Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet"

Transkript

1 Vedtægter af 17. december 2018 for Forhandlingsfællesskabet

2 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Forhandlingsfællesskabet Formål og opgaver Medlemmer Forhandlingsret Hjemsted Struktur... 4 Repræsentantskab Repræsentantskabets sammensætning Repræsentantskabsmøder Repræsentantskabets beslutningsdygtighed efter 5, stk Repræsentantskabets opgaver... 6 Bestyrelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsesmøder Bestyrelsens beslutningsdygtighed Bestyrelsens opgaver... 7 Forhandlingsudvalg Forhandlingsudvalgets sammensætning Forhandlingsudvalgsmøder Forhandlingsudvalgets beslutningsdygtighed Forhandlingsudvalgets opgaver Formandskab... 9 Forhandlingsdelegationer Forhandlingsdelegationernes sammensætning Forhandlingsdelegationens møder Forhandlingsdelegationens beslutningsdygtighed Forhandlingsdelegationens opgaver Økonomi Revisorer Sekretariat Procedure ved optagelse, jf Udmeldelse Eksklusion Vedtægtsændringer Opløsning Ikrafttræden...13

3 Vedtægter for Forhandlingsfællesskabet 1 Formål og opgaver Forhandlingsfællesskabet har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved a) at optræde fælles i forhandlinger med de kommunale og regionale arbejdsgivere om generelle løn- og arbejdsvilkår. b) At udtale sig på organisationernes vegne i spørgsmål, der vedrører generelle løn- og arbejdsvilkår for de kommunalt og regionalt ansatte, og ved c) At understøtte samarbejdet i øvrigt mellem organisationerne om andre forhold, der vedrører generelle løn- og arbejdsvilkår for kommunalt og regionalt ansatte i det omfang der er enighed herom. Forhandlingsfællesskabets formål søges opfyldt ved, at Forhandlingsfællesskabet blandt andet har til opgave at fremsætte ændringsforslag til og forhandle generelle løn- og ansættelsesvilkår på det kommunale og regionale forhandlingsområde. 2 Medlemmer Forhandlingsberettigede organisationer skal efter anmodning optages som medlemmer af Forhandlingsfællesskabet, såfremt de nødvendige grænseaftaler er indgået, og såfremt ingen af de tilsluttede organisationer gør indsigelse imod optagelse. Bemærkning: Ved forhandlingsberettigede organisationer forstås for så vidt angår tjenestemandsområdet organisationer, der har tilsluttet sig den gældende kommunale og/eller regionale hovedaftale for tjenestemænd. For så vidt angår overenskomstområdet forstås organisationer, der enten har indgået en hovedaftale med en kommunal og/eller en regional arbejdsgiver eller har indgået en overenskomst med en kommunal og/eller regional arbejdsgiver eller har indgået de nødvendige grænseaftaler med organisationer i Forhandlingsfællesskabet. Organisationer optages med samtlige organisationens medlemmer) i den kommunale og regionale sektor, jf. 24 om økonomi. De OAO-tilsluttede organisationer udgør OAO-valggruppen. FOA med de organisationer, der tilslutter sig, udgør en valggruppe kaldet FOA-valggruppen. De FK-K tilsluttede organisationer udgør FK-K valggruppen. De SHK tilsluttede organisationer udgør SHK-valggruppen. De Akademikerne tilsluttede organisationer udgør AC-valggruppen. Organisationer, som ikke er medlem af OAO, FOA mfl., FK-K, Sundhedskartellet eller Akademikerne placeres som øvrige organisationer.

4 4 3 Forhandlingsret En organisation bemyndiger ved sin optagelse Forhandlingsfællesskabet til på organisationens vegne at fremsætte og forhandle generelle krav for organisationens tilsluttede medlemmer, jf. 24. En organisation vil med 1 måneds varsel kunne tilbagekalde bemyndigelsen til Forhandlingsfællesskabet til på organisationernes vegne at fremsætte og forhandle generelle krav for organisationens overenskomstansatte medlemmer. Kun organisationer, der uden forbehold underskriver en forhandlingsaftale, er omfattet af Forhandlingsfællesskabets forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster. Stk. 4 Den enkelte organisation kan - uden at tilbagekalde bemyndigelsen til Forhandlingsfællesskabet på et hvilket som helst tidspunkt i forhandlingsforløbet i overensstemmelse med hovedaftalerne på overenskomstområdet varsle konflikt over for de kommunale og/eller regionale arbejdsgivere. 4 Hjemsted Forhandlingsfællesskabet har hjemsted i Københavns Kommune. 5 Struktur Uden for perioder med overenskomstforhandlinger struktureres Forhandlingsfællesskabet med et repræsentantskab, bestyrelse og forhandlingsudvalg. I forbindelse med overenskomstforhandlinger struktureres Forhandlingsfællesskabet med et repræsentantskab, en bestyrelse og en forhandlingsdelegation på KL s forhandlingsområde og forhandlingsdelegation på RLTN s forhandlingsområde. Ud over det i vedtægterne anførte fastsætter de i stk. 1 og 2 nævnte organer selv deres respektive forretningsorden. Repræsentantskab 6 Repræsentantskabets sammensætning Repræsentantskabet er Forhandlingsfællesskabets øverste besluttende myndighed. Repræsentantskabet består af et forholdsmæssigt antal repræsentanter for hver organisation.

5 5 Antallet af repræsentanter opgøres på baggrund af organisationernes tal for tilsluttede medlemmer hvert år pr. 1. januar. Repræsentantskabet sammensættes på følgende måde: Medlemstal: Antal repræsentanter: For hvert af yderligere påbegyndt medlemmer kan organisationen vælge 1 repræsentant. Hver organisation bestemmer, hvorledes og for hvilket tidsrum organisationens repræsentanter og eventuelle suppleanter vælges. Organisationen underretter sekretariatet om ændringer i deres repræsentation. 7 Repræsentantskabsmøder Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt. Mødet afholdes i 2. halvår. Formanden indkalder til mødet med mindst 4 ugers varsel. Formanden kan indkalde repræsentantskabet ekstraordinært med mindst 2 ugers varsel. Formanden skal indkalde repræsentantskabet ekstraordinært, såfremt mindst 3 organisationer angiver motiveret dagsorden for mødet. Formanden kan indkalde repræsentantskabet ekstraordinært med et varsel, der er kortere end 2 uger, efter begæring fra et eller flere medlemmer af bestyrelsen. Repræsentantskabet indkaldes i umiddelbar tilknytning til bestyrelsens stillingtagen til et resultat af forhandlingerne på det kommunale område og bestyrelsens stillingtagen til et resultat af forhandlingerne på det regionale område. Repræsentantskabsmødet afholdes senest 5 hverdage efter indkaldelsen. Bemærkning: Repræsentantskabets stillingtagen til et resultat af forhandlingerne på det kommunale område og et resultat af forhandlingerne på det regionale område sker så vidt muligt på samme repræsentantskabsmøde. Opstår der en situation, hvor der er længere tid mellem afslutning af forhandlingerne på de to forhandlingsområder træffer bestyrelsen beslutning om det videre forløb i forhold til indkaldelse af repræsentantskabet. 8 Repræsentantskabets beslutningsdygtighed efter 5, stk. 1 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når organisationer, der repræsenterer 75 % af organisationernes samlede tilsluttede medlemstal, er til stede.

6 6 Hver organisation har ved afstemninger i repræsentantskabet et antal stemmer svarende til det antal medlemmer, som organisationen er tilsluttet Forhandlingsfællesskabet med. Organisationens stemmer kan ikke deles mellem forskellige forslag. Til vedtagelse af et forslag kræves almindelig stemmeflerhed i forhold til antallet af tilsluttede medlemmer i de organisationer, der er repræsenteret på repræsentantskabsmødet. 9 Repræsentantskabets beslutningsdygtighed efter 5, stk. 2 Repræsentantskabet træffer beslutning opdelt på de to forhandlingsområder efter organisationernes medlemstal på henholdsvis det kommunale og det regionale forhandlingsområde. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når organisationer, der repræsenterer 75 % af det samlede tilsluttede medlemstal i de organisationer, der er omfattet af den kommunale henholdsvis regionale forhandlingsaftale, er til stede. Hver organisation har ved afstemninger i repræsentantskabet et antal stemmer svarende til antal tilsluttede medlemmer på det eller de områder, hvor organisationen er omfattet af en forhandlingsaftale. Organisationens stemmer kan ikke deles mellem forskellige forslag. Stk. 4 Til vedtagelse af forslag kræves almindelig stemmeflerhed i forhold til antallet af tilsluttede medlemmer i de organisationer, som er omfattet af den kommunale henholdsvis regionale forhandlingsaftale, og som er repræsenteret på repræsentantskabsmødet. 10 Repræsentantskabets opgaver Repræsentantskabet har blandt andet følgende opgaver: a) Tager stilling til bestyrelsens indstilling om fremsættelse af generelle krav til en overenskomstfornyelse. Repræsentantskabet kan vedtage eller forkaste bestyrelsens indstilling. b) Efter indstilling fra bestyrelsen kan repræsentantskabet vedtage at forpligte medlemsorganisationerne at indgå i en forhandlingsaftale med en forpligtende konfliktkoordinering i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Repræsentantskabet bemyndiger med sin vedtagelse forhandlingsudvalget til at fastlægge det nærmere indhold i forhandlingsaftalen. Forhandlingsudvalgets forslag til forhandlingsaftale forelægges bestyrelsen til godkendelse. c) Tager stilling til resultatet af forhandlingerne på henholdsvis det kommunale og regionale forhandlingsområde på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Repræsentantskabet kan vedtage eller forkaste en sådan indstilling. Repræsentantskabets stillingtagen er vejledende med henblik på efterfølgende stillingtagen i organisationernes kompetente forsamlinger. Repræsentantskabets stillingtagen er ikke bindende for den enkelte organisations efterfølgende selvstændige stillingtagen hertil, jf. også 14 e. d) Fastsætter kontingent pr. medlem på baggrund af forslag til budget. e) Godkender et af de valgte revisorer samt en statsautoriseret revisor revideret regnskab.

7 7 f) Nedsætter en bestyrelse jf. 11, forhandlingsudvalg jf. 15, formandskab jf. 19 samt vælger revisorer jf. 25. Bestyrelse 11 Bestyrelsens sammensætning Repræsentantskabet nedsætter for en periode af 2 år en bestyrelse. Bestyrelsen sammensættes således: OAO-valggruppen vælger 6 medlemmer samt personlige suppleanter for disse. FOA-valggruppen vælger 3 medlemmer samt personlige suppleanter for disse. FK-K valggruppen vælger 5 medlemmer samt personlige suppleanter for disse. SHK-valggruppen vælger 4 medlemmer samt personlige suppleanter for disse AC-valggruppen vælger 1 medlem samt 1 personlig suppleant for denne. Øvrige organisationer vælger tilsammen 1 medlem samt 1 personlig suppleant for denne. Afgår et medlem i perioden, foretager valggruppen konstitution, indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende repræsentantskabsmøde. 12 Bestyrelsesmøder Formanden indkalder normalt bestyrelsen til møde 1 gang i hvert kvartal og i øvrigt efter behov. Formanden skal indkalde bestyrelsen ekstraordinært på begæring af 1 bestyrelsesmedlem, der angiver en motiveret dagsorden for mødet. 13 Bestyrelsens beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemmer eller personlige suppleanter, som repræsenterer mindst 4 valggrupper, er til stede. Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve en sag forelagt for repræsentantskabet, forinden sagen afsluttes. Bestyrelsens indstillinger til repræsentantskabet forudsættes at være udtryk for en enighed mellem OAO-, FOA-, FK-K-, SHK- og AC-valggrupperne. Bestyrelsen har blandt andet følgende opgaver: 14 Bestyrelsens opgaver

8 8 a) Drøfter status for forhandlingsudvalgets arbejde, herunder blandt andet indledende forberedelse af kommende overenskomstforhandlinger. b) Godkender forhandlingsaftale efter indstilling fra forhandlingsudvalget, jf. 10, litra b. c) Indstiller generelle krav til repræsentantskabets godkendelse efter indstilling fra forhandlingsdelegationen på KL s område og forhandlingsdelegationen på RLTN s område. d) Indstiller et forhandlingsresultat på henholdsvis KL s område og RLTN s område til repræsentantskabets godkendelse efter indstilling fra forhandlingsdelegationen på KL s område og forhandlingsdelegationen på RLTN s område, jf. 10, litra c. e) Tager endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt. Bestyrelsens stillingtagen sker efter organisationernes selvstændige stillingtagen, jf. 10, stk. c. Såfremt det på bestyrelsesmødet konstateres, at der mellem OAO-, FOA-, FK-K-, SHK- og AC-valggrupperne er enighed om at godkende et forlig, meddeler Forhandlings-fællesskabet til henholdsvis KL eller RLTN, at Forhandlingsfællesskabets forlig er godkendt. Organisationer, der ikke kan tiltræde Forhandlingsfællesskabets forlig bliver ikke af den grund forpligtet af Forhandlingsfællesskabets forlig. Såfremt der på bestyrelsesmødet ikke er enighed mellem de nævnte valggrupper om at godkende Forhandlingsfællesskabets forlig på et forhandlingsområde, træffer bestyrelsen beslutning om det videre forhandlingsforløb. f) Indstiller regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent til repræsentantskabets godkendelse. Forhandlingsudvalg 15 Forhandlingsudvalgets sammensætning Repræsentantskabet nedsætter for en periode af 2 år et forhandlingsudvalg, der sammensættes således, idet samtlige valg foretages blandt bestyrelsens medlemmer og disses personlige suppleanter: OAO-valggruppen vælger 3 medlemmer samt personlige suppleanter for disse. FOA-valggruppen vælger 2 medlemmer samt personlige suppleanter for disse. FK-K valggruppen vælger 2 medlemmer samt personlige suppleanter for disse. SHK-valggruppen vælger 2 medlemmer samt personlige suppleanter for disse. AC-valggruppen vælger 1 medlem samt personlig suppleant for denne. Afgår et medlem i perioden, foretager valggruppen konstitution, indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende repræsentantskabsmøde. 16 Forhandlingsudvalgsmøder Formanden indkalder normalt forhandlingsudvalget til møde 1 gang om måneden og i øvrigt efter behov.

9 9 Formanden skal indkalde forhandlingsudvalget ekstraordinært på begæring af 1 forhandlingsudvalgsmedlem, der angiver en motiveret dagsorden for mødet. 17 Forhandlingsudvalgets beslutningsdygtighed Forhandlingsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer eller personlige suppleanter, som repræsenterer mindst 4 valggrupper, er til stede. Ethvert medlem af forhandlingsudvalget kan kræve en sag forelagt for bestyrelsen, forinden sagen afsluttes. Forhandlingsudvalgets indstillinger til bestyrelsen forudsættes at være udtryk for en enighed mellem OAO-, FOA-, FK-K, SHK- og AC-valggrupperne. 18 Forhandlingsudvalgets opgaver Forhandlingsudvalget har blandt andet følgende opgaver: a) Følger op på og udmønter resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster. b) Fører drøftelser med de kommunale og regionale arbejdsgivere om udviklingsmæssige tendenser og udfordringer med konsekvenser for kommunale og regionale arbejdspladser. c) Drøfter og tager stilling til forhandlingsmæssige spørgsmål i perioden uden for overenskomstforhandlinger. d) Forbereder kommende forhandlinger om fornyelse af aftaler og overenskomster indtil nedsættelse af forhandlingsdelegationer, herunder fastsætter en frist for organisationernes indsendelse af forslag til generelle krav til forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster. e) Fastlægger det nærmere indhold af forhandlingsaftalen samt indstiller denne til bestyrelsens godkendelse. f) Nedsætter en forhandlingsdelegation på det kommunale område og en forhandlingsdelegation på det regionale område, jf. 20. g) Indstiller regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent, til bestyrelsen med henblik på bestyrelsens indstilling til repræsentantskabet. h) Virker som bestyrelsens forretningsudvalg. 19 Formandskab Repræsentantskabet vælger for en periode af 2 år blandt forhandlingsudvalgets medlemmer en formand og 4 næstformænd, som tillige er formand og næstformænd for bestyrelsen og forhandlingsudvalget. Formanden og næstformændene repræsenterer forskellige valggrupper jf. 15. Afgår formanden eller næstformændene i perioden, foretager bestyrelsen konstitution, indtil nyvalg kan finde sted på førstkommende repræsentantskabsmøde.

10 10 Forhandlingsdelegationer 20 Forhandlingsdelegationernes sammensætning Forhandlingsudvalget nedsætter i forbindelse med overenskomstforhandlinger en forhandlingsdelegation på KL s forhandlingsområde og en forhandlingsdelegation på RLTN s forhandlingsområde. Nedsættelse sker efter indstilling fra OAO-, FOA-, FK-K-, SHK og AC-valggrupperne. En forhandlingsdelegation træder i funktion, når Forhandlingsfællesskabet har modtaget organisationernes forslag til generelle krav til forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster. Forhandlingsdelegationen ophører, når bestyrelsen endeligt har godkendt et forhandlingsresultat, jf. 14 litra e. Valg til en forhandlingsdelegation foretages blandt og af de organisationer i valggruppen, der har tilsluttet sig forhandlingsaftalen på det pågældende område uden forbehold. OAO-, FOA-, FK-K-, SHK- og AC-valggruppernes repræsentation i en forhandlingsdelegation fastsættes i en forhandlingsaftale. Bemærkning: Der er enighed om, at der skal sikres sammenhæng imellem forhandlingsudvalgets arbejde og drøftelser uden for overenskomstforhandlingerne og forhandlingsdelegationernes tilsvarende under overenskomstforhandlinger. Dette hensyn indgår i valggruppernes indstilling om repræsentanter til forhandlingsdelegationerne. Stk.4 En forhandlingsdelegation udpeger blandt forhandlingsudvalgets medlemmer en forhandlingsleder. Der kan i en forhandlingsaftale fastsættes nærmere bestemmelser om udpegning af forhandlingsleder, herunder om forhandlingsledernes eventuelle deltagelse i begge forhandlingsdelegationer. 21 Forhandlingsdelegationens møder Forhandlingslederen indkalder den enkelte forhandlingsdelegation efter behov. Der fastlægges en mødeplan som led i planlægningen af en overenskomstfornyelse. Forhandlingslederen skal indkalde forhandlingsdelegationen ekstraordinært på begæring af 1 medlem af forhandlingsdelegationen, der angiver en motiveret dagsorden for mødet. 22 Forhandlingsdelegationens beslutningsdygtighed Ethvert medlem af en forhandlingsdelegation kan kræve en sag forelagt for bestyrelsen, forinden sagen afsluttes.

11 11 Forhandlingsdelegationens indstillinger til bestyrelsen forudsættes at være udtryk for en enighed mellem OAO-, FOA-, FK-K-, SHK- og AC-valggrupperne. 23 Forhandlingsdelegationens opgaver Forhandlingsdelegationen har blandt andet følgende opgaver: a) Indstiller til bestyrelsen udtagelse af generelle krav på KL s forhandlingsområde og RLTN s forhandlingsområde, b) Fører generelle overenskomstforhandlinger, c) Indstiller et forhandlingsresultat til bestyrelsen med henblik på indstilling til repræsentantskabet, jf. 14 litra d og 10 litra c. Forhandlingsdelegationens opgaver fastsættes i øvrigt nærmere i en forhandlingsaftale. 24 Økonomi Organisationer betaler årligt kontingent til Forhandlingsfællesskabet for hvert medlem opgjort pr. 1. januar. I medlemstallet indgår tjenestemænd, overenskomstansatte og øvrige, som omfatter ledige, efterlønsmodtagere og pensionister. Dog betales kontingent mindst for et antal af medlemmer. Kontingent forfalder pr. 1. april. Kontingent pr. medlem fastsættes af repræsentantskabet på baggrund af forslag til budget. Revideret budget forelægges bestyrelsen til godkendelse senest samtidig med godkendelse af regnskab for det foregående regnskabsår, jf. 10 litra d. Stk. 4 Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen beslutte, at der midlertidigt skal opkræves ekstraordinært kontingent. Stk. 5 Hver organisation afholder de udgifter, der er forbundet med deltagelsen i Forhandlingsfællesskabet. 25 Revisorer Repræsentantskabet vælger for en periode af 2 år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. De valgte revisorer reviderer regnskabet i samarbejde med en statsautoriseret revisor.

12 12 26 Sekretariat Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef, som varetager den daglige ledelse af sekretariatet på grundlag af bestyrelsens retningslinjer. 27 Procedure ved optagelse, jf. 2 Såfremt en organisation jf. 2 anmoder om optagelse i Forhandlingsfællesskabet, fremsendes anmodningen til høring i samtlige medlemsorganisationer. Såfremt ingen organisationer har indvendinger mod at imødekomme anmodningen om optagelse, kan organisationen optages som medlem af Forhandlingsfællesskabet efter beslutning i bestyrelsen. I modsat fald kan optagelse kun ske efter indstilling fra bestyrelsen på et repræsentantskabsmøde. 28 Udmeldelse Enhver tilsluttet organisation kan udmelde sig med 1 måneds varsel. Udmeldelsen har kontingentmæssig virkning for det regnskabsår, der starter den førstkommende april efter udmeldelsen. I tilfælde af Forhandlingsfællesskabets opløsning i en periode af et år efter det tidspunkt, hvor en organisations udmeldelse får kontingentmæssig virkning, hæfter organisationen solidarisk for Forhandlingsfællesskabets forpligtelser. Den enkelte organisation skal ikke bidrage med mere end organisationens forholdsmæssige andel af forpligtelsens størrelse på det tidspunkt, hvor udmeldelsen har kontingentmæssig virkning. Overstiger Forhandlingsfællesskabets formue forpligtelsen, udloddes denne til de tilsluttede organisationer i forhold til antal medlemmer pr. foregående 1. januar. 29 Eksklusion Enhver organisation kan ekskluderes af Forhandlingsfællesskabet med øjeblikkelig virkning. Eksklusion kan ske, såfremt organisationen direkte eller indirekte i ord eller handlinger optræder illoyalt overfor Forhandlingsfællesskabet eller andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet i forhold, der ligger inden for Forhandlingsfællesskabets formål. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion efter høring af den eksklusionstruede. Bestyrelsens beslutning træffes med trefjerdedels flertal af de afgivne stemmer, jf. i øvrigt 13. Såfremt medlemsorganisationen, jf. stk. 2, kræver en sag om eksklusion forelagt for repræsentantskabet skal begæring herom skriftligt fremsættes overfor formanden senest 14 dage efter, at beslutning om eksklusion af medlemsorganisationen er vedtaget i bestyrelsen. Efter modtagelse

13 13 af begæring om forelæggelse for repræsentantskabet, er formanden berettiget til, jf. 7, stk. 2, 3. pkt., at træffe beslutning om, med hvilket varsel repræsentantskabet skal indkaldes. Stk. 4 Repræsentantskabets behandling af en eksklusionssag foregår i øvrigt i overensstemmelse med 8. Hvis eksklusion er begæret forelagt for repræsentantskabet, er eksklusionen af medlemsorganisationen først endelig, når eksklusionen er bekræftet efter vedtagelse af repræsentantskabet. Stk. 5 Det økonomiske forhold mellem den ekskluderede medlemsorganisation og Forhandlingsfællesskabet reguleres i overensstemmelse med Vedtægtsændringer Forslag til ændring af disse vedtægter kræver tilslutning fra mindst 75 % af de organisationer, der er repræsenteret på et repræsentantskabsmøde. Forslag til vedtægtsændringer skal varsles mindst 1 måned forud for det repræsentantskabsmøde, hvor forslagene fremlægges. 31 Opløsning Beslutning om opløsning træffes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Forslag om opløsning af Forhandlingsfællesskabet kræver tilslutning fra mindst 75 % af de organisationer, der er repræsenteret på et repræsentantskabsmøde. Forslag om opløsning skal varsles mindst 1 måned forud for det repræsentantskabsmøde, hvor forslaget fremlægges. 32 Ikrafttræden Vedtægterne træder i kraft den 17. december 2018.

VEDTÆGTER FOR SUNDHEDSKARTELLET

VEDTÆGTER FOR SUNDHEDSKARTELLET 1 VEDTÆGTER FOR SUNDHEDSKARTELLET 1 FORMÅL Sundhedskartellet har til formål at sikre de tilsluttede organisationer størst mulig indflydelse på forhandlings- og aftaleretlige forhold for ansatte i kommuner

Læs mere

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)

Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) Vedtægter for Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) 1 Formål m.v. Stk. 1 LC og CO10 samarbejder i Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) med det formål i fællesskab

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune

Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune Vedtægter for AC-klubben i Varde Kommune som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. december 2006, og med ændringer vedtaget på generalforsamling den 25. marts 2009. Navn og hjemsted 1. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Fællesrepræsentation i Akademikerne (AC) De5

Vedtægter for Fællesrepræsentation i Akademikerne (AC) De5 Vedtægter for Fællesrepræsentation i Akademikerne (AC) De5 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er De5. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål De5 har som formål at varetage de tilsluttede

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent

1 Formål og hjemsted 2 Samarbejde 3 Medlemskab 4 Kontingent Vedtægter for Danske A-kasser 1 Formål og hjemsted Stk. 1. Danske A-kasser er brancheorganisationen for de statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Stk. 2. Danske A-kassers formål er: at styrke

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Key2Green

VEDTÆGTER. for. Key2Green 9. maj 2011 VEDTÆGTER for Key2Green Navn, hjemsted og formål 1. Navn Foreningens navn er Key2Green. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Odense kommune. 3. Formål Foreningens formål er at styrke danske

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER for Sammenslutning Af Aktive Idrætsforeninger Region Syddanmark (SAI)

VEDTÆGTER for Sammenslutning Af Aktive Idrætsforeninger Region Syddanmark (SAI) VEDTÆGTER for Sammenslutning Af Aktive Idrætsforeninger Region Syddanmark (SAI) Sammenslutningens navn og hjemsted: Navn er: Sammenslutning af Aktive Idrætsforeninger Region Syddanmark Hjemsted er Odense

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Dansk Ornitologisk Forening - i forkortelse DOF. Foreningen virker også under navnet BirdLife Denmark. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea

VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea 1 VEDTÆGTER for Tænketanken Cevea 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Tænketanken Cevea. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens virke er af landsdækkende karakter. 2 Formål

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (7) 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Navn Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægt for CO10 Centralorganisationen af 2010

Vedtægt for CO10 Centralorganisationen af 2010 11-00198 Vedtægt for CO10 Centralorganisationen af 2010 Navn og hjemsted 1. Centralorganisationens navn er CO10 Centralorganisationen af 2010. Centralorganisationens har hjemsted i København. Formål 2.

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Socialt Udviklingscenter, SUS. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Socialt Udviklingscenter SUS er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD

VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD VEDTÆGTER FOR Frie VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD Navn og hjemsted, 1... 3 Formål, 2... 3 Medlemmer, 3... 3 Medlemmernes pligter og rettigheder, 4-5... 4 Kontingent, 6... 4 Udmeldelse, 7... 4 Sektioner og/eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. Navn og hjemsted Pensionsfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond, som har hjemsted i København. Fonden

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Dansif CVR nr

VEDTÆGTER. Foreningen Dansif CVR nr VEDTÆGTER for Foreningen Dansif CVR nr. 33 63 63 85 Side 2 af 7 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansif. 1.2 Dansif er en frivillig forening. 1.3 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden. 2

Læs mere

Friluftsrådets vedtægter

Friluftsrådets vedtægter Friluftsrådets vedtægter 1 NAVN Friluftsrådet (Friluftsorganisationernes paraply) er en landsforening med hjemsted i København. Internationalt anvendes navnet Danish Outdoor Council. 2 FORMÅL Friluftsrådet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening

VEDTÆGTER for Ikast Biografforening VEDTÆGTER for Ikast Biografforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Ikast Biografforening, og dens hjemsted er Ikast Brande Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at drive biograf

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller

Repræsentantskabsmøde den 2. februar 2017 Forslag til ændring af Vedtægter for den selvejende institution Randers Idrætshaller 1. Hjemsted Randers Idrætshaller er en selvejende institution med hjemsted i Randers. 2. Formål Institutionens formål er at drive idrætslokaler/ anlæg i Randers kommune, at etablere eller virke for etablering

Læs mere

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark VEDTÆGTER FOR FLID Foreningens vedtægter er justeret den 19. marts 2014 på FLIDs ordinære generalforsamling i Fredericia (vedtagelsen er godkendt på ekstraordinær generalforsamling 11. april 2014) 1 VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg

Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg Nuværende vedtægter 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 2 Formål Foreningen har som formål: At

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG

Vedtægter for Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG 1. Navn Foreningens navn er Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG eller AIA-Tranbjerg og har hjemsted i Århus Kommune. Foreningen er stiftet 10. juni 1974. Foreningens adresse er Grønløkke Alle 7A, 8310 Tranbjerg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Love for DANSKE KLOAKMESTRE

Love for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER MARTS 2018

VEDTÆGTER MARTS 2018 VEDTÆGTER MARTS 2018 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Sydvestjysk Landboforening. Dens primære område er Syd- og Vestjylland, og dens hjemsted er John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Forslag til ændringer i DJBFA s vedtægter på generalforsamlingen DJBFA s vedtægter

Forslag til ændringer i DJBFA s vedtægter på generalforsamlingen DJBFA s vedtægter Forslag til ændringer i DJBFA s vedtægter på generalforsamlingen 2018 DJBFA s vedtægter 1 Navn og hjemsted DJBFA er en forening af komponister, sangskrivere og tekstforfattere, der har opnået medlemskab

Læs mere

Vedtægter for. Side 1 af 8

Vedtægter for. Side 1 af 8 Vedtægter for Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Vagt- og SikkerhedsIndustrien. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Foreningen har til formål at samle virksomheder inden for vagt-

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes fælles erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes fælles erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Branchefælleskabets navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes fælles erhvervsinteresser. Branchefælleskabet er en fælles organisation

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. februar 2016.

Vedtægter. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. februar 2016. Vedtægter Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 23. februar 2016. 0 1. Foreningens navn Foreningens navn: Middelfart Firma og Familie Idræt. Initialer: MFFI Stiftelsesår: 1965 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Tryg

Vedtægter for Personaleforeningen i Tryg Vedtægter for Personaleforeningen i Tryg 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk.1 Foreningens navn er Personaleforeningen i Tryg. Foreningens hjemsted er: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup Foreningen er en sektion

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark LOVE FOR Centralorganisationen af industriansatte i Danmark APRIL 2016 I det efterfølgende kaldet: >>CO-industri

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Danske HF & VUC

Vedtægter for Danske HF & VUC Vedtægter for Danske HF & VUC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danske HF & VUC. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. 2 Formål Stk. 1. Danske HF & VUC har til formål at skabe

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen 3PDK

VEDTÆGTER for foreningen 3PDK VEDTÆGTER for foreningen 3PDK (Binavn: De 3 principper i Danmark og 3p i Danmark) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er 3PDK. Foreningen er en non-profit organisation. Foreningen bruger ligeledes binavnene

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

BOGENSE HALLERNE. Vedtægter DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOGENSE HALLERNE

BOGENSE HALLERNE. Vedtægter DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOGENSE HALLERNE BOGENSE HALLERNE Vedtægter DEN SELVEJENDE INSTITUTION BOGENSE HALLERNE Stiftet den 19. marts 2018 Bogense Hallerne Vedtægter for den Selvejende Institution BOGENSE HALLERNE. 1 Navn og hjemsted. Den Selvejende

Læs mere

DINNødhjælp. Vedtægter

DINNødhjælp. Vedtægter DINNødhjælp Vedtægter 1 Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. Foreningens værdier/mission er: 2 Værdier, mission, formål

Læs mere

Vedtægter for Danish Board of District Heating

Vedtægter for Danish Board of District Heating Vedtægter for Danish Board of District Heating Som vedtaget på den ordinære generalforsamling i København, den 31. marts 2016. 2 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Danish Board of District Heating".

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VA DRÅDET I SØ DERBORG KOMMU E

VEDTÆGTER FOR VA DRÅDET I SØ DERBORG KOMMU E VEDTÆGTER FOR VA DRÅDET I SØ DERBORG KOMMU E 1 avn og hjemsted Vandrådet er et vandværkssamarbejde i Sønderborg Kommune. Vandværkssamarbejdets navn er Vandrådet i Sønderborg Kommune efterfølgende benævnt

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen.

VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN. 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. VEDTÆGTER ASSURANDØR KREDSEN KREDSENS NAVN OG HJEMSTED 1. Kredsens navn er Assurandør Kredsen. Stk. 2. Assurandør Kredsen er en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. 2.

Læs mere

FinansDanmarks vedtægter

FinansDanmarks vedtægter FinansDanmarks vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er FinansDanmark. 1.2 FinansDanmarks hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 FinansDanmark har til formål i alle henseender at virke

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig.

Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig. Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig. Navn, hjemsted, formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken, og hjemstedet er Ringkøbing- Skjern kommune.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere