Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service. Juli 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008"

Transkript

1 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale om Borgerskab og Service Juli 2008

2 Dato: Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud vedr. skabelon- og formularsystem iht. rammeaftale om Borgerskab og Service fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) 0 DOKUMENTHISTORIK PARTERNE OPGAVERNE SAMARBEJDSORGANISATION OG RAPPORTERING LEVERANDØRENS KOMPETENCER OG MEDARBEJDERE Sikring af kompetencer og navngivne medarbejdere Kundens anmodning om udskiftning af rådgivere TIDSMÆSSIGE RAMMER HONORERING UDLÆG BETALINGSBETINGELSER OPSIGELSE TAVSHEDSPLIGT LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE LEVERANDØRENS ERSTATNINGSPLIGT KUNDENS FORHOLD ANSVARSFORSIKRING RETTIGHEDER LEVERANDØRENS HABILITET TVISTER UNDERSKRIFTER Dokumenthistorik Dato Version Ændringer Initialer Udkast NKL

3 1 Parterne Under SKIs rammekontrakt om Borgerskab og Service er der indgået følgende leveranceaftale mellem Integrationsministeriet (herefter kunden) og... (herefter leverandøren). 2 Opgaverne De opgaver, der er aftalt mellem kunden og leverandøren og som leverandøren skal bistå kunden med, er nøje beskrevet i leverancebeskrivelsen. Kunden er berettiget til at kræve ændringer i opgaverne, så længe disse ændringer ligger inden for leverancens omfang som defineret i leverancebeskrivelsen og naturlige afgrænsning. Enhver ændring skal aftales skriftligt mellem parterne og udgøre en integreret del af leveranceaftalen. I nærværende projekt har en kvalifikationsfase til formål af raffinere kundens krav i samarbejde med leverandøren. Leverandøren skal, hvis omstændighederne kræver det eller det synes hensigtsmæssigt for kunden, stille forslag til ændring af den i leverancebeskrivelsen beskrevne opgave. En sådan forespørgsel skal fremsættes skriftligt til kunden, der inden for rimelig tid skal beslutte hvorvidt, kunden ønsker at fortsætte med de foreslåede ændringer. Accepteres ændringen af kunden skal den fremstå som en skriftlig aftale mellem parterne og udgøre en integreret del af leveranceaftalen i form af et tillæg til leverancebeskrivelsen. 3 Samarbejdsorganisation og rapportering Der skal etableres en samarbejdsorganisation som beskrevet i leverancebeskrivelsen. Leverandøren er forpligtet til løbende at rapportere til kunden i det i leverancebeskrivelsen fastsatte omfang. 4 Leverandørens kompetencer og medarbejdere 4.1 Sikring af kompetencer og navngivne medarbejdere Rådgivningsfirmaet skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere. Såfremt rådgivningsfirmaet undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder (f.eks. som følge af at en medarbejder frastræder sin stilling), må udskiftningen ikke påføre kunden omkostninger eller forsinkelser, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer og indsigt. Kunden skal således eksempelvis

4 ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i opgaverne svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Kunden skal hurtigst muligt forud for enhver udskiftning af medarbejdere skriftligt underrettes herom af rådgivningsfirmaet og mindst med 7 dages varsel. 4.2 Kundens anmodning om udskiftning af rådgivere Rådgivningsfirmaet skal efter kundens anmodning udskifte en medarbejder, såfremt kundens anmodning er rimeligt begrundet. Sker udskiftningen ikke med begrundelse i forhold, der kan tilskrives medarbejderen og/eller rådgivningsfirmaet, skal kunden afholde eventuelle omkostninger ved at bringe den nye medarbejder op til tilsvarende niveau af indsigt i projektet, som den udskiftede medarbejder besad. Kunden kan løbende stille krav om sikkerhedsgodkendelse af rådgivningsfirmaet, rådgivningsfirmaets eventuelle underleverandører samt relevante medarbejdere. Rådgivningsfirmaet og dettes eventuelle underleverandører er forpligtet til at sikre, at medarbejderne overholder kundens til enhver tid gældende sikkerhedskrav. 5 Tidsmæssige rammer De mellem kunden og leverandørens aftalte tidsplaner og tidsfrister for opgaven/ opgavernes udførelse fremgår af leverancebeskrivelsen. Opgaverne skal være gennemført senest på det i leverancebeskrivelsen angivne tidspunkt. Hvis der tillige er aftalt andre frister for leverandørens udførelse af opgaverne, er dette ligeledes angivet i leverancebeskrivelsen. 6 Honorering De som følge af miniudbuddet antagne priser, danner grundlaget for honoraret for den i leverancebeskrivelsen beskrevne opgave. Honoraret skal angives og udspecificeres i leverandørens tilbud. Honorarer for dele af opgaverne skal også angives i leverandørens tilbud. Alle priser i leverandørens tilbud skal være i danske kroner. I priserne er inkluderet alle ved kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at leverandøren stilles uændret. Bortset herfra reguleres priserne ikke. Med undtagelse af de i rammekontrakten omfattede tryk- og kopiydelser beregnes der ikke særskilt honorar for sekretærbistand, tekstbehandling, mangfoldiggørelse og andre kontorholdsudgifter, som leverandøren afholder.

5 7 Udlæg Udgifter forbundet med eventuelle rejser og ophold godtgøres af kunden, såfremt denne forud for rejsens og opholdets påbegyndelse skriftligt har godkendt sådanne rejser og ophold. Dokumenterede udgifter til disse rejser og ophold godtgøres leverandøren i overensstemmelse med de for staten til enhver tid gældende regler. Udlæg der ikke er omfattet af ovenstående afholdes af leverandøren medmindre andet er eksplicit aftalt forud for udgifterne er afholdt. 8 Betalingsbetingelser Leverandøren er berettiget til at fakturere i overensstemmelse med en godkendt betalingsplan i kontrakten. Honoraret forfalder til betaling løbende måned + 30 dage netto efter modtagelse hos kunden af fyldestgørende faktura. 9 Opsigelse Denne leveranceaftale er uopsigelig fra leverandørens side. Kunden er berettiget til skriftligt at opsige denne kontrakt med mindst 7 dages varsel. Ved opsigelse modtager leverandøren honorar beregnet efter medgået tidsforbrug frem til det tidspunkt, hvor opsigelsen får virkning, samt godkendte rejse- og opholdsudgifter. 10 Tavshedspligt Såvel kunden som leverandøren, herunder især medarbejderne, skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang. Kunden kan afgive nærmere instrukser herom. Tavshedspligten ophører ikke ved kontraktens udløb. Kunden kan løbende stille krav om sikkerhedsgodkendelse af konsulentfirmaet, konsulentfirmaets eventuelle underleverandører samt medarbejderne. 11 Leverandørens misligholdelse I tilfælde af leverandørens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler, herunder om forholdsmæssigt afslag. Leverandøren skal endvidere straks træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe mangler ved ydelser. Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser efter nærværende kontrakt på ganske samme måde som for sine egne forhold. Eventuel bod aftales i projektets kvalifikationsfase.

6 12 Leverandørens erstatningspligt Leverandøren er erstatningspligtigt overfor kunden efter dansk rets almindelige regler. Kunden kan dog ikke kræve erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede bods- og erstatningsansvar kan højst udgøre 3 gange maksimalprisen. En mindstebod aftales mellem kunde og leverandør efter kvalifikationsfasen. 13 Kundens forhold Leverandøren skal straks give skriftlig besked til kunden, såfremt kunden ikke medvirker som aftalt. Såfremt kunden herefter stadig ikke medvirker som aftalt, skal leverandøren have ret til en saglig begrundet udskydelse af sine tidsfrister samt renter af eventuelle udskudte betalinger. Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende kontrakt, er leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve nærværende kontrakt med virkning for fremtidige ydelser, såfremt leverandøren overfor kunden skriftligt har påtalt, at kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, og at manglende betaling inden 30 dage fra den skriftlige påtale vil medføre, at kontrakten ophæves, og såfremt kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Om kundens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. 14 Ansvarsforsikring Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker leverandørens ansvar efter punkt 13. Leverandøren skal på kundens anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. 15 Rettigheder Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til analyser, rapporter, dokumenter, programmel og lignende, som leverandøren frembringer specifikt til kunden som led i nærværende kontrakt, medmindre andet er aftalt mellem kunden og leverandøren. Leverandøren er berettiget til at anvende de udviklede metoder og værktøjer m.v. i forbindelse med sine opgaver for andre kunder.

7 16 Leverandørens habilitet Leverandøren garanterer, at firmaet ikke har påtaget sig eller vil påtage sig nogen opgave, som medfører, at der kan rejses rimelig tvivl om firmaets evne til fuldt ud at varetage kundens interesser. Leverandøren må i øvrigt ikke anvende medarbejdere, hvor der kan rejses rimelig tvivl om vedkommendes evne til fuldt ud at varetage kundens interesser. Tilsvarende krav gælder for leverandørens underleverandører og disses medarbejdere. 17 Tvister Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende leveranceaftale, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højeste plan i parternes organisationer. Kan parterne ikke finde en løsning, skal en eventuel tvist afgøres endeligt ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. Klageren kan i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer, mens indklagede i sit svarskrift kan komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. Stedet for voldgift er København, medmindre andet aftales mellem parterne. Det er endvidere aftalt, at sagen skal afgøres efter dansk ret, og at processproget for skrifter såvel som for den mundtlige forhandling - skal være dansk. 18 Underskrifter Dato: For kunden: Dato: For leverandøren:

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm

Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Hovedkontrakt Udførelse af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm Februar 2009 2 Hovedkontrakt Indhold Indhold 1 Indledende bestemmelser 6 1.1 Kontrakten 6 1.2 Definitioner 6 1.3 Fortolkningsprincipper

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere