GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr."

Transkript

1 GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

2 Indhold God selskabsledelse - i mindre og mellemstore virksomheder Forord God selskabsledelse - hvad handler det om? Ejernes rolle Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens arbejdsform Aflønning af direktion og bestyrelse Risikostyring Regnskab og revision Hvordan kommer man i gang? Bilag A. Lovens krav til en bestyrelse (selskabsret) B. Skema til analyse af risikoprofil C. Skema til selvevaluering af bestyrelsen D. Følgegruppens arbejde og medlemmer

3

4 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 3 Forord God selskabsledelse er den danske fortolkning af corporate governance, som i de senere år er blevet diskuteret meget. Selskabsledelse drejer sig om, hvordan ejere og bestyrelse øver indflydelse på virksomheden. Der er ikke tale om ledelse i gængs forstand, men om hvordan ejerne og bestyrelsen påvirker ledelsens arbejde. Den danske debat på området har i høj grad været centreret om god selskabsledelse i store virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har i erkendelse af den danske erhvervsstruktur - præget af mange mindre og mellemstore virksomheder - følt, at kernevirksomheden er blevet overset i debatten. Derfor blev publikationen God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder udgivet i december Publikationen blev særdeles positivt modtaget, og som opfølgning på den efterfølgende debat indkaldte FSR en følgegruppe af ejerledere, bestyrelsesmedlemmer, investorer og andre sagkyndige med henblik på at sikre en videreførelse af arbejdet. Følgegruppens medlemmer fremgår af bilag D. På baggrund af en frugtbar og konstruktiv debat i følgegruppen udgives hermed version 2.0 af God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder. Fremstillingen er gjort mere læsevenlig og anvendelig. Der er endvidere tilføjet en række nye anbefalinger, som er direkte møntet på at forbedre praksis i mindre og mellemstore virksomheder. Publikationens anbefalinger tager udgangspunkt i mindre og mellemstore virksomheders særlige vilkår. Anbefalingerne må ikke opfattes som regler. Der er regler nok. De er arbejdsredskaber, som kan medvirke til at skabe udvikling og værdi i virksomhederne. Publikationen er i lighed med den første udgave udarbejdet af: - Statsautoriseret revisor Anders Bisgaard, Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - Professor Steen Thomsen, Handelshøjskolen i København Publikationen er gennemgået og kommenteret af: - Professor Mette Neville, Handelshøjskolen i Århus Foreningen skal her takke følgegruppen og forfatterne for det store arbejde, der er udført i forbindelse med udarbejdelsen.

5 4 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Der skal ligeledes rettes en stor tak til FSRs Studie- og Understøttelsesfond, som har ydet økonomisk støtte til publikationen. November 2004 Rådgivningsudvalget Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

6 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 5 God selskabsledelse - hvad handler det om? God selskabsledelse handler om, hvordan ejerne i samspil med bestyrelsen og direktionen sikrer sig en god ledelse af virksomheden. Det vil sige at have de rigtige folk i bestyrelsen, og at deres kompetencer udnyttes til virksomhedens fordel gennem en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Men også en rigtig udøvelse af ejerskabet, passende aflønning af bestyrelsen og direktionen samt et godt samspil med revisor er en del af god selskabsledelse. Der er mange fordele ved god selskabsledelse - både for ejerne og for virksomheden: - En god bestyrelse medvirker til at sikre virksomhedens vækst og fortsatte udvikling. Bestyrelsen tilfører ledelsen nye synsvinkler og inspiration, som åbner nye forretningsmuligheder og forbedrer den eksisterende virksomhed - En god bestyrelse styrker virksomhedens ledelse ved, at direktionen får lejlighed til at vende vigtige beslutninger med erfarne og engagerede bestyrelsesmedlemmer, der kan se tingene udefra - Et godt samspil mellem ejere og virksomhed, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af og opfølgning på planer for virksomhedens udvikling, generationsskifte, køb og salg samt relevant beredskab i forbindelse med ulykke o.lign. - Et godt samspil med andre interessenter. Kunder, leverandører, medarbejdere, banker, forsikringsselskaber og andre forretningsforbindelser interesserer sig i stigende grad for selskabsledelsen i de virksomheder, de har med at gøre. Åbenhed og professionelle forretningsgange kan medvirke til at skabe tillid til virksomheden og blandt andet få en håndfast betydning i form af bedre og billigere kredit eller lavere forsikringspræmie - Sikring af et forsvarligt økonomisk grundlag for virksomhedens fortsatte drift - Håndtering af vigtige risikomomenter - før de indtræffer. Ikke desto mindre er der mange mindre og mellemstore virksomheder, som ikke udnytter det potentiale, som en bestyrelse udgør. Mange vælger ek-

7 6 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER sempelvis at have små tantebestyrelser, hvis møder betragtes som en ren formalitet, og kun omkring 1/5 har en plan for generationsskifte. Barriererne består blandt andet i usikkerhed over for nye begreber, uvillighed mod at fragive ledelsesansvar og et ønske om at bevare privatlivets fred. I ejerledede virksomheder kan god selskabsledelse kun lade sig gøre, hvis ejerne åbner mulighed for det. Denne publikation er henvendt til de virksomheder, der er klar til at tage fat i selskabsledelsen og bruge den konstruktivt til virksomhedens fordel. En anden gruppe virksomheder føler sig måske ikke klar til at tage udfordringen op og vælger i stedet at vente og se tiden an og lade sig inspirere af andres erfaringer. En sidste gruppe ønsker måske slet ikke at udvikle sig på dette område. Det er vores overbevisning, at fremtiden for dansk erhvervsliv ligger hos de udviklingsorienterede virksomheder, og derfor henvender vi os i særlig grad til de 2 førstnævnte grupper. Rammerne Vores udgangspunkt for god selskabsledelse er aktieselskabslovgivningen, der bygger på en såkaldt tostrenget ledelsesmodel, hvor direktionen udgør den daglige ledelse af virksomheden, mens bestyrelsen udgør virksomhedens overordnede ledelse. Det er langtfra alle mindre og mellemstore virksomheder, der er aktieselskaber, men vi anbefaler, at også anpartsselskaber, interessentskaber mv. arbejder med god selskabsledelse og derved drager fordel af godt ejerskab og af at etablere en bestyrelse. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender Bestyrelsen Direktionen skal varetage selskabets overordnede ledelse skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde skal varetage dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. skal varetage den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet må ikke foretage dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning skal sørge for, at selskabets bogføring er i overensstemmelse med lovgivningens regler, samt at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

8 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 7 Tilpasning til den enkelte virksomhed Vores udgangspunkt er, at styringen må tilpasses den enkelte virksomheds behov. Virksomheder er forskellige for eksempel i personkreds, branche, ejerforhold og stadie i livscyklus, hvilket stiller forskellige krav til ejerskab og bestyrelse. Ejerskabet Ejerskabet er på mange måder den ejerledede virksomheds vigtigste ressource. I mindre og mellemstore virksomheder er ejerne ikke bare investorer, men tilfører arbejdskraft, kompetence og initiativ, som er virksomhedens fundament. Det betyder, at et rigtigt match mellem ejerskab og virksomhed er en afgørende forudsætning for at skabe gode resultater. Personsammenfald De mindre og mellemstore virksomheder er kendetegnet ved en høj grad af personsammenfald blandt aktionærer, bestyrelse og direktion. Selskabsorganer Personsammenfald? Aktionærer Bestyrelse Personsammenfald påvirker bestyrelsesarbejdet Personsammenfald mellem daglig leder og ejer stiller særlige krav til bestyrelsens arbejde, der i den mindre og mellemstore virksomhed normalt har mindre fokus på kontrol med ledelsen og mere fokus på strategisk spar- Aktionærer Bestyrelse Direktion Direktion I bestyrelse og direktion indgår ofte ejere eller familie, der har en anden tilknytning til virksomheden end direktører og bestyrelsesmedlemmer udefra. Der er grund til at skelne mellem ejerledere, eksterne bestyrelsesmedlemmer og eksterne direktionsmedlemmer: Bestyrelsen Direktionen Hovedaktionær eller nærtstående hertil Internt bestyrelsesmedlem Ejerleder Andre personer Eksternt bestyrelsesmedlem Ekstern direktør

9 8 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER ring med direktionen, overordnet ledelse samt varetagelse af hensyn til mindretalsaktionærer og kreditorer. Det er karakteristisk, at ejerledere ikke skelner skarpt mellem deres egne og virksomhedens aktiviteter, hvilket netop på mange måder er en fordel ved denne ejerform. Dette indebærer, at psykologiske forhold har en væsentlig betydning i ejerledede virksomheder, som stiller særlige krav til bestyrelse og rådgivere. Der er brug for en forståelse for ejernes stærke tilknytning til virksomheden kombineret med en evne til at se tingene udefra. Livscyclus Også virksomhedens stade i livsløbet stiller forskellige krav til ejernes, bestyrelsens og ledelsens opgaver: - Iværksætterfasen, hvor virksomheden etableres og gør sine første erfaringer - Vækstfasen, hvor den levedygtige virksomhed oplever markant stigende salg og vækst i medarbejderstab og aktiver - Konsolideringsfasen, hvor virksomheden nyder godt af et mere stabilt forretningsgrundlag - Afvikling eller generationsskifte, hvor virksomheden enten ophører, får nye ejere eller går videre til en ny fase i sin udvikling. Vækstfaserne foregår ikke som i menneskelivet automatisk, og mange virksomheder kan forny sig og opleve fornyet vækst. Vækst medfører ikke i sig selv forøget indtjening. Det er derfor naturligt, at virksomhederne veksler mellem vækst og konsolidering. I konsolideringsfasen kan der ske de for- Generationsskifte Iværksætter Vækst Konsolidering Afvikling

10 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 9 nødne tilpasninger af aktiviteter og organisation, så virksomheden kan skabe indtjening på den opnåede vækst. Her vil vi blot gøre opmærksom på, at de forskellige faser stiller forskellige krav til god selskabsledelse. De forskellige faser i livsforløbet medfører hver deres ledelsesudfordringer for de mindre og mellemstore virksomheder, der eksempelvis kan være: Iværksætter Vækst Konsolidering Afvikling Karakteristika Usikkert marked og teknologi Langsom vækst i salget Accelererende salg og markedsføring Begyndende konkurrence Langsom vækst i salg Stabile priser og teknologi Krævende og kræsne kunder Overkapacitet Ledelsesudfordringer Finansiering Investering Forretningsplan, strategi, ejerskab, aktionæroverenskomst Analysere efterspørgsel Salgsindsats Økonomistyring, kontrol, forretningsgange Udvikle salgskanaler og produktvarianter Styrkelse af kunderelationer, fravalg og omstrukturering af aktiviteter, tilpasning af organsation Overtage/gå sam men med konkurrenter Stoppe på bedste tidspunkt Planer for ejer- og generationsskifte, salg af virksomhed, fusion osv. Virksomhedens størrelse I mindre virksomheder er der en tendens til, at bestyrelses- og direktionsopgaver flyder sammen. Det er ikke ualmindeligt, at bestyrelsen involveres i såvel strategiske, taktiske som operationelle opgaver, idet den daglige ledelse ikke har de fornødne kompetencer. Strategisk niveau Taktisk niveau Operationelt niveau I større virksomheder varetages opgaver på operationelt og taktisk niveau af direktion og øvrige medarbejdere. Bestyrelsens forsøg på involvering vil her ofte blive betragtet som utidig indblanding. Under alle omstændigheder er det dog vigtigt, at bestyrelsen opretholder sin uafhængighed af direktionen.

11 10 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Teknologi Højteknologiske virksomheder - der for eksempel er finansieret af venturekapital - arbejder på et andet grundlag end mere modne virksomheder, og det stiller særlige krav til selskabsledelsen. Kapital er en kritisk faktor. Det er særligt vigtigt at fastholde bestemte kompetencer i virksomheden, og usikkerheden om fremtiden er stor. Optioner til ledelse og bestyrelse udgør blandt andet af disse grunde en større del af den samlede aflønning. Bestyrelsen deltager ofte mere aktivt i virksomhedens ledelse. Øvrige vilkår Blandt de øvrige vilkår, der i særlig grad er grund til at tage hensyn til, er: - Virksomhedens (ejerens) alder - Kapitalgrundlag og finansieringsvilkår - Rentabilitet og vækst - kan driften selvfinansieres? Er det en vækstvirksomhed? - Brancheforhold - Virksomhedens strategi - vækst eller konsolidering - Personkredsen omkring virksomheden og dens kompetencer, herunder forholdet mellem ledelsens, ejernes og bestyrelsens erfaringer og kompetencer - Ejerforhold og selskabsform (ejernes holdninger). Regler eller anbefalinger? I det følgende giver vi en række anbefalinger til, hvordan god selskabsledelse kan tilrettelægges i virksomhederne. Anbefalingerne er ikke regler, men et arbejdsværktøj, som forhåbentlig kan medvirke til at skabe de positive resultater, som blev fremhævet ovenfor. Undertiden fremhæver vi dog en adfærd, som aktieselskaber er forpligtet til i forhold til lovgivningen - for eksempel at aflægge retvisende regnskaber eller at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Dette skyldes et ønske om at betone disse opgaver som andet og mere end formalia, der skal overstås. Som følge af forskelle virksomhederne imellem er det vigtigt at tilpasse god selskabsledelse konkret til virksomhedens særlige vilkår, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at udstikke generelle regler. Lovgivning og regler vil på dette område gøre mere skade end gavn. Men det er ikke det samme

12 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 11 som, at der ikke er ting, der kan gøres bedre i den enkelte virksomhed. Det er i denne ånd, de foreliggende anbefalinger er fremsat. Anbefalingerne skal opfattes som en inspirationskilde og ikke som et regelsæt. Kan man være for lille til en bestyrelse? Den enkelte virksomhed må vurdere, hvordan den bedst kan opnå fordelene ved godt ejerskab og etablering af en bestyrelse. Det er i det hele taget en beslutning i den enkelte virksomhed, om den overhovedet vil udfylde de selskabsretlige rammer med god selskabsledelse, som vi beskriver i denne publikation. Virksomheder kan være for små til at bære omkostningen ved god selskabsledelse, herunder aflønning af en bestyrelse. Derfor henvender vi os ikke til de små virksomheder, men til de mindre og mellemstore virksomheder. Som udgangspunkt er anbefalingerne her rettet til virksomheder af en vis størrelse, f.eks. med 25 ansatte eller flere. Virksomhedens art kan dog være sådan, at den selv med flere end 25 ansatte ikke vil have fornøden gavn af vores anbefalinger til god selskabsledelse. Omvendt kan en udviklingstung virksomhed med bare 5 ansatte eller en meget ekspansiv virksomhed have stor gavn af god selskabsledelse. Ejerne må vurdere, hvad der tjener deres interesser bedst i den sammenhæng.

13 12 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 1. Ejernes rolle 1.1. God selskabsledelse begynder med ejerne Ejerne er ofte den vigtigste ressource i mindre og mellemstore virksomheder både som drivkraft for virksomheden, arbejdskraft, ledelse og finansieringskilde. Derfor er det vigtigt at værne om ejerskabet og ejernes interesser, planlægge generationsskifte, sikre et rigtigt match mellem ejerskab og virksomhed samt opnå et afkast, der modsvarer risiko og indsats. God selskabsledelse kræver et klart mandat fra virksomhedens ejere. Er ejerlederen villig til at dele ledelsesopgaven med en bestyrelse? Evner flere ejere at sætte hver deres egen interesse igennem? Er der en vilje til at informere tilstrækkeligt? Vil man investere i etablering af forretningsgange og økonomisystemer, som muliggør et effektivt bestyrelsesarbejde? Ønsker man at udfærdige budget og forretningsplan? Før denne vilje er til stede, vil arbejdet ikke kunne få noget væsentligt resultat. Ejerlederen sikrer bestyrelsens arbejdsgrundlag Virksomheden bør drives, så den skaber værdi for ejerne Det er op til ejerne at fastlægge, hvilke værdier der skal lægges vægt på i driften, og mange personligt ejede og familieejede virksomheder lægger vægt på andre hensyn end virksomhedens rentabilitet alene. For mange ejerledere er det en livsstil at være selvstændig, og de motiveres ikke alene af ønsket om højere indtjening eller udvikling af virksomheden. Men som udgangspunkt er et afkast svarende til obligationsrenten ikke tilfredsstillende i betragtning af den arbejdsindsats og risiko, der er forbundet med ejerskabet. Familie, medarbejdere og tradition er ikke på længere sigt tjent med en utilfredsstillende drift Virksomheden fortjener det bedst mulige ejerskab Derfor er det vigtigt, at ejerne med mellemrum overvejer deres engagement i virksomheden: Er driften tilfredsstillende? Står resultaterne mål med indsatsen? Er der brug for styrkelse af ledelsen eller ny kapital? Er ejerne økonomisk set bedre tjent med at sælge virksomheden eller dele af den? Hvordan ser det ud fra virksomhedens synsvinkel? Kunne den overleve med et nyt ejerskab? En simpel målestok er, om andre vil give en højere pris for virksomheden end den værdi, der kan skabes med det eksisterende ejerskab Fokus på kerneforretningen I mange tilfælde vil der være bestemte kerneopgaver, som virksomheden er særlig god til at løse, og som har ejerens særlige interesse. Det kan være opgaver inden for produktion, markedsføring og kundekontakt, udvikling el-

14 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 13 ler andet. Kernen er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed. Der kan være gode argumenter for at koncentrere sig om netop disse opgaver og overlade de øvrige til andre - for så vidt som dette ikke truer kerneforretningen. Ud fra bedste ejer-princippet skal virksomheden koncentrere sig om at drive de aktiviteter, hvor den kan gøre det bedre end andre, men overlade de øvrige opgaver til disse. En gennemgang af virksomhedens aktiviteter fra denne synsvinkel kan medvirke til at sikre, at de skaber værdi fra ejernes synsvinkel Adskillelse mellem ejere og virksomhed Med etablering af et selskab er der sket en adskillelse mellem ejerne og virksomheden. Det er vigtigt for at opnå gode resultater, at adskillelsen mellem selskabets og ejernes økonomi respekteres, og at der værnes om selskabets interesser, hvilket ikke mindst er i ejernes langsigtede interesse. Aktiviteter, som ikke hænger sammen med forretningsgrundlaget, bør derfor lægges uden for virksomheden. En sammenblanding af privatforbrug og virksomhedsdrift skal undgås. Alternativet er en svækkelse af selskabet samt manglende klarhed om virksomhedens økonomi og strategi. Eventuelt kan ejeren vælge at etablere flere selskaber som ramme om forskelligartede økonomiske aktiviteter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at selskabets interesser varetages blandt andet i forhold til virksomhedens kreditorer Aktionæroverenskomst bør sikre ejere og virksomhed Hvis der er flere ejere, bør der udarbejdes en aktionæroverenskomst til at supplere hensigtsmæssige vedtægter. Aktionæroverenskomsten skal sikre en for alle parter hensigtsmæssig udøvelse af ejerskabet, herunder aftaler om ledelse og bestyrelse, udtræden og indtræden mv. Hvis den ikke foreligger i et eksisterende selskab, bør bestyrelsen tage initiativ til, at det sker. Aktionæroverenskomsten bør indgås ved selskabets stiftelse og ajourføres ved ændringer i ejerkredsen. Forholdet mellem aktionærerne, for eksempel vilkår for indtræden og udtræden af selskabets ejerkreds, bør aftales for at skærme selskabet mod problemer i forbindelse med konflikter i ejerkredsen og dermed sikre et stabilt grundlag for virksomhedens udvikling og værdiskabelse. Virksomheden må ikke fastlåses i en situation, hvor delt ejerskab 50:50 blokerer for væsentlige beslutninger. Endvidere bør aktionæroverenskomsten anvise metoder til værdiansættelse af ejerandele ved udtræden, der giver mindretalsaktionærer en rimelig sikkerhed for værdien af deres investerede kapital ved afhændelse af aktier, for eksempel ved ophør af ansættelsesforhold Aktionærkonflikter bør løses Selskabslovgivningen indeholder ingen regler for løsning af konflikter mellem aktionærer, medmindre der for eksempel er tale om overtrædelser af lovgivning eller selskabets egne vedtægter.

15 14 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Bestyrelsen har ikke noget formelt ansvar for løsning af konflikter. Bestyrelsen er valgt af ejerne, og derfor kan bestyrelsen ikke diktere ejerne en bestemt løsningsmodel. Ved længerevarende konflikter vil et flertal indsætte en bestyrelse, der repræsenterer deres synspunkter, og derved vil et mindretal miste deres talerør i selskabets ledelse. I de tilfælde aktionærkonflikter har en negativ effekt på virksomhedens drift og udvikling, bør bestyrelsen søge at få konflikten løst. Bestyrelsen kan efter accept af de involverede parter søge selv at mægle i konflikten, eller bestyrelsen kan søge at inddrage en tredjemand, der kan påtage sig en mæglerrolle. I praksis består opgaven dog ofte i at finde en køber til mindretallets aktier. Hovedaktionæren har betydelige muligheder for at fastsætte udbytte og egen løn samt vilkår og værdi ved samhandel med egne virksomheder og overdragelse af aktiviteter. Ledelsen i et selskab må ikke foretage dispositioner, der er åbenbart egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning. Bestyrelsen skal særligt i konflikttilfælde beskytte minoritetsaktionærer ved at sikre sig, at samhandel med og ydelser til hovedaktionærer foregår på markedsvilkår Generationsskifte i familien og ejerskifte uden for familien bør planlægges Generationsskiftet er akilleshælen i den ejerledede virksomhed, men der er heldigvis mange eksempler på en vellykket videreførelse af virksomheden til næste generation. Der bør foreligge en plan for ejerskabet med henblik på generationsskifte eller tanker om salg af virksomheden, herunder også overvejelser om ansættelse af en ekstern direktion. I denne plan bør indgå et tidsforløb, der muliggør en harmonisk udvikling. Det er også vigtigt, at der i denne plan overvejes alternativer, for eksempel et generationsskifte inden for familien og et ejerskifte uden for familien. Hvis næste generation påtænkes at videreføre virksomheden, er det naturligvis vigtigt, at der foregår en tilfredsstillende oplæring og uddannelse til det store ansvar. Hvis ejerskab ikke ønskes videreført i familien, bør ejere og bestyrelse i fællesskab overveje, hvilken alternativ model der tjener ejerne og virksomheden bedst, herunder afhændelse af virksomheden til en ekstern ledelse eller nøglemedarbejdere, fusion/salg til en anden virksomhed eller (i sjældnere tilfælde) børsnotering. Også disse løsninger har større chance for succes, hvis de forberedes i god tid.

16 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 15 Det kan være hensigtsmæssigt at opdele et generationsskifte inden for familien tidsmæssigt, således at den nye generation først indtræder i ledelsen og senere overtager ejerskabet. Ved fuldstændigt generationsskifte og ejerskifte forlader den hidtidige ejerleder virksomheden. Ejerlederen bør i samspil med bestyrelsen modne virksomheden til denne situation gennem for eksempel opbygning af en selvstændig organisation, et kundekartotek og dokumenterede forretningsgange. Modningsprocessen har afgørende betydning for prisfastsættelsen af virksomheden i forbindelse med salg. Virksomheder bør ikke tvinges til at lukke, når ejeren ophører med sin erhvervsaktivitet. Det er op til ejerne og bestyrelsen at sikre sig, at der foreligger et tilstrækkeligt beredskab Beredskab, hvis ejeren falder bort i utide I ejerledede virksomheder bør der også foreligge et beredskab for udøvelse af ejerskab og ledelse i tilfælde af dødsfald, ulykke eller uforudsete omstændigheder. Beredskabet bør tage form af en kortfattet handlingsplan for, hvem der i givet fald skal overtage ledelsen af selskabet både på kort sigt (en dag-til-dag nødplan) og på længere sigt som en varig løsning i overensstemmelse med planerne for generationsskifte og ejerskifte. Muligheden for at lave en forsikring på ejerlederen eller andre nøglepersoner med udbetaling til virksomheden kan indgå i et sådant beredskab. Under alle omstændigheder er det vigtigt både af hensyn til ejerne selv og af hensyn til virksomheden, at forretningsgange, rutiner og aftaler dokumenteres så godt som muligt, da det ellers i givet fald kan være umuligt at videreføre dem. Det er op til ejerne og bestyrelsen at sikre sig, at der også på dette område foreligger et sådant beredskab.

17 16 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Generalforsamlingen er det formelle forum for ejernes indflydelse, og blandt andet vælges her den bestyrelse, der skal forestå god selskabsledelse Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Et selskab etableres på en stiftende generalforsamling, og herefter skal der årligt holdes en ordinær generalforsamling. Selskabslovgivningen indeholder en række krav til afholdelse af generalforsamling, herunder krav til, hvor mange stemmer der kræves til vedtagelse af forskellige beslutninger. Ejerne kan på en lang række områder tilrette denne regulering i selskabets vedtægter eller en aktionæroverenskomst. I ejerledede virksomheder vil vedtægterne ofte kun regulere de lovkrævede forhold og eventuelt relevante forhold til tredjemand, mens aktionæroverenskomsten bruges til at regulere det indbyrdes forhold mellem flere ejere. Generalforsamlingsbeslutninger kan kun ændres på en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Dette omfatter f.eks. udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og revisor eller ændring af selskabets vedtægter. Dog kan et bestyrelsesmedlem altid vælge at gå af. I ejerledede virksomheder vil de overordnede beslutninger ofte i praksis være aftalt forud for afholdelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen bliver derfor ofte opfattet som en formalitet, der skal overstås - men kravene om formalisering af en række beslutninger skal respekteres. Selskabets bestyrelse vælges på generalforsamlingen, og dette valg har afgørende betydning for kvaliteten af selskabsledelsen i den enkelte virksomhed.

18 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen kan opfattes som en formalitet, men det er også muligt at investere i god selskabsledelse ved at gøre mere ud af det. Hvis der er vilje til det, kan rekruttering af de rigtige bestyrelsesmedlemmer, forberedelse og mødeledelse gøre bestyrelsen til et aktiv for virksomheden. Den kan tilføre kompetencer og rådgivning. Medlemmerne kan fungere som ambassadører for virksomheden og udadtil garantere for redelighed og god ledelse. Bestyrelsen kan hjælpe med ideer og kontakter, og den kan være et forum for en kvalificeret diskussion af ledelsens planer - strategisk sparring. På den måde kan den give virksomheden er skub i den rigtige retning og støtte virksomhedens udvikling Bestyrelsen har ansvar for selskabets overordnede ledelse, den skal sikre en tilstrækkelig daglig ledelse af virksomheden og tilstedeværelsen af fornødne kontroller med virksomhedens aktiviteter. En bestyrelse har 3 grundlæggende opgaver: Overordnet ledelse Ledelsessikring Ansvar for udvikling og strategi, herunder at fungere som strategisk sparringspartner for den daglige ledelse Virksomheden skal have en kompetent daglig ledelse Kontrol Økonomi, forretningsgange, interne regler mv Bestyrelsen er anvarlig for virksomhedens strategi Bestyrelsen har det overordnede ansvar for virksomhedens ledelse, og i den forbindelse er dens vigtigste opgave at beslutte virksomhedens strategi. Virksomhedens strategi vil sige, hvad virksomheden overordnet set skal beskæftige sig med, hvilke mål der er med virksomheden, og hvad dette indebærer for dens udvikling i de kommende år. Der findes mange lærebøger i virksomhedsstrategi og mange konsulenter på området. Bestyrelsens rolle er ikke nødvendigvis at lægge strategien selv, men at tilsikre, at virksomhedens ledelse arbejder konsistent og rationelt ud fra en overordnet forståelse af virksomhedens ressourcer og markedssituation. Bestyrelsen er således direktionens strategiske sparringspartner. I mindre og mellemstore virksomheder vil bestyrelsen ofte være den erfarne og pro-

19 18 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER fessionelle part i strategiarbejdet og lægger derfor typisk rammerne for strategiarbejdet. Den daglige ledelse har det bedste kendskab til virksomhedens faktiske forhold, og derfor vil udfyldelsen af rammerne oftest ske efter oplæg fra direktionen. I nogle tilfælde vil direktionen fremsætte strategiforslag, som så drøftes og eventuelt modificeres på bestyrelsesmøderne. I andre tilfælde deltager bestyrelsen mere aktivt i udarbejdelse af strategien. Bestyrelsens rolle i de mindre og mellemstore virksomheder er ikke mindst at få udarbejdet en strategi, der afspejler ejerlederens ambitioner for virksomheden. Ejerlederen bør på sin side ikke afvige fra den strategi, der en gang er lagt for at tjene virksomhedens bedste, uden at dette drøftes med bestyrelsen Strategien bør gøres operationel og målbar gennem handlingsplaner Strategi og tilhørende handlingsplaner er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem bestyrelse og ejerleder. Forretningsplanen og strategien bør lægge rammerne både for bestyrelsens overordnede ledelse af virksomheden og for direktionen som den daglige ledelse. Forretningsplanen er en konkret beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på kortere sigt. Handlingsplaner bør gøres operationelle ved at blive udmøntet i ansvarsområder, tidsfrister og mål for succesopfyldelse. Hermed bliver det muligt at følge op på virksomhedens aktivitet Budget og kalkuler Virksomhedsgrundlag Strategi Handlingsplaner Regnskab Risikostyring Evaluering og nye indsatsområder Strategi og forretningsplaner bør opdateres løbende efter behov. Handlingsplaner lægges årligt i forbindelse med budgettet og justeres efter behov Bestyrelsen må selv sikre sig, at den har adgang til den nødvendige information En betingelse for, at bestyrelsen kan følge op på virksomhedens aktiviteter og træffe de rigtige beslutninge er, at den har adgang til pålidelig, relevant

20 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 19 og rettidig information. Bestyrelsen må derfor etablere en praksis for, hvilken information den løbende bør have adgang til, og hvilken den ønsker hurtig orientering om i særlige tilfælde. Den løbende information bør ledsages af en kort, skriftlig kommentar fra direktionen og kan omfatte: Måneds- og kvartalsregnskaber med opfølgning på budget Ordrebeholdning Likviditetsrapporter og finansieringsforhold Overordnede forsikringsforhold Særlige risici Andre forhold af væsentlig betydning for virksomheden. De relevante oplysninger vil variere fra virksomhed til virksomhed, således at de har en passende detaljeringsgrad i større virksomheder og ikke er unødvendigt omfangsrige for mindre og mellemstore virksomheder. Herudover bør der etableres en praksis, hvor alle større nyheder straks tilflyder bestyrelsen. Orienteringen fra direktion til bestyrelse på bestyrelsesmøderne bør også foreligge i skriftlig form 2.5. Samspillet mellem bestyrelse og direktion bør aftales Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse, og direktionen udgør den daglige ledelse. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion varierer fra virksomhed til virksomhed afhængigt af blandt andet personspørgsmål, erfaring o.lign., men vil i praksis ofte kunne beskrives således: Direktionen foreslår strategier, planer og investeringsbeslutninger Bestyrelsen drøfter, justerer, godkender eller forkaster forslagene Direktionen omsætter beslutningerne i handling Bestyrelsen fører tilsyn hermed herunder specielt økonomien. Arbejdsdelingen bør fastlægges i en instruks til direktionen, for eksempel at investeringer eller transaktioner over en vis størrelse skal godkendes af bestyrelsen Bestyrelsen styrker virksomhedens daglige ledelse Internt har bestyrelsen en væsentlig funktion i at supplere og styrke virksomhedens daglige ledelse ved at tilføre kompetencer og inspiration udefra. Behovet vil variere i takt med udviklingen i virksomheden. Eksempelvis vil ejerlederen i en vækstfase af og til udgøre en flaskehals som følge af manglende vilje og evne til delegering af opgaver, og her har bestyrelsen en opgave i at udvikle ejerlederen.

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus

Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus Vedtægter for den almennyttige fond Mediehus Århus 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Fondens navn er Fonden Mediehus Århus. Stk. 2. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Stk. 3. Århus Kommune er tilsynsmyndighed

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende

- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende Tjekliste til advokaters bestyrelsesarbejde - til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende selskab. Marts 2013 Indledning Deltagelse i bestyrelsesarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen 10 sæt anbefalinger vedr. God Selskabsledelse i Offentlige Virksomheder Årets konference for Offentlige Bestyrelser 2. Oktober 2014 Radisson Blue Scandinavia Waldemar Schmidt International businessman

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere