Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny og bedre indfasning af dagpengereformen"

Transkript

1 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

2

3 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

4

5 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet for regeringen at bringe Danmark nænsomt gennem den internationale økonomiske krise. Regeringen har investeret massivt i vækst og beskæftigelse, så færre bliver ledige, og flere kommer i arbejde eller får en uddannelse. Senest er der med Aftaler om Vækstplan DK skabt en vækstplan på ca. 92 mia. kr. i perioden , der skal bidrage til at skabe vækst og flere job. Samtidig har regeringen gennem tre langsigtede reformspor sat et meget ambitiøst mål om nye private arbejdspladser frem mod For at nå ambitionerne om vækst og beskæftigelse skal reformerne også sikre, at personer ikke parkeres på offentlig forsørgelse, hvis de kan arbejde. Det gælder også dagpengereformen, som er en del af fundamentet for regeringens økonomiske politik. Men indfasningen af dagpengereformen midt i en krisetid har skabt et reelt problem. Årsagen til problemet er en kombination af flere ting: En meget hård indfasning af dagpengereformen, fortsat svage konjunkturer og en beskæftigelsesindsats, der ikke fungerer godt nok. Det er derfor nødvendigt med en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. En indfasning, der giver arbejdsmarkedet bedre mulighed for at skabe plads til flere, og giver de ledige klarhed og sikkerhed i forhold til reglerne i de kommende år. Regeringen lægger op til en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. Det indebærer, at den særlige uddannelsesydelse forlænges frem til udgangen af 2013, og at der i forlængelse heraf indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfases gradvist frem mod 2. halvår Den nye indfasning er fuldt finansieret og påvirker ikke den strukturelle ledighed på lang sigt. Med den nye indfasning af dagpengereformen løses de nuværende udfordringer med, at et stort antal ledige risikerer at opbruge dagpengeretten. Der indføres en mere balanceret og rimelig overgang til de nye regler. Samtidig står det klart, at den nuværende beskæftigelsesindsats ikke fungerer tilfredsstilende. Regeringen har derfor igangsat et arbejde med at omlægge den aktive beskæftigelsesindsats. Indsatsen koster hvert år netto 6 mia. kr. i offentlige udgifter. Der er nedsat et ekspertudvalg med Carsten Koch som formand, der er i færd med at kulegrave hvordan ressour- Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

6 sourcerne anvendes bedst muligt. En bedre beskæftigelsesindsats kan være med til at understøtte kortere ledighedsforløb, så færre opbruger retten til dagpenge. Regeringen beder nu ekspertudvalget om til årsskiftet 2013/14 at komme med idéer til indholdet i et arbejde med fokus på en fremtidssikring af dagpengesystemet. Regeringen udarbejder på den baggrund et kommissorium for en bredt sammensat kommission med uafhængige eksperter. Kommissionen skal være færdig senest i foråret Kommissionen inddrager arbejdsmarkedets parter i arbejdet. Boks 1 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Den særlige uddannelsesordning forlænges. Forlængelsen betyder, at personer, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikkeforsørgere og 80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af familie- eller formueindkomst. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning. Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1¼ år. Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige 4 år. Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår 2016 aftrappes gradvis. Den toårige dagpengeperiode er fuldt indfaset for personer, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere. Konsekvenser af den nye og bedre indfasning Den nye indfasning betyder, at en stor gruppe dagpengemodtagere og modtagere af den særlige uddannelsesydelse vil få forlænget ydelsesperioden. Indfasningen af dagpengereformen bliver mere nænsom. Det forebygger at større grupper risikerer at opbruge dagpengeretten på omtrent samme tidspunkt. Når færre bliver ledige på samme tid, giver det også bedre mulighed for, at den enkelte finder en plads på arbejdsmarkedet, også hen imod slutningen af dagpengeperioden. 4 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

7 Indfasningen af dagpengereformen har været for hård Med den for abrupte indfasning af dagpengereformen, de midlertidige tiltag for at afbøde virkningerne af reformen og den svagere konjunkturudvikling end ventet er et stort antal forsikrede ledige i risiko for at opbruge dagpengeretten navnlig i første halvår af Samtidig vil en del af de personer, der er overgået til den midlertidige uddannelsesordning i 1. halvår 2013, opbruge retten til denne ydelse i løbet af 2. halvår I de tre første måneder af 2013 har omkring personer opbrugt dagpengeretten. Det ventes foreløbigt, at i alt ca personer vil opbruge dagpengeretten i Samtidig vil personer på den midlertidige uddannelsesydelse begynde at opbruge retten til ydelsen i 2. halvår De hidtidige erfaringer peger på, at omkring 40 pct. af de forsikrede ledige benytter den midlertidige uddannelsesordning ved ophøret af dagpengeretten, og derfor kan omkring personer opbruge retten til uddannelse med forsørgelse i 2. halvår Med den gradvise genopretning af konjunkturerne, som er forudsat frem mod 2019, vil BNP og beskæftigelsen gradvist vokse. Det vil trække i retning af et gradvist lavere antal dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i de kommende år, fordi situationen på arbejdsmarkedet gradvist forbedres og normaliseres. Det helt ekstraordinært forhøjede antal personer, der aktuelt opbruger dagpengeretten er således en midlertidig udfordring, der skal findes en midlertidig løsning på. Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

8 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen En ny og bedre indfasning af dagpengereformen skal både sikre en lempeligere tilpasning til den nye kortere dagpengeperiode og forhindre en fortsættelse af den hidtidige tendens til at store grupper af ledige risikerer at opbruge dagpengeretten på omtrent samme tidspunkt. Der er et aktuelt problem, fordi muligheden for at starte på den midlertidige ordning med uddannelsesydelse udløber pr. 30. juni Kort tid herefter begynder mange af de, der anvender ordningen at opbruge den periode, hvor de kan modtage den særlige uddannelsesydelse. Problemet rækker videre end 2013, fordi der i en periode fortsat kan forventes et forhøjet antal ledige, som opbruger dagpengeretten og retten til den midlertidige uddannelsesordning. Regeringens løsning er todelt og tager hånd om begge problemer: Den særlige uddannelsesordning, som blev etableret med Aftaler om finansloven for 2013, videreføres i 2. halvår Der etableres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014, som udfases gradvist frem mod 2. halvår De to tiltag vil tilsammen skabe en løsning på de problemer, som den oprindeligt hårde indfasning af dagpengereformen har skabt. Personer, der opbruger dagpengeretten i 2013, vil være sikret et offentligt forsørgelsesgrundlag, og med den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil dagpengereformen blive indfaset mere nænsomt over en årrække. Forlængelse af den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013 Den særlige uddannelsesordning forlænges med et halvt år. Forlængelsen omfatter: Ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår Ledige, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013 og frem til udgangen af 2. halvår Retten til den forlængede uddannelsesydelse opnås fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret/ret til den særlige uddannelsesordning er opbrugt. Den forlængede uddannelsesydelse kan opretholdes i 6 måneder. Den samlede periode med dagpenge (herunder den midlertidige periodeforlængelse i 2. halvår 2012) og den særlige uddannelsesordning kan fortsat ikke overstige 4 år. I forbindelse med forlængelsen af den særlige uddannelsesordning kan det være vanskeligt at tilrettelægge to på hinanden følgende uddannelsesforløb af op til et halvt års varighed (for personer, som udnytter ordningen i 1. halvår 2013). Derfor suppleres den eksisterende ret og pligt til uddannelse med en mulighed for, at ledige kan komme i virksomhedsrettede forløb, herunder så vidt muligt privat virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i private virksomheder. Det gælder fortsat, at personer på den særlige uddannelsesordning, som under ordningen får midlertidigt ordinært arbejde, har ret til 6 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

9 at fortsætte forløbet med særlig uddannelsesydelse, når det ordinære arbejde er ophørt. Med den forlængede uddannelsesydelse får personer ret til et halvt års ydelse inden for et år. Det sikrer også incitamentet til korterevarende beskæftigelse. Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014 Der indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse for personer, som opbruger retten til dagpenge og/eller uddannelsesydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter: Ledige, som opbruger retten til den midlertidige uddannelsesordning i 1. halvår Ledige, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår Med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan forsikrede ledige modtage dagpenge, uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i op til maksimalt 4 år. Varigheden af den maksimale samlede ydelsesperiode aftrappes gradvist til 2 år frem mod 2. halvår Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60/80 pct. af højeste dagpengesats (uafhængig af familie- og formueindkomst) for hhv. ikke-forsørgere og forsørgere, herunder både enlige og samboende. Med en ydelse på 60/80 pct. af højeste dagpengesats vil den midlertidige arbejdsmarkedsydelse for ledige, som opbruger dagpengeretten, svare til den ydelse, som den enkelte maksimalt kan opnå ved at overgå til kontanthjælp. Ligesom den toårige dagpengeperiode maksimalt kan udstrækkes over 3 år, vil den midlertidige arbejdsmarkedsydelse maksimal kunne udstrækkes over ydelsesperioden plus ½ år. Det sikrer incitamentet til korterevarende beskæftigelse. Varigheden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse afhænger af, hvornår den ledige opbruger den toårige dagpengeret. For personer, der i dag er på den særlige uddannelsesordning, forlænges retten til særlige ydelser (uddannelsesydelsen og arbejdsmarkedsydelsen) med op til 1¼ år dog således, at den maksimale periode på dagpenge og de to særlige ydelser ikke overstiger 4 år, jf. tabel 1. Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

10 Tabel 1 Forsikrede lediges ydelsesperiode med en lempeligere indfasning af den 2-årige dagpengeperiode Personer der opbruger/opbrugte den toårige dagpengeret i Nuværende ydelsesperiode i alt, år Ny forlængelse, år Samlet Ydelsesperiode, år Heraf på dagpenge 1, år Heraf på særlige ydelser 2, år Før 1. halvår ½-3½ ½-1½ 1. halvår ½ 1¼ 3¾ 2 1¾ 2. halvår ½ 3½ 2 1½ 1. halvår ¼ 3¼ 2 1¼ 2. halvår halvår ¾ 2¾ 2 ¾ 2. halvår ½ 2½ 2 ½ 1. halvår ¼ 2¼ 2 ¼ 2. halvår 2016 og frem ) Inklusive den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden med ½ år i Aftale om finansloven for ) Såvel den særlige uddannelsesydelse på 60/80 pct. af maksimale dagpenge og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på 60/80 pct. af maksimale dagpenge. 3) Den maksimale periode på dagpenge og de to særlige ydelser er 4 år. Varigheden af den nye forlængelse afhænger af, hvornår den enkelte ledige opbruger den samlede 4-årige periode. Målet med den nye indfasning af dagpengereformen er at undgå den uhensigtsmæssige situation, at større grupper risikerer at opbruge retten ydelser på omtrent samme tidspunkt. Det vil bl.a. gøre det lettere for de ledige at finde job også i slutningen af ydelsesperioden. I 2016 vil den midlertidige arbejdsmarkedsydelse være afviklet og dagpengereformen fra 2010 fuldt indfaset. For personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 2. halvår 2013 gives der mulighed for 1½ år med ydelser på særlige ordninger. Herefter afkortes periodeforlængelsen med et kvartal pr. halvår, indtil den 2-årige dagpengeperiode er fuldt indfaset, jf. boks 2. 8 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

11 Boks 2 Hvem kan modtage den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse? Personer, der i dag er på den særlige uddannelsesordning, får mulighed for at modtage ydelser på særlige ordninger (uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) i yderligere op til 1¼ år. Den maksimale periode på dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan dog ikke overstige 4 år tilsammen. Personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 2. halvår 2013 får mulighed for at modtage særlige ydelser i yderligere 1½ år. Personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 1. halvår 2014 får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i yderligere 1¼ år. Varigheden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse for ledige der opbruger dagpengeretten afkortes med et kvartal hvert halve år. Personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 2. halvår 2016 eller derefter, kan ikke modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den foreslåede model vil indebære en mere jævn og gradvis indfasning af den 2-årige dagpengeperiode og en mere kontinuerlig afgang af ledige, som opbruger dagpengeretten i , jf. figur 1 og 2. Der vil være afløb fra ordningen frem til 2. halvår Figur 1 Eksisterende dagpengesystem inkl. forlængelser Figur 2 Ny lempeligere indfasning Start på dagpenge, nyledige 2. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2013 Start på dagpenge, nyledige 2. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Dagpenge Midlertidig forlængelse FL12 Særlig uddannelsesordning FL13 2. halvår Dagpenge Midlertidig forlængelse FL12 Særlig uddannelsesordning FL13 Forlængelse af uddannelsesordning Arbejdsmarkedsydelse Anm.: Det er fremstillingsmæssigt forudsat, at ledigheden er én sammenhængende periode. Forløbet vil kunne forlænges, hvis den ledige opnår midlertidig beskæftigelse i ledighedsforløbet. Det kan forlænge perioden med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med op til ½ år. I forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse til ledige, der opbruger dagpengeretten, indføres ret og pligt til aktivering i forlængelsesperioden primært gennem brug af nyttejob og anden virksomhedsrettet indsats. Ret og pligt til at deltage i et nyttejob eller virksomhedsrettet indsats indtræder senest efter en måned på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, dvs. efter den toårige dagpengeperiode (og evt. perioder på den særlige uddannelsesordning) er opbrugt. Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

12 Kommunen kan herudover vælge at give den ledige yderligere tilbud i form af virksomhedsrettet indsats eller anden uddannelse og opkvalificering ud over ret- og pligttilbuddet. Vurderer kommunerne at læse-, skrive- og regnekurser vil forbedre beskæftigelsesmulighederne for den ledige, kan disse tilbud inkluderes i aktiveringskravet. Forventet udvikling i omfanget af dagpengeophør Den nye ordning vil betyde, at langt størstedelen af den gruppe som har udsigt til at opbruge dagpenge og/eller uddannelsesydelse i løbet af 2013 vil kunne overgå til den forlængede uddannelsesydelse. I forbindelse med Økonomisk Redegørelse maj 2013 udarbejdes nye skøn for antallet af personer, som opbruger dagpengeretten. Der er taget udgangspunkt i de foreløbige resultater for disse skøn. Der forventes på denne baggrund, at personer vil opbruge deres dagpengeret i 2013 med de hidtidige regler. Med regeringens nyy indfasning af dagpengereformen skønnes der at være personer, som i 2013 ikke vil blive omfattet af de nye regler. Fremadrettet forventes antallet af personer, der opbruger deres dagpengeret efter de hidtidige regler at aftage. Det sker i takt med styrkede konjunkturer og dermed lavere ledighed som forudsat i regeringens konvergensprogram. Herudover trækker en tilpasning af ledighedens sammensætning og indfasning af reformens incitamentsvirkninger også i retning af at reducere antallet af personer, der i fremtiden opbruger dagpengeretten. Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed forbundet med det langsigtede skøn, bl.a. fordi det omfatter et skøn over adfærden for fremtidige ledige, som endnu ikke har påbegyndt et ledighedsforløb under de regler, der er indført med dagpengereformen, jf. figur 3. Figur 3 Antal personer som opbruger retten til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse personer personer Nuværende ophør Ophør med ny model Anm.: Teknisk fremskrivning af dagpengeophør. Kilde: Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. 10 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

13 Fremtidens dagpenge Med den nye indfasning af dagpengereformen løses de nuværende udfordringer med, at et stort antal ledige aktuelt har svært ved at få arbejde og derfor risikerer at opbruge dagpengeretten i den nærmeste fremtid. Der indføres en mere balanceret og rimelig overgang til de nye regler. Samtidig står det imidlertid klart, at den nuværende beskæftigelsesindsats ikke fungerer tilfredsstillende. Regeringen har derfor bedt et ekspertudvalg med Carsten Koch som formand om at komme med forslag til at effektivisere den aktive beskæftigelsesindsats. Indsatsen koster hvert år netto 6 mia. kr. i offentlige udgifter. Arbejdet med udredningen af indsatsen for ledige er delt op i to dele og munder ud i to rapporter. Første del, der omfatter indsatsen for ledige, som er parate til at komme i job, ventes færdiggjort i efteråret Anden del omfatter indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate herunder personer på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalidering. Den anden rapport skal efter planen være færdig i efteråret Regeringen beder nu ekspertudvalget om til årsskiftet 2013/14 i forlængelse af den første rapport og efter drøftelser med arbejdsmarkedets parter at komme med idéer til indholdet i arbejdet om fremtidssikring af dagpengesystemet. Det skal ske inden for rammerne af en række principper, jf. boks 3. Boks 3 Fremtidens dagpenge Den overordnede ramme for arbejdet med fremtidens dagpenge er, at dagpengesystemet i et stadigt mere internationalt arbejdsmarked skal understøtte: Tryghed for personer ramt af ufrivillig ledighed. Et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav strukturel ledighed. At alle typer job skal kunne besættes. Imødekommelse af forskellige behov for forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Lediges motivation til at søge arbejde samt til høj faglig og geografisk mobilitet. Omkostningseffektiv og ubureaukratisk indsats, organisering og administration, herunder bedre udnyttelse af digitale muligheder. Kommunernes økonomiske tilskyndelse til at varetage arbejdsmarkedsopgaven effektivt. Forslag til ændringer må ikke indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse eller svækkelse af de strukturelle offentlige finanser. Regeringen udarbejder på den baggrund et kommissorium for en bredt sammensat kommission med uafhængige eksperter. Kommissionen skal være færdig senest i foråret Kommissionen skal inddrage arbejdsmarkedets parter i sit arbejde. Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

14 Den nye og bedre indfasning af dagpengereformen er fuldt finansieret Strukturel budgetbalance i 2020 og holdbare offentlige finanser er kernen i regeringens overordnede finanspolitik. Det understøttes af budgetlovens bestemmelser om, at den økonomiske politik frem mod 2020 skal tilrettelægges således, at den strukturelle saldo årligt overholder budgetlovens nedre grænse på -½ pct. af BNP. Derfor er det en central prioritet for regeringen, at den nye og bedre indfasning af dagpengereformen er fuldt finansieret. De forøgede udgifter, der følger af at forlænge den midlertidige uddannelsesordning og indføre en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse, finansieres delvist inden for dagpengesystemet og delvist ved besparelser på andre offentlige udgifter. Finansieringen udformes med henblik på at sikre omtrent neutral virkning på den strukturelle offentlige saldo. Finansieringen inden for dagpengesystemet sker ved, at egenbetalingen til dagpengesystemet forøges i den periode, hvor der er ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse eller den forlængede uddannelsesydelse. I takt med at varigheden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse reduceres, følger finansieringsbidraget med ned. Finansieringen kommer herudover fra målretning af danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabel 2 Strukturel saldovirkning ved den nye lempeligere indfasning af dagpengereformen Mio. kr. (2013-pl) Nye tiltag Samlet direkte virkning efter skat og tilbageløb Heraf udgifter til forsørgelse Heraf aktiveringsudgifter Samlet strukturel virkning på de offentlige finanser efter skat og tilbageløb Finansiering Målretning af danskuddannelse for voksne udlændinge Egenfinansiering af dagpengesystemet (op til 80/60 kr. pr. måned før/efter skat) Anm.: Afvigelser i summerne skyldes afrunding. Der er tale om en begrænset stigning i a-kassebidraget på maksimal 60 kr. pr. måned efter skat i Fra 2015 falder stigningen til 10 kr. pr. måned. Fra 2016 er den midlertidige stigning helt udfaset, jf. tabel Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

15 Tabel 3 Midlertidigt merbidrag pr. medlem pr. måned, kr. efter skat (uændret adfærd) Midlertidigt merbidrag pr. medlem pr. måned, kr. efter skat Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

16

17 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen 2012/13 : 32 Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K Tlf. : ISBN Elektronisk publikation Design af omslag e-types & India Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Publikationen kan bestilles eller afhentes hos Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf. : TRYKSAG 457

18

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets forslag og baggrunden for forslagene Møde i Nationaløkonomisk forening 5. marts 2014 Carsten Koch, BER Udgangspunkt: Det danske arbejdsmarked er rimeligt

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer

Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer d. 28.10.2014 David Tønners (DØRS) Kalibrering af AGL-model og effekter af politikændringer I Dansk Økonomi, efterår 2014 anvendes en AGL-model til at analysere konsekvenserne af ændringer i dagpengesystemet

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet

De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet 27. marts 2015 Claus Andersen, Kontorchef i analyseenheden i beskæftigelsesministeriet Agenda 1. Den økonomiske politik og regneprincipper 2. Beskæftigelsesreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Knjunktur g Arbejdsmarked Uge 22 Indhld: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal m knjunktur g arbejdsmarked Ugens tema: Plitisk aftale m dagpenge Uddannelsesrdning frlænges Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297 Feltperiode: Den 14. -15. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.243 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema I Ugens tema II Kontanthjælpsreform: flere i uddannelse og job Regeringens vækstplan skal øge væksten og skabe job Ugens tendens Fald i ledigheden

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser

Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser Den aktive beskæftigelsesindsats: Ekspertudvalgets indledende overvejelser ACs beskæftigelsespolitiske konference d. 24 og 25 okt. 2013 Carsten Koch, BER Hvad sker der? De ledige brokker sig over politikerne,

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere