Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)"

Transkript

1 Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S (CVR nr ) SEAS-NVE Net A/S varetager eldistribution, måling af elektricitet, betaling til den systemansvarlige virksomhed og betaling af afgifter til staten. Netkunden (herefter kaldet kunden) hos SEAS-NVE Net A/S (herefter kaldet selskabet) ejer eller har rådighed over en elinstallation tilsluttet selskabets net har indgået aftale med selskabet om tilslutning af en elinstallation til selskabets net aftager elektricitet gennem selskabets net. Kundens rettigheder og forpligtelser fremgår af nærværende leveringsbetingelser samt af nuværende og fremtidig lovgivning vedrørende elforsyning m.m., herunder Elforsyningsloven, Stærkstrømsloven, Købeloven, Produktansvarsloven og Forsikringsaftaleloven. Bestemmelser om elforsyningsanlæg og elinstallationer findes i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elinstallatørloven samt i Fællesregulativet ("Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande"). 1.2 Start af leveringsforhold Tilslutning til selskabets net sker efter henvendelse til selskabet. Den der er ejer eller bruger af (dvs. har rådighed over) en elinstallation, der direkte eller indirekte er tilsluttet selskabets net, kan ved henvendelse til selskabet få adgang til transport af elektricitet gennem selskabets net i overensstemmelse med disse leveringsbetingelser. Leveringsbetingelserne gælder, hvad enten kunden køber eller sælger elektricitet. Selskabet kan forlange dokumentation for rådigheden over den enkelte elinstallation. Ved tilflytning til en tilsluttet installation får kunden netadgang ved henvendelse gennem sin elleverandør. Nærværende bestemmelser gælder adgang til nettet, hvad enten netkunden køber eller sælger elektricitet. 1.3 Nettilslutning Den fysiske tilslutning af kundens elinstallation til selskabets net følger selskabets til enhver tid gældende bestemmelser. Kunden skal betale et tilslutningsbidrag, inden elinstallationen tilsluttes nettet, jf Kundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 2.1 Overtagelse Ved overtagelse af en installation med tilslutning og adgang til elnettet rettes henvendelse til en elleverandør. Nye kunder er, med mindre andet aftales skriftligt, omfattet af de gældende generelle vilkår. Netkunden har mulighed for med sin elleverandør at aftale, at elleverandøren rekvirerer og betaler netydelsen (samfakturering). Side 1 af 10

2 2.2 Oplysningspligt Kunden skal oplyse om, hvortil regninger og anden korrespondance ønskes sendt. Kunden skal endvidere oplyse selskabet om, hvem der til enhver tid er kundens elleverandør. Oplysningen skal dokumenteres over for selskabet af elleverandøren, der også skal oplyse, hvem leverandøren har som balanceansvarlig. Hvis kunden har delt elleverancen på flere elleverandører, skal kunden oplyse, hvilke elinstallationer den enkelte elleverandør forsyner, idet der kun kan være én elleverandør pr. elinstallation. Hvis kunden ønsker ny elleverandør, skal skiftet ske til den 1. i en måned og aftales med mindst én måneds varsel. Kundens leverance af elektricitet forudsættes at ske fra et forsyningspligtselskab, hvis kunden ikke har oplyst selskabet om andet. Hvis kundens aftale med en anden elleverandør ophører, og kunden ikke indgår aftale med en ny elleverandør, skal et forsyningspligtselskab overtage leveringen på de vilkår, som gælder for forsyningspligtleverancer. 3. Netselskabets etablering og ændring af anlæg 3.1 Selskabets net Selskabet etablerer og vedligeholder de kollektive forsyningsanlæg, der er nødvendige for at kunden kan aftage og levere elektricitet gennem nettet frem til tilslutningspunktet. Tilslutningsbidrag for etablering af en ny elforsyning og for udvidelse af en eksisterende forsyning fremgår af selskabets hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til selskabet. Prisændringer iværksættes med forudgående varsel ved annoncering efter selskabet valg. Det kan ske på selskabets hjemmeside, i dagspressen eller på anden måde. Priserne er forinden anmeldt til Energitilsynet. 3.2 Brug af nettet Selskabet stiller mod betaling nettet til rådighed for transport af elektricitet til og fra tilslutningspunktet inden for et aftalt leveringsomfang i ampere. Ekstraordinære situationer med mangel på transportkapacitet håndteres af selskabet i henhold til Elforsyningsloven. 3.3 Tilslutning af ny elinstallation samt ændringer Når en ny elinstallation skal tilsluttes, eller en eksisterende elinstallation skal ændres, sker det efter retningslinjer fastsat i Fællesregulativet og af selskabet. Tilslutningspunktet er normalt ved stiksikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation. Stiksikringerne er en del af selskabet net. Afstanden i offentligt areal fra tilslutningspunktet til nærmeste punkt på kundens matrikel bliver normalt højst 30 meter. Tilslutning og større ændringer af en elinstallation skal forud anmeldes til selskabet gennem en virksomhed med autorisation i henhold til Elinstallatørloven. 3.4 Stikledning Stikledningen er forbindelsen fra tilslutningspunktet til første afgreningssted i kundens installation, normalt måleren. Stikledningen betales og vedligeholdes af kunden og etableres efter retningslinjer fastsat af selskabet og i Fællesregulativet. Stikledningen udføres som kabel, med mindre der i særlige tilfælde træffes anden aftale med selskabet. Hvis stikledningen er udført som luftledning, er det kundens ansvar og risiko, at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. Selskabet er kun erstatningsansvarligt, hvis der foreligger forsømmelse fra selskabet side. Side 2 af 10

3 Forøgelse af stikledningens belastningsevne eller ændring af en stikledning på kundens initiativ betales af kunden. Skade på kundens elinstallationer som følge af fejl eller skade på stikledningen påhviler kunden. Hvor selskabet har accepteret, at kunden har overdraget ejerskabet af stikledningen til selskabet, reparerer selskabet vederlagsfrit fejl på stikledningen, med mindre kunden har forårsaget skaden. 3.5 Anlæg på kundens ejendom Af hensyn til elleveringen til kunden kan det være nødvendigt, at selskabet placerer f.eks. master, kabler, fordelingsskabe, transformerstationer m.v. i eller på kundens ejendom. I sådanne tilfælde skal kunden vederlagsfrit stille et egnet areal til rådighed for selskabet. 3.6 Forsyning via anlæg på kundens ejendom Selskabet har ret til at forsyne andre kunder fra de kollektive forsyningsanlæg, der er anbragt på en kundes ejendom i overensstemmelse med Flytning af anlæg Når tekniske forhold kræver det, har selskabet ret til at flytte tilslutningspunktet. Selskabet kan endvidere efter nærmere aftale med ejeren flytte sine ledninger og andre anlæg på ejendommen. Hvis selskabets anlæg skal flyttes, enten permanent eller midlertidigt på grund af forhold hos kunden, skal kunden betale selskabet udgifter til flytningen. Hvis en flytning skyldes forhold hos selskabet, betaler selskabet de udgifter, som flytningen måtte påføre kunden. Indirekte omkostninger, herunder driftstab, erstattes ikke. 4. Forbrugsstedet 4.1 Adgang til elinstallationer Selskabet skal mod legitimation have adgang til elinstallationerne på forbrugsstedet for nødvendige eftersyn, afprøvning samt afbrydelse. Hvis adgang ikke kan opnås inden for selskabets normale arbejdstid, skal kunden betale selskabet meromkostninger. Kan adgang kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed. 4.2 Kundens elinstallationer og brugsgenstande Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen har kunden ansvaret for, at elinstallationerne holdes i forsvarlig stand. Selv om selskabet har foretaget eftersyn på en elinstallation, kan hverken ejerens, brugerens eller en autoriseret elinstallatørs ansvar vedrørende elinstallationen overføres på selskabet. I forbindelse med eftersyn er selskabet alene erstatningsansvarlig for eventuelle fejl efter dansk rets almindelige regler, dog med den begrænsning som fremgår af 7. Kunden har ansvaret for, at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele bliver holdt i forsvarlig stand. Kundens elinstallation og de dertil hørende apparater og brugsgenstande skal overholde gældende regler. 4.3 Skader og forstyrrelser fra elinstallationer og brugsgenstande Kundens elinstallationer og brugsgenstande må ikke give skader eller overbelastning på selskabets forsyningsanlæg, herunder overbrænding af stiksikringen. De må heller ikke påføre andre af selskabets kunder forstyrrelser. Har en kunde elinstallationer og brugsgenstande, som alene eller sammen med andre kunders elinstallationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på nettet, har kunden pligt til selv at afhjælpe forstyrrelserne eller til at betale selskabet omkostninger til afhjælpning. Hvis flere kunder er årsag til forstyrrelsen, kan selskabet pålægge dem deres respektive andel af omkostningerne. Side 3 af 10

4 4.4 Fasekompensering Eludstyr og brugsgenstande skal generelt fasekompenseres i henhold til Fællesregulativet. Almindeligt CE-godkendt eludstyr og elapparater er fasekompenseret. 4.5 Datatransmission Datatransmission og anden signaltransmission over selskabets net er ikke tilladt. 4.6 Ret til afbrydelse Selskabet har ret til at afbryde for elleveringen, hvis kunden ikke afhjælper fejl i elinstallationer og brugsgenstande, der medfører væsentlig fare for personer, bygninger eller løsøre. Forsyningen kan også afbrydes, hvis kunden ikke overholder selskabets krav til fasekompensering, eller hvis nettet misbruges på anden måde. Kunden skal betale alle dermed forbundne omkostninger. Eventuelle følger af at selskabet har afbrudt forsyningen til kunden, er selskabet uvedkommende. Hvis der er dyrehold på en ejendom, vil selskabet underrette politiet. 5. Kvalitet og drift (netydelsen) 5.1 Kvalitet Spændingen i selskabets net varierer. Det anses for tilfredsstillende, hvis spændingen mellem en fase og nul ligger inden for intervallet - 10 % og + 6 % af den nominelle spænding på 230 volt, dvs. mellem 207 og 244 volt, svarende til den danske og europæiske standard EN I tilfælde af fejl på nettet vil selskabet genoprette forsyningen så hurtigt som muligt. Leveringsomfanget er maksimalt 25 ampere, med mindre der foreligger særskilt aftale og er betalt for en større strømstyrke. 5.2 Arbejde på nettet Selskabet vil forud for arbejde på nettet bestræbe sig på at oplyse berørte kunder om planlagte afbrydelser af elleveringen. 5.3 Træbeskæring Kunden er i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen forpligtet til at beskære træer og anden bevoksning, således at der holdes en passende afstand til lavspændingsluftledninger. Såfremt kunden ikke sørger for nødvendig beskæring, er selskabet berettiget til at foretage beskæringen uden varsel, og uden der ydes erstatning derfor. Selskabet kan for denne ydelse kræve betaling i henhold til selskabets tariffer herom. Den enkelte kunde må acceptere færdsel på ejendommen i forbindelse med dette arbejde. Fjernelse af afskåret træ er selskabet uvedkommende. Reglerne om træbeskæring gælder, uanset om lavspændingsluftledningerne er placeret på privat grund eller langs veje og stier. Hvis arbejdet med beskæring eller fældning af træer og bevoksning ved lavspændingsluftledninger sker i større højde end 3 meter over jord, må andre end selskabets autoriserede personer ikke komme luftledninger med lavspænding nærmere end 1,5 meter. Såfremt respektafstanden på 1,5 meter ikke kan overholdes, skal selskabet kontaktes for aftale om beskæringsmetode. Hvis arbejdet bliver foretaget uden at kontakte selskabets autoriserede personer, og nettet bliver beskadiget, vil reparationen blive foretaget for kundens regning. I øvrigt henvises til reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Side 4 af 10

5 6. Måling og aflæsning 6.1 Opsætning af måleudstyr Selskabet opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer måleudstyr til måling og eventuel fjernaflæsning af den leverede el. Målerramme og målerskab er kundens ejendom og ansvar. Byggeloven stiller krav om individuel måling, herunder for hvilke bygninger kravet er gældende. 6.2 Placering af målere Selskabet fastsætter retningslinjer for målernes placering. Foretager kunden bygningsændringer, skal kunden sikre, at målerens placering og adgangsforholdene fortsat overholder selskabets retningslinjer. 6.3 Flytning af målere Hvis en ombygning eller ændret anvendelse af en bygning medfører, at måleren får en uhensigtsmæssig placering i forbindelse med aflæsning eller kontrol, har selskabet ret til at kræve måleren flyttet for kundens regning. 6.4 Beskadigelse af målere Kunden er erstatningsansvarlig, hvis selskabets måleudstyr bliver beskadiget af kunden, dennes husstand eller andre, som kunden har givet adgang til ejendommen Brandforsikring Måleren betragtes som en del af ejendommen, hvorfor kunden er forpligtet til at lade måleren være omfattet af ejendommens brandforsikring. 6.6 Underretning om målerfejl og beskadigelse Hvis kunden bemærker, at måleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, skal kunden straks meddele det til selskabet. 6.7 Plomber Målesystemet er forsynet med plomber, som kun må brydes af selskabets personale eller af andre bemyndigede personer. Kunden bør kontrollere målesystemets plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af et eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles selskabet. 6.8 Målenøjagtighed og undersøgelser Registreringen af leveret elektricitet anses for korrekt, hvis målerens fejlvisning ikke overstiger 4 %. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af flere målepunkter. Selskabet fører løbende kontrol med målernes kvalitet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kontrol med elmålere. Kunden kan kræve, at selskabet undersøger måleren og eventuelle måletransformere. Hvis undersøgelsen viser, at fejlvisningen er inden for tolerancen på 4 %, betaler kunden omkostningerne ved undersøgelsen. 6.9 Aflæsning, kontrol og reparation Selskabet skal mod legitimation have fri og uhindret adgang til at aflæse, kontrollere og eventuelt reparere eller udskifte målere og måleudstyr. Kan selskabet ikke få adgang inden for selskabets normale arbejdstid, skal kunden betale meromkostningerne. Hvis selskabet kun kan få adgang med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed Måleresultaterne Selskabet stiller sine måleresultater og kontroller til rådighed for kunden og kundens elleverandør samt eventuelle andre, som selskabet får pålæg om i lovgivningen eller fra domstole eller myndigheder. Måleresultater udleveres derudover ikke uden kundens tilladelse. Side 5 af 10

6 6.11 Fjernaflæsning Når selskabet etablerer fjernaflæsning af måleren, skal kunden give mulighed for dataoverførsel gennem kundens elinstallationer, hvis det er uden gener og uden udgift for kunden Selvaflæsning, rekvireret aflæsning og kontrolaflæsning Kunden skal selv aflæse måleren og indberette målerstanden, når selskabet beder om det, ved skift af elleverandør, og når rådigheden over elinstallationen begynder og slutter. Hvis kunden undlader at indberette målerstanden også efter at være blevet rykket, kan selskabet aflæse måleren og opkræve betaling for aflæsningen. Kunden kan selv rekvirere selskabet til at aflæse måleren mod betaling. Selskabet har til enhver tid ret til at foretage kontrolaflæsning Beregnet forbrug Foreligger der ikke en aflæsning, har selskabet ret til at beregne elforbruget og afregne på basis af dette skøn. Dette oplyses på regningen. Hvis kunden efterfølgende ønsker regningen reguleret, kan selskabet opkræve et gebyr Kontrolaflæsning Selskabet er til enhver tid berettiget til at foretage kontrolaflæsning Forbrug og afregning i tilfælde af målerfejl Konstateres det, at måleren viser forkert, fastsætter selskabet forbruget i den periode, hvor måleren har vist forkert, efter forhandling med kunden. Vurderingen baseres på tidligere forbrug samt på informationer om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden indhentet hos kunden. Regulering af afregningen kan ske for den periode, hvor der er påvist fejl, dog maksimalt op til 5 år forud for den dag, kunden er blevet bekendt med fejlen. Hvis fejlen kan tilskrives selskabet, og kunden var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan selskabet alene kræve efterbetaling for de seneste 12 måneder forud for, at fejlen blev konstateret. Selskabet godskriver kunden for meget erlagte beløb eller kan kræve efterbetaling af for lidt erlagte beløb, som følge af fejlagtig afregning, der er begrundet i målerfejl, aflæsning, forbrugsberegning o. lign. Som afregningsfejl regnes også fejl i beregnet forbrug som følge af, at selvaflæsningskort ikke er tilsendt netselskabet. 7. Ansvar 7.1 Ansvar generelt Selskabets ansvar for de ydelser, der leveres i henhold til disse leveringsbetingelser, er bl.a. reguleret af Købeloven, Stærkstrømsloven og Produktansvarsloven. Derudover er ansvaret reguleret af almindelige regler, der ikke er lovbestemt, men er funderet på retsgrundsætninger og retspraksis. 7.2 Ansvarsbegrænsning ved forsinkede eller mangelfulde ydelser Selskabet er alene ansvarligt for forsinkede ydelser, herunder strømafbrydelser, eller for mangelfulde ydelser, herunder spændings- og frekvensfald, hvis selskabet, eller nogen selskabet hæfter for, har handlet uagtsomt. Selskabet er ikke ansvarligt for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom selskabet ikke er ansvarligt for tab af data. Selskabets erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvarspådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde. Side 6 af 10

7 7.3 Ansvarsbegrænsning ved produktansvar (skader på personer eller ting) I det omfang ufravigelige regler i bl.a. Stærkstrømsloven og Produktansvarsloven ikke hindrer en begrænsning af selskabet ansvar, gælder følgende: Selskabet er i forhold til erhvervsdrivende alene ansvarlig, hvis det påvises, at skaden er forvoldt ved uagtsomhed hos selskabet eller nogen, selskabet hæfter for. Selskabet er ikke ansvarligt for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom selskabet ikke er ansvarlig for tab af data. Selskabets erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvarspådragende forhold. Flere skader opfattes i forhold til denne bestemmelse som én skade, hvis de udspringer af samme ansvarspådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde. 7.4 Force majeure Selskabet er under alle omstændigheder ansvarsfri, hvis der indtræder force majeure eller force majeure-lignende situationer, herunder ledningsbrud på grund af en kombination af isbelægninger og vind, saltbelægninger på isolatorer, lyn, skypumper, orkaner eller andre naturkatastrofer, nedstyrtende genstande, edb-manipulation eller strejke. 8. Tariffer 8.1 Distribution af el Priser for tilslutning til nettet, for distribution af el, inkl. selskabets betaling til den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk og gebyrer fremgår af selskabets hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til selskabet. Priser og gebyrer er forinden ikrafttrædelse anmeldt til Energitilsynet. 8.2 Acontobetaling Selskabet har ret til at opkræve acontobeløb til dækning af betaling for den forventede ellevering. Ved en afregningsperiode på et år opkræves acontobeløb på andele af den forventede årsbetaling. Acontobeløbet kan ændres af selskabet, hvis der sker ændringer i elprisen eller i den forventede levering af elektricitet. Ændring af acontobeløb kan også ske på kundens anmodning, hvis selskabet finder ændringen i elforbruget sandsynlig. 8.3 Ændring af priser Prisændringer iværksættes med forudgående varsel ved annoncering efter selskabets valg. Det kan ske på selskabets hjemmeside i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 9. Betalingsbetingelser 9.1 Hæftelse Kunden hæfter for betaling for den el, der er leveret fra den dato, kunden har rådighed over en elinstallation. 9.2 Betaling Regninger fra selskabet er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske. 9.3 Overskridelse af betalingsfrist, restance-procedure og afbrydelse Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, fremsender selskabet en betalingspåmindelse med ny en betalingsfrist. Der opkræves gebyr for denne betalingspåmindelse. Side 7 af 10

8 Overskrider kunden betalingsfristen i betalingspåmindelsen, fremsender selskabet et lukke- /inkassovarsel med en ny betalingsfrist. I inkassovarslet bliver det oplyst, at det skyldige beløb vil blive forsøgt inkasseret ved et inkassobesøg. Det fremgår af inkassovarslet, at et inkassobesøg kan undgås, hvis kunden senest på den i inkassovarslet angivne sidste rettidige betalingsdato: betaler det i varslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller træffer aftale om en betalingsordning for det i inkassovarslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller stiller sikkerhed for betalingen for fremtidig ellevering. I dette tilfælde vil det skyldige beløb blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling. Der opkræves gebyr for dette inkassovarsel. Overskrides betalingsfristen i inkassovarslet, gennemfører selskabet et inkassobesøg. Hvis det skyldige beløb ikke betales, eller der ikke kan stilles sikkerhed, afbrydes elforsyningen. Det skyldige beløb vil blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne til inkassobesøg, en eventuel afbrydelse, ekstern inkassobehandling og gentilslutning. Såfremt afbrydelse af elforsyningen kan ske fjernbetjent, kan selskabet, under visse forudsætninger, undlade inkassobesøg hos kunden. Sker levering af el til kunden, som et led i dennes erhverv, kan selskabet vælge at undlade fremsendelse af betalingspåmindelse før lukke-/inkassovarsel. Selskabet opkræver rykkergebyr og renter i henhold til Renteloven. Selskabet har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplysningsbureauer. Restanceproceduren gennemføres i henhold til Vejledning om restanceinddrivelse, der kan fås ved henvendelse til selskabet. 9.4 Sikkerhedsstillelse Selskabet er berettiget til at forlange kontant depositum eller anden form for sikkerhedsstillelse for betaling for fremtidig ellevering, når selskabet i den konkrete situation vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. I selskabets vurdering kan indgå kreditanmærkninger i anerkendte kreditoplysningsbureauer eller det forhold, at kunden ikke kan identificeres i Folkeregistret. For erhvervsdrivende og boer kan selskabet lægge en særlig vurdering til grund. Krav om depositum fremsættes skriftligt med oplysning om sidste rettidige betalingsdato. Beløbets størrelse fastsættes ud fra en individuel vurdering af, hvad der er nødvendigt for at undgå tab. Et kontant depositum forrentes ikke. En evt. rente, som selskabet opnår af beløbet, dækker de omkostninger, der er forbundet med administrationen af det kontante depositum. En anden form for tilstrækkelig sikkerhed kan være en anfordringsgaranti udstedt af en anerkendt bank. Undlader kunden at stille en krævet sikkerhed, har selskabet ret til at afbryde forsyningen. Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen er selskabet uvedkommende. Selskabet frigiver en stillet sikkerhed, når kunden igennem et år har betalt rettidigt, medmindre selskabet i den konkrete situation på ny vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige. Side 8 af 10

9 I stedet for at stille krav om sikkerhed kan selskabet vælge at tilbyde kunden at forudbetale el-leveringen månedsvis eller kvartalsvis. Omkostninger forbundet med administration af forudbetalingen skal betales af kunden. 9.5 Betalingsstandsning, konkurs m.v. I tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, dødsbobehandling eller lignende, sker inddrivelse af det skyldige beløb i overensstemmelse med gældende lovgivning. Selskabet anmelder et evt. krav i boet og kræver samtidig, at boet tager stilling til indtrædelse i aftalen om fremtidig ellevering. Såfremt der fortsat skal leveres el, kræver selskabet endvidere, at der stilles sikkerhed for betaling af den fremtidige ellevering. Såfremt sikkerhed ikke stilles, vil der blive afbrudt for elleveringen. Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen er selskabet uvedkommende. 9.6 Genoptagelse af ellevering Genoptagelse af elleveringen efter afbrydelse vil først finde sted, når: alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger er betalt eller kunden har stillet depositum for betalingen for fremtidig ellevering eller kunden har forudbetalt for elleveringen i henhold til aftale med selskabet, og selskabet har fået adgang til at aflæse måleren. 9.7 Ansvar ved afbrydelse og gentilslutning Eventuelle følger af at selskabet har afbrudt forsyningen til kunden, er selskabet uvedkommende. Hvis der er dyrehold på en ejendom, vil selskabet underrette politiet. Det er kundens ansvar, at elinstallationen er afbrudt inden gentilslutning, så der ikke sker skader. 10. Opsigelse, ejerskifte og fraflytning 10.1 Opsigelse Kunden kan opsige netadgangen/netbenyttelsesaftalen med 3 arbejdsdages varsel. Opsigelse sker ved henvendelse til kundens elleverandør, der videreformidler opsigelsen til selskabet Hæftelse og fraflytning Kunden hæfter for betaling for elleveringen til og med datoen for aftaleforholdets ophør. Det er en betingelse for aftaleforholdets ophør, at en ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet og har oplyst målerstanden til selskabet eller der foreligger en selvaflæsning, som selskabet har accepteret eller kunden har givet selskabet adgang til at aflæse måleren mod betaling og eventuelt afbryde forsyningen. Ophør af aftaleforholdet bekræftes ved fremsendelse af en slutafregning. Ejeren af en ejendom hæfter for elleveringen, i en periode hvor lejligheden står tom. Når selskabet får kendskab til det, orienteres ejeren skriftligt. Ejeren kan frigøre sig for hæftelsen for elleveringen ved at skaffe selskabet adgang til måleren og anmode om at afbryde forsyningen og dermed leveringsforholdet mod betaling. Ejeren hæfter altid for abonnementet, så længe måleren ikke er nedtaget Manglende overdragelse Når selskabet modtager en opsigelse af aftaleforholdet, uden at en ny kunde samtidig ønsker at overtage aftaleforholdet, har selskabet ret til efter datoen for udløbet af opsigelsesfristen at Side 9 af 10

10 tilmelde ejeren eller at afbryde muligheden for forsyning og nedtage måleudstyret samt, når der er rimelig grund til det, at nedtage sine forsyningsanlæg Korte leveringsforhold og afbrydelser af leveringsforhold Ved leveringsforhold af under 1 års varighed, herunder byggestrøm og midlertidige forsyninger, eller hvis kunden ønsker leveringen afbrudt midlertidigt, har selskabet ret til at tage sig betalt for sine omkostninger ved såvel start som ophør af leveringsforholdet. 11. Klageinstanser 11.1 Kundeklager Hvis kunden ikke er tilfreds med selskabets behandling, kan kunden henvende sig til selskabets kundecenter pr. brev, telefax, eller telefon. Selskabet besvarer henvendelsen enten pr. brev, eller telefon. Klager giver ikke udsættelse med betalinger m.v., medmindre det udtrykkeligt er aftalt med selskabet. Hvis kunden ikke er tilfreds med selskabet behandling af en klage, kan kunden klage til Ankenævnet for Energiområdet. Ankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene Offentligt tilsyn En række love, bekendtgørelser og anvisninger har betydning for selskabets kunder og selskabet, heriblandt Elforsyningsloven. Den indeholder en række regler om netselskaber, herunder at priser og leveringsbetingelser skal anmeldes til Energitilsynet. Hvis en kunde er utilfreds med priser eller leveringsbetingelser, kan kunden klage til Energitilsynet. Energitilsynets afgørelser kan ankes til Energiklagenævnet, hvis afgørelse igen kan indbringes for domstolene. 12 Ikrafttræden, spørgsmål m.v Ikrafttræden Disse leveringsbetingelser træder i kraft den 1. marts 2013 og træder i stedet for tidligere almindelige betingelser for ellevering. Leveringsbetingelserne er anmeldt til Energitilsynet Ændringer Selskabet har ret til at ændre leveringsbetingelserne. Oplysning om ændringer meddeles kunderne på elregningen eller på anden måde. Side 10 af 10

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

leveringsbetingelser Almindelige

leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. oktober 2014: Indholdsfortegnelse 1. Aftaleforholdet 3 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse,

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET...5 3. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF LEDNINGER...6 4. FORHOLD PÅ FORBRUGSSTEDET...7

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011

Fyraftensmøde hos TRE-FOR. den 29. marts 2011 Fyraftensmøde hos y TRE-FOR den 29. marts 2011 Fyraftensmøde program 16.30: Velkomst og gennemgang af, hvordan du bruger TRE-FORs kundeservice og udnytter de selvbetjeningsmuligheder, som ligger på trefor.dk

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME

SALGSBETINGELSER FOR. offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME SALGSBETINGELSER FOR offentlig levering af EL, VAND OG FJERNVARME nr. 9. Gældende fra 6. juni 2014 Indledning Nukissiorfiits salgsbetingelser med tilhørende bilag er det væsentligste dokument i retsgrundlaget

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Gasforsyningen. Leveringsbestemmelser

Gasforsyningen. Leveringsbestemmelser Gasforsyningen Leveringsbestemmelser 2. 1. Gyldighedsområde lovbindinger og tekniske bestemmelser Gyldighed 1.1 Disse leveringsbestemmelser gælder for gasdistribution eller gasforsyning fra Aalborg Kommune,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere