Præventiv konservering - at forebygge er bedre end at helbrede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præventiv konservering - at forebygge er bedre end at helbrede"

Transkript

1 Præventiv konservering - at forebygge er bedre end at helbrede Af Morten Ryhl-Svendsen og Tim Padfield Fig.1. Time Smoking a Picture,William Hogarth, 1761.Tiden, personificeret som en Dødens engel, sidder på resterne af en smuldrende statue og stirrer ind i et maleri. Hans le har gennemskåret lærredet, og piberøgen formørker langsomt maleriets motiv. Præventivt konserveringsarbejde går ud på at forhale eller standse nedbrydningen af museernes samlinger, hvad enten denne nedbrydning skyldes pludselige hændelser eller den langsomme tidens tand. Time Smoking a Picture,William Hogarth, 1761.Time, personified as an Angel of Death, sits on the remains of a crumbling statue as he stares sombrely into a painting.the idea behind preventive conservation work is to delay or stop the deterioration of museum collections, whether this deterioration is due to sudden events or the slow ravages of time. I 1904 blev den ægyptiske dronning Nefertaris gravkammer fundet og udgravet. Graven, der dateres til ca f.kr., ligger i Dronningernes Dal uden for Luxor.Ved åbningen af den rigt dekorerede grav blev det bemærket, at selvom visse dele af vægmalerierne var beskadiget af indsivende regnvand, var trods alt omkring to tredjedele af malerierne i meget god stand. Allerede i 1942, kun 38 år senere, var yderligere nedbrydning af vægmalerierne tydelig. Blandt andet flagede bemalingen og maleriernes underlag af, og kager af salte havde udkrystalliseret sig på væggenes overflade. Denne nedbrydning af gravens udsmykning fortsatte støt og jævnt igennem det tyvende århundrede, indtil en gennemgribende konservering blev igangsat i 1980 erne, ledet af det amerikanske Getty Conservation Institute. Ud fra fotografier fra udgravningen i 1904, og fra tiden op igennem århundredet, er det blevet anslået, at nedbrydningen af gravkammerets dekorationer næsten er fordoblet fra 1904 til Med andre ord, der har på under et århundrede fundet samme grad af ødelæggelse sted som i de første tre tusind år, gravkammeret har eksisteret. Baggrunden for dette skal findes i gravkammerets indeklima. Luxor er et varmt og tørt landområde, hvilket også afspejler sig inde i kammeret. I perioder, hvor det står lukket og uforstyrret, er de indvendige forhold omkring 29 C og 40% relativ fugtighed. Men hvis større grupper af mennesker besøger kammeret, stiger fugtindholdet i luften. Man antager også, at et forsøg på at forbedre klimaet ved at PRÆVENTIV KONSERVERING 101

2 Hvad er relativ fugtighed? Luften indeholder altid en vis mængde vanddamp.vandet tilføres fra nedbør og fordampning fra jorden og havet. Indendørs, i lukkede og forholdsvis tætte lokaler, kan der desuden komme en ekstra vandtilførsel fra mennesker og fra vores aktiviteter (eksempelvis udåndingsluft, madlavning, rengøring, bygningsrenovering), foruden fra byggematerialerne selv. Desuden kan man aktivt af- eller befugte indeluft maskinelt. Vanddampsindhold i luft angives gerne i gram pr. kubikmeter (g/m 3 ), dette kaldes også den absolutte fugtighed. Den maksimale koncentration af vanddamp er afhængig af temperaturen, således at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Forholdet imellem, hvor meget vanddamp luften i realiteten indeholder, og den mængde, som luften maksimalt kan rumme ved samme temperatur (mætningspunktet), kaldes den relative fugtighed. Relativ fugtighed betegnes gerne RF og angives i procent. I definitionen af relativ fugtighed findes forklaringen på, at indeklimaet ofte bliver meget tørt om vinteren. Udeluften indeholder, fordi den er kold, kun lidt vanddamp. Når den kolde vinterluft siver ind i en bygning og bliver opvarmet, kan luften pludselig indeholde meget mere vand. Derved falder den relative fugtighed, og værdier på 25% eller derunder er om vinteren ikke unormale i bygninger uden ekstra befugtning. bore huller i den massive yderdør til kammeret har haft den modsatte virkning. Det er denne ekstra fugt, der blev tilført gravkammerets indeluft, som forøger ødelæggelsernes hastighed ved aktivering af vandopløselige salte i væggene.var der ikke grebet ind i form af en begrænsning af antallet af besøgende, og i perioder ved helt at lukke kammeret for offentligheden, kunne den yderste konsekvens have været, at gravkammerets malerier var fuldstændig forsvundet. Eksemplet illustrerer vældig godt både behovet for præventiv konservering, og hvor vanskelig en proces denne forebyggende bevaring kan være. I princippet er det meget simpelt: I stedet for at lade en ting forfalde, derefter konservere den, lade den forfalde igen, så konservere den igen, osv., er kernen i præventiv konservering, at man ved at sikre museumsgenstande de optimale opbevarings- og udstillingsforhold kan begrænse eller helt modvirke fysisk og kemisk nedbrydning. Målet er at holde genstanden i sin oprindelige form og tilstand så længe som muligt, så aktive konserverings- eller restaureringsindgreb undgås. Enhver behandling, uanset hvor nænsomt og professionelt den end udføres, ændrer genstanden og dens fysiske sammensætning. Derved forringes genstandens autenticitet, og væsentlige oplysninger gemt i genstanden eller dens materialer går tabt. Konceptet for den præventive konservering omfatter, i videste omfang, kontrol med alle de faktorer, der virker omkring en genstand: klimaet, faren for skadedyrsangreb, risikoen for brand eller andre katastrofer, i udstillingsrum såvel 102 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

3 Fig. 2. Spillefilm på cellulosenitratbase. Filmmaterialets egen nedbrydning er så stærk, at rullen nærmest er smeltet sammen til en massiv klump, og æsken, som indeholdt filmen, er smuldret væk på grund af de afgivne sure gasser. Al den information, som filmrullen indeholdt, er gået uigenkaldeligt tabt, her er ingen konservering mulig. Foto: Morten Ryhl- Svendsen. Movie film on cellulose nitrate base.the deterioration of the material is so advanced that the roll has almost melted into a solid lump, and the box that contained the film has crumbled away because of the acidic gases emitted. All the information contained in the film roll has been irrevocably lost in this case no conservation is possible. som i museumsmagasiner. I denne artikel vil vi dog begrænse os til at beskrive de faktorer, der direkte relaterer sig til indeklimaet i en museumsbygning: temperaturen, luftens fugtighed, lyset samt luftens indhold af skadelige stoffer.vi vil, ved at tage udgangspunkt i nogle konkrete eksempler, vise, hvordan præventiv konservering i dag er integreret i Nationalmuseets arbejde. Man fandt ikke dronning Nefertaris mumie i gravkammeret. Men det er velkendt, at andre ægyptiske mumier er yderst velbevarede. Da dronning Nefertari blev begravet, var det bronzealder her i Danmark. I 1370 f. Kr blev Egtvedpigen begravet. Dette fund var, i lighed med en række andre fund fra lignende egekistebegravelser, meget velbevaret. Som ved de ægyptiske gravkamre skyldes dette det miljø, hvori kiste med indhold har været opbevaret i gravhøjen. Dog var den danske gravhøjs indre miljø det stik modsatte af det ægyptiske gravkammers. Da bonden gravede i Egtvedpigens gravhøj, strømmede vandet ud, hvor han drev spaden i jorden. Egekisten havde igennem årtusinderne været placeret i et køligt, vandmættet og iltfrit miljø, der har sikret bevaringen af både kisten og dens indhold. Nu skal man ikke ud fra disse to eksempler forledes til at tro, at emballagen er den vigtigste bevaringsfaktor.tværtimod kan en for tæt indpakning være altødelæggende. Moderne spillefilm har igennem tiden været fremstillet af forskellige typer plast, herunder cellulosenitrat og celluloseacetat. Disse plasttyper er ustabile, og de nedbrydes langsomt med dannelse af sure gasser. Pakning i mere eller mindre lufttætte dåser eller æsker, hvilket har været almindelig praksis i filmbranchen, holder den afdunstede gas fanget i dette lille rum, hvor de fremmer den videre nedbrydning af filmstrimlerne. Processen accelererer voldsomt i den stadig mere sure atmosfære. Nogle gange destruerer genstande sig selv, emballeret eller ej: Genstande udført i polyvinylklorid (PVC) er et eksempel på sådanne selvnedbrydende genstande. Denne type plast er tilsat blødgørere under fremstillingen. Blødgørere er stoffer, der sikrer materialet fleksibilitet. Med tiden vandrer blødgørerne frem til materialets overflade, hvor de danner et klistret lag, inden de meget langsomt fordamper. Denne proces sker uanset det omgivende miljøs tilstand. Samler man disse med mange andre observationer og erfaringer, kan man konstatere, at skal man bevare en samling af blandede genstande optimalt, uden en stor investering i meget avancerede klimastyrede omgivelser, er det bedste kompromis at opbevare og udstille samlingen i en for mennesker lidt kølig temperatur, omkring 18 C, og ved en relativ fugtighed på omkring 55%. Dette PRÆVENTIV KONSERVERING 103

4 er betydeligt under det danske udeklimas gennemsnitsfugtighed på cirka 75%.Vi diskuterer senere, hvordan dette unaturlige klima kan skabes på en pålidelig og billig måde. Ligeledes kan man konstatere, at ren luft i fri bevægelse er den bedste emballage for en blandet museumssamling. Men hvordan defineres en optimal luftkvalitet? Ud over stofferne ilt og kvælstof indeholder luft vanddamp. Endvidere spiller luftens temperatur en vigtig rolle.temperatur har indflydelse på hastigheden af materialers forfald, idet kemiske processer, alt andet lige, går stærkere, jo højere temperaturen er. Som tommerfingerregel antages det, at en kemisk reaktion fordobler sin hastighed, hver gang temperaturen stiger ti grader. Derfor kan der vindes megen levetid ved at opbevare ustabile materialer koldt. På Nationalmuseet overflyttes løbende alle fotografiske negativer på base af cellulosenitrat til et særligt, klimastyret arkivrum i Brede. Her tilstræbes det at holde temperaturen så lav som muligt, uden direkte at bruge energi på at køle luften. Arkivets temperatur afspejler i store træk udetemperaturen året rundt. På andre institutioner, hvor der opbevares betydeligt større mængder filmmaterialer, benyttes ligefrem kølebokse. Et eksempel er Det Danske Filminstituts arkiv i Glostrup, hvor cirka spillefilm på celluloseacetat-base opbevares nedkølet til henholdsvis 5 C og -5 C, alt efter materialets stand. Temperaturen i og omkring en genstand har også en direkte fysisk indflydelse på materialets tilstand. Ud over eksempler med smeltende moderne kunstværker udført i chokolade eller margarine er en lang række andre materialetyper følsomme for høje temperaturpåvirkninger, eller endda bare længere tids ophold i moderat temperatur. Det kan dreje sig om voksfigurer eller genstande indeholdende asfaltmaterialet bitu- Fig. 3. Grammofonplade af polyvinylklorid ( vinyl eller PVC). Pladen er bulet efter kortvarigt at have været udsat for varme. Denne skade lader sig kun vanskeligt udbedre, med stor risiko for at forringe pladens lyd. Foto: Morten Ryhl- Svendsen. Gramophone record of polyvinyl chloride ( vinyl or PVC).The record has been deformed by brief exposure to heat.this damage can only be repaired with difficulty, and at great risk of impairing the sound of the record. Fig. 4. Konserveringen af alterbilledet fra Gierslev Kirke. I nærbilledet ses, hvorledes malingslaget flagede op, da billedet blev anbragt i værkstedet, hvor den relative fugtighed var lavere end i kirken. Det var nødvendigt at udføre konserveringsarbejdet i et klimatelt, hvor fugtigheden kunne holdes høj. The conservation of the altarpiece from Gierslev Church. In the close-up we see how the paint layer flaked when the picture was brought to the workshop, where the relative humidity was lower than in the church. It was necessary to do the conservation work in an air-conditioned tent where the humidity could be kept high. 104 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

5 Fig. 5. Udtørringsskader i træ. Øverst ses soklen til døbefonten i Løgumkloster Kirke, udført i massivt træ. Fordi soklens træblok er centreret omkring træets kerne, revner træet ved udtørring. Foto: Karin Vestergaard. Nederst ses en låge fra Vridsted Kirke.Træpladen har siddet i spænd i lågens ramme, under påvirkning af for lav relativ fugtighed. Herved er lågen flækket, da træet trak sig sammen. Foto: Karl Søndergaard Nielsen. Drying damage in wood.above we see the solid-wood base of the font in Løgumkloster Church. Because the wooden block of the base centres on the core of the wood, the wood cracks on drying. Below we see a panel from Vridsted Church. The wooden board was held under tension by the frame at low relative humidity.thus the panel split when the wood contracted. men. Et andet velkendt eksempel er vinyl - grammofonplader, der vil deformeres til uspillelighed, hvis blot de efterlades i direkte sol eller nær en anden varmekilde. Disse materialer bør alle opbevares køligt. Men oftest finder man ved klimatisering af et museum et kompromis imellem menneskers krav til komfort og genstandenes fysiske krav. Resultatet af dette bliver som regel en temperatur, der først og fremmest er behagelig for publikum og personale, det vil sige omkring 20 C. Mennesker er derimod normalt meget lidt følsomme over for ændringer i luftens relative fugtighed, hvorfor fugtniveauet primært kan tilpasses genstandenes behov ved klimatisering. Rent konkret udmønter det sig ofte i en relativ fugtighed på omkring 55%. Problemet med dette er bare, at materialernes verden ofte er meget mere kompliceret, end dette enkle klimakompromis giver udtryk for. Mange genstande kræver, for at opnå optimal holdbarhed, helt specifikke opbevaringsforhold, enten på grund af materialesammensætningen eller på grund af genstandens tidligere historie. At identificere disse materialer og at udspecificere deres specielle krav er en af de centrale opgaver i præventiv konservering. Generelt gælder det, at en genstand i rent fysisk forstand er mest spændingsfri ved det klima, hvori den blev skabt. Dette giver nogle overraskende anbefalinger: En tand vokser i 37 C og 100% relativ fugtighed, nemlig i munden. Ud fra et rent fysisk synspunkt burde elfenben derfor fremover opbevares mest sikkert i dette klima. Undersøgelser har vist, at tænder har en stigende tendens til at knække, når den relative fugtighed sænkes, og kommer man under 40%, er risikoen ret høj. Der er dog andre komplikationer ved opbevaring i 100% fugtighed, herunder faren for mugvækst. Et eksempel på en genstand, der havde tilpasset sig sine helt særegne klimatiske omstændigheder, fandtes i Gierslev Kirke ved Holbæk for cirka ti år siden. Her befandt alterbilledet sig i et meget fugtigt miljø, placeret lige foran et alter udført i en porøs sten, sat direkte på jorden. Den relative fugtighed var ofte omkring 90%, og sjældent under 75%. Maleriet var i olie på træ. Oliemaling hærder meget langsomt, det tager cirka 100 år for malingen at nå sin endelige fysiske styrke og stivhed. Malingens underlag, træbunden, var også meget fugtig, så fugtig, at der var svampevækst på træet. Maleriet blev overført til National- PRÆVENTIV KONSERVERING 105

6 museets Bevaringsafdelings klimastyrede værksted i Brede, omsvøbt med plastic for at forsinke udtørring. Alligevel slog malingslaget op i flager, efterhånden som det underliggende træ tørrede ind. Flagerne måtte efterfølgende fastgøres af en konservator, halvt indkapslet i et fugtigt klimatelt. Helt overordnet har den relative fugtighed betydning for materialenedbrydning, både af fysisk, kemisk og biologisk karakter. Stort set alle organiske materialer absorberer vand fra luften, når luftens fugtindhold stiger, og afgiver det igen, når luftens fugtindhold sænkes. Dette betyder, at materialet ændrer dimensioner, således at tørre materialer fylder mindre end mere fugtige. Udsættes eksempelvis et stykke møbeltræ for ekstreme fugtsvingninger, samtidig med at det sidder fastfikseret i møblet, opbygges der spændinger, der er stærke nok til at bryde materialet itu. Om vinteren, hvor der kan blive ekstremt tørt indendørs, er kraftige revner i massivt træ, eller ligefrem brud, helt almindelige. Materialer, der består af flere tynde, forskellige lag, er særligt udsatte for udtørringsskader, da lagene kan arbejde i forskellige retninger og hastigheder. Fineret træ eller bemalede overflader kan på den måde skades ganske kraftigt. Den relative fugtighed har betydning for de kemiske nedbrydningsprocesser, fordi mange af disse er afhængige af tilstedeværelse af vand. Dette inkluderer f.eks. de førnævnte syredannelser i filmstrimler, hvor fugten sammen med temperaturen og surhedsgraden bestemmer nedbrydningens hastighed. Selv ved kold opbevaring af film og fotografisk materiale skal den relative fugtighed stadig holdes lav, på 50% eller derunder. Endelig har fugtigheden også indflydelse på vækstbetingelser for mikroorganismer, der kræver en vis mængde fugt for at kunne spire og udbrede sig. Mug og skimmelsvamp er eksempler på dette, og sådanne angreb på organiske materialer som f.eks. papir og læder i bøger kan opløse materialet fuldstændigt. Også større skadedyr er afhængige af fugt. Sølvkræ, som kendes fra de fleste hjem, kan kun leve og formere sig ved en relativ fugtighed over 75-80%. Sølvkræ lever blandt andet af cellulose og er kendte for eksempelvis at spise papir. På baggrund af alt dette ønsker man at styre den relative fugtighed i museumsbygninger. Det kan gøres på mange måder. Mekanisk er det muligt simpelthen Fig. 6.To eksempler på biologisk nedbrydning. Øverst ses mugvækst på sengetøj, der har været opbevaret fugtigt. Fra Frilandsmuseet. Foto: Maj Ringgård Nederst ses et eksempel på sølvfisks fortæring af papir. Fødselsminde fra Frilandsmuseet. Foto: Roberto Fortuna. Two examples of biological deterioration. Above, mould growth on bed linen that was stored in a damp room. From the Open Air Museum. Below, an example of paper eaten by silverfish. Birth memorial from the Open Air Museum. 106 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

7 Fig. 7. Princippet i conservation heating. Udeklimaet (tynd streg) varierer imellem kold vinter og varm sommer, fra meget fugtig vinterluft til moderat fugtig sommerluft.ved at hæve temperaturen nogle få grader inden døre fås en stabil indendørs relativ fugt omkring 60% (tyk streg). Tegning:Tim Padfield. The principle of conservation heating.the outside climate (thin line) varies between cold winter and hot summer, from very humid winter air to moderately humid summer air. By raising the temperature a few degrees indoors, one gets a stable indoor relative humidity around 60% (thick line). at tilføje eller fjerne vanddamp fra luften, ved at benytte be- og affugtere alene, eller i forbindelse med bygningens ventilationsanlæg. Nationalmuseets Egtmonthal, der huser museets store særudstillinger, har eksempelvis ventilation igennem kanaler fra et anlæg i kælderen. Denne styring er suppleret ved spray af ultrafine vanddråber ud i hallens luft fra dyser placeret under loftet. En vigtig gevinst ved denne befugtningsmetode er, at luften samtidig afkøles, når vanddråberne fordamper. En anden fugtreguleringsmetode er at tilpasse temperaturen efter det absolutte fugtindhold, så den relative fugtighed holdes konstant. Denne metode kaldes almindeligvis conservation heating og er meget velegnet til bygninger, hvori der sjældent færdes mennesker. Dette gør det muligt at bruge temperaturstyringen ud over de snævre grænser, der findes for menneskers velbefindende. Conservation heating princippet er benyttet i Brede Hovedbygning. Huset, der er opført i 1795, blev i begyndelsen af 1970 erne gennemrestaureret og står nu med udsmykning og møbler som en velhaverbolig fra slutningen af 1700-tallet. Da huset skulle åbnes efter restaureringen i 1974, var der projekteret med et avanceret airconditionanlæg, der skulle holde den relative fugtighed konstant, ved 18 C. Derved var der brug for et anlæg, der både kunne varme op om vinteren og køle om sommeren samt be- og affugte luften, alt efter behov. Dette anlæg viste sig ved nærmere eftertanke at være noget overkompliceret til opgaven, og endvidere ret energikrævende. I en bygning som Brede Hovedbygning, hvor den menneskelige aktivitet er reduceret til et minimum, stammer stort set al fugt i indeluften fra udeluft, der siver ind i bygningen.alt andet lige vil bygningen, hvis den er uopvarmet, stå med et indeklima, der afspejler udeklimaet. Det vil sige, at der om vinteren stort set er lige så koldt indenfor som udenfor, og om sommeren stort set lige så varmt inde som ude. Ligeledes vil luften inden døre mere eller mindre have samme høje relative fug- PRÆVENTIV KONSERVERING 107

8 tighed som udeluften, året rundt.ved at opvarme indeluften nogle få grader opnås et moderat, acceptabelt fugtniveau under cirka 65%, som man antager er den nedre grænse for skimmelvækst. Så i stedet for at forsøge at holde en konstant indetemperatur, forsøges det nu konstant at holde temperaturen mellem 5-8 C over middeltemperaturen udenfor. Dette betyder paradoksalt nok, at der selv midt på sommeren er behov for en let opvarmning. Dette er dog ikke så energisløsende som det umiddelbart lyder, idet solopvarmning af bygningens ydre hjælper gratis med her. Desuden kan man nøjes med få graders varme midt på vinteren, hvorfor bygningens energiregnskab på årsplan stadigvæk er lavt. Lys er den mest skadevoldende klimafaktor i museumsmiljøet overhovedet. Lys nedbryder alle organiske materialer. Det synlige tegn på dette er, at farver udbleges, det ved enhver, der har ladet sit vasketøj hænge for længe udendørs midt om sommeren. Men lysnedbrydning svækker også materialers styrke. Når genstande pludselig går itu ved almindelig håndtering, kan den egentlige årsag til skaden være et langvarigt ophold i stærkt lys. Et eksempel på styring af lys, ud fra bevaringsmæssige hensyn, findes ligeledes i Brede Hovedbygning. Hovedbygningen er åben for publikum i sommerhalvåret ved et par ugentlige omvisninger. Men i langt størstedelen af tiden står bygningen ubesøgt hen, og et af de største bevaringsmæssige indgreb i bygningens indeklima har derfor været at afskærme for det sollys, der ellers ville falde ind i husets rum uden for åbningstiden. De store, smukke vinduespartier tillader generøse mængder af lys at komme ind i stuerne, og dette er naturligvis en del af oplevelsen, som gæsterne får ved at bevæge sig rundt i bygningen. Men da sollyset vil udblege farver i tekstiler, billeder og tapeter inde i bygningen, er Hovedbygningens vinduer i stueetagen altid skoddet til uden for åbningstid, mens første sals vinduer har rullegardiner.ydermere er sæder, ryglæn og andre sarte møbeldele beskyttet med stofdækkener i vinterhalvåret. Ud over at beskytte for lysudblegning beskytter dette også møblerne mod tilsmudsning. Balancen mellem belysning og bevaring kan være årsag til diskussion mellem konservatoren, der af bevaringsmæssige hensyn gerne vil holde lysniveauerne i udstillingen så lave som muligt, og udstillingsarkitekten, som ud fra æstetiske hensyn helst vil fremhæve genstandene med kraftige spotlys. Hvorom alting er, slider vi på genstandene ved at udstille dem. Det gælder om at få det største visuelle indtryk ved brug af mindst muligt lys. Med en gradvis tilvænning af øjet til lavere lysniveauer, imens man bevæger sig fra museets indgang og ind imod udstillingsområderne, er det muligt at snyde øjet og hjernen til at tro, at der er mere lys, end der faktisk er. Et konkret eksempel på, hvordan man når et kompromis imellem belysning og bevaring, er udstillingen af den røde fjerdragt, som i dag indleder udstillingen Jordens Folk i Etnografisk Samling på Nationalmuseet. Denne kappe, som stammer fra 1600-tallets tupinambaer-indianere i Brasilien, består blandt andet af røde ibis- og arafjer. Fjerkappen kommer oprindelig fra Kunstkammerets samling. Under udstillingens opbygning blev Bevaringsafdelingen spurgt om, hvor lysægte dette materiale er, og hvad det højst tilladelige lysniveau kunne blive. For at undersøge dette fik vi fat i en lignende rød fjer fra Zoologisk 108 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

9 Fig. 8. Interiør fra Brede Hovedbygning. Øverst et blik mod vinduet i kabinettet i stueetagen.til venstre, som besøgende vil opleve det, med vinduet og møblerne fri.til højre ses det samme sted om vinteren, hvor der er lukket.vinduet er skoddet til for at holde sollyset ude, og møblernes tekstil er dækket over med stof. Nederst ser vi frøken Justines soveværelse, igen som gæster vil se det, og uden for åbningstid. Foto: Ole Woldbye (sommer) og Roberto Fortuna (vinter). Interior views in Brede Manor.Above, a view towards the window in a small room on the ground floor. Left, as the visitor will see it, with the window clear and the furniture exposed. Right, the same place in the winter, when it is closed.the window is shuttered to keep sunlight out, and the furniture is covered with cloth. Below we see Miss Justine s bedroom, again as the guests will see it, and then outside opening hours. Have, til en sammenlignende test. Denne fjer blev udsat for en standardtest fra tekstilindustrien, der bestemmer lysbestandighed. I denne test belyses prøvematerialet kraftigt sammen med en række standardprøver af blåtfarvet stof. Disse standardprøver er meget veldefinerede i deres lysægthed, og det viste sig, at fje- PRÆVENTIV KONSERVERING 109

10 ren havde en lysægthed svarende til de bedste af de traditionelle tekstilfarvestoffer. Under de nuværende lysforhold betyder det, at fjerene vil bleges målbart i løbet af 30 år. Om dette er acceptabelt, er en etisk diskussion, ikke en naturvidenskabelig.at fjerene vil bleges ud, er et faktum. Der er ingen form for bevaringsindsats bortset fra at opbevare dragten i en mørk skuffe der kan standse denne type nedbrydning. Endelig er der i selve luften et potentiale for nedbrydning på grund af luftens indhold af forskellige stoffer. Luftens ilt, der er en livsnødvendighed for mennesker og dyr, indgår i kemiske forbindelser som eksempelvis rustkorrosion af jern. Ozon, der findes både naturligt og som forureningsstof, angriber eksempelvis gummi og får materialet til at smuldre. I meget specielle tilfælde, hvor meget betydningsfulde kunst- eller kulturgenstande ønskes givet den maksimale beskyttelse, bruges det at indkapsle genstandene i beskyttende atmosfærer altså iltfrit. Således er det originale dokument med den amerikanske uafhængighedserklæring udstillet i en kasse med helium tilsat vanddamp. Kassen er af metal og glas, og så tæt, at den kun skal efterfyldes med ny helium med årtiers mellemrum. I museer har vi indkapslet mange af genstandene i montrer, blandt andet for at beskytte mod tyveri og hærværk. Desuden er museumsmontrer et godt værn mod støv. Støv er en forureningsform, der umiddelbart kan forstås; det kan ses, hvis en genstands overflade er snavset, og visse partikeltyper kan endvidere danne en klæbrig film på genstandes overflader. I de bygningsområder, hvor Nationalmuseet har mekaniske ventilationsanlæg, indgår partikelfiltrering som en del af anlægget. Men hvor ventilationsanlægget først og fremmest filtrerer den udeluft, der skal ind i bygningen, findes en anden stor støvkilde allerede inde i Fig. 9.Test af en rød fjers lysægthed. De blå tekstilstrimler er hver indfarvet med et farvestof, med en veldefineret lysægthed. Det øverste af fjer og tekstiler har været dækket til under testen, og har derfor materialernes originale farve. Den midterste stribe antyder området for lyspåvirkningen. Det kan lige akkurat anes, at fjeren begynder at tabe farve, sammen med tekstilet til venstre, der indeholder det mest lysægte af de viste standardfarvestoffer. Foto: Morten Ryhl- Svendsen. Billedet til højre viser fjerkappen i udstillingen Jordens Folk, Nationalmuseet. Foto: Jesper Nørgaard Weng. Test of the lightfastness of a red feather. Each of the blue textile strips is coloured with a dye of well defined lightfastness.the top of the feather and textiles have been covered during the test, and therefore have the original colour of the materials.the middle strip indicates the area affected by light. One can just make out that the feather begins to lose colour along with the textile to the left, which contains the most lightfast of the standard dyes shown.the picture on the right shows the feather mantle on display. From the exhibition Peoples of the Earth, National Museum of Denmark. 110 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

11 Fig. 10. Geværkugle af bly fra Hammershus, 1600-tallet. Kuglen er efter få års udstilling i en montre med indvendige træplader blevet dækket af hvid korrosion. Korrosionen er basisk blykarbonat, som opstår ved en reaktion imellem blyet, eddikesyre afdunstet fra træpladerne, og luftens kuldioxid. Hvis korrosionsangrebet fortsætter, vil det fortære kuglen helt. Fra Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet. Foto: Birthe Gottlieb. Lead musket ball from Hammershus, 17th century. After a few years on display in a case with wooden boards on the inside, the ball has been covered with white corrosion. The corrosion is basic lead carbonate, which arises from a reaction between the lead, acetic acid emitted by the wooden boards, and the carbon dioxide in the air. If the corrosion attack continues it will completely destroy the ball. From the Medieval and Renaissance Department, National Museum. museet, nemlig personale og gæster. Fra vores tøj afgives konstant støvfibre, når vi bevæger os rundt, og desuden afgiver et menneske små mængder hår og hudflager. Endelig bringer vi under vore skosåler grus og lignende med ind udefra. Men ved at lukke ting inde i et lille, næsten lufttæt rum, kan man samtidig helt uforvarende komme til at skabe et særskilt mikroklima, med ugunstige forhold for de udstillede genstande indeni til følge helt som i de før omtalte filmdåser. Lufttætte montrer holder på aktive gasser, som er afdunstet fra genstandene og fra de materialer, som montrerne er udført af. Afdunstning af kemiske forbindelser fra byggematerialer kan give et dårligt indeklima, for mennesker såvel som for museumsgenstande. Er der eksempelvis afdunstning fra maling eller spånplader i en montre, kan der ophobes høje koncentrationer af disse luftforureningsstoffer inde i de tætte montrer. Dette kan give sig til udtryk som korrosion på metalgenstande, udblegning af fotografier, eller det kan igangsætte saltudblomstringer på kalkholdige materialer. Nedbrydningsmæssigt er det især organiske syrer afdunstet fra træplader, der kan virke korroderende. Den sørgelige kendsgerning her er, at denne korrosive virkning af træ har været kendt i århundreder, men både på grund af æstetiske og økonomiske synspunkter benyttes træprodukter stadig i stor stil til udstillingsopbygning. Som kompromis kan der udføres diverse tiltag, der mindsker eller forhindrer afdunstningen fra byggematerialer, eksempelvis forsegling af overflader med en uigennemtrængelig film. Men det er klart, at den bedste præventive konserveringsløsning for problemet vil være helt at undgå at bruge byggematerialer, der afgasser skadelige stoffer. Ud fra den erkendelse arbejder vi på Nationalmuseet hen imod, at alle byg- PRÆVENTIV KONSERVERING 111

12 Fig. 11. Systemmontre fra Danmarkshistorier. De grå plader består af træfiberplade beklædt med en tæt polyesterfilm, hvilket stopper afdunstningen fra træpladen. Til hylder og podier inde i montren er der udelukkende brugt uskadelige materialer, metal, glas, sten, tegl og den omtalte, indkapslede træfiberplade. Foto: René Riis. Display case from the exhibition Stories of Denmark.The grey boards are wood fibre boards with airtight polyester film, which stops the emissions from the wooden board. For shelves and stands inside the case only safe materials have been used metal, glass, stone, tiles and the above-mentioned encased fibre board. gematerialer, der benyttes til opbygning af udstillinger, herunder montrer, hylder, podier og lignende, som museumsgenstande skal placeres tæt ved eller på, skal godkendes via en såkaldt emissionstest en test for afdunstning. Nationalmuseets seneste permanente udstilling, Danmarkshistorier, indeholder 106 montrer, der alle blev fremstillet specielt til denne nye udstilling. Disse montrer er fremstillet af glasruder og laminerede træfiberplader, holdt sammen i en aluminiumsramme. Da træ, der jo er hovedbestanddelen af møbelplade, afdunster organiske syrer i små mængder, var det nødvendigt at holde afdunstningen fra 112 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

13 Måling af indeklima Det er de selv samme materialeegenskaber, der gør genstande sårbare for klimapåvirkning, som gør, at vi kan måle indeklimaet. De fleste museumsgæster kender termohygrografen, det sagte tikkende instrument, der diskret står i et hjørne og registrerer svingningerne i temperatur og luftfugtighed. Instrumentet består A dels af et hygrometer, der viser luftens relative luftfugtighed, og et termometer. Hygrometeret virker ved, at et bundt hår trækker sig sammen eller strækker sig ud, når den relative fugt ændres. Hårene trækker så i en viser, der har en blækpen placeret i spidsen. Denne pen tegner en kurve på et stykke papir, der er sat fast på en langsomt roterende tromle.termometeret er af bimetal-typen, hvor en spiral udført af to sammenlimede strimler af forskellige metaller vil trække sig sammen eller rulle sig ud, i takt med at temperaturen ændrer sig. Også denne spiral påvirker en viser. Som så mange andre steder er man med klimamåling i dag efterhånden gået helt over til digitalt udstyr.ved større måleopgaver vil man typisk bruge elektroniske klimafølere, der evt. kan forbindes B til centrale computeriserede styringssystemer i bygningen. Herved fås, ud over den direkte aflæsning af klimaet, også mulighed for videre statistisk behandling af måledata. Men de traditionelle, gamle mekaniske instrumenter bør ikke glemmes helt, idet de ofte er præcisionsinstrumenter, der giver meget pålidelige målinger. På billede A C ses en termohygrograf tillige med en moderne batteridrevet temperatur- og fugtmåler. På nærbillederne ses termohygrografens centrale dele: hårhygrometeret (B) og bi-metaltermometeret (C). Foto: Morten Ryhl- Svendsen. PRÆVENTIV KONSERVERING 113

14 de benyttede plader tilbage ved at laminere pladerne med en tæt folie. Den benyttede plastfolie havde samtidig den farve og overflade, som ønskedes i montrerne, således at det var unødvendigt at male indersiden yderligere. Bevaringsafdelingens laboratorium fik en plade til undersøgelse og fandt, at der ikke blev afgivet organisk syre i målbare mængder, så længe pladens overfladefilm var ubrudt. Dette blev der efterfølgende taget hensyn til, således at både kanter og flader er beklædt med folien. De steder, hvor det har været nødvendigt at bore et hul i en plade, f.eks. for at montere en genstand, er der sørget for at beslagene eller skruen lukker hullet tæt igen. Alle indvendige hylder og podier blev ligeledes udført i materialer, hvorom det vides, at de ikke afdunster nogen skadelige stoffer, nemlig metal, glas, tegl og stenplader. Det har ikke altid været muligt til fulde at opfylde kravet om kun at konstruere museumsmontrer i helt afdunstningsfri materialer. Der kan være modstridende krav om materialer af rent æstetisk art, eller materialeprisen kan være afgørende. Endelig findes der jo museumsgenstande, der selv afdunster skadelige stoffer.vi nævnte tidligere de ustabile plasttyper, men også trægenstande, eller ting der er behandlet med diverse konserveringsmidler, kan være problematiske. I den store særudstilling i 2003, Sejrens Triumf, har flere af disse faktorer netop været gældende. Som alternativ til idealet med den tætte og kemisk stabile montrekonstruktion tog vi i stedet for aktiv ventilation af montrerne i brug. Ved montering af individuelle ventilatorer med støvfiltre blev hver enkelt montre ventileret i et omfang, der svarer til cirka et luftskifte i timen, med den rene, klimatiserede luft fra Egtmonthallen. En udbredt opfattelse af præventiv konservering er, at sikrer man sig gode magasinforhold, dvs. et tæt tag, sollysafskærmning og ingen musehuller, så er alt vel. Men præventiv konservering er meget mere. Det er et bevaringskoncept, hvor alle processer og arbejdsgange omkring en samling genstande nøje er tilpasset, så de hver især yder et minimum af slid på samlingen, og i det hele taget griber mindst muligt ind i materialernes fysiske tilstand. Der forskes meget i materialers klimakrav og i nedbrydningsmekanismer. Lige så vigtigt er det at udvikle og designe morgendagens museeumsbygninger, således at de fra starten yder de bedste opbevaringsforhold. Vi vil gerne rette opmærksomheden mod de oplagte og simple, men effektive muligheder, der ligger i at udnytte byggematerialernes egenskaber ved klimakontrol. I stedet for at konstruere komplicerede glashusstrukturer med drivhusagtige indeklimaer, der derefter kræver endnu mere komplicerede airconditionanlæg, vil bygninger udført i materialer med stor fugtbuffer- og varmekapacitet være ideelle til museumsbrug. Den ideelle museumsbygning er, fra et fysisk synspunkt, konstrueret således, at indeklimaet lever med bygningen i stedet for konstant at skulle modarbejde den. På Bevaringsafdelingen har vi i de seneste år rådgivet både ved omdannelse af eksisterende bygninger til museums- og arkivbrug, og ved nybyggeri. I flere tilfælde er udtjente bunkersanlæg eller andre militære bygninger blevet omdannet til museumsmagasiner, blandt andet for Tøjhusmuseet. Her har man kunnet drage nytte af disse bygningers store masse, der sikrer en næsten konstant, kølig temperatur året rundt. Suppleret med enkel, mekanisk affugtning giver dette velegnede magasinforhold. I for- 114 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

15 bindelse med Københavns Universitets nybygning på Amager skal Det Arnamagnæanske Instituts samling af middelalderhåndskrifter flytte til en nybygget arkivboks. Bevaringsafdelingen har i den forbindelse rådgivet om en arkivløsning, hvor et boksrum udført i en tung, isoleret betonkonstruktion sikrer en kølig temperatur sommer og vinter. Indvendig er boksen beklædt med et fugtstabiliserende byggemateriale (gasbeton), der sikrer en stabil relativ fugtighed året rundt. Det er vort håb, at opmærksomheden vil blive rettet imod disse lavteknologiske, men effektive og energivenlige byggemåder, når det gælder fremtidige museums- og arkivprojekter. Litteratur Ole Alkærsig, Jan Garff og Morten Lundbæk (red.): Bevaringshåndbogen. Statens Museumsnævn & Christian Ejlers Forlag, København, Monika Fjæstad (red.):tidens Tand, Förebyggande Konservering. Riksankikvarieämbetet, Stockholm, Garry Thomson: The Museum Environment. (2nd ed.) Butterworth-Heineman, London, 1986 ICOM s Committee for Conservation Triennial Meeting Preprints indeholder løbende en række artikler fra arbejdsgruppen Preventive Conservation. De seneste kongresberetninger er udgivet i forbindelse med kongresserne i København 1984, Sydney 1987, Dresden 1990, Washington DC 1993, Edinburgh 1996, Lyon 1999 og Rio de Janeiro Nationalmuseets Bevaringsafdelings hjemmeside indeholder adskillige artikler, der grundigt omhandler de materialer og emner, som vi kun kort har kunnet beskrive i denne tekst: SUMMARY Preventive conservation prevention is better than cure The preservation of ancient relics requires both durable materials and a suitable environment.the definition of a suitable environment is not so simple.the three thousand year old wall paintings of Nefertari s tomb in Egypt survived in a high temperature, about 28 o C, and a low relative humidity, about 40%.The clothes of the nearly contemporaneous Egtved girl were preserved in a cool climate, averaging 8 o C, and in an oxygen-free, waterlogged environment. Nefertari s tomb has deteriorated rapidly since its discovery in 1904, and some of the deterioration is certainly due to attempts to improve the climate. Preventive conservation is the science of defining, and then implementing, a good environment for museum objects on display, in storage and in historic structures with limited possibilities for climate control. Mere enclosure is not enough to ensure durability. Movie films made from the unstable plastics cellulose nitrate and cellulose acetate decay faster in their cans, because the products of their deterioration are acid gases, which accumulate in the confined space and accelerate the reaction that produces them.these reactions also depend on the available water, and on the temperature. A rule of PRÆVENTIV KONSERVERING 115

16 thumb predicts that the rate of chemical reactions doubles for a temperature rise of ten degrees Celsius. Cellulose nitrate film in the National Museum is therefore kept in an archive in which the temperature more or less follows the outside temperature. Other institutions with larger collections of these materials use cold storage facilities. The relative humidity of air is a measure of the potential of water vapour to enter into chemical reactions. A high relative humidity accelerates chemical deterioration processes and also allows fungi and pests to grow and spread. Nearly all organic materials absorb and emit water vapour as the relative humidity changes.these hygroscopic materials will suffer physical damage as the materials change dimension with the changing water content. However, there is no ideal relative humidity for a museum collection. Artifacts that have matured in a very humid climate will suffer when brought into a drier, but still moderate climate. A notable example is the altarpiece in oil on wood, mounted against a water-saturated altar of porous stone in Gierslev Church.When it was transferred to the more moderate climate of the museum s conservation workshop the paint layer flaked because of shrinkage of the wooden support. The ideal climate for conservation is often uncomfortable for humans. Generally we aim for a temperature that is the coolest that people can accept and a relative humidity that is optimized for the museum collection, because people are rather insensitive to humidity. However, in heritage buildings not constantly inhabited by people, it can prove beneficial to lower the temperature. In the conservation heating model, temperature in a building is kept only 5-8 o C over ambient all year. In this way the indoor relative humidity is kept at a moderate level, and the consumption of energy is kept low. Light is the most damaging factor in the indoor environment, all the more serious because it causes slow, but irreversible change. Light causes fading of dyes, and causes materials to lose strength. Covering objects to protect them from light when not in use is a good approach to preserving objects in their original state as long as possible.this is done in Brede Manor, which, when not open for guided tours, always has the window shutters closed. During the winter the furniture and pictures are covered. In permanent exhibitions, however, light must be accepted.the light intensity must be regulated to a compromise between the durability of the materials and what is required for the proper display of the objects.the lightfastness of materials can be tested by the textile industry blue-wool-standard test. In the case of a 17th century South American feather coat, which is displayed in the National Museum s People of the Earth exhibition, a new feather, similar to the original, was found to reach a just noticeable degree of fading after an exposure corresponding to 30 years in the current exhibition light. Most museum objects are enclosed in display cases, for protection against thieves and dust. However, if display materials themselves gives off harmful compounds to the air, these airtight cases may actually promote decay rather than prevent it. Organic acids emitted from wood will cause corrosion of some metals.the ideal preventive measure is to use only non-emissive materials for display construction. In the case of the new exhibition Stories of Denmark the interior surfaces of the display cases were coated with a polyester film, 116 NATIONALMUSEETS ARBEJDSMARK

17 which was found by laboratory tests to prevent any measurable emission of organic acids from the wood fibre within the boards. In special cases, with selfpolluting objects within the display cases, forced ventilation of the case can be another solution to the problem. To sum up, a clean environment at 18 o C or lower, with a relative humidity around 55%, suits most mixed collections. Buildings with a large thermal and moisture inertia are well suited to museum display, though modern trends are towards lighter constructions with far too much light. Heavy building types like old military fortresses have successfully been converted into museum stores, providing excellent storage conditions when dehumidified. A new archive for the Arnamagnæan Collection of the University of Copenhagen is built in concrete, covered inside with a porous moisture-absorbent mineral tile. A combination of conservation heating and the humidity-buffering construction ensures optimal storage conditions for the collection.we hope that such simple but efficient building concepts will be adopted by museum architects. PRÆVENTIV KONSERVERING 117

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005

Jesper Stub Johnsen. Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 Jesper Stub Johnsen Ikke alle billeder tåler dagens lys! Jesper Stub Johnsen, 2005 DINE FAMILIE- OG FERIEBILLEDER FOREVIGT? Velkommen og præsentation Lidt fotohistorie og hvad der kan gå galt Fotografier

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Installation. Rockfon Contour

Installation. Rockfon Contour Installation Rockfon Contour GENEREL INFORMATION: Beskrivelse af systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel, der består af en 50 mm tyk stenuldsplade. Begge sider af pladen er dækket af en

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Fugt og skimmel i grønlandske bygninger. Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk

Fugt og skimmel i grønlandske bygninger. Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk Fugt og skimmel i grønlandske bygninger Carsten Rode Professor, DTU Byg car@byg.dtu.dk Paradokset for Grønland: Fugt vs. skimmel Skimmelproblemer har en forbindelse til fugtforhold i bygninger. For at

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner,

Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, Sådan bruges skydere til at undersøge funktioner, tangenter og integraler Freyja In optics Hreinsdóttir when it comes down to show the path of rays of light through glass, lenses or systems of University

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere