UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING"

Transkript

1 UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

2 > Indholdsfortegnelse s. 1 Introduktion s. 2 Uddannelsens formål s. 2 Målgrupper s. 4 Optagelse på uddannelsen > Optagelsesprocedure > Krav til gennemførelse > Etiske regler s. 4 Uddannelsens tilrettelæggelse s. 5 Uddannelsens teoretiske tilhørsforhold s. 6-7 Undervisere - københavn s. 7-8 Undervisere - aarhus s. 9 undervisningsmetoder > Undervisning > Færdighedstræning s. 9 Fysiske faciliteter s. 11 Intern kvalitetssikring s. 11 Organisation og ledelse s. 11 Økonomi > Kursusafgift > Øvrige udgifter s. 12 PROGRAMOVERSIGT - KØBENHAVN s. 13 PROGRAMOVERSIGT - AARHUS s. 14 KONTAKTINFORMATIONER - WATTAR/ JPSC kombineret tilbud En kombineret og sammenhængende indsats, der sætter medarbejdernes problemstillinger og handlemuligheder i fokus, e 1

3 2-årig uddannelse i Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi AFHOLDES i København og aarhus Introduktion Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) er udviklet af Zindel Segal, John Teasdale og Mark Williams med baggrund i Jon Kabat-Zinn`s program Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR). MBKT er et manualiseret behandlingsprogram udviklet med det formål at reducere risikoen for tilbagefald ved depressioner. Forskning og undersøgelser har påvist stigende sårbarhed og risiko for tilbagefald jo flere depressive episoder der er tale om. MBKT programmet har vist sig at være særdeles effektivt i øjemed af tilbagefaldsforebyggelsesprogram for personer med tre eller flere tilbagevendende episoder og har på den baggrund i 2009 opnået status af evidensbaseret behandling. Tilgangen anbefales således af den engelske sundhedsstyrelse som en foretrukken og omkostningslav behandling i forhold til gentagne depressioner (NICE, 2009). MBKT anbefales også af de danske myndigheder som en evidensbaseret behandling for tilbagevendende depression ved to eller flere episoder (jf. sundhedsstyrelsens referenceprogram 2007) Kombineret tilbud En kombineret og sammenhængende indsats, der sætter medarbejdernes problemstillinger og handlemuligheder i fokus, e Mindfulness-baserede interventioner anvendes i dag I mange moderne, evidensbaserede terapiretninger og nye reviews (f.eks. Hoffmann, 2010 og de Vibe, 2012) viser gode resultater i forhold til en lang række af mentale helbredsproblemer depression, stress, angst, psykoser, kroniske smerter, spiseforstyrrelser, misbrug, selvskadende adfærd o.m.a. Herudover tilbydes Mindfulness-programmer med succes til behandlere og andre, hvis professionelle arbejde stiller store krav til opmærksomhed på egenomsorg, empati og nærvær f.eks. læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger o.m.a. Mindfulness er en tilgang/livsstil, der omfatter intentionel træning af bevidst nærvær og tilstedeværelse og har implikationer der rækker langt ud over, hvad vi almindeligvis forbinder med en metode eller teknik, idet tilgangen handler om hvorledes vi relaterer os til alt, som sker i vore liv hvorvidt vi virkelig er til stede og fokuserede. 2

4 UDDANNELSENS FORMÅL > Systematisk at udvikle deltagernes forståelse for den teoretiske dybde og mangfoldighed som ligger bag MBKT. Systematisk at opbygge og videreudvikle færdigheder til at anvende de grundlæggende metoder i MBKT samtidig med at et blik for helheden bevares > At give deltagerne mulighed for at opnå kompetence til at undervise i MBKT på niveau med de internationale best practice - anbefalinger. > Fortløbende at integrere metoderne i eget liv i forhold til at møde såvel lidelse med åbent hjerte og medfølelse samt øge glæde og trivsel. > At kvalificere deltagerne til selvstændigt at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere kurser i MBKT med forskellige målgrupper Du vil opnå > Grundig indsigt i og forståelse for metoderne og teorierne i MBKT > Personlig erfaring med mindfulness meditation > Mulighed for at udforske eget sind og undersøge, hvorledes den forståelse som følger af egen meditationspraksis, kan anvendes i arbejdet med klienters emotionelle vanskeligheder > Indsigt i buddhistisk psykologi og den teoretiske baggrund for MBKT > Grundig træning i at undervise > Supervision > Mulighed for at lade uddannelsen indgå som en del af specialistuddannelsen i psykoterapi under Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab eller som et år i den 4-årige uddannelse til kognitiv psykoterapeut godkend af Psykoterapeutforeningen. > En uddannelse der opfylder de 12 kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser MålgruppeR Uddannelsen henvender sig til Behandlere og andre professionelle med relevant faglig baggrund som ønsker kompetent træning i at anvende MBKT i deres daglige arbejde. Uddannelsen har to spor ét for psykologer, psykiatere og læger og ét tværfagligt. > 2-årig MBKT for psykologer, læger og psykiatere (undervisning i København) Uddannelsen er åben for psykologer og psykiatere og enkelte andre akademikere med en faglig relevant uddannelse i forhold til psykoterapi. Muligheder for videreuddannelse for psykologer, læger og psykiatere Den to-årige uddannelse i MBKT for psykologer og psykiatere vil blive søgt godkendt af Psykologforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab, således at den kan indgå i psykologers og lægers specialistuddannelse på linje med 2-årige uddannelser i kognitiv terapi. 3 > 2-årig MBKT for andre faggrupper (undervisning i Aarhus) Ansøgere til uddannelsen skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret vurdering. Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af sin uddannelse i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring. Muligheder for videreuddannelse for andre faggrupper Den to-årige tværfaglige uddannelse i MBKT er tilrettelagt således at gennemførelse kan indgå som 1 år i en samlet psykoterapeutisk udannelse da uddannelsen er tilrettelagt efter Socialministeriets, Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Sundhedesministeriets kvalitetskriterier til 4-årig uddannelse til psykoterapeut. Det er således muligt for deltagere på den 2-årige MBKT-uddannelse, at bruge den som basisår på f.eks. Wattar Gruppens, Kognitivt Psykologcenters uddannelse til kognitiv terapeut og dermed forsætte på år 2, 3, og 4 på psykoterapeutdannelsen og derefter blive godkendt psykoterapeut.

5 OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN Optagelsesprocedure Personer der ønsker at tilmelde sig uddannelsen, indsender ansøgningsskema med behørig dokumentation som angivet på skemaet (se vores hjemmeside: Uddannelsens faglige ledelse gennemgår og vurderer ansøgningerne og deltagerne får umiddelbart efter besked om optagelse. Krav til gennemførelse Kontinuerlig mødedeltagelse forudsættes (mindst 80%). Deltageren skal vise interesse i at arbejde med emnerne og deltage aktivt i undervisningen. Herudover skal man være indstillet på at arbejde i grupper samt deltage i træning og praktiske øvelser. Det forventes endvidere at alle deltagere har regelmæssig meditationspraksis og personligt anvender de meditationsmetoder som uddannelsen hviler på. Etiske regler Uddannelsen følger Dansk Psykologforenings etiske principper for nordiske psykologer. Disse kan ses på foreningens hjemmeside: Dansk Psykologforening: Uddannelsen følger ligeledes Dansk Psykoterapeutforenings etikregler for medlemmer af foreningen. Disse kan ses på foreningens hjemmeside: Deltagerne forventes at overholde de etiske regler i forbindelse med arbejde med klienter og med hinanden under uddannelsen. Ethvert brud på de etiske regler kan medføre bortvisning fra uddannelsen. UDDANNELSENs TILRETTELÆGGELSE Uddannelsens form Uddannelsen består af 10 undervisningsblokke, som fordeles over med tilhørende supervisionsdage. Tilgangen er i høj grad helheds- og oplevelsesorienteret, da hele intentionen i mindfulness består i at lære gennem direkte oplevelse, nysgerrighed og ikkedømmende åbenhed. Det vil bl.a. foregå ved selv at gennemgå 8-ugers MBKT programmet, fordybe sig i teorien bag og reflektere over delelementerne i programmet under vejledning af lærerne. I uddannelsesforløbet vil forståelse af metoderne og rationalet bag MBKT-programmet blive perspektiveret via en grundig introduktion til buddhistisk psykologi og der vil være undervisning i relevant kognitions- og emotionspsykologi, samt teorier om gruppeprocesser og læring hos voksne. I uddannelsens del 2 og del 8, vil der være undervisning i buddhistisk psykologi, de 2 første dage ved John Peacock og på 3. dagen vil Antonia Sumbundu trække linjerne fra denne undervisning til MBKT programmet. Del 6 er en 3-dages retreat som foregår i tavshed. Del 2, 6 og 8 bliver afholdt som internat på et kursus sted, der ligger i naturskønne omgivelser på Helgenæs. Ud over at erfare MBKT programmet og systematisk træne selv at formidle de forskellige elementer samtidig med at en helhedsforståelse er tydelig, vil der være fokus på planlægning og gennemførelse af egne gruppeforløb under supervision. 4

6 Uddannelsens teoretiske tilhørsforhold Udannelsen er teoretisk placeret indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske tradition. Kognitiv teori og metode har sin base i den amerikanske psykiater Aaron Becks psykoterapi, og blev udviklet på baggrund af Becks forskning i depression og depressionsbehandling i 1960 erne. Det tætte sammenspil mellem teori, klinisk praksis og forskning som kendetegnede Becks oprindelige arbe jdsform, fortsætter i dag og har betydet at den kogni tive terapi kan dokumentere sine gode behandling sresultater på baggrund af undersøgelser som måler terapiens virkningsfuldhed. Videnskabelige under søgelser har understøttet og bevist den kognitive teo ris holdbarhed og betydning, og i dag regner man den for den mest effektive måde at behandle en lang række lidelser på. Kognitiv teori og metode bygger direkte på Becks emotionsmodel, som foreslår at følelser opleves som et resultat af den måde en person tolker og vurderer på og at følelsesmæssige problemer kendetegnes af negative tanker med forskelligt indhold eller fokus. Disse tolkninger finder sted som et overordnet princip i alle de situationer vi indgår i og oplever. Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi repræsenterer en videreudvikling af den kognitive teori og terapi, blandt andet inkluderende elementer og tilgange, som kaldes kontekstuelle teorier og tilgange ofte benævnt 3. bølge af kognitiv adfærdsteori hvor hovedvægten lægges på funktionen af tænkningen, altså på hvad den medfører af følelsesmæssige- og adfærdsmæssige sammenhænge og resultater - snarere end på indholdet og en problematisering af tænkningen. Der arbejdes ligeledes med oplevelser af hvordan vores emotionelle tilstand påvirker selve tænkningen og den måde vi forholder os til forskellige situationer og sammenhænge. I uddannelsen vil der som sagt endvidere blive undervist i buddhistisk psykologi, som ligeledes rummes indenfor den kognitive teoridannelse, så deltagerne vil blive bekendt med og grundigt undervist i den dybde, kompleksitet og bredde, som moderne Kognitiv teoridannelse repræsenterer. 5

7 Gennemgående Undervisere > København Antonia Sumbundu (AS) Cand.psych.aut. Specialist i psykoterapi og Supervision. MSt i MBKT (Oxford). Antonia er privatpraktiserende psykolog og ekstern underviser for Oxford Mindfulness Centre. Hun har gennem en årrække været engageret i udforskningen af meditation og psykisk lidelse og velbefindende, bl.a. gennem delt agelse i forskningsprojekter af effekten af klinisk an vendelse af meditation. Hun har bred psykologisk er faring fra dels egen privat praksis, ansættelse i privat praksis og i psykiatrien, og har specielt indgående erfaring med behandling af affektive lidelser og sund hedspsykologiske problemstillinger med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) og mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Antonia har undervist i og su perviseret MBKT og MBSR både nationalt og interna tionalt i en lang årrække og har et mangeårigt samar bejde med Mark Williams, Ferris Urbanowski, Melanie Fennell o.a. I 2010 afsluttede Antonia som en af de første en MSt i MBKT fra Universitetet i Oxford, forløbet blev gennemført med udmærkelse. Antonia Sumbundu har sammen med Irene Oestrich skrevet bogen Livskraft - hvordan du kan bruge den positive psykologi, PsykiatriFondens Forlag, 2009, og har skrevet kapitlet Mindfulness Terapi i bogen Positiv psykologi - En Introduktion Til Videnskaben Om velvære og Optimale Processer, redigeret af Nørby og Myszak, Hans Reitzel, 2008 samt bidraget til bogen Depression af Jes Gerlach, Psykiatrifonden, Leif Schwensen (LS) Cand. Psych., autoriseret specialist i psykoterapi, har 27 års erfaring med klinisk psykologi og 10 års egen daglig meditationspraksis. Er direktør i Jysk Psykologcenter ApS (tidligere Jysk Fobiskole) og indehaver af CAM Center for ACT og Mindfulness introducerede ACT i DK i Har arbejdet med Mindfulness baseret kognitiv terapi i mange år og afviklet mange kurser for professionelle behandlere, samt ydet supervision af samme. Leif Schwensen er uddannet af bl.a. Mark Williams, Ferris Urbanowski, Antonia Sumbundu og Melanie Fennell og har deltaget i flere workshops med Jon Kabat-Zinn. Leif Schwensen har igennem mange år arbejdet med Mindfulness både på et personligt plan og arbejdsmæssigt med 8 ugers MBKT programmet, såvel gruppebaseret som individuelt, ligesom han i flere år har undervist og superviseret professionelle behandlere i tilgangen. Har herudover deltaget i 7 dages silent retreats i Ammerdown UK og Helgenæs DK, begge ledet af bl.a. John Peacock, samt deltaget i flere internationale kongresser og workshops. gæstelærere > København John Peacock (JP) John Peacock (JP), Buddhist Scholar, PhD, har lige ved 40 års erfaring som akademiker med Buddhistisk meditationspraksis. Han blev oprindelig trænet i den Tippitanske Gelugpa tradition og efterfølgende studerede han Theravada i Sri Lanka. John Peacock har undervist i Buddhistiske studier på universitetet i Bristol og er nu Associate Director ved Oxford Mindfulness Center, hvor han underviser på MSt uddannelsen i MBCT ved Oxford Universitet. Han har undervist i meditation i mere end 25 år og er medlem af lærerrådet ved Gaia House. John Peacock indgår som underviser i Buddhistisk psykologi i del 2 og 8. Christina Surawy (CS) Christina Surawy er godkendt kognitiv adfærdsterapeut og er specielt interesseret i at undervise i og træne andre. Hun har arbejdet med personer der lider at kronisk træthedssyndrom(cfs), cystisk fibrose og Unexplained Symptoms og aktuelt arbejder hun med personer ramt af kroniske lidelser i the Oxford Mindfulness center. Christina er ansat ved Oxford Universitet og er underviser ved programmet Master of Studies in Mindfulness-Based Cognitive Therapy. For nylig afsluttede hun et forskningsprojekt der undersøgte MBKT for sygdomsangst, og nu træner hun andre i metoderne. 6

8 Paul Chadwick (PC) Paul Chadwick er professor i kliniks psykologi ved Kings Colleage i London og leder af deres psykoterapi uddannelse. Han har gennem en lang årrække været en af de førende forskere og klinikere i udviklingen af nye terapeutiske tilgange i arbejdet med personer med behandlingsresistent og belastende psykoser og for nylig er han også begyndt at arbejde med affektive lidelser. Paul Chadwicks arbejde med mindfulness og psykoser er banebrydende. Ulla Wattar (UW) Cand. Psych. Autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi, MS (Oxon), Oxford Universitet samt ekstern lektor på Københavns Universitet. Herudover er hun leder og direktør i Wattargruppen, Kognitiv Psykologcenter. Ulla Wattar er anerkendt som en af Danmarks allermest erfarne psykologer med speciale i kognitiv terapi og teori. Gennemgående Undervisere > Århus Antonia Sumbundu (AS) Cand.psych.aut. Specialist i psykoterapi og Supervision. MSt i MBKT (Oxford). Antonia er privatpraktiserende psykolog og ekstern underviser for Oxford Mindfulness Centre. Hun har gennem en årrække været engageret i udforskningen af meditation og psykisk lidelse og velbefindende, bl.a. gennem delt agelse i forskningsprojekter af effekten af klinisk an vendelse af meditation. Hun har bred psykologisk er faring fra dels egen privat praksis, ansættelse i privat praksis og i psykiatrien, og har specielt indgående erfaring med behandling af affektive lidelser og sund hedspsykologiske problemstillinger med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) og mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Antonia har undervist i og su perviseret MBKT og MBSR både nationalt og interna tionalt i en lang årrække og har et mangeårigt samar bejde med Mark Williams, Ferris Urbanowski, Melanie Fennell o.a. I 2010 afsluttede Antonia som en af de første en MSt i MBKT fra Universitetet i Oxford, forløbet blev gennemført med udmærkelse. Antonia Sumbundu har sammen med Irene Oestrich skrevet bogen Livskraft - hvordan du kan bruge den positive psykologi, PsykiatriFondens Forlag, 2009, og har skrevet kapitlet Mindfulness Terapi i bogen Positiv psykologi - En Introduktion Til Videnskaben Om velvære og Optimale Processer, redigeret af Nørby og Myszak, Hans Reitzel, 2008 samt bidraget til bogen Depression af Jes Gerlach, Psykiatrifonden, Leif Schwensen (LS) Cand. Psych., autoriseret specialist i psykoterapi, har 27 års erfaring med klinisk psykologi og 10 års egen daglig meditationspraksis. Er direktør i Jysk Psykologcenter ApS (tidligere Jysk Fobiskole) og indehaver af CAM Center for ACT og Mindfulness introducerede ACT i DK i Har arbejdet med Mindfulness baseret kognitiv terapi i mange år og afviklet mange kurser for professionelle behandlere, samt ydet supervision af samme. Leif Schwensen er uddannet bl.a. af Mark Williams, Ferris Urbanowski, Antonia Sumbundu og Melanie Fennell og har deltaget i flere workshops med Jon Kabat-Zinn - har igennem mange år arbejdet med Mindfulness både på et personligt plan og arbejdsmæssigt med 8 ugers MBKT programmet, såvel gruppebaseret som individuelt, ligesom han i flere år har undervist og superviseret professionelle behandlere i tilgangen. Har herudover deltaget i 7 dages silent retreats i Ammerdown UK og Helgenæs DK, begge ledet af bl.a. John Peacock, samt deltaget i flere internationale kongresser og workshops. Anette Bogh Schwensen (ABS) Anette Bogh Schwensen (ABS) Uddannet socialpædagog. I 1995/96 medstifter og medindehaver af Jysk Psykologcenter, tidligere Jysk Fobiskole, hvor hun i starten arbejdede som exponeringslærer og de sidste mange år som underviser i arbejdet 7

9 med ACT og Mindfulness. Anette Bogh Schwensen er uddannet af bl.a. Mark Williams, Ferris Urbanowski, Antonia Sumbundu og Melanie Fennell, har deltaget i flere Workshops med Jon Kabat-Zinn og har igennem mange år arbejdet med Mindfulness både på et personligt plan og arbejdsmæssigt med 8 ugers MBKT programmet, både i grupper og i forbindelse med mere individuelle forløb. Hun har deltaget i 7 dages silent retreats i Ammerdown, UK og Helgenæs DK ledet af bl.a. John Peacock og har herudover deltaget i en række internationale kongresser og workshops. Gæstelærere > Århus Bodil Andersen (BA) Cand.med., speciallæge i psykiatri, MSc (Oxford) samt godkendt specialist ogsupervisor i psykoterapi, har bred erfaring indenfor hospitalspsykiatrien og været daglig leder af Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd i Odense. Bodil Andersen har endvidere mere end 15 års erfaring som underviser i kognitiv adfærdsterapi (certificeret). Bodil Andersen har herudover deltaget i en række kurser og kompetenceudvikling indenfor Mindfulness, MBKT og CBT (Compassion Fucused Therapy) og er bl.a. blevet undervist af Mark Williams og Ferris Urbanowski. Ulla Wattar (UW) Cand. Psych. Autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi, MS (Oxon), Oxford Universitet samt ekstern lektor på Københavns Universitet. Herudover er hun leder og direktør i Wattargruppen, Kognitiv Psykologcenter. Ulla Wattar er anerkendt som en af Danmarks allermest erfarne psykologer med speciale i kognitiv terapi og teori. primært taget afsæt i ACT Stella Lützer (SL) Uddannet socionom. Har siden 1989 arbejdet med alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne. Har her udført mindfulness-baseret misbrugsbehandling siden 2001 og varetager undervisning og supervision af misbrugsbehandlere. Egen mindfulness træning: Har gennemført det træningsforløb, som udbydes af Center for Mindfulness (CFM) ved University of Massachusetts Medical School. Har gennemført en teachers training under CFM, University of Wales og træning i Mindfulness-based Relapse Prevention (MBRP) arrangeret af University of San Diego. Har deltaget i adskillige retreats med erfarne lærere og i en række korte kurser/workshops med udenlandske undervisere i MBSR, MBCT og MBRP. Har arrangeret og deltaget i undervisningsforløb med Antonia Sumbundu. Har siden 1985 regelmæssigt praktiseret mindfulnessmeditation. Har oversat MBRP-vejledningen til dansk for forlaget Klim. John Peacock (JP) Buddhist Scholar, PhD, har lige ved 40 års erfaring som akademiker og Buddhistisk meditationspraksis. Han blev oprindelig trænet i den tibetanske Gelugpa tradition og efterfølgende studerede han Theravada i Sri Lanka. John Peacock har undervist i Buddhistiske studier på universitetet i Bristol og er nu Associate Director ved Oxford Mindfulness Center, hvor han underviser på MSt uddannelsen i MBCT ved Oxford Universitet. Han har undervist i meditation i mere end 25 år og er medlem af lærerrådet ved Gaia House. John Peacock indgår som underviser i Buddhistisk psykologi i del 3 og 8. Camilla Grønlund (CG) Cand.Psych., specialist i psykoterapi og supervisor på videreuddannelsesniveau er medejer af Act House og tidligere medejer af Kognitiv Terapi Center Århus. Camilla Grønlund har tidlige været ansat indenfor misbrugsområdet og hospitalspsykiatrien i Århus, og har herudover omfattende undervisningserfaring af en lang række fagspecialister. De senere år har undervisningen, supervisionen og det terapeutiske arbejde 8

10 UNDERVISNINGSMETODER Undervisning > Workshops: undervisning med øvelser og træning > Deltagerstyrede præsentationer > Lærerstyrede præsentationer > Individuel refleksion og øvelser > Færdighedstræningsøvelser SUPERVISION Supervisionen vil i struktur og indhold have kognitive teorier og modeller som grundlag, men også blive lagt stor vægt meditationsteori og forståelse for gruppeprocesser, samt den bredere kontekst hvori mindfulness-baserede interventioner kan ses. Supervisionsdagene vil endvidere i mindre omfang indeholde oplæg og øvelser i relation til de fremlagte problemstillinger eller være mere temafokuseret ud fra deltagernes specifikke ønsker, behov og interesser. Det forventes at supervisanderne er aktivt deltagende og afsætter den fornødne tid til forberedelse. I supervisionen vil der være fokus på: > Supervision af igangværende forløb i MBKT > Supervision af tilrettelæggelse af forløb i MBKT > Supervision på instruktion af de forskellige meditationer og øvelser > Supervision på erfaringsudveksling og dialog efter meditationsøvelser og træning hjemme > Supervision på præsentation af de psykoedukative elementer > Supervision på arbejdet med gruppen FYSISKE FACILITETER 2-årig MBKT for psykologer 2-årig MBKT for andre faggrupper Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenters undervisningslokaler er beliggende i Herluf Trolles Gade ved Kongens Nytorv midt i København og er let tilgængeligt med offentlig transport. Der er elevator i bygningen. Der er ét stort og fem mindre undervisningslokaler med overheadprojektor, white boards, flip-overs og AV udstyr såsom TV, video og videokamera. Det største af undervisningslokalerne er indrettet med borde med hjul, så de nemt kan flyttes rundt efter den enkelte gruppes behov. Lokalerne er malet i lyse farver med store vinduer. De studerende har også deres eget køkken med køleskab, microovn, m.v. Jysk Psykologcenter holder til i dejlige lyse lokaler i den lille hyggelige gågade Frederiksgade midt i Århus. Lokalerne ligger centralt og tæt på både Århus Hovedbanegård og rutebilstationen og fremstår lyse og venlige. Lokaliteten består af flere undervisningslokaler med fleksibel indretning for den enkelte uddannelse/ modul. Herudover forefindes alle moderne elektroniske og manuelle hjælpemidler til støtte for gennemførsel af uddannelsen, ligesom der er moderne køkkenfaciliteter og opholdsarealer for de studerende. 9

11 københavn aarhus PSYKOLOGSELSKABET JYSKPSYKOLOGCENTER Aps

12 INTERN KVALITETSSIKRING Uddannelsen benytter sig af interne kvalitetssikringsmekanismer for at sikre at uddannelsen overholder de gældende kvalitetskriterier for uddannelsen. Disse består bl.a. af deltagernes og undervisernes procesevaluering af kursusforløbet. Resultaterne af evalueringen vil blive brugt i en løbende proces til at forbedre uddannelsen. ORGANISATION OG LEDELSE Uddannelsesansvarlige er Antonia Sumbundu, Cand.psych.aut, specialist i psykoterapi og supervision,mst i MBKT (Oxford) og Leif Schwensen, Cand.psych.aut., specialist i psykoterapi. Studieadministrationen modtager tilmeldinger og spørgsmål til uddannelsen m.v., og kan ved tvivlsspørgsmål henvise til rette vedkommende. Studieadministrationen har åbent for personlig henvendelse efter aftale, men kan generelt kontaktes alle hverdage ved telefonisk henvendelse til Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. ØKONOMI Kursusafgift Kursusafgiften er ,- pr. år, i alt ,- Dette beløb dækker undervisning, materialer, færdighedstræning i grupper, te/kaffe og kage/frugt. Kursusafgiften erlægges i én eller to rater. Øvrige udgifter Deltagerne skal endvidere forvente udgifter til bøger mv. på max kr. Mindre priskorrektioner kan forventes. Programoversigt Som nævnt er uddannelsen bygget op over 10 moduler af 3 dages varighed således at dag 1 typisk har fokus på MBKT programmet, dag 2 på teori og dag 3 på supervision. Nedenfor oplistes de 10 moduler i henholdsvis København og Århus med angivelse af tidspunkt, indhold og undervisere. Mellem nogle af modulerne vil der være supervisiondage. Ret til ændringer forbeholdes. 11

13 Programoversigt København Modul 1: december 2012 > Introduktion til uddannelsen, MBKT programmet og 1. supervisionsdag. Undervisere: AS og LS Modul 2: 30. januar 1. februar 2013, internat på Helgenæs > Buddhistisk psykologi og buddhistisk psykologi i MBKT perspektiv. Undervisere: JP og AS Modul 3: marts 2013 > MBKT programmet, workshop om K et i MBKT og 3. supervisionsdag. Undervisere AS of LS Modul 4: maj 2013 > MBKT programmet, workshop om MBKT og sygdomsangst samt 4. supervisionsdag. Undervisere: AS, LS og CS Modul 5: juni 2013 > MBKT programmet, teori og 5. supervisionsdag. Undervisere: AS og LS Modul 6: september 2013, internat på Helgenæs > 3 dages retreat. Underviser: AS Modul 7: 30. oktober 1. november 2013 > MBKT programmet, workshop om mindfulness og psykoser og 7. supervisionsdag (6. supervisionsdag i sep./okt.). Undervisere: AS, LS og PC Modul 8: februar 2014, internat på Helgenæs > Buddhistisk psykologi og buddhistisk psykologi i MBKT perspektiv. Undervisere: JP og AS Modul 9: 30. april-2. maj 2014 > MBKT programmet, teori og 9. supervisionsdag (8. supervisionsdag i feb./mar.). Undervisere: AS og LS Modul 10: september 2014 > Supervision af MBCT, 10. workshop om supervision af MBKT og afslutning. Undervisere: MF, AS og LS Samlet set indeholder uddannelsen i København følgende: 96 timers teori (Specialistkravet er på 90 timer) 36 timers buddhistisk psykologi (Ikke en del af specialistuddannelserne) 60 timers supervision (Opfylder specialistkrav) 18 timers retreat (Kan indgå som en del af selvreflektionstimerne, hvoraf der samlet set skal være 60) 12

14 Programoversigt århus Modul 1: november 2012 > Introduktion til uddannelsen, MBKT programmet og 1. selvrefleksion. Undervisere: AS, LS og ABS Modul 2: 30. januar 1. februar 2013, internat på Helgenæs > Buddhistisk psykologi og buddhistisk psykologi i MBKT perspektiv. Undervisere: JP og AS Modul 3: marts 2013 > MBKT programmet, workshop Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse og 2. selvrefleksion (3. selvrefleksion afholdes i marts). Undervisere AS, LS, ABS og SL Modul 4: maj 2013 > MBKT programmet, teori og 1. supervisionsdag. Undervisere: AS, LS og ABS Modul 5: august 2013 > MBKT programmet, ACT og 2. Supervisionsdag. Undervisere: AS, LS, ABS og CG Modul 6: september 2013, internat på Helgenæs > 3 dages retreat og selvrefleksion Modul 7: november 2013 > MBKT programmet, workshop Compassion-focused Therapy og 5. supervisionsdag (4. supervisionsdag i sep./okt.). Undervisere AS, LS, ABS og BA Modul 8: februar 2014, internat på Helgenæs > Buddhistisk psykologi og buddhistisk psykologi i MBKT perspektiv. Undervisere: JP og AS Modul 9: maj 2014 > MBKT programmet, teori og 6. supervisionsdag. Undervisere: AS, LS og ABS Modul 10: september 2014 > MBKT programmet, 7. supervisionsdag og afslutning. Undervisere: LS, AS og ABS Samlet set indeholder uddannelsen i Århus følgende: 96 timers teori (Kan indgå som godkendt i psykoterapiuddannelse iflg. Psykoterapeutforeningens krav til psykoterapiuddannelser) 36 timers buddhistisk psykologi 42 timers supervision (Kan indgå som godkendt i psykoterapiuddannelse iflg. Psykoterapeutforeningens krav til psykoterapiuddannelser) 30 Selvrefleksion (Kan indgå som godkendt i psykoterapiuddannelse iflg. Psykoterapeutforeningens krav til psykoterapiuddannelser) 13

15 wattar gruppen Adresse Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K Telefon /Fax Telefon: Telefonen er åben mandag-torsdag 9-16, fredag Fax: Kursusadresse Herluf Trollesgade 5, 2.th København K PSYKOLOGSELSKABET JYSKPSYKOLOGCENTER Aps jysk psykologcenter aps Adresse Frederiksgade c 8000 Aarhus C Telefon /Fax Telefon: Fax:

16

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

CV for Leif Schwensen

CV for Leif Schwensen CV for Leif Schwensen Leif Schwensen, Cand.psych., Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi & Mindfulness- instruktør, leder af Jysk Psykologcenter Leif er stifter af Jysk Psykologcenter

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

VIPASSANA. Town retreater i København 1. halvår 2016. Påsken d. 24.-26, marts. Pinsen d. 14.-16. maj. Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreater i København 1. halvår 2016. Påsken d. 24.-26, marts. Pinsen d. 14.-16. maj. Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreater i København 1. halvår 2016 Påsken d. 24.-26, marts Pinsen d. 14.-16. maj Nørregade 41, København K. Ved meditationslærer cand.psych. Uffe Damborg De mindfulness baserede psykoterapier,

Læs mere

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K.

VIPASSANA. Town retreaten i København, efterårsferien 2015. Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. VIPASSANA Town retreaten i København, efterårsferien 2015 Søndag d. 11. okt. - tirsdag d. 13. okt. 2015 Nørregade 41, København K. Fredag d. 16. okt. - søndag d. 18. okt. 2015 Lærkehaven 51, Lystrup ved

Læs mere

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse inden for den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer,

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

CV for Louise Brask Rasmussen

CV for Louise Brask Rasmussen CV for Louise Brask Rasmussen Louise Brask Rasmussen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Louise har siden 2002 arbejdet på Jysk Psykologcenter med hovedvægt på individuelle forløb i forhold til stressrelaterede

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Sidst redigeret d. 28. juli 2010 Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K www.wattar-gruppen.dk info@wattar-gruppen.dk Telefon:

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn

Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Empati og nærvær et uddannelsesforløb for mennesker der arbejder professionelt med børn Begynder i september 2016 Afsluttes i februar 2017 Opfølgningsdag i august 2017 UNDERVISERE Forfatter Peter Høeg

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

CV for Bent Jørgensen

CV for Bent Jørgensen CV for Bent Jørgensen Bent Jørgensen, Cand.psych. Autoriseret psykolog Bent har været hos Jysk Psykologcenter siden 1996, hvor han bl.a. har været ansvarlig for gennemførsel af kurser i angsthåndtering

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer

Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer Kursusforløb i kognitiv adfærdsterapi ved alkoholproblemer inddragende et familieorienteret perspektiv for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling. Formål Kursusforløbets formål: At give

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger,

Invitation. CFPS sommerkonference 2016. Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, Invitation CFPS sommerkonference 2016 April, 2016 Kære Åben og Rolig-psykologer og andre kolleger, For første gang åbner CFPS dørene for vores årlige sommerkonference. Vi begynder med et brag fantastiske

Læs mere

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet.

Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne, merit og kvoter nederst i skemaet. Sendes til: Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Middelfartvej 115 5200 Odense V Eller indscannet via mail: sips@sips.dk Ansøgningsskema Inden du udfylder skemaet bør du læse om optagelseskriterierne,

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse

AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren. Studiebeskrivelse AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI - ved Inger Bugge og Lennart Lindgren Indledning Studiebeskrivelse Parterapi og sexologi er to forskellige videnskaber, som sjældent bliver forenet. I praksis er der ofte

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Relationskompetence. Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne

Relationskompetence. Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne Relationskompetence Et uddannelsesforløb om empati og nærvær i forholdet mellem børn og voksne Begynder i september 2017 Afsluttes i februar 2018 Opfølgningsdag i august 2018 UNDERVISERE Familieterapeut

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016 Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning.

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning. Supervisoruddannelse Målsætning Målet er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer

Terapi, rådgivning. og hverdagsmirakler DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE. TUBA-konferencen At hjælpe og forstå unge med problemer TUBA-konferencen 2017 Terapi, rådgivning og hverdagsmirakler - At hjælpe og forstå unge med problemer DEN 24. JANUAR 2017 ODENSE Scott D. Miller, (US) Ph.D., ophavsmand til FIT (Feedback-Informed Treatment),

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere