UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING"

Transkript

1 UNDERVISNING, SUPERVISION OG TRÆNING

2 > Indholdsfortegnelse s. 1 Introduktion s. 2 Uddannelsens formål s. 2 Målgrupper s. 4 Optagelse på uddannelsen > Optagelsesprocedure > Krav til gennemførelse > Etiske regler s. 4 Uddannelsens tilrettelæggelse s. 5 Uddannelsens teoretiske tilhørsforhold s. 6-7 Undervisere - københavn s. 7-8 Undervisere - aarhus s. 9 undervisningsmetoder > Undervisning > Færdighedstræning s. 9 Fysiske faciliteter s. 11 Intern kvalitetssikring s. 11 Organisation og ledelse s. 11 Økonomi > Kursusafgift > Øvrige udgifter s. 12 PROGRAMOVERSIGT - KØBENHAVN s. 13 PROGRAMOVERSIGT - AARHUS s. 14 KONTAKTINFORMATIONER - WATTAR/ JPSC kombineret tilbud En kombineret og sammenhængende indsats, der sætter medarbejdernes problemstillinger og handlemuligheder i fokus, e 1

3 2-årig uddannelse i Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi AFHOLDES i København og aarhus Introduktion Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) er udviklet af Zindel Segal, John Teasdale og Mark Williams med baggrund i Jon Kabat-Zinn`s program Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR). MBKT er et manualiseret behandlingsprogram udviklet med det formål at reducere risikoen for tilbagefald ved depressioner. Forskning og undersøgelser har påvist stigende sårbarhed og risiko for tilbagefald jo flere depressive episoder der er tale om. MBKT programmet har vist sig at være særdeles effektivt i øjemed af tilbagefaldsforebyggelsesprogram for personer med tre eller flere tilbagevendende episoder og har på den baggrund i 2009 opnået status af evidensbaseret behandling. Tilgangen anbefales således af den engelske sundhedsstyrelse som en foretrukken og omkostningslav behandling i forhold til gentagne depressioner (NICE, 2009). MBKT anbefales også af de danske myndigheder som en evidensbaseret behandling for tilbagevendende depression ved to eller flere episoder (jf. sundhedsstyrelsens referenceprogram 2007) Kombineret tilbud En kombineret og sammenhængende indsats, der sætter medarbejdernes problemstillinger og handlemuligheder i fokus, e Mindfulness-baserede interventioner anvendes i dag I mange moderne, evidensbaserede terapiretninger og nye reviews (f.eks. Hoffmann, 2010 og de Vibe, 2012) viser gode resultater i forhold til en lang række af mentale helbredsproblemer depression, stress, angst, psykoser, kroniske smerter, spiseforstyrrelser, misbrug, selvskadende adfærd o.m.a. Herudover tilbydes Mindfulness-programmer med succes til behandlere og andre, hvis professionelle arbejde stiller store krav til opmærksomhed på egenomsorg, empati og nærvær f.eks. læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger o.m.a. Mindfulness er en tilgang/livsstil, der omfatter intentionel træning af bevidst nærvær og tilstedeværelse og har implikationer der rækker langt ud over, hvad vi almindeligvis forbinder med en metode eller teknik, idet tilgangen handler om hvorledes vi relaterer os til alt, som sker i vore liv hvorvidt vi virkelig er til stede og fokuserede. 2

4 UDDANNELSENS FORMÅL > Systematisk at udvikle deltagernes forståelse for den teoretiske dybde og mangfoldighed som ligger bag MBKT. Systematisk at opbygge og videreudvikle færdigheder til at anvende de grundlæggende metoder i MBKT samtidig med at et blik for helheden bevares > At give deltagerne mulighed for at opnå kompetence til at undervise i MBKT på niveau med de internationale best practice - anbefalinger. > Fortløbende at integrere metoderne i eget liv i forhold til at møde såvel lidelse med åbent hjerte og medfølelse samt øge glæde og trivsel. > At kvalificere deltagerne til selvstændigt at kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere kurser i MBKT med forskellige målgrupper Du vil opnå > Grundig indsigt i og forståelse for metoderne og teorierne i MBKT > Personlig erfaring med mindfulness meditation > Mulighed for at udforske eget sind og undersøge, hvorledes den forståelse som følger af egen meditationspraksis, kan anvendes i arbejdet med klienters emotionelle vanskeligheder > Indsigt i buddhistisk psykologi og den teoretiske baggrund for MBKT > Grundig træning i at undervise > Supervision > Mulighed for at lade uddannelsen indgå som en del af specialistuddannelsen i psykoterapi under Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab eller som et år i den 4-årige uddannelse til kognitiv psykoterapeut godkend af Psykoterapeutforeningen. > En uddannelse der opfylder de 12 kvalitetskriterier for psykoterapeutuddannelser MålgruppeR Uddannelsen henvender sig til Behandlere og andre professionelle med relevant faglig baggrund som ønsker kompetent træning i at anvende MBKT i deres daglige arbejde. Uddannelsen har to spor ét for psykologer, psykiatere og læger og ét tværfagligt. > 2-årig MBKT for psykologer, læger og psykiatere (undervisning i København) Uddannelsen er åben for psykologer og psykiatere og enkelte andre akademikere med en faglig relevant uddannelse i forhold til psykoterapi. Muligheder for videreuddannelse for psykologer, læger og psykiatere Den to-årige uddannelse i MBKT for psykologer og psykiatere vil blive søgt godkendt af Psykologforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab, således at den kan indgå i psykologers og lægers specialistuddannelse på linje med 2-årige uddannelser i kognitiv terapi. 3 > 2-årig MBKT for andre faggrupper (undervisning i Aarhus) Ansøgere til uddannelsen skal have en relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter som f.eks. lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog. Andre med uddannelser på tilsvarende niveau kan dog optages efter en konkret vurdering. Herudover skal ansøgeren have efterfølgende praktisk anvendelse af sin uddannelse i minimum 3 år eller anden relevant erhvervserfaring. Muligheder for videreuddannelse for andre faggrupper Den to-årige tværfaglige uddannelse i MBKT er tilrettelagt således at gennemførelse kan indgå som 1 år i en samlet psykoterapeutisk udannelse da uddannelsen er tilrettelagt efter Socialministeriets, Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Sundhedesministeriets kvalitetskriterier til 4-årig uddannelse til psykoterapeut. Det er således muligt for deltagere på den 2-årige MBKT-uddannelse, at bruge den som basisår på f.eks. Wattar Gruppens, Kognitivt Psykologcenters uddannelse til kognitiv terapeut og dermed forsætte på år 2, 3, og 4 på psykoterapeutdannelsen og derefter blive godkendt psykoterapeut.

5 OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN Optagelsesprocedure Personer der ønsker at tilmelde sig uddannelsen, indsender ansøgningsskema med behørig dokumentation som angivet på skemaet (se vores hjemmeside: Uddannelsens faglige ledelse gennemgår og vurderer ansøgningerne og deltagerne får umiddelbart efter besked om optagelse. Krav til gennemførelse Kontinuerlig mødedeltagelse forudsættes (mindst 80%). Deltageren skal vise interesse i at arbejde med emnerne og deltage aktivt i undervisningen. Herudover skal man være indstillet på at arbejde i grupper samt deltage i træning og praktiske øvelser. Det forventes endvidere at alle deltagere har regelmæssig meditationspraksis og personligt anvender de meditationsmetoder som uddannelsen hviler på. Etiske regler Uddannelsen følger Dansk Psykologforenings etiske principper for nordiske psykologer. Disse kan ses på foreningens hjemmeside: Dansk Psykologforening: Uddannelsen følger ligeledes Dansk Psykoterapeutforenings etikregler for medlemmer af foreningen. Disse kan ses på foreningens hjemmeside: Deltagerne forventes at overholde de etiske regler i forbindelse med arbejde med klienter og med hinanden under uddannelsen. Ethvert brud på de etiske regler kan medføre bortvisning fra uddannelsen. UDDANNELSENs TILRETTELÆGGELSE Uddannelsens form Uddannelsen består af 10 undervisningsblokke, som fordeles over med tilhørende supervisionsdage. Tilgangen er i høj grad helheds- og oplevelsesorienteret, da hele intentionen i mindfulness består i at lære gennem direkte oplevelse, nysgerrighed og ikkedømmende åbenhed. Det vil bl.a. foregå ved selv at gennemgå 8-ugers MBKT programmet, fordybe sig i teorien bag og reflektere over delelementerne i programmet under vejledning af lærerne. I uddannelsesforløbet vil forståelse af metoderne og rationalet bag MBKT-programmet blive perspektiveret via en grundig introduktion til buddhistisk psykologi og der vil være undervisning i relevant kognitions- og emotionspsykologi, samt teorier om gruppeprocesser og læring hos voksne. I uddannelsens del 2 og del 8, vil der være undervisning i buddhistisk psykologi, de 2 første dage ved John Peacock og på 3. dagen vil Antonia Sumbundu trække linjerne fra denne undervisning til MBKT programmet. Del 6 er en 3-dages retreat som foregår i tavshed. Del 2, 6 og 8 bliver afholdt som internat på et kursus sted, der ligger i naturskønne omgivelser på Helgenæs. Ud over at erfare MBKT programmet og systematisk træne selv at formidle de forskellige elementer samtidig med at en helhedsforståelse er tydelig, vil der være fokus på planlægning og gennemførelse af egne gruppeforløb under supervision. 4

6 Uddannelsens teoretiske tilhørsforhold Udannelsen er teoretisk placeret indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske tradition. Kognitiv teori og metode har sin base i den amerikanske psykiater Aaron Becks psykoterapi, og blev udviklet på baggrund af Becks forskning i depression og depressionsbehandling i 1960 erne. Det tætte sammenspil mellem teori, klinisk praksis og forskning som kendetegnede Becks oprindelige arbe jdsform, fortsætter i dag og har betydet at den kogni tive terapi kan dokumentere sine gode behandling sresultater på baggrund af undersøgelser som måler terapiens virkningsfuldhed. Videnskabelige under søgelser har understøttet og bevist den kognitive teo ris holdbarhed og betydning, og i dag regner man den for den mest effektive måde at behandle en lang række lidelser på. Kognitiv teori og metode bygger direkte på Becks emotionsmodel, som foreslår at følelser opleves som et resultat af den måde en person tolker og vurderer på og at følelsesmæssige problemer kendetegnes af negative tanker med forskelligt indhold eller fokus. Disse tolkninger finder sted som et overordnet princip i alle de situationer vi indgår i og oplever. Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi repræsenterer en videreudvikling af den kognitive teori og terapi, blandt andet inkluderende elementer og tilgange, som kaldes kontekstuelle teorier og tilgange ofte benævnt 3. bølge af kognitiv adfærdsteori hvor hovedvægten lægges på funktionen af tænkningen, altså på hvad den medfører af følelsesmæssige- og adfærdsmæssige sammenhænge og resultater - snarere end på indholdet og en problematisering af tænkningen. Der arbejdes ligeledes med oplevelser af hvordan vores emotionelle tilstand påvirker selve tænkningen og den måde vi forholder os til forskellige situationer og sammenhænge. I uddannelsen vil der som sagt endvidere blive undervist i buddhistisk psykologi, som ligeledes rummes indenfor den kognitive teoridannelse, så deltagerne vil blive bekendt med og grundigt undervist i den dybde, kompleksitet og bredde, som moderne Kognitiv teoridannelse repræsenterer. 5

7 Gennemgående Undervisere > København Antonia Sumbundu (AS) Cand.psych.aut. Specialist i psykoterapi og Supervision. MSt i MBKT (Oxford). Antonia er privatpraktiserende psykolog og ekstern underviser for Oxford Mindfulness Centre. Hun har gennem en årrække været engageret i udforskningen af meditation og psykisk lidelse og velbefindende, bl.a. gennem delt agelse i forskningsprojekter af effekten af klinisk an vendelse af meditation. Hun har bred psykologisk er faring fra dels egen privat praksis, ansættelse i privat praksis og i psykiatrien, og har specielt indgående erfaring med behandling af affektive lidelser og sund hedspsykologiske problemstillinger med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) og mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Antonia har undervist i og su perviseret MBKT og MBSR både nationalt og interna tionalt i en lang årrække og har et mangeårigt samar bejde med Mark Williams, Ferris Urbanowski, Melanie Fennell o.a. I 2010 afsluttede Antonia som en af de første en MSt i MBKT fra Universitetet i Oxford, forløbet blev gennemført med udmærkelse. Antonia Sumbundu har sammen med Irene Oestrich skrevet bogen Livskraft - hvordan du kan bruge den positive psykologi, PsykiatriFondens Forlag, 2009, og har skrevet kapitlet Mindfulness Terapi i bogen Positiv psykologi - En Introduktion Til Videnskaben Om velvære og Optimale Processer, redigeret af Nørby og Myszak, Hans Reitzel, 2008 samt bidraget til bogen Depression af Jes Gerlach, Psykiatrifonden, Leif Schwensen (LS) Cand. Psych., autoriseret specialist i psykoterapi, har 27 års erfaring med klinisk psykologi og 10 års egen daglig meditationspraksis. Er direktør i Jysk Psykologcenter ApS (tidligere Jysk Fobiskole) og indehaver af CAM Center for ACT og Mindfulness introducerede ACT i DK i Har arbejdet med Mindfulness baseret kognitiv terapi i mange år og afviklet mange kurser for professionelle behandlere, samt ydet supervision af samme. Leif Schwensen er uddannet af bl.a. Mark Williams, Ferris Urbanowski, Antonia Sumbundu og Melanie Fennell og har deltaget i flere workshops med Jon Kabat-Zinn. Leif Schwensen har igennem mange år arbejdet med Mindfulness både på et personligt plan og arbejdsmæssigt med 8 ugers MBKT programmet, såvel gruppebaseret som individuelt, ligesom han i flere år har undervist og superviseret professionelle behandlere i tilgangen. Har herudover deltaget i 7 dages silent retreats i Ammerdown UK og Helgenæs DK, begge ledet af bl.a. John Peacock, samt deltaget i flere internationale kongresser og workshops. gæstelærere > København John Peacock (JP) John Peacock (JP), Buddhist Scholar, PhD, har lige ved 40 års erfaring som akademiker med Buddhistisk meditationspraksis. Han blev oprindelig trænet i den Tippitanske Gelugpa tradition og efterfølgende studerede han Theravada i Sri Lanka. John Peacock har undervist i Buddhistiske studier på universitetet i Bristol og er nu Associate Director ved Oxford Mindfulness Center, hvor han underviser på MSt uddannelsen i MBCT ved Oxford Universitet. Han har undervist i meditation i mere end 25 år og er medlem af lærerrådet ved Gaia House. John Peacock indgår som underviser i Buddhistisk psykologi i del 2 og 8. Christina Surawy (CS) Christina Surawy er godkendt kognitiv adfærdsterapeut og er specielt interesseret i at undervise i og træne andre. Hun har arbejdet med personer der lider at kronisk træthedssyndrom(cfs), cystisk fibrose og Unexplained Symptoms og aktuelt arbejder hun med personer ramt af kroniske lidelser i the Oxford Mindfulness center. Christina er ansat ved Oxford Universitet og er underviser ved programmet Master of Studies in Mindfulness-Based Cognitive Therapy. For nylig afsluttede hun et forskningsprojekt der undersøgte MBKT for sygdomsangst, og nu træner hun andre i metoderne. 6

8 Paul Chadwick (PC) Paul Chadwick er professor i kliniks psykologi ved Kings Colleage i London og leder af deres psykoterapi uddannelse. Han har gennem en lang årrække været en af de førende forskere og klinikere i udviklingen af nye terapeutiske tilgange i arbejdet med personer med behandlingsresistent og belastende psykoser og for nylig er han også begyndt at arbejde med affektive lidelser. Paul Chadwicks arbejde med mindfulness og psykoser er banebrydende. Ulla Wattar (UW) Cand. Psych. Autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi, MS (Oxon), Oxford Universitet samt ekstern lektor på Københavns Universitet. Herudover er hun leder og direktør i Wattargruppen, Kognitiv Psykologcenter. Ulla Wattar er anerkendt som en af Danmarks allermest erfarne psykologer med speciale i kognitiv terapi og teori. Gennemgående Undervisere > Århus Antonia Sumbundu (AS) Cand.psych.aut. Specialist i psykoterapi og Supervision. MSt i MBKT (Oxford). Antonia er privatpraktiserende psykolog og ekstern underviser for Oxford Mindfulness Centre. Hun har gennem en årrække været engageret i udforskningen af meditation og psykisk lidelse og velbefindende, bl.a. gennem delt agelse i forskningsprojekter af effekten af klinisk an vendelse af meditation. Hun har bred psykologisk er faring fra dels egen privat praksis, ansættelse i privat praksis og i psykiatrien, og har specielt indgående erfaring med behandling af affektive lidelser og sund hedspsykologiske problemstillinger med mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) og mindfulnessbaseret stressreduktion (MBSR). Antonia har undervist i og su perviseret MBKT og MBSR både nationalt og interna tionalt i en lang årrække og har et mangeårigt samar bejde med Mark Williams, Ferris Urbanowski, Melanie Fennell o.a. I 2010 afsluttede Antonia som en af de første en MSt i MBKT fra Universitetet i Oxford, forløbet blev gennemført med udmærkelse. Antonia Sumbundu har sammen med Irene Oestrich skrevet bogen Livskraft - hvordan du kan bruge den positive psykologi, PsykiatriFondens Forlag, 2009, og har skrevet kapitlet Mindfulness Terapi i bogen Positiv psykologi - En Introduktion Til Videnskaben Om velvære og Optimale Processer, redigeret af Nørby og Myszak, Hans Reitzel, 2008 samt bidraget til bogen Depression af Jes Gerlach, Psykiatrifonden, Leif Schwensen (LS) Cand. Psych., autoriseret specialist i psykoterapi, har 27 års erfaring med klinisk psykologi og 10 års egen daglig meditationspraksis. Er direktør i Jysk Psykologcenter ApS (tidligere Jysk Fobiskole) og indehaver af CAM Center for ACT og Mindfulness introducerede ACT i DK i Har arbejdet med Mindfulness baseret kognitiv terapi i mange år og afviklet mange kurser for professionelle behandlere, samt ydet supervision af samme. Leif Schwensen er uddannet bl.a. af Mark Williams, Ferris Urbanowski, Antonia Sumbundu og Melanie Fennell og har deltaget i flere workshops med Jon Kabat-Zinn - har igennem mange år arbejdet med Mindfulness både på et personligt plan og arbejdsmæssigt med 8 ugers MBKT programmet, såvel gruppebaseret som individuelt, ligesom han i flere år har undervist og superviseret professionelle behandlere i tilgangen. Har herudover deltaget i 7 dages silent retreats i Ammerdown UK og Helgenæs DK, begge ledet af bl.a. John Peacock, samt deltaget i flere internationale kongresser og workshops. Anette Bogh Schwensen (ABS) Anette Bogh Schwensen (ABS) Uddannet socialpædagog. I 1995/96 medstifter og medindehaver af Jysk Psykologcenter, tidligere Jysk Fobiskole, hvor hun i starten arbejdede som exponeringslærer og de sidste mange år som underviser i arbejdet 7

9 med ACT og Mindfulness. Anette Bogh Schwensen er uddannet af bl.a. Mark Williams, Ferris Urbanowski, Antonia Sumbundu og Melanie Fennell, har deltaget i flere Workshops med Jon Kabat-Zinn og har igennem mange år arbejdet med Mindfulness både på et personligt plan og arbejdsmæssigt med 8 ugers MBKT programmet, både i grupper og i forbindelse med mere individuelle forløb. Hun har deltaget i 7 dages silent retreats i Ammerdown, UK og Helgenæs DK ledet af bl.a. John Peacock og har herudover deltaget i en række internationale kongresser og workshops. Gæstelærere > Århus Bodil Andersen (BA) Cand.med., speciallæge i psykiatri, MSc (Oxford) samt godkendt specialist ogsupervisor i psykoterapi, har bred erfaring indenfor hospitalspsykiatrien og været daglig leder af Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd i Odense. Bodil Andersen har endvidere mere end 15 års erfaring som underviser i kognitiv adfærdsterapi (certificeret). Bodil Andersen har herudover deltaget i en række kurser og kompetenceudvikling indenfor Mindfulness, MBKT og CBT (Compassion Fucused Therapy) og er bl.a. blevet undervist af Mark Williams og Ferris Urbanowski. Ulla Wattar (UW) Cand. Psych. Autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi, MS (Oxon), Oxford Universitet samt ekstern lektor på Københavns Universitet. Herudover er hun leder og direktør i Wattargruppen, Kognitiv Psykologcenter. Ulla Wattar er anerkendt som en af Danmarks allermest erfarne psykologer med speciale i kognitiv terapi og teori. primært taget afsæt i ACT Stella Lützer (SL) Uddannet socionom. Har siden 1989 arbejdet med alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne. Har her udført mindfulness-baseret misbrugsbehandling siden 2001 og varetager undervisning og supervision af misbrugsbehandlere. Egen mindfulness træning: Har gennemført det træningsforløb, som udbydes af Center for Mindfulness (CFM) ved University of Massachusetts Medical School. Har gennemført en teachers training under CFM, University of Wales og træning i Mindfulness-based Relapse Prevention (MBRP) arrangeret af University of San Diego. Har deltaget i adskillige retreats med erfarne lærere og i en række korte kurser/workshops med udenlandske undervisere i MBSR, MBCT og MBRP. Har arrangeret og deltaget i undervisningsforløb med Antonia Sumbundu. Har siden 1985 regelmæssigt praktiseret mindfulnessmeditation. Har oversat MBRP-vejledningen til dansk for forlaget Klim. John Peacock (JP) Buddhist Scholar, PhD, har lige ved 40 års erfaring som akademiker og Buddhistisk meditationspraksis. Han blev oprindelig trænet i den tibetanske Gelugpa tradition og efterfølgende studerede han Theravada i Sri Lanka. John Peacock har undervist i Buddhistiske studier på universitetet i Bristol og er nu Associate Director ved Oxford Mindfulness Center, hvor han underviser på MSt uddannelsen i MBCT ved Oxford Universitet. Han har undervist i meditation i mere end 25 år og er medlem af lærerrådet ved Gaia House. John Peacock indgår som underviser i Buddhistisk psykologi i del 3 og 8. Camilla Grønlund (CG) Cand.Psych., specialist i psykoterapi og supervisor på videreuddannelsesniveau er medejer af Act House og tidligere medejer af Kognitiv Terapi Center Århus. Camilla Grønlund har tidlige været ansat indenfor misbrugsområdet og hospitalspsykiatrien i Århus, og har herudover omfattende undervisningserfaring af en lang række fagspecialister. De senere år har undervisningen, supervisionen og det terapeutiske arbejde 8

10 UNDERVISNINGSMETODER Undervisning > Workshops: undervisning med øvelser og træning > Deltagerstyrede præsentationer > Lærerstyrede præsentationer > Individuel refleksion og øvelser > Færdighedstræningsøvelser SUPERVISION Supervisionen vil i struktur og indhold have kognitive teorier og modeller som grundlag, men også blive lagt stor vægt meditationsteori og forståelse for gruppeprocesser, samt den bredere kontekst hvori mindfulness-baserede interventioner kan ses. Supervisionsdagene vil endvidere i mindre omfang indeholde oplæg og øvelser i relation til de fremlagte problemstillinger eller være mere temafokuseret ud fra deltagernes specifikke ønsker, behov og interesser. Det forventes at supervisanderne er aktivt deltagende og afsætter den fornødne tid til forberedelse. I supervisionen vil der være fokus på: > Supervision af igangværende forløb i MBKT > Supervision af tilrettelæggelse af forløb i MBKT > Supervision på instruktion af de forskellige meditationer og øvelser > Supervision på erfaringsudveksling og dialog efter meditationsøvelser og træning hjemme > Supervision på præsentation af de psykoedukative elementer > Supervision på arbejdet med gruppen FYSISKE FACILITETER 2-årig MBKT for psykologer 2-årig MBKT for andre faggrupper Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenters undervisningslokaler er beliggende i Herluf Trolles Gade ved Kongens Nytorv midt i København og er let tilgængeligt med offentlig transport. Der er elevator i bygningen. Der er ét stort og fem mindre undervisningslokaler med overheadprojektor, white boards, flip-overs og AV udstyr såsom TV, video og videokamera. Det største af undervisningslokalerne er indrettet med borde med hjul, så de nemt kan flyttes rundt efter den enkelte gruppes behov. Lokalerne er malet i lyse farver med store vinduer. De studerende har også deres eget køkken med køleskab, microovn, m.v. Jysk Psykologcenter holder til i dejlige lyse lokaler i den lille hyggelige gågade Frederiksgade midt i Århus. Lokalerne ligger centralt og tæt på både Århus Hovedbanegård og rutebilstationen og fremstår lyse og venlige. Lokaliteten består af flere undervisningslokaler med fleksibel indretning for den enkelte uddannelse/ modul. Herudover forefindes alle moderne elektroniske og manuelle hjælpemidler til støtte for gennemførsel af uddannelsen, ligesom der er moderne køkkenfaciliteter og opholdsarealer for de studerende. 9

11 københavn aarhus PSYKOLOGSELSKABET JYSKPSYKOLOGCENTER Aps

12 INTERN KVALITETSSIKRING Uddannelsen benytter sig af interne kvalitetssikringsmekanismer for at sikre at uddannelsen overholder de gældende kvalitetskriterier for uddannelsen. Disse består bl.a. af deltagernes og undervisernes procesevaluering af kursusforløbet. Resultaterne af evalueringen vil blive brugt i en løbende proces til at forbedre uddannelsen. ORGANISATION OG LEDELSE Uddannelsesansvarlige er Antonia Sumbundu, Cand.psych.aut, specialist i psykoterapi og supervision,mst i MBKT (Oxford) og Leif Schwensen, Cand.psych.aut., specialist i psykoterapi. Studieadministrationen modtager tilmeldinger og spørgsmål til uddannelsen m.v., og kan ved tvivlsspørgsmål henvise til rette vedkommende. Studieadministrationen har åbent for personlig henvendelse efter aftale, men kan generelt kontaktes alle hverdage ved telefonisk henvendelse til Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter. ØKONOMI Kursusafgift Kursusafgiften er ,- pr. år, i alt ,- Dette beløb dækker undervisning, materialer, færdighedstræning i grupper, te/kaffe og kage/frugt. Kursusafgiften erlægges i én eller to rater. Øvrige udgifter Deltagerne skal endvidere forvente udgifter til bøger mv. på max kr. Mindre priskorrektioner kan forventes. Programoversigt Som nævnt er uddannelsen bygget op over 10 moduler af 3 dages varighed således at dag 1 typisk har fokus på MBKT programmet, dag 2 på teori og dag 3 på supervision. Nedenfor oplistes de 10 moduler i henholdsvis København og Århus med angivelse af tidspunkt, indhold og undervisere. Mellem nogle af modulerne vil der være supervisiondage. Ret til ændringer forbeholdes. 11

13 Programoversigt København Modul 1: december 2012 > Introduktion til uddannelsen, MBKT programmet og 1. supervisionsdag. Undervisere: AS og LS Modul 2: 30. januar 1. februar 2013, internat på Helgenæs > Buddhistisk psykologi og buddhistisk psykologi i MBKT perspektiv. Undervisere: JP og AS Modul 3: marts 2013 > MBKT programmet, workshop om K et i MBKT og 3. supervisionsdag. Undervisere AS of LS Modul 4: maj 2013 > MBKT programmet, workshop om MBKT og sygdomsangst samt 4. supervisionsdag. Undervisere: AS, LS og CS Modul 5: juni 2013 > MBKT programmet, teori og 5. supervisionsdag. Undervisere: AS og LS Modul 6: september 2013, internat på Helgenæs > 3 dages retreat. Underviser: AS Modul 7: 30. oktober 1. november 2013 > MBKT programmet, workshop om mindfulness og psykoser og 7. supervisionsdag (6. supervisionsdag i sep./okt.). Undervisere: AS, LS og PC Modul 8: februar 2014, internat på Helgenæs > Buddhistisk psykologi og buddhistisk psykologi i MBKT perspektiv. Undervisere: JP og AS Modul 9: 30. april-2. maj 2014 > MBKT programmet, teori og 9. supervisionsdag (8. supervisionsdag i feb./mar.). Undervisere: AS og LS Modul 10: september 2014 > Supervision af MBCT, 10. workshop om supervision af MBKT og afslutning. Undervisere: MF, AS og LS Samlet set indeholder uddannelsen i København følgende: 96 timers teori (Specialistkravet er på 90 timer) 36 timers buddhistisk psykologi (Ikke en del af specialistuddannelserne) 60 timers supervision (Opfylder specialistkrav) 18 timers retreat (Kan indgå som en del af selvreflektionstimerne, hvoraf der samlet set skal være 60) 12

14 Programoversigt århus Modul 1: november 2012 > Introduktion til uddannelsen, MBKT programmet og 1. selvrefleksion. Undervisere: AS, LS og ABS Modul 2: 30. januar 1. februar 2013, internat på Helgenæs > Buddhistisk psykologi og buddhistisk psykologi i MBKT perspektiv. Undervisere: JP og AS Modul 3: marts 2013 > MBKT programmet, workshop Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse og 2. selvrefleksion (3. selvrefleksion afholdes i marts). Undervisere AS, LS, ABS og SL Modul 4: maj 2013 > MBKT programmet, teori og 1. supervisionsdag. Undervisere: AS, LS og ABS Modul 5: august 2013 > MBKT programmet, ACT og 2. Supervisionsdag. Undervisere: AS, LS, ABS og CG Modul 6: september 2013, internat på Helgenæs > 3 dages retreat og selvrefleksion Modul 7: november 2013 > MBKT programmet, workshop Compassion-focused Therapy og 5. supervisionsdag (4. supervisionsdag i sep./okt.). Undervisere AS, LS, ABS og BA Modul 8: februar 2014, internat på Helgenæs > Buddhistisk psykologi og buddhistisk psykologi i MBKT perspektiv. Undervisere: JP og AS Modul 9: maj 2014 > MBKT programmet, teori og 6. supervisionsdag. Undervisere: AS, LS og ABS Modul 10: september 2014 > MBKT programmet, 7. supervisionsdag og afslutning. Undervisere: LS, AS og ABS Samlet set indeholder uddannelsen i Århus følgende: 96 timers teori (Kan indgå som godkendt i psykoterapiuddannelse iflg. Psykoterapeutforeningens krav til psykoterapiuddannelser) 36 timers buddhistisk psykologi 42 timers supervision (Kan indgå som godkendt i psykoterapiuddannelse iflg. Psykoterapeutforeningens krav til psykoterapiuddannelser) 30 Selvrefleksion (Kan indgå som godkendt i psykoterapiuddannelse iflg. Psykoterapeutforeningens krav til psykoterapiuddannelser) 13

15 wattar gruppen Adresse Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K Telefon /Fax Telefon: Telefonen er åben mandag-torsdag 9-16, fredag Fax: Kursusadresse Herluf Trollesgade 5, 2.th København K PSYKOLOGSELSKABET JYSKPSYKOLOGCENTER Aps jysk psykologcenter aps Adresse Frederiksgade c 8000 Aarhus C Telefon /Fax Telefon: Fax:

16

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o-

Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1 Vedfelt Instituttet Studiebeskrivelse 2013-2016 -o0o- 1) Vedfelt Instituttets formål, menneskesyn og værdigrundlag 2) Optagelseskriterier 3) Uddannelsens struktur og indhold a) Videnskabeligt udgangspunkt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling

Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Kursusbeskrivelse (Hold 5) Familieorienteret Alkoholbehandling Ét-årigt kursusforløb (Fam.Ab.5; Sjælland 17.marts til 2.december 2015) Med udgangspunkt i KL s anbefalinger i En styrket misbrugsbehandling,

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk Kurser i Neurorehabilitering 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås

Ærede forsamling. De helt små. Det er reformtider. Når de voksne slås 9. marts 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 5 Ærede forsamling Om 14 dage holder Dansk Psykolog Forening generalforsamling. På de følgende sider præsenterer kandidaterne sig. Side 3 De helt små Vi

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job?

Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? Hvordan fastholder psykisk sårbare mennesker et ønsket job? - Resultater fra casestudier i et videnskabende netværk af beskæftigelsestilbud og -centre Januar 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010

Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver. Nr. 1 Februar 2010 Nr. 1 Februar 2010 Temanummer om ETIK - om spiritualitet, coaching og udfordring - om fællesskab og uddannelser En klient skriver Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere