NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S"

Transkript

1 NETBENYTTELSESAFTALE Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet tilhørende Frederikshavn Elnet A/S Dato for vedtagelse

2 Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf Fax Bilag: Kort - 2 -

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Definitioner 6 Gyldighed Kundens rettigheder og forpligtelser. 9 2 Kundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 9 3 Frederikshavn Elnet A/S s etablering og ændring af anlæg Forbrugsstedet 12 5 Kvalitet og drift Måling og aflæsning 14 7 Ansvar 16 8 Tariffer 17 9 Betalingsbetingelser Opsigelse, ejerskifte, fraflytning Ikrafttræden, ændringer m.v Klageadgang

4 Forord Netkunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til elnettet og de dertil hørende bilag. Bestemmelserne med tilhørende bilag er den væsentligste del af retsgrundlaget mellem netkunden og Frederikshavn Elnet A/S. Retsforholdet mellem netkunden og forsyningspligtselskabet er ikke reguleret af nærværende bestemmelser. For så vidt angår 2.2, 3. afsnit henvises til forsyningspligtselskabets leveringsbetingelser. Retsgrundlaget i øvrigt Kunden og netvirksomheden er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og anvisninger m.v. Heraf skal især fremhæves følgende: Lov om elforsyning indeholder bl.a. regler om netvirksomheders fastsættelse af prisen på den kollektive ydelse, og denne skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier. I loven er fastsat regler om nedsættelse af Energitilsynet. Tilsynet kan tage stilling til lovligheden og rimeligheden af netvirksomhedernes priser og betingelser for ydelser. Energitilsynets afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet, hvis afgørelse igen kan indbringes for domstolene. Energitilsynet er en instans, netkunden kan henvende sig til, hvis netkunden ikke er enig i netvirksomhedens bestemmelser og priser m.v. Ankenævnet på energiområdet er energibranchens forbrugerklagenævn, som behandler alle civilretlige tvister. Civilretten omfatter eksempelvis aftaleret, køberet og formueretlige grundsætninger om tilbagebetaling og erstatning m.v. Nævnet er den instans, netkunden kan henvende sig til, hvis netkunden ikke er enig med netvirksomheden vedr. konkrete hændelser. Ankenævnets afgørelser kan alene indbringes for domstolene. Energitilsynet og Energiankenævnet deler administration, således at kunden uanset en klages indhold skal klage til samme adresse. Stærkstrømsloven og den i henhold til denne lov udarbejdede Stærkstrømsbekendtgørelse indeholder bestemmelser for udførelse, drift, eftersyn og vedligeholdelse af elanlæg og - 4 -

5 elinstallationer. Lov om elinstallatører foreskriver, i hvilket omfang elinstallationer, udvidelser, ændringer og fejlretning skal udføres af autoriserede elinstallatører. Lov om køb indeholder bestemmelser, som også er gældende for køb og salg af netydelsen. Lov om produktansvar indeholder objektive ansvarsbestemmelser om fejl ved levering af elektricitet, herunder også levering af elektrisk materiel f.eks. en transformerstation. Bekendtgørelse om individuel måling m.v. indeholder bestemmelser om krav om individuel måling, herunder for hvilke bygninger kravet er gældende m.m. Bekendtgørelse om kontrol med elmålere indeholder bestemmelser for elmålere. I bekendtgørelsen præciseres kravene til målernes kvalitet og til den løbende kontrol af disse. Bekendtgørelsen omfatter både netselskabernes afregningsmålere hos de enkelte netkunder samt storkunder og de fordelingsmålere, som f.eks. boligselskaber måtte ønske at installere i forbindelse med eget fordelingssystem. Elmålere skal være typegodkendt, og de skal være verificeret af et akkrediteret laboratorium, inden de opsættes. Fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande indeholder bl.a. bestemmelser for placering og udførelse af måleudstyr og bestemmelser, der har til formål at sikre, at elkvaliteten ikke forringes. Regulativet indeholder hovedsageligt regler, som netkundens elinstallatør skal overholde, når han udfører arbejde på netkundens installationer. Disse skrevne regler suppleres af dansk rets almindelige regler, som på uskrevet grundlag regulerer en række spørgsmål af betydning for forholdet mellem netkunde og netvirksomhed. Det gælder eksempelvis modregning, forældelse, erstatning i og uden for kontrakt, uanmodet forretningsførelse m.v. og andre retsregler, overvejende af civilretligt indhold

6 FN A/S Definitioner: Frederikshavn Elnet A/S, benævnes FN A/S FN A/S er en netvirksomhed, der udfører bevillingspligtig forsyningsvirksomhed i henhold til elforsyningsloven. Netkunde: En netkunde er en person (evt. juridisk person), hvis installation direkte eller indirekte er tilsluttet et kollektivt elforsyningsnet, og som aftager eller leverer elektricitet via dette net. Forbrugssted: Installation, der direkte eller indirekte er tilsluttet det kollektive elnet. Installation, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikler med kun en kunde. Netvirksomhed: En virksomhed, der driver et kollektivt elforsyningsnet inden for et nærmere afgrænset geografisk område. Nettilslutning: Den fysiske tilslutning mellem en installation og FN A/S net. Tilslutningspunkt: Det punkt, hvor FN A/S s og netkundens net er forbundet med hinanden. Ved indirekte tilsluttede netkunder (lejligheder m.v.) er tilslutningspunktet det punkt, hvor netvirksomhedens net og det interne net (fælles installation for flere netkunder) er forbundet med hinanden. Stikledning: Forbindelsen mellem tilslutningspunktet og netkundens installation eller mellem tilslutningspunktet og det interne net fælles for flere installationer. Netadgang: Retten til at blive tilsluttet FN A/S s net og som aftager eller leverandør af elektricitet at gøre brug af dette net

7 Nettarif: Prisen for adgangen til og brug af elnettet. Det kollektive elforsyningsnet: Det samlede distributions- og transmissionsnet, som har til formål at stå til rådighed for enhver for levering af elektricitet og opsamling af elproduktion. Distributionsnet: Ved distributionsnettet forstås et net, som har til formål at sikre levering af elektricitet til en ubegrænset kreds af netkunder, og som forbinder en netkunde med transmissionsnettet. Transmissionsnet: Ved transmissionsnet forstås et net, som har til formål at sikre levering af elektricitet fra produktionssteder til distributionsnettet eller at forbinde elforsyningsnet. Transit Transport af elektricitet med henblik på at opfylde aftaler om elhandel, hvor ingen af aftaleparterne aftager eller producerer den pågældende elektricitet her i landet. Balanceansvarlig: (Balanceansvarlig elleverandør) En elleverandør, som har til opgave at afbalancere for- skellen mellem indkøbt og faktisk aftag af elektricitet. Elleverandør: En virksomhed, der sælger elektricitet til en netkunde. Systemansvarlig: En virksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsyningssikkerhed i og sikre en effektiv udnyttelse af sammenhængende elforsyningsnet. Prioriteret el: Elektricitet produceret på decentrale kraftvarmeværker, eller af elproduktionsanlæg, der anvender biogas, affald eller andre fornyelige brændsler, eller vedvarende energi

8 PSO-Tarif: PSO-Tariffen betales til dækning af de omkostninger som EnerginetDK er pålagt af det offentlige i henhold til Elloven. Forsyningspligtselskab Virksomhed med bevilling, der forsyner forbrugere, som ikke har pligtselskab eller ikke gør brug af muligheden for valg af egen leverandør, med elektricitet. Øvrig el: Øvrig energi er den del af elforbruget, der ikke aftages som ( Øvrig energi) prioriteret energi, og som kan købes på det frie marked efter markedsåbning eller hos Frederikshavn Forsyningspligt A/S. Markeds El: Er den leverede elektricitet enten fra forsyningspligtselskab eller anden leverandør. Samfakturering: Ved samfakturering forstås, at kunden kun modtager én regning, der kan omfatte elleverancer, netydelser og afgifter. Gyldighed Disse bestemmelser er gældende for kundens tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet tilhørende FN A/S CVR-nr FN A/S, er netvirksomheden, der ejer driver og vedligeholder 60 kv, 10 kv og 0,4 kv nettet i eget netbevilingsområde. FN A/S varetager el-distribution, måling af el. og leverer den prioriterede, miljøvenlige el, som alle kunder skal aftage en andel af. Desuden opkræver FN A/S betaling til den systemansvarlige virksomhed, EnerginetDK, og afgifter til staten. Som udgangspunkt har en kunde hos FN A/S samtidig en aftale med Frederikshavn Forsyningspligt A/S om køb af den del af el-forbruget, som kan handles frit på markedsvilkår

9 1 Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang. Start af leveringsforhold Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår (inkl. bilag) samt af nuværende og fremtidig lovgivning vedrørende elforsyning m.m. Tilslutning til FN A/S s net sker efter henvendelse til FN A/S jf. 1.2, 3.5. og 8.1. Den, der er ejer eller er bruger af (dvs. har rådighed over) en installation, der direkte eller indirekte er tilsluttet FN A/S s net, kan ved henvendelse til FN A/S få netadgang til FN A/S s net i overensstemmelse med nærværende bestemmelser. Nærværende bestemmelser gælder adgang til FN A/S s net, hvad enten kunden køber eller sælger elektricitet. FN A/S kan forlange dokumentation for adkomsten til den enkelte installation. 1.2 Nettilslutning Den fysiske tilslutning af kundens installation til FN A/S s net følger FN A/S s til enhver tid gældende bestemmelser for tilslutning. Kunden skal betale et investeringsbidrag, inden installationen tilsluttes nettet. Vedr. betaling af investeringsbidrag for nettilslutning henvises til 8.1. Netkunden har mulighed for med sin elleverandør at aftale, at elleverandøren rekvirerer og betaler netydelsen (samfakturering). 2 Kundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 2.1 Overtagelse Ved overtagelse af en installation med tilslutningen og adgang til FN A/S s net, skal FN A/S have besked senest 14 dage før overtagelsen. Nye kunder er omfattet af de gældende generelle vilkår, medmindre andet aftales skriftligt. 2.2 Oplysningspligt Kunden skal oplyse om, hvortil regninger og anden korrespondance ønskes sendt. Kunden er pligtig at oplyse FN A/S om enhver aftale om levering af elektricitet, som skal transporteres gennem FN A/S s net. Kundens oplysninger skal gives pr. leverandør og skal omfatte energimængde pr. tidsenhed og leveringsomfang samt aftaler om balanceansvar. Oplysningerne skal være FN A/S i hænde ifølge gældende regler - 9 -

10 Såfremt kunden undlader, at oplyse FN A/S om ovennævnte, anses under forudsætning af forsyningspligtselskabets accept kundens leverance for omfattet af forsyningspligtselskabets leveringsvilkår. 3 FN A/S s etablering og ændring af anlæg 3.1. FN A/S s net FN A/S etablerer og vedligeholder de anlæg, der er nødvendige for at kunden kan aftage og levere elektricitet gennem distributionsnettet. 3.2 Tilslutning af ny installation samt ændringer Tilslutning af ny installation samt ændring af eksisterende, sker i henhold til FN A/S s tilslutningsbestemmelser. Tilslutningsbestemmelserne fås ved henvendelse til FN A/S. Tilslutning og større ændringer af en installation skal forud anmeldes til FN A/S gennem en virksomhed med autorisation i henhold til El-installatørloven. 3.3 Stikledning Stikledningen er forbindelsen fra tilslutningspunktet til forbrugsstedet etableres efter retningslinier fastsat i FN A/S s tilslutningsbestemmelser og i stærkstrømslovens administrative bestemmelser. Stikledningen betales af kunden. Nye stikledninger udføres som kabel. Hvis stikledningen er udført som luftledning, er det kundens ansvar, at bygningen kan kan tåle ledningens fastgørelse. FN A/S er kun erstatningsansvarlige, hvis der fra FN A/S s side foreligger forsømmelse. Skade på kundens installationer som følge af fejl eller skade på stikledningen påhviler kunden. 3.4 Ændring af forsyningsniveau FN A/S er berettiget til at kræve, at en kunde overføres fra forsyning fra lavspændingsnet til forsyning direkte fra transformatorstation eller omvendt, såfremt belastningens størrelse og karakter taler herfor. 3.5 Kundens benyttelse af elnettet FN A/S stiller mod betaling kapacitet til rådighed for transport af elektricitet til og fra tilslutningspunktet inden for et aftalt leveringsomfang i ampere, kva o.lign. FN A/S kan under henvisning til et skriftligt begrundet afslag fra den systemansvarlige afvise netadgangen. 3.6 Begrænset overførsel i nettet

11 Hvis det er muligt kun at overføre elektricitet i begrænset omfang, bestemmer FN A/S på grundlag af objektive, saglige og rimelige kriterier, hvordan den tilgængelige netkapacitet skal disponeres. Kunden orienteres af FN A/S på så tidligt et tidspunkt som muligt om begrænsninger i nettets overførselsevne. 3.7 Anlæg på kundens ejendom Såfremt det er nødvendigt for, at FN A/S kan opfylde sin leveringsforpligtelse overfor den ejendom, hvortil der er rekvireret elforsyning, at der anbringes forsyningsanlæg f.eks. master, kabler, fordelingsskabe, transformatorstationer m.v. i eller på den pågældende ejendom, skal kunden i sådanne tilfælde stille et egnet areal eller rum til rådighed for FN A/S. I de tilfælde hvor ejerne stiller areal eller rum til rådighed for placering af elektriske anlæg, som tilhører netvirksomheden, bærer hver part netkunden (ejeren) og netvirksomheden risikoen for hændelige skader på egne anlæg/bygning, uanset om disse er forvoldt ved forhold i den anden parts anlæg/bygning. Hver part skal tegne forsikring med el-skadedækning på sine anlæg og bygninger. Netselskabet skal være medforsikret på netkundens bygnings- og løsøreforsikring. I modsat fald kan netkunden ikke rejse erstatningskrav som følge af skader opstået i forbindelse med drift og vedligeholdelse af anlæg til elforsyning. 3.8 Forsyning via anlæg på kundens ejendom FN A/S er berettiget til at forsyne andre kunder via FN A/S s anlæg, der er anbragt på den enkelte kundes ejendom i overensstemmelse med pkt Såfremt kunden (ejeren) i øvrigt er berettiget til erstatning for rådighedsindskrænkning og gener, forhandles og udbetales en sådan erstatning efter gældende praksis. Netkunden (ejeren) kan ikke modregne krav på erstatning for rådighedsindskrænkning og gener i krav på betaling for netvirksomhedens ydelser. 3.9 Flytning af anlæg på kundens ejendom FN A/S er, når tekniske forhold gør det påkrævet, berettiget til at flytte det sted, kundens (ejerens) stikledning tilsluttes FN A/S s net, samt efter nærmere aftale med ejeren af en ejendom berettiget til at flytte egne anlæg samt forbindelserne herfra på den pågældende ejendom. Hvis FN A/S s anlæg skal flyttes enten permanent eller midlertidigt på grund af forhold hos kunden, skal kunden betales FN A/S s udgifter til flytningen. Hvis en flytning af anlæg skyldes forhold hos FN A/S, betaler FN A/S de udgifter, som flytningen måtte påføre kunden jf. 3.8 andet afsnit

12 Indirekte omkostninger, herunder driftstab, erstattes ikke. 4 Forbrugsstedet. Kundens el-installationer og tilsluttede brugsgenstande 4.1 Adgang til el-installationer FN A/S skal mod behørig legitimation have adgang til el-installationerne på forbrugsstedet for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Hvis adgang ikke kan opnås indenfor FN A/S s normale arbejdstid skal kunden betale FN A/S s meromkostninger. Kan adgang kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger der er forbundet hermed. 4.2 Kundens el-installationer Kunden (ejeren) har jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen ansvaret for, at installationerne holdes i forsvarlig stand. Såfremt FN A/S bliver bekendt med, at installationen er behæftet med fejl, der medfører væsentlig fare for person eller gods, er FN A/S berettiget til i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen at afbryde forsyningen. Hvis adgang ikke kan opnås indenfor FN A/S s normale arbejdstid skal kunden betale FN A/S s meromkostninger. Kan adgang kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger der er forbundet hermed. Selv om eftersyn er foretaget af FN A/S, medfører dette ikke, at elinstallatørens eller ejerens/brugerens ansvar efter Stærkstrømsbekendtgørelsen for installationerne helt eller delvis overføres på FN A/S eller dennes driftsleder eller medarbejder. FN A/S er, med den begrænsning overfor erhvervsdrivende, som fremgår af 7.2, efter dansk rets almindelige regler, erstatningsansvarlig for fejl i forbindelse med eventuelle eftersyn. 4.3 Brugsgenstande Kunden er, jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen, ansvarlig for at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele holdes i forsvarlig stand Fællesregulativet Kundens installation og de dertil hørende brugsgenstande skal være i overensstemmelse med Fælles regulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. 4.5 Skader og forstyrrelser fra el-installationer og brugsgenstande Installationer og brugsgenstande må ikke ved deres anvendelse kunne forvolde skade eller overbelastning på FN A/S s forsyningsanlæg eller måleapparater, ligesom forstyrrelser, ikke må påføres andre kunder. En kunde, der har brugsgenstande, som alene eller sammen med andre kunders installationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på forsyningsnettet, er forpligtiget til at afhjælpe disse forstyrrelser eller at betale FN A/S s omkostninger ved afhjælpningen

13 FN A/S kan pålægge kunderne deres respektive del af de omkostninger, der opstår i forbindelse med at afhjælpe forstyrrelser på forsyningsanlægget. Forudsætningen, for at bestemmelsen kan anvendes er at FN A/S har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til nettets kapacitet og elektricitetens kvalitet. 4.6 Fasekompensering I relation til eludstyr, der ikke er fasekompenseret er FN A/S berettiget til at stille krav om fasekompensering. FN A/S fastsætter kompenseringsgraden. Almindelige elforbrugende husholdningsapparater er fasekompenseret. Decentrale elleverandører er forpligtet til at levere fasekompensering eller mod betaling at lade FN A/S sikre fasekompensering. 4.7 Datatransmission Datatransmission og anden signaltransmission over FN A/S s net er ikke tilladt med mindre andet aftales skriftligt. 4.8 Afbrydelse på grundlag af forstyrrelser FN A/S er berettiget til at afbryde nettilslutningen, såfremt kunden ikke afhjælper de under 4.5 nævnte forstyrrelser. Forsyningen kan endvidere afbrydes, såfremt kunden ikke overholder FN A/S s krav til fasekompensering indenfor en af FN A/S fastsat tidsfrist. 5 Kvalitet og drift 5.1 Kvalitet Spændingen i FN A/S s net varierer. Det anses for tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul ligger indenfor intervallet -10% og +6% af den nominelle spænding på 230 Volt, dvs. mellem 207 Volt og 244 Volt - svarende til ENEL FN Net A/S vil søge at opretholde en regelmæssig forsyning af god kvalitet. I tilfælde af havari på el-nettet vil FN A/S søge at genoprette forsyningen så hurtigt som muligt. FN A/S er alene ansvarlig for forsyningen med elektricitet, såfremt det er forhold hos denne, der forårsager den mangelfulde eller manglende forsyning. 5.2 Arbejde på forsyningsnettet FN A/S vil forud for arbejde på forsyningsnettet bestræbe sig på at oplyse berørte kunder om planlagte afbrydelser af forsyningen. Hvor netvirksomheden har et nærmere kendskab til, at en strømafbrydelse kan betyde en væsentlig risiko for tab, og hvor det er praktisk muligt, skal netvirksomheden

14 meddele de netkunder, det er muligt at komme i kontakt med, at elektriciteten bliver afbrudt i et bestemt tidsrum jf Træbeskæring Ejendomens ejer eller bruger er i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen forpligtet til at beskære træer og anden bevoksning, således at der holdes en passende afstand til luftledninger. Såfremt ejendommens ejer eller bruger ikke sørger for nødvendig beskæring, er FN A/S berettiget til at foretage beskæringen. FN A/S kan for denne ydelse kræve betaling i henhold til gældende tariffer herom. Der kan eventuelt henvises til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside angående retningslinier for træbeskæring. 6 Måling og aflæsning 6.1 Opsætning m.m. FN A/S opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer måleudstyr til måling og eventuel fjernaflæsning af leveret elektricitet. Målerramme og målerskab er kundens ejendom og ansvar. Byggeloven stiller krav om individuel måling, herunder for hvilke bygninger kravet er gældende. 6.2 Placering m.v. FN A/S fastsætter retningslinier for el-målernes placering. Ved bygningsændringer skal adgangsforholdene til målerne samt deres placering fortsat overholde FN A/S s retningslinier. Der henvises til FN s Tilslutningsbestemmelser 6.3 Flytning af målere Såfremt en måler ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering, således at kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er FN A/S berettiget til at kræve måleren flyttet for kundens (ejerens) regning. 6.4 Beskadigelse af målere Bliver en måler beskadiget, er kunden erstatningsansvarlig, medmindre kunden sandsynliggør, at der ikke er udvist forsømmelse fra kundens side, kundens husstand eller andre, som kunden har givet adgang til ejendommen. 6.5 Brandforsikring Måleren betragtes som en del af ejendommen, hvorfor kunden er forpligtiget til at lade måleren være omfattet af ejendommens brandforsikring. 6.6 Underretning om målerfejl og beskadigelse

15 Såfremt kunden har formodning om, at el-måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, er kunden forpligtiget til at meddele dette til FN A/S. 6.7 Plomber Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af FN A/S s personale eller af dertil bemyndigede personer. Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud især ved tilflytning eller anden overtagelse af et eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles FN A/S. 6.8 Målenøjagtighed og undersøgelser Målerinstallationen anses for at registrere forbruget korrekt, når fejlvisningen ikke er større end ± 4 %. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af udvalgte målepunkter. Kunden kan kræve, at FN A/S undersøger målerinstallationen. Såfremt undersøgelsen viser, at fejlvisningen er indenfor tolerancen, afholder kunden omkostningerne ved undersøgelsen. 6.9 Aflæsning, kontrol og reparation Mod behørig legitimation skal FN A/S have adgang til aflæse, kontrollere og eventuelt reparere eller udskifte målerne jf Måleresultaterne FN A/S stiller sine måleresultater og kontroller til rådighed for kunden og kundens elleverandør samt eventuelle andre, som FN A/S får pålæg om i lovgivningen, fra domstole eller myndigheder. Måleresultater udleveres derudover ikke uden kundens tilladelse Fjernaflæsning Såfremt FN A/S ønsker at etablere fjernaflæsning af forbrugsmåleren, skal kunden give mulighed for dataoverførsel gennem kundens installationer, hvis det er uden gener og udgifter for kunden. Ved anvendelse af kundens telenet til fjernaflæsning erlægger FN A/S ingen betaling herfor Selvaflæsning, rekvireret aflæsning og kontrolaflæsning Kunden skal selv aflæse el-måleren og indberette målerstanden, når FN A/S beder om det, samt ved skift af el-leverandør, og når rådigheden over installationen begynder og slutter. Hvis kunden undlader at indberette målerstanden til FN A/S, også efter at være blevet rykket, kan FN A/S aflæse målerstanden og opkræve betaling for aflæsningen. Kunden kan rekvirere FN A/S til at aflæse el-måleren mod betaling Beregnet forbrug Foreligger der ikke en aflæsning, har FN A/S ret til at beregne el-forbruget

16 Dette oplyses på regningen Hvis kunden efterfølgende ønsker regningen reguleret, kan FN A/S opkræve gebyr Kontrolaflæsning FN A/S er til enhver tid berettiget til at foretage kontrolaflæsninger Forbrug i tilfælde af målefejl Konstateres det, at målerens visning er ukorrekt, fastsætter FN A/S forbruget i den periode, hvor den har vist forkert efter FN A/S s vurdering. Vurderingen baseres i tidligere årsforbrug samt på informationer om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden indhentet hos kunden Regulering ved målerfejl og afregningsfejl FN A/S godskriver kunden for meget vedlagte beløb eller kan kræve efterbetaling af for lidt erlagte beløb, som følge af fejlagtig afregning, der er begrundet i målerfejl, aflæsning, forbrugsberegning o.lign. Som afregningsfejl regnes også fejl i beregnet forbrug som følge af, at selvaflæsningskort ikke er tilsendt FN A/S. Reguleringen af afregningen kan ske for den periode, fejl kan påvises for. Dog maksimale op til 5 år forud for den dag FN A/S er blevet bekendt med fejlen. Såfremt fejlen kan tilskrives FN A/S, og kunden var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan FN A/S alene kræve efterbetaling for seneste hele afregningsperiode forud for fejlens konstatering, og fremad. Ved en afregningsperiode forstås et År. 7 Ansvar 7.1 Ansvar generelt FN A/S er ansvarlig for afbrydelser, mangelfuld spændingskvalitet o.lign efter de almindelige erstatningsretlige regler Ved strømafbrydelse og andre tilfælde af ikke-kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er FN A/S ikke ansvarlig overfor driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra FN A/S s side. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne driftstabsforsikring. I de tilfælde, hvor anlægget forvolder skade på person eller gods, gælder Stærkstrømlovens 17. Reglerne om ansvarsbegrænsning samt force majeure gælder tillige, hvor FN A/S s net alene fungerer som transit mellem el-leverandør / netvirksomhed samt en anden netvirksomhed. 7.2 Produktansvar (forbrugerkøb) FN A/S er ansvarlig for den skade, som skyldes mangler ved nettet eller ved den leverede elektricitet, som følge af defekt ved nettet

17 FN A/S er ikke ansvarlig, såfremt denne kan dokumentere, at skaden ikke skyldes en uforsvarlig adfærd fra FN A/S s side. Der henvises tillige til lovens regler. I tilfælde af tingskade herunder skade på fast ejendom er FN A/S s ansvar begrænset til 5 mio. kr. 8 Tariffer 7.3 Force majeure FN A/S er under alle omstændigheder ansvarsfri, hvis der indtræder force majeure eller force majeure-lignende situationer. Ved force-majeure-lignende situationer forstås skade eller tab, der indtræder som en direkte følge af jordskælv, cykloner, orkaner, skypumper eller andre naturkatastrofer, krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, terrorisme, borgerlige uroligheder eller foranstaltninger til værn herimod. Endvidere omfattes sprængningsarbejder på skadestedet, ledningsbrud på grund af en kombination af isbelægninger og vind, saltbelægning, overspænding som følge af lyn, nedstyrtende genstande, selvkørende maskiner, EDB-manipulation samt skade/tab, der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner (fission, fusion og radioaktiv stråling), hvad enten skaden indtræder i krigs- eller fredstid 8.1 Netbenyttelse Priser for tilslutning til nettet og for distribution af el inkl. FN A/S s betaling til den systemansvarlige virksomhed samt gebyrer fremgår af FN A/S s prisblade, som udleveres ved henvendelse til FN A/S, eller på Priserne er anmeldt til Energitilsynet. 8.2 Prioriteret el Enhver kunde er forpligtiget til at aftage en nærmere fastsat del af sit el-forbrug som prioriteret el-produktion. FN A/S administrerer denne forpligtigelse. 8.3 A conto betaling og regulering heraf FN A/S har ret til at opkræve acontobeløb til dækning af betaling af den forventede ellevering. Ved en afregningsperiode på et år opkræves acontobeløb på andele af den forventede årsbetaling. Acontobeløbet kan ændres af FN A/S, hvis der sker ændringer i el-prisen eller i den forventede levering af elektricitet. Ændring af acontobeløb kan også ske på kundens anmodning, hvis FN A/S finder ændringen i el-forbruget sandsynlig. 8.4 Ændring af tariffer Tarifændringer iværksættes med rimeligt varsel ved påtryk på regningerne, eller på anden måde

18 9 Betalingsbetingelser 9.1 Betalingsfrist Regninger fra FN A/S er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske. 9.2 Overskridelse af betalingsfrist. Restanceprocedure Overskrider kunden betalingsfristen, er FN A/S berettiget til at opkærve gebyr. FN A/S inddriver skyldige beløb efter Vejledning om restanceinddrivelse. Vejledningen kan fås ved henvendelse til FN A/S. 9.3 Afbrydelse på grundlag af restance. Ansvar Eventuelle følger af, at FN A/S i overensstemmelse med den 9.2 nævnte Vejledning om restanceinddrivelse har afbrudt nettet til kunden, er FN A/S uvedkommende. FN A/S skal forinden afbrydelse give meddelelse herom. 9.4 Sikkerhedsstillelse, depositum FN A/S er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidig betaling, når FN A/S i den konkrete situation vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav bliver uerholdelige. Krav om depositum stilles skriftligt med oplysning om sidste rettidige betalingsdato. Et kontant depositum forrentes til kundens fordel. Undlader kunden efter påkrav at stille depositum, er FN A/S berettiget til at afbryde forsyningen, efter at kunden skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen. Eventuelle følger af en afbrydelse af el-leveringen foretaget efter nævnte fremgangsmåde er FN A/S uvedkommende. 9.5 Genoptagelse af forsyningen. Ansvar Genoptagelse af forsyningen via FN A/S s net efter en afbrydelse som følge af manglende betaling, vil først finde sted, når restancen med påløbne omkostninger er betalt, eller der er stillet sikkerhed for fremtidige betalinger. 9.6 Betalingsstandsning, konkurs m.v. I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, dødsbobehandling m.v. sker inddrivelse af skyldige beløb samt fortsat nettilslutning udover datoen for betalingsstandsningen, konkursen, dødsfaldet m.v. efter vejledende retningslinier. Disse retningslinier udleveres ved henvendelse til FN A/S. 10 Opsigelse, ejerskifte og fraflytning 10.1 Opsigelse Kunden har ret til at opsige netadgangen / netbenyttelsesaftalen med 3 dages varsel

19 10.2 Hæftelse. Fraflytning Kunden hæfter for betaling for netbenyttelsen efter gældende tarif indtil den dato, til hvilken netbenyttelsesaftalen er opsagt. Det er en betingelse for aftaleforholdets ophør, at kunden har givet FN A/S adgang til at aflæse målerstanden mod betaling og eventuel afbryde forsyningen eller at der foreligger en selvaflæsning, som FN A/S har accepteret eller at en ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet og har oplyst målerstanden til FN A/S Ophør af aftaleforholdet bekræftes ved fremsendelse af en slutafregning Overdragelse Når FN A/S modtager en opsigelse efter 10.2, uden at en ny kunde samtidig ønsker at overtage netbenyttelsesaftalen, har FN A/S ret til efter datoen for opsigelsens ikrafttræden at afbryde muligheden for ellevering og nedtage måleudstyret samt, når der er rimelig grund til det, at nedtage sine forsyningsanlæg. Ved en genoptagelse af netbenyttelsen har FN A/S ret til at kræve sine omkostninger hertil dækket. Beløbet kan dog ikke overstige prisen for tilslutning af en ny installation til FN A/S s net. 11 Ikrafttræden og ændring m.v Ikrafttræden Nærværende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af kollektive elnet er vedtaget af Frederikshavn Elnet s bestyrelse, med gyldighed fra den Samtidig ophævede Frederikshavn Elnet A/S med virkning fra den de hidtidige gældende bestemmelser Tvivl/spørgsmål Spørgsmål vedrørende disse bestemmelser med tilhørende bilag kan rettes til FN A/S Ændringer FN A/S net er berettiget til at ændre leveringsbestemmelserne. Oplysning om ændringer meddeles netkunderne enten i særlig publikation eller ved påtryk på elregningen eller på anden må Kundens klager Klageadgang

20 Klager over leveringsbestemmelserne kan kunden indsende til Energitilsynet, mail Klager om levering af og betaling for elektriciteten kan kunden indsende til Ankenævnet på energiområdet, mail Telefon: hhv Adresse (begge): Nyropsgade 30, 1780 København V

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER Indholdsfortegnelse: Forord 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser 2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 3 Vestforsyning Net A/S

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER... 8 2. NETKUNDENS

Læs mere

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk Leveringsbestemmelser (Netbenyttelsesaftalen) 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord.... 4 2. Definitioner... 6 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 8 3.1. Netadgang... 8 3.2. Nettilslutning... 8

Læs mere

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser SEF Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Er under godkendelse hos Energitilsynet Juni 2013 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD... 1 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Godkendt i Nordvestjysk Elforsyning Ambas bestyrelse til ikrafttrædelse d. 21. maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1.

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse,

Læs mere

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Hirtshals El-Netselskab A/S Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Retsgrundlag i øvrigt... 3 Definitioner...

Læs mere

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 (Netbenyttelsesaftalen) 2014 Indhold 1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 4. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftalen Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet ved Netvirksomheden HEF Net A/S #195233 HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser Leveringsbestemmelser 1. udgave marts 2013 Net A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Indholdsfortegnelse: Forord...3 Definitioner...5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...6 2.

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1. marts 2013 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 SLAGELSE KORSØR Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Forord: Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til elnettet og de

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S

Struer Forsyning Elnet A/S Struer Forsyning Elnet A/S Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S LEVERINGSBESTEMMELSER NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen)

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse... 7 3. Forsyning

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Vedtaget af bestyrelsen i Energi Fyn Nyborg Net A/S den 1. juni 2011 til ikrafttræden 6. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Godkendt i Nordvestjysk Elforsyning Ambas bestyrelse til ikrafttrædelse d. 21. maj 2007 Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 3 1. Netkundens rettigheder

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. Gældende pr. 1. september evt. ændringer fremgår af

Netbenyttelsesaftale. Gældende pr. 1. september evt. ændringer fremgår af Netbenyttelsesaftale Gældende pr. 1. september 2009 - evt. ændringer fremgår af www.energimidt.dk 2 Netbenyttelsesaftale Indholdsfortegnelse 4 Forord 7 Definition 9 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser

Læs mere

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet Dok. ansvarlig: HBJ Sekretær: LGU Sagsnr: s2012-362 Doknr: d2013-4494-1.0 08-04-2013 Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER,

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser El

Almindelige Leveringsbestemmelser El Almindelige Leveringsbestemmelser El 1. Kundens rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser 1.1 Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår samt af nuværende og fremtidig

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001

NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001 NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001 [TL-VLS-2000-10-17-00323-04-TL-MJJ-2005-08-26.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 1/2 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 3 2 Netkundens overtagelse,

Læs mere

Maj 2014 Sagsnr. s Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen)

Maj 2014 Sagsnr. s Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen) Maj 2014 Sagsnr. s2013-174 Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen) Vedtaget af bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a. den 29. maj 2015 Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Galten Elværk Net A/S

Galten Elværk Net A/S Tilslutningsbestemmelser Galten Elværk Net A/S 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelle bestemmelser.... 1 2. Definitioner... 1 3. Forsyningsanlæg... 3 4. Tilslutning, ændring og udvidelse...

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser din daglige energi Leveringsbestemmelser Bestemmelser for Sydfyns Intranet A/S om tilslutning og adgang til benyttelse af selskabets bredbåndsnet for private kunder. Indholdsfortegnelse FORORD... 1 1.

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279. Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. marts 2012 21. marts 2012. Nr. 279. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, med

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE

FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Dansk Energi 11. december 2003 02/36, dok. 5 FORSYNINGSPLIGTVIRKSOMHEDERNE Opmærksomheden henledes på, at forsyningsvirksomhederne ikke har adgang til at afbryde for nettilslutningen. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

leveringsbetingelser Almindelige

leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. oktober 2014: Indholdsfortegnelse 1. Aftaleforholdet 3 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Juni

Juni Juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra DONG Energy s virksomhed med forsyningspligt Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Forholdet mellem kunden og netselskaberne.

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S

RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S -05-2011 Sagsnr. 02/36 17 RESTANCEPROCEDURE FOR Ravdex A/S [JGU-MJJ-2011-05-26-00137-04-SA-MJJ-2011-12-15.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 02 1. Forfaldsdato... 02 1.1... 02 1.2... 02 2. Første rykkerskrivelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere