2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9"

Transkript

1 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side Forretningsorden for Pharmadanmarks repræsentantskab 2.2. Tidsplan for afholdelse af repræsentantskabsmødet 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side Beretning fra Hovedbestyrelsen & Forhandlingsudvalget 3.2 Beretning fra PDA-udvalget Beretning fra Farmaceutisk Efteruddannelse Beretning fra Studiefonden 4. Forelæggelse af regnskaber side Årsregnskab 2012 Pharmadanmark, herunder regnskab for PDA 5. Behandling af indstillinger og forslag side Nyt kontingent for medlemmer i udlandet 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for 2014 side Budget Fastsættelse af kontingent for 2014, herunder fastlæggelse af bidrag til PDA 7. Valg side Valg af formand 7.2 Valg af to parlamentariske revisorer og en suppleant herfor 8. Fastlæggelse af antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode side Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde side Eventuelt Bilag side 69 Bilag 1: Udgifter ved deltagelse i repræsentantskabsmødet Bilag 2: Deltagerliste 1

2 2

3 Dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent(er) Hovedbestyrelsen foreslår Lars Nielsen 3

4 4

5 Dagsordenens punkt 2 Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet 2.1 Forretningsorden 2.2 Tidsplan 5

6 2.1 Forretningsorden for Pharmadanmarks repræsentantskab Forretningsorden for Pharmadanmarks repræsentantskab (vedtaget på repræsentantskabsmødet den 4. november 2011). Hovedbestyrelsen har ansvaret for og forestår planlægning, gennemførelse og opfølgning af repræsentantskabsmøderne bistået af sekretariatet. Dirigentfunktionen Ved starten af hvert repræsentantskabsmøde vælges en eller flere dirigenter, som i fællesskab leder repræsentantskabsmøderne og fører tilsyn med urafstemninger, som evt. gennemføres i fortsættelse af repræsentantskabsmøderne. Valget af dirigent(er) forestås af formanden. Dirigenten(erne) træffer selv beslutning om fordeling af arbejdsopgaverne i forbindelse med dirigentfunktionen, herunder mødeledelsen, styring af talerrække, stemmeoptælling m.v. Sekretariatet yder dirigenten(erne) den fornødne tekniske bistand. Dirigenten(erne) konstaterer ved mødets start dets lovlighed og deltagernes lovlige mandat. Dirigenten(erne) kan fastsætte begrænsning i taletiden i plenum, hvor det anses for påkrævet. Forslagsstillerne bør normalt indrømmes mindst 5 minutters taletid til forelæggelse og 2 minutter til evt. replik. Formanden skal normalt kunne få ordet uden for en fast talerrække for at besvare spørgsmål og redegøre for sin egen og hovedbestyrelsens indstilling. Ved afstemninger forestår dirigenten(erne) optællingen og kontrollen med stemmeafgivningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Repræsentantskabets medlemmer Valg af repræsentanter og suppleanter foretages på de ordinære hovedmøder i kredsene eller sektioner jfr. lovenes 13, og meddelelse om de valgte meddeles foreningens sekretariat inden den 1. juli. Funktionsperioden for repræsentantskabets medlemmer går fra 1. juli i valgåret til 30. juni i det efterfølgende år. Får et medlem forfald til et repræsentantskabsmøde, skal dette omgående meddeles til vedkommende kreds/sektion, som gennem foreningens sekretariat foranlediger suppleant indkaldt. Repræsentanterne og suppleanterne modtager fra sekretariatet mødeindkaldelser og materialer til møderne og orienteres efterfølgende om repræsentantskabets beslutninger og valg. Repræsentanterne modtager løbende referater fra hovedbestyrelsens møder samt statusrapporter og beretninger fra foreningens udvalg. Øvrig information og forberedelse forestås af vedkommende kreds/sektion. Planlægningen af det ordinære repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes normalt i og i tilknytning til den 1. eller 2. weekend i november. Det nøjagtige tidspunkt og sted fastlægges på det ordinære møde året forud. Hovedbestyrelsen forestår og koordinerer forberedelserne til mødet efter nedenstående retningslinjer. Senest den 1. april indkalder hovedbestyrelsen fra kredse, sektioner og udvalg forslag til emner, herunder nye/justerede handlingsplaner, som ønskes taget op på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen kan fastsætte en sidste frist for aflevering af forslag og indstillinger, som normalt ikke bør sættes senere end den 15. september. Senest den 1. august offentliggøres 1. varsel om repræsentantskabsmødets afholdelse på foreningens hjemmeside, idet fristen for medlemsforslag den 15. september fremhæves. På baggrund af indkomne forslag og oplæg samt egne overvejelser udarbejder hovedbestyrelsen en detaljeret dagsorden samt arbejds- og tidsplan for repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen kan foreslå nedsættelse af arbejdsgrupper og udvalg, som kan behandle spørgsmål på mødet. Dagsorden og planer godkendes ved mødets start. Hovedbestyrelsen udsender senest 4 uger før repræsentantskabsmødet forslag til dagsorden, med angivelse af indkomne forslag, tilgængeligt materiale m.v. Samtidig offentliggøres mødeindkaldelse og dagsorden på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan indkalde supplerende materiale, justeringsforslag o. lign. med 2 ugers frist. Endeligt materiale udsendes senest 1 uge før mødet. Repræsentantskabets arbejdsform 1. Generel debat om foreningens politik, forhandlingsforhold og organisatoriske arbejde foregår i tilknytning til beretningen om foreningens virksomhed. 6

7 Beretningen udarbejdes af hovedbestyrelsen med bistand fra sekretariatet og offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med dagsordenen fire uger før mødet. Ved forelæggelsen på mødet kan formanden/ hovedbestyrelsen supplere med en beretning om væsentlige spørgsmål for foreningen. I forlængelse af beretningen gives der mulighed for, at foreningens udvalg kan redegøre for arbejdet i det forløbne år. Forud for behandlingen i plenum kan forslagene drøftes i arbejdsgrupper evt. med indstilling til plenum. Hovedbestyrelsen har under repræsentantskabsmødet et ansvar for, at forslag kan afstemmes, således at de kan fremlægges til beslutning, ligesom hovedbestyrelsen selvstændigt kan fremkomme med forslag, som opfanger en holdning eller et synspunkt, som har bredere baggrund i repræsentantskabet. Beslutninger træffes i det samlede repræsentantskab. 2. Behandling af forslag, handlingsplaner, politikker m.v. sker principielt på grundlag af skriftlige udkast, som kan drøftes i og vedtages af repræsentantskabets plenum. 7

8 2.2 Tidsplan for repræsentantskabsmødet 2013 Søndag den 10. november Afvikling af repræsentantskabsmødet Frokost to-go 8

9 Dagsordenens punkt 3 Beretninger fra bestyrelsen og udvalg 3.1 Beretning fra Hovedbestyrelsen & Forhandlingsudvalget 3.2 Beretning fra PDA-udvalget Beretning fra Farmaceutisk Efteruddannelse Beretning fra Studiefonden 9

10 3.1 Beretning fra Hovedbestyrelsen & Forhandlingsudvalget Arbejdsmarkedet er i forandring. Det skyldes ikke mindst, at der politisk fokuseres på at forbedre Danmarks konkurrencekraft og produktivitet. Det har bl.a. givet sig udslag i stramme offentlige overenskomstresultater. Det har smittet af på arbejdsmarkedet generelt og har også haft betydning for Pharmadanmarks virke og foreningens medlemmer i det forløbne år. Den siddende regering har sat en ivrig reformkurs, som bl.a. skal effektivisere og modernisere den offentlige sektor og gøre Danmark mere konkurrencedygtig. Det har på flere måder haft betydning for Pharmadanmarks virke i I foråret mistede lærere og læger privilegier i deres overenskomstforhandlinger med hhv. kommunerne og regionerne. Regeringen fastholder, at den ikke blandede sig i forhandlingerne, men under alle omstændigheder har det politiske fokus på effektivitet og konkurrenceforbedrende tiltag ikke kun betydning for ansatte i den offentlige sektor. Det har derimod forplantet sig til den private sektor, hvor de ansatte også bliver mødt med et ønske fra arbejdsgiverne om tilbageholdenhed på lønsiden og mere fleksibilitet og effektivitet. Den tendens ses også på lægemiddelområdet. Regeringen har også implementeret en afkortet dagpengeperiode, som betyder, at ledige a-kassemedlemmer nu maksimalt kan modtage dagpenge i to år. I det første halvår af 2013 har cirka personer derfor mistet deres dagpengeret, heraf også et mindre antal Pharmadanmark-medlemmer Desuden har regeringen ved flere lejligheder varslet, at apotekssektoren skal moderniseres, men dens planer er endnu ukendte, idet offentliggørelsen af en arbejdsgruppes anbefalinger på området foreløbig er forsinket i otte måneder. Arbejdsmarkedet generelt Ledigheden fortsætter med at vække bekymring i foreningen, ikke mindst dimittendledigheden. Den har periodevis været oppe på 40 procent, men er pt. cirka 30 procent. Den generelle ledighed blandt foreningens medlemmer er på cirka 3,5 procent, men har i det forløbne år periodevis været oppe på cirka 5 procent. Den seneste statistik fra AC viser, at den generelle ledighed for farmaceuter og andre lægemiddelakademikere er 2,7 procent. Det er stadig højere, end man kunne ønske, og en tredobling i forhold til niveauet for fem år siden, hvor niveauet var lavest. Men der er alligevel tale om en positiv udvikling i forhold til, at ledigheden i perioder har været over 4 procent. De seneste tal for dimittendledigheden lyder på 28,8 procent, men da den i perioder har været over 40 procent, repræsenterer tallet trods alt også en tydelig positiv udvikling. Den farmaceutiske dimittend, der ikke kom i job, har udsigt til i gennemsnit at skulle bruge 6,3 måneder på at finde et arbejde. Den ledige ingeniør skal bruge 6,4 måneder, den ledige magister 8,6 måneder og den ledige Djøf er 7,3 måneder. Pharmadanmark er meget opmærksom på, at især unge ledige har brug for støtte til at komme ud af ledigheden. Stigningen i den generelle ledighed skyldes i høj grad dimittendernes vanskeligheder med at komme hurtigt i arbejde. Pharmadanmark gennemførte tidligere på året en undersøgelse blandt cirka 500 medlemmer med ledelsesansvar. Med undersøgelsen fik Pharmadanmark mere viden om, hvordan ledere på lægemiddelområdet griber ansættelsesproceduren an. Denne viden er blevet videregivet i form af artikler i foreningens medier og bruges til at forbedre den vejledning, som foreningen giver medlemmerne i forbindelse med jobsøgning. Dermed gøres rådgivningen på området mere tidssvarende. Pharmadanmark har som forsøgsordning etableret en jobinspiratorordning, hvor ledige medlemmer uden ret til PDA kan søge om at få tildelt en frivillig jobinspirator. Jobinspiratorerne er medlemmer af foreningen, som frivilligt stiller sig til rådighed for at give en fagfælle sparring og tips til jobsøgningen. Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse PDA har i de senere år været belastet af den høje ledighed, og p.t. er der cirka 40 modtagere af støtten. Det tal er dog lavere, end det ellers har været, siden krisen med forsinkelse ramte lægemiddelområdet. Apotek Hvordan fremtiden for apotekssektoren præcis skal se ud, er fortsat uafklaret. Den nye erhvervsminister Henrik Sass Larsen har givet udtryk for, at han ønsker apotekerne liberaliseret for at skabe mere konkurrence. Regeringen nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til en modernisering. Arbejdsgruppen skulle have barslet med disse anbefalinger omkring årsskiftet, men det er endnu ikke sket. I regeringens lovkatalog for det kommende folketingsår fremgår det dog, at lov 10

11 om modernisering af apoteksvæsnet fremsættes i anden halvdel af foråret Pharmadanmark sendte i forbindelse med debatten om apotekssektoren et oplæg til Sundhedsministeriet med sit bud på en modernisering. Foreningen pegede i oplægget på, at Danmark står over for store sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer, og at en modernisering af apotekervæsenet bør ses i denne kontekst. Derfor er det afgørende, at der sker en modernisering af især sektorovergange, der bør oprettes apoteksenheder på sygehusene, og der skal indføres medicingennemgang og medicinsanering, monitorering af kronikere og genudlevering af visse receptpligtige lægemidler. Pharmadanmark har over for både den tidligere erhvervsminister Annette Vilhelmsen og Henrik Sass Larsen gjort opmærksom på, at man ikke kun bør anlægge et rent konkurrencemæssigt syn på apotekssektorens fremtid. Udgangspunktet for en modernisering bør derimod være at forbedre behandlingen og lette tilgangen til de sundhedsmæssige ydelser. Derudover mener Pharmadanmark, at der kan skabes mere konkurrence, ved at farmaceuter får adgang til at åbne apoteker. Repræsentanter fra Pharmadanmark har tidligere på året holdt møde med sundhedsminister Astrid Krag (SF) og forskellige politiske sundhedsordførere for at drøfte udvikling af apotekernes virksomhed både i primær- og sekundærsektoren. Samtalen med ministeren kom i høj grad til at handle om brug af farmaceuternes kvalifikationer i kvalitetssikringen af lægemiddelbehandlingen, både på sygehusene og i primærsektoren. Pharmadanmark har kraftigt kritiseret SST for at være for tilbøjelig til at lukke selvstændige apoteker uden at forsøge at se, om apoteket kan drives videre. Dette skete senest i en struktursag fra Aalborg. Denne politik ses tydeligt i statistikken. Antallet af selvstændige apoteker var ved udgangen af 2012 nede på 226. I 2008 var det 243. Derudover er der flg. antal apoteksenheder: Supplerende enheder: 18 Apoteksfilialer: 70 Apoteksudsalg: 123 Håndkøbsudsalg: 599 Medicinudleveringssteder: 228 Der er inden for de seneste år blevet etableret betydeligt flere apoteksfilialer. Det er Pharmadanmark utilfreds med, da der på filialerne ikke er krav om farmaceutbemanding, hvilket giver en ringere faglig betjening af kunderne. På 10 år er der blevet over 10 procent færre fuldtidsfarmaceutstillinger. Omregnet til fuldtidsansatte var der pr. 31. december 2012 ansat 533 farmaceuter på apotekerne. Til sammenligning var der farmakonomer på apotekerne. Industri Den danske eksport af medicin og farmaceutiske produkter var i 2012 på over 66 milliarder kroner. Den danske medicinalkoncern Novo Nordisk er stadig det drivende vækstlokomotiv i den danske medicinalindustri. Novo Nordisk kom ud af 2012 med rekordoverskud på 27,8 milliarder kroner før skat bundlinjen voksede med 18 procent i forhold til Victoza insulin mod type 2-diabetes og de to moderne insuliner NovoRapid og Levemir var de vigtigste drivkræfter for Novos salgsvækst. Victoza kan endda blive endnu mere profitabel for Novo, hvis det lykkes for medicinalkoncernen at få godkendt lægemidlet til brug mod fedme hos svært overvægtige. Aktierne i Novo Nordisk overvandt den magiske grænse og kostede over kroner den 23. januar i år. Og koncernens markedsværdi ligger i omegnen af 560 milliarder kroner. For 2013 forventer man i Novo, at salget samlet vil stige med 8-10 procent, oplyser koncernen. Novo Nordisk annoncerede i oktober, at koncernen vil investere milliarder i udvikling af diabetesmedicin i tabletform. Det har Novo Nordisk tidligere forsøgt uden held. Den anden store danske medicinalvirksomhed, LEO Pharma, blev i år belønnet med prisen International Growth Strategy of the Year, som uddeles af European Business Awards. Anerkendelsen skete på baggrund af den offensive vækststrategi, som Leo Pharma arbejder efter. For Lundbeck har udfordringen i de senere år været at finde erstatninger for patentudløb i USA i 2012 og Europa i 2014 for koncernens største produkt, depressionsmidlet Cipralex/ Lexapro. Lundbeck vil bl.a. forsøge at klare udfordringen. gennem et ambitiøst samarbejde med japanske Otsuka. Lundbeck har også gennemført flere fyringsrunder senest meddelte koncernen, at den vil afskedige mellem 180 og 200 medarbejdere i en restrukturering. 11

12 Fyringerne falder inden for business services og vil næppe berøre Pharmadanmark-medlemmer. Inden for den danske medico-industri er Coloplast den suverænt tungeste virksomhed i en branche, som ellers i høj grad består af mange små og mellemstore virksomheder. Coloplast har annonceret, at vækst nu er øverst på dagsordenen, og samtidig varslet investeringer i vækst for en milliard kroner over tre til fem år. Coloplast venter sig bedre vækst i kerneforretningen, som ligger inden for stomi og kontinens, uden for Europa, herunder i USA, og højere vækst i både sårpleje og urologi. Coloplast har en lang række nye produkter på vej på markedet med op til fire-fem nye produktlanceringer frem mod 2014/15. Coloplast har en omsætning på cirka 12 milliarder kroner. Flere virksomheder på lægemiddelområdet er desværre kommet med dårlige nyheder. Takeda Pharma (tidligere Nycomed) i Roskilde afskedigede i februar cirka 115 medarbejdere, fordi virksomhedens pakkeanlæg i Roskilde skulle flyttes til Tyskland og Polen. Men allerede i august meddelte virksomheden igen, at cirka 200 stillinger nedlægges pga. en omfattende omstrukturering. Bl.a. flyttes dens forskning & udvikling til udlandet. Resten af aktiviteterne rykker fra Roskilde til Taastrup. Pharmadanmark forhandlede sammen med tillidsrepræsentanterne fratrædelsesvilkårene og vurderer, at der er tale om en pakke med gode fratrædelsesvilkår. Det ændrer dog ikke ved, at Pharmadanmark dybt beklager beslutningen om fyringerne. En af landets ældste biotekvirksomheder, NeuroSearch, er ved at afvikle sig selv. Virksomhedens har overdraget sit væsentligste projekt Huntexil til Teva Pharmaceutical Industries. Denne overdragelse betyder en væsentlig reduktion i aktivitetsniveauet, og derfor er hovedparten af selskabets medarbejdere, senest virksomhedens adm. direktør, blevet sagt op. I øvrigt er virksomheden og en tidligere direktør tiltalt for kursmanipulation. Pfizer købte sidste år Ferrosans Consumer Healthcare Business, der bl.a. producerer vitaminpiller og andre sundhedsprodukter. Pfizer har meddelt, at produktionen i Søborg lukkes ned og flyttes til Aprilia i Italien. Det koster frem imod den endelige lukning i danske ansatte deres job. Myndigheder Sundhedsstyrelsen (SST) og Lægemiddelstyrelsen (LMS) blev sidste år fusioneret til én stor styrelse under navnet Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med sammenlægningen blev et større antal ansatte primært i SST afskediget. Senere varslede SST, at ansatte på gebyrområdet skulle fyres. Facit blev, at 14 ledige stillinger ikke genbesættes, 9 medarbejdere blev opsagt, 2 tog imod frivillige aftrædelsesordninger, og 2 blev forflyttet, i alt et minus på 27 stillinger i den tidligere Lægemiddelstyrelse. Pharmadanmark udbad sig information fra styrelsen om, hvorfor fyringerne var nødvendige, og gav udtryk for stor bekymring over den markante åreladning af de gebyrfinansierede afdelinger i styrelsen, som betjener lægemiddelindustrien. Pharmadanmark mener, at det vidner om en nedprioritering af lægemiddelområdet generelt. Tidligere på året havde Pharmadanmarks formand Antje Marquardsen et positivt og konstruktivt møde med Else Smith, direktør i SST. Hun havde indbudt Antje Marquardsen til møde, efter at Pharmadanmark, senest i Pharma i februar, kraftigt havde kritiseret udviklingen i SST. Else Smith redegjorde på mødet for de forskellige aktiviteter på lægemiddelområdet, som er sat i gang. Statens Serum Institut (SSI) varslede i september, at endnu en fyringsrunde var på vej, denne gang fordi Region Hovedstaden ville droppe SSI til at lave diagnostiske analyser. Efterfølgende blev den varslede fyringsrunde dog afværget. Sygehuse Antallet af kliniske farmaceuter på de danske sygehusapoteker er steget 25 procent de sidste fem år. Det svarer til, at 119 farmaceuter landet over er beskæftiget med klinisk farmaci. 12

13 Væksten er især sket inden for den del af fagområdet, som har direkte med patientbehandling at gøre. I alt bruges der timer om ugen på klinisk farmaci på danske sygehuse. Den positive udvikling ventes at fortsætte, idet klinisk farmaci efterhånden er veletableret og anvendes mange steder. Sundhedsministeriet afviser foreløbig at give sygehusansatte farmaceuter direkte adgang til den Elektroniske PatientJournal (EPJ). Ministeriet mener nemlig, at farmaceuter kun sjældent deltager i den direkte patientbehandling og derfor ikke har behov for at kende patientens historiske helbredsoplysninger. Den holdning, mener Pharmadanmark, er helt ude af trit med virkeligheden, for arbejdsopgaverne for sygehusansatte farmaceuter har ændret sig markant inden for de seneste år, og derfor har betydeligt flere sygehusansatte farmaceuter i dag netop direkte kontakt med patienten. Pharmadanmark bliver ved med at arbejde for at få ministeriet til at ændre mening. Det sker bl.a. ved at arbejde for en autorisationsordning for farmaceuter. Pharmadanmark mener bl.a., at det vil øge patientsikkerheden, hvis farmaceuterne får direkte adgang til medicinoplysningerne. Lønudvikling, overenskomster m.v. Pharmadanmarks lønstatistik for 2012 viser, at de privat ansatte i gennemsnit fik en lønstigning på 4,7 procent svarende til en gennemsnitsløn på kroner. De offentligt ansatte fik i gennemsnit en lønstigning på 3,3 procent, hvilket giver en gennemsnitlig løn på kroner. Det er en stigning, som er langt højere end sidste år. De apoteksansatte fik i gennemsnit en stigning på 3,9 procent. Det er en fordobling i forhold til sidste år. Gennemsnitslønnen er kroner. I juni forkastede apoteksfarmaceuterne det overenskomstresultat, der blev sendt ud til afstemning. Efter sommerferien blev forhandlingerne genoptaget, og det lykkedes at nå til enighed om en ny aftale. Den nye aftale indebærer bl.a.: Forbedringer af skalalønnen på de enkelte trin med hhv. 472 kroner, 486 kroner og 518 kroner pr. måned. En forbedring af pensionsordningen med 0,5 procent (til 17 procent) med virkning fra 1. april 2014 Herudover er der enighed om behovet for at forbedre mulighederne for at gennemføre længere, sammensatte kompetenceløft. Til dette afsættes der kroner i en pulje. 82 procent af de apoteksansatte farmaceuter stemte ja til overenskomstresultatet. To andre overenskomstresultater har også været til afstemning, nemlig i Takeda Pharma og Pharmakon. På Takeda stemte 98 procent ja, 2 procent blankt. Den nye aftale betyder bl.a. en gennemsnitlig lønstigning på 6 procent over de næste to år. Overenskomsten er naturligvis gældende trods den seneste massefyring. På Pharmakon stemte 93 procent ja, 7 procent blankt. Her indeholdt aftalen en lønstigning over to år på både skalalønnen og lokalanciennitetstillægget på henholdsvis 0,514 procent pr. 1. maj 2013 og 1,029 procent pr. 1. maj Det samlede forhandlingsresultat på AC s statslige overenskomstområde samt de kommunale og regionale forhandlingsområder har været sendt til vedtagelse eller forkastelse i de deltagende AC-medlemsorganisationer, herunder Pharmadanmark. 90 procent af de offentligt ansatte Pharmadanmark-medlemmer, som valgte at stemme, sagde ja. Der var tale om vanskelige forhandlinger på grund af den fortsatte alvorlige samfundsøkonomiske situation. Det vurderes derfor som meget tilfredsstillende, at det lykkedes at opnå enighed om, at reguleringsordningen videreføres og dermed, at den offentlige sektor ikke deklassificeres lønmæssigt i forhold til det private område. Derudover er det positivt, at der blev opnået enighed med arbejdsgiverne om en række tiltag med et beskæftigelsesfremmende sigte. Hovedresultaterne af forhandlingerne var: 0,82 procent i generelle lønstigninger pr , som dog modvirkes af reguleringsordningen, således at der ikke bliver nogen lønstigning pr ,80 procent pr , som dog skal tillægges resultatet af reguleringsordningen, således at det forventeligt bliver 1,1 procent. Den nye overenskomst for farmaceuter på Færøerne blev forhandlet på plads. Overenskomsten dækker både ansatte på apotekerne og i sygehusvæsnet. Resultatet svarer i kroner og øre til det, de øvrige grupper på Færøerne har opnået. Det er noget mere, end det der 13

14 tidligere i år blev tilbudt, men altså helt på linje med det, der gives i øvrigt. Pharmadanmarks Forhandlingsudvalg har godkendt en ny pensionsordning, PFA Plus, som dækker de offentligt ansatte medlemmer af Pharmadanmark, som har deres pensionsordning i PFA, og de medlemmer, som er ansat i private virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst. Hidtil har pensionsordningen ligget i et gennemsnitsrentemiljø, men med den nye aftale går man over til et markedsrentemiljø. Herudover er der en række forskelle i de to pensionsordninger, både med hensyn til ekstraydelser og med hensyn til forsikringsdækninger. PFA Plus indebærer lavere forsikringspriser, bedre tilbud om ydelser ved invaliditet, tilbud om behandlingsgaranti ved specialistbehandling og et fastsat rådgivningsniveau. Pharmadanmark fik ikke medhold i den voldgiftssag, som foreningen har kørt imod Apotekerforeningen. Sagen drejede sig om fortolkning af 13, stk. 4, i overenskomsten mellem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark, hvorefter en farmaceut har ret til at blive fritstillet i forbindelse med en apotekers opsigelse af den pågældende efter længere tids arbejdsudygtighed som følge af sygdom. Tvisten angik forståelsen af henvisningen i bestemmelsen til funktionærlovens regler, navnlig om en farmaceut, der benytter sig af den overenskomstmæssige ret til at blive fritstillet, har ret til minimalerstatning efter funktionærlovens 3. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmark fortsætter sin positive medlemsudvikling og har nu knap medlemmer erhvervsaktive (4.350 aktive og 170 passive) studerende 615 pensionister. Pharmadanmark Privat er langt den største sektion og udgør nu cirka individer. Det er en stigning på 7,5 procent sammenlignet med sidste år. Langt over halvdelen af Pharmadanmarks erhvervsaktive medlemmer er privatansatte. Hvert femte medlem af foreningen har en anden uddannelse end farmaceutuddannelsen. Foreningen har nu medlemmer med flg. lægemiddelfaglige uddannelser: Bioinformatik Biomedicin og Molekylær biologi Biomedicin Bioteknologi Farmaceut Humanbiologi Lægemiddelvidenskab Medicin med Industriel specialisering Medicinalkemi Molekylær medicin/molekylær biomedicin Molekylærbiologi Medicin og teknologi Sundhedsteknologi Nanoscience Farmateknologi Hertil kommer medlemmer med en anden akademisk baggrund, som er ansat på lægemiddelområdet, fx kandidater inden for klinisk ernæring, it og sundhed og folkesundhedsvidenskab. Foreningen har også fået et stigende antal dyrlæger som medlemmer. Medlemsaktiviteter Pharmadanmark afholdt for tredje gang netværksarrangementet Pharma på Tværs. Dagen startede med et tema om globalisering i et kompetencemæssigt perspektiv, og herefter kunne deltagerne følge tre meget forskellige spor: Biologiske lægemidler, karriereveje og et spor med patienten i fokus. Evalueringen af Pharma på Tværs viste stor tilfredshed med arrangementet. Pharma på Tværs afholdes igen i år denne gang handler den indledende diskussion om patientforeningernes virke og patienternes tiltagende magt. Faglige netværk er fortsat en vigtig del af Pharmadanmarks strategi, og foreningen driver flg. netværk: Netværket for klinisk udvikling Netværk for yngre forskere Netværk for Qualified Persons Regulatorisk netværk Pharmacovigilancenetværket PDA netværket (For modtagere af PDA, Pharmadanmarks arbejdsløshedskasse) Netværket for klinisk udvikling arrangerede sammen med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) et stort debatmøde om 14

15 den nye EU-forordning om kliniske forsøg. Mødet havde deltagelse af de vigtigste aktører, og der blev sat fokus på den proces, der foregår på EU plan, og hvilken betydning forordningen får. Forordningen skal styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg i Europa. I mødet deltog bl.a. den danske EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S), som Pharmadanmark i øvrigt også har været i dialog med omkring bestræbelserne på at gøre medicinsk udstyr mere sikkert og pålideligt. Pharmadanmarks mentorordning fortsatte med succes. Ordningen blev startet i 2009 og skal give mulighed for sparring mellem den erfarne mentor og den yngre mentee, som har brug for input til, hvordan han eller hun kommer videre i karrieren eller får bedre balance i sit arbejds-/ familieliv. I har ordningen kørt med hele 29 mentorpar med et godt udbytte for deltagerne. I år er der også tilmeldt 29 par. Erfaringerne viser i øvrigt, at også mentorerne har et stort personligt udbytte af at være med i ordningen. Pharmadanmark har lige som sidste år været meget aktiv i forbindelse med studiestart på flere forskellige lægemiddelfaglige studier. Pharmadanmark benytter sig bl.a. af de studenterambassadører, som foreningen har på en række af disse studier. Sidste år gav indsatsen sig udslag i over 500 nye studentermedlemmer og i år 550. Dermed har Pharmadanmark over studentermedlemmer. I forbindelse med studiestart har Pharmadanmark fået udarbejdet et særligt visuelt design og Studenternetværket er blevet til Pharma Student. De studerende er en vigtig målgruppe for Pharmadanmark, og der arbejdes kontinuerligt på at forbedre og målrette servicen til disse medlemmer, bl.a. med relevante arrangementer fx studieteknik og kontante tilbud, fx en attraktiv forsikring. Pharmadanmark lancerede også i oktober et nyt nyhedsbrev til de studerende. Nyhedsbrevet skal bl.a. bringe artikler af særlig interesse for studerende og løbende oplyse om Pharmadanmarks tilbud og arrangementer for studerende. Pharmadanmark har også sat fokus på, hvordan medlemmer, som ikke er farmaceuter, i højere grad tager del i foreningens aktiviteter, herunder det fagpolitiske arbejde. Uddannelse Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, blev sidste år fusioneret med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og hører nu organisatorisk til under dette. Det sker under navnet PharmaSchool. Pharmadanmark er meget opmærksom på det fortsatte forløb af fusionen for ansatte, studerende og for uddannelserne. Farmaceutstudiet har fx altid været kendt for et særligt godt studiemiljø og for den særdeles gode kontakt til aftagerne af de færdige kandidater, lægemiddelindustrien. Pharmadanmark finder det væsentligt, at de særlige karakteristika ved farmaceutuddannelsen bevares, men håber også, at fusionen vil give sig udslag i bl.a. nye spændende samarbejdsrelationer mellem det store fakultets mange forskellige sundhedsvidenskabelige uddannelser. I relation til antallet af ansøgere til farmaceutstudiet er der ingen indikation af, at fusionen har haft negativ konsekvens. I alt er der blevet optaget over nye studerende på lægemiddelfaglige uddannelser, fx: Københavns Universitet Molekylær biomedicin: 55 Farmaci: 240 Syddansk Universitet Naturvidenskab, herunder molekylærbiologi og biomedicin: 252 Farmaci: 90 Aarhus Universitet Medicinalkemi: 50 Aalborg Universitet Medicin med industriel specialisering: 142 Efteruddannelse Pharmadanmark har indledt et samarbejde med uddannelsesinstitutionen Pharmakon og tilbyder nu tilskud til særlige kompetencegivende kurser til ledige. Baggrunden for samarbejdet er, at uddannelsestilbuddene, som sædvanligvis godkendes af de offentlige jobcentre til ledige lægemiddelakademikere, langt fra altid er skarpe og lægemiddelfagligt fokuserede nok til at være en reel hjælp i jobsøgningen. Samarbejdet betyder, at ledige medlemmer kan søge om økonomisk støtte fra foreningen til at følge et fagligt relevant kursus på Pharmakon og på den måde komme til at stå stærkere i en jobsøgningssituation. Pharmadanmark arbejder også på en anden front for at forbedre mulighederne for mere relevante og fagspecifikke kurser til ledige. Pharmadanmark er i dialog med Jobcenter København for at gøre dem opmærksomme på, at der er 15

16 mulighed for mere relevante kurser, og at det er disse kurser, jobcenteret bør bruge penge. Pharmadanmark har undersøgt ledige medlemmers ønsker og erfaringer med uddannelse, og svarene viser, at de gerne vil have kurser, som er specifikt målrettet lægemiddelområdet. Nyt fra foreningen Pharmadanmarks hjemmeside blev sidste år relanceret. Foreningen arbejder sig dermed hen imod en sammenhængende it-platform, som bl.a. skal gøre det muligt at imødekomme medlemmernes større forventning til selvbetjening, herunder service, når det passer dem og via de medier, som de foretrækker. Antje Marquardsen er fortsat formand, og efter Repræsentantskabsmødet (RP) i november konstituerede hovedbestyrelsen sig med Ole Holm Lystrup som næstformand. Efterfølgende har Christina Grønlund Jensen, efter at Ole Holm Iversen er blevet udnævnt til apoteker, overtaget posten som næstformand. Pharmadanmark har afgivet en række høringssvar om lægemiddelpolitiske emner, bl.a. samarbejde mellem sundhedspersoner og industri, hvor det er foreningens holdning, at reglerne ikke må risikere at lægge hindringer i vejen for det nødvendige samarbejde om innovation mellem industri og fx læger. Blandt emner for de øvrige høringssvar kan nævnes: Forfalskede lægemidler Medicinsk udstyr Medicinproblemer på plejehjem Ny forordning for kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler Sygehusfarmaceuternes adgang til data Udviklingen i foreningens medier Pharmadanmarks elektroniske nyhedsbrev Fredag Formiddag er blevet relanceret med nyt layout og nye funktioner. Relanceringen er sket med inspiration fra foreningens nye hjemmeside. Hensigten med det nye layout er at gøre nyhedsbrevet mere læservenligt og at give bedre overblik. Samtidig er målet at skabe et bedre samspil mellem Pharmadanmarks forskellige medier: Pharma, Fredag Formiddag og hjemmesiden. Fredag Formiddag har cirka abonnenter og er som annoncemedie inde i en meget positiv udvikling. Medlemsbladet Pharmas layout blev opdateret ved årsskiftet, og det anvender bl.a. grafiske elementer fra den nye hjemmeside. Bladet har fået tilført ekstra redaktionelle ressourcer, hvilket skal anvendes til at kvalitetsudvikle bladet, herunder producere flere temaer om aktuelle emner. Bladets oplag stiger i takt med stigningen i antallet af medlemmer og er nu cirka eksemplarer. Desuden anvendes bladet offensivt i forbindelse med studiestart, hvor det sendes ud i et særligt stort oplag til uddannelsesinstitutionerne. Bladet oplever igen en stigende omsætning inden for jobannoncer. Nyhedsbrevet Pharma Student udsendes fire gange om året til alle foreningens studentermedlemmer. 16

17 Nøgletal Indtægter Kontingentindtægter Annonceindtægter Indtægter i alt Udgifter Lønudgifter Leje/driftsudgifter til domicil Andet Samlede udgifter Aktive medlemmer Øvrige nøgletal Indtægter pr. aktivt medlem 5,352 4,892 4,703 Lønninger pr. aktivt medlem 2,600 2,433 2,179 Huslejeudgifter pr aktivt medlem 0,140 0,121 0,099 Udgifter pr. aktivt medlem 5,299 4,905 4,449 Løn i pct af udgifter 49 % 50 % 49 % Husleje i pct. af udgifter 3 % 2 % 2 % Antal ansatte Kontingentindtægt pr. aktivt medlem 4,651 4,379 4,703 Egenkapital Egenkapital pr. medlem 3,817 2,688 3,262 * Alle tal er i tusinde kr. Fordeling af aktive medlemmer Farmaceuter 83 % Cand.scient. i humanbiologi 6 % Div. cand.scient. 7 % Andre 4 % Aktive medlemmer siden januar

18 Bestyrelsens sammensætning Hovedbestyrelsens sammensætning med virkning fra repræsentantskabsmødet 2013 Formand Antje Marquardsen (valgt for ) Pharmadanmark Privat Rene Holm (valgt for ) Behzad Ghorbani (valgt for ) Nicolaj Strøyer Christophersen (valgt for ) Dorthe Seitzberg (valgt for ) Elizabeth Maria Rosenkrands-Lange (suppleant, valgt for ) Pharmadanmark Offentlig Christina Grøndal Jensen (næstformand, valgt for ) Majken Nørskov Petersen (valgt for ) Rune Busk Damgaard (suppleant, valgt for ) Pharmadanmark Apotek Hassan Salmasi (valgt for ) Mia Bendix Andersen (suppleant valgt for ) 18

19 3.2 Beretning fra PDA-udvalget Udbetalingerne fra PDA har i det seneste hele kalenderår (2012) været mindre end de to foregående år og godt 30 pct. mindre end det hidtidige maksimum, der blev udbetalt i De foreløbige tal for 2013 tyder på, at niveauet for udbetalinger vil falde endnu et stykke i indeværende år. I direkte støtte udbetaltes i 2012 knap kr. 5,5 mio. Udbetalt støtte og antal støttemodtagere samt prognose for 2013 Udbetalt understøttelse og kontingentindtægter samt prognose for 2013 PDA-udvalget visiterer fortsat ledige medlemmer til FK Select for hjælp i forbindelse med jobsøgning og udredning af personlighedsprofil. PDA-udvalget gennemførte i slutningen af 2009 en tilfredshedsundersøgelse blandt de medlemmer, der er blevet visiteret til FK Select. Samlet set var medlemmerne meget tilfredse med deres forløb. Omkring halvdelen af de, der deltog, kom i job under et forløb hos FK Select. 70 pct. gav udtryk for, at forløbet havde spillet en positiv rolle heri, og mere end halvdelen mente, at de kom hurtigere i job takket være forløbet hos FK Select. Hertil kommer støtte til deltagelse i genplacering, coachingforløb og gruppelivsforsikring. I alt anvendtes godt 6,7 mio. kr. til arbejdsløshedskassens formål. Det er en knapt mio. kr. mindre end året før. Forbruget skal sammenholdes med, at kontingentbidragene til PDA var på godt 4,8 mio. kr. Renteindtægterne af formuen var kr. 0,1 mio. Derfor genererede PDA et underskud på ca. kr. 1,9 mio. i Bedømt på baggrund af de første ni måneder i 2013, ser det ud som om, udbetalingsniveauet foreløbigt kulminerede i Frem til september 2013 er det samlede beløb noget lavere end i tilsvarende periode i 2011, og prognosen for resten af 2013 peger på et niveau for hele året, der ligger lavere end året før. Det forventes, at det samlede støttebeløb vil være ca. kr PDA-udvalgets forslag til satser og bidrag Hvis man har haft en gennemsnitlig løn på mere end kr månedlig inkl. arbejdsgiverbetalt pension, vil man kunne oppebære den maksimale understøttelse (forudsat at man ikke har supplerende indtægter mv.). På baggrund af det forsat høje udbetalingsniveau foreslår udvalget, det maksimale støttebeløb på kr. pr. måned (eller kr pr. uge) fastholdes i Det er også udvalgets opfattelse, at PDA s kapitalgrundlag fortsat er så velpolstret, at der ikke for nærværende er grund til at sætte støttebeløbet ned eller øge bidraget til PDA. Det faldende støttebeløb afspejler dels, at der er færre, der modtager støtte, dels at den gennemsnitlige længde af ledighedsperioderne er faldende. 19

20 Udvalgets sammensætning i perioden Lone Christensen, formand Inger Landtved, Pharmadanmark Privat Preben Borelli, Pharmadanmark Privat Lene Birkedahl Falk-Petersen, Pharmadanmark Apotek Camilla Vilsner Rasmussen, Pharmadanmark Apotek Kirsten Martinsen, Pharmadanmark Offentlig Elisabeth Thieden, Pharmadanmark Offentlig Suppleanter Hanne Hedeman, Pharmadanmark Privat Rikke Løvig Simonsen, Pharmadanmark Offentlig Mikkel Rostgaard jensen, Pharmadanmark Apotek På PDA udvalgets vegne Lone Christensen, september

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011

Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Årsberetning Pharmadanmark 2010-2011 Pharmadanmarks medlemsskare steg fra 2010 til 2011 med over syv procent, og foreningen har rundet 6.000 medlemmer, de 4.000 er erhvervsaktive. 20 forskellige lægemiddelfaglige

Læs mere

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8

Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes. Læs også. for akademikere på lægemiddelområdet. Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Side 8 Medlemsblad for Pharmadanmark. December 2012 pharma for akademikere på lægemiddelområdet Ph.d.-studerende Thomas Mørch Frøsig: Med immunterapi skal modermærkekræft bekæmpes Side 8 Læs også Side 4 Årets

Læs mere

Hvor er lægemidlerne blevet af?

Hvor er lægemidlerne blevet af? Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Efter fusionen mellem LMS og SST: Hvor er lægemidlerne blevet af? Side 04 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Danmarks Nationale Biobank er i verdenseliten

Læs mere

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5

Akademikere på. 140 år med lægemidler. Side 14. Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Medlemsblad for Pharmadanmark September Oktober 2013 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Netværksarrangementet Pharma på Tværs nærmer sig side 5 Sådan bruger du LinkedIn i din jobsøgning

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet

magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 dm natur & kultur Museumsdirektør fritstillet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 06 25. MARTS 2011 Af en lektors dagbog side 28-31 Museumsdirektør fritstillet En velspækket kasse Klar til optagelse dm natur & kultur af Ingrid Stage, formand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri

produktionsmedarbejdere. Beskæftigelsen i medicinalindustrien er steget 11 pct. på fire år. I alt var 18.883 ansat i den danske medicinalindustri Medlemsblad for Pharmadanmark April 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 7,5 pct. flere akademikere var ansat i lægemiddelindustrien i 2013 end i 2012. 263 kr. er timelønnen i gennemsnit

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien

Komplekse medicingennemgange på Klinik for Multisygdomme. Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor. Patenter: Er medicinalindustrien Medlemsblad for Pharmadanmark Januar 2013 Roche er Danmarks bedste arbejdsplads. Læs hvorfor Side 13 Patenter: Er medicinalindustrien parat til mindre kassetænkning? Side 18 Magasinet for akademikere på

Læs mere

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk

Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Denne årsrapport er er et tillæg til Vækstrapport 2007, som kan downloades på www.vf.dk eller rekvireres trykt på vf@vf.dk Årsrapporten er udgivet i maj 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Vækstfonden Årsrapport 2007

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04

Ledelse og opskriften på en god leder. Side 04 Medlemsblad for Pharmadanmark Marts 2014 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Analyse: Farma-produktionen i den gule trøje side 8 Medico: Treat Systems har løsningen på antibiotikaresistens side

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere