Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)"

Transkript

1 Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S (CVR nr ) SEAS-NVE Net A/S varetager eldistribution, måling af elektricitet, betaling til den systemansvarlige virksomhed og betaling af afgifter til staten. Netkunden (herefter kaldet kunden) hos SEAS-NVE Net A/S (herefter kaldet selskabet) ejer eller har rådighed over en elinstallation tilsluttet selskabets net har indgået aftale med selskabet om tilslutning af en elinstallation til selskabets net aftager elektricitet gennem selskabets net. Kundens rettigheder og forpligtelser fremgår af nærværende leveringsbetingelser samt af nuværende og fremtidig lovgivning vedrørende elforsyning m.m., herunder Elforsyningsloven, Stærkstrømsloven, Købeloven, Produktansvarsloven og Forsikringsaftaleloven. Bestemmelser om elforsyningsanlæg og elinstallationer findes i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elinstallatørloven samt i Fællesregulativet ("Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande"). 1.2 Start af leveringsforhold Tilslutning til selskabets net sker efter henvendelse til selskabet. Den der er ejer eller bruger af (dvs. har rådighed over) en elinstallation, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets net, kan ved henvendelse til selskabet få adgang til transport af elektricitet gennem selskabets net i overensstemmelse med disse leveringsbetingelser. Leveringsbetingelserne gælder, hvad enten kunden køber eller sælger elektricitet. Selskabet kan forlange dokumentation for rådigheden over den enkelte elinstallation. Ved tilflytning til en tilsluttet installation får kunden netadgang ved henvendelse gennem sin elleverandør. Nærværende bestemmelser gælder adgang til nettet, hvad enten netkunden køber eller sælger elektricitet. 1.3 Nettilslutning Den fysiske tilslutning af kundens elinstallation til selskabets net følger selskabets til enhver tid gældende bestemmelser. Kunden skal betale et tilslutningsbidrag, inden elinstallationen tilsluttes nettet, jf Kundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 2.1 Overtagelse Ved overtagelse af en installation med tilslutning og adgang til elnettet rettes henvendelse til en elleverandør. Nye kunder er, med mindre andet aftales skriftligt, omfattet af de gældende generelle vilkår. Netkunden har mulighed for med sin elleverandør at aftale, at elleverandøren rekvirerer og betaler netydelsen (samfakturering). Side 1 af 10

2 2.2 Oplysningspligt Kunden skal oplyse om, hvortil regninger og anden korrespondance ønskes sendt. Kunden skal endvidere oplyse selskabet om, hvem der til enhver tid er kundens elleverandør. Oplysningen skal dokumenteres over for selskabet af elleverandøren, der også skal oplyse, hvem leverandøren har som balanceansvarlig. Hvis kunden har delt elleverancen på flere elleverandører, skal kunden oplyse, hvilke elinstallationer den enkelte elleverandør forsyner, idet der kun kan være én elleverandør pr. elinstallation. Hvis kunden ønsker ny elleverandør, skal skiftet ske til den 1. i en måned og aftales med mindst én måneds varsel. Kundens leverance af elektricitet forudsættes at ske fra et forsyningspligtselskab, hvis kunden ikke har oplyst selskabet om andet. Hvis kundens aftale med en anden elleverandør ophører, og kunden ikke indgår aftale med en ny elleverandør, skal et forsyningspligtselskab overtage leveringen på de vilkår, som gælder for forsyningspligtleverancer. 3. Netselskabets etablering og ændring af anlæg 3.1 Selskabets net Selskabet etablerer og vedligeholder de kollektive forsyningsanlæg, der er nødvendige for at kunden kan aftage og levere elektricitet gennem nettet frem til tilslutningspunktet. Tilslutningsbidrag for etablering af en ny elforsyning og for udvidelse af en eksisterende forsyning fremgår af selskabets hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til selskabet. Prisændringer iværksættes med forudgående varsel ved annoncering efter selskabet valg. Det kan ske på selskabets hjemmeside, i dagspressen eller på anden måde. Priserne er forinden anmeldt til Energitilsynet. 3.2 Brug af nettet Selskabet stiller mod betaling nettet til rådighed for transport af elektricitet til og fra tilslutningspunktet inden for et aftalt leveringsomfang i ampere. Ekstraordinære situationer med mangel på transportkapacitet håndteres af selskabet i henhold til Elforsyningsloven. 3.3 Tilslutning af ny elinstallation samt ændringer Når en ny elinstallation skal tilsluttes, eller en eksisterende elinstallation skal ændres, sker det efter retningslinjer fastsat i Fællesregulativet og af selskabet. Tilslutningspunktet er normalt ved stiksikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation. Stiksikringerne er en del af selskabet net. Afstanden i offentligt areal fra tilslutningspunktet til nærmeste punkt på kundens matrikel bliver normalt højst 30 meter. Tilslutning og større ændringer af en elinstallation skal forud anmeldes til selskabet gennem en virksomhed med autorisation i henhold til Elinstallatørloven. 3.4 Stikledning Stikledningen er forbindelsen fra tilslutningspunktet til første afgreningssted i kundens installation, normalt måleren. Stikledningen betales og vedligeholdes af kunden og etableres efter retningslinjer fastsat af selskabet og i Fællesregulativet. Stikledningen udføres som kabel, med mindre der i særlige tilfælde træffes anden aftale med selskabet. Hvis stikledningen er udført som luftledning, er det kundens ansvar og risiko, at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. Selskabet er kun erstatningsansvarligt, hvis der foreligger forsømmelse fra selskabet side. Side 2 af 10

3 Forøgelse af stikledningens belastningsevne eller ændring af en stikledning på kundens initiativ betales af kunden. Skade på kundens elinstallationer som følge af fejl eller skade på stikledningen påhviler kunden. Hvor selskabet har accepteret, at kunden har overdraget ejerskabet af stikledningen til selskabet, reparerer selskabet vederlagsfrit fejl på stikledningen, med mindre kunden har forårsaget skaden. 3.5 Anlæg på kundens ejendom Af hensyn til elleveringen til kunden kan det være nødvendigt, at selskabet placerer f.eks. master, kabler, fordelingsskabe, transformerstationer m.v. i eller på kundens ejendom. I sådanne tilfælde skal kunden vederlagsfrit stille et egnet areal til rådighed for selskabet. 3.6 Forsyning via anlæg på kundens ejendom Selskabet har ret til at forsyne andre kunder fra de kollektive forsyningsanlæg, der er anbragt på en kundes ejendom i overensstemmelse med Flytning af anlæg Når tekniske forhold kræver det, har selskabet ret til at flytte tilslutningspunktet. Selskabet kan endvidere efter nærmere aftale med ejeren flytte sine ledninger og andre anlæg på ejendommen. Hvis selskabets anlæg skal flyttes, enten permanent eller midlertidigt på grund af forhold hos kunden, skal kunden betale selskabet udgifter til flytningen. Hvis en flytning skyldes forhold hos selskabet, betaler selskabet de udgifter, som flytningen måtte påføre kunden. Indirekte omkostninger, herunder driftstab, erstattes ikke. 4. Forbrugsstedet 4.1 Adgang til elinstallationer Selskabet skal mod legitimation have adgang til elinstallationerne på forbrugsstedet for nødvendige eftersyn, afprøvning samt afbrydelse. Hvis adgang ikke kan opnås inden for selskabets normale arbejdstid, skal kunden betale selskabet meromkostninger. Kan adgang kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed. 4.2 Kundens elinstallationer og brugsgenstande Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen har kunden ansvaret for, at elinstallationerne holdes i forsvarlig stand. Selv om selskabet har foretaget eftersyn på en elinstallation, kan hverken ejerens, brugerens eller en autoriseret elinstallatørs ansvar vedrørende elinstallationen overføres på selskabet. I forbindelse med eftersyn er selskabet alene erstatningsansvarlig for eventuelle fejl efter dansk rets almindelige regler, dog med den begrænsning som fremgår af 7. Kunden har ansvaret for, at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele bliver holdt i forsvarlig stand. Kundens elinstallation og de dertil hørende apparater og brugsgenstande skal overholde gældende regler. 4.3 Skader og forstyrrelser fra elinstallationer og brugsgenstande Kundens elinstallationer og brugsgenstande må ikke give skader eller overbelastning på selskabets forsyningsanlæg, herunder overbrænding af stiksikringen. De må heller ikke påføre andre af selskabets kunder forstyrrelser. Har en kunde elinstallationer og brugsgenstande, som alene eller sammen med andre kunders elinstallationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på nettet, har kunden pligt til selv at afhjælpe forstyrrelserne eller til at betale selskabet omkostninger til afhjælpning. Hvis flere kunder er årsag til forstyrrelsen, kan selskabet pålægge dem deres respektive andel af omkostningerne. Side 3 af 10

4 4.4 Fasekompensering Eludstyr og brugsgenstande skal generelt fasekompenseres i henhold til Fællesregulativet. Almindeligt CE-godkendt eludstyr og elapparater er fasekompenseret. 4.5 Datatransmission Datatransmission og anden signaltransmission over selskabets net er ikke tilladt. 4.6 Ret til afbrydelse Selskabet har ret til at afbryde for elleveringen, hvis kunden ikke afhjælper fejl i elinstallationer og brugsgenstande, der medfører væsentlig fare for personer, bygninger eller løsøre. Forsyningen kan også afbrydes, hvis kunden ikke overholder selskabets krav til fasekompensering, eller hvis nettet misbruges på anden måde. Kunden skal betale alle dermed forbundne omkostninger. Eventuelle følger af at selskabet har afbrudt forsyningen til kunden, er selskabet uvedkommende. Hvis der er dyrehold på en ejendom, vil selskabet underrette politiet. 5. Kvalitet og drift (netydelsen) 5.1 Kvalitet Spændingen i selskabets net varierer. Det anses for tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul ligger inden for intervallet - 10 % og + 6 % af den nominelle spænding på 230 volt, dvs. mellem 207 og 244 volt, svarende til den danske og europæiske standard EN I tilfælde af fejl på nettet vil selskabet genoprette forsyningen så hurtigt som muligt. Leveringsomfanget er maksimalt 25 ampere, med mindre der foreligger særskilt aftale og er betalt for en større strømstyrke. 5.2 Arbejde på nettet Selskabet vil forud for arbejde på nettet bestræbe sig på at oplyse berørte kunder om planlagte afbrydelser af elleveringen. 5.3 Træbeskæring Kunden er i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen forpligtet til at beskære træer og anden bevoksning, således at der holdes en passende afstand til lavspændingsluftledninger. Såfremt kunden ikke sørger for nødvendig beskæring, er selskabet berettiget til at foretage beskæringen uden varsel, og uden der ydes erstatning derfor. Selskabet kan for denne ydelse kræve betaling i henhold til selskabets tariffer herom. Den enkelte kunde må acceptere færdsel på ejendommen i forbindelse med dette arbejde. Fjernelse af afskåret træ er selskabet uvedkommende. Reglerne om træbeskæring gælder, uanset om lavspændingsluftledningerne er placeret på privat grund eller langs veje og stier. Hvis arbejdet med beskæring eller fældning af træer og bevoksning ved lavspændingsluftledninger sker i større højde end 3 meter over jord, må andre end selskabets autoriserede personer ikke komme luftledninger med lavspænding nærmere end 1,5 meter. Såfremt respektafstanden på 1,5 meter ikke kan overholdes, skal selskabet kontaktes for aftale om beskæringsmetode. Hvis arbejdet bliver foretaget uden at kontakte selskabets autoriserede personer, og nettet bliver beskadiget, vil reparationen blive foretaget for kundens regning. I øvrigt henvises til reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Side 4 af 10

5 6. Måling og aflæsning 6.1 Opsætning af måleudstyr Selskabet opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer måleudstyr til måling og eventuel fjernaflæsning af den leverede el. Målerramme og målerskab er kundens ejendom og ansvar. Byggeloven stiller krav om individuel måling, herunder for hvilke bygninger kravet er gældende. 6.2 Placering af målere Selskabet fastsætter retningslinjer for målernes placering. Foretager kunden bygningsændringer, skal kunden sikre, at målerens placering og adgangsforholdene fortsat overholder selskabets retningslinjer. 6.3 Flytning af målere Hvis en ombygning eller ændret anvendelse af en bygning medfører, at måleren får en uhensigtsmæssig placering i forbindelse med aflæsning eller kontrol, har selskabet ret til at kræve måleren flyttet for kundens regning. 6.4 Beskadigelse af målere Kunden er erstatningsansvarlig, hvis selskabets måleudstyr bliver beskadiget af kunden, dennes husstand eller andre, som kunden har givet adgang til ejendommen Brandforsikring Måleren betragtes som en del af ejendommen, hvorfor kunden er forpligtet til at lade måleren være omfattet af ejendommens brandforsikring. 6.6 Underretning om målerfejl og beskadigelse Hvis kunden bemærker, at måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, skal kunden straks meddele det til selskabet. 6.7 Plomber Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af selskabets personale eller af andre bemyndigede personer. Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af et eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles selskabet. 6.8 Målenøjagtighed og undersøgelser Registreringen af leveret elektricitet anses for korrekt, hvis målerens fejlvisning ikke overstiger 4 %. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af flere målepunkter. Selskabet fører løbende kontrol med målernes kvalitet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kontrol med elmålere. Kunden kan kræve, at selskabet undersøger måleren og eventuelle måletransformere. Hvis undersøgelsen viser, at fejlvisningen er inden for tolerancen på 4 %, betaler kunden omkostningerne ved undersøgelsen. 6.9 Aflæsning, kontrol og reparation Selskabet skal mod legitimation have fri og uhindret adgang til at aflæse, kontrollere og eventuelt reparere eller udskifte målere og måleudstyr. Kan selskabet ikke få adgang inden for selskabets normale arbejdstid, skal kunden betale meromkostningerne. Hvis selskabet kun kan få adgang med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed Måleresultaterne Selskabet stiller sine måleresultater og kontroller til rådighed for kunden og kundens elleverandør samt eventuelle andre, som selskabet får pålæg om i lovgivningen eller fra domstole eller myndigheder. Måleresultater udleveres derudover ikke uden kundens tilladelse. Side 5 af 10

6 6.11 Fjernaflæsning Når selskabet etablerer fjernaflæsning af måleren, skal kunden give mulighed for dataoverførsel gennem kundens elinstallationer, hvis det er uden gener og uden udgift for kunden Selvaflæsning, rekvireret aflæsning og kontrolaflæsning Kunden skal selv aflæse måleren og indberette målerstanden, når selskabet beder om det, ved skift af elleverandør, og når rådigheden over elinstallationen begynder og slutter. Hvis kunden undlader at indberette målerstanden også efter at være blevet rykket, kan selskabet aflæse måleren og opkræve betaling for aflæsningen. Kunden kan selv rekvirere selskabet til at aflæse måleren mod betaling. Selskabet har til enhver tid ret til at foretage kontrolaflæsning Beregnet forbrug Foreligger der ikke en aflæsning, har selskabet ret til at beregne elforbruget og afregne på basis af dette skøn. Dette oplyses på regningen. Hvis kunden efterfølgende ønsker regningen reguleret, kan selskabet opkræve et gebyr Kontrolaflæsning Selskabet er til enhver tid berettiget til at foretage kontrolaflæsning Forbrug og afregning i tilfælde af målerfejl Konstateres det, at måleren viser forkert, fastsætter selskabet forbruget i den periode, hvor måleren har vist forkert, efter forhandling med kunden. Vurderingen baseres på tidligere forbrug samt på informationer om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden indhentet hos kunden. Regulering af afregningen kan ske for den periode, hvor der er påvist fejl, dog maksimalt op til 5 år forud for den dag, kunden er blevet bekendt med fejlen. Hvis fejlen kan tilskrives selskabet, og kunden var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan selskabet alene kræve efterbetaling for de seneste 12 måneder forud for, at fejlen blev konstateret. Selskabet godskriver kunden for meget erlagte beløb eller kan kræve efterbetaling af for lidt erlagte beløb, som følge af fejlagtig afregning, der er begrundet i målerfejl, aflæsning, forbrugsberegning o. lign. Som afregningsfejl regnes også fejl i beregnet forbrug som følge af, at selvaflæsningskort ikke er tilsendt netselskabet. 7. Ansvar 7.1 Ansvar generelt Selskabets ansvar for de ydelser, der leveres i henhold til disse leveringsbetingelser, er bl.a. reguleret af Købeloven, Stærkstrømsloven og Produktansvarsloven. Derudover er ansvaret reguleret af almindelige regler, der ikke er lovbestemt, men er funderet på retsgrundsætninger og retspraksis. 7.2 Ansvarsbegrænsning ved forsinkede eller mangelfulde ydelser Selskabet er alene ansvarligt for forsinkede ydelser, herunder strømafbrydelser, eller for mangelfulde ydelser, herunder spændings- og frekvensfald, hvis selskabet, eller nogen selskabet hæfter for, har handlet uagtsomt. Selskabet er ikke ansvarligt for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom selskabet ikke er ansvarligt for tab af data. Selskabets erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvarspådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde. Side 6 af 10

7 7.3 Ansvarsbegrænsning ved produktansvar (skader på personer eller ting) I det omfang ufravigelige regler i bl.a. Stærkstrømsloven og Produktansvarsloven ikke hindrer en begrænsning af selskabet ansvar, gælder følgende: Selskabet er i forhold til erhvervsdrivende alene ansvarlig, hvis det påvises, at skaden er forvoldt ved uagtsomhed hos selskabet eller nogen, selskabet hæfter for. Selskabet er ikke ansvarligt for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom selskabet ikke er ansvarlig for tab af data. Selskabets erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvarspådragende forhold. Flere skader opfattes i forhold til denne bestemmelse som én skade, hvis de udspringer af samme ansvarspådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde. 7.4 Force majeure Selskabet er under alle omstændigheder ansvarsfri, hvis der indtræder force majeure eller force majeure-lignende situationer, herunder ledningsbrud på grund af en kombination af isbelægninger og vind, saltbelægninger på isolatorer, lyn, skypumper, orkaner eller andre naturkatastrofer, nedstyrtende genstande, edb-manipulation eller strejke. 8. Tariffer 8.1 Distribution af el Priser for tilslutning til nettet, for distribution af el, inkl. selskabets betaling til den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk og gebyrer fremgår af selskabets hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til selskabet. Priser og gebyrer er forinden ikrafttrædelse anmeldt til Energitilsynet. 8.2 Acontobetaling Selskabet har ret til at opkræve acontobeløb til dækning af betaling for den forventede ellevering. Ved en afregningsperiode på et år opkræves acontobeløb på andele af den forventede årsbetaling. Acontobeløbet kan ændres af selskabet, hvis der sker ændringer i elprisen eller i den forventede levering af elektricitet. Ændring af acontobeløb kan også ske på kundens anmodning, hvis selskabet finder ændringen i elforbruget sandsynlig. 8.3 Ændring af priser Prisændringer iværksættes med forudgående varsel ved annoncering efter selskabets valg. Det kan ske på selskabets hjemmeside i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 9. Betalingsbetingelser 9.1 Hæftelse Kunden hæfter for betaling for den el, der er leveret fra den dato, kunden har rådighed over en elinstallation. 9.2 Betaling Regninger fra selskabet er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske. 9.3 Overskridelse af betalingsfrist, restance-procedure og afbrydelse Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, fremsender selskabet en betalingspåmindelse med ny en betalingsfrist. Der opkræves gebyr for denne betalingspåmindelse. Side 7 af 10

8 Overskrider kunden betalingsfristen i betalingspåmindelsen, fremsender selskabet et lukke- /inkassovarsel med en ny betalingsfrist. I inkassovarslet bliver det oplyst, at det skyldige beløb vil blive forsøgt inkasseret ved et inkassobesøg. Det fremgår af inkassovarslet, at et inkassobesøg kan undgås, hvis kunden senest på den i inkassovarslet angivne sidste rettidige betalingsdato: betaler det i varslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller træffer aftale om en betalingsordning for det i inkassovarslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller stiller sikkerhed for betalingen for fremtidig ellevering. I dette tilfælde vil det skyldige beløb blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling. Der opkræves gebyr for dette inkassovarsel. Overskrides betalingsfristen i inkassovarslet, gennemfører selskabet et inkassobesøg. Hvis det skyldige beløb ikke betales, eller der ikke kan stilles sikkerhed, afbrydes elforsyningen. Det skyldige beløb vil blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne til inkassobesøg, en eventuel afbrydelse, ekstern inkassobehandling og gentilslutning. Såfremt afbrydelse af elforsyningen kan ske fjernbetjent, kan selskabet, under visse forudsætninger, undlade inkassobesøg hos kunden. Sker levering af el til kunden, som et led i dennes erhverv, kan selskabet vælge at undlade fremsendelse af betalingspåmindelse før lukke-/inkassovarsel. Selskabet opkræver rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven. Selskabet har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplysningsbureauer. Restanceproceduren gennemføres i henhold til Vejledning om restanceinddrivelse, der kan fås ved henvendelse til selskabet. 9.4 Sikkerhedsstillelse Selskabet er berettiget til at forlange kontant depositum eller anden form for sikkerhedsstillelse for betaling for fremtidig ellevering, når selskabet i den konkrete situation vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. I selskabets vurdering kan indgå kreditanmærkninger i anerkendte kreditoplysningsbureauer eller det forhold, at kunden ikke kan identificeres i Folkeregistret. For erhvervsdrivende og boer kan selskabet lægge en særlig vurdering til grund. Krav om depositum fremsættes skriftligt med oplysning om sidste rettidige betalingsdato. Beløbets størrelse fastsættes ud fra en individuel vurdering af, hvad der er nødvendigt for at undgå tab. Et kontant depositum forrentes ikke. En evt. rente, som selskabet opnår af beløbet, dækker de omkostninger, der er forbundet med administrationen af det kontante depositum. En anden form for tilstrækkelig sikkerhed kan være en anfordringsgaranti udstedt af en anerkendt bank. Undlader kunden at stille en krævet sikkerhed, har selskabet ret til at afbryde forsyningen. Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen er selskabet uvedkommende. Selskabet frigiver en stillet sikkerhed, når kunden igennem et år har betalt rettidigt, medmindre selskabet i den konkrete situation på ny vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. Side 8 af 10

9 I stedet for at stille krav om sikkerhed kan selskabet vælge at tilbyde kunden at forudbetale el-leveringen månedsvis eller kvartalsvis. Omkostninger forbundet med administration af forudbetalingen skal betales af kunden. 9.5 Betalingsstandsning, konkurs m.v. I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, dødsbobehandling eller lignende, sker inddrivelse af det skyldige beløb i overensstemmelse med gældende lovgivning. Selskabet anmelder et evt. krav i boet og kræver samtidig, at boet tager stilling til indtrædelse i aftalen om fremtidig ellevering. Såfremt der fortsat skal leveres el, kræver selskabet endvidere, at der stilles sikkerhed for betaling af den fremtidige ellevering. Såfremt sikkerhed ikke stilles, vil der blive afbrudt for elleveringen. Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen er selskabet uvedkommende. 9.6 Genoptagelse af ellevering Genoptagelse af elleveringen efter afbrydelse vil først finde sted, når: alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger er betalt eller kunden har stillet depositum for betalingen for fremtidig ellevering eller kunden har forudbetalt for elleveringen i henhold til aftale med selskabet, og selskabet har fået adgang til at aflæse måleren. 9.7 Ansvar ved afbrydelse og gentilslutning Eventuelle følger af at selskabet har afbrudt forsyningen til kunden, er selskabet uvedkommende. Hvis der er dyrehold på en ejendom, vil selskabet underrette politiet. Det er kundens ansvar, at elinstallationen er afbrudt inden gentilslutning, så der ikke sker skader. 10. Opsigelse, ejerskifte og fraflytning 10.1 Opsigelse Kunden kan opsige netadgangen/netbenyttelsesaftalen med 3 arbejdsdages varsel. Opsigelse sker ved henvendelse til kundens elleverandør, der videreformidler opsigelsen til selskabet Hæftelse og fraflytning Kunden hæfter for betaling for elleveringen til og med datoen for aftaleforholdets ophør. Det er en betingelse for aftaleforholdets ophør, at en ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet og har oplyst målerstanden til selskabet eller der foreligger en selvaflæsning, som selskabet har accepteret eller kunden har givet selskabet adgang til at aflæse måleren mod betaling og eventuelt afbryde forsyningen. Ophør af aftaleforholdet bekræftes ved fremsendelse af en slutafregning. Ejeren af en ejendom hæfter for elleveringen, i en periode hvor lejligheden står tom. Når selskabet får kendskab til det, orienteres ejeren skriftligt. Ejeren kan frigøre sig for hæftelsen for elleveringen ved at skaffe selskabet adgang til måleren og anmode om at afbryde forsyningen og dermed leveringsforholdet mod betaling. Ejeren hæfter altid for abonnementet, så længe måleren ikke er nedtaget Manglende overdragelse Når selskabet modtager en opsigelse af aftaleforholdet, uden at en ny kunde samtidig ønsker at overtage aftaleforholdet, har selskabet ret til efter datoen for udløbet af opsigelsesfristen at Side 9 af 10

10 tilmelde ejeren eller at afbryde muligheden for forsyning og nedtage måleudstyret samt, når der er rimelig grund til det, at nedtage sine forsyningsanlæg Korte leveringsforhold og afbrydelser af leveringsforhold Ved leveringsforhold af under 1 års varighed, herunder byggestrøm og midlertidige forsyninger, eller hvis kunden ønsker leveringen afbrudt midlertidigt, har selskabet ret til at tage sig betalt for sine omkostninger ved såvel start som ophør af leveringsforholdet. 11. Klageinstanser 11.1 Kundeklager Hvis kunden ikke er tilfreds med selskabets behandling, kan kunden henvende sig til selskabets kundecenter pr. brev, telefax, eller telefon. Selskabet besvarer henvendelsen enten pr. brev, eller telefon. Klager giver ikke udsættelse med betalinger m.v., medmindre det udtrykkeligt er aftalt med selskabet. Hvis kunden ikke er tilfreds med selskabet behandling af en klage, kan kunden klage til Ankenævnet for Energiområdet. Ankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene Offentligt tilsyn En række love, bekendtgørelser og anvisninger har betydning for selskabets kunder og selskabet, heriblandt Elforsyningsloven. Den indeholder en række regler om netselskaber, herunder at priser og leveringsbetingelser skal anmeldes til Energitilsynet. Hvis en kunde er utilfreds med priser eller leveringsbetingelser, kan kunden klage til Energitilsynet. Energitilsynets afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet, hvis afgørelse igen kan indbringes for domstolene. 12 Ikrafttræden, spørgsmål m.v Ikrafttræden Disse leveringsbetingelser træder i kraft den 1. marts 2013 og træder i stedet for tidligere almindelige betingelser for ellevering. Leveringsbetingelserne er anmeldt til Energitilsynet Ændringer Selskabet har ret til at ændre leveringsbetingelserne. Oplysning om ændringer meddeles kunderne på elregningen eller på anden måde. Side 10 af 10

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER Indholdsfortegnelse: Forord 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser 2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 3 Vestforsyning Net A/S

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S NETBENYTTELSESAFTALE Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet tilhørende Frederikshavn Elnet A/S Dato for vedtagelse 28-08-2007 Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15,

Læs mere

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Hirtshals El-Netselskab A/S Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Retsgrundlag i øvrigt... 3 Definitioner...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER... 8 2. NETKUNDENS

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk Leveringsbestemmelser (Netbenyttelsesaftalen) 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord.... 4 2. Definitioner... 6 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 8 3.1. Netadgang... 8 3.2. Nettilslutning... 8

Læs mere

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser SEF Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Er under godkendelse hos Energitilsynet Juni 2013 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD... 1 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1. marts 2013 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

leveringsbetingelser Almindelige

leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. oktober 2014: Indholdsfortegnelse 1. Aftaleforholdet 3 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse

Læs mere

tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet

tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige betingelser tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet Indholdsfortegnelse 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 2. Kundens overtagelse, benyttelse og oplysningspligt

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Godkendt i Nordvestjysk Elforsyning Ambas bestyrelse til ikrafttrædelse d. 21. maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1.

Læs mere

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 (Netbenyttelsesaftalen) 2014 Indhold 1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 4. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Forord: Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til elnettet og de

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse,

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser Leveringsbestemmelser 1. udgave marts 2013 Net A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Indholdsfortegnelse: Forord...3 Definitioner...5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...6 2.

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftalen Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet ved Netvirksomheden HEF Net A/S #195233 HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 SLAGELSE KORSØR Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Vedtaget af bestyrelsen i Energi Fyn Nyborg Net A/S den 1. juni 2011 til ikrafttræden 6. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S LEVERINGSBESTEMMELSER NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S

Struer Forsyning Elnet A/S Struer Forsyning Elnet A/S Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001

NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001 NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001 [TL-VLS-2000-10-17-00323-04-TL-MJJ-2005-08-26.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 1/2 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 3 2 Netkundens overtagelse,

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser El

Almindelige Leveringsbestemmelser El Almindelige Leveringsbestemmelser El 1. Kundens rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser 1.1 Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår samt af nuværende og fremtidig

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen)

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse... 7 3. Forsyning

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. Gældende pr. 1. september evt. ændringer fremgår af

Netbenyttelsesaftale. Gældende pr. 1. september evt. ændringer fremgår af Netbenyttelsesaftale Gældende pr. 1. september 2009 - evt. ændringer fremgår af www.energimidt.dk 2 Netbenyttelsesaftale Indholdsfortegnelse 4 Forord 7 Definition 9 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

Juni

Juni Juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra DONG Energy s virksomhed med forsyningspligt Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Forholdet mellem kunden og netselskaberne.

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Godkendt i Nordvestjysk Elforsyning Ambas bestyrelse til ikrafttrædelse d. 21. maj 2007 Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 3 1. Netkundens rettigheder

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet Dok. ansvarlig: HBJ Sekretær: LGU Sagsnr: s2012-362 Doknr: d2013-4494-1.0 08-04-2013 Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER,

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

Maj 2014 Sagsnr. s Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen)

Maj 2014 Sagsnr. s Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen) Maj 2014 Sagsnr. s2013-174 Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Net (Netbenyttelsesaftalen) Vedtaget af bestyrelsen i Energi Fyn a.m.b.a. den 29. maj 2015 Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening el FynskSupport Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening + ga s Du kan støtte en klub eller forening gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupport

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER 1. Generelle bestemmelser Vestforsyning Service A/S (CVR-nr. 35 85 78 42) er et datterselskab i Vestforsyning og benævnes i det følgende

Læs mere

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi Bestemmelser for levering af GAS fra Københavns Energi Indhold 1. Definitioner 4 2. Ejerskab og vedligeholdelse af ledninger hovedhaner m.v. 5 3. Indlægning af stikledning og hovedhane 6 4. Forhold omkring

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET...5 3. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF LEDNINGER...6 4. FORHOLD PÅ FORBRUGSSTEDET...7

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Notat Dok. ansvarlig: DGR/JST Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2014-7793-6.0 02-07-2014 Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Dette notat indeholder en beskrivelse af de gebyrer,

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET Indhold 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Indledning... 4 1.1.1 Baggrund... 4 1.1.2

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV

LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV Forsyning Helsingør Elhandel A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon 4840 5050 www.fh.dk Side 1 af 6 1. Generelle bestemmelser Forsyning

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT 16. april 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy Salg & Service A/S,

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016 Godkendt af Energitilsynet d. 17. november 2015 Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015. Tilslutningsbestemmelserne

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S Gældende pr. 1. april 2016 Bestemmelser for levering af el fra Frederikshavn Elhandel A/S Gældende pr. 1. april 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

1. Generelle bestemmelser

1. Generelle bestemmelser 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet netselskaberne. 1.2

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere