2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9"

Transkript

1 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side Forretningsorden for Pharmadanmarks repræsentantskab 2.2. Tidsplan for afholdelse af repræsentantskabsmødet 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side Beretning fra Hovedbestyrelsen & Forhandlingsudvalget 3.2 Beretning fra PDA-udvalget Beretning fra Farmaceutisk Efteruddannelse Beretning fra Studiefonden 4. Forelæggelse af regnskaber side Årsregnskab 2012 Pharmadanmark, herunder regnskab for PDA 5. Behandling af indstillinger og forslag side Nyt kontingent for medlemmer i udlandet 6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter for 2014 side Budget Fastsættelse af kontingent for 2014, herunder fastlæggelse af bidrag til PDA 7. Valg side Valg af formand 7.2 Valg af to parlamentariske revisorer og en suppleant herfor 8. Fastlæggelse af antal sektionsrepræsentanter til repræsentantskabet for den følgende repræsentantskabsperiode side Fastsættelse af tid og sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde side Eventuelt Bilag side 69 Bilag 1: Udgifter ved deltagelse i repræsentantskabsmødet Bilag 2: Deltagerliste 1

2 2

3 Dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent(er) Hovedbestyrelsen foreslår Lars Nielsen 3

4 4

5 Dagsordenens punkt 2 Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet 2.1 Forretningsorden 2.2 Tidsplan 5

6 2.1 Forretningsorden for Pharmadanmarks repræsentantskab Forretningsorden for Pharmadanmarks repræsentantskab (vedtaget på repræsentantskabsmødet den 4. november 2011). Hovedbestyrelsen har ansvaret for og forestår planlægning, gennemførelse og opfølgning af repræsentantskabsmøderne bistået af sekretariatet. Dirigentfunktionen Ved starten af hvert repræsentantskabsmøde vælges en eller flere dirigenter, som i fællesskab leder repræsentantskabsmøderne og fører tilsyn med urafstemninger, som evt. gennemføres i fortsættelse af repræsentantskabsmøderne. Valget af dirigent(er) forestås af formanden. Dirigenten(erne) træffer selv beslutning om fordeling af arbejdsopgaverne i forbindelse med dirigentfunktionen, herunder mødeledelsen, styring af talerrække, stemmeoptælling m.v. Sekretariatet yder dirigenten(erne) den fornødne tekniske bistand. Dirigenten(erne) konstaterer ved mødets start dets lovlighed og deltagernes lovlige mandat. Dirigenten(erne) kan fastsætte begrænsning i taletiden i plenum, hvor det anses for påkrævet. Forslagsstillerne bør normalt indrømmes mindst 5 minutters taletid til forelæggelse og 2 minutter til evt. replik. Formanden skal normalt kunne få ordet uden for en fast talerrække for at besvare spørgsmål og redegøre for sin egen og hovedbestyrelsens indstilling. Ved afstemninger forestår dirigenten(erne) optællingen og kontrollen med stemmeafgivningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Repræsentantskabets medlemmer Valg af repræsentanter og suppleanter foretages på de ordinære hovedmøder i kredsene eller sektioner jfr. lovenes 13, og meddelelse om de valgte meddeles foreningens sekretariat inden den 1. juli. Funktionsperioden for repræsentantskabets medlemmer går fra 1. juli i valgåret til 30. juni i det efterfølgende år. Får et medlem forfald til et repræsentantskabsmøde, skal dette omgående meddeles til vedkommende kreds/sektion, som gennem foreningens sekretariat foranlediger suppleant indkaldt. Repræsentanterne og suppleanterne modtager fra sekretariatet mødeindkaldelser og materialer til møderne og orienteres efterfølgende om repræsentantskabets beslutninger og valg. Repræsentanterne modtager løbende referater fra hovedbestyrelsens møder samt statusrapporter og beretninger fra foreningens udvalg. Øvrig information og forberedelse forestås af vedkommende kreds/sektion. Planlægningen af det ordinære repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes normalt i og i tilknytning til den 1. eller 2. weekend i november. Det nøjagtige tidspunkt og sted fastlægges på det ordinære møde året forud. Hovedbestyrelsen forestår og koordinerer forberedelserne til mødet efter nedenstående retningslinjer. Senest den 1. april indkalder hovedbestyrelsen fra kredse, sektioner og udvalg forslag til emner, herunder nye/justerede handlingsplaner, som ønskes taget op på repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen kan fastsætte en sidste frist for aflevering af forslag og indstillinger, som normalt ikke bør sættes senere end den 15. september. Senest den 1. august offentliggøres 1. varsel om repræsentantskabsmødets afholdelse på foreningens hjemmeside, idet fristen for medlemsforslag den 15. september fremhæves. På baggrund af indkomne forslag og oplæg samt egne overvejelser udarbejder hovedbestyrelsen en detaljeret dagsorden samt arbejds- og tidsplan for repræsentantskabsmødet. Hovedbestyrelsen kan foreslå nedsættelse af arbejdsgrupper og udvalg, som kan behandle spørgsmål på mødet. Dagsorden og planer godkendes ved mødets start. Hovedbestyrelsen udsender senest 4 uger før repræsentantskabsmødet forslag til dagsorden, med angivelse af indkomne forslag, tilgængeligt materiale m.v. Samtidig offentliggøres mødeindkaldelse og dagsorden på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen kan indkalde supplerende materiale, justeringsforslag o. lign. med 2 ugers frist. Endeligt materiale udsendes senest 1 uge før mødet. Repræsentantskabets arbejdsform 1. Generel debat om foreningens politik, forhandlingsforhold og organisatoriske arbejde foregår i tilknytning til beretningen om foreningens virksomhed. 6

7 Beretningen udarbejdes af hovedbestyrelsen med bistand fra sekretariatet og offentliggøres på foreningens hjemmeside sammen med dagsordenen fire uger før mødet. Ved forelæggelsen på mødet kan formanden/ hovedbestyrelsen supplere med en beretning om væsentlige spørgsmål for foreningen. I forlængelse af beretningen gives der mulighed for, at foreningens udvalg kan redegøre for arbejdet i det forløbne år. Forud for behandlingen i plenum kan forslagene drøftes i arbejdsgrupper evt. med indstilling til plenum. Hovedbestyrelsen har under repræsentantskabsmødet et ansvar for, at forslag kan afstemmes, således at de kan fremlægges til beslutning, ligesom hovedbestyrelsen selvstændigt kan fremkomme med forslag, som opfanger en holdning eller et synspunkt, som har bredere baggrund i repræsentantskabet. Beslutninger træffes i det samlede repræsentantskab. 2. Behandling af forslag, handlingsplaner, politikker m.v. sker principielt på grundlag af skriftlige udkast, som kan drøftes i og vedtages af repræsentantskabets plenum. 7

8 2.2 Tidsplan for repræsentantskabsmødet 2013 Søndag den 10. november Afvikling af repræsentantskabsmødet Frokost to-go 8

9 Dagsordenens punkt 3 Beretninger fra bestyrelsen og udvalg 3.1 Beretning fra Hovedbestyrelsen & Forhandlingsudvalget 3.2 Beretning fra PDA-udvalget Beretning fra Farmaceutisk Efteruddannelse Beretning fra Studiefonden 9

10 3.1 Beretning fra Hovedbestyrelsen & Forhandlingsudvalget Arbejdsmarkedet er i forandring. Det skyldes ikke mindst, at der politisk fokuseres på at forbedre Danmarks konkurrencekraft og produktivitet. Det har bl.a. givet sig udslag i stramme offentlige overenskomstresultater. Det har smittet af på arbejdsmarkedet generelt og har også haft betydning for Pharmadanmarks virke og foreningens medlemmer i det forløbne år. Den siddende regering har sat en ivrig reformkurs, som bl.a. skal effektivisere og modernisere den offentlige sektor og gøre Danmark mere konkurrencedygtig. Det har på flere måder haft betydning for Pharmadanmarks virke i I foråret mistede lærere og læger privilegier i deres overenskomstforhandlinger med hhv. kommunerne og regionerne. Regeringen fastholder, at den ikke blandede sig i forhandlingerne, men under alle omstændigheder har det politiske fokus på effektivitet og konkurrenceforbedrende tiltag ikke kun betydning for ansatte i den offentlige sektor. Det har derimod forplantet sig til den private sektor, hvor de ansatte også bliver mødt med et ønske fra arbejdsgiverne om tilbageholdenhed på lønsiden og mere fleksibilitet og effektivitet. Den tendens ses også på lægemiddelområdet. Regeringen har også implementeret en afkortet dagpengeperiode, som betyder, at ledige a-kassemedlemmer nu maksimalt kan modtage dagpenge i to år. I det første halvår af 2013 har cirka personer derfor mistet deres dagpengeret, heraf også et mindre antal Pharmadanmark-medlemmer Desuden har regeringen ved flere lejligheder varslet, at apotekssektoren skal moderniseres, men dens planer er endnu ukendte, idet offentliggørelsen af en arbejdsgruppes anbefalinger på området foreløbig er forsinket i otte måneder. Arbejdsmarkedet generelt Ledigheden fortsætter med at vække bekymring i foreningen, ikke mindst dimittendledigheden. Den har periodevis været oppe på 40 procent, men er pt. cirka 30 procent. Den generelle ledighed blandt foreningens medlemmer er på cirka 3,5 procent, men har i det forløbne år periodevis været oppe på cirka 5 procent. Den seneste statistik fra AC viser, at den generelle ledighed for farmaceuter og andre lægemiddelakademikere er 2,7 procent. Det er stadig højere, end man kunne ønske, og en tredobling i forhold til niveauet for fem år siden, hvor niveauet var lavest. Men der er alligevel tale om en positiv udvikling i forhold til, at ledigheden i perioder har været over 4 procent. De seneste tal for dimittendledigheden lyder på 28,8 procent, men da den i perioder har været over 40 procent, repræsenterer tallet trods alt også en tydelig positiv udvikling. Den farmaceutiske dimittend, der ikke kom i job, har udsigt til i gennemsnit at skulle bruge 6,3 måneder på at finde et arbejde. Den ledige ingeniør skal bruge 6,4 måneder, den ledige magister 8,6 måneder og den ledige Djøf er 7,3 måneder. Pharmadanmark er meget opmærksom på, at især unge ledige har brug for støtte til at komme ud af ledigheden. Stigningen i den generelle ledighed skyldes i høj grad dimittendernes vanskeligheder med at komme hurtigt i arbejde. Pharmadanmark gennemførte tidligere på året en undersøgelse blandt cirka 500 medlemmer med ledelsesansvar. Med undersøgelsen fik Pharmadanmark mere viden om, hvordan ledere på lægemiddelområdet griber ansættelsesproceduren an. Denne viden er blevet videregivet i form af artikler i foreningens medier og bruges til at forbedre den vejledning, som foreningen giver medlemmerne i forbindelse med jobsøgning. Dermed gøres rådgivningen på området mere tidssvarende. Pharmadanmark har som forsøgsordning etableret en jobinspiratorordning, hvor ledige medlemmer uden ret til PDA kan søge om at få tildelt en frivillig jobinspirator. Jobinspiratorerne er medlemmer af foreningen, som frivilligt stiller sig til rådighed for at give en fagfælle sparring og tips til jobsøgningen. Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse PDA har i de senere år været belastet af den høje ledighed, og p.t. er der cirka 40 modtagere af støtten. Det tal er dog lavere, end det ellers har været, siden krisen med forsinkelse ramte lægemiddelområdet. Apotek Hvordan fremtiden for apotekssektoren præcis skal se ud, er fortsat uafklaret. Den nye erhvervsminister Henrik Sass Larsen har givet udtryk for, at han ønsker apotekerne liberaliseret for at skabe mere konkurrence. Regeringen nedsatte sidste år en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til en modernisering. Arbejdsgruppen skulle have barslet med disse anbefalinger omkring årsskiftet, men det er endnu ikke sket. I regeringens lovkatalog for det kommende folketingsår fremgår det dog, at lov 10

11 om modernisering af apoteksvæsnet fremsættes i anden halvdel af foråret Pharmadanmark sendte i forbindelse med debatten om apotekssektoren et oplæg til Sundhedsministeriet med sit bud på en modernisering. Foreningen pegede i oplægget på, at Danmark står over for store sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer, og at en modernisering af apotekervæsenet bør ses i denne kontekst. Derfor er det afgørende, at der sker en modernisering af især sektorovergange, der bør oprettes apoteksenheder på sygehusene, og der skal indføres medicingennemgang og medicinsanering, monitorering af kronikere og genudlevering af visse receptpligtige lægemidler. Pharmadanmark har over for både den tidligere erhvervsminister Annette Vilhelmsen og Henrik Sass Larsen gjort opmærksom på, at man ikke kun bør anlægge et rent konkurrencemæssigt syn på apotekssektorens fremtid. Udgangspunktet for en modernisering bør derimod være at forbedre behandlingen og lette tilgangen til de sundhedsmæssige ydelser. Derudover mener Pharmadanmark, at der kan skabes mere konkurrence, ved at farmaceuter får adgang til at åbne apoteker. Repræsentanter fra Pharmadanmark har tidligere på året holdt møde med sundhedsminister Astrid Krag (SF) og forskellige politiske sundhedsordførere for at drøfte udvikling af apotekernes virksomhed både i primær- og sekundærsektoren. Samtalen med ministeren kom i høj grad til at handle om brug af farmaceuternes kvalifikationer i kvalitetssikringen af lægemiddelbehandlingen, både på sygehusene og i primærsektoren. Pharmadanmark har kraftigt kritiseret SST for at være for tilbøjelig til at lukke selvstændige apoteker uden at forsøge at se, om apoteket kan drives videre. Dette skete senest i en struktursag fra Aalborg. Denne politik ses tydeligt i statistikken. Antallet af selvstændige apoteker var ved udgangen af 2012 nede på 226. I 2008 var det 243. Derudover er der flg. antal apoteksenheder: Supplerende enheder: 18 Apoteksfilialer: 70 Apoteksudsalg: 123 Håndkøbsudsalg: 599 Medicinudleveringssteder: 228 Der er inden for de seneste år blevet etableret betydeligt flere apoteksfilialer. Det er Pharmadanmark utilfreds med, da der på filialerne ikke er krav om farmaceutbemanding, hvilket giver en ringere faglig betjening af kunderne. På 10 år er der blevet over 10 procent færre fuldtidsfarmaceutstillinger. Omregnet til fuldtidsansatte var der pr. 31. december 2012 ansat 533 farmaceuter på apotekerne. Til sammenligning var der farmakonomer på apotekerne. Industri Den danske eksport af medicin og farmaceutiske produkter var i 2012 på over 66 milliarder kroner. Den danske medicinalkoncern Novo Nordisk er stadig det drivende vækstlokomotiv i den danske medicinalindustri. Novo Nordisk kom ud af 2012 med rekordoverskud på 27,8 milliarder kroner før skat bundlinjen voksede med 18 procent i forhold til Victoza insulin mod type 2-diabetes og de to moderne insuliner NovoRapid og Levemir var de vigtigste drivkræfter for Novos salgsvækst. Victoza kan endda blive endnu mere profitabel for Novo, hvis det lykkes for medicinalkoncernen at få godkendt lægemidlet til brug mod fedme hos svært overvægtige. Aktierne i Novo Nordisk overvandt den magiske grænse og kostede over kroner den 23. januar i år. Og koncernens markedsværdi ligger i omegnen af 560 milliarder kroner. For 2013 forventer man i Novo, at salget samlet vil stige med 8-10 procent, oplyser koncernen. Novo Nordisk annoncerede i oktober, at koncernen vil investere milliarder i udvikling af diabetesmedicin i tabletform. Det har Novo Nordisk tidligere forsøgt uden held. Den anden store danske medicinalvirksomhed, LEO Pharma, blev i år belønnet med prisen International Growth Strategy of the Year, som uddeles af European Business Awards. Anerkendelsen skete på baggrund af den offensive vækststrategi, som Leo Pharma arbejder efter. For Lundbeck har udfordringen i de senere år været at finde erstatninger for patentudløb i USA i 2012 og Europa i 2014 for koncernens største produkt, depressionsmidlet Cipralex/ Lexapro. Lundbeck vil bl.a. forsøge at klare udfordringen. gennem et ambitiøst samarbejde med japanske Otsuka. Lundbeck har også gennemført flere fyringsrunder senest meddelte koncernen, at den vil afskedige mellem 180 og 200 medarbejdere i en restrukturering. 11

12 Fyringerne falder inden for business services og vil næppe berøre Pharmadanmark-medlemmer. Inden for den danske medico-industri er Coloplast den suverænt tungeste virksomhed i en branche, som ellers i høj grad består af mange små og mellemstore virksomheder. Coloplast har annonceret, at vækst nu er øverst på dagsordenen, og samtidig varslet investeringer i vækst for en milliard kroner over tre til fem år. Coloplast venter sig bedre vækst i kerneforretningen, som ligger inden for stomi og kontinens, uden for Europa, herunder i USA, og højere vækst i både sårpleje og urologi. Coloplast har en lang række nye produkter på vej på markedet med op til fire-fem nye produktlanceringer frem mod 2014/15. Coloplast har en omsætning på cirka 12 milliarder kroner. Flere virksomheder på lægemiddelområdet er desværre kommet med dårlige nyheder. Takeda Pharma (tidligere Nycomed) i Roskilde afskedigede i februar cirka 115 medarbejdere, fordi virksomhedens pakkeanlæg i Roskilde skulle flyttes til Tyskland og Polen. Men allerede i august meddelte virksomheden igen, at cirka 200 stillinger nedlægges pga. en omfattende omstrukturering. Bl.a. flyttes dens forskning & udvikling til udlandet. Resten af aktiviteterne rykker fra Roskilde til Taastrup. Pharmadanmark forhandlede sammen med tillidsrepræsentanterne fratrædelsesvilkårene og vurderer, at der er tale om en pakke med gode fratrædelsesvilkår. Det ændrer dog ikke ved, at Pharmadanmark dybt beklager beslutningen om fyringerne. En af landets ældste biotekvirksomheder, NeuroSearch, er ved at afvikle sig selv. Virksomhedens har overdraget sit væsentligste projekt Huntexil til Teva Pharmaceutical Industries. Denne overdragelse betyder en væsentlig reduktion i aktivitetsniveauet, og derfor er hovedparten af selskabets medarbejdere, senest virksomhedens adm. direktør, blevet sagt op. I øvrigt er virksomheden og en tidligere direktør tiltalt for kursmanipulation. Pfizer købte sidste år Ferrosans Consumer Healthcare Business, der bl.a. producerer vitaminpiller og andre sundhedsprodukter. Pfizer har meddelt, at produktionen i Søborg lukkes ned og flyttes til Aprilia i Italien. Det koster frem imod den endelige lukning i danske ansatte deres job. Myndigheder Sundhedsstyrelsen (SST) og Lægemiddelstyrelsen (LMS) blev sidste år fusioneret til én stor styrelse under navnet Sundhedsstyrelsen. I forbindelse med sammenlægningen blev et større antal ansatte primært i SST afskediget. Senere varslede SST, at ansatte på gebyrområdet skulle fyres. Facit blev, at 14 ledige stillinger ikke genbesættes, 9 medarbejdere blev opsagt, 2 tog imod frivillige aftrædelsesordninger, og 2 blev forflyttet, i alt et minus på 27 stillinger i den tidligere Lægemiddelstyrelse. Pharmadanmark udbad sig information fra styrelsen om, hvorfor fyringerne var nødvendige, og gav udtryk for stor bekymring over den markante åreladning af de gebyrfinansierede afdelinger i styrelsen, som betjener lægemiddelindustrien. Pharmadanmark mener, at det vidner om en nedprioritering af lægemiddelområdet generelt. Tidligere på året havde Pharmadanmarks formand Antje Marquardsen et positivt og konstruktivt møde med Else Smith, direktør i SST. Hun havde indbudt Antje Marquardsen til møde, efter at Pharmadanmark, senest i Pharma i februar, kraftigt havde kritiseret udviklingen i SST. Else Smith redegjorde på mødet for de forskellige aktiviteter på lægemiddelområdet, som er sat i gang. Statens Serum Institut (SSI) varslede i september, at endnu en fyringsrunde var på vej, denne gang fordi Region Hovedstaden ville droppe SSI til at lave diagnostiske analyser. Efterfølgende blev den varslede fyringsrunde dog afværget. Sygehuse Antallet af kliniske farmaceuter på de danske sygehusapoteker er steget 25 procent de sidste fem år. Det svarer til, at 119 farmaceuter landet over er beskæftiget med klinisk farmaci. 12

13 Væksten er især sket inden for den del af fagområdet, som har direkte med patientbehandling at gøre. I alt bruges der timer om ugen på klinisk farmaci på danske sygehuse. Den positive udvikling ventes at fortsætte, idet klinisk farmaci efterhånden er veletableret og anvendes mange steder. Sundhedsministeriet afviser foreløbig at give sygehusansatte farmaceuter direkte adgang til den Elektroniske PatientJournal (EPJ). Ministeriet mener nemlig, at farmaceuter kun sjældent deltager i den direkte patientbehandling og derfor ikke har behov for at kende patientens historiske helbredsoplysninger. Den holdning, mener Pharmadanmark, er helt ude af trit med virkeligheden, for arbejdsopgaverne for sygehusansatte farmaceuter har ændret sig markant inden for de seneste år, og derfor har betydeligt flere sygehusansatte farmaceuter i dag netop direkte kontakt med patienten. Pharmadanmark bliver ved med at arbejde for at få ministeriet til at ændre mening. Det sker bl.a. ved at arbejde for en autorisationsordning for farmaceuter. Pharmadanmark mener bl.a., at det vil øge patientsikkerheden, hvis farmaceuterne får direkte adgang til medicinoplysningerne. Lønudvikling, overenskomster m.v. Pharmadanmarks lønstatistik for 2012 viser, at de privat ansatte i gennemsnit fik en lønstigning på 4,7 procent svarende til en gennemsnitsløn på kroner. De offentligt ansatte fik i gennemsnit en lønstigning på 3,3 procent, hvilket giver en gennemsnitlig løn på kroner. Det er en stigning, som er langt højere end sidste år. De apoteksansatte fik i gennemsnit en stigning på 3,9 procent. Det er en fordobling i forhold til sidste år. Gennemsnitslønnen er kroner. I juni forkastede apoteksfarmaceuterne det overenskomstresultat, der blev sendt ud til afstemning. Efter sommerferien blev forhandlingerne genoptaget, og det lykkedes at nå til enighed om en ny aftale. Den nye aftale indebærer bl.a.: Forbedringer af skalalønnen på de enkelte trin med hhv. 472 kroner, 486 kroner og 518 kroner pr. måned. En forbedring af pensionsordningen med 0,5 procent (til 17 procent) med virkning fra 1. april 2014 Herudover er der enighed om behovet for at forbedre mulighederne for at gennemføre længere, sammensatte kompetenceløft. Til dette afsættes der kroner i en pulje. 82 procent af de apoteksansatte farmaceuter stemte ja til overenskomstresultatet. To andre overenskomstresultater har også været til afstemning, nemlig i Takeda Pharma og Pharmakon. På Takeda stemte 98 procent ja, 2 procent blankt. Den nye aftale betyder bl.a. en gennemsnitlig lønstigning på 6 procent over de næste to år. Overenskomsten er naturligvis gældende trods den seneste massefyring. På Pharmakon stemte 93 procent ja, 7 procent blankt. Her indeholdt aftalen en lønstigning over to år på både skalalønnen og lokalanciennitetstillægget på henholdsvis 0,514 procent pr. 1. maj 2013 og 1,029 procent pr. 1. maj Det samlede forhandlingsresultat på AC s statslige overenskomstområde samt de kommunale og regionale forhandlingsområder har været sendt til vedtagelse eller forkastelse i de deltagende AC-medlemsorganisationer, herunder Pharmadanmark. 90 procent af de offentligt ansatte Pharmadanmark-medlemmer, som valgte at stemme, sagde ja. Der var tale om vanskelige forhandlinger på grund af den fortsatte alvorlige samfundsøkonomiske situation. Det vurderes derfor som meget tilfredsstillende, at det lykkedes at opnå enighed om, at reguleringsordningen videreføres og dermed, at den offentlige sektor ikke deklassificeres lønmæssigt i forhold til det private område. Derudover er det positivt, at der blev opnået enighed med arbejdsgiverne om en række tiltag med et beskæftigelsesfremmende sigte. Hovedresultaterne af forhandlingerne var: 0,82 procent i generelle lønstigninger pr , som dog modvirkes af reguleringsordningen, således at der ikke bliver nogen lønstigning pr ,80 procent pr , som dog skal tillægges resultatet af reguleringsordningen, således at det forventeligt bliver 1,1 procent. Den nye overenskomst for farmaceuter på Færøerne blev forhandlet på plads. Overenskomsten dækker både ansatte på apotekerne og i sygehusvæsnet. Resultatet svarer i kroner og øre til det, de øvrige grupper på Færøerne har opnået. Det er noget mere, end det der 13

14 tidligere i år blev tilbudt, men altså helt på linje med det, der gives i øvrigt. Pharmadanmarks Forhandlingsudvalg har godkendt en ny pensionsordning, PFA Plus, som dækker de offentligt ansatte medlemmer af Pharmadanmark, som har deres pensionsordning i PFA, og de medlemmer, som er ansat i private virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst. Hidtil har pensionsordningen ligget i et gennemsnitsrentemiljø, men med den nye aftale går man over til et markedsrentemiljø. Herudover er der en række forskelle i de to pensionsordninger, både med hensyn til ekstraydelser og med hensyn til forsikringsdækninger. PFA Plus indebærer lavere forsikringspriser, bedre tilbud om ydelser ved invaliditet, tilbud om behandlingsgaranti ved specialistbehandling og et fastsat rådgivningsniveau. Pharmadanmark fik ikke medhold i den voldgiftssag, som foreningen har kørt imod Apotekerforeningen. Sagen drejede sig om fortolkning af 13, stk. 4, i overenskomsten mellem Danmarks Apotekerforening og Pharmadanmark, hvorefter en farmaceut har ret til at blive fritstillet i forbindelse med en apotekers opsigelse af den pågældende efter længere tids arbejdsudygtighed som følge af sygdom. Tvisten angik forståelsen af henvisningen i bestemmelsen til funktionærlovens regler, navnlig om en farmaceut, der benytter sig af den overenskomstmæssige ret til at blive fritstillet, har ret til minimalerstatning efter funktionærlovens 3. Medlemsudviklingen i Pharmadanmark Pharmadanmark fortsætter sin positive medlemsudvikling og har nu knap medlemmer erhvervsaktive (4.350 aktive og 170 passive) studerende 615 pensionister. Pharmadanmark Privat er langt den største sektion og udgør nu cirka individer. Det er en stigning på 7,5 procent sammenlignet med sidste år. Langt over halvdelen af Pharmadanmarks erhvervsaktive medlemmer er privatansatte. Hvert femte medlem af foreningen har en anden uddannelse end farmaceutuddannelsen. Foreningen har nu medlemmer med flg. lægemiddelfaglige uddannelser: Bioinformatik Biomedicin og Molekylær biologi Biomedicin Bioteknologi Farmaceut Humanbiologi Lægemiddelvidenskab Medicin med Industriel specialisering Medicinalkemi Molekylær medicin/molekylær biomedicin Molekylærbiologi Medicin og teknologi Sundhedsteknologi Nanoscience Farmateknologi Hertil kommer medlemmer med en anden akademisk baggrund, som er ansat på lægemiddelområdet, fx kandidater inden for klinisk ernæring, it og sundhed og folkesundhedsvidenskab. Foreningen har også fået et stigende antal dyrlæger som medlemmer. Medlemsaktiviteter Pharmadanmark afholdt for tredje gang netværksarrangementet Pharma på Tværs. Dagen startede med et tema om globalisering i et kompetencemæssigt perspektiv, og herefter kunne deltagerne følge tre meget forskellige spor: Biologiske lægemidler, karriereveje og et spor med patienten i fokus. Evalueringen af Pharma på Tværs viste stor tilfredshed med arrangementet. Pharma på Tværs afholdes igen i år denne gang handler den indledende diskussion om patientforeningernes virke og patienternes tiltagende magt. Faglige netværk er fortsat en vigtig del af Pharmadanmarks strategi, og foreningen driver flg. netværk: Netværket for klinisk udvikling Netværk for yngre forskere Netværk for Qualified Persons Regulatorisk netværk Pharmacovigilancenetværket PDA netværket (For modtagere af PDA, Pharmadanmarks arbejdsløshedskasse) Netværket for klinisk udvikling arrangerede sammen med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) et stort debatmøde om 14

15 den nye EU-forordning om kliniske forsøg. Mødet havde deltagelse af de vigtigste aktører, og der blev sat fokus på den proces, der foregår på EU plan, og hvilken betydning forordningen får. Forordningen skal styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg i Europa. I mødet deltog bl.a. den danske EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S), som Pharmadanmark i øvrigt også har været i dialog med omkring bestræbelserne på at gøre medicinsk udstyr mere sikkert og pålideligt. Pharmadanmarks mentorordning fortsatte med succes. Ordningen blev startet i 2009 og skal give mulighed for sparring mellem den erfarne mentor og den yngre mentee, som har brug for input til, hvordan han eller hun kommer videre i karrieren eller får bedre balance i sit arbejds-/ familieliv. I har ordningen kørt med hele 29 mentorpar med et godt udbytte for deltagerne. I år er der også tilmeldt 29 par. Erfaringerne viser i øvrigt, at også mentorerne har et stort personligt udbytte af at være med i ordningen. Pharmadanmark har lige som sidste år været meget aktiv i forbindelse med studiestart på flere forskellige lægemiddelfaglige studier. Pharmadanmark benytter sig bl.a. af de studenterambassadører, som foreningen har på en række af disse studier. Sidste år gav indsatsen sig udslag i over 500 nye studentermedlemmer og i år 550. Dermed har Pharmadanmark over studentermedlemmer. I forbindelse med studiestart har Pharmadanmark fået udarbejdet et særligt visuelt design og Studenternetværket er blevet til Pharma Student. De studerende er en vigtig målgruppe for Pharmadanmark, og der arbejdes kontinuerligt på at forbedre og målrette servicen til disse medlemmer, bl.a. med relevante arrangementer fx studieteknik og kontante tilbud, fx en attraktiv forsikring. Pharmadanmark lancerede også i oktober et nyt nyhedsbrev til de studerende. Nyhedsbrevet skal bl.a. bringe artikler af særlig interesse for studerende og løbende oplyse om Pharmadanmarks tilbud og arrangementer for studerende. Pharmadanmark har også sat fokus på, hvordan medlemmer, som ikke er farmaceuter, i højere grad tager del i foreningens aktiviteter, herunder det fagpolitiske arbejde. Uddannelse Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet, blev sidste år fusioneret med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og hører nu organisatorisk til under dette. Det sker under navnet PharmaSchool. Pharmadanmark er meget opmærksom på det fortsatte forløb af fusionen for ansatte, studerende og for uddannelserne. Farmaceutstudiet har fx altid været kendt for et særligt godt studiemiljø og for den særdeles gode kontakt til aftagerne af de færdige kandidater, lægemiddelindustrien. Pharmadanmark finder det væsentligt, at de særlige karakteristika ved farmaceutuddannelsen bevares, men håber også, at fusionen vil give sig udslag i bl.a. nye spændende samarbejdsrelationer mellem det store fakultets mange forskellige sundhedsvidenskabelige uddannelser. I relation til antallet af ansøgere til farmaceutstudiet er der ingen indikation af, at fusionen har haft negativ konsekvens. I alt er der blevet optaget over nye studerende på lægemiddelfaglige uddannelser, fx: Københavns Universitet Molekylær biomedicin: 55 Farmaci: 240 Syddansk Universitet Naturvidenskab, herunder molekylærbiologi og biomedicin: 252 Farmaci: 90 Aarhus Universitet Medicinalkemi: 50 Aalborg Universitet Medicin med industriel specialisering: 142 Efteruddannelse Pharmadanmark har indledt et samarbejde med uddannelsesinstitutionen Pharmakon og tilbyder nu tilskud til særlige kompetencegivende kurser til ledige. Baggrunden for samarbejdet er, at uddannelsestilbuddene, som sædvanligvis godkendes af de offentlige jobcentre til ledige lægemiddelakademikere, langt fra altid er skarpe og lægemiddelfagligt fokuserede nok til at være en reel hjælp i jobsøgningen. Samarbejdet betyder, at ledige medlemmer kan søge om økonomisk støtte fra foreningen til at følge et fagligt relevant kursus på Pharmakon og på den måde komme til at stå stærkere i en jobsøgningssituation. Pharmadanmark arbejder også på en anden front for at forbedre mulighederne for mere relevante og fagspecifikke kurser til ledige. Pharmadanmark er i dialog med Jobcenter København for at gøre dem opmærksomme på, at der er 15

16 mulighed for mere relevante kurser, og at det er disse kurser, jobcenteret bør bruge penge. Pharmadanmark har undersøgt ledige medlemmers ønsker og erfaringer med uddannelse, og svarene viser, at de gerne vil have kurser, som er specifikt målrettet lægemiddelområdet. Nyt fra foreningen Pharmadanmarks hjemmeside blev sidste år relanceret. Foreningen arbejder sig dermed hen imod en sammenhængende it-platform, som bl.a. skal gøre det muligt at imødekomme medlemmernes større forventning til selvbetjening, herunder service, når det passer dem og via de medier, som de foretrækker. Antje Marquardsen er fortsat formand, og efter Repræsentantskabsmødet (RP) i november konstituerede hovedbestyrelsen sig med Ole Holm Lystrup som næstformand. Efterfølgende har Christina Grønlund Jensen, efter at Ole Holm Iversen er blevet udnævnt til apoteker, overtaget posten som næstformand. Pharmadanmark har afgivet en række høringssvar om lægemiddelpolitiske emner, bl.a. samarbejde mellem sundhedspersoner og industri, hvor det er foreningens holdning, at reglerne ikke må risikere at lægge hindringer i vejen for det nødvendige samarbejde om innovation mellem industri og fx læger. Blandt emner for de øvrige høringssvar kan nævnes: Forfalskede lægemidler Medicinsk udstyr Medicinproblemer på plejehjem Ny forordning for kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler Sygehusfarmaceuternes adgang til data Udviklingen i foreningens medier Pharmadanmarks elektroniske nyhedsbrev Fredag Formiddag er blevet relanceret med nyt layout og nye funktioner. Relanceringen er sket med inspiration fra foreningens nye hjemmeside. Hensigten med det nye layout er at gøre nyhedsbrevet mere læservenligt og at give bedre overblik. Samtidig er målet at skabe et bedre samspil mellem Pharmadanmarks forskellige medier: Pharma, Fredag Formiddag og hjemmesiden. Fredag Formiddag har cirka abonnenter og er som annoncemedie inde i en meget positiv udvikling. Medlemsbladet Pharmas layout blev opdateret ved årsskiftet, og det anvender bl.a. grafiske elementer fra den nye hjemmeside. Bladet har fået tilført ekstra redaktionelle ressourcer, hvilket skal anvendes til at kvalitetsudvikle bladet, herunder producere flere temaer om aktuelle emner. Bladets oplag stiger i takt med stigningen i antallet af medlemmer og er nu cirka eksemplarer. Desuden anvendes bladet offensivt i forbindelse med studiestart, hvor det sendes ud i et særligt stort oplag til uddannelsesinstitutionerne. Bladet oplever igen en stigende omsætning inden for jobannoncer. Nyhedsbrevet Pharma Student udsendes fire gange om året til alle foreningens studentermedlemmer. 16

17 Nøgletal Indtægter Kontingentindtægter Annonceindtægter Indtægter i alt Udgifter Lønudgifter Leje/driftsudgifter til domicil Andet Samlede udgifter Aktive medlemmer Øvrige nøgletal Indtægter pr. aktivt medlem 5,352 4,892 4,703 Lønninger pr. aktivt medlem 2,600 2,433 2,179 Huslejeudgifter pr aktivt medlem 0,140 0,121 0,099 Udgifter pr. aktivt medlem 5,299 4,905 4,449 Løn i pct af udgifter 49 % 50 % 49 % Husleje i pct. af udgifter 3 % 2 % 2 % Antal ansatte Kontingentindtægt pr. aktivt medlem 4,651 4,379 4,703 Egenkapital Egenkapital pr. medlem 3,817 2,688 3,262 * Alle tal er i tusinde kr. Fordeling af aktive medlemmer Farmaceuter 83 % Cand.scient. i humanbiologi 6 % Div. cand.scient. 7 % Andre 4 % Aktive medlemmer siden januar

18 Bestyrelsens sammensætning Hovedbestyrelsens sammensætning med virkning fra repræsentantskabsmødet 2013 Formand Antje Marquardsen (valgt for ) Pharmadanmark Privat Rene Holm (valgt for ) Behzad Ghorbani (valgt for ) Nicolaj Strøyer Christophersen (valgt for ) Dorthe Seitzberg (valgt for ) Elizabeth Maria Rosenkrands-Lange (suppleant, valgt for ) Pharmadanmark Offentlig Christina Grøndal Jensen (næstformand, valgt for ) Majken Nørskov Petersen (valgt for ) Rune Busk Damgaard (suppleant, valgt for ) Pharmadanmark Apotek Hassan Salmasi (valgt for ) Mia Bendix Andersen (suppleant valgt for ) 18

19 3.2 Beretning fra PDA-udvalget Udbetalingerne fra PDA har i det seneste hele kalenderår (2012) været mindre end de to foregående år og godt 30 pct. mindre end det hidtidige maksimum, der blev udbetalt i De foreløbige tal for 2013 tyder på, at niveauet for udbetalinger vil falde endnu et stykke i indeværende år. I direkte støtte udbetaltes i 2012 knap kr. 5,5 mio. Udbetalt støtte og antal støttemodtagere samt prognose for 2013 Udbetalt understøttelse og kontingentindtægter samt prognose for 2013 PDA-udvalget visiterer fortsat ledige medlemmer til FK Select for hjælp i forbindelse med jobsøgning og udredning af personlighedsprofil. PDA-udvalget gennemførte i slutningen af 2009 en tilfredshedsundersøgelse blandt de medlemmer, der er blevet visiteret til FK Select. Samlet set var medlemmerne meget tilfredse med deres forløb. Omkring halvdelen af de, der deltog, kom i job under et forløb hos FK Select. 70 pct. gav udtryk for, at forløbet havde spillet en positiv rolle heri, og mere end halvdelen mente, at de kom hurtigere i job takket være forløbet hos FK Select. Hertil kommer støtte til deltagelse i genplacering, coachingforløb og gruppelivsforsikring. I alt anvendtes godt 6,7 mio. kr. til arbejdsløshedskassens formål. Det er en knapt mio. kr. mindre end året før. Forbruget skal sammenholdes med, at kontingentbidragene til PDA var på godt 4,8 mio. kr. Renteindtægterne af formuen var kr. 0,1 mio. Derfor genererede PDA et underskud på ca. kr. 1,9 mio. i Bedømt på baggrund af de første ni måneder i 2013, ser det ud som om, udbetalingsniveauet foreløbigt kulminerede i Frem til september 2013 er det samlede beløb noget lavere end i tilsvarende periode i 2011, og prognosen for resten af 2013 peger på et niveau for hele året, der ligger lavere end året før. Det forventes, at det samlede støttebeløb vil være ca. kr PDA-udvalgets forslag til satser og bidrag Hvis man har haft en gennemsnitlig løn på mere end kr månedlig inkl. arbejdsgiverbetalt pension, vil man kunne oppebære den maksimale understøttelse (forudsat at man ikke har supplerende indtægter mv.). På baggrund af det forsat høje udbetalingsniveau foreslår udvalget, det maksimale støttebeløb på kr. pr. måned (eller kr pr. uge) fastholdes i Det er også udvalgets opfattelse, at PDA s kapitalgrundlag fortsat er så velpolstret, at der ikke for nærværende er grund til at sætte støttebeløbet ned eller øge bidraget til PDA. Det faldende støttebeløb afspejler dels, at der er færre, der modtager støtte, dels at den gennemsnitlige længde af ledighedsperioderne er faldende. 19

20 Udvalgets sammensætning i perioden Lone Christensen, formand Inger Landtved, Pharmadanmark Privat Preben Borelli, Pharmadanmark Privat Lene Birkedahl Falk-Petersen, Pharmadanmark Apotek Camilla Vilsner Rasmussen, Pharmadanmark Apotek Kirsten Martinsen, Pharmadanmark Offentlig Elisabeth Thieden, Pharmadanmark Offentlig Suppleanter Hanne Hedeman, Pharmadanmark Privat Rikke Løvig Simonsen, Pharmadanmark Offentlig Mikkel Rostgaard jensen, Pharmadanmark Apotek På PDA udvalgets vegne Lone Christensen, september

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600

Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 Al henvendelse: Pharmadanmark Mail: pd@pharmadanmark.dk Telefon: 3946 3600 ID-nr 42222 Sorteret Magasinpost (SMP) Årsberetning 2012-2013 pharma oktober 2013 43 2 pharma oktober 2013 Arbejdsmarkedet er

Læs mere

Pharmadanmark Årsrapport 2011

Pharmadanmark Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT RT 2011 Årsrapport 2011 Ledelsesberetning s formål har til formål at samle akademikere med uddannelser rettet mod lægemiddelområdet eller som er ansat på farma-medicoområdet. Foreningen skal

Læs mere

Forhandlingsfonden. PDA kr. Kontingentindtægter

Forhandlingsfonden. PDA kr. Kontingentindtægter Årsrapport Resultatopgørelse 1. januar- 31. december 2013 Kredsenes Fællesfond PDA Forhandlingsfonden Studiefonden Uddannelses og udviklings fonden (U2F) I alt 2013 I alt 2012 Kontingentindtægter 19.818.748

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013. Dansk EvalueringsSelskab INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dansk EvalueringsSelskab Dansk EvalueringsSelskab (DES) Årsregnskab 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse Side VIRKSOMHEDSSOPLYSNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08

Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer. Nuna Fonden. Årsrapport 2007/08 statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden Årsrapport 2007/08 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede Revisorer,

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo---

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo--- Excel/klienter/21/regnskab7.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark ---ooo--- Duebrødevej 5 4 Roskilde ---ooo--- Årsrapport 27 (8. regnskabsår) ---ooo--- CVR. nr. 25 79

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere