2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD"

Transkript

1 GRÆSNINGSAFTALE Bilag 2. Ejer: Navn: Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse: Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg Dyreholder (rettighedstager): Navn: Adresse: 1 AFTALENS PARTER Herved indgås græsningsaftale for arealet beskrevet i 3 mellem Naturstyrelsen Hovedstaden, Dyrehaven 6, 2930 Klampenborg som ejer og xxxxx dyreholder og rettighedstager. 2 AFTALEPERIODE OG OPSIGELSESFORHOLD Aftalen indgås for perioden fra den 1. maj 2015 til den 31. april 2020, begge dage inklusive, hvorefter den udløber uden opsigelse. Aftalen kan forlænges for yderligere 5 år, såfremt begge partere er enige om vilkårene. Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af rettighedstager med 1 måneds varsel til en 1. januar. Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af ejer med 3 måneders varsel til en 1. april. Aftalen kan ophæves i tilfælde af misligholdelse i overensstemmelse med AFTALENS GENSTAND Aftalen omfatter ret og pligt til afgræsning af ca. 545,5 ha. græsningseng, svarende til del af afdeling 421 m.fl., som vist med rød markering på de vedhæftede kortbilag. Fold er på 88,5 ha., fold 2-3 er på 283 ha. og fold 4 er på 174 ha. Ejer har ikke ansvar for arealangivelsens korrekthed. Rettighedstager må hverken helt eller delvist fremleje græsningsretten til 3. mand uanset om dette sker mod et vederlag eller ej. Dette omfatter også udbinding af 3. parts dyr på ejers arealer. Ejer forestår arealets drift. Udelukkende den del, der vedrører afgræsning af arealet, er med nærværende aftale uddelegeret til rettighedstager. Alle andre rettigheder og pligter tilkommer fortsat ejer. Nærmere afgrænsning fremgår af 4-6. Rettighedstager skal udover bestemmelserne i aftalen respektere de begrænsninger i benyttelsen af arealet, der følger af lovgivningen, herunder den generelle beskyttelses ordning efter naturbeskyttelsesloven, dyreværnsloven, vandløbsloven, okkerloven, landbrugsloven eller privatretlige og offentligretlige servitutter og lignende. Side 1/8

2 Ejer har mod et forholdsmæssigt fradrag i Vederlagetret til at udtage græsningsretten på mindre dele af arealet til friluftsmæssige formål (f.eks. stier, P-pladser og kogræsserforeninger), til naturgenopretnings- eller naturplejeformål eller til skovplantning m.v. Sådanne udtag skal meddeles rettighedstager med 1 måneds varsel til en 1. februar med ikrafttrædelse fra det kommende fulde landbrugsstøtteår. 4 DYREHOLD Afgræsning af arealerne sker med henblik på naturpleje. Aftalen indgås med den tilstand, hvori arealerne og hegn mm. er, og forefindes ved aftalens indgåelse. Rettighedstagers udbinding på arealerne må alene omfatte kreaturer. Anden udbinding er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra ejer. Der skal i minimum 4 måneder af vækstsæsonen (1.april til 1. okt.), afgræsses med minimum et voksent dyr pr. ha. eller minimum en ko med kalv pr. 2 ha. Rettighedstager har dog ret til, at hjemtage dyr, såfremt de har en tilvækst på mindre end 250 gr. pr. dag. Såfremt ejer i perioden vælger, at søge økologisk status på arealerne, må kvæg fra ikke økologiske besætninger kun være udbundet på arealet i 180 dage om året. En sådan ændring kan kun ske efter forhandling mellem ejer og rettighedstager. Udbinding og hjemtagning af dyr påhviler rettighedstager. Tilsynet med dyrene samt evt. behandling af syge eller plejekrævende dyr, påhviler rettighedstager. Ansvaret for dyrenes velfærd påhviler således rettighedstager, ligesom rettighedstager i disse henseender har det fulde ansvar for at relevante bestemmelser i lovgivningen, herunder Dyreværnsloven, er overholdt. Rettighedstager er berettiget til at tilskudsfodre udbundne dyr med halm, hø eller wrap i maksimalt 7 dage efter udsætning og op til 14 dage før hjemtagning. Restfoder, emballage mm. må ikke efterlades på arealet. Tilskud af vitaminer og mineraler må gives løbende. Ejer kan pålægge rettighedstager at reducere udbindingen, såfremt græsningstrykket af ejer vurderes at true naturværdier på arealet. Pålæg om hjemtag af dyr skal efterkommes inden for en frist på 8 dage fra pålæggets udstedelse. Ejer kan pålægge rettighedstager at øge græsningstrykket, såfremt det af ejer vurderes for svagt til at pleje arealet tilfredsstillende. Pålæg om, at øge græsningstrykket skal efterkommes inden for en rimelig frist fra pålæggets udstedelse. I vinterperioden (1. december 29. februar, samt måneder med vinterligende vejr) kan der kun, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivning, efter aftale med ejer være dyr på arealet. Rettighedstager har ikke krav på delvis erstatning, såfremt pålæg om hjemtagning fører til, at den herover fastsatte mindsteudbinding ikke kan opretholdes. Dyrene må kælve på arealet, såfremt rettighedstager forestår tilsynet og det i øvrigt kan finde sted i overensstemmelse med lovgivningen. Side 2/8

3 Der må på arealerne alene gå sygdomsfrie og sundt udseende dyr. Kun BVD- og IBR-frie dyr og fra besætninger med Salmonella Dublin niveau 1 må udsættes. Ejer kræver sundhedsattester indhentet og forelagt af rettighedstager ved udbinding. Uvane dyr, særligt opsøgende dyr eller særligt nervøse dyr må ikke udsættes på arealet. Ansvaret for skader forvoldt af sådanne dyr påhviler rettighedshaver. Tilsvarende gælder, såfremt skaden skyldes manglende eller utilstrækkeligt tilsyn med dyr eller anlæg fra rettighedshavers side, jf. endvidere 5. Dyr, som viser sig syge, uvane, særligt opsøgende eller særligt nervøse skal bortfjernes omgående. Rettighedstager har ikke krav på refusion af græsningsafgift som følge af hjemtagning af sådanne dyr. Parterne kan aftale, at syge dyr i stedet behandles på arealet, f.eks. hvis hensynet til dyrenes velfærd tilsiger dette. Det påhviler rettighedshaver at friholde ejer for eventuelle erstatningskrav, rejst af trediepart, som følge af skader, som rettighedshaver i medfør af nærværende aftale er ansvarlig for. Det er desuden et krav, at rettighedstager tegner en ansvarsforsikring der dækker personskader op til 10 mio. kr. 5 TEKNISK DRIFT Opsætning, fornyelse og vedligehold af hegn, strømgiver og vandingsanlæg påhviler ejer. Ejer klargør hegnene inden den årlige udbinding. Klargøringen omfatter en gennemgang og afprøvning af hegn, strømgiver og vandingsanlæg med samtidig reparation af konstaterede skader. Klargøringen finder hvert år sted i perioden 15. marts til og med 15. maj, med mindre parterne forud har aftalt andet. Alle hegn er klargjort inden den 1. maj Rettighedstager er i forbindelse med det daglige tilsyn af dyrene pligtig til at tilse strømgiver og vandingsanlæg samt hegn med alle led og stenter mv. Rettighedstager er pligtig til at alle konstaterede fornyelses- eller vedligeholdelsesbehov herpå meddeles til ejer snarest muligt, og inden for en rimelig frist, efter de er konstateret. Parterne har således begge ansvar for, at dyrene til stadighed holdes under tæt og strømførende hegn og at dyrene har adgang til vand. Det påhviler rettighedstager at indfange og genudbinde undvegne dyr med mindre flugten skyldes forsømmelighed af ejers forpligtigelser. Rettighedstager er til brug for hjemtagning af dyr berettiget til opsætning af fangfold på aftalearealet efter forudgående aftale med ejer. Rettighedstager kan efter forudgående aftale med ejer endvidere opsætte beholdere til mineraltilskud eller fodring i overensstemmelse med ovenstående 4. Opsatte installationer må ikke virke skæmmende på areal eller landskab eller særligt iøjnefaldende i øvrigt. Der må udover det herover nævnte ikke opsættes indretninger eller foretages arbejder på arealet uden forudgående tilladelse fra ejer. Motorkørsel på ejers areal skal altid ske med størst mulig hensyntagen til arealets gæster og i øvrigt minimeres mest muligt. Side 3/8

4 Ved kørsel på arealerne skal køretilladelse udstedt af ejer være placeret synligt i køretøjets forrude. Køretilladelsen må ikke kopieres, bortgives eller udlånes til trediepart og skal returneres til ejer ved aftalens ophør. Naturstyrelsens arealer dyrkes med stor hensyntagen til landskabelige, naturmæssige, miljømæssige, kulturhistoriske og friluftsmæssige forhold. Nærværende aftale er indrettet i overensstemmelse hermed. Såfremt rettighedstager måtte være i tvivl om afgræsningens indretning i forhold til disse hensyn, udover hvad der fremgår af aftaleteksten, skal dette forelægges ejer til afgørelse. Naturstyrelsen har planer om, at forbedre forholdene for vadefugle yderligere i kontraktperioden ved, at tilføre vand på engene i forårs- op sommermånederne. Såfremt disse tiltag betyder, at der er behov for et mindre græsningstryk, jævnfør 4, reduceres betalingen tilsvarende. Reduktion i arealet medfører en forholdsmæssig prisreduktion. Rettighedstager har ansvaret for, at eventuelle selvdøde dyr, fjernes fra arealet hurtigst muligt, og lovgivningen om dette efterleves. 6 ØVRIG ANVENDELSE OG DRIFT Alle rettigheder og pligter knyttet til arealet, udover den herover beskrevne græsningsret, tilhører fortsat ejer. Dette omfatter også enhver form for præmie- og støttemuligheder knyttet hertil. Naturstyrelsen agter at søge om, at hele arealet bliver omlagt til økologisk drift i perioden. Den øvrige anvendelse vil finde sted i overensstemmelse med Naturstyrelsens flersidige driftsformål, med de herunder nævnte begrænsninger. Ejers driftstiltag kan f.eks. omfatte vedligehold eller fornyelse af hegn, vedligehold eller etablering af stianlæg eller plejearbejder i form af rydning af kratvegetation eller afpudsning af aftalearealet. Tilladte aktiviteter udover ejers driftstiltag vil typisk være almindelige skovbesøg, men kan også omfatte organiserede aktiviteter i form af naturvejledning, offentlige naturture og kommercielle arrangementer. Kommercielle arrangementer tillades kun, såfremt de kan gennemføres uden væsentlig gene for rettighedstager eller i modsat fald mod erstatning herfor. Almindelige skovgæster har fri adgang til arealerne, dog må løse hunde ikke medtages. Ejer er uden ansvar for skader som følge af skovgæsters brug af arealet. Ejer oplyser, at arealanvendelsen udover ovennævnte er omfattet af følgende restriktioner: Kemiske bekæmpelsesmidler må ikke anvendes på arealet. Arealet må ikke gødskes. Der må således ikke udbringes handels- eller husdyrgødning på arealet, udover den gødning, som græssende husdyr efterlader på arealet. Arealet må ikke omlægges. Der må ikke kalkes, vandes, deponeres slam eller affald på arealet. Arealet må ikke drænes eller på anden måde afvandes. Side 4/8

5 Ejer forpligter sig udover ovennævnte til ikke at iværksætte eller tillade aktiviteter, som afstedkommer væsentlige gener for afgræsningen af arealet. Driftstiltag kan udføres i modstrid med dette hensyn, såfremt lovmæssige forhold, driftsmæssige nødvendigheder, bevarelse af arealets græsningsværdi eller væsentlige hensyn til natur, friluftsliv eller landskabelige værdier gør dette nødvendigt. Væsentlige og varige forringelser af græsningsværdien kan kun gennemføres mod modsvarende reduktion af Vederlaget og mindsteudbindingen. 7 GRÆSNINGSBETALING Vederlaget udgør... kr./dyr svarende til nettoprisindekset for januar 2015 og reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned i opkrævningsåret. Ejer udbetaler vederlaget i af to omgange hver år, pr. 1. juli og 1. oktober. Rettighedstager skal sende fakturaen som en EAN-opkrævning. Rettighedshaver skal levere en elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr , att.: Sven Norup, Græsning Kalvebod Fælled. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver. Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Såfremt Rettighedshaver skal fakturere Ordregiver et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, for at udbetaling til Rettighedshaver kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår. Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Ved forsinket betaling er Rettighedshaver berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 8 SKATTER OG AFGIFTER Ejendomsskatter, andre faste afgifter på arealet samt afgifter på el og vand betales af ejer. 9 ARBEJDSKLAUSUL Rettighedshaveren skal sikre, at ansatte, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Side 5/8

6 Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter. Ordregiver kan kræve, at Rettighedshaver efter skriftligt påkrav herom inden for 5 arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation så som løn- og timesedler, lønregnskab og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underleverandørers arbejdstagere. Modtager ordregiver ikke den forespurgte dokumentation inden fristens udløb, skal Rettighedshaver betale en bod på 5000 kr. Såfremt Rettighedshaver ikke kan dokumentere, at løn- og arbejdsforhold lever op til nærværende krav, skal de berørte arbejdstagere straks fjernes fra arbejdet, og Rettighedshaver skal da betale en bod på kr. pr. arbejdstager, for hvilke kravene ikke er opfyldt. Når Rettighedshaver kan dokumentere, at nærværende krav er opfyldt for den/ de pågældende arbejdstagere, kan den/ de pågældende arbejdstagere fortsætte arbejdet. 10 SKADER, MISLIGHOLDELSE OG ERSTATNINGSANSVAR Rettighedstageren er bekendt med, at staten er selvforsikrende. Rettighedstageren må selv sørge for at tegne forsikring for driftstab som følge af eventuel skade på løsøre, besætning mv. Ejer kan kræve, at rettighedstager meddeler alle nødvendige oplysninger til bedømmelse af, om rettighedstager overholder sine forpligtelser. Ejer er berettiget til at foretage eller lade foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf. Ejer kan med øjeblikkelig virkning ophæve aftaleforholdet, hvis rettighedstageren har fået et skriftligt påkrav om at bringe en misligholdelse ud af verdenen inden en fastsat frist, og denne frist ikke overholdes. Ejeren kan tidligst afgive et påkrav vedrørende en misligholdelse, når den er konstateret. Dette gælder også, hvis misligholdelsen først konstateres ved aftalens almindelige ophør. Hvis græsningsaftalen ophører i utide som følge af misligholdelse, er rettighedstageren eller dennes bo forpligtet til at godtgøre ejer ethvert tab, som opstår som følge af aftaleforholdets afbrydelse. Modsat er ejer pligtig at godtgøre rettighedshaver for eventuel vinding i forbindelse med aftalens ophævelse i utide. NST Hovedstaden kan kræve, at alle nødvendige oplysninger meddeles til bedømmelse af, om rettighedshaver overholder sine forpligtelser, ligesom ejer er berettiget til at foretage eller lade foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf. 11 OPHØR, TVISTER M.M. Ved aftaleforholdets ophør i overensstemmelse med 2 eller 10 er rettighedstager pligtig til for egen regning at fjerne alle materialer og installationer, som denne måtte have tilført arealet, med mindre andet forinden er aftalt med ejer. Såfremt dette ikke har fundet sted den dato, hvor aftaleforholdet ophører efter 2, eller senest 7 dage efter den dato, hvor aftaleforholdet ophæves med øjeblikkelig virkning efter 9, kan de nødvendige arbejder iværksættes ved ejers foranstaltning og for rettighedstagers regning. Side 6/8

7 Konkurs I tilfælde af forpagter går konkurs henvises til konkurslovens kapitel 7. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens 55, stk. 2, aftales dog til 14 dage. Dødsfald Behandles afdødes bo som et insolvent bo, finder reglerne i konkurslovens kapitel 7 anvendelse. Fristen for boets stillingtagen til, om det vil indtræde i kontrakten, jf. konkurslovens 55, stk. 2, aftales dog til 14 dage. Ved rettighedshavers bortgang og hvis forpagter efterlader sig ægtefælle eller samlever, er denne dog berettiget til at fortsætte aftalen i aftaleperioden på uændrede vilkår. Hvis afdødes ægtefælle eller samlever ønsker at indtræde i aftaleforholdet, skal dette meddeles rettighedshaver skriftligt senest 3måneder efter dødsfaldet. Hvis ægtefællen eller samleveren ikke ønsker at fortsætte forpagtningen, skal denne opsige aftalen med 1 måneders varsel til en december i det pågældende år. Tvister Aftalen er undergivet dansk ret. Såfremt der opstår en tvist mellem parterne i forbindelse med nærværende græsningsaftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Kan der ikke opnås en mindelig løsning, afgøres tvisten ved den danske ret. Oplysningspligt Rettighedshaver skal på anmodning fra ejer, med en passende kort frist levere alle nødvendige oplysninger og dokumentation for at rettighedshaver overholder sine forpligtelser i henhold til nærvende aftale, ligesom rettighedshaver er berettiget til at foretage eller lade foretage de fornødne undersøgelser til konstatering heraf. 12 GENFORHANDLING I tilfælde af, at ændringer i Danmarks og EU's regelsæt for landbruget får den effekt, at det økonomiske forhold mellem parterne forrykkes væsentligt, eller at dele af aftalens bestemmelser i øvrigt taber mening eller bliver særligt byrdefulde for den ene part, skal aftalens bestemmelse om afgiftens størrelse og beregning samt andre relevante dele af aftalen genforhandles, hvis en af parterne anmoder derom. Anmodning om genforhandling af aftalen skal fremsættes skriftligt med 1 måneds varsel til en 1. januar og får virkning for afgiftsbetalingen førstkommende 1. april. Såfremt der ikke kan opnås enighed, ophører aftalen til samme 1. januar. Side 7/8

8 ÆNDRINGSBESTEMMELSE Alle ændringer i nærværende forpagtningsaftaleskal aftales skriftligt mellem begge parter. UNDERSKRIFTER Som ejer: Klampenborg, den Skovfoged Sven Norup Som rettighedstager:..., den... Side 8/8

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere