Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)"

Transkript

1 Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S (CVR nr ) SEAS-NVE Net A/S varetager eldistribution, måling af elektricitet, betaling til den systemansvarlige virksomhed og betaling af afgifter til staten. Netkunden (herefter kaldet kunden) hos SEAS-NVE Net A/S (herefter kaldet selskabet) ejer eller har rådighed over en elinstallation tilsluttet selskabets net har indgået aftale med selskabet om tilslutning af en elinstallation til selskabets net aftager elektricitet gennem selskabets net. Kundens rettigheder og forpligtelser fremgår af nærværende leveringsbetingelser samt af nuværende og fremtidig lovgivning vedrørende elforsyning m.m., herunder Elforsyningsloven, Stærkstrømsloven, Købeloven, Produktansvarsloven og Forsikringsaftaleloven. Bestemmelser om elforsyningsanlæg og elinstallationer findes i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elinstallatørloven samt i Fællesregulativet ("Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande"). 1.2 Start af leveringsforhold Tilslutning til selskabets net sker efter henvendelse til selskabet. Den der er ejer eller bruger af (dvs. har rådighed over) en elinstallation, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets net, kan ved henvendelse til selskabet få adgang til transport af elektricitet gennem selskabets net i overensstemmelse med disse leveringsbetingelser. Leveringsbetingelserne gælder, hvad enten kunden køber eller sælger elektricitet. Selskabet kan forlange dokumentation for rådigheden over den enkelte elinstallation. Ved tilflytning til en tilsluttet installation får kunden netadgang ved henvendelse gennem sin elleverandør. Nærværende bestemmelser gælder adgang til nettet, hvad enten netkunden køber eller sælger elektricitet. 1.3 Nettilslutning Den fysiske tilslutning af kundens elinstallation til selskabets net følger selskabets til enhver tid gældende bestemmelser. Kunden skal betale et tilslutningsbidrag, inden elinstallationen tilsluttes nettet, jf Kundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 2.1 Overtagelse Ved overtagelse af en installation med tilslutning og adgang til elnettet rettes henvendelse til en elleverandør. Nye kunder er, med mindre andet aftales skriftligt, omfattet af de gældende generelle vilkår. Netkunden har mulighed for med sin elleverandør at aftale, at elleverandøren rekvirerer og betaler netydelsen (samfakturering). Side 1 af 10

2 2.2 Oplysningspligt Kunden skal oplyse om, hvortil regninger og anden korrespondance ønskes sendt. Kunden skal endvidere oplyse selskabet om, hvem der til enhver tid er kundens elleverandør. Oplysningen skal dokumenteres over for selskabet af elleverandøren, der også skal oplyse, hvem leverandøren har som balanceansvarlig. Hvis kunden har delt elleverancen på flere elleverandører, skal kunden oplyse, hvilke elinstallationer den enkelte elleverandør forsyner, idet der kun kan være én elleverandør pr. elinstallation. Hvis kunden ønsker ny elleverandør, skal skiftet ske til den 1. i en måned og aftales med mindst én måneds varsel. Kundens leverance af elektricitet forudsættes at ske fra et forsyningspligtselskab, hvis kunden ikke har oplyst selskabet om andet. Hvis kundens aftale med en anden elleverandør ophører, og kunden ikke indgår aftale med en ny elleverandør, skal et forsyningspligtselskab overtage leveringen på de vilkår, som gælder for forsyningspligtleverancer. 3. Netselskabets etablering og ændring af anlæg 3.1 Selskabets net Selskabet etablerer og vedligeholder de kollektive forsyningsanlæg, der er nødvendige for at kunden kan aftage og levere elektricitet gennem nettet frem til tilslutningspunktet. Tilslutningsbidrag for etablering af en ny elforsyning og for udvidelse af en eksisterende forsyning fremgår af selskabets hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til selskabet. Prisændringer iværksættes med forudgående varsel ved annoncering efter selskabet valg. Det kan ske på selskabets hjemmeside, i dagspressen eller på anden måde. Priserne er forinden anmeldt til Energitilsynet. 3.2 Brug af nettet Selskabet stiller mod betaling nettet til rådighed for transport af elektricitet til og fra tilslutningspunktet inden for et aftalt leveringsomfang i ampere. Ekstraordinære situationer med mangel på transportkapacitet håndteres af selskabet i henhold til Elforsyningsloven. 3.3 Tilslutning af ny elinstallation samt ændringer Når en ny elinstallation skal tilsluttes, eller en eksisterende elinstallation skal ændres, sker det efter retningslinjer fastsat i Fællesregulativet og af selskabet. Tilslutningspunktet er normalt ved stiksikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation. Stiksikringerne er en del af selskabet net. Afstanden i offentligt areal fra tilslutningspunktet til nærmeste punkt på kundens matrikel bliver normalt højst 30 meter. Tilslutning og større ændringer af en elinstallation skal forud anmeldes til selskabet gennem en virksomhed med autorisation i henhold til Elinstallatørloven. 3.4 Stikledning Stikledningen er forbindelsen fra tilslutningspunktet til første afgreningssted i kundens installation, normalt måleren. Stikledningen betales og vedligeholdes af kunden og etableres efter retningslinjer fastsat af selskabet og i Fællesregulativet. Stikledningen udføres som kabel, med mindre der i særlige tilfælde træffes anden aftale med selskabet. Hvis stikledningen er udført som luftledning, er det kundens ansvar og risiko, at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. Selskabet er kun erstatningsansvarligt, hvis der foreligger forsømmelse fra selskabet side. Side 2 af 10

3 Forøgelse af stikledningens belastningsevne eller ændring af en stikledning på kundens initiativ betales af kunden. Skade på kundens elinstallationer som følge af fejl eller skade på stikledningen påhviler kunden. Hvor selskabet har accepteret, at kunden har overdraget ejerskabet af stikledningen til selskabet, reparerer selskabet vederlagsfrit fejl på stikledningen, med mindre kunden har forårsaget skaden. 3.5 Anlæg på kundens ejendom Af hensyn til elleveringen til kunden kan det være nødvendigt, at selskabet placerer f.eks. master, kabler, fordelingsskabe, transformerstationer m.v. i eller på kundens ejendom. I sådanne tilfælde skal kunden vederlagsfrit stille et egnet areal til rådighed for selskabet. 3.6 Forsyning via anlæg på kundens ejendom Selskabet har ret til at forsyne andre kunder fra de kollektive forsyningsanlæg, der er anbragt på en kundes ejendom i overensstemmelse med Flytning af anlæg Når tekniske forhold kræver det, har selskabet ret til at flytte tilslutningspunktet. Selskabet kan endvidere efter nærmere aftale med ejeren flytte sine ledninger og andre anlæg på ejendommen. Hvis selskabets anlæg skal flyttes, enten permanent eller midlertidigt på grund af forhold hos kunden, skal kunden betale selskabet udgifter til flytningen. Hvis en flytning skyldes forhold hos selskabet, betaler selskabet de udgifter, som flytningen måtte påføre kunden. Indirekte omkostninger, herunder driftstab, erstattes ikke. 4. Forbrugsstedet 4.1 Adgang til elinstallationer Selskabet skal mod legitimation have adgang til elinstallationerne på forbrugsstedet for nødvendige eftersyn, afprøvning samt afbrydelse. Hvis adgang ikke kan opnås inden for selskabets normale arbejdstid, skal kunden betale selskabet meromkostninger. Kan adgang kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed. 4.2 Kundens elinstallationer og brugsgenstande Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen har kunden ansvaret for, at elinstallationerne holdes i forsvarlig stand. Selv om selskabet har foretaget eftersyn på en elinstallation, kan hverken ejerens, brugerens eller en autoriseret elinstallatørs ansvar vedrørende elinstallationen overføres på selskabet. I forbindelse med eftersyn er selskabet alene erstatningsansvarlig for eventuelle fejl efter dansk rets almindelige regler, dog med den begrænsning som fremgår af 7. Kunden har ansvaret for, at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele bliver holdt i forsvarlig stand. Kundens elinstallation og de dertil hørende apparater og brugsgenstande skal overholde gældende regler. 4.3 Skader og forstyrrelser fra elinstallationer og brugsgenstande Kundens elinstallationer og brugsgenstande må ikke give skader eller overbelastning på selskabets forsyningsanlæg, herunder overbrænding af stiksikringen. De må heller ikke påføre andre af selskabets kunder forstyrrelser. Har en kunde elinstallationer og brugsgenstande, som alene eller sammen med andre kunders elinstallationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på nettet, har kunden pligt til selv at afhjælpe forstyrrelserne eller til at betale selskabet omkostninger til afhjælpning. Hvis flere kunder er årsag til forstyrrelsen, kan selskabet pålægge dem deres respektive andel af omkostningerne. Side 3 af 10

4 4.4 Fasekompensering Eludstyr og brugsgenstande skal generelt fasekompenseres i henhold til Fællesregulativet. Almindeligt CE-godkendt eludstyr og elapparater er fasekompenseret. 4.5 Datatransmission Datatransmission og anden signaltransmission over selskabets net er ikke tilladt. 4.6 Ret til afbrydelse Selskabet har ret til at afbryde for elleveringen, hvis kunden ikke afhjælper fejl i elinstallationer og brugsgenstande, der medfører væsentlig fare for personer, bygninger eller løsøre. Forsyningen kan også afbrydes, hvis kunden ikke overholder selskabets krav til fasekompensering, eller hvis nettet misbruges på anden måde. Kunden skal betale alle dermed forbundne omkostninger. Eventuelle følger af at selskabet har afbrudt forsyningen til kunden, er selskabet uvedkommende. Hvis der er dyrehold på en ejendom, vil selskabet underrette politiet. 5. Kvalitet og drift (netydelsen) 5.1 Kvalitet Spændingen i selskabets net varierer. Det anses for tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul ligger inden for intervallet - 10 % og + 6 % af den nominelle spænding på 230 volt, dvs. mellem 207 og 244 volt, svarende til den danske og europæiske standard EN I tilfælde af fejl på nettet vil selskabet genoprette forsyningen så hurtigt som muligt. Leveringsomfanget er maksimalt 25 ampere, med mindre der foreligger særskilt aftale og er betalt for en større strømstyrke. 5.2 Arbejde på nettet Selskabet vil forud for arbejde på nettet bestræbe sig på at oplyse berørte kunder om planlagte afbrydelser af elleveringen. 5.3 Træbeskæring Kunden er i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen forpligtet til at beskære træer og anden bevoksning, således at der holdes en passende afstand til lavspændingsluftledninger. Såfremt kunden ikke sørger for nødvendig beskæring, er selskabet berettiget til at foretage beskæringen uden varsel, og uden der ydes erstatning derfor. Selskabet kan for denne ydelse kræve betaling i henhold til selskabets tariffer herom. Den enkelte kunde må acceptere færdsel på ejendommen i forbindelse med dette arbejde. Fjernelse af afskåret træ er selskabet uvedkommende. Reglerne om træbeskæring gælder, uanset om lavspændingsluftledningerne er placeret på privat grund eller langs veje og stier. Hvis arbejdet med beskæring eller fældning af træer og bevoksning ved lavspændingsluftledninger sker i større højde end 3 meter over jord, må andre end selskabets autoriserede personer ikke komme luftledninger med lavspænding nærmere end 1,5 meter. Såfremt respektafstanden på 1,5 meter ikke kan overholdes, skal selskabet kontaktes for aftale om beskæringsmetode. Hvis arbejdet bliver foretaget uden at kontakte selskabets autoriserede personer, og nettet bliver beskadiget, vil reparationen blive foretaget for kundens regning. I øvrigt henvises til reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Side 4 af 10

5 6. Måling og aflæsning 6.1 Opsætning af måleudstyr Selskabet opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer måleudstyr til måling og eventuel fjernaflæsning af den leverede el. Målerramme og målerskab er kundens ejendom og ansvar. Byggeloven stiller krav om individuel måling, herunder for hvilke bygninger kravet er gældende. 6.2 Placering af målere Selskabet fastsætter retningslinjer for målernes placering. Foretager kunden bygningsændringer, skal kunden sikre, at målerens placering og adgangsforholdene fortsat overholder selskabets retningslinjer. 6.3 Flytning af målere Hvis en ombygning eller ændret anvendelse af en bygning medfører, at måleren får en uhensigtsmæssig placering i forbindelse med aflæsning eller kontrol, har selskabet ret til at kræve måleren flyttet for kundens regning. 6.4 Beskadigelse af målere Kunden er erstatningsansvarlig, hvis selskabets måleudstyr bliver beskadiget af kunden, dennes husstand eller andre, som kunden har givet adgang til ejendommen Brandforsikring Måleren betragtes som en del af ejendommen, hvorfor kunden er forpligtet til at lade måleren være omfattet af ejendommens brandforsikring. 6.6 Underretning om målerfejl og beskadigelse Hvis kunden bemærker, at måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, skal kunden straks meddele det til selskabet. 6.7 Plomber Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af selskabets personale eller af andre bemyndigede personer. Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af et eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles selskabet. 6.8 Målenøjagtighed og undersøgelser Registreringen af leveret elektricitet anses for korrekt, hvis målerens fejlvisning ikke overstiger 4 %. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af flere målepunkter. Selskabet fører løbende kontrol med målernes kvalitet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kontrol med elmålere. Kunden kan kræve, at selskabet undersøger måleren og eventuelle måletransformere. Hvis undersøgelsen viser, at fejlvisningen er inden for tolerancen på 4 %, betaler kunden omkostningerne ved undersøgelsen. 6.9 Aflæsning, kontrol og reparation Selskabet skal mod legitimation have fri og uhindret adgang til at aflæse, kontrollere og eventuelt reparere eller udskifte målere og måleudstyr. Kan selskabet ikke få adgang inden for selskabets normale arbejdstid, skal kunden betale meromkostningerne. Hvis selskabet kun kan få adgang med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed Måleresultaterne Selskabet stiller sine måleresultater og kontroller til rådighed for kunden og kundens elleverandør samt eventuelle andre, som selskabet får pålæg om i lovgivningen eller fra domstole eller myndigheder. Måleresultater udleveres derudover ikke uden kundens tilladelse. Side 5 af 10

6 6.11 Fjernaflæsning Når selskabet etablerer fjernaflæsning af måleren, skal kunden give mulighed for dataoverførsel gennem kundens elinstallationer, hvis det er uden gener og uden udgift for kunden Selvaflæsning, rekvireret aflæsning og kontrolaflæsning Kunden skal selv aflæse måleren og indberette målerstanden, når selskabet beder om det, ved skift af elleverandør, og når rådigheden over elinstallationen begynder og slutter. Hvis kunden undlader at indberette målerstanden også efter at være blevet rykket, kan selskabet aflæse måleren og opkræve betaling for aflæsningen. Kunden kan selv rekvirere selskabet til at aflæse måleren mod betaling. Selskabet har til enhver tid ret til at foretage kontrolaflæsning Beregnet forbrug Foreligger der ikke en aflæsning, har selskabet ret til at beregne elforbruget og afregne på basis af dette skøn. Dette oplyses på regningen. Hvis kunden efterfølgende ønsker regningen reguleret, kan selskabet opkræve et gebyr Kontrolaflæsning Selskabet er til enhver tid berettiget til at foretage kontrolaflæsning Forbrug og afregning i tilfælde af målerfejl Konstateres det, at måleren viser forkert, fastsætter selskabet forbruget i den periode, hvor måleren har vist forkert, efter forhandling med kunden. Vurderingen baseres på tidligere forbrug samt på informationer om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden indhentet hos kunden. Regulering af afregningen kan ske for den periode, hvor der er påvist fejl, dog maksimalt op til 5 år forud for den dag, kunden er blevet bekendt med fejlen. Hvis fejlen kan tilskrives selskabet, og kunden var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan selskabet alene kræve efterbetaling for de seneste 12 måneder forud for, at fejlen blev konstateret. Selskabet godskriver kunden for meget erlagte beløb eller kan kræve efterbetaling af for lidt erlagte beløb, som følge af fejlagtig afregning, der er begrundet i målerfejl, aflæsning, forbrugsberegning o. lign. Som afregningsfejl regnes også fejl i beregnet forbrug som følge af, at selvaflæsningskort ikke er tilsendt netselskabet. 7. Ansvar 7.1 Ansvar generelt Selskabets ansvar for de ydelser, der leveres i henhold til disse leveringsbetingelser, er bl.a. reguleret af Købeloven, Stærkstrømsloven og Produktansvarsloven. Derudover er ansvaret reguleret af almindelige regler, der ikke er lovbestemt, men er funderet på retsgrundsætninger og retspraksis. 7.2 Ansvarsbegrænsning ved forsinkede eller mangelfulde ydelser Selskabet er alene ansvarligt for forsinkede ydelser, herunder strømafbrydelser, eller for mangelfulde ydelser, herunder spændings- og frekvensfald, hvis selskabet, eller nogen selskabet hæfter for, har handlet uagtsomt. Selskabet er ikke ansvarligt for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom selskabet ikke er ansvarligt for tab af data. Selskabets erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvarspådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde. Side 6 af 10

7 7.3 Ansvarsbegrænsning ved produktansvar (skader på personer eller ting) I det omfang ufravigelige regler i bl.a. Stærkstrømsloven og Produktansvarsloven ikke hindrer en begrænsning af selskabet ansvar, gælder følgende: Selskabet er i forhold til erhvervsdrivende alene ansvarlig, hvis det påvises, at skaden er forvoldt ved uagtsomhed hos selskabet eller nogen, selskabet hæfter for. Selskabet er ikke ansvarligt for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom selskabet ikke er ansvarlig for tab af data. Selskabets erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvarspådragende forhold. Flere skader opfattes i forhold til denne bestemmelse som én skade, hvis de udspringer af samme ansvarspådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde. 7.4 Force majeure Selskabet er under alle omstændigheder ansvarsfri, hvis der indtræder force majeure eller force majeure-lignende situationer, herunder ledningsbrud på grund af en kombination af isbelægninger og vind, saltbelægninger på isolatorer, lyn, skypumper, orkaner eller andre naturkatastrofer, nedstyrtende genstande, edb-manipulation eller strejke. 8. Tariffer 8.1 Distribution af el Priser for tilslutning til nettet, for distribution af el, inkl. selskabets betaling til den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk og gebyrer fremgår af selskabets hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til selskabet. Priser og gebyrer er forinden ikrafttrædelse anmeldt til Energitilsynet. 8.2 Acontobetaling Selskabet har ret til at opkræve acontobeløb til dækning af betaling for den forventede ellevering. Ved en afregningsperiode på et år opkræves acontobeløb på andele af den forventede årsbetaling. Acontobeløbet kan ændres af selskabet, hvis der sker ændringer i elprisen eller i den forventede levering af elektricitet. Ændring af acontobeløb kan også ske på kundens anmodning, hvis selskabet finder ændringen i elforbruget sandsynlig. 8.3 Ændring af priser Prisændringer iværksættes med forudgående varsel ved annoncering efter selskabets valg. Det kan ske på selskabets hjemmeside i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 9. Betalingsbetingelser 9.1 Hæftelse Kunden hæfter for betaling for den el, der er leveret fra den dato, kunden har rådighed over en elinstallation. 9.2 Betaling Regninger fra selskabet er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske. 9.3 Overskridelse af betalingsfrist, restance-procedure og afbrydelse Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, fremsender selskabet en betalingspåmindelse med ny en betalingsfrist. Der opkræves gebyr for denne betalingspåmindelse. Side 7 af 10

8 Overskrider kunden betalingsfristen i betalingspåmindelsen, fremsender selskabet et lukke- /inkassovarsel med en ny betalingsfrist. I inkassovarslet bliver det oplyst, at det skyldige beløb vil blive forsøgt inkasseret ved et inkassobesøg. Det fremgår af inkassovarslet, at et inkassobesøg kan undgås, hvis kunden senest på den i inkassovarslet angivne sidste rettidige betalingsdato: betaler det i varslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller træffer aftale om en betalingsordning for det i inkassovarslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller stiller sikkerhed for betalingen for fremtidig ellevering. I dette tilfælde vil det skyldige beløb blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling. Der opkræves gebyr for dette inkassovarsel. Overskrides betalingsfristen i inkassovarslet, gennemfører selskabet et inkassobesøg. Hvis det skyldige beløb ikke betales, eller der ikke kan stilles sikkerhed, afbrydes elforsyningen. Det skyldige beløb vil blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne til inkassobesøg, en eventuel afbrydelse, ekstern inkassobehandling og gentilslutning. Såfremt afbrydelse af elforsyningen kan ske fjernbetjent, kan selskabet, under visse forudsætninger, undlade inkassobesøg hos kunden. Sker levering af el til kunden, som et led i dennes erhverv, kan selskabet vælge at undlade fremsendelse af betalingspåmindelse før lukke-/inkassovarsel. Selskabet opkræver rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven. Selskabet har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplysningsbureauer. Restanceproceduren gennemføres i henhold til Vejledning om restanceinddrivelse, der kan fås ved henvendelse til selskabet. 9.4 Sikkerhedsstillelse Selskabet er berettiget til at forlange kontant depositum eller anden form for sikkerhedsstillelse for betaling for fremtidig ellevering, når selskabet i den konkrete situation vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. I selskabets vurdering kan indgå kreditanmærkninger i anerkendte kreditoplysningsbureauer eller det forhold, at kunden ikke kan identificeres i Folkeregistret. For erhvervsdrivende og boer kan selskabet lægge en særlig vurdering til grund. Krav om depositum fremsættes skriftligt med oplysning om sidste rettidige betalingsdato. Beløbets størrelse fastsættes ud fra en individuel vurdering af, hvad der er nødvendigt for at undgå tab. Et kontant depositum forrentes ikke. En evt. rente, som selskabet opnår af beløbet, dækker de omkostninger, der er forbundet med administrationen af det kontante depositum. En anden form for tilstrækkelig sikkerhed kan være en anfordringsgaranti udstedt af en anerkendt bank. Undlader kunden at stille en krævet sikkerhed, har selskabet ret til at afbryde forsyningen. Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen er selskabet uvedkommende. Selskabet frigiver en stillet sikkerhed, når kunden igennem et år har betalt rettidigt, medmindre selskabet i den konkrete situation på ny vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. Side 8 af 10

9 I stedet for at stille krav om sikkerhed kan selskabet vælge at tilbyde kunden at forudbetale el-leveringen månedsvis eller kvartalsvis. Omkostninger forbundet med administration af forudbetalingen skal betales af kunden. 9.5 Betalingsstandsning, konkurs m.v. I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, dødsbobehandling eller lignende, sker inddrivelse af det skyldige beløb i overensstemmelse med gældende lovgivning. Selskabet anmelder et evt. krav i boet og kræver samtidig, at boet tager stilling til indtrædelse i aftalen om fremtidig ellevering. Såfremt der fortsat skal leveres el, kræver selskabet endvidere, at der stilles sikkerhed for betaling af den fremtidige ellevering. Såfremt sikkerhed ikke stilles, vil der blive afbrudt for elleveringen. Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen er selskabet uvedkommende. 9.6 Genoptagelse af ellevering Genoptagelse af elleveringen efter afbrydelse vil først finde sted, når: alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger er betalt eller kunden har stillet depositum for betalingen for fremtidig ellevering eller kunden har forudbetalt for elleveringen i henhold til aftale med selskabet, og selskabet har fået adgang til at aflæse måleren. 9.7 Ansvar ved afbrydelse og gentilslutning Eventuelle følger af at selskabet har afbrudt forsyningen til kunden, er selskabet uvedkommende. Hvis der er dyrehold på en ejendom, vil selskabet underrette politiet. Det er kundens ansvar, at elinstallationen er afbrudt inden gentilslutning, så der ikke sker skader. 10. Opsigelse, ejerskifte og fraflytning 10.1 Opsigelse Kunden kan opsige netadgangen/netbenyttelsesaftalen med 3 arbejdsdages varsel. Opsigelse sker ved henvendelse til kundens elleverandør, der videreformidler opsigelsen til selskabet Hæftelse og fraflytning Kunden hæfter for betaling for elleveringen til og med datoen for aftaleforholdets ophør. Det er en betingelse for aftaleforholdets ophør, at en ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet og har oplyst målerstanden til selskabet eller der foreligger en selvaflæsning, som selskabet har accepteret eller kunden har givet selskabet adgang til at aflæse måleren mod betaling og eventuelt afbryde forsyningen. Ophør af aftaleforholdet bekræftes ved fremsendelse af en slutafregning. Ejeren af en ejendom hæfter for elleveringen, i en periode hvor lejligheden står tom. Når selskabet får kendskab til det, orienteres ejeren skriftligt. Ejeren kan frigøre sig for hæftelsen for elleveringen ved at skaffe selskabet adgang til måleren og anmode om at afbryde forsyningen og dermed leveringsforholdet mod betaling. Ejeren hæfter altid for abonnementet, så længe måleren ikke er nedtaget Manglende overdragelse Når selskabet modtager en opsigelse af aftaleforholdet, uden at en ny kunde samtidig ønsker at overtage aftaleforholdet, har selskabet ret til efter datoen for udløbet af opsigelsesfristen at Side 9 af 10

10 tilmelde ejeren eller at afbryde muligheden for forsyning og nedtage måleudstyret samt, når der er rimelig grund til det, at nedtage sine forsyningsanlæg Korte leveringsforhold og afbrydelser af leveringsforhold Ved leveringsforhold af under 1 års varighed, herunder byggestrøm og midlertidige forsyninger, eller hvis kunden ønsker leveringen afbrudt midlertidigt, har selskabet ret til at tage sig betalt for sine omkostninger ved såvel start som ophør af leveringsforholdet. 11. Klageinstanser 11.1 Kundeklager Hvis kunden ikke er tilfreds med selskabets behandling, kan kunden henvende sig til selskabets kundecenter pr. brev, telefax, eller telefon. Selskabet besvarer henvendelsen enten pr. brev, eller telefon. Klager giver ikke udsættelse med betalinger m.v., medmindre det udtrykkeligt er aftalt med selskabet. Hvis kunden ikke er tilfreds med selskabet behandling af en klage, kan kunden klage til Ankenævnet for Energiområdet. Ankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene Offentligt tilsyn En række love, bekendtgørelser og anvisninger har betydning for selskabets kunder og selskabet, heriblandt Elforsyningsloven. Den indeholder en række regler om netselskaber, herunder at priser og leveringsbetingelser skal anmeldes til Energitilsynet. Hvis en kunde er utilfreds med priser eller leveringsbetingelser, kan kunden klage til Energitilsynet. Energitilsynets afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet, hvis afgørelse igen kan indbringes for domstolene. 12 Ikrafttræden, spørgsmål m.v Ikrafttræden Disse leveringsbetingelser træder i kraft den 1. marts 2013 og træder i stedet for tidligere almindelige betingelser for ellevering. Leveringsbetingelserne er anmeldt til Energitilsynet Ændringer Selskabet har ret til at ændre leveringsbetingelserne. Oplysning om ændringer meddeles kunderne på elregningen eller på anden måde. Side 10 af 10

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 5580 Nørre Aaby Udgivet af Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. den 13. august 2012.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarme-forsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Direkte kundeforhold... 4 1.3 Andels-

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 9

Læs mere