Præventiv konservering - at forebygge er bedre end at helbrede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præventiv konservering - at forebygge er bedre end at helbrede"

Transkript

1 Præventiv konservering - at forebygge er bedre end at helbrede Af Morten Ryhl-Svendsen og Tim Padfield Fig.1. Time Smoking a Picture,William Hogarth, 1761.Tiden, personificeret som en Dødens engel, sidder på resterne af en smuldrende statue og stirrer ind i et maleri. Hans le har gennemskåret lærredet, og piberøgen formørker langsomt maleriets motiv. Præventivt konserveringsarbejde går ud på at forhale eller standse nedbrydningen af museernes samlinger, hvad enten denne nedbrydning skyldes pludselige hændelser eller den langsomme tidens tand. Time Smoking a Picture,William Hogarth, 1761.Time, personified as an Angel of Death, sits on the remains of a crumbling statue as he stares sombrely into a painting.the idea behind preventive conservation work is to delay or stop the deterioration of museum collections, whether this deterioration is due to sudden events or the slow ravages of time. I 1904 blev den ægyptiske dronning Nefertaris gravkammer fundet og udgravet. Graven, der dateres til ca f.kr., ligger i Dronningernes Dal uden for Luxor.Ved åbningen af den rigt dekorerede grav blev det bemærket, at selvom visse dele af vægmalerierne var beskadiget af indsivende regnvand, var trods alt omkring to tredjedele af malerierne i meget god stand. Allerede i 1942, kun 38 år senere, var yderligere nedbrydning af vægmalerierne tydelig. Blandt andet flagede bemalingen og maleriernes underlag af, og kager af salte havde udkrystalliseret sig på væggenes overflade. Denne nedbrydning af gravens udsmykning fortsatte støt og jævnt igennem det tyvende århundrede, indtil en gennemgribende konservering blev igangsat i 1980 erne, ledet af det amerikanske Getty Conservation Institute. Ud fra fotografier fra udgravningen i 1904, og fra tiden op igennem århundredet, er det blevet anslået, at nedbrydningen af gravkammerets dekorationer næsten er fordoblet fra 1904 til Med andre ord, der har på under et århundrede fundet samme grad af ødelæggelse sted som i de første tre tusind år, gravkammeret har eksisteret. Baggrunden for dette skal findes i gravkammerets indeklima. Luxor er et varmt og tørt landområde, hvilket også afspejler sig inde i kammeret. I perioder, hvor det står lukket og uforstyrret, er de indvendige forhold omkring 29 C og 40% relativ fugtighed. Men hvis større grupper af mennesker besøger kammeret, stiger fugtindholdet i luften. Man antager også, at et forsøg på at forbedre klimaet ved at PRÆVENTIV KONSERVERING 101

2 Hvad er relativ fugtighed? Luften indeholder altid en vis mængde vanddamp.vandet tilføres fra nedbør og fordampning fra jorden og havet. Indendørs, i lukkede og forholdsvis tætte lokaler, kan der desuden komme en ekstra vandtilførsel fra mennesker og fra vores aktiviteter (eksempelvis udåndingsluft, madlavning, rengøring, bygningsrenovering), foruden fra byggematerialerne selv. Desuden kan man aktivt af- eller befugte indeluft maskinelt. Vanddampsindhold i luft angives gerne i gram pr. kubikmeter (g/m 3 ), dette kaldes også den absolutte fugtighed. Den maksimale koncentration af vanddamp er afhængig af temperaturen, således at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Forholdet imellem, hvor meget vanddamp luften i realiteten indeholder, og den mængde, som luften maksimalt kan rumme ved samme temperatur (mætningspunktet), kaldes den relative fugtighed. Relativ fugtighed betegnes gerne RF og angives i procent. I definitionen af relativ fugtighed findes forklaringen på, at indeklimaet ofte bliver meget tørt om vinteren. Udeluften indeholder, fordi den er kold, kun lidt vanddamp. Når den kolde vinterluft siver ind i en bygning og bliver opvarmet, kan luften pludselig indeholde meget mere vand. Derved falder den relative fugtighed, og værdier på 25% eller derunder er om vinteren ikke unormale i bygninger uden ekstra befugtning. bore huller i den massive yderdør til kammeret har haft den modsatte virkning. Det er denne ekstra fugt, der blev tilført gravkammerets indeluft, som forøger ødelæggelsernes hastighed ved aktivering af vandopløselige salte i væggene.var der ikke grebet ind i form af en begrænsning af antallet af besøgende, og i perioder ved helt at lukke kammeret for offentligheden, kunne den yderste konsekvens have været, at gravkammerets malerier var fuldstændig forsvundet. Eksemplet illustrerer vældig godt både behovet for præventiv konservering, og hvor vanskelig en proces denne forebyggende bevaring kan være. I princippet er det meget simpelt: I stedet for at lade en ting forfalde, derefter konservere den, lade den forfalde igen, så konservere den igen, osv., er kernen i præventiv konservering, at man ved at sikre museumsgenstande de optimale opbevarings- og udstillingsforhold kan begrænse eller helt modvirke fysisk og kemisk nedbrydning. Målet er at holde genstanden i sin oprindelige form og tilstand så længe som muligt, så aktive konserverings- eller restaureringsindgreb undgås. Enhver behandling, uanset hvor nænsomt og professionelt den end udføres, ændrer genstanden og dens fysiske sammensætning. Derved forringes genstandens autenticitet, og væsentlige oplysninger gemt i genstanden eller dens materialer går tabt. Konceptet for den præventive konservering omfatter, i videste omfang, kontrol med alle de faktorer, der virker omkring en genstand: klimaet, faren for skadedyrsangreb, risikoen for brand eller andre katastrofer, i udstillingsrum såvel 102 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

3 Fig. 2. Spillefilm på cellulosenitratbase. Filmmaterialets egen nedbrydning er så stærk, at rullen nærmest er smeltet sammen til en massiv klump, og æsken, som indeholdt filmen, er smuldret væk på grund af de afgivne sure gasser. Al den information, som filmrullen indeholdt, er gået uigenkaldeligt tabt, her er ingen konservering mulig. Foto: Morten Ryhl- Svendsen. Movie film on cellulose nitrate base.the deterioration of the material is so advanced that the roll has almost melted into a solid lump, and the box that contained the film has crumbled away because of the acidic gases emitted. All the information contained in the film roll has been irrevocably lost in this case no conservation is possible. som i museumsmagasiner. I denne artikel vil vi dog begrænse os til at beskrive de faktorer, der direkte relaterer sig til indeklimaet i en museumsbygning: temperaturen, luftens fugtighed, lyset samt luftens indhold af skadelige stoffer.vi vil, ved at tage udgangspunkt i nogle konkrete eksempler, vise, hvordan præventiv konservering i dag er integreret i Nationalmuseets arbejde. Man fandt ikke dronning Nefertaris mumie i gravkammeret. Men det er velkendt, at andre ægyptiske mumier er yderst velbevarede. Da dronning Nefertari blev begravet, var det bronzealder her i Danmark. I 1370 f. Kr blev Egtvedpigen begravet. Dette fund var, i lighed med en række andre fund fra lignende egekistebegravelser, meget velbevaret. Som ved de ægyptiske gravkamre skyldes dette det miljø, hvori kiste med indhold har været opbevaret i gravhøjen. Dog var den danske gravhøjs indre miljø det stik modsatte af det ægyptiske gravkammers. Da bonden gravede i Egtvedpigens gravhøj, strømmede vandet ud, hvor han drev spaden i jorden. Egekisten havde igennem årtusinderne været placeret i et køligt, vandmættet og iltfrit miljø, der har sikret bevaringen af både kisten og dens indhold. Nu skal man ikke ud fra disse to eksempler forledes til at tro, at emballagen er den vigtigste bevaringsfaktor.tværtimod kan en for tæt indpakning være altødelæggende. Moderne spillefilm har igennem tiden været fremstillet af forskellige typer plast, herunder cellulosenitrat og celluloseacetat. Disse plasttyper er ustabile, og de nedbrydes langsomt med dannelse af sure gasser. Pakning i mere eller mindre lufttætte dåser eller æsker, hvilket har været almindelig praksis i filmbranchen, holder den afdunstede gas fanget i dette lille rum, hvor de fremmer den videre nedbrydning af filmstrimlerne. Processen accelererer voldsomt i den stadig mere sure atmosfære. Nogle gange destruerer genstande sig selv, emballeret eller ej: Genstande udført i polyvinylklorid (PVC) er et eksempel på sådanne selvnedbrydende genstande. Denne type plast er tilsat blødgørere under fremstillingen. Blødgørere er stoffer, der sikrer materialet fleksibilitet. Med tiden vandrer blødgørerne frem til materialets overflade, hvor de danner et klistret lag, inden de meget langsomt fordamper. Denne proces sker uanset det omgivende miljøs tilstand. Samler man disse med mange andre observationer og erfaringer, kan man konstatere, at skal man bevare en samling af blandede genstande optimalt, uden en stor investering i meget avancerede klimastyrede omgivelser, er det bedste kompromis at opbevare og udstille samlingen i en for mennesker lidt kølig temperatur, omkring 18 C, og ved en relativ fugtighed på omkring 55%. Dette PRÆVENTIV KONSERVERING 103

4 er betydeligt under det danske udeklimas gennemsnitsfugtighed på cirka 75%.Vi diskuterer senere, hvordan dette unaturlige klima kan skabes på en pålidelig og billig måde. Ligeledes kan man konstatere, at ren luft i fri bevægelse er den bedste emballage for en blandet museumssamling. Men hvordan defineres en optimal luftkvalitet? Ud over stofferne ilt og kvælstof indeholder luft vanddamp. Endvidere spiller luftens temperatur en vigtig rolle.temperatur har indflydelse på hastigheden af materialers forfald, idet kemiske processer, alt andet lige, går stærkere, jo højere temperaturen er. Som tommerfingerregel antages det, at en kemisk reaktion fordobler sin hastighed, hver gang temperaturen stiger ti grader. Derfor kan der vindes megen levetid ved at opbevare ustabile materialer koldt. På Nationalmuseet overflyttes løbende alle fotografiske negativer på base af cellulosenitrat til et særligt, klimastyret arkivrum i Brede. Her tilstræbes det at holde temperaturen så lav som muligt, uden direkte at bruge energi på at køle luften. Arkivets temperatur afspejler i store træk udetemperaturen året rundt. På andre institutioner, hvor der opbevares betydeligt større mængder filmmaterialer, benyttes ligefrem kølebokse. Et eksempel er Det Danske Filminstituts arkiv i Glostrup, hvor cirka spillefilm på celluloseacetat-base opbevares nedkølet til henholdsvis 5 C og -5 C, alt efter materialets stand. Temperaturen i og omkring en genstand har også en direkte fysisk indflydelse på materialets tilstand. Ud over eksempler med smeltende moderne kunstværker udført i chokolade eller margarine er en lang række andre materialetyper følsomme for høje temperaturpåvirkninger, eller endda bare længere tids ophold i moderat temperatur. Det kan dreje sig om voksfigurer eller genstande indeholdende asfaltmaterialet bitu- Fig. 3. Grammofonplade af polyvinylklorid ( vinyl eller PVC). Pladen er bulet efter kortvarigt at have været udsat for varme. Denne skade lader sig kun vanskeligt udbedre, med stor risiko for at forringe pladens lyd. Foto: Morten Ryhl- Svendsen. Gramophone record of polyvinyl chloride ( vinyl or PVC).The record has been deformed by brief exposure to heat.this damage can only be repaired with difficulty, and at great risk of impairing the sound of the record. Fig. 4. Konserveringen af alterbilledet fra Gierslev Kirke. I nærbilledet ses, hvorledes malingslaget flagede op, da billedet blev anbragt i værkstedet, hvor den relative fugtighed var lavere end i kirken. Det var nødvendigt at udføre konserveringsarbejdet i et klimatelt, hvor fugtigheden kunne holdes høj. The conservation of the altarpiece from Gierslev Church. In the close-up we see how the paint layer flaked when the picture was brought to the workshop, where the relative humidity was lower than in the church. It was necessary to do the conservation work in an air-conditioned tent where the humidity could be kept high. 104 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

5 Fig. 5. Udtørringsskader i træ. Øverst ses soklen til døbefonten i Løgumkloster Kirke, udført i massivt træ. Fordi soklens træblok er centreret omkring træets kerne, revner træet ved udtørring. Foto: Karin Vestergaard. Nederst ses en låge fra Vridsted Kirke.Træpladen har siddet i spænd i lågens ramme, under påvirkning af for lav relativ fugtighed. Herved er lågen flækket, da træet trak sig sammen. Foto: Karl Søndergaard Nielsen. Drying damage in wood.above we see the solid-wood base of the font in Løgumkloster Church. Because the wooden block of the base centres on the core of the wood, the wood cracks on drying. Below we see a panel from Vridsted Church. The wooden board was held under tension by the frame at low relative humidity.thus the panel split when the wood contracted. men. Et andet velkendt eksempel er vinyl - grammofonplader, der vil deformeres til uspillelighed, hvis blot de efterlades i direkte sol eller nær en anden varmekilde. Disse materialer bør alle opbevares køligt. Men oftest finder man ved klimatisering af et museum et kompromis imellem menneskers krav til komfort og genstandenes fysiske krav. Resultatet af dette bliver som regel en temperatur, der først og fremmest er behagelig for publikum og personale, det vil sige omkring 20 C. Mennesker er derimod normalt meget lidt følsomme over for ændringer i luftens relative fugtighed, hvorfor fugtniveauet primært kan tilpasses genstandenes behov ved klimatisering. Rent konkret udmønter det sig ofte i en relativ fugtighed på omkring 55%. Problemet med dette er bare, at materialernes verden ofte er meget mere kompliceret, end dette enkle klimakompromis giver udtryk for. Mange genstande kræver, for at opnå optimal holdbarhed, helt specifikke opbevaringsforhold, enten på grund af materialesammensætningen eller på grund af genstandens tidligere historie. At identificere disse materialer og at udspecificere deres specielle krav er en af de centrale opgaver i præventiv konservering. Generelt gælder det, at en genstand i rent fysisk forstand er mest spændingsfri ved det klima, hvori den blev skabt. Dette giver nogle overraskende anbefalinger: En tand vokser i 37 C og 100% relativ fugtighed, nemlig i munden. Ud fra et rent fysisk synspunkt burde elfenben derfor fremover opbevares mest sikkert i dette klima. Undersøgelser har vist, at tænder har en stigende tendens til at knække, når den relative fugtighed sænkes, og kommer man under 40%, er risikoen ret høj. Der er dog andre komplikationer ved opbevaring i 100% fugtighed, herunder faren for mugvækst. Et eksempel på en genstand, der havde tilpasset sig sine helt særegne klimatiske omstændigheder, fandtes i Gierslev Kirke ved Holbæk for cirka ti år siden. Her befandt alterbilledet sig i et meget fugtigt miljø, placeret lige foran et alter udført i en porøs sten, sat direkte på jorden. Den relative fugtighed var ofte omkring 90%, og sjældent under 75%. Maleriet var i olie på træ. Oliemaling hærder meget langsomt, det tager cirka 100 år for malingen at nå sin endelige fysiske styrke og stivhed. Malingens underlag, træbunden, var også meget fugtig, så fugtig, at der var svampevækst på træet. Maleriet blev overført til National- PRÆVENTIV KONSERVERING 105

6 museets Bevaringsafdelings klimastyrede værksted i Brede, omsvøbt med plastic for at forsinke udtørring. Alligevel slog malingslaget op i flager, efterhånden som det underliggende træ tørrede ind. Flagerne måtte efterfølgende fastgøres af en konservator, halvt indkapslet i et fugtigt klimatelt. Helt overordnet har den relative fugtighed betydning for materialenedbrydning, både af fysisk, kemisk og biologisk karakter. Stort set alle organiske materialer absorberer vand fra luften, når luftens fugtindhold stiger, og afgiver det igen, når luftens fugtindhold sænkes. Dette betyder, at materialet ændrer dimensioner, således at tørre materialer fylder mindre end mere fugtige. Udsættes eksempelvis et stykke møbeltræ for ekstreme fugtsvingninger, samtidig med at det sidder fastfikseret i møblet, opbygges der spændinger, der er stærke nok til at bryde materialet itu. Om vinteren, hvor der kan blive ekstremt tørt indendørs, er kraftige revner i massivt træ, eller ligefrem brud, helt almindelige. Materialer, der består af flere tynde, forskellige lag, er særligt udsatte for udtørringsskader, da lagene kan arbejde i forskellige retninger og hastigheder. Fineret træ eller bemalede overflader kan på den måde skades ganske kraftigt. Den relative fugtighed har betydning for de kemiske nedbrydningsprocesser, fordi mange af disse er afhængige af tilstedeværelse af vand. Dette inkluderer f.eks. de førnævnte syredannelser i filmstrimler, hvor fugten sammen med temperaturen og surhedsgraden bestemmer nedbrydningens hastighed. Selv ved kold opbevaring af film og fotografisk materiale skal den relative fugtighed stadig holdes lav, på 50% eller derunder. Endelig har fugtigheden også indflydelse på vækstbetingelser for mikroorganismer, der kræver en vis mængde fugt for at kunne spire og udbrede sig. Mug og skimmelsvamp er eksempler på dette, og sådanne angreb på organiske materialer som f.eks. papir og læder i bøger kan opløse materialet fuldstændigt. Også større skadedyr er afhængige af fugt. Sølvkræ, som kendes fra de fleste hjem, kan kun leve og formere sig ved en relativ fugtighed over 75-80%. Sølvkræ lever blandt andet af cellulose og er kendte for eksempelvis at spise papir. På baggrund af alt dette ønsker man at styre den relative fugtighed i museumsbygninger. Det kan gøres på mange måder. Mekanisk er det muligt simpelthen Fig. 6.To eksempler på biologisk nedbrydning. Øverst ses mugvækst på sengetøj, der har været opbevaret fugtigt. Fra Frilandsmuseet. Foto: Maj Ringgård Nederst ses et eksempel på sølvfisks fortæring af papir. Fødselsminde fra Frilandsmuseet. Foto: Roberto Fortuna. Two examples of biological deterioration. Above, mould growth on bed linen that was stored in a damp room. From the Open Air Museum. Below, an example of paper eaten by silverfish. Birth memorial from the Open Air Museum. 106 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

7 Fig. 7. Princippet i conservation heating. Udeklimaet (tynd streg) varierer imellem kold vinter og varm sommer, fra meget fugtig vinterluft til moderat fugtig sommerluft.ved at hæve temperaturen nogle få grader inden døre fås en stabil indendørs relativ fugt omkring 60% (tyk streg). Tegning:Tim Padfield. The principle of conservation heating.the outside climate (thin line) varies between cold winter and hot summer, from very humid winter air to moderately humid summer air. By raising the temperature a few degrees indoors, one gets a stable indoor relative humidity around 60% (thick line). at tilføje eller fjerne vanddamp fra luften, ved at benytte be- og affugtere alene, eller i forbindelse med bygningens ventilationsanlæg. Nationalmuseets Egtmonthal, der huser museets store særudstillinger, har eksempelvis ventilation igennem kanaler fra et anlæg i kælderen. Denne styring er suppleret ved spray af ultrafine vanddråber ud i hallens luft fra dyser placeret under loftet. En vigtig gevinst ved denne befugtningsmetode er, at luften samtidig afkøles, når vanddråberne fordamper. En anden fugtreguleringsmetode er at tilpasse temperaturen efter det absolutte fugtindhold, så den relative fugtighed holdes konstant. Denne metode kaldes almindeligvis conservation heating og er meget velegnet til bygninger, hvori der sjældent færdes mennesker. Dette gør det muligt at bruge temperaturstyringen ud over de snævre grænser, der findes for menneskers velbefindende. Conservation heating princippet er benyttet i Brede Hovedbygning. Huset, der er opført i 1795, blev i begyndelsen af 1970 erne gennemrestaureret og står nu med udsmykning og møbler som en velhaverbolig fra slutningen af 1700-tallet. Da huset skulle åbnes efter restaureringen i 1974, var der projekteret med et avanceret airconditionanlæg, der skulle holde den relative fugtighed konstant, ved 18 C. Derved var der brug for et anlæg, der både kunne varme op om vinteren og køle om sommeren samt be- og affugte luften, alt efter behov. Dette anlæg viste sig ved nærmere eftertanke at være noget overkompliceret til opgaven, og endvidere ret energikrævende. I en bygning som Brede Hovedbygning, hvor den menneskelige aktivitet er reduceret til et minimum, stammer stort set al fugt i indeluften fra udeluft, der siver ind i bygningen.alt andet lige vil bygningen, hvis den er uopvarmet, stå med et indeklima, der afspejler udeklimaet. Det vil sige, at der om vinteren stort set er lige så koldt indenfor som udenfor, og om sommeren stort set lige så varmt inde som ude. Ligeledes vil luften inden døre mere eller mindre have samme høje relative fug- PRÆVENTIV KONSERVERING 107

8 tighed som udeluften, året rundt.ved at opvarme indeluften nogle få grader opnås et moderat, acceptabelt fugtniveau under cirka 65%, som man antager er den nedre grænse for skimmelvækst. Så i stedet for at forsøge at holde en konstant indetemperatur, forsøges det nu konstant at holde temperaturen mellem 5-8 C over middeltemperaturen udenfor. Dette betyder paradoksalt nok, at der selv midt på sommeren er behov for en let opvarmning. Dette er dog ikke så energisløsende som det umiddelbart lyder, idet solopvarmning af bygningens ydre hjælper gratis med her. Desuden kan man nøjes med få graders varme midt på vinteren, hvorfor bygningens energiregnskab på årsplan stadigvæk er lavt. Lys er den mest skadevoldende klimafaktor i museumsmiljøet overhovedet. Lys nedbryder alle organiske materialer. Det synlige tegn på dette er, at farver udbleges, det ved enhver, der har ladet sit vasketøj hænge for længe udendørs midt om sommeren. Men lysnedbrydning svækker også materialers styrke. Når genstande pludselig går itu ved almindelig håndtering, kan den egentlige årsag til skaden være et langvarigt ophold i stærkt lys. Et eksempel på styring af lys, ud fra bevaringsmæssige hensyn, findes ligeledes i Brede Hovedbygning. Hovedbygningen er åben for publikum i sommerhalvåret ved et par ugentlige omvisninger. Men i langt størstedelen af tiden står bygningen ubesøgt hen, og et af de største bevaringsmæssige indgreb i bygningens indeklima har derfor været at afskærme for det sollys, der ellers ville falde ind i husets rum uden for åbningstiden. De store, smukke vinduespartier tillader generøse mængder af lys at komme ind i stuerne, og dette er naturligvis en del af oplevelsen, som gæsterne får ved at bevæge sig rundt i bygningen. Men da sollyset vil udblege farver i tekstiler, billeder og tapeter inde i bygningen, er Hovedbygningens vinduer i stueetagen altid skoddet til uden for åbningstid, mens første sals vinduer har rullegardiner.ydermere er sæder, ryglæn og andre sarte møbeldele beskyttet med stofdækkener i vinterhalvåret. Ud over at beskytte for lysudblegning beskytter dette også møblerne mod tilsmudsning. Balancen mellem belysning og bevaring kan være årsag til diskussion mellem konservatoren, der af bevaringsmæssige hensyn gerne vil holde lysniveauerne i udstillingen så lave som muligt, og udstillingsarkitekten, som ud fra æstetiske hensyn helst vil fremhæve genstandene med kraftige spotlys. Hvorom alting er, slider vi på genstandene ved at udstille dem. Det gælder om at få det største visuelle indtryk ved brug af mindst muligt lys. Med en gradvis tilvænning af øjet til lavere lysniveauer, imens man bevæger sig fra museets indgang og ind imod udstillingsområderne, er det muligt at snyde øjet og hjernen til at tro, at der er mere lys, end der faktisk er. Et konkret eksempel på, hvordan man når et kompromis imellem belysning og bevaring, er udstillingen af den røde fjerdragt, som i dag indleder udstillingen Jordens Folk i Etnografisk Samling på Nationalmuseet. Denne kappe, som stammer fra 1600-tallets tupinambaer-indianere i Brasilien, består blandt andet af røde ibis- og arafjer. Fjerkappen kommer oprindelig fra Kunstkammerets samling. Under udstillingens opbygning blev Bevaringsafdelingen spurgt om, hvor lysægte dette materiale er, og hvad det højst tilladelige lysniveau kunne blive. For at undersøge dette fik vi fat i en lignende rød fjer fra Zoologisk 108 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

9 Fig. 8. Interiør fra Brede Hovedbygning. Øverst et blik mod vinduet i kabinettet i stueetagen.til venstre, som besøgende vil opleve det, med vinduet og møblerne fri.til højre ses det samme sted om vinteren, hvor der er lukket.vinduet er skoddet til for at holde sollyset ude, og møblernes tekstil er dækket over med stof. Nederst ser vi frøken Justines soveværelse, igen som gæster vil se det, og uden for åbningstid. Foto: Ole Woldbye (sommer) og Roberto Fortuna (vinter). Interior views in Brede Manor.Above, a view towards the window in a small room on the ground floor. Left, as the visitor will see it, with the window clear and the furniture exposed. Right, the same place in the winter, when it is closed.the window is shuttered to keep sunlight out, and the furniture is covered with cloth. Below we see Miss Justine s bedroom, again as the guests will see it, and then outside opening hours. Have, til en sammenlignende test. Denne fjer blev udsat for en standardtest fra tekstilindustrien, der bestemmer lysbestandighed. I denne test belyses prøvematerialet kraftigt sammen med en række standardprøver af blåtfarvet stof. Disse standardprøver er meget veldefinerede i deres lysægthed, og det viste sig, at fje- PRÆVENTIV KONSERVERING 109

10 ren havde en lysægthed svarende til de bedste af de traditionelle tekstilfarvestoffer. Under de nuværende lysforhold betyder det, at fjerene vil bleges målbart i løbet af 30 år. Om dette er acceptabelt, er en etisk diskussion, ikke en naturvidenskabelig.at fjerene vil bleges ud, er et faktum. Der er ingen form for bevaringsindsats bortset fra at opbevare dragten i en mørk skuffe der kan standse denne type nedbrydning. Endelig er der i selve luften et potentiale for nedbrydning på grund af luftens indhold af forskellige stoffer. Luftens ilt, der er en livsnødvendighed for mennesker og dyr, indgår i kemiske forbindelser som eksempelvis rustkorrosion af jern. Ozon, der findes både naturligt og som forureningsstof, angriber eksempelvis gummi og får materialet til at smuldre. I meget specielle tilfælde, hvor meget betydningsfulde kunst- eller kulturgenstande ønskes givet den maksimale beskyttelse, bruges det at indkapsle genstandene i beskyttende atmosfærer altså iltfrit. Således er det originale dokument med den amerikanske uafhængighedserklæring udstillet i en kasse med helium tilsat vanddamp. Kassen er af metal og glas, og så tæt, at den kun skal efterfyldes med ny helium med årtiers mellemrum. I museer har vi indkapslet mange af genstandene i montrer, blandt andet for at beskytte mod tyveri og hærværk. Desuden er museumsmontrer et godt værn mod støv. Støv er en forureningsform, der umiddelbart kan forstås; det kan ses, hvis en genstands overflade er snavset, og visse partikeltyper kan endvidere danne en klæbrig film på genstandes overflader. I de bygningsområder, hvor Nationalmuseet har mekaniske ventilationsanlæg, indgår partikelfiltrering som en del af anlægget. Men hvor ventilationsanlægget først og fremmest filtrerer den udeluft, der skal ind i bygningen, findes en anden stor støvkilde allerede inde i Fig. 9.Test af en rød fjers lysægthed. De blå tekstilstrimler er hver indfarvet med et farvestof, med en veldefineret lysægthed. Det øverste af fjer og tekstiler har været dækket til under testen, og har derfor materialernes originale farve. Den midterste stribe antyder området for lyspåvirkningen. Det kan lige akkurat anes, at fjeren begynder at tabe farve, sammen med tekstilet til venstre, der indeholder det mest lysægte af de viste standardfarvestoffer. Foto: Morten Ryhl- Svendsen. Billedet til højre viser fjerkappen i udstillingen Jordens Folk, Nationalmuseet. Foto: Jesper Nørgaard Weng. Test of the lightfastness of a red feather. Each of the blue textile strips is coloured with a dye of well defined lightfastness.the top of the feather and textiles have been covered during the test, and therefore have the original colour of the materials.the middle strip indicates the area affected by light. One can just make out that the feather begins to lose colour along with the textile to the left, which contains the most lightfast of the standard dyes shown.the picture on the right shows the feather mantle on display. From the exhibition Peoples of the Earth, National Museum of Denmark. 110 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

11 Fig. 10. Geværkugle af bly fra Hammershus, 1600-tallet. Kuglen er efter få års udstilling i en montre med indvendige træplader blevet dækket af hvid korrosion. Korrosionen er basisk blykarbonat, som opstår ved en reaktion imellem blyet, eddikesyre afdunstet fra træpladerne, og luftens kuldioxid. Hvis korrosionsangrebet fortsætter, vil det fortære kuglen helt. Fra Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet. Foto: Birthe Gottlieb. Lead musket ball from Hammershus, 17th century. After a few years on display in a case with wooden boards on the inside, the ball has been covered with white corrosion. The corrosion is basic lead carbonate, which arises from a reaction between the lead, acetic acid emitted by the wooden boards, and the carbon dioxide in the air. If the corrosion attack continues it will completely destroy the ball. From the Medieval and Renaissance Department, National Museum. museet, nemlig personale og gæster. Fra vores tøj afgives konstant støvfibre, når vi bevæger os rundt, og desuden afgiver et menneske små mængder hår og hudflager. Endelig bringer vi under vore skosåler grus og lignende med ind udefra. Men ved at lukke ting inde i et lille, næsten lufttæt rum, kan man samtidig helt uforvarende komme til at skabe et særskilt mikroklima, med ugunstige forhold for de udstillede genstande indeni til følge helt som i de før omtalte filmdåser. Lufttætte montrer holder på aktive gasser, som er afdunstet fra genstandene og fra de materialer, som montrerne er udført af. Afdunstning af kemiske forbindelser fra byggematerialer kan give et dårligt indeklima, for mennesker såvel som for museumsgenstande. Er der eksempelvis afdunstning fra maling eller spånplader i en montre, kan der ophobes høje koncentrationer af disse luftforureningsstoffer inde i de tætte montrer. Dette kan give sig til udtryk som korrosion på metalgenstande, udblegning af fotografier, eller det kan igangsætte saltudblomstringer på kalkholdige materialer. Nedbrydningsmæssigt er det især organiske syrer afdunstet fra træplader, der kan virke korroderende. Den sørgelige kendsgerning her er, at denne korrosive virkning af træ har været kendt i århundreder, men både på grund af æstetiske og økonomiske synspunkter benyttes træprodukter stadig i stor stil til udstillingsopbygning. Som kompromis kan der udføres diverse tiltag, der mindsker eller forhindrer afdunstningen fra byggematerialer, eksempelvis forsegling af overflader med en uigennemtrængelig film. Men det er klart, at den bedste præventive konserveringsløsning for problemet vil være helt at undgå at bruge byggematerialer, der afgasser skadelige stoffer. Ud fra den erkendelse arbejder vi på Nationalmuseet hen imod, at alle byg- PRÆVENTIV KONSERVERING 111

12 Fig. 11. Systemmontre fra Danmarkshistorier. De grå plader består af træfiberplade beklædt med en tæt polyesterfilm, hvilket stopper afdunstningen fra træpladen. Til hylder og podier inde i montren er der udelukkende brugt uskadelige materialer, metal, glas, sten, tegl og den omtalte, indkapslede træfiberplade. Foto: René Riis. Display case from the exhibition Stories of Denmark.The grey boards are wood fibre boards with airtight polyester film, which stops the emissions from the wooden board. For shelves and stands inside the case only safe materials have been used metal, glass, stone, tiles and the above-mentioned encased fibre board. gematerialer, der benyttes til opbygning af udstillinger, herunder montrer, hylder, podier og lignende, som museumsgenstande skal placeres tæt ved eller på, skal godkendes via en såkaldt emissionstest en test for afdunstning. Nationalmuseets seneste permanente udstilling, Danmarkshistorier, indeholder 106 montrer, der alle blev fremstillet specielt til denne nye udstilling. Disse montrer er fremstillet af glasruder og laminerede træfiberplader, holdt sammen i en aluminiumsramme. Da træ, der jo er hovedbestanddelen af møbelplade, afdunster organiske syrer i små mængder, var det nødvendigt at holde afdunstningen fra 112 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

13 Måling af indeklima Det er de selv samme materialeegenskaber, der gør genstande sårbare for klimapåvirkning, som gør, at vi kan måle indeklimaet. De fleste museumsgæster kender termohygrografen, det sagte tikkende instrument, der diskret står i et hjørne og registrerer svingningerne i temperatur og luftfugtighed. Instrumentet består A dels af et hygrometer, der viser luftens relative luftfugtighed, og et termometer. Hygrometeret virker ved, at et bundt hår trækker sig sammen eller strækker sig ud, når den relative fugt ændres. Hårene trækker så i en viser, der har en blækpen placeret i spidsen. Denne pen tegner en kurve på et stykke papir, der er sat fast på en langsomt roterende tromle.termometeret er af bimetal-typen, hvor en spiral udført af to sammenlimede strimler af forskellige metaller vil trække sig sammen eller rulle sig ud, i takt med at temperaturen ændrer sig. Også denne spiral påvirker en viser. Som så mange andre steder er man med klimamåling i dag efterhånden gået helt over til digitalt udstyr.ved større måleopgaver vil man typisk bruge elektroniske klimafølere, der evt. kan forbindes B til centrale computeriserede styringssystemer i bygningen. Herved fås, ud over den direkte aflæsning af klimaet, også mulighed for videre statistisk behandling af måledata. Men de traditionelle, gamle mekaniske instrumenter bør ikke glemmes helt, idet de ofte er præcisionsinstrumenter, der giver meget pålidelige målinger. På billede A C ses en termohygrograf tillige med en moderne batteridrevet temperatur- og fugtmåler. På nærbillederne ses termohygrografens centrale dele: hårhygrometeret (B) og bi-metaltermometeret (C). Foto: Morten Ryhl- Svendsen. PRÆVENTIV KONSERVERING 113

14 de benyttede plader tilbage ved at laminere pladerne med en tæt folie. Den benyttede plastfolie havde samtidig den farve og overflade, som ønskedes i montrerne, således at det var unødvendigt at male indersiden yderligere. Bevaringsafdelingens laboratorium fik en plade til undersøgelse og fandt, at der ikke blev afgivet organisk syre i målbare mængder, så længe pladens overfladefilm var ubrudt. Dette blev der efterfølgende taget hensyn til, således at både kanter og flader er beklædt med folien. De steder, hvor det har været nødvendigt at bore et hul i en plade, f.eks. for at montere en genstand, er der sørget for at beslagene eller skruen lukker hullet tæt igen. Alle indvendige hylder og podier blev ligeledes udført i materialer, hvorom det vides, at de ikke afdunster nogen skadelige stoffer, nemlig metal, glas, tegl og stenplader. Det har ikke altid været muligt til fulde at opfylde kravet om kun at konstruere museumsmontrer i helt afdunstningsfri materialer. Der kan være modstridende krav om materialer af rent æstetisk art, eller materialeprisen kan være afgørende. Endelig findes der jo museumsgenstande, der selv afdunster skadelige stoffer.vi nævnte tidligere de ustabile plasttyper, men også trægenstande, eller ting der er behandlet med diverse konserveringsmidler, kan være problematiske. I den store særudstilling i 2003, Sejrens Triumf, har flere af disse faktorer netop været gældende. Som alternativ til idealet med den tætte og kemisk stabile montrekonstruktion tog vi i stedet for aktiv ventilation af montrerne i brug. Ved montering af individuelle ventilatorer med støvfiltre blev hver enkelt montre ventileret i et omfang, der svarer til cirka et luftskifte i timen, med den rene, klimatiserede luft fra Egtmonthallen. En udbredt opfattelse af præventiv konservering er, at sikrer man sig gode magasinforhold, dvs. et tæt tag, sollysafskærmning og ingen musehuller, så er alt vel. Men præventiv konservering er meget mere. Det er et bevaringskoncept, hvor alle processer og arbejdsgange omkring en samling genstande nøje er tilpasset, så de hver især yder et minimum af slid på samlingen, og i det hele taget griber mindst muligt ind i materialernes fysiske tilstand. Der forskes meget i materialers klimakrav og i nedbrydningsmekanismer. Lige så vigtigt er det at udvikle og designe morgendagens museeumsbygninger, således at de fra starten yder de bedste opbevaringsforhold. Vi vil gerne rette opmærksomheden mod de oplagte og simple, men effektive muligheder, der ligger i at udnytte byggematerialernes egenskaber ved klimakontrol. I stedet for at konstruere komplicerede glashusstrukturer med drivhusagtige indeklimaer, der derefter kræver endnu mere komplicerede airconditionanlæg, vil bygninger udført i materialer med stor fugtbuffer- og varmekapacitet være ideelle til museumsbrug. Den ideelle museumsbygning er, fra et fysisk synspunkt, konstrueret således, at indeklimaet lever med bygningen i stedet for konstant at skulle modarbejde den. På Bevaringsafdelingen har vi i de seneste år rådgivet både ved omdannelse af eksisterende bygninger til museums- og arkivbrug, og ved nybyggeri. I flere tilfælde er udtjente bunkersanlæg eller andre militære bygninger blevet omdannet til museumsmagasiner, blandt andet for Tøjhusmuseet. Her har man kunnet drage nytte af disse bygningers store masse, der sikrer en næsten konstant, kølig temperatur året rundt. Suppleret med enkel, mekanisk affugtning giver dette velegnede magasinforhold. I for- 114 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

15 bindelse med Københavns Universitets nybygning på Amager skal Det Arnamagnæanske Instituts samling af middelalderhåndskrifter flytte til en nybygget arkivboks. Bevaringsafdelingen har i den forbindelse rådgivet om en arkivløsning, hvor et boksrum udført i en tung, isoleret betonkonstruktion sikrer en kølig temperatur sommer og vinter. Indvendig er boksen beklædt med et fugtstabiliserende byggemateriale (gasbeton), der sikrer en stabil relativ fugtighed året rundt. Det er vort håb, at opmærksomheden vil blive rettet imod disse lavteknologiske, men effektive og energivenlige byggemåder, når det gælder fremtidige museums- og arkivprojekter. Litteratur Ole Alkærsig, Jan Garff og Morten Lundbæk (red.): Bevaringshåndbogen. Statens Museumsnævn & Christian Ejlers Forlag, København, Monika Fjæstad (red.):tidens Tand, Förebyggande Konservering. Riksankikvarieämbetet, Stockholm, Garry Thomson: The Museum Environment. (2nd ed.) Butterworth-Heineman, London, 1986 ICOM s Committee for Conservation Triennial Meeting Preprints indeholder løbende en række artikler fra arbejdsgruppen Preventive Conservation. De seneste kongresberetninger er udgivet i forbindelse med kongresserne i København 1984, Sydney 1987, Dresden 1990, Washington DC 1993, Edinburgh 1996, Lyon 1999 og Rio de Janeiro Nationalmuseets Bevaringsafdelings hjemmeside indeholder adskillige artikler, der grundigt omhandler de materialer og emner, som vi kun kort har kunnet beskrive i denne tekst: SUMMARY Preventive conservation prevention is better than cure The preservation of ancient relics requires both durable materials and a suitable environment.the definition of a suitable environment is not so simple.the three thousand year old wall paintings of Nefertari s tomb in Egypt survived in a high temperature, about 28 o C, and a low relative humidity, about 40%.The clothes of the nearly contemporaneous Egtved girl were preserved in a cool climate, averaging 8 o C, and in an oxygen-free, waterlogged environment. Nefertari s tomb has deteriorated rapidly since its discovery in 1904, and some of the deterioration is certainly due to attempts to improve the climate. Preventive conservation is the science of defining, and then implementing, a good environment for museum objects on display, in storage and in historic structures with limited possibilities for climate control. Mere enclosure is not enough to ensure durability. Movie films made from the unstable plastics cellulose nitrate and cellulose acetate decay faster in their cans, because the products of their deterioration are acid gases, which accumulate in the confined space and accelerate the reaction that produces them.these reactions also depend on the available water, and on the temperature. A rule of PRÆVENTIV KONSERVERING 115

16 thumb predicts that the rate of chemical reactions doubles for a temperature rise of ten degrees Celsius. Cellulose nitrate film in the National Museum is therefore kept in an archive in which the temperature more or less follows the outside temperature. Other institutions with larger collections of these materials use cold storage facilities. The relative humidity of air is a measure of the potential of water vapour to enter into chemical reactions. A high relative humidity accelerates chemical deterioration processes and also allows fungi and pests to grow and spread. Nearly all organic materials absorb and emit water vapour as the relative humidity changes.these hygroscopic materials will suffer physical damage as the materials change dimension with the changing water content. However, there is no ideal relative humidity for a museum collection. Artifacts that have matured in a very humid climate will suffer when brought into a drier, but still moderate climate. A notable example is the altarpiece in oil on wood, mounted against a water-saturated altar of porous stone in Gierslev Church.When it was transferred to the more moderate climate of the museum s conservation workshop the paint layer flaked because of shrinkage of the wooden support. The ideal climate for conservation is often uncomfortable for humans. Generally we aim for a temperature that is the coolest that people can accept and a relative humidity that is optimized for the museum collection, because people are rather insensitive to humidity. However, in heritage buildings not constantly inhabited by people, it can prove beneficial to lower the temperature. In the conservation heating model, temperature in a building is kept only 5-8 o C over ambient all year. In this way the indoor relative humidity is kept at a moderate level, and the consumption of energy is kept low. Light is the most damaging factor in the indoor environment, all the more serious because it causes slow, but irreversible change. Light causes fading of dyes, and causes materials to lose strength. Covering objects to protect them from light when not in use is a good approach to preserving objects in their original state as long as possible.this is done in Brede Manor, which, when not open for guided tours, always has the window shutters closed. During the winter the furniture and pictures are covered. In permanent exhibitions, however, light must be accepted.the light intensity must be regulated to a compromise between the durability of the materials and what is required for the proper display of the objects.the lightfastness of materials can be tested by the textile industry blue-wool-standard test. In the case of a 17th century South American feather coat, which is displayed in the National Museum s People of the Earth exhibition, a new feather, similar to the original, was found to reach a just noticeable degree of fading after an exposure corresponding to 30 years in the current exhibition light. Most museum objects are enclosed in display cases, for protection against thieves and dust. However, if display materials themselves gives off harmful compounds to the air, these airtight cases may actually promote decay rather than prevent it. Organic acids emitted from wood will cause corrosion of some metals.the ideal preventive measure is to use only non-emissive materials for display construction. In the case of the new exhibition Stories of Denmark the interior surfaces of the display cases were coated with a polyester film, 116 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

17 which was found by laboratory tests to prevent any measurable emission of organic acids from the wood fibre within the boards. In special cases, with selfpolluting objects within the display cases, forced ventilation of the case can be another solution to the problem. To sum up, a clean environment at 18 o C or lower, with a relative humidity around 55%, suits most mixed collections. Buildings with a large thermal and moisture inertia are well suited to museum display, though modern trends are towards lighter constructions with far too much light. Heavy building types like old military fortresses have successfully been converted into museum stores, providing excellent storage conditions when dehumidified. A new archive for the Arnamagnæan Collection of the University of Copenhagen is built in concrete, covered inside with a porous moisture-absorbent mineral tile. A combination of conservation heating and the humidity-buffering construction ensures optimal storage conditions for the collection.we hope that such simple but efficient building concepts will be adopted by museum architects. PRÆVENTIV KONSERVERING 117

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter

Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter Plast og PVC i Den Gamle Bys 1974-kvarter Af Bodil Klarskov Larsen og Gitte Sørig Thomsen De mange ting og sager, der bruges i 1974-kvarterets udstillinger, er ofte lavet i et materiale, som stiller nye

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine

Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine Som konservator er man meget optaget af at mindske eksponering af museumsgenstande og interiør til partikelforurening, fordi især de meget fine partikler er meget tilsmudsende, og er svære at fjerne igen.

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG

Nye fjernvarmesystemer. Svend Svendsen DTU BYG Nye fjernvarmesystemer Svend Svendsen DTU BYG ss@byg.dtu.dk 22611854 Fjernvarme i EnergyLab Nordhavn - mine aktiviteter Fleksibel rumvarme i nye etageboliger med gulvvarme: Gulvvarme kan afbrydes i mange

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION

INDHOLD / CONTENT BORDE / OFFICE TABLES / STORAGES SHELVES / MIRRORS SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION S E A S I D E C O L L E C T I O N SIKKERHED / GODKENDELSER / SAFETY / AUTHORISATION INDHOLD / CONTENT FASCINATIONEN AF DET SIMPLE SOMMERHUSLIV, HAVET, SANDET OG FYRRETRÆERNE ER MØBELDESIGNER SØREN RØRBÆKS

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Indledende reflektioner. Find Jacob! Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed

Indledende reflektioner. Find Jacob! Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed Indledende reflektioner. Hvordan sikres et godt indeklima på trods af EU s skærpede energikrav? Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers komfort og sundhed Geo Clausen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Fugt i træskeletvægge

Fugt i træskeletvægge Fugt i træskeletvægge - Korttidsmålinger og tilstanden efter 20 år SBI-MEDDELELSE 131 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 2000 Fugt i træskeletvægge - Korttidsmålinger og tilstanden efter 20 år Tove Andersen

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion

AvantGuard. Redefinering af anti-korrosion AvantGuard Redefinering af anti-korrosion Tre metoder til at beskytte mod korrosion Jern er det mest udbredte konstruktionsmateriale i verden. Desværre reagerer jern spontant, når det udsættes for atmosfæriske

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Light and wellbeing in hospitals

Light and wellbeing in hospitals Light and wellbeing in hospitals - A balance between the necessary daylight and the necessary artificial light 22.11.11. Carlo Volf, MAA Ph.D. stud. Arkitektskolen Aarhus carlo.volf@aarch.dk 1917-27 Gentofte

Læs mere

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Per Arnold Andersen Afdelingsleder, Arkitekt MAA Dagslys, Energi og Indeklima VELUX A/S Vi er skabt til et liv udendørs

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Huset fortæller. En historie i fire afsnit

Huset fortæller. En historie i fire afsnit Huset fortæller Thomas Bloch Ravn I 1974-kvarteret er der mange lejligheder og butikker. Men ingen steder fortæller vi om selve huset som bygning, hvad det består af, dets historie, og hvem der bor i huset

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection

Børnekollektionen. Indhold/Content. The Kids Collection KIDS COLLECTION Børnekollektionen Oliver Furniture`s børnekollektion er en charmerende samling af enkle, hvide og velfungerende møbler til designbevidste småfolk. Det poetiske univers fra voksenkollektionen

Læs mere

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG

VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG VERDENS FØRENDE I PROFESIONELLE SKRABERE AQUA PRODUKT KATALOG T H E M A N U FA C T U R E R O F TH E O N LY S CR AP E R F O R P R O F E S S I O N ALS SCRAPERS Om JBF JBF blev grundlagt omkring 1930, for

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Identifikation af fotografiske teknikker. Grylle Carstensen, Bevaringsafdelingen, Det Kongelige Bibliotek

Identifikation af fotografiske teknikker. Grylle Carstensen, Bevaringsafdelingen, Det Kongelige Bibliotek Grylle Carstensen, Bevaringsafdelingen, Det Kongelige Bibliotek Bevaringsafdelingen står for bevaringen af alle genstande på Det Kongelige Bibliotek Billedsamlingen tæller over 17 millioner billeder Hvad

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere