Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny og bedre indfasning af dagpengereformen"

Transkript

1 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

2

3 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

4

5 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet for regeringen at bringe Danmark nænsomt gennem den internationale økonomiske krise. Regeringen har investeret massivt i vækst og beskæftigelse, så færre bliver ledige, og flere kommer i arbejde eller får en uddannelse. Senest er der med Aftaler om Vækstplan DK skabt en vækstplan på ca. 92 mia. kr. i perioden , der skal bidrage til at skabe vækst og flere job. Samtidig har regeringen gennem tre langsigtede reformspor sat et meget ambitiøst mål om nye private arbejdspladser frem mod For at nå ambitionerne om vækst og beskæftigelse skal reformerne også sikre, at personer ikke parkeres på offentlig forsørgelse, hvis de kan arbejde. Det gælder også dagpengereformen, som er en del af fundamentet for regeringens økonomiske politik. Men indfasningen af dagpengereformen midt i en krisetid har skabt et reelt problem. Årsagen til problemet er en kombination af flere ting: En meget hård indfasning af dagpengereformen, fortsat svage konjunkturer og en beskæftigelsesindsats, der ikke fungerer godt nok. Det er derfor nødvendigt med en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. En indfasning, der giver arbejdsmarkedet bedre mulighed for at skabe plads til flere, og giver de ledige klarhed og sikkerhed i forhold til reglerne i de kommende år. Regeringen lægger op til en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. Det indebærer, at den særlige uddannelsesydelse forlænges frem til udgangen af 2013, og at der i forlængelse heraf indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfases gradvist frem mod 2. halvår Den nye indfasning er fuldt finansieret og påvirker ikke den strukturelle ledighed på lang sigt. Med den nye indfasning af dagpengereformen løses de nuværende udfordringer med, at et stort antal ledige risikerer at opbruge dagpengeretten. Der indføres en mere balanceret og rimelig overgang til de nye regler. Samtidig står det klart, at den nuværende beskæftigelsesindsats ikke fungerer tilfredsstilende. Regeringen har derfor igangsat et arbejde med at omlægge den aktive beskæftigelsesindsats. Indsatsen koster hvert år netto 6 mia. kr. i offentlige udgifter. Der er nedsat et ekspertudvalg med Carsten Koch som formand, der er i færd med at kulegrave hvordan ressour- Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

6 sourcerne anvendes bedst muligt. En bedre beskæftigelsesindsats kan være med til at understøtte kortere ledighedsforløb, så færre opbruger retten til dagpenge. Regeringen beder nu ekspertudvalget om til årsskiftet 2013/14 at komme med idéer til indholdet i et arbejde med fokus på en fremtidssikring af dagpengesystemet. Regeringen udarbejder på den baggrund et kommissorium for en bredt sammensat kommission med uafhængige eksperter. Kommissionen skal være færdig senest i foråret Kommissionen inddrager arbejdsmarkedets parter i arbejdet. Boks 1 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Den særlige uddannelsesordning forlænges. Forlængelsen betyder, at personer, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december Der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikkeforsørgere og 80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af familie- eller formueindkomst. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning. Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 har ret til arbejdsmarkedsydelsen i op til 1¼ år. Den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan ikke overstige 4 år. Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeretten frem mod 2. halvår 2016 aftrappes gradvis. Den toårige dagpengeperiode er fuldt indfaset for personer, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere. Konsekvenser af den nye og bedre indfasning Den nye indfasning betyder, at en stor gruppe dagpengemodtagere og modtagere af den særlige uddannelsesydelse vil få forlænget ydelsesperioden. Indfasningen af dagpengereformen bliver mere nænsom. Det forebygger at større grupper risikerer at opbruge dagpengeretten på omtrent samme tidspunkt. Når færre bliver ledige på samme tid, giver det også bedre mulighed for, at den enkelte finder en plads på arbejdsmarkedet, også hen imod slutningen af dagpengeperioden. 4 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

7 Indfasningen af dagpengereformen har været for hård Med den for abrupte indfasning af dagpengereformen, de midlertidige tiltag for at afbøde virkningerne af reformen og den svagere konjunkturudvikling end ventet er et stort antal forsikrede ledige i risiko for at opbruge dagpengeretten navnlig i første halvår af Samtidig vil en del af de personer, der er overgået til den midlertidige uddannelsesordning i 1. halvår 2013, opbruge retten til denne ydelse i løbet af 2. halvår I de tre første måneder af 2013 har omkring personer opbrugt dagpengeretten. Det ventes foreløbigt, at i alt ca personer vil opbruge dagpengeretten i Samtidig vil personer på den midlertidige uddannelsesydelse begynde at opbruge retten til ydelsen i 2. halvår De hidtidige erfaringer peger på, at omkring 40 pct. af de forsikrede ledige benytter den midlertidige uddannelsesordning ved ophøret af dagpengeretten, og derfor kan omkring personer opbruge retten til uddannelse med forsørgelse i 2. halvår Med den gradvise genopretning af konjunkturerne, som er forudsat frem mod 2019, vil BNP og beskæftigelsen gradvist vokse. Det vil trække i retning af et gradvist lavere antal dagpengemodtagere, som opbruger dagpengeretten i de kommende år, fordi situationen på arbejdsmarkedet gradvist forbedres og normaliseres. Det helt ekstraordinært forhøjede antal personer, der aktuelt opbruger dagpengeretten er således en midlertidig udfordring, der skal findes en midlertidig løsning på. Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

8 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen En ny og bedre indfasning af dagpengereformen skal både sikre en lempeligere tilpasning til den nye kortere dagpengeperiode og forhindre en fortsættelse af den hidtidige tendens til at store grupper af ledige risikerer at opbruge dagpengeretten på omtrent samme tidspunkt. Der er et aktuelt problem, fordi muligheden for at starte på den midlertidige ordning med uddannelsesydelse udløber pr. 30. juni Kort tid herefter begynder mange af de, der anvender ordningen at opbruge den periode, hvor de kan modtage den særlige uddannelsesydelse. Problemet rækker videre end 2013, fordi der i en periode fortsat kan forventes et forhøjet antal ledige, som opbruger dagpengeretten og retten til den midlertidige uddannelsesordning. Regeringens løsning er todelt og tager hånd om begge problemer: Den særlige uddannelsesordning, som blev etableret med Aftaler om finansloven for 2013, videreføres i 2. halvår Der etableres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014, som udfases gradvist frem mod 2. halvår De to tiltag vil tilsammen skabe en løsning på de problemer, som den oprindeligt hårde indfasning af dagpengereformen har skabt. Personer, der opbruger dagpengeretten i 2013, vil være sikret et offentligt forsørgelsesgrundlag, og med den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil dagpengereformen blive indfaset mere nænsomt over en årrække. Forlængelse af den særlige uddannelsesordning i 2. halvår 2013 Den særlige uddannelsesordning forlænges med et halvt år. Forlængelsen omfatter: Ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår Ledige, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2013 og frem til udgangen af 2. halvår Retten til den forlængede uddannelsesydelse opnås fra det tidspunkt, hvor personens dagpengeret/ret til den særlige uddannelsesordning er opbrugt. Den forlængede uddannelsesydelse kan opretholdes i 6 måneder. Den samlede periode med dagpenge (herunder den midlertidige periodeforlængelse i 2. halvår 2012) og den særlige uddannelsesordning kan fortsat ikke overstige 4 år. I forbindelse med forlængelsen af den særlige uddannelsesordning kan det være vanskeligt at tilrettelægge to på hinanden følgende uddannelsesforløb af op til et halvt års varighed (for personer, som udnytter ordningen i 1. halvår 2013). Derfor suppleres den eksisterende ret og pligt til uddannelse med en mulighed for, at ledige kan komme i virksomhedsrettede forløb, herunder så vidt muligt privat virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud i private virksomheder. Det gælder fortsat, at personer på den særlige uddannelsesordning, som under ordningen får midlertidigt ordinært arbejde, har ret til 6 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

9 at fortsætte forløbet med særlig uddannelsesydelse, når det ordinære arbejde er ophørt. Med den forlængede uddannelsesydelse får personer ret til et halvt års ydelse inden for et år. Det sikrer også incitamentet til korterevarende beskæftigelse. Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014 Der indføres en midlertidig arbejdsmarkedsydelse for personer, som opbruger retten til dagpenge og/eller uddannelsesydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter: Ledige, som opbruger retten til den midlertidige uddannelsesordning i 1. halvår Ledige, som opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår Med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan forsikrede ledige modtage dagpenge, uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i op til maksimalt 4 år. Varigheden af den maksimale samlede ydelsesperiode aftrappes gradvist til 2 år frem mod 2. halvår Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60/80 pct. af højeste dagpengesats (uafhængig af familie- og formueindkomst) for hhv. ikke-forsørgere og forsørgere, herunder både enlige og samboende. Med en ydelse på 60/80 pct. af højeste dagpengesats vil den midlertidige arbejdsmarkedsydelse for ledige, som opbruger dagpengeretten, svare til den ydelse, som den enkelte maksimalt kan opnå ved at overgå til kontanthjælp. Ligesom den toårige dagpengeperiode maksimalt kan udstrækkes over 3 år, vil den midlertidige arbejdsmarkedsydelse maksimal kunne udstrækkes over ydelsesperioden plus ½ år. Det sikrer incitamentet til korterevarende beskæftigelse. Varigheden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse afhænger af, hvornår den ledige opbruger den toårige dagpengeret. For personer, der i dag er på den særlige uddannelsesordning, forlænges retten til særlige ydelser (uddannelsesydelsen og arbejdsmarkedsydelsen) med op til 1¼ år dog således, at den maksimale periode på dagpenge og de to særlige ydelser ikke overstiger 4 år, jf. tabel 1. Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

10 Tabel 1 Forsikrede lediges ydelsesperiode med en lempeligere indfasning af den 2-årige dagpengeperiode Personer der opbruger/opbrugte den toårige dagpengeret i Nuværende ydelsesperiode i alt, år Ny forlængelse, år Samlet Ydelsesperiode, år Heraf på dagpenge 1, år Heraf på særlige ydelser 2, år Før 1. halvår ½-3½ ½-1½ 1. halvår ½ 1¼ 3¾ 2 1¾ 2. halvår ½ 3½ 2 1½ 1. halvår ¼ 3¼ 2 1¼ 2. halvår halvår ¾ 2¾ 2 ¾ 2. halvår ½ 2½ 2 ½ 1. halvår ¼ 2¼ 2 ¼ 2. halvår 2016 og frem ) Inklusive den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden med ½ år i Aftale om finansloven for ) Såvel den særlige uddannelsesydelse på 60/80 pct. af maksimale dagpenge og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse på 60/80 pct. af maksimale dagpenge. 3) Den maksimale periode på dagpenge og de to særlige ydelser er 4 år. Varigheden af den nye forlængelse afhænger af, hvornår den enkelte ledige opbruger den samlede 4-årige periode. Målet med den nye indfasning af dagpengereformen er at undgå den uhensigtsmæssige situation, at større grupper risikerer at opbruge retten ydelser på omtrent samme tidspunkt. Det vil bl.a. gøre det lettere for de ledige at finde job også i slutningen af ydelsesperioden. I 2016 vil den midlertidige arbejdsmarkedsydelse være afviklet og dagpengereformen fra 2010 fuldt indfaset. For personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 2. halvår 2013 gives der mulighed for 1½ år med ydelser på særlige ordninger. Herefter afkortes periodeforlængelsen med et kvartal pr. halvår, indtil den 2-årige dagpengeperiode er fuldt indfaset, jf. boks 2. 8 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

11 Boks 2 Hvem kan modtage den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse? Personer, der i dag er på den særlige uddannelsesordning, får mulighed for at modtage ydelser på særlige ordninger (uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) i yderligere op til 1¼ år. Den maksimale periode på dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan dog ikke overstige 4 år tilsammen. Personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 2. halvår 2013 får mulighed for at modtage særlige ydelser i yderligere 1½ år. Personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 1. halvår 2014 får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i yderligere 1¼ år. Varigheden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse for ledige der opbruger dagpengeretten afkortes med et kvartal hvert halve år. Personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i 2. halvår 2016 eller derefter, kan ikke modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den foreslåede model vil indebære en mere jævn og gradvis indfasning af den 2-årige dagpengeperiode og en mere kontinuerlig afgang af ledige, som opbruger dagpengeretten i , jf. figur 1 og 2. Der vil være afløb fra ordningen frem til 2. halvår Figur 1 Eksisterende dagpengesystem inkl. forlængelser Figur 2 Ny lempeligere indfasning Start på dagpenge, nyledige 2. halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2013 Start på dagpenge, nyledige 2. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår Dagpenge Midlertidig forlængelse FL12 Særlig uddannelsesordning FL13 2. halvår Dagpenge Midlertidig forlængelse FL12 Særlig uddannelsesordning FL13 Forlængelse af uddannelsesordning Arbejdsmarkedsydelse Anm.: Det er fremstillingsmæssigt forudsat, at ledigheden er én sammenhængende periode. Forløbet vil kunne forlænges, hvis den ledige opnår midlertidig beskæftigelse i ledighedsforløbet. Det kan forlænge perioden med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med op til ½ år. I forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse til ledige, der opbruger dagpengeretten, indføres ret og pligt til aktivering i forlængelsesperioden primært gennem brug af nyttejob og anden virksomhedsrettet indsats. Ret og pligt til at deltage i et nyttejob eller virksomhedsrettet indsats indtræder senest efter en måned på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, dvs. efter den toårige dagpengeperiode (og evt. perioder på den særlige uddannelsesordning) er opbrugt. Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

12 Kommunen kan herudover vælge at give den ledige yderligere tilbud i form af virksomhedsrettet indsats eller anden uddannelse og opkvalificering ud over ret- og pligttilbuddet. Vurderer kommunerne at læse-, skrive- og regnekurser vil forbedre beskæftigelsesmulighederne for den ledige, kan disse tilbud inkluderes i aktiveringskravet. Forventet udvikling i omfanget af dagpengeophør Den nye ordning vil betyde, at langt størstedelen af den gruppe som har udsigt til at opbruge dagpenge og/eller uddannelsesydelse i løbet af 2013 vil kunne overgå til den forlængede uddannelsesydelse. I forbindelse med Økonomisk Redegørelse maj 2013 udarbejdes nye skøn for antallet af personer, som opbruger dagpengeretten. Der er taget udgangspunkt i de foreløbige resultater for disse skøn. Der forventes på denne baggrund, at personer vil opbruge deres dagpengeret i 2013 med de hidtidige regler. Med regeringens nyy indfasning af dagpengereformen skønnes der at være personer, som i 2013 ikke vil blive omfattet af de nye regler. Fremadrettet forventes antallet af personer, der opbruger deres dagpengeret efter de hidtidige regler at aftage. Det sker i takt med styrkede konjunkturer og dermed lavere ledighed som forudsat i regeringens konvergensprogram. Herudover trækker en tilpasning af ledighedens sammensætning og indfasning af reformens incitamentsvirkninger også i retning af at reducere antallet af personer, der i fremtiden opbruger dagpengeretten. Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed forbundet med det langsigtede skøn, bl.a. fordi det omfatter et skøn over adfærden for fremtidige ledige, som endnu ikke har påbegyndt et ledighedsforløb under de regler, der er indført med dagpengereformen, jf. figur 3. Figur 3 Antal personer som opbruger retten til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse personer personer Nuværende ophør Ophør med ny model Anm.: Teknisk fremskrivning af dagpengeophør. Kilde: Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. 10 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

13 Fremtidens dagpenge Med den nye indfasning af dagpengereformen løses de nuværende udfordringer med, at et stort antal ledige aktuelt har svært ved at få arbejde og derfor risikerer at opbruge dagpengeretten i den nærmeste fremtid. Der indføres en mere balanceret og rimelig overgang til de nye regler. Samtidig står det imidlertid klart, at den nuværende beskæftigelsesindsats ikke fungerer tilfredsstillende. Regeringen har derfor bedt et ekspertudvalg med Carsten Koch som formand om at komme med forslag til at effektivisere den aktive beskæftigelsesindsats. Indsatsen koster hvert år netto 6 mia. kr. i offentlige udgifter. Arbejdet med udredningen af indsatsen for ledige er delt op i to dele og munder ud i to rapporter. Første del, der omfatter indsatsen for ledige, som er parate til at komme i job, ventes færdiggjort i efteråret Anden del omfatter indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate herunder personer på kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller revalidering. Den anden rapport skal efter planen være færdig i efteråret Regeringen beder nu ekspertudvalget om til årsskiftet 2013/14 i forlængelse af den første rapport og efter drøftelser med arbejdsmarkedets parter at komme med idéer til indholdet i arbejdet om fremtidssikring af dagpengesystemet. Det skal ske inden for rammerne af en række principper, jf. boks 3. Boks 3 Fremtidens dagpenge Den overordnede ramme for arbejdet med fremtidens dagpenge er, at dagpengesystemet i et stadigt mere internationalt arbejdsmarked skal understøtte: Tryghed for personer ramt af ufrivillig ledighed. Et fleksibelt arbejdsmarked med høj beskæftigelse og lav strukturel ledighed. At alle typer job skal kunne besættes. Imødekommelse af forskellige behov for forskellige grupper på arbejdsmarkedet. Lediges motivation til at søge arbejde samt til høj faglig og geografisk mobilitet. Omkostningseffektiv og ubureaukratisk indsats, organisering og administration, herunder bedre udnyttelse af digitale muligheder. Kommunernes økonomiske tilskyndelse til at varetage arbejdsmarkedsopgaven effektivt. Forslag til ændringer må ikke indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse eller svækkelse af de strukturelle offentlige finanser. Regeringen udarbejder på den baggrund et kommissorium for en bredt sammensat kommission med uafhængige eksperter. Kommissionen skal være færdig senest i foråret Kommissionen skal inddrage arbejdsmarkedets parter i sit arbejde. Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

14 Den nye og bedre indfasning af dagpengereformen er fuldt finansieret Strukturel budgetbalance i 2020 og holdbare offentlige finanser er kernen i regeringens overordnede finanspolitik. Det understøttes af budgetlovens bestemmelser om, at den økonomiske politik frem mod 2020 skal tilrettelægges således, at den strukturelle saldo årligt overholder budgetlovens nedre grænse på -½ pct. af BNP. Derfor er det en central prioritet for regeringen, at den nye og bedre indfasning af dagpengereformen er fuldt finansieret. De forøgede udgifter, der følger af at forlænge den midlertidige uddannelsesordning og indføre en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse, finansieres delvist inden for dagpengesystemet og delvist ved besparelser på andre offentlige udgifter. Finansieringen udformes med henblik på at sikre omtrent neutral virkning på den strukturelle offentlige saldo. Finansieringen inden for dagpengesystemet sker ved, at egenbetalingen til dagpengesystemet forøges i den periode, hvor der er ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse eller den forlængede uddannelsesydelse. I takt med at varigheden af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse reduceres, følger finansieringsbidraget med ned. Finansieringen kommer herudover fra målretning af danskuddannelse for voksne udlændinge. Tabel 2 Strukturel saldovirkning ved den nye lempeligere indfasning af dagpengereformen Mio. kr. (2013-pl) Nye tiltag Samlet direkte virkning efter skat og tilbageløb Heraf udgifter til forsørgelse Heraf aktiveringsudgifter Samlet strukturel virkning på de offentlige finanser efter skat og tilbageløb Finansiering Målretning af danskuddannelse for voksne udlændinge Egenfinansiering af dagpengesystemet (op til 80/60 kr. pr. måned før/efter skat) Anm.: Afvigelser i summerne skyldes afrunding. Der er tale om en begrænset stigning i a-kassebidraget på maksimal 60 kr. pr. måned efter skat i Fra 2015 falder stigningen til 10 kr. pr. måned. Fra 2016 er den midlertidige stigning helt udfaset, jf. tabel Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013

15 Tabel 3 Midlertidigt merbidrag pr. medlem pr. måned, kr. efter skat (uændret adfærd) Midlertidigt merbidrag pr. medlem pr. måned, kr. efter skat Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj

16

17 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen 2012/13 : 32 Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K Tlf. : ISBN Elektronisk publikation Design af omslag e-types & India Tryk Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Publikationen kan bestilles eller afhentes hos Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf. : TRYKSAG 457

18

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 214-1 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 124 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Analyse 19. september 2013

Analyse 19. september 2013 1. september 1 Dagpengereformen virker - status efter et halvt år Der har været meget fokus på de personer, der er faldet ud af dagpengesystemet som følge af forkortelsen af dagpengeperioden. Det er en

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med juli 2015 2. september 2015 1 Michel Klos jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Enhedslistens folketingssekretariat 20. maj 2013 NOTAT Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Dette notat beskriver hovedelementerne i Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Notatet er delt op

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status til og med maj 2015 11. juni 2015 1 Michel Klos Sammenfatning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 13

Fleksibelt arbejdsmarked 13 Fleksibelt arbejdsmarked Hvis danske virksomheder skal være konkurrencedygtige, skal de have adgang til kvalificeret arbejdskraft. Et fleksibelt dansk arbejdsmarked sikrer, at arbejdskraften let kan finde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status 2013 til 2015 16. marts 2016 1 Michel Klos Sammenfatning AK Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer, der

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 392 Offentligt T A L E Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål AT, AS og AU den. 11. maj 2016 29. april 2016 APOL/NFM J.nr.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013

Ca mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af 2013 7. juni Michel Klos Ca. 19.200 mistede deres dagpengeret i de første fem måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret. I Figur

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

Over har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af 2013

Over har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af 2013 20. august Michel Klos Over 25.000 har mistet deres dagpengeret i de første syv måneder af A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der mister deres dagpengeret.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 228 Folketinget 2012-13 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 228 Folketinget 2012-13 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 228 Folketinget 2012-13 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsesordning

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af

Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Faktaark: April 214 Økonomiske og beskæftigelsesmæssige konsekvenser af regeringens udspil til en beskæftigelsesreform Regeringens udspil til en reform af den aktive beskæftigelsesindsats indebærer en

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 21 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 21 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 21 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske Semester:

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen.

Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. DAGPENGEREFORM Ikrafttrædelse 1. januar 2015 og 1. juli 2015. 6 månedlige samtaler det første halve år, hvoraf to af dem er fællessamtaler med A-kassen. Herefter jobsamtaler hver 3. måned. Ved 16 måneds

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

UDKAST 30/8-13. Forslag til

UDKAST 30/8-13. Forslag til UDKAST 30/8-13 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, målretning

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/14 Indledende kommentarer Hermed følger den første resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Fastholdelse og Rekruttering

Fastholdelse og Rekruttering Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 70 Bilag 2 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G November 2013 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: BESKÆFTIGELSESGEVINST PÅ 4.000 VED REDUKTION AF DIMITTENDSATSEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Dimittender i Danmark har i international

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere