GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr."

Transkript

1 GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

2 Indhold God selskabsledelse - i mindre og mellemstore virksomheder Forord God selskabsledelse - hvad handler det om? Ejernes rolle Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens arbejdsform Aflønning af direktion og bestyrelse Risikostyring Regnskab og revision Hvordan kommer man i gang? Bilag A. Lovens krav til en bestyrelse (selskabsret) B. Skema til analyse af risikoprofil C. Skema til selvevaluering af bestyrelsen D. Følgegruppens arbejde og medlemmer

3

4 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 3 Forord God selskabsledelse er den danske fortolkning af corporate governance, som i de senere år er blevet diskuteret meget. Selskabsledelse drejer sig om, hvordan ejere og bestyrelse øver indflydelse på virksomheden. Der er ikke tale om ledelse i gængs forstand, men om hvordan ejerne og bestyrelsen påvirker ledelsens arbejde. Den danske debat på området har i høj grad været centreret om god selskabsledelse i store virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har i erkendelse af den danske erhvervsstruktur - præget af mange mindre og mellemstore virksomheder - følt, at kernevirksomheden er blevet overset i debatten. Derfor blev publikationen God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder udgivet i december Publikationen blev særdeles positivt modtaget, og som opfølgning på den efterfølgende debat indkaldte FSR en følgegruppe af ejerledere, bestyrelsesmedlemmer, investorer og andre sagkyndige med henblik på at sikre en videreførelse af arbejdet. Følgegruppens medlemmer fremgår af bilag D. På baggrund af en frugtbar og konstruktiv debat i følgegruppen udgives hermed version 2.0 af God selskabsledelse i mindre og mellemstore virksomheder. Fremstillingen er gjort mere læsevenlig og anvendelig. Der er endvidere tilføjet en række nye anbefalinger, som er direkte møntet på at forbedre praksis i mindre og mellemstore virksomheder. Publikationens anbefalinger tager udgangspunkt i mindre og mellemstore virksomheders særlige vilkår. Anbefalingerne må ikke opfattes som regler. Der er regler nok. De er arbejdsredskaber, som kan medvirke til at skabe udvikling og værdi i virksomhederne. Publikationen er i lighed med den første udgave udarbejdet af: - Statsautoriseret revisor Anders Bisgaard, Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - Professor Steen Thomsen, Handelshøjskolen i København Publikationen er gennemgået og kommenteret af: - Professor Mette Neville, Handelshøjskolen i Århus Foreningen skal her takke følgegruppen og forfatterne for det store arbejde, der er udført i forbindelse med udarbejdelsen.

5 4 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Der skal ligeledes rettes en stor tak til FSRs Studie- og Understøttelsesfond, som har ydet økonomisk støtte til publikationen. November 2004 Rådgivningsudvalget Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

6 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 5 God selskabsledelse - hvad handler det om? God selskabsledelse handler om, hvordan ejerne i samspil med bestyrelsen og direktionen sikrer sig en god ledelse af virksomheden. Det vil sige at have de rigtige folk i bestyrelsen, og at deres kompetencer udnyttes til virksomhedens fordel gennem en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet. Men også en rigtig udøvelse af ejerskabet, passende aflønning af bestyrelsen og direktionen samt et godt samspil med revisor er en del af god selskabsledelse. Der er mange fordele ved god selskabsledelse - både for ejerne og for virksomheden: - En god bestyrelse medvirker til at sikre virksomhedens vækst og fortsatte udvikling. Bestyrelsen tilfører ledelsen nye synsvinkler og inspiration, som åbner nye forretningsmuligheder og forbedrer den eksisterende virksomhed - En god bestyrelse styrker virksomhedens ledelse ved, at direktionen får lejlighed til at vende vigtige beslutninger med erfarne og engagerede bestyrelsesmedlemmer, der kan se tingene udefra - Et godt samspil mellem ejere og virksomhed, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af og opfølgning på planer for virksomhedens udvikling, generationsskifte, køb og salg samt relevant beredskab i forbindelse med ulykke o.lign. - Et godt samspil med andre interessenter. Kunder, leverandører, medarbejdere, banker, forsikringsselskaber og andre forretningsforbindelser interesserer sig i stigende grad for selskabsledelsen i de virksomheder, de har med at gøre. Åbenhed og professionelle forretningsgange kan medvirke til at skabe tillid til virksomheden og blandt andet få en håndfast betydning i form af bedre og billigere kredit eller lavere forsikringspræmie - Sikring af et forsvarligt økonomisk grundlag for virksomhedens fortsatte drift - Håndtering af vigtige risikomomenter - før de indtræffer. Ikke desto mindre er der mange mindre og mellemstore virksomheder, som ikke udnytter det potentiale, som en bestyrelse udgør. Mange vælger ek-

7 6 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER sempelvis at have små tantebestyrelser, hvis møder betragtes som en ren formalitet, og kun omkring 1/5 har en plan for generationsskifte. Barriererne består blandt andet i usikkerhed over for nye begreber, uvillighed mod at fragive ledelsesansvar og et ønske om at bevare privatlivets fred. I ejerledede virksomheder kan god selskabsledelse kun lade sig gøre, hvis ejerne åbner mulighed for det. Denne publikation er henvendt til de virksomheder, der er klar til at tage fat i selskabsledelsen og bruge den konstruktivt til virksomhedens fordel. En anden gruppe virksomheder føler sig måske ikke klar til at tage udfordringen op og vælger i stedet at vente og se tiden an og lade sig inspirere af andres erfaringer. En sidste gruppe ønsker måske slet ikke at udvikle sig på dette område. Det er vores overbevisning, at fremtiden for dansk erhvervsliv ligger hos de udviklingsorienterede virksomheder, og derfor henvender vi os i særlig grad til de 2 førstnævnte grupper. Rammerne Vores udgangspunkt for god selskabsledelse er aktieselskabslovgivningen, der bygger på en såkaldt tostrenget ledelsesmodel, hvor direktionen udgør den daglige ledelse af virksomheden, mens bestyrelsen udgør virksomhedens overordnede ledelse. Det er langtfra alle mindre og mellemstore virksomheder, der er aktieselskaber, men vi anbefaler, at også anpartsselskaber, interessentskaber mv. arbejder med god selskabsledelse og derved drager fordel af godt ejerskab og af at etablere en bestyrelse. Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender Bestyrelsen Direktionen skal varetage selskabets overordnede ledelse skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed skal tage stilling til, om selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde skal varetage dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. skal varetage den daglige ledelse af selskabet og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet må ikke foretage dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning skal sørge for, at selskabets bogføring er i overensstemmelse med lovgivningens regler, samt at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

8 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 7 Tilpasning til den enkelte virksomhed Vores udgangspunkt er, at styringen må tilpasses den enkelte virksomheds behov. Virksomheder er forskellige for eksempel i personkreds, branche, ejerforhold og stadie i livscyklus, hvilket stiller forskellige krav til ejerskab og bestyrelse. Ejerskabet Ejerskabet er på mange måder den ejerledede virksomheds vigtigste ressource. I mindre og mellemstore virksomheder er ejerne ikke bare investorer, men tilfører arbejdskraft, kompetence og initiativ, som er virksomhedens fundament. Det betyder, at et rigtigt match mellem ejerskab og virksomhed er en afgørende forudsætning for at skabe gode resultater. Personsammenfald De mindre og mellemstore virksomheder er kendetegnet ved en høj grad af personsammenfald blandt aktionærer, bestyrelse og direktion. Selskabsorganer Personsammenfald? Aktionærer Bestyrelse Personsammenfald påvirker bestyrelsesarbejdet Personsammenfald mellem daglig leder og ejer stiller særlige krav til bestyrelsens arbejde, der i den mindre og mellemstore virksomhed normalt har mindre fokus på kontrol med ledelsen og mere fokus på strategisk spar- Aktionærer Bestyrelse Direktion Direktion I bestyrelse og direktion indgår ofte ejere eller familie, der har en anden tilknytning til virksomheden end direktører og bestyrelsesmedlemmer udefra. Der er grund til at skelne mellem ejerledere, eksterne bestyrelsesmedlemmer og eksterne direktionsmedlemmer: Bestyrelsen Direktionen Hovedaktionær eller nærtstående hertil Internt bestyrelsesmedlem Ejerleder Andre personer Eksternt bestyrelsesmedlem Ekstern direktør

9 8 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER ring med direktionen, overordnet ledelse samt varetagelse af hensyn til mindretalsaktionærer og kreditorer. Det er karakteristisk, at ejerledere ikke skelner skarpt mellem deres egne og virksomhedens aktiviteter, hvilket netop på mange måder er en fordel ved denne ejerform. Dette indebærer, at psykologiske forhold har en væsentlig betydning i ejerledede virksomheder, som stiller særlige krav til bestyrelse og rådgivere. Der er brug for en forståelse for ejernes stærke tilknytning til virksomheden kombineret med en evne til at se tingene udefra. Livscyclus Også virksomhedens stade i livsløbet stiller forskellige krav til ejernes, bestyrelsens og ledelsens opgaver: - Iværksætterfasen, hvor virksomheden etableres og gør sine første erfaringer - Vækstfasen, hvor den levedygtige virksomhed oplever markant stigende salg og vækst i medarbejderstab og aktiver - Konsolideringsfasen, hvor virksomheden nyder godt af et mere stabilt forretningsgrundlag - Afvikling eller generationsskifte, hvor virksomheden enten ophører, får nye ejere eller går videre til en ny fase i sin udvikling. Vækstfaserne foregår ikke som i menneskelivet automatisk, og mange virksomheder kan forny sig og opleve fornyet vækst. Vækst medfører ikke i sig selv forøget indtjening. Det er derfor naturligt, at virksomhederne veksler mellem vækst og konsolidering. I konsolideringsfasen kan der ske de for- Generationsskifte Iværksætter Vækst Konsolidering Afvikling

10 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 9 nødne tilpasninger af aktiviteter og organisation, så virksomheden kan skabe indtjening på den opnåede vækst. Her vil vi blot gøre opmærksom på, at de forskellige faser stiller forskellige krav til god selskabsledelse. De forskellige faser i livsforløbet medfører hver deres ledelsesudfordringer for de mindre og mellemstore virksomheder, der eksempelvis kan være: Iværksætter Vækst Konsolidering Afvikling Karakteristika Usikkert marked og teknologi Langsom vækst i salget Accelererende salg og markedsføring Begyndende konkurrence Langsom vækst i salg Stabile priser og teknologi Krævende og kræsne kunder Overkapacitet Ledelsesudfordringer Finansiering Investering Forretningsplan, strategi, ejerskab, aktionæroverenskomst Analysere efterspørgsel Salgsindsats Økonomistyring, kontrol, forretningsgange Udvikle salgskanaler og produktvarianter Styrkelse af kunderelationer, fravalg og omstrukturering af aktiviteter, tilpasning af organsation Overtage/gå sam men med konkurrenter Stoppe på bedste tidspunkt Planer for ejer- og generationsskifte, salg af virksomhed, fusion osv. Virksomhedens størrelse I mindre virksomheder er der en tendens til, at bestyrelses- og direktionsopgaver flyder sammen. Det er ikke ualmindeligt, at bestyrelsen involveres i såvel strategiske, taktiske som operationelle opgaver, idet den daglige ledelse ikke har de fornødne kompetencer. Strategisk niveau Taktisk niveau Operationelt niveau I større virksomheder varetages opgaver på operationelt og taktisk niveau af direktion og øvrige medarbejdere. Bestyrelsens forsøg på involvering vil her ofte blive betragtet som utidig indblanding. Under alle omstændigheder er det dog vigtigt, at bestyrelsen opretholder sin uafhængighed af direktionen.

11 10 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Teknologi Højteknologiske virksomheder - der for eksempel er finansieret af venturekapital - arbejder på et andet grundlag end mere modne virksomheder, og det stiller særlige krav til selskabsledelsen. Kapital er en kritisk faktor. Det er særligt vigtigt at fastholde bestemte kompetencer i virksomheden, og usikkerheden om fremtiden er stor. Optioner til ledelse og bestyrelse udgør blandt andet af disse grunde en større del af den samlede aflønning. Bestyrelsen deltager ofte mere aktivt i virksomhedens ledelse. Øvrige vilkår Blandt de øvrige vilkår, der i særlig grad er grund til at tage hensyn til, er: - Virksomhedens (ejerens) alder - Kapitalgrundlag og finansieringsvilkår - Rentabilitet og vækst - kan driften selvfinansieres? Er det en vækstvirksomhed? - Brancheforhold - Virksomhedens strategi - vækst eller konsolidering - Personkredsen omkring virksomheden og dens kompetencer, herunder forholdet mellem ledelsens, ejernes og bestyrelsens erfaringer og kompetencer - Ejerforhold og selskabsform (ejernes holdninger). Regler eller anbefalinger? I det følgende giver vi en række anbefalinger til, hvordan god selskabsledelse kan tilrettelægges i virksomhederne. Anbefalingerne er ikke regler, men et arbejdsværktøj, som forhåbentlig kan medvirke til at skabe de positive resultater, som blev fremhævet ovenfor. Undertiden fremhæver vi dog en adfærd, som aktieselskaber er forpligtet til i forhold til lovgivningen - for eksempel at aflægge retvisende regnskaber eller at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Dette skyldes et ønske om at betone disse opgaver som andet og mere end formalia, der skal overstås. Som følge af forskelle virksomhederne imellem er det vigtigt at tilpasse god selskabsledelse konkret til virksomhedens særlige vilkår, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt at udstikke generelle regler. Lovgivning og regler vil på dette område gøre mere skade end gavn. Men det er ikke det samme

12 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 11 som, at der ikke er ting, der kan gøres bedre i den enkelte virksomhed. Det er i denne ånd, de foreliggende anbefalinger er fremsat. Anbefalingerne skal opfattes som en inspirationskilde og ikke som et regelsæt. Kan man være for lille til en bestyrelse? Den enkelte virksomhed må vurdere, hvordan den bedst kan opnå fordelene ved godt ejerskab og etablering af en bestyrelse. Det er i det hele taget en beslutning i den enkelte virksomhed, om den overhovedet vil udfylde de selskabsretlige rammer med god selskabsledelse, som vi beskriver i denne publikation. Virksomheder kan være for små til at bære omkostningen ved god selskabsledelse, herunder aflønning af en bestyrelse. Derfor henvender vi os ikke til de små virksomheder, men til de mindre og mellemstore virksomheder. Som udgangspunkt er anbefalingerne her rettet til virksomheder af en vis størrelse, f.eks. med 25 ansatte eller flere. Virksomhedens art kan dog være sådan, at den selv med flere end 25 ansatte ikke vil have fornøden gavn af vores anbefalinger til god selskabsledelse. Omvendt kan en udviklingstung virksomhed med bare 5 ansatte eller en meget ekspansiv virksomhed have stor gavn af god selskabsledelse. Ejerne må vurdere, hvad der tjener deres interesser bedst i den sammenhæng.

13 12 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 1. Ejernes rolle 1.1. God selskabsledelse begynder med ejerne Ejerne er ofte den vigtigste ressource i mindre og mellemstore virksomheder både som drivkraft for virksomheden, arbejdskraft, ledelse og finansieringskilde. Derfor er det vigtigt at værne om ejerskabet og ejernes interesser, planlægge generationsskifte, sikre et rigtigt match mellem ejerskab og virksomhed samt opnå et afkast, der modsvarer risiko og indsats. God selskabsledelse kræver et klart mandat fra virksomhedens ejere. Er ejerlederen villig til at dele ledelsesopgaven med en bestyrelse? Evner flere ejere at sætte hver deres egen interesse igennem? Er der en vilje til at informere tilstrækkeligt? Vil man investere i etablering af forretningsgange og økonomisystemer, som muliggør et effektivt bestyrelsesarbejde? Ønsker man at udfærdige budget og forretningsplan? Før denne vilje er til stede, vil arbejdet ikke kunne få noget væsentligt resultat. Ejerlederen sikrer bestyrelsens arbejdsgrundlag Virksomheden bør drives, så den skaber værdi for ejerne Det er op til ejerne at fastlægge, hvilke værdier der skal lægges vægt på i driften, og mange personligt ejede og familieejede virksomheder lægger vægt på andre hensyn end virksomhedens rentabilitet alene. For mange ejerledere er det en livsstil at være selvstændig, og de motiveres ikke alene af ønsket om højere indtjening eller udvikling af virksomheden. Men som udgangspunkt er et afkast svarende til obligationsrenten ikke tilfredsstillende i betragtning af den arbejdsindsats og risiko, der er forbundet med ejerskabet. Familie, medarbejdere og tradition er ikke på længere sigt tjent med en utilfredsstillende drift Virksomheden fortjener det bedst mulige ejerskab Derfor er det vigtigt, at ejerne med mellemrum overvejer deres engagement i virksomheden: Er driften tilfredsstillende? Står resultaterne mål med indsatsen? Er der brug for styrkelse af ledelsen eller ny kapital? Er ejerne økonomisk set bedre tjent med at sælge virksomheden eller dele af den? Hvordan ser det ud fra virksomhedens synsvinkel? Kunne den overleve med et nyt ejerskab? En simpel målestok er, om andre vil give en højere pris for virksomheden end den værdi, der kan skabes med det eksisterende ejerskab Fokus på kerneforretningen I mange tilfælde vil der være bestemte kerneopgaver, som virksomheden er særlig god til at løse, og som har ejerens særlige interesse. Det kan være opgaver inden for produktion, markedsføring og kundekontakt, udvikling el-

14 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 13 ler andet. Kernen er meget forskellig fra virksomhed til virksomhed. Der kan være gode argumenter for at koncentrere sig om netop disse opgaver og overlade de øvrige til andre - for så vidt som dette ikke truer kerneforretningen. Ud fra bedste ejer-princippet skal virksomheden koncentrere sig om at drive de aktiviteter, hvor den kan gøre det bedre end andre, men overlade de øvrige opgaver til disse. En gennemgang af virksomhedens aktiviteter fra denne synsvinkel kan medvirke til at sikre, at de skaber værdi fra ejernes synsvinkel Adskillelse mellem ejere og virksomhed Med etablering af et selskab er der sket en adskillelse mellem ejerne og virksomheden. Det er vigtigt for at opnå gode resultater, at adskillelsen mellem selskabets og ejernes økonomi respekteres, og at der værnes om selskabets interesser, hvilket ikke mindst er i ejernes langsigtede interesse. Aktiviteter, som ikke hænger sammen med forretningsgrundlaget, bør derfor lægges uden for virksomheden. En sammenblanding af privatforbrug og virksomhedsdrift skal undgås. Alternativet er en svækkelse af selskabet samt manglende klarhed om virksomhedens økonomi og strategi. Eventuelt kan ejeren vælge at etablere flere selskaber som ramme om forskelligartede økonomiske aktiviteter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at selskabets interesser varetages blandt andet i forhold til virksomhedens kreditorer Aktionæroverenskomst bør sikre ejere og virksomhed Hvis der er flere ejere, bør der udarbejdes en aktionæroverenskomst til at supplere hensigtsmæssige vedtægter. Aktionæroverenskomsten skal sikre en for alle parter hensigtsmæssig udøvelse af ejerskabet, herunder aftaler om ledelse og bestyrelse, udtræden og indtræden mv. Hvis den ikke foreligger i et eksisterende selskab, bør bestyrelsen tage initiativ til, at det sker. Aktionæroverenskomsten bør indgås ved selskabets stiftelse og ajourføres ved ændringer i ejerkredsen. Forholdet mellem aktionærerne, for eksempel vilkår for indtræden og udtræden af selskabets ejerkreds, bør aftales for at skærme selskabet mod problemer i forbindelse med konflikter i ejerkredsen og dermed sikre et stabilt grundlag for virksomhedens udvikling og værdiskabelse. Virksomheden må ikke fastlåses i en situation, hvor delt ejerskab 50:50 blokerer for væsentlige beslutninger. Endvidere bør aktionæroverenskomsten anvise metoder til værdiansættelse af ejerandele ved udtræden, der giver mindretalsaktionærer en rimelig sikkerhed for værdien af deres investerede kapital ved afhændelse af aktier, for eksempel ved ophør af ansættelsesforhold Aktionærkonflikter bør løses Selskabslovgivningen indeholder ingen regler for løsning af konflikter mellem aktionærer, medmindre der for eksempel er tale om overtrædelser af lovgivning eller selskabets egne vedtægter.

15 14 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Bestyrelsen har ikke noget formelt ansvar for løsning af konflikter. Bestyrelsen er valgt af ejerne, og derfor kan bestyrelsen ikke diktere ejerne en bestemt løsningsmodel. Ved længerevarende konflikter vil et flertal indsætte en bestyrelse, der repræsenterer deres synspunkter, og derved vil et mindretal miste deres talerør i selskabets ledelse. I de tilfælde aktionærkonflikter har en negativ effekt på virksomhedens drift og udvikling, bør bestyrelsen søge at få konflikten løst. Bestyrelsen kan efter accept af de involverede parter søge selv at mægle i konflikten, eller bestyrelsen kan søge at inddrage en tredjemand, der kan påtage sig en mæglerrolle. I praksis består opgaven dog ofte i at finde en køber til mindretallets aktier. Hovedaktionæren har betydelige muligheder for at fastsætte udbytte og egen løn samt vilkår og værdi ved samhandel med egne virksomheder og overdragelse af aktiviteter. Ledelsen i et selskab må ikke foretage dispositioner, der er åbenbart egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning. Bestyrelsen skal særligt i konflikttilfælde beskytte minoritetsaktionærer ved at sikre sig, at samhandel med og ydelser til hovedaktionærer foregår på markedsvilkår Generationsskifte i familien og ejerskifte uden for familien bør planlægges Generationsskiftet er akilleshælen i den ejerledede virksomhed, men der er heldigvis mange eksempler på en vellykket videreførelse af virksomheden til næste generation. Der bør foreligge en plan for ejerskabet med henblik på generationsskifte eller tanker om salg af virksomheden, herunder også overvejelser om ansættelse af en ekstern direktion. I denne plan bør indgå et tidsforløb, der muliggør en harmonisk udvikling. Det er også vigtigt, at der i denne plan overvejes alternativer, for eksempel et generationsskifte inden for familien og et ejerskifte uden for familien. Hvis næste generation påtænkes at videreføre virksomheden, er det naturligvis vigtigt, at der foregår en tilfredsstillende oplæring og uddannelse til det store ansvar. Hvis ejerskab ikke ønskes videreført i familien, bør ejere og bestyrelse i fællesskab overveje, hvilken alternativ model der tjener ejerne og virksomheden bedst, herunder afhændelse af virksomheden til en ekstern ledelse eller nøglemedarbejdere, fusion/salg til en anden virksomhed eller (i sjældnere tilfælde) børsnotering. Også disse løsninger har større chance for succes, hvis de forberedes i god tid.

16 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 15 Det kan være hensigtsmæssigt at opdele et generationsskifte inden for familien tidsmæssigt, således at den nye generation først indtræder i ledelsen og senere overtager ejerskabet. Ved fuldstændigt generationsskifte og ejerskifte forlader den hidtidige ejerleder virksomheden. Ejerlederen bør i samspil med bestyrelsen modne virksomheden til denne situation gennem for eksempel opbygning af en selvstændig organisation, et kundekartotek og dokumenterede forretningsgange. Modningsprocessen har afgørende betydning for prisfastsættelsen af virksomheden i forbindelse med salg. Virksomheder bør ikke tvinges til at lukke, når ejeren ophører med sin erhvervsaktivitet. Det er op til ejerne og bestyrelsen at sikre sig, at der foreligger et tilstrækkeligt beredskab Beredskab, hvis ejeren falder bort i utide I ejerledede virksomheder bør der også foreligge et beredskab for udøvelse af ejerskab og ledelse i tilfælde af dødsfald, ulykke eller uforudsete omstændigheder. Beredskabet bør tage form af en kortfattet handlingsplan for, hvem der i givet fald skal overtage ledelsen af selskabet både på kort sigt (en dag-til-dag nødplan) og på længere sigt som en varig løsning i overensstemmelse med planerne for generationsskifte og ejerskifte. Muligheden for at lave en forsikring på ejerlederen eller andre nøglepersoner med udbetaling til virksomheden kan indgå i et sådant beredskab. Under alle omstændigheder er det vigtigt både af hensyn til ejerne selv og af hensyn til virksomheden, at forretningsgange, rutiner og aftaler dokumenteres så godt som muligt, da det ellers i givet fald kan være umuligt at videreføre dem. Det er op til ejerne og bestyrelsen at sikre sig, at der også på dette område foreligger et sådant beredskab.

17 16 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Generalforsamlingen er det formelle forum for ejernes indflydelse, og blandt andet vælges her den bestyrelse, der skal forestå god selskabsledelse Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Et selskab etableres på en stiftende generalforsamling, og herefter skal der årligt holdes en ordinær generalforsamling. Selskabslovgivningen indeholder en række krav til afholdelse af generalforsamling, herunder krav til, hvor mange stemmer der kræves til vedtagelse af forskellige beslutninger. Ejerne kan på en lang række områder tilrette denne regulering i selskabets vedtægter eller en aktionæroverenskomst. I ejerledede virksomheder vil vedtægterne ofte kun regulere de lovkrævede forhold og eventuelt relevante forhold til tredjemand, mens aktionæroverenskomsten bruges til at regulere det indbyrdes forhold mellem flere ejere. Generalforsamlingsbeslutninger kan kun ændres på en ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Dette omfatter f.eks. udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og revisor eller ændring af selskabets vedtægter. Dog kan et bestyrelsesmedlem altid vælge at gå af. I ejerledede virksomheder vil de overordnede beslutninger ofte i praksis være aftalt forud for afholdelse af generalforsamlingen. Generalforsamlingen bliver derfor ofte opfattet som en formalitet, der skal overstås - men kravene om formalisering af en række beslutninger skal respekteres. Selskabets bestyrelse vælges på generalforsamlingen, og dette valg har afgørende betydning for kvaliteten af selskabsledelsen i den enkelte virksomhed.

18 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen kan opfattes som en formalitet, men det er også muligt at investere i god selskabsledelse ved at gøre mere ud af det. Hvis der er vilje til det, kan rekruttering af de rigtige bestyrelsesmedlemmer, forberedelse og mødeledelse gøre bestyrelsen til et aktiv for virksomheden. Den kan tilføre kompetencer og rådgivning. Medlemmerne kan fungere som ambassadører for virksomheden og udadtil garantere for redelighed og god ledelse. Bestyrelsen kan hjælpe med ideer og kontakter, og den kan være et forum for en kvalificeret diskussion af ledelsens planer - strategisk sparring. På den måde kan den give virksomheden er skub i den rigtige retning og støtte virksomhedens udvikling Bestyrelsen har ansvar for selskabets overordnede ledelse, den skal sikre en tilstrækkelig daglig ledelse af virksomheden og tilstedeværelsen af fornødne kontroller med virksomhedens aktiviteter. En bestyrelse har 3 grundlæggende opgaver: Overordnet ledelse Ledelsessikring Ansvar for udvikling og strategi, herunder at fungere som strategisk sparringspartner for den daglige ledelse Virksomheden skal have en kompetent daglig ledelse Kontrol Økonomi, forretningsgange, interne regler mv Bestyrelsen er anvarlig for virksomhedens strategi Bestyrelsen har det overordnede ansvar for virksomhedens ledelse, og i den forbindelse er dens vigtigste opgave at beslutte virksomhedens strategi. Virksomhedens strategi vil sige, hvad virksomheden overordnet set skal beskæftige sig med, hvilke mål der er med virksomheden, og hvad dette indebærer for dens udvikling i de kommende år. Der findes mange lærebøger i virksomhedsstrategi og mange konsulenter på området. Bestyrelsens rolle er ikke nødvendigvis at lægge strategien selv, men at tilsikre, at virksomhedens ledelse arbejder konsistent og rationelt ud fra en overordnet forståelse af virksomhedens ressourcer og markedssituation. Bestyrelsen er således direktionens strategiske sparringspartner. I mindre og mellemstore virksomheder vil bestyrelsen ofte være den erfarne og pro-

19 18 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER fessionelle part i strategiarbejdet og lægger derfor typisk rammerne for strategiarbejdet. Den daglige ledelse har det bedste kendskab til virksomhedens faktiske forhold, og derfor vil udfyldelsen af rammerne oftest ske efter oplæg fra direktionen. I nogle tilfælde vil direktionen fremsætte strategiforslag, som så drøftes og eventuelt modificeres på bestyrelsesmøderne. I andre tilfælde deltager bestyrelsen mere aktivt i udarbejdelse af strategien. Bestyrelsens rolle i de mindre og mellemstore virksomheder er ikke mindst at få udarbejdet en strategi, der afspejler ejerlederens ambitioner for virksomheden. Ejerlederen bør på sin side ikke afvige fra den strategi, der en gang er lagt for at tjene virksomhedens bedste, uden at dette drøftes med bestyrelsen Strategien bør gøres operationel og målbar gennem handlingsplaner Strategi og tilhørende handlingsplaner er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem bestyrelse og ejerleder. Forretningsplanen og strategien bør lægge rammerne både for bestyrelsens overordnede ledelse af virksomheden og for direktionen som den daglige ledelse. Forretningsplanen er en konkret beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på kortere sigt. Handlingsplaner bør gøres operationelle ved at blive udmøntet i ansvarsområder, tidsfrister og mål for succesopfyldelse. Hermed bliver det muligt at følge op på virksomhedens aktivitet Budget og kalkuler Virksomhedsgrundlag Strategi Handlingsplaner Regnskab Risikostyring Evaluering og nye indsatsområder Strategi og forretningsplaner bør opdateres løbende efter behov. Handlingsplaner lægges årligt i forbindelse med budgettet og justeres efter behov Bestyrelsen må selv sikre sig, at den har adgang til den nødvendige information En betingelse for, at bestyrelsen kan følge op på virksomhedens aktiviteter og træffe de rigtige beslutninge er, at den har adgang til pålidelig, relevant

20 GOD SELSKABSLEDELSE - I MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER 19 og rettidig information. Bestyrelsen må derfor etablere en praksis for, hvilken information den løbende bør have adgang til, og hvilken den ønsker hurtig orientering om i særlige tilfælde. Den løbende information bør ledsages af en kort, skriftlig kommentar fra direktionen og kan omfatte: Måneds- og kvartalsregnskaber med opfølgning på budget Ordrebeholdning Likviditetsrapporter og finansieringsforhold Overordnede forsikringsforhold Særlige risici Andre forhold af væsentlig betydning for virksomheden. De relevante oplysninger vil variere fra virksomhed til virksomhed, således at de har en passende detaljeringsgrad i større virksomheder og ikke er unødvendigt omfangsrige for mindre og mellemstore virksomheder. Herudover bør der etableres en praksis, hvor alle større nyheder straks tilflyder bestyrelsen. Orienteringen fra direktion til bestyrelse på bestyrelsesmøderne bør også foreligge i skriftlig form 2.5. Samspillet mellem bestyrelse og direktion bør aftales Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse, og direktionen udgør den daglige ledelse. Arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion varierer fra virksomhed til virksomhed afhængigt af blandt andet personspørgsmål, erfaring o.lign., men vil i praksis ofte kunne beskrives således: Direktionen foreslår strategier, planer og investeringsbeslutninger Bestyrelsen drøfter, justerer, godkender eller forkaster forslagene Direktionen omsætter beslutningerne i handling Bestyrelsen fører tilsyn hermed herunder specielt økonomien. Arbejdsdelingen bør fastlægges i en instruks til direktionen, for eksempel at investeringer eller transaktioner over en vis størrelse skal godkendes af bestyrelsen Bestyrelsen styrker virksomhedens daglige ledelse Internt har bestyrelsen en væsentlig funktion i at supplere og styrke virksomhedens daglige ledelse ved at tilføre kompetencer og inspiration udefra. Behovet vil variere i takt med udviklingen i virksomheden. Eksempelvis vil ejerlederen i en vækstfase af og til udgøre en flaskehals som følge af manglende vilje og evne til delegering af opgaver, og her har bestyrelsen en opgave i at udvikle ejerlederen.

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest

Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest Politik for Fund Governance Investeringsforeningen Sparinvest 27. februar 2015 Indledning Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sparinvest har valgt at følge InvesteringsForeningsRådets Fund Governance

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som "arbejdende. $ 1.

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som arbejdende. $ 1. FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen I Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) $ 1. Selskabets formål Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse

Spørgsmål til refleksion. Læs mere. Bestyrelse Spørgsmål til refleksion 1. Savner du en sparringpartner at diskutere din virksomheds strategiske og ledelsesmæssige udfordringer med? 2. Mangler du tid til at udvikle og implementere mere langsigtede

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Side 2 Kapitalselskabets ledelse m.v. Reglerne om kapitalselskabets ledelse er ændret indenfor følgende områder: Valg af ledelsesstruktur,

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE EJERSTRATEGI FOR KOMMUNALT EJEDE SELSKABER OG HAVNE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dato: 9. april 2014 INDLEDNING Dette notat omhandler Frederikshavn Kommunes ejerstrategi for sine kommunalt ejede aktieselskaber

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Bestyrelser skal også evaluere

Bestyrelser skal også evaluere Konferencelokalet på LO skolen Bestyrelser skal også evaluere Cand.mag og M.Sc Nina Fauerholdt www.ninafauerholdt.dk Paneldeltagere: Formand for Komitteén for god Selskabsledelse og CFO i J. Lauritzen,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Dansk Kyst- og Naturturismes besvarelse af Komitéen for god fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse - 1 Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse af aktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank

Læs mere

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015

Riisfort Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. April 2015 Riisfort Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a April 2015 1 Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse,

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse Forretningsorden for Vejle Rideklubs bestyrelse 1. Konstituering I forbindelse med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær, jf.

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse

Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse Copenhagen Capacitys besvarelse af Komitéen for god Fondsledelses 16 anbefalinger til god fondsledelse 15.12.2015 Fonden er omfattet af anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE

REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE (lov om erhvervsdrivende fonde 60) for Aalborg Stiftstidendes Fond (CVR-nr. 11661270) Indhold 1. ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:... 2 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:... 2 2.1

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 2015. Redegørelsen er

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Kort om analysen. Mette Neville

Kort om analysen. Mette Neville Bestyrelse Kort om analysen Nykredits Ejerlederanalyse, som vi refererer til i denne folder, gennemføres årligt blandt ca. 1000 danske ejerledere. Ejerleder er i denne sammenhæng defineret som "en person,

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Poul Erik Bech Fonden er ikke omfattet af den lovpligtige redegørelse om god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde, jf. årsregnskabslovens 77 a, men har valgt at forholde

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

ATV-Fondens praksis inden for god fondsledelse

ATV-Fondens praksis inden for god fondsledelse ATV-Fondens praksis inden for god fondsledelse ATV-Fonden er omfattet af Anbefalinger for god Fondsledelse, jf. erhvervsfondslovens 60 og årsregnskabslovens 77 a. ATV-Fonden har behandlet anbefalingerne.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Forslag til ændringer af de nuværende vedtægter for Region Århus-Fonden (pr. 17. juni 2004)

Forslag til ændringer af de nuværende vedtægter for Region Århus-Fonden (pr. 17. juni 2004) Forslag til ændringer af de nuværende vedtægter for Region Århus-Fonden (pr. 17. juni 2004) 1. Navn Fondens navn er Fonden Visit Aarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 20. august 2015 Side 1 1 er for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen for god Fondsledelse har i november 2014 udstedt de første anbefalinger til god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

Læs mere

- Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond -

- Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond - - Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond - Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

BESTYRELSESEVALUERING

BESTYRELSESEVALUERING sam Vejledning om BESTYRELSESEVALUERING KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JUNI 2015 1 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Ejerskab af evalueringsprocessen... 3 3. Evalueringsproceduren... 4 4. Brug af spørgeskema...

Læs mere

Thomas B. Thriges Fond

Thomas B. Thriges Fond Thomas B. Thriges Fond Årsrapport 2014/15 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk!

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

CBS Executive Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CBS Executive Fonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Udarbejdet i forbindelse med Fondens årsrapport for regnskabsperioden 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse

Læs mere

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer

Roskilde Festival-gruppen. Organisationen. Ansvar og kompetencer Roskilde Festival-gruppen Organisationen Ansvar og kompetencer 1. Indledning 1.1 Roskilde Festival-gruppen er i sit udspring og i sin virkelighed én fælles og samlet organisation. Opsplitning i 3 juridiske

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for

Læs mere