De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet"

Transkript

1 De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet 27. marts 2015 Claus Andersen, Kontorchef i analyseenheden i beskæftigelsesministeriet

2 Agenda 1. Den økonomiske politik og regneprincipper 2. Beskæftigelsesreformen 3. Dagpengereformen 4. Kontanthjælpsreformen 5. Øvrige arbejdsmarkedsreformer

3 Den økonomiske politik og regneprincipper

4 Regneprincipperne bygger på den grundlæggende økonomiske politik Forpligtelser overfor EU - ØMU-gæld: Max 60 pct. af BNP. - Underskud på faktisk offentlig saldo: Max 3 pct. af BNP. - Underskud på strukturel offentlig saldo: Max ¾ pct. af BNP. Planlægning af den økonomiske politik - Finanspolitikken skal være holdbar på langt sigt. - Mellemfristede planer for den økonomiske politik: 2020-planen. - Budgetlov implementerer EU-krav til den strukturelle saldo.

5 Konsekvensberegninger Fokus på langsigtede virkninger: Reformvirkninger opgøres på den strukturelle saldo Strukturel virkning: - Målgruppestørrelse renset for konjunkturudsving - Tilbageløb af indkomstskatter og afgifter fra private job. - Adfærdsvirkninger Indregningen af adfærdsvirkninger stiller store krav til evidensgrundlaget: - Adfærdsvirkninger/beskæftigelsesvirkninger bygger derfor som udgangspunkt altid på empiriske forskningsresultater

6 Implementering og politikudvikling understøttes af evidensstrategi Evidensstrategien er en systematisk indsats for at sikre viden om politikkens virkninger Opsamling af evidens (litteraturstudier, forskningsreviews) Udvikling af evidens (fx kontrollerede forsøg) Formidling af evidens (jobeffekter.dk, direkte til praktikere) Viden om hvad der virker skal være tilgængelig for at blive brugt Der er ikke/kun begrænset tid til at gennemføre analyser og reviews når behovet opstår behov for strategi Fælles forståelse af evidenshierarkiet på tværs af aktører: mere sikker vidensbase for policy og konsekvensberegninger

7 Gennemgribende reformer af hele det offentlige ydelsessystem på arbejdsmarkedsområdet

8 Afledte virkninger af en given indsats Sorteringseffekt: Færre tilgår eksempelvis ledighed pga. udsigten til aktivering Motivationseffekt: Flere afgår fra eksempelvis ledighed som følge af udsigten til aktivering Fastholdelseseffekt: Fastholder indsatsen personer i eksempelvis ledighed under selve behandlingen Programeffekt: Indsatsens efterfølgende effekt på eksempelvis afgangen til beskæftigelse Fortrængningseffekt: Reducerer indsatsen efterspørgslen på eksempelvis arbejdskraft i samfundet (Generelle ligevægtseffekter: Påvirker behandlingen eksempelvis løndannelsen? / Forholdet mellem mikro/makro-effekter)

9 Beskæftigelsesreformen

10 Indholdet af reformen Tidlig intensiveret indsats gennem: - Månedlige samtaler tidligt i ledighedsperioden - Fremrykning af aktiveringstidspunktet fra 9 til 6 måneder Mere individuel indsats gennem en afskaffelse af kravet til kommunerne om gentagende aktivering Mere fokus på den virksomhedsrettede indsats og reel opkvalificering gennem: - Etablering af pulje til uddannelsesløft med højt statsligt tilskud - Afskaffelse af direkte statsligt tilskud til øvrig aktivering - Afskaffelse af gentagen aktivering

11 Konsekvenser af reformen Virkninger i 2020: - Den strukturelle beskæftigelse øges med 800 personer - Den strukturelle saldo styrkes med 80 mio. kr. - Strukturelt BNP øges med 500 mio. kr. Virkninger på langt sigt: - Den strukturelle beskæftigelse øges med personer - Den strukturelle saldo styrkes med 700 mio. kr. - Strukturelt BNP øges med 2,7 mia. kr.

12 Case: Samtaler Større samtale intensitet de første 6 måneder - Der skal nu afholdes 9 samtaler de første 6 måneder Direkte virkninger - Flere udgifter til samtaler Beskæftigelseseffekt af 70 mio. kr. mere til samtaler med ledige (personer) Afledte virkninger - Motivationseffekt - Programeffekt Beregningsgrundlag: Generel stærk evidens for positiv virkning af samtaler. Også positiv motivationseffekt: Bl.a. Crepon (2005), Van Den Berg (2006), og Häglund (2006 og 2009)

13 Case: Uddannelsesløft Pulje til kompetenceløft for ledige - Erhvervsuddannelse til ledige uden komp. udd. - Ret til 80 pct. af dagpengesatsen under uddannelse. Direkte virkninger - Flere udgifter til uddannelse. - Færre udgifter til aktivering og dagpenge. Beskæftigelseseffekt af 150 mio. kr. til uddannelsesløft for ufaglærte (personer) Afledte virkninger - Dræn fra beskæftigelsen i skoleperioder: Reducerer skatteindtægter og øger udgifter til forsørgelse under uddannelsen. - Kompetenceløftet øger tilknytningen til arbejdsmarkedet efter fuldført uddannelse og frem til pensionsalderen. - Opkvalificeringseffekten akkumuleres i takt med, at flere generationer gennemfører uddannelsesløftet. Beregningsgrundlag: Bygger på generel evidens om uddannelse samt arbejdspapiret Sammenhængen mellem uddannelse og erhvervsdeltagelse af Jakob Søgaard.

14 Efter reformen: Effekterne på beskæftigelse af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning Metode: Propensity score matching - Indsatsgruppe: Ledige fra , der påbegynder et kompetencegivende uddannelsesforløb - Kontrolgruppe: Ledige fra med samme sandsynlighed for at påbegynde uddannelse som indsatsgruppen, men ikke gjorde det. Sammenligning af beskæftigelsesgraden de efterfølgende 17 år

15 Effekterne på beskæftigelse af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning Dagpengemodtagere uden kompetencegivende uddannelse (break even efter 19 år) Dagpengemodtagere med kompetencegivende uddannelse

16 Dagpengereformen

17 Effekterne på beskæftigelse af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning KTH u/komp. DGP u/komp. DGP m/komp. Beskæftigelse 8 år 19 år Ingen Løn 11 år 12 år Ingen Lønindkomst over et liv 1,8 mio. kr. 1,1 mio. kr. - Strukturel saldo 1,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. -

18 Indholdet i reformen Før reformen: Optjening og genoptjening i dagpengeperiode: 1 års (1924 timer) beskæftigelse inden for de seneste 3 år Genoptjening af dagpenge efter opbrug af dagpenge: ½ års beskæftigelse inden for de seneste 3 år Forbrug af dagpenge: 4 års dagpenge inden for 6 år Efter reformen: Optjening og genoptjening: 1 års beskæftigelse inden for de seneste 3 år Forbrug af dagpenge: 2 års dagpenge inden for 3 år

19 Percent Percent Led i langsigtet trend Development in the social security system eligibility and periods of activation As of July As of 1 July As of 1 January As of 1 January Q1 1992Q1 1994Q1 1996Q1 1998Q1 2000Q1 2002Q1 2004Q1 2006Q1 2008Q1 2010Q1 2012Q1 2014Q1 As of 1 January 1999 As of 1 January 1998 As of 1 January 1996 As of 1 January 1994 Structural unemployment Unemployment (including activation) Note: Year Passive eligibility period Activation period The right and duty principle in the activation period was introduced in As of 2003 there is no distinction between the two periods. Sources: Finansministeriet (1999), Arbejdsministeriet (2000) and Beskæftigelsesministeriet (2002).

20 Konsekvenser af reformen Forbedrer de offentlige finanser med omkring 4,5 mia. kr. Forøger beskæftigelsen med op mod personer frem mod 2020

21 Indfasning af dagpengereformen Rå indfasning påbegyndt 1. juli 2010 Alle dagpengemodtagere får afkortet dagpengeretten til 2 år Dagpengeretten skærpes i juli 2012 Alle dagpengemodtagere der denne dato ikke har været i beskæftigelse i mindst 52 uger indenfor de seneste 3 år mister retten til dagpenge

22 Midlertidige hjælpepakker Akutpakke 1 Akut breve, strakssamtale, personlig jobformidler og fokus på jobrotation Akutpakke 2 Akutjob, arbejdsgivere kan opnå en præmie ved at ansætte akutledige Akutpakke 3 - Særlig uddannelsesordning forlænges (har man mistet retten i 2013 forlænges uddannelsesydelsen frem til 31. december 2013) Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar % af maksimal dagpengesats for ikke-forsørgere - 80 % af maksimal dagpengesats for forsørgere Der er nedsat en dagpengekommission med opgaven at revidere og fremtidssikre dagpengesystemet Netop taget beslutning om indførelse af en midlertidig kontantydelse, som ligger på niveau med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

23 Effekt-studier af Dagpengereformen Kraka 19. september flere har forladt dagpengesystemet i løbet af 1. halvår 2013 som følge af dagpengereformen SFI 11. september 2014 Ingen effekt på afgang fra ledighed til beskæftigelse i det første år og ni måneder med dagpenge Positiv signifikant effekt på afgangen til beskæftigelse 3 måneder før udløb af dagpengeperioden Ingen af analyserne skønner over strukturel virkning Kilde: SFI 11 sep Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering

24 Det Økonomiske Råd 7. oktober 2014 Reformen er ikke fuldt ud implementeret, hvilket påvirker resultaterne af analysen Signifikant effekt på afgangen til beskæftigelse efter 30 uger Strukturel beskæftigelseseffekt på personer Kilde: Det Økonomiske Råd 7. okt Diskussionsoplæg - Dagpengesystemet

25 Kontanthjælpsreformen

26 Motivation bag reformen Medio 2013 er over danskere på offentligforsørgelse (excl. SU og Folkepension) Heraf er danskere på kontanthjælp, hvor over kontanthjælpsmodtagere er under 30 år Af dem har 3 ud af 4 folkeskolen som højst fuldførte uddannelse Unge kontanthjælpsmodtagere og unge uden uddannelse er overrepræsenterede i ydelsessystemet senere i livet

27 Indholdet i reformen Trådt i kraft 1. januar 2014 Særlig indsats overfor unge: - Krav til alle unge ydelsesmodtagere om at påbegynde en uddannelse, hvis de er i stand til det - Uddannelseshjælp erstatter kontanthjælp for unge under 30 år uden uddannelse ydelsesnedsættelse til SU-niveau - Aktivitetstillæg til unge, der ikke umiddelbart kan påbegynde uddannelse - Øget fokus på uddannelse og opkvalificering Øvrige tiltag for alle aldersgrupper på kontanthjælp - Særligt udsatte får ret til mentor - Gensidig forsørgerpligt for ugifte samlevende på lige fod med gifte par - Krav om arbejde i f.eks. nytteindsats - Intensive samtaler de første 3 måneder

28 Forventede økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsreformen Den samlede besparelse drives af beskæftigelseseffekten

29 Effekter af reformen Tydeligt fald i antallet af unge på uddannelses- og kontanthjælp fra november 2013 og maj 2014

30 Resultater af effektanalysen Egentlig effektanalysen, som benytter en difference-in-difference metode, der kan belyse den isolerede virkning af kontanthjælpsreformen Ved at inddele data i en kontrol- og en indsatsgruppe kan der tages højde for eventuelle konjunkturudsving og øvrige faktorer der kan påvirke data ligeså vel som reformen Finder positive signifikante effekter af reformen for både afgangen til beskæftigelse og uddannelse for unge kontanthjælpsmodtagere

31 Øvrige reformer

32 Den hemmelige reform (Refusionsomlægning) Staten udbetaler løbende refusion for kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser (dagpenge, kontanthjælp, fleksløntilskud mv.) På nuværende tidspunkt er der individuelle refusionsregler for hver ydelse: For nogle ydelser falder refusionen over tid fx. dagpenge For nogle ydelser gives højere refusion ved visse aktive indsatser fx. kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse Den 2. februar 2015 indgik regeringen en aftale om en reform af refusionssystemet Med reformen samles ydelserne på beskæftigelsesområdet i én samlet trappe, hvor refusionssatserne falder over tid (som anbefalet af Arbejdsmarkedskommissionen)

33 Den nye refusionstrappe pr. 4. januar Borgerne placeres på den refusionssats, der svarer til borgerens forbrug af ydelser fra 1. juli Efter 52 uger vil den statslige refusion af kommunens udgift til ydelsen være 20 pct. Kommunen kan dog genoptjene retten til høj refusion, når borgeren har været selvforsørget eller i ustøttet beskæftigelse i samlet set 1 år inden for en periode på 3 år.

34 Reformøkonomi Refusionsomlægningen medfører, at hver kommunerne overtager en større direkte del af finansieringsansvaret for forsørgelsesydelserne især for de langtidsledige. Formålet er at skabe et større incitament til en tidlig indsats, der tilrettelægges ud fra borgerens behov ikke størrelsen på refusionssatsen fra staten. I 2016 og 2017 skønnes det, at kommunerne modtage henholdsvis 7,0 mia. kr. og 7,7 mia. kr. mindre i direkte statslig refusion end før reformen. Kommunerne kompenseres under ét for merudgifterne som følge af refusionsomlægningen via blok- og beskæftigelsestilskuddet. Der indføres desuden en overgangsordning, som sikrer, at de enkelte kommuner ikke kan tabe/vinde mere end 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.

35 Sygedagpengereformen Reformen trådt i kraft i to faser: 1. juli 2014: Igen sygemeldte risikerer at stå uden offentlig forsørgelse Revurderingstidspunkt ved 5 måneder Ny forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdom Jobafklaringsforløb for sygemeldte, der ikke kan forlængelse efter de gældende forlængelsesregler Forsøg med at sige nej til behandling 5. januar 2015: Ny model for visitation af og opfølgning på sygemeldte herunder anvendelse af rehabiliteringsteam for sygemeldte i kategori 3 Styrket virksomhedsrettet indsats - trappemodel og mulighed for tidlig opfølgning (fast track) Tidligere inddragelse af sygemeldtes egen læge

36 Øvrige reformer Førtidspension og fleksjobordning - Væk fra system der giver førtidspension til unge - Målrettet fleksjobordning til personer med begrænset arbejdsevne International rekruttering - Virksomheder og universiteter får lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft - Lempede regler for stipendier og arbejdstilladelser for forskere og nøglemedarbejdere

37 Reform Beskæftigelseseffekter i 2020 af reformer i den mellemfristede fremskrivning og vækstmålsætningen Vækstmålsætningen Skattereformen Reform af førtidspension og fleksjob Kontanthjælpsreform SU-reform Reform af sygedagpengesystemet 700 Lavere selskabsskat Vækstpakke, heraf: Styrket international rekruttering (ekskl. lempelse af forskerskatteordning) Lempelse af forskerskatteordning Øvrige tiltag på skatteområdet, herunder lempelse af PSO vedr. el og afskaffelse af PSO vedr. gas 300 Reform af beskæftigelsesindsatsen 800 Refusionsomlægning (fra reform af beskæftigelsesindsatsen) FL 2015: Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende og øget fradrag til fagforeningskontingent I alt

38 Opsamling Regneprincipper og et generelt større fokus på viden har medført større grad af evidensbaseret politikudvikling. Og mere evaluering Generelt opstramning af de økonomiske for personer for der kan reagere Generel fremrykning af indsatsen Fortsat fokus på motivationseffekten.. Men nyt fokus på programeffekter.. Og i forlængelse heraf mere fokus på uddannelse og langsigtede effekter Fra processtyring til resultatstyring af kommunerne

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2016 CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT 2014 SOCIALPOLITISK FORENING OG CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark 1. Gradvis afskaffelse af efterlønnen 2. Befolkningens fordeling på beskæftigede og ikke-beskæftigede 3. Befolkningsudviklingen 4. Udsigt til mangel på arbejdskraft i fravær af reform

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET

KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET KAPITEL II DAGPENGESYSTEMET II.1 Indledning Reform af dagpengesystemet Analyse af ændringer i dagpengesystemet Dagpenge forsikrer indkomst, mens kontanthjælp sikrer forsørgelse Dagpengereformen fra 2010

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere