Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt"

Transkript

1 Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved: at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel udvikling både individuelt og i et forpligtende fællesskab at give alle skolens elever en alsidig viden om sammenhænge mellem levevis og sundhed at medvirke til at skabe de bedst mulige vilkår for faget idræt i skolen at støtte og fremme idrætsfagets udvikling og vilkår 2. Dansk Skoleidræt når sit mål ved: at støtte og udvikle skolens undervisning i idræt, arbejde for øget kvalitet og initiere fysisk udfoldelse i skolens hverdag udover den obligatoriske idrætsundervisning 3. Dansk Skoleidræts arbejdsopgaver er: at igangsætte og arrangere aktiviteter og projekter, som kan medvirke til at fremme elevers viden om sundhed og muligheder for daglig fysisk aktivitet at sikre efteruddannelsesmuligheder for skolens undervisere at tage idrætspolitiske initiativer og deltage i idrætspolitiske debatter til støtte for skoleidrætten 4. Dansk Skoleidræt samarbejder med interesseorganisationer, der arbejder for samme mål som organisationens. 5. Dansk Skoleidræt repræsenterer Danmark i international skoleidrætssammenhæng. 3. Medlemmer: Som medlemmer optages kommuner og kredsforeninger. Sidstnævnte repræsenterer skoler og uddannelsesinstitutioner.

2 4. Organisation: Landsorganisationen har følgende organisatoriske opbygning: Repræsentantskab Forretningsudvalg Kredsforeninger Kommunale skoleidrætsudvalg Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed. Mellem repræsentantskabsmøderne udøves den daglige ledelse af forretningsudvalget. 5. Repræsentantskabet: 1. Sammensætning: a) Medlemmer af Dansk Skoleidræts forretningsudvalg. b) 4 repræsentanter valgt af hver kredsforening. c) En repræsentant fra hver kommune. d) Enkeltpersoner efter indstilling fra Forretningsudvalget, en kredsforening eller en kommune. Forretningsudvalget kan invitere samarbejdspartnere til at overvære repræsentantskabsmødet uden stemmeret. Medlemmer af organisationens underudvalg samt personer, der er tildelt Dansk Skoleidræts æresnål, inviteres også til at deltage i repræsentantskabets møder uden stemmeret. 2. Repræsentantskabet holder ordinært møde hvert år normalt i marts måned. Det indkaldes af formanden med mindst 6 ugers varsel og kan indkaldes ekstraordinært, når formanden, forretningsudvalget eller mindst en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Oplysninger om navne og adresser på repræsentanterne skal være formanden i hænde senest 3 uger før repræsentantskabsmødet. 3. Det ordinære repræsentantskabsmøde afvikles jf. følgende dagsorden: a) Valg af dirigent b) Optagelse af enkeltmedlemmer (gældende til næste repræsentantskabs- møde) c) Aflæggelse af beretning d) Forelæggelse af regnskabet til godkendelse e) Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent pr. medlemsskole til landsorganisationen fra den følgende 1. januar f) Drøftelser af det kommende års arbejdsplaner og godkendelse af budget g) Valg af:

3 a) Formand (lige år) b) 4 medlemmer til forretningsudvalget c) 1 suppleant til forretningsudvalget h) Eventuelt Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet, herunder evt. oplæg til debat af større principielle spørgsmål, skal være formanden i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse og bekendtgøres for repræsentantskabet senest 14 dage før repræsentantskabsmødet sammen med endelig dagsorden. Skriftlig beretning udsendes senest sammen med den endelige dagsorden. 4. Kun medlemmer af repræsentantskabet kan vælges til Forretningsudvalget. Ved afstemningen har hver repræsentant én stemme, og alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræver fastsættelse af kontingentstørrelsen 3/4 majoritet. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis der fremsættes ønsker herom. Valgene gælder for 2 år. Suppleanten vælges kun for 1 år. Valg foretages ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges. Generalsekretæren er sekretær for Repræsentantskabet. 6. Forretningsudvalget: Forretningsudvalget er Landsorganisationen Dansk Skoleidræts daglige ledelse og tegnes af formanden og generalsekretæren eller i formandens fravær af næstformanden og generalsekretæren. 1. Sammensætning: Dansk Skoleidræts formand, næstformand samt 7 repræsentantskabsvalgte medlemmer til Forretningsudvalget 2. Opgaver: Forretningsudvalget: a) Fastsætter selv sin forretningsorden, herunder udpegning af næstformand b) indkalder en repræsentant fra hver kredsforening til 2-4 årlige møder c) nedsætter udvalg d) ansætter og afskediger generalsekretæren og andet fastlønnet personale i samarbejde med denne. 3. Stedfortrædere: Får formanden forfald i valgperioden, fungerer næstformanden i dennes sted, indtil næste repræsentantskabsmøde. Får næstformanden forfald i valgperioden, konstituerer forretningsudvalget en ny næstformand indtil næste repræsentantskabsmøde. Generalsekretæren er sekretær for Forretningsudvalget.

4 7. Kredsforeningerne: 1. Organisation: For at repræsentere Dansk Skoleidræt i kommunerne, på tværs af disse og i Sydslesvig, oprettes geografisk sammenhængende kredsforeninger med navnet Dansk Skoleidræt tilføjet hjemsted (fx Dansk Skoleidræt, Nordjylland). Kredsforeningernes vedtægter samt alle ændringer af disse, skal godkendes af landsorganisationens forretningsudvalg. 2. Opgaver: Kredsforeningernes opgaver er som en del af Dansk Skoleidræt: a) at støtte og udvikle skolernes undervisning i idræt for elever og lærere b) at afholde kvalifikationsstævner til de landsdækkende turneringer c) at igangsætte og arrangere øvrige idrætsaktiviteter for eleverne d) at samarbejde med de kommunale skoleidrætsudvalg e) at samarbejde med de frivillige idrætsorganisationer og andre om udvikling af idrætstilbud til elever og lærere 3. Repræsentantskabet: Med dagsorden i henhold til kredsforeningens vedtægter afholdes hvert år repræsentantskabsmøde. På repræsentantskabsmødet aflægges beretning om foreningens arbejde herunder også om arbejdet i landsorganisationen. Der aflægges et revideret regnskab til godkendelse, som senest 14 dage efter kredsens repræsentantskabsmøde indsendes til orientering i landsorganisationen. På repræsentantskabsmødet vælges en kredsbestyrelse. Personlige medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmødet med stemmeret. Personlige medlemmer er valgbare. Til repræsentantskabsmødet kan kredsbestyrelsen invitere uden stemmeret enkeltpersoner og repræsentanter for organisationer og institutioner. 4. Valg: Bestyrelsen tilrettelægger sin valgperiode således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til kredsforeningens vedtægter. 8. Økonomi:

5 Landsorganisationen Dansk Skoleidræts økonomi baseres på tilskud fra Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og overskud ved salg af idrætsmærker og andet idrætspædagogisk materiale. Herudover modtages bidrag fra kommercielle samarbejdspartnere. Kredsforeningerne betaler et kontingent pr. medlemsskole til landsorganisationen. Kontingentet fastsættes af organisationens repræsentantskab. De tegningsberettigede kan på organisationens vegne optage lån og kreditter til opfyldelse af organisationens formål. Antallet af medlemsskoler opgøres pr. 1. december. Dansk Skoleidræts regnskabsår følger kalenderåret. 9. Vedtægtsændring: Til ændring af nærværende vedtægter kræves 3/5 majoritet af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde. 10. Opløsning: Landsorganisationen Dansk Skoleidræt kan kun opløses ved en vedtagelse på et ordinært repræsentantskabsmøde og et påfølgende ekstraordinært møde, der skal indkaldes med 1 måneds varsel og afholdes senest 3 måneder efter indkaldelsen. Ved første møde kræves, at mindst 3/4 af hele repræsentantskabet stemmer for opløsning, og ved det andet møde at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning. Dansk Skoleidræts eventuelle aktiver anvendes i henhold til landsorganisationens formål. Godkendt på organisationens ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 10. november Vedtægterne træder i kraft pr. 1. januar Ved det ordinære repræsentantskabsmøde 13/ er der foretaget ændringer i flg. paragraffer: 5, stk. 1, stk. 3 og stk Ved det ordinære repræsentantskabsmøde 27/ er der foretaget ændringer i flg. paragraffer: 3, 5, stk. 1 og 3, 6 og 6, stk. 2, 7, stk. 1, 2 og 3, 8. - Ved det ordinære repræsentantskabsmøde 23/ er der foretaget ændringer i flg. paragraffer: 5, stk. 3 og 6, stk. 2 - Ved det ordinære repræsentantskabsmøde 21/ er der foretaget ændringer i 2, stk. 1 og 3.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere