KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre"

Transkript

1 KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen Lovgrundlag for revisionen Samarbejdet bestyrelse og revision Revisor som rådgiver 4.5 Bestyrelsen og advokaten 4.6 Bestyrelsen og medarbejderne Bestyrelsens informationspligt 4.7 Bestyrelsen og omverdenen 1

2 4.1 Bestyrelsen og ejerne KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre Ofte diskuteres det hensigtsmæssige i at oprette professionelle bestyrelser i ejerledede virksomheder. Et synspunkt kunne være, at en professionel bestyrelse i en sådan virksomhed vil være med til at ødelægge den særlige kultur i denne type virksomheder, hvor det netop er ejeren selv, som træffer alle beslutninger. Disse virksomheders styrke og dynamik er fleksibiliteten og evnen til hurtig omstilling og tilpasning til nye og ændrede forhold, som følge af den korte beslutningsgang, hvor lederen og ejeren er en og samme person. Implementering af et yderligere ledelsesled vil ødelægge denne særlige struktur og fjerne dynamikken fra disse virksomheder. Her er det vort synspunkt, at det ikke nødvendigvis er en fordel for en virksomhed at indføre en professionel bestyrelse. Enelederen / ejerlederen skal kun indføre/etablere en professionel bestyrelse, hvis han er indstillet på at bruge denne og er parat til at afgive indflydelse og affinde sig med, at han ikke mere er eneleder, men nu vil blive kontrolleret af en bestyrelse og at han, når væsentlige beslutninger skal træffes, må finde sig i om fornødent at blive underkendt af en bestyrelse, som måske ikke kan overbevises om det geniale i et givet forslag eller det mulige i at gennemføre en lagt udviklingsplan. Ønsker ejeren / enelederen ikke at acceptere dette, så vil det formentligt være en fordel at fortsætte uden en professionel bestyrelse, idet samarbejdet næppe bliver til gavn for hverken for bestyrelse eller virksomhed Flere ejere Et særligt problem og ansvar har bestyrelsen, når virksomheden har flere ejere, idet bestyrelsen i disse tilfælde foruden ansvar overfor virksomheden og kreditorerne har ansvar overfor ejerkredsen. Bestyrelsen må sikre, at ingen ejer får fordele frem for andre ejere. Ligesom bestyrelsen i sine beslutninger og ledelse af virksomheden må sikre, at evt. aftaler mellem ejerne respekteres. Når der er flere ejere i en virksomhed vil det være en fordel med en anpartshaver- eller aktionæroverenskomst, som sikrer og regulerer forholdet mellem ejerne se kapitel 8: Bilag. I personligt ejede virksomheder med flere ejere (I/S) kan anpartshaver eller aktionæroverenskomsten med fordel erstattes af en interessentskabskontrakt. Af overenskomsten vil typisk fremgå aftaler omkring overdragelse af aktier / anparter, hvor der oftest ses aftaler om forkøbsret samt aftaler om virksomhedens ledelse herunder valg af bestyrelsesmedlemmer. 2

3 Et afsnit i overenskomsten, som i bestyrelsens daglige arbejde vil være af stor betydning er overenskomstens aftaler om væsentlige beslutninger, hvor hver ejer typisk har vetoret, så væsentlige beslutninger forudsætter enighed i hele ejergruppen. Ved væsentlige beslutninger forstås ofte: Beslutning om ansættelse, udvidelse eller afskedigelse af direktionen Beslutning om salg af rettigheder Beslutning om etablering af nyt selskab eller dattervirksomhed Beslutning om større investeringer Beslutning om væsentlige investeringer Beslutning om belastende leasingkontrakter mv. Beslutning om ændring af budget Vedtagelse af budget Bestyrelsen må således sikre sig, at den kender overenskomsten og kan acceptere de aftaler, som er nedfældet heri. Idet det skal erindres, at bestemmelser i anpartshaver- eller aktionæroverenskomsten i langt de fleste tilfælde går forud for bestemmelser i selskabets vedtægter eller i bestyrelsens forretningsorden. Dette kan f.eks. gøres ved, at det enkelte bestyrelsesmedlem gennem sin underskrift på overenskomsten bekræfter, at vedkommende kender indholdet heri og de betingelser, hvorunder bestyrelsen kan udføre sit arbejde. 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen I et aktie- eller anpartsselskab er generalforsamlingen selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingens opgave i et aktieselskab (og normalt i et anpartsselskab) er at vælge bestyrelse og revision, at godkende det af ledelsen udarbejdede årsregnskab, at ændre selskabets vedtægter, samt andre spørgsmål, der af lovgivningen eller af selskabets vedtægter er henvist til generalforsamlingen. På generalforsamlingen står bestyrelsen således til ansvar over for aktionærerne/anpartshaverne, dvs. selskabets ejere. Imellem generalforsamlingerne ledes selskabet af bestyrelse og direktion i forening, hvor bestyrelsen har det overordnede ansvar og direktionen den daglige ledelse af selskabet. Der er efter lovgivningen principielt ingen forskel på ledelsen af et eneejerselskab og et selskab med spredt ejerstruktur. Generalforsamlingen har samme opgaver i begge typer selskaber. I praksis er der naturligvis stor forskel på de to situationer, idet bestyrelsen i et eneejerselskab er vidende om og i sit arbejde tager hensyn til, at afstanden mellem ejeren og direktøren er særdeles kort. Hvis eneejeren skal have glæde af en professionel bestyrelse, er det imidlertid særdeles nødvendigt, at eneejeren respekterer bestyrelsen og ikke i det løbende samarbejde træder i generalforsamlingens sted. 3

4 4.3 Bestyrelsen og direktionen I selskaber varetager bestyrelsen den overordnede ledelse af selskabet, mens direktionen varetager den daglige ledelse, der skal udføres i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer og anvisninger jf. ASL 54 og anpartsselskabslovens 19, se kapitel 9, Litteraturliste og lovsamling. I praksis giver dette ret vide rammer og et stort spillerum for tilrettelæggelse af ledelsesfunktionerne i et selskab og hermed udformning af samarbejdet mellem direktion og bestyrelse, idet det ikke er angivet i lovgivningen, hvad der falder ind under begrebet daglig ledelse. I praksis ses da også meget forskellige måder for tilrettelæggelse af ledelsesarbejdet i de enkelte selskaber. Begrebet daglig ledelse omfatter ikke dispositioner, som efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. I disse tilfælde skal direktionen altid inddrage bestyrelsen. Typisk sker dette ved henvendelse til bestyrelsesformanden, der så må vurdere, om bestyrelsen skal indkaldes for at give sin tilslutning. Bestyrelsen har pligt til løbende at holde sig orienteret om selskabets økonomiske stilling. Der er ikke i lovgivningen angivet retningslinjer for, hvorledes bestyrelsen skal udføre denne opgave, men det er bestyrelsens ansvar at føre kontrol med, at alt vedrørende bogføringen og formueforvaltningen foregår på betryggende vis. Ansvaret for tilrettelægning af selskabets bogføring og sikring af, at bogføringen foregår i overensstemmelse med lovgivningen påhviler direktionen. Direktøren deltager normalt i bestyrelsens møder. Direktøren kan være medlem af bestyrelsen. Direktøren kan ikke være formand for bestyrelsen i et aktieselskab og flertallet af bestyrelsen må ikke bestå af direktører i selskabet. 4.4 Bestyrelsen og revisionen Revisionens normale samarbejdsparter er selskabets ledelse dvs. bestyrelse og direktion., hvorfor løbende kontakt mellem revision og ledelse er nødvendig. Vi har i det følgende med hovedvægten på en beskrivelse af revisionens arbejde beskrevet samarbejdet mellem disse organer. 4

5 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen Årsregnskabsloven fastlægger, at revisor eller revisorer vælges af selskabets generalforsamling for ét eller flere år i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Pr. 1. april 2006 kan der dog undlades revisor i henhold til årsregnskabslovens 135. Hvis revisor herefter skal vælges skal der vælges mindst én registreret eller statsautoriseret revisor, idet der for børsnoterede selskaber og for selskaber, der skal udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse D, gælder specielle regler. Revisor vælges normalt efter indstilling fra selskabets bestyrelse. Revisor kan når som helst fratræde sin stilling. Tilsvarende kan den der har valgt revisor til enhver tid afsætte vedkommende. I de seneste år er der sket ændring i revisors rolle fra at være overvejende bagudrettet til at revisor i stadig højere grad indtager rollen som sparringspartner for selskabets ledelse Samarbejdet bestyrelse og revision Samarbejdet mellem revision og bestyrelse er formaliseret gennem kravet om, at revisor til brug for bestyrelsen skal føre en revisionsprotokol, som forelægges og underskrives af bestyrelsen på hvert møde. Revisor kommunikerer således med bestyrelsen gennem revisionsprotokollen og ved sin deltagelse i nogle bestyrelsesmøder. Revisor har således ret til at deltage i bestyrelsesmøder, hvor selskabets regnskab behandles. Tilsvarende skal revisor deltage i et bestyrelsesmøde, når blot ét af bestyrelsesmedlemmerne forlanger dette Revisor som rådgiver Hvis bestyrelse eller direktion ønsker særlige opgaver udført i forbindelse med revisionen kan dette aftales mellem revision og ledelse, idet revisors rolle ofte er at levere korrekte oplysninger, økonomiberegninger eller konsekvensberegninger til virksomhedens daglige ledelse. Der kan være tale om arbejde inden for følgende områder: Vurdering af selskabets forsikringsforhold Vurdering af selskabets forretningsgrundlag: o - markeder/konkurrenter o - råvare og leverandørforhold Vurdering af selskabets strukturgrundlag Selskabsretlige forhold Udvalgte poster i regnskab og balance Vurdering af selskabets drift f.eks.: o - omsætningsstruktur 5

6 o - omkostningsstruktur o - enkeltprodukters DB Gennemgang af selskabets budgetprocedurer Gennemgang af selskabets skatteforhold Kommentarer til retssager mv. Revisor virker således i meget høj grad som rådgiver for de små og mellemstore virksomheder. Revisor er normalt meget opmærksom på dette forhold og sikrer og pointerer overfor ledelsen, at revisor er rådgiver og ikke den der kan eller må træffe beslutninger. I øvrigt har revisor en kontrolpligt i henhold til aktieselskabslovens 85 og anpartsselskabslovens Bestyrelsen og advokaten Samarbejdet med selskabets advokat sker typisk fra sag til sag, i modsætning til samarbejdet med selskabets revisor, der både lovgivningsmæssigt og rent faktisk ofte er tilknyttet selve ledelsen og dermed også bestyrelsen. I tilfælde hvor advokaten er en del af bestyrelsen er samarbejdet selvsagt langt tættere end normalt. Det ses oftere og oftere, at en bestyrelse etablerer et nogenlunde fast samarbejde med selskabets advokat, f.eks. til gennemgang af ny lovgivning, til vurdering af kontraktsforhold og selskabsretlige forhold m.v. 4.6 Bestyrelsen og medarbejderne Bestyrelsesarbejdet omfatter normalt ikke udøvelse af direkte arbejdsledende funktioner herunder ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere, idet disse typisk vil være del af de daglige ledelsesopgaver, som jf. arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er henlagt til direktionen. Bestyrelsesopgaverne omkring personale og medarbejdere omfatter fastlæggelse af politikker, forretningsgange og principper for personalepolitik og personaleledelse, mv. samt føre tilsyn med at direktionen, udfører disse i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen er imidlertid i virksomheder, hvor der er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, pålagt informationspligt om selskabets forhold over for medarbejderne. 6

7 4.6.1 Bestyrelsens informationspligt Når der er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen har denne pligt til at skabe gode og effektivt virkende informationskanaler til selskabets medarbejdere, så disse orienteres om selskabets forhold. Jf. bekendtgørelse om medarbejderes valg af bestyrelsesrepræsentanter, se kapitel 9, Litteraturliste og lovsamling. Bestemmelsen er medtaget i bekendtgørelsen for at afbøde den tavshedspligt, som også de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er pålagt. Det skal understreges, at det er bestyrelsen i forening, der står for informationspligten og ikke de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, medmindre bestyrelsen bestemmer dette. Det er således bestyrelsen i forening, som træffer bestemmelse om, hvilke informationskanaler, der efter selskabets forhold og orienteringens natur er de mest hensigtsmæssige. Der er ikke krav om tilsvarende informationspligt i virksomheder, som ikke har medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, men det kan være en god idé også i disse virksomheder, at orientere medarbejderne om bestyrelsens arbejde, beslutninger samt væsentlige forhold vedr. virksomheden, idet rygtedannelse og uro hermed kan undgås. 4.7 Bestyrelsen og omverdenen Bestyrelsen tegner sammen med direktionen virksomheden over for omverdenen, som fra mange sider stiller krav om information: Kunder, leverandører, offentlige myndigheder, bankforbindelser m.fl. Alle stiller krav om information fra virksomheden. Det er således vigtigt, at bestyrelsen sikrer, at virksomheden har en informationspolitik og en adfærd, som skaber tillid og troværdighed for virksomheden i de nære omgivelser og hos virksomhedens samarbejdsparter. Et godt image skaber nye kunder, hjælper med at tiltrække gode medarbejdere og kan være med til, at sikre den tillid og forståelse, som kan være nødvendig i krisetider. 7

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere