Forord. Censorformandskabet. December Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9"

Transkript

1 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet december 2015

2 Forord Denne Vejledningen er skrevet til eksamensformen Projekt med mundtlig prøve, som er den mest udbredte prøveform på uddannelserne. Prøveformen eksisterer både som ekstern og intern prøve. Forskellen er, at der ved eksterne prøver medvirker en eller flere censorer, som er beskikkede af ministeriet. Udover denne prøveform bruges der på uddannelserne også andre prøveformer afhængigt af den enkelte skoles studieordning, fx i forbindelse med bedømmelsen af konstruktøruddannelsens valgfrie specialer. Denne bedømmelse sker uden den studerendes deltagelse, men dette ændrer principielt ikke ved censors opgave. Vejledningen er blevet til på foranledning af skolenetværket, som har oplevet uheldige eksempler på censorer, som har misforstået deres opgave, bl. a. ved at overtage styringen af eksaminationen eller ved at bruge eksamen til undervisning af de studerende. Men det er primært en vejledning til nye - og rutinerede - censorer om, hvad det vil sige at være censor. Eller, som vi i Censorformandskabet gerne vil udtrykke det: En vejledning i at blive en god censor. Censorformandskabet December 2015 Side 1 af 9

3 Indhold Forord... 1 Love og regler... 3 Generelt om censors opgave... 3 Skolens orientering til censor inden eksamen... 4 Habilitetsforhold... 4 Eksamensforløbet... 5 Indledende orientering til censor... 5 Hvornår starter eksamen for den enkelte studerende... 5 Om tilstedeværelse af tilhørere... 5 Den studerendes mundtlige fremlæggelse og præsentation af projektet... 5 Eksaminationen... 6 Votering og karaktergivning... 6 Meddelelse af karakteren til den studerende... 7 Notater til eventuelle klagesager... 7 Specielt om bedømmelse af gruppefremstillede projekter... 7 Klage og anke... 8 Klage... 8 Anke... 8 Side 2 af 9

4 Love og regler Reglerne om censorvirksomhed for Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelserne fremgår af: Eksamensbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Karakterbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse. Uddannelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 715 af 7. juli 2009 om uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør, erhvervsakademiuddannelse til byggetekniker AK samt erhvervsakademiuddannelse til kort- og landmålingstekniker AK. Skolens studieordning. Generelt om censors opgave Censorinstitutionen og kravene til censorerne er beskrevet i kap. 6 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen), at 30. Censor skal 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i bekendtgørelser eller i henhold til bekendtgørelser, 2) medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, og 3) medvirke til og påse, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. Stk. 2. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. Stk. 3. Censorernes virksomhed er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt. 31. Konstaterer censor, at de forhold, der er omtalt i 30, stk. 1, ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i uddannelsesinstitutionens varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til institutionen med kopi til censorformandskabet, jf. 26. Institutionen videresender indberetningen til Styrelsen for Videregående Uddannelser med sine bemærkninger. Der påhviler således censor opgaver både som uvildig kontrollant og som facilitator af: Side 3 af 9

5 de faktiske forhold, hvorunder en eksamen foregår - herunder lokaleforhold, udstyr og tilhørere, de spørgsmål, som den studerende udsættes for ved eksaminationen eksamensforløbet i enkeltheder og i dets helhed evalueringen af den studerende en god og præstationsfremmende afvikling af eksamenen Censor har kompetence i overensstemmelse med sin funktion som kontrollant. Dvs. at censor, hvis et eller flere af de nævnte forhold ikke er i orden, skal meddele dette til institutionen (= eksaminator), og at censor derfor kan udsætte iværksættelse af eksamenen eller afbryde denne med henblik på at bringe forholdene i overensstemmelse med gældende regler. Funktionen som censor indebærer også at være facilitator i forhold til den samlede afvikling af censoropgaven. Det vil sige at funktionen som kontrollant ikke bør forhindre, at censor - og eksaminator - samlet set bestræber sig på: en respektfuld afvikling, en dialogorienteret form, der tager højde for eksaminandens tilgang til situationen, Tilvejebringelse af et pålideligt bedømmelsesgrundlag. Det er ikke censors opgave at styre forløbet, men omvendt så er den tavse/passive censor sjældent i overensstemmelse med disse sammensatte dele af censorfunktionen. Skolens orientering til censor inden eksamen Inden eksamen vil censor fra skolen modtage formelle oplysninger om afregning af sin deltagelse samt en plan for eksamensdagens afvikling. Censorformandskabet opfordrer til at skolen senest 10 arbejdsdage før eksamens start udsender de nødvendige oplysninger og materiale. Herudover bør censor også have tilsendt skolens opgavebeskrivelse, dvs. skolens krav og forventninger til de studerendes arbejde med den tværfaglige projektopgave. Denne opgavetekst bør censor sætte sig ind i, så den kan bruges som reference ved bedømmelsen til eksamen. Censor skal påse, at de opgaver, som eksaminanden stilles over for, er i overensstemmelse med evalueringskravene i bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse og den tilhørende studieordning, studieplaner m.v. Habilitetsforhold De generelle krav til censors habilitet er beskrevet i eksamensbekendtgørelsen Censorformandskabet fordeler efter samråd med uddannelsesinstitutionen eller institutionerne opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpset under iagttagelse af reglerne i stk. 2. Censorerne må ikke være eller inden for de sidste 2 år have været ansat på den institution, hvor de skal virke som censorer. Stk. 2. Ved fordeling af censorarbejdet skal det sikres, medmindre særlige forhold gør sig gældende, Side 4 af 9

6 1) at der inddrages censorer fra flere institutioner og censorer fra det relevante arbejdsmarked (aftagercensorer) ved tilrettelæggelse af censuren inden for en given uddannelse, 2) at der jævnligt inddrages nye censorer ved fordeling af censorarbejdet, og 3) at de samme bedømmere ikke sammen medvirker ved censur inden for en periode på 2 år ud over én eksamenstermin, ét semester eller ét halvår. Censorformandskabet gør opmærksom på at Censorerne må ikke være eller inden for de sidste 2 år have været ansat på den institution, hvor de skal virke som censorer. Eksamensforløbet Indledende orientering til censor Ved dagens start er det hensigtsmæssigt, at censor får en mundtlig orientering om de praktiske forhold og om eksaminationens forløb, herunder om de enkelte konsulenters faglige områder, om spørgerækkefølgen samt om hvem af eksaminatorerne, der fungerer som koordinator. Censorformandskabet opfordrer til at der bør foreligge en liste med de tilstedeværende, deres fagområde og rækkefølge. Hvornår starter eksamen for den enkelte studerende Ved eksaminer, der foregår på skolen, starter denne, når den studerende træder inden for døren til eksamenslokalet. Denne definition har betydning for, om den studerende har gjort brug af et forsøg. Er eksamen startet, så skal der gives en bedømmelse. Om tilstedeværelse af tilhørere Mundtlige prøver er offentlige, dvs. at tilhørere har ret til at være til stede under præsentationen af projektet og eksaminationen, men ikke under voteringen. En del eksaminander ønsker imidlertid ikke tilhørere i lokalet og almindeligvis respekterer en mulig tilhører dette og forlader lokalet (eller går ikke med ind). Men den pågældende kan vælge at fastholde sin ret til at være til stede. Principielt og reelt skal der derfor være en (meget god) begrundelse til at udelukke en tilhører. Ifald det sker imod eksaminandens ønske, så skal tilhørere placeres på en for den studerendes hensigtsmæssige måde. Den studerendes mundtlige fremlæggelse og præsentation af projektet Den studerende starter med at præsentere/gennemgå sin opgaveløsning. Denne præsentation sker i dag almindeligvis digitalt. Tidsforbruget til fremlæggelse er lidt forskelligt fra skole til skole og varierer også efter, om det er stopprøven på 2. semester eller det er et afgangsprojekt. Under den studerendes fremlæggelse, bør eksaminator(er) og censor(er) følge den studerende og gøre notater. Det virker ikke godt, hvis man er fordybet i PC en, mens den studerende fremlægger. Side 5 af 9

7 Erfaringen viser også, at netop præsentationen kan bruges af den studerende til at vise evne til problemløsning og dokumentere viden, færdigheder og kompetence. Censor bør derfor ikke undervurdere præsentationens betydning. Eksaminationen Eksaminationen eller det mundtlige forsvar - tjener til bedømmelsen af den studerendes forståelse for projektet og graden af selvstændighed i opgaveløsningen. Dvs. at spørgsmålene skal tage udgangspunkt i projektet. Ved eksaminationen er det som udgangspunkt eksaminator(erne), der stiller spørgsmål til opgaveløsningen. Censor(erne) bør følge med i denne eksamination. Normalt får censor(erne) også mulighed for at stille spørgsmål, og det forventes den aktive censor også at gøre. Men det er ikke censors opgave at eksaminere. Censors spørgsmål kan være en uddybning af eksaminatorernes spørgsmål eller det kan være spørgsmål til emner, som ikke er blevet tilstrækkeligt belyst. Eksaminatorerne bør følge censors spørgsmål og dermed sikre, at spørgsmålene ikke ligger uden for de emneområder, som den aktuelle prøve drejer sig om. Votering og karaktergivning Voteringen begynder, når det er meddelt eksaminanden, at dennes deltagelse er afsluttet og pågældende har forladt eksamenslokalet sammen med eventuelle tilhørere. Kun censor(er) og eksaminator(er) må være til stede under voteringen dog kan institutionen bestemme, at andre eksaminatorer/undervisere tilknyttet uddannelsesstedet skal have ret til at være til stede med henblik på faglig og anden relevant udvikling, eller fordi de pågældende senere selv skal deltage som eksaminatorer. Bedømmelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af projektet, forelæggelsen og det mundtlige forsvar. Ved bedømmelsen medvirker både censor(er) og eksaminator(er), som fastsætter karakteren efter drøftelse mellem dem. Efter 7-trins skalaens indførelse er det omfanget og arten af mangler ved den studerendes præstation, som er bestemmende for bedømmelsen. Som udgangspunkt forudsættes den studerendes præstation at være mangelfri, hvorefter der trækkes fra for de konstaterede mangler. Praksis er, at hver enkelt eksaminator giver et forslag til karakter og kort begrunder sit forslag med påpegning af fejl eller mangler. Eksaminatorernes forslag sammenfattes af koordinator til et samlet karakterforslag. Censor(erne) tilslutter sig forslaget eller argumenterer for en anden karakter. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver hver en karakter. Karakteren for prøven er et gennemsnit af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmest højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. Side 6 af 9

8 Hvis der medvirker flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét henholdsvis censor- og eksaminatorkompetencen. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer. Meddelelse af karakteren til den studerende Koordinator meddeler karakteren til den studerende umiddelbart efter voteringen og der gives sammenfattende bemærkninger om den studerendes målopnåelse, enten af koordinator eller af de enkelte eksaminatorer. Censor er også velkommen til at komme med kommentarer. Denne meddelelse bør ske i eksamenslokalet. Kommentarerne er vigtige for den studerendes forståelse af karakteren og kan være med til at mindske antallet af klagesager. Notater til eventuelle klagesager Af eksamensbekendtgørelsens 30, stk. 2, fremgår, at Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. Til brug herfor har skolerne udarbejdet et fælles notatpapir, som bør være fremsendt til censor. Det er meget forskelligt, hvor mange notater, censor og eksaminator tager, men for senere at kunne begrunde en afgørelse i forbindelse med en klage, er det vigtigt at have en høj prioritet for denne funktion. Det er svært at huske et forløb, hvis man har mange eksaminer inden for kort tid. Specielt om bedømmelse af gruppefremstillede projekter Ved de tværfaglige projekteksaminer, som bedømmes ved en mundtlig prøve, kan projektet være fremstillet af en gruppe. Er dette tilfældet, så skal det klart fremgå, hvilke dele af projektet, den enkelte studerende selv har udarbejdet. Den mundtlige fremlæggelse/præsentation af projektet kan gennemføres individuelt eller samlet af hele gruppen, men den efterfølgende eksamination skal ifølge nugældende Eksamensbekendtgørelse være individuel, dvs. med én studerende ad gangen i eksamenslokalet. Og de studerende, som endnu ikke er blevet eksamineret, må ikke være til stede i eksamenslokalet. Ved den individuelle eksamination skal der eksamineres i hele det gruppefremstillede projekt og der skal voteres umiddelbart efter hver eksaminand. Bedømmelsen af den enkelte eksaminand sker på grundlag af: 1) De dele af projektet, eksaminanden selv har udarbejdet 2) Eksaminandens præsentation af opgaveløsningen Side 7 af 9

9 3) Eksaminationen, herunder eksaminandens forsvar for hele det gruppefremstillede projekt. Klage og anke Reglerne om den studerendes adgang til at klage over en eksamen findes i Kap. 10 i Eksamensbekendtgørelsen. Klage Klage over interne og eksterne prøver eller andre bedømmelser, der indgår i eksamen kan vedrøre: 1. prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav, 2. prøveforløbet eller 3. bedømmelsen Uddannelsesstedet forelægger straks klagen for bedømmerne, som hver især afgiver en redegørelse for det påklagede forhold tillige med en tilkendegivelse af, om klagen kan imødekommes eller om klagen skal afvises. Bedømmernes redegørelse forelægges klager til evt. kommentering, hvorefter institutionen træffer afgørelse af klager. Afgørelsen træffes på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen. Institutionens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på 1. en ny bedømmelse (ombedømmelse), 2. tilbud om ny prøve (omprøve) eller, 3. at klageren ikke får medhold i klagen. Når bedømmelsen er sket på grundlag af et projekt, som er forsvaret ved en mundlig prøve, er ny bedømmelse ikke relevant (Projektet kan ikke stå alene). Kun når bedømmerne er enige om det, kan afgørelsen gå ud på, at klageren ikke får medhold. Ved en intern prøve udpeger uddannelsesstedet ny censor og eventuelt ny eksaminator til omprøven. Ved eksterne prøve vil Censorsekretariatet finde en ny censor til omprøven. Anke Uddannelsesstedets afgørelse kan af den studerende ved en skriftlig og begrundet anke indbringes for et eksamensankenævn. Ankenævnet består af censorformanden som formand for nævnet, en repræsentant for de beskikkede censorer, en repræsentant for eksaminatorerne indenfor fagområdet og en repræsentant for de studerende inden for fagområdet. Side 8 af 9

10 Indkalder nævnsformanden yderligere materiale, herunder supplerende udtalelser fra de oprindelige bedømmere, til brug for nævnets vurderinger, høres klager, jf. forvaltningslovens 19, om det nye materiale, før nævnet træffer afgørelse i sagen almindeligvis med en høringsfrist på 8 dage. Eksamensankenævnet kan beslutte 1. at give tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere (ikke relevant ved mundtlige prøver), 2. at give tilbud om omprøve ved nye bedømmere, 3. at klageren ikke får medhold i anken. Eksamensankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 9 af 9

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Bygningskonstruktøruddannelsen, Byggeteknikeruddannelsen samt Kort- og landmålingsteknikuddannelsen 24-25... 2 Første del... 2 Resume...

Læs mere

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA

Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Forretningsgang for censorarbejde på KVU, AU samt PBA Formål Denne forretningsgang har til formål at identificere og beskrive arbejdsprocesser i forbindelse med censur på de merkantile korte videregående

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 3 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2 1. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for HD

Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i juni 2012 udstedt en ny bekendtgørelse om prøver og eksamen for erhvervsrettede

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager

Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Vejledning til bedømmere ved eksamensklager Beskrivelse af eksaminator og censors opgaver ved eksamensklager Februar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet...

Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... Indholdsfortegnelse Censorformandskabet for fagområdet Service, IT, Produktion, Bygge & Anlæg m.m... 2 Indledning... 2 Hvad har fyldt i årets løb... 2 Andet... 3 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Jordbrugsteknolog 205 Censorformandskabet på Jordbrugsteknolog Kenneth B. Lokind Censorkorpsets sammensætning - 22 Antal Evt. sidehenvisning i årsberetningen. Antal mænd i censorkorpset 80.2 Antal kvinder

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 2018

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 2018 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA Innovation og entrepreneurship 28... Første del... Resume.... Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:...

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE:

VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: VEJLEDNING TIL CENSORER VED UDDANNELSERNE: Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed (PBES) Bachelor of Global Nutrition and Health (GNH) Opdatering: 17. september 2014 Den foreliggende vejledning bygger

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 5 Bilag et faktaark pr. uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for {uddannelse(r) + år}... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé

Beretning fra censorformandskabet for. Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014. Resumé Beretning fra censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde 1.8.2013-31.7.2014 Resumé Censorformandskabet for Diplomuddannelsen inden for det sundhedsfaglige fagområde

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Censorvejledning. Til brug ved afsluttende prøve på hospitalsteknisk assistentuddannelsen

Censorvejledning. Til brug ved afsluttende prøve på hospitalsteknisk assistentuddannelsen Censorvejledning Til brug ved afsluttende prøve på hospitalsteknisk assistentuddannelsen Udarbejdet af Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse April 2011 Det faglige Udvalg for Hospitalsteknisk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (2019)... 2 Første del Resume... 2

Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (2019)... 2 Første del Resume... 2 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for PBA i Optometri (209)... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2 2. Årets

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 4

Indholdsfortegnelse. Bilag et faktaark pr. uddannelse... 4 Indholdsfortegnelse Beretning fra censorformandskabet for uddannelsesfamilien Økonomi og finans for 27-28... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning herunder:... 2 2. Årets arbejde i

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen 25. september 2009 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen og ingeniøruddannelsen i arkitektur og design m.v. 2008-2009 Indledning

Læs mere

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik

Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Årsberetning for 2012/13 for Censorkorps i Matematik Jon Johnsen 5. september 2014 Perioden Denne beretning for Censorkorps i matematik vedrører det akademiske år 2012/13, hvori korpset betjente 5 af landets

Læs mere

Velkommen til censorkontaktmøde. Socialrådgiveruddannelsens censorkorps Lis Montes de Oca - formand

Velkommen til censorkontaktmøde. Socialrådgiveruddannelsens censorkorps Lis Montes de Oca - formand Velkommen til censorkontaktmøde 2018 Socialrådgiveruddannelsens censorkorps Lis Montes de Oca - formand Dagsorden 14:00-14:30 14:30-15:00 15:15-15:45 15:45-16:00 16:00 16:30 Velkomst og introduktion til

Læs mere

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, videregående uddannelse for voksne m.m.

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, videregående uddannelse for voksne m.m. Notat Modtager(e) > Erhvervsakademier Professionshøjskoler Universiteter Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Farmakonomskolen, Pharmakon Kopi sendt til censorformandskaber og -sekretariater Hyrdebrev

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 6 Bilag et faktaark pr. Uddannelse...

Indholdsfortegnelse. Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne... 6 Bilag et faktaark pr. Uddannelse... Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Produktion og design 27-28... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 4

Læs mere

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15

Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 2014-15 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for optometristuddannelsen 24-5... 2 Første del... 2 Resume... 2. Censorkorpset sammensætning (jf. 22 og 28, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling

Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling Censorformandskabet Censorformandskabet for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling består af formand og næstformand, men intet eget sekretariat. Derimod er formandskabet

Læs mere

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv.

Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. Til censorer i de to erhvervsøkonomiske censorkorps for hhv. HD uddannelserne Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne Hermed vil vi gerne orientere om dels en række generelle forhold omkring censoropgaven,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Introduktion til censors virke. Indeværende dokument jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Introduktion til censors virke. Indeværende dokument jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Introduktion til censors virke Indeværende dokument jf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser CENSORSEKRETARIATET, HOBROVEJ 85, 9000 AALBORG Indhold Introduktion til censors

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013

Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 2012-2013 Beretning fra censorformandskabet for fysioterapeutuddannelserne 2012-2013 Indholdsfortegnelse Første del... 2 Resume... 2 1. Indledning... 2 2. Årets arbejde i Censorformandskabet... 3 3. Samarbejdet

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Bek. 620 af 22/06/2005 Bekendtgørelse om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v.

Disposition. Resume for Nedslag i årsberetningen for Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Disposition Resume for 2016 Nedslag i årsberetningen for 2016 Censorkorpset, rekruttering, eksaminer m.v. Censorformandskabets samarbejde med studiet Spørgsmål undervejs Resume: De vigtigste konklusioner

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009

Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Rollen som eksaminator og censor ved klinisk intern og ekstern prøve Odense, den 26. august 2009 Lisbeth Villemoes Sørensen Formand for ergoterapeutuddannelsens censorkorps Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Workshop med.

Workshop med. Workshop med www.censorsekretariatet.dk Formål med mødet/workshoppen Velkommen Mødets form Hvordan bliver vi sammen bedre En lille del af jeres hverdag men hele vores Hvem er Censorsekretariatet? Marianne,

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag ét faktaark pr. uddannelse... 10

Indholdsfortegnelse. Bilag ét faktaark pr. uddannelse... 10 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Det Merkantile fagområde... 2 Første del... 3 Resume... 3. Censorkorpset sammensætning (jf. 23 og 29, stk. 2, 3. pkt.) herunder:... 5 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag... 5 faktaark... 5

Indholdsfortegnelse. Bilag... 5 faktaark... 5 Indholdsfortegnelse Titel: Beretning fra censorformandskabet for Psykomotorikuddannelsenuddannelsen 6... Første del... Resume.... Censorkorpset sammensætning.... Årets arbejde i Censorformandskabet (jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse 1016 af 24. august 2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Tilrettelæggelse og planlægning Kapitel 3 Adgang til prøve Kapitel 4 Prøveformer Kapitel

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver

Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver Bedømmelse af tværfaglige projektopgaver på Byggetekniker- og Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 31.01.2013 / TF Bedømmelse af tværfaglige

Læs mere

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf

Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Information til skriftlige censorer i engelsk stx/hf Hanne Kær Pedersen, fagkonsulent, stx/hf Maj i ... 1 Praktiske informationer om at være skriftlig censor... 1 I censureringsperioden... 1 Håndtering

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Information til Censorkorpset for Jura. Professionshøjskolernes Censorsekretariat (PC)

Information til Censorkorpset for Jura. Professionshøjskolernes Censorsekretariat (PC) Information til Censorkorpset for Jura Professionshøjskolernes Censorsekretariat (PC) Baggrund for PC Begyndte som allokeringssekretariat og database i Pædagoguddannelsens Censorformandskab Varetager i

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven

Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven Notat Modtager(e) > Universiteter Kopi sendt til censorformandskaber og -sekretariater Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på bachelor- og kandidatuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse

Læs mere

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.

November 2010. Skuemestervejledning. Elektronikoperatør. Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser. November 2010 Skuemestervejledning Elektronikoperatør Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk GENEREL VEJLEDNING 3 Indledning 3 Skuemestrene 3 Begrænsninger

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere