borgerinddragelse, som også tager hensyn til, at mange borgere har en travl hverdag, og at internettet udgør en ny kilde til at få kommunens borgere i tale. Derfor vil SF arbejde for, at: Kommunen nedsætter tænketanke med borgerdeltagelse om langsigtede og tværgående emner Byrådet inviterer borgerne til temamøder om større emner Byrådets fagudvalg jævnligt holder åbne temadrøftelser rundt omkring i kommunen Flere beslutninger fra fagudvalgene finder vej til borgerne Der opsættes infoskærme på alle kommunale tilbud og på stationer med information om kommunale begivenheder og aktiviteter Kommunen bruger internettets muligheder for at tiltrække nye borgergrupper, men også tager hånd om de borgere, der ikke er klar til de digitale muligheder. SF vil arbejde for at skabe en kommune, der tager mest muligt hensyn til borgernes ønsker og behov, med ekstra fokus på at sikre meninger og holdninger fra de grupper af borgere, som ikke altid bliver hørt. Nye måder for borgerinddragelse handler ikke om at tvinge nogen til at deltage det vil vi heller ikke, men SF vil sikre rammerne for et åbent og godt samarbejde mellem politikere, forvaltning og borgere. 8

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik 08-02-2013 Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik Det skal være attraktivt at være ung i Norddjurs Kommune! At være ung i Norddjurs Kommune skal give mod på mere. Vi vil med et attraktivt ungdomsliv fastholde

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen Fodboldskolen Fodboldskolen er et samarbejde mellem H.C. Andersen Skolen og Boldklubben B1909. Fodboldskolens samlede budget er på 0,8 mio.

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Oplæg til 3-partsforhandlinger

Oplæg til 3-partsforhandlinger Oplæg til 3-partsforhandlinger 11. februar 2016 Arbejdsmarkedets opbygning og indretning er afgørende for både samfundsudviklingen og den enkeltes hverdag. Alternativet ser derfor frem til de kommende

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal sætte én tydelig

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere