Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver"

Transkript

1 Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

2 Indhold... 1 Indledning... 3 Følgende prøver indgår i uddannelsen: Prøven i Dansk, Kultur og Kommunikation Eksamensprojekt Kulturelt Iværksætteri (KI) gældende for årgang 11SM og 12 SM: Prøven i specialisering: Prøven i Pædagogik: Prøven i Linjefag: Prøven i bachelorprojektet... 9 Generelle bestemmelser ved prøver: Prøveformer: Bedømmelse: Omprøve: Sygdom: Særlige prøvevilkår: Den skriftlige prøve: Opgaveskrivning Formmæssige krav til skriftlige opgaver i UCLillebælt, 2014: Anvendelse af hjælpemidler: Plagiat kontrol: Tilmelding: Klager:

3 Indledning Retningslinjerne er en præcisering af de bestemmelser, der er faslagt i Studieordningen for Pædagoguddannelserne i Odense, Svendborg og Jelling. Retningslinjerne er i overensstemmelse med og en udfyldning af følgende bekendtgørelser fra Ministeriet for forskning, Innovation og videregående uddannelser: BEK nr af 27/09/2010 (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor) BEK nr. 616 af 01/06/2012 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog) BEK nr. 881 af 27/08/2012 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog) BEK nr. 714 af 27/06/2012 (Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser) BEK nr. 262 af 20/03/2007 (Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse) Formål med prøver og eksamener er at dokumentere, i hvilke grad den studerende opfylder de faglige mål, der er fastsat for uddannelsen og dens elementer (BEK 714, 2). Prøverne skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav (BEK 714, 3). Følgende prøver indgår i uddannelsen: Fag/fagligt element Tidspunkt Intern/ekstern Prøveform Bedømmes DKK 5. semester Ekstern eller intern prøve KI Senest udgangen af 5. semester Intern prøve Valgfrit: Individuel eller gruppe prøve. Mundtlig prøve på baggrund af dem skriftlig opgave Gruppe prøve: Mundtlig prøve på baggrund af et resumé Specialisering 7. semester Ekstern prøve Individuel skriftlig rapport Pædagogik 7. semester Ekstern prøve Individuel skriftlig prøve 7 trins skalaen 7 trins skalaen Bestået - ikke bestået 7 trins skalaen Linjefag 7. semester Ekstern prøve Valgfrit: Individuel eller gruppe prøve. Mundtlig prøve på baggrund af den skriftlige opgave Bachelorprojekt 7. semester Ekstern prøve Valgfrit: Individuel prøve. Mundtlig prøve og skriftlig opgave. 7 trins skalaen 7 trins skalaen 3

4 1. Prøven i Dansk, Kultur og Kommunikation Jf. B4ekendtgørelse nr , stk.2. I 4. semester afsluttes faget Individ, Institution og Samfund og i 5. semester afsluttes faget Dansk, Kultur og Kommunikation, hver med en prøve. For den enkelte studerende er den ene prøve en intern prøve, den anden prøve en ekstern prøve. Uddannelsesinstitutionen afgør ved lodtrækning, om prøven i 4. semester er intern eller ekstern. I tilfælde af at IIS er intern prøve, vil Dansk, Kultur og Kommunikation automatisk blive ekstern - og omvendt. Dato: Prøven er valgfri individuel eller gruppe prøve på 5. semester. Karakterskala: Ved intern prøve: Bedømmelsen sker ved eksaminatorer. Bedømmes opgaven karakteren 00 og -3 bedømmes opgaven både af eksaminator og intern fagunderviser. Ved ekstern prøve: Bedømmelsen sker ved eksaminator og af censor. Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. Prøven er bestået, når den studerende opnår karakteren 02 eller derover. En bestået prøve kan ikke tages om. Bedømmelse: Eksaminator udpeges af uddannelsesinstitutionen, normalt vil det være den studerendes faglærer/underviser. Ved intern prøve: Medbedømmer udpeges af uddannelsesinstitutionen. Ved ekstern prøve: Censor udpeges af undervisningsministeriet. Eksamensgrundlaget er hele den skriftlige opgave og den enkelte studerendes mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende samtale. Der foretages en samlet bedømmelse af den studerendes skriftlige fremstilling samt den mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende samtale. Censor/Medbedømmer og eksaminator er alene under voteringen. Den studerende får sammen med bedømmelsen en kort mundtlig begrundelse, der er fælle for både eksaminator og medbedømmer. Denne del af prøveforløbet er offentlig og foregår i eksamenslokalet. Såfremt den studerende ikke består en prøve, udarbejder eksaminator og medbedømmer i fællesskab en kort underskrevet begrundelse, der afleveres til uddannelseschef med kopi til den studerende. Begrundelsen afleveres umiddelbart efter vurderingen. Bedømmelsesgrundlag: Den skriftlige opgave danner grundlaget for en mundtlig eksamination, hvor den studerende skal vise sine erhvervede kompetencer indenfor fagets kompetencemål sammen med kompetence til at forstå og vurdere betingelser og vilkår for at udføre arbejdet som pædagog. Den studerendes skriftlige opgave og færdigheder i faget indgår i den samlede bedømmelse. Færdigheder i faget skal demonstreres ved en konkret aktivitet, æstetisk produktion eller lignende. Eksaminationen er mundtlig med udgangspunkt i det konkrete arbejde, den studerende lægger frem ved prøven samt den skriftlige opgave. Prøveforløb: De studerende orienteres om mål og krav for prøven. Der er i prøveforløbet vejledning i den skriftlige opgave, ved fagunderviser. Krav til prøven: Den skriftlige opgave skal have et omfang på max tegn inkl. mellemrum og noter (forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag medtælles ikke). Skriftstørrelse 12, linjeafstand 1½. Prøvens varighed ved individuel prøve: Prøvens varighed beregnes til 35 min. - inklusive votering. Den studerende råder ved prøvens begyndelse over op til 10 min. af den samlede prøvetid til at fremlægge sit materiale - derefter samtale i 15 min. med efterfølgende votering i 10 min. Baserer den studerende sin fremlæggelse på et elektronisk medie, er det som udgangspunkt den studerende, der har ansvaret for, at det nødvendige udstyr forefindes og fungerer. Prøvens varighed ved gruppe prøve. Hvis den skriftlige opgave er udarbejdet af en gruppe, laver de studerende et fælles oplæg/præsentation, inden gruppedrøftelsen. 4

5 Ved mundtlige gruppebesvarelser, skal eksaminationen tilrettelægges på en sådan måde, at der kan ske en individuel bedømmelse, eksempelvis at det sikres, at der er ligelig fordelt taletid til gruppens medlemmer (BEK 714, 11). Der skal foretages en individuel bedømmelse af eksaminandens præstation ved alle prøver (BEK 714, 33). Ved gruppeprøver afgives den individuelle karakter samlet for gruppen. Fælles oplæg: 2 studerende maksimum 20 min. fælles drøftelse i 30 min. votering i 10 min. 3 studerende maksimum 25 min. fælles drøftelse i 45 min. votering i 15 min. 4 studeredne maksimum 30 min. fælles drøftelse i 60 min. votering i 15 min. Hvis de studerende ikke bruger den tildelte tid til et oplæg, skal den ikke anvendte tid lægges til den individuelle eller gruppe faglige drøftelse. Aflevering: Opgaven skal afleveres på eksamenskontoret i 2 eksemplarer samt i elektronisk form på Fronter. Læs desuden afsnit: Vejledning i opgaveskrivning og generelle bestemmelser ved prøver (Fronter rum PiJ Formalia). 2. Eksamensprojekt Kulturelt Iværksætteri (KI) gældende for årgang 11SM og 12 SM: Ved afslutningen af 5. semester fremlægger den studerende det afsluttende projekt i Kulturelt Iværksætteri. For traineestuderende er det en intern gruppe prøve. For øvrige studerende er det muligt at tilmelde sig til intern gruppeprøve, ellers vurderes projektet godkendt/ikke godkendt. Projektet skal sammenfattende dokumentere, i hvilken grad den studerende har tilegnet sig kompetencemålene for faget Kulturelt Iværksætteri. Karakterskala: Bedømmelsen er intern gruppe prøve efter 7-trinsskalaen for traineestuderende. Studerende som ikke går til den interne prøve, får deres projekt vurderet godkendt/ikke godkendt. Såfremt den studerende ikke består prøven, udarbejder censor og eksaminator i fællesskab en kort underskrevet begrundelse, der afleveres til uddannelseschef med kopi til den studerende. Begrundelsen afleveres umiddelbart efter vurderingen. Bedømmelsesgrundlag: Eksaminator udpeges af uddannelsesinstitutionen, normalt vil det være den studerendes faglærer/underviser. Medbedømmer udpeges af uddannelsesinstitutionen. Bedømmelsen er individuel, men prøven afholdes i grupper på baggrund af et skriftligt resume og projektbeskrivelsen. Der gives en samlet individuel karakter på grundlag af en vurdering af den mundtlige og fysiske formidling. Prøveforløb: De studerende orienteres om mål og krav for prøven. Krav til prøven: Til prøven skal den studerende vise, hvordan der er arbejdet med at nå fagets kompetencemål gennem de forskellige projekter i modul 1 4 (for meritstuderende betragtes linjefag og DKK undervisningen som modul 4) og hvordan det har ledt frem til det valgte eksamensprojekt. Dette viser den studerende gennem et udvalg af egne produktioner, andre former for dokumentation og værker. Prøvegrundlag: Den studerende melder sig til eksamen ved begyndelsen af modul 5. Eksamensprojektet starter med, at de studerende formulerer og aflevere en projektbeskrivelse til deres vejleder. Projektet skal være et gruppeprojekt med 4-5 deltagere. I prøveforløbet afholdes der oplæg og de studerende modtager vejledning. Prøvens varighed: Prøven varer i 40 min. Hver studerende i gruppen råder ved prøvens begyndelse op til 5 min. til at fremlægge sit materiale. Herefter er der dialog mellem studerende og medbedømmer i 15 min. Dertil votering 10 min og tilbagemelding til gruppen i 10 min. 5

6 Resumé: Resuméet må højest fylde 3000 tegn og minimum 2400 anslag - inklusiv mellemrum. Projektbeskrivelsen må højest fylde 3000 tegn og minimum 2400 anslag inklusiv mellemrum. Antal tekstenheder er eksklusiv forside, litteraturliste og bilag. Aflevering: Resume afleveres på eksamensstedet i 2 eksemplar samt i elektronisk form på Fronter kl den første prøvedag. Fysiske rammer: Fremlæggelse af projekter og prøven har form af en messe og foregår derfor i samme rum. Læs desuden afsnit: Vejledning i opgaveskrivning og generelle bestemmelser ved prøver (Fronter rum PiJ Formalia). 3. Prøven i specialisering: Jf. Bekendtgørelse nr , stk.2: Den studerende skal gennem specialiseringen opnå fordybelse inden for specifikke dele af professionsområdet, Jf. Bekendtgørelse nr , stk. 4: Den studerende skal i rapporten sammenfatte sit teoretiske og praktiske arbejde med den valgte specialisering og demonstrere opfyldelse af målene for specialiseringen inden for væsentlige områder af CKFèrne, jf. bilag 8. Rapporten bedømmes med Bestået/Ikke bestået. Uddrag fra bilag 8: Målet er, at den færdiguddannede kan a) Anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergrupper; b) Opstille fagligt begrundede pædagogiske ml ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder; c) Reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde; og d) Udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde. Dato: Specialiseringen afsluttes i begyndelsen af 7. semester med en intern individuel prøve i form af et skriftligt projekt, der afleveres til og bedømmes af den studerendes praktiksupervisor. Karakterskala: Projektet bedømmes med bestået/ikke bestået. Prøven er bestået, når den studerende opnår karakteren 02 eller derover. En bestået prøve kan ikke tages om. Bedømmelse: Den studerende kan bedømmes ikke-bestået i opgaven uafhængigt af en bestået praktik, mens det ikke vil være muligt at fortsætte uddannelsen, og dermed færdiggøre opgaven, hvis praktikken ikke bestås (jf. Bek. 220 stk. 4). Bedømmelsesgrundlag: Den skriftlige rapport. Prøveforløbet: De studerende orienteres om mål og krav for prøven. Rapportens emne/problemstilling vælges indenfor den studerendes specialiseringens område og skal godkendes af vejlederen på uddannelsesstedet. Rapporten tager udgangspunkt i en problemstilling fra praksisfeltet, som den studerende arbejder projektorienteret med i løbet af 3. praktik. Den studerende kan i forbindelse med projektarbejdet benytte sig af entreprenante og innovative metoder. I projektet skal det teoretiske og praktiske arbejde sammenfattes med den valgte specialisering, samt linjefag og pædagogik og demonstrere opfyldelse af målene for specialiseringen inden for væsentlige områder af CKF erne. 6

7 Krav til prøven: Den skriftlige rapport skal have et omfang på max tegn inkl. mellemrum og noter (forside, indholdsfortegnelse og litteratur/kildeliste medtælles ikke). Skriftstørrelse 12, linjeafstand 1½. Aflevering: Rapporten skal afleveres på studiekontoret i 1 eksemplar samt i elektronisk form på Fronter. Resultatet af prøven: Senest 3 uger efter afleveringsfristen. Den studerende kan se sin karakter på fronter under personlige værktøjer, karakterer. Læs desuden afsnit: Vejledning i opgaveskrivning og generelle bestemmelser ved prøver (Fronter rum PiJ Formalia). 4. Prøven i Pædagogik: Jf. Bekendtgørelse nr , stk. 3. Linjefaget og faget Pædagogik afsluttes hver med en ekstern prøve i 7. semester. Jf. Bekendtgørelse nr , stik 3: Den studerende skal gennem de 3 obligatoriske fag jf. StK 1, nr. 1-3, opnå kompetence til at forstå og vurdere betingelser og vilkår for at udføre arbejde som pædagog. Fagene bidrager til at sætte den studerende i stand til at analysere og vurdere muligheder og begrænsninger for pædagogisk arbejde og til at kunne gennemføre, formidle og begrunde den pædagogiske indsats. Dato: På 7. semester afsluttes faget pædagogik med en individuel skriftlig ekstern prøve. Karakterskala: Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. Prøven er bestået, når den studerende opnår karakteren 02 eller derover. En bestået prøve kan ikke tages om. Bedømmelse: Eksaminator udpeges af uddannelsesinstitutionen, normalt vil det være den studerendes faglærer/underviser. Ved ekstern prøve: Censor udpeges af undervisningsministeriet. Eksamensgrundlaget er den skriftlige opgave. Såfremt den studerende ikke består en prøve, udarbejder eksaminator og medbedømmer i fællesskab en kort underskrevet begrundelse, der afleveres til uddannelseschef med kopi til den studerende. Begrundelsen afleveres umiddelbart efter vurderingen. Prøvegrundlag: I den skriftlige opgave undersøger den studerende en selvvalgt problemstilling, der godkendes af vejleder. I opgaven skal den studerende dokumentere opfyldelse af fagets kompetencemål. Prøveforløb: De studerende orienteres om mål og krav for prøven. Der er i prøveforløbet undervisning i faget pædagogik samt vejledning i den skriftlige opgave, ved fagunderviser. Krav til prøven: Den skriftlige opgave skal have et omfang på max tegn inkl. mellemrum og noter (forside, indholdsfortegnelse og litteratur/kildeliste medtælles ikke). Skriftstørrelse 12, linjeafstand 1½. Indholdsfortegnelse med sidetal. Bedømmelsesgrundlag: Den skriftlige opgave. Aflevering: Rapporten skal afleveres på eksamenskontoret i 2 eksemplar samt i elektronisk form på Fronter. Resultatet af prøven: Senest 3 uger efter afleveringsfristen. Den studerende kan se sin karakter på fronter under personlige værktøjer, karakterer. Læs desuden afsnit: Vejledning i opgaveskrivning og generelle bestemmelser ved prøver (Fronter rum PiJ Formalia). 7

8 5. Prøven i Linjefag: Jf. Bekendtgørelse nr , punkt 6, stk. 4: Den studerende skal gennem det valgte linjefag, jf. stk. 1, nr. 4, opnå kompetence til at kunne gennemføre pædagogisk begrundede processer, der er udviklende, lærende og stimulerende for brugernes liv og velfærd. Den uddannede pædagog skal ved beherskelse af et linjefag kunne arbejde med brugernes motivation, engagement og kreativitet gennem innovativ udnyttelse af de muligheder og virkemidler, som står til rådighed for pædagogen og brugerne. Dato: Prøven i linjefag afholdes efter den studerendes valg som en valgfri individuel eller gruppe prøve. Ved gruppeprøven er den maksimale gruppestørrelse op til 4 studerende (BEK nr. 714, 10). Den mundtlige prøve er på baggrund af en skriftlig opgave. Karakterskala: Bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Ekstern prøve. Prøven er bestået, når den studerende opnår karakteren 02 eller derover. En bestået prøve kan ikke tages om. Bedømmelse: Eksaminator udpeges af uddannelsesinstitutionen, normalt vil det være den studerendes faglæger/underviser. Censor udpeges af undervisningsministeriet. Eksamensgrundlaget er hele den skriftlige opgave og den enkelte studerendes mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende samtale. Der foretages en samlet bedømmelse af den studerendes skriftlige fremstilling samt den mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende samtale. Censor og eksaminator er alene under voteringen. Den studerende får sammen med bedømmelsen en kort mundtlig begrundelse, der er fælle for både eksaminator og medbedømmer. Denne del af prøveforløbet er offentlig og foregår i eksamenslokalet. Såfremt den studerende ikke består en prøve, udarbejder eksaminator og medbedømmer i fællesskab en kort underskrevet begrundelse, der afleveres til uddannelseschef med kopi til den studerende. Begrundelsen afleveres umiddelbart efter vurderingen. Bedømmelsesgrundlag: Eksaminationen er mundtlig med udgangspunkt i det konkrete arbejde, den studerende viser/medtager samt den skriftlige opgave. Prøvegrundlag: I den skriftlige opgaven undersøger den studerende en selvvalgt problemstilling, der godkendes af vejleder.. I opgaven skal den studerende dokumentere opfyldelse af fagets kompetencemål I bedømmelsen indgår den studerendes færdigheder i linjefaget. Færdigheder i faget skal demonstreres ved konkrete aktiviteter, æstetisk produktion eller lignende. Prøveforløb: De studerende orienteres om mål og krav for prøven. Der er undervisning i linjefaget og vejledning i den skriftlige opgave, ved fagunderviser. Krav til prøven: Den skriftlige prøve skal have et omfang: Ved 1 studerende max tegn inkl. mellemrum og fodnoter Ved Ved Ved Skriftstørrelse 12, linjeafstand 1 ½. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag medtælles ikke i opgavens omfang. Ved gruppeprøve (max 4 studerende) står hele gruppen inde for hele opgaven og den studerende kan eksamineres i hele opgaven. Prøvens varighed ved individuel prøve: Prøvens varighed beregnes til 35 min. - inklusive votering. Den studerende råder ved prøvens begyndelse over op til 10 min. af den samlede prøvetid til at fremlægge sit materiale - derefter samtale i 15 min. med 8

9 efterfølgende votering i 10 min. Baserer den studerende sin fremlæggelse på et elektronisk medie, er det som udgangspunkt den studerende, der har ansvaret for, at det nødvendige udstyr forefindes og fungerer. Prøvens varighed ved gruppe prøve. Hvis den skriftlige opgave er udarbejdet af en gruppe, laver de studerende et fælles oplæg/præsentation, inden gruppedrøftelsen. Ved mundtlige gruppebesvarelser, skal eksaminationen tilrettelægges på en sådan måde, at der kan ske en individuel bedømmelse, eksempelvis at det sikres, at der er ligelig fordelt taletid til gruppens medlemmer (BEK 714, 11). Der skal foretages en individuel bedømmelse af eksaminandens præstation ved alle prøver (BEK 714, 33). Ved gruppeprøver afgives den individuelle karakter samlet for gruppen. Fælles oplæg: 2 studerende maksimum 20 min. fælles drøftelse i 30 min. votering i 10 min. 3 studerende maksimum 25 min. fælles drøftelse i 45 min. votering i 15 min. 4 studeredne maksimum 30 min. fælles drøftelse i 60 min. votering i 15 min. Hvis de studerende ikke bruger den tildelte tid til et oplæg, skal den ikke anvendte tid lægges til den individuelle eller gruppe faglige drøftelse. Aflevering: Opgaven skal afleveres på eksamenskontoret i 2 eksemplarer samt i elektronisk form på Fronter. Læs desuden afsnit: Vejledning i opgaveskrivning og generelle bestemmelser ved prøver (Fronter rum PiJ Formalia). 6. Prøven i bachelorprojektet Jf. Bekendtgørelse nr. 1122/2010 7: Målet for bachelorprojektet er, at den studerende gennem selvstændigt arbejde tilegner sig 1) særlig indsigt i et afgrænset centralt område eller problem af både teoretisk og praktisk karakter inden for det pædagogiske felt, og 2) færdighed i at indsamle, bearbejde og anvende relevant viden og data samt færdighed i at formidle egne fagligt begrundede opfattelser. Jf. Bekendtgørelse nr. 1122/ , stk. 2: I bachelorprojektet behandles en selvvalgt problemstilling, der er relevant i forhold til professionsområdet, og som skal godkendes af uddannelsesinstitutionen. I projektet skal den studerende demonstrere kendskab til videnskabelig teori og metode og skal inddrage undersøgelser og erfaringer eller anden viden om praksis, eventuelt fra praktikuddannelsen. Før den studerende kan afslutte bachelorprojektet skal uddannelsens øvrige prøver være bestået, og de 3 praktikker være godkendt. Dato: Prøven er valgfri individuel eller gruppe prøve. Mundtlig på baggrund af en skriftlig opgave, og afholdes i slutningen af 7. semester. Karakterskala: Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. Ekstern prøve. Prøven er bestået, når den studerende opnår karakteren 02 eller derover. En bestået prøve kan ikke tages om. Bedømmelse: Eksaminator udpeges af uddannelsesinstitutionen, normalt vil det være den studerendes faglæger/underviser. Censor udpeges af undervisningsministeriet. Eksamensgrundlaget er hele den skriftlige opgave og den enkelte studerendes mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende samtale. Der foretages en samlet bedømmelse af den studerendes skriftlige fremstilling samt den mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende samtale. Censor og eksaminator er alene under voteringen. Den studerende får sammen med bedømmelsen en kort mundtlig begrundelse, der er fælle for både eksaminator og medbedømmer. Denne del af prøveforløbet er offentlig og foregår i eksamenslokalet. Såfremt den studerende ikke består en prøve, udarbejder eksaminator og medbedømmer i fællesskab en kort underskrevet begrundelse, der afleveres til uddannelseschef med kopi til den studerende. Begrundelsen afleveres umiddelbart efter vurderingen. 9

10 Bedømmelsesgrundlaget: Der gives en samlet individuel karakter på grundlag af en vurdering af projektet, den studerendes oplæg og den efterfølgende samtale ved prøven. De(n) studerendes stave- og formuleringsevne i de skriftlige besvarelser indgå i det samlede vurderingsgrundlag dog således, at den faglige behandling af emnet vægtes tungest jf. 33. Prøvegrundlag: Grundlag for bachelorprojektet er, at den studerende opnår: Særlig indsigt i et afgrænset centralt område eller problem af både teoretisk og praktisk karakter indenfor det Pædagogiske felt. Færdighed i at indsamle, bearbejde og anvende relevant viden og data. Færdighed i at formidle egne fagligt begrundede opfattelser. Bachelorprojektet skal være skriftligt og kan udarbejdes i en gruppe på op til 4 studerende. Prøveforløb: De studerende orienteres om mål og krav for prøven. Der vil i bachelorforløbet være undervisning og workshop i forskellige emner f.eks. bibliotekssøgning, opgaveskrivning, fremlæggelse af bacheloropgaven m.v. Vejledning: Før bachelorperiodens begyndelse tildeles bachelorgruppen en vejleder, som er tilknyttet gruppen i bachelorperioden, og som fungerer som eksaminator til den mundtlige prøve. Emneformuleringen for professionsbachelorprojektet skal ligge inden for uddannelsens formålsbestemmelse, og skal være godkendt 2 mdr. inden vejledningsperioden begynder. Til første vejledning sendes følgende til vejlederen: Professionsbachelorprojektets emne, Foreløbig problemformulering, Kortfattet disposition. Endelig problemformulering godkendes af vejleder senest uger efter bachelorperiodens start. Krav til prøven: I bachelorprojektet behandles en selvvalgt problemstilling der er relevant i forhold til professionsområdet og så vidt muligt i samarbejde med ekstern repræsentant for professionen. Det skal tilstræbe, at der indgår et teknologisk element i bachelorprojektet. I projektet skal den studerende demonstrere kendskab til videnskabelig teori og metode og skal inddrage undersøgelser og er faringer eller anden viden om praksis, eventuelt fra praktikuddannelsen. Bachelorprojektets konklusioner skal omfatte konkret analyse og handleanvisning for professionsfeltet. Projektet skal i sit indhold være udformet således, at gældende regler om tavshedspligt overholdes. Bacheloropgaven kan udarbejdes individuelt eller i grupper op til 4 personer. Den studerende vil kunne eksamineres i hele opgaven. Den skriftlige opgave: Professionsbachelorprojektet skal have et omfang af højst anslag incl. mellemrum, når projektet skrives af en studerende, og når projektet skrives af flere sammen, må det højst have et omfang på anslag. Forside, abstrakt, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag medtælles ikke i opgavens omfang. Vedrørende opgaveskrivning henvises til: Opgaveskrivning Formmæssige krav til skriftlige opgaver i UCLillebælt, Prøvens varighed ved individuel prøve: Prøvens varighed beregnes til 35 min. - inklusive votering. Den studerende råder ved prøvens begyndelse over op til 10 min. af den samlede prøvetid til at fremlægge sit materiale - derefter samtale i 15 min. med efterfølgende votering i 10 min. Baserer den studerende sin fremlæggelse på et elektronisk medie, er det som udgangspunkt den studerende, der har ansvaret for, at det nødvendige udstyr forefindes og fungerer. Prøvens varighed ved gruppe prøve: Hvis den skriftlige opgave er udarbejdet af en gruppe, laver de studerende et fælles oplæg/præsentation inden gruppedrøftelsen. Vælger gruppen at skrive sammen skal gruppen gå til gruppe eksamen. 10

11 Fæles oplæg: 2 studerende maksimum 20 min. fælles drøftelse i 30 min. votering 10 min. 3 studerende maksimum 25 min. fælles drøftelse i 45 min. votering 15 min. 4 studerende maksimum 30 min. fælles drøftelse i 60 min. votering 15 min. Hvis de studerende ikke bruger den tildelte tid til et oplæg, skal den ikke anvendte tid lægges til den individuelle eller gruppe faglige drøftelse. Ved mundtlige gruppebesvarelser, skal eksaminationen tilrettelægges på en sådan måde, at der kan ske en individuel bedømmelse, eksempelvis at det sikres, at der er ligelig fordelt taletid til gruppens medlemmer (BEK 714, 11). Der skal foretages en individuel bedømmelse af eksaminandens præstation ved alle prøver (BEK 714, 33). Ved gruppeprøver afgives den individuelle karakter samlet for gruppen. Aflevering: Opgaven skal afleveres på studiekontoret i 2 eksemplarer samt i elektronisk form på Fronter 11

12 Generelle bestemmelser ved prøver: 1. Prøveformer: Prøver kan afholdes som en individuel eksamen eller som en gruppe eksamen (BEK nr. 714, 10). Alle prøver er individuelle og skal bestås hver for sig, forstås sådan, at der er tale om en individuel bedømmelse jf. BEK nr. 714 af 27/06/2012, 10, stk. 2, også når eksamen er i en gruppe. 2. Bedømmelse: Eksaminator udpeges af uddannelsesinstitutionen, normalt vil det være den studerendes faglærer/underviser. Censor udpeges af undervisningsministeriet. Ved interne prøver udpeges medbedømmer af uddannelsesinstitutionen. Eksamensgrundlaget er hele den skriftlige opgave og den enkelte studerendes mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende samtale. Der foretages en samlet bedømmelse af den studerendes skriftlige fremstilling samt den mundtlige fremlæggelse og den efterfølgende samtale. Se desuden beskrivelse for det enkelte fag. Censor/Medbedømmer og eksaminator er alene under voteringen. Den studerende får sammen med bedømmelsen en kort mundtlig begrundelse, der er fælle for både eksaminator og medbedømmer. Denne del af prøveforløbet er offentlig og foregår i eksamenslokalet. Der skal foretages en individuel bedømmelse af eksaminandens præstation ved alle prøver (BEK 714, 33). Ved gruppeprøver afgives den individuelle karakter samlet for gruppen. Såfremt den studerende ikke består en mundtlig eller skriftlig prøve, udarbejder eksaminator og medbedømmer i fællesskab en kort underskrevet begrundelse, der afleveres til uddannelseschefen med kopi til den studerende. Begrundelsen afleveres umiddelbart efter vurderingen. Censor og eksaminator skal gøre sig notater om præsentationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år. 3. Omprøve: Bedømmelsen er for hver enkelt prøve fastlagt til at være: Anvendelse af 7-trinsskalaen eller anvendelse af Bestået/Ikke bestået. Består en studerende ikke en prøve, har den pågældende ret til at indstille sig til en omprøve. Manglende eller for sent fremmøde samt for sen aflevering af opgaver eller rapporter gælder som et brugt prøveforsøg. Studerende, der ikke har bestået prøve modtager samtidig med beskeden, information om hvordan den studerende skal forholde sig til omprøve. Den studerende kontakter studiekontoret og der aftales med underviser og den studerende forløbet frem til ny prøve. Uddannelsesinstitutionen fastsætter tidspunktet for prøven. En eventuel 2. omprøve fastlægges efter en konkret individuel vurdering. Eksaminanden kan normalt indstille sig 3 gange til samme prøve (BEK nr. 714, 6, stk. 3). Ved interne omprøver deltager altid foruden eksaminator en medbedømmer, udpeget af uddannelsesinstitutionen. Til omprøve og om bedømmelse udpeges nye bedømmere. Omprøve kan resultere i en lavere karakter, mens om bedømmelse ikke kan resultere i en lavere karakter. Hvis en prøve ikke bestås, udfærdiger eksaminator og censor en kort skriftlig begrundelse herfor, som indleveres til uddannelse chefen med kopi til eksaminanden. 12

13 4. Sygdom: Studerende, der ikke har kunnet deltage i en prøve pga. graviditet eller sygdom, dokumenteret ved lægeattest, kan gå til sygeprøve. Uddannelsesstedet fastætter datoen. 5. Særlige prøvevilkår: Der kan under henvisning til bekendtgørelsen dispenseres fra de generelt fastsatte regler for afholdelse af prøver i det omfang, det skønnes nødvendigt at ligestille handicappede i en prøvesituation. Det er en forudsætning, at der med dispensationen ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau. Skriftlig ansøgning om dispensation for prøvebestemmelser skal indsendes til uddannelseschefen min. 3 uger inden prøveperiodens begyndelse. 6. Den skriftlige prøve: Ved skriftlig opgave, fremstillet i en gruppe, skal den enkelte eksaminand kunne svare på spørgsmål til hele det skriftlige bedømmelsesgrundlag. Ved skriftlige prøver indgår eksaminandens formulerings- og staveevne i den samlede bedømmelse (BEK 714, 33, stk. 2). Vægtningen heraf kan dog højst udgøre 1 trin på karakterskalaen. Dog vil formulerings- og staveevne ikke indgå i den samlede bedømmelse såfremt den studerende vedlægger dokumentation for specifikke problemer, f. eks. ordblindhed. Ved overskridelse af antal anslag kan den studerende ikke forvente, at hele opgaven læses af censor og eksaminator. Den enkelte prøve angiver antal anslag. Vedlagte bilag til opgaven kan ikke forventes læst af censor og eksaminator. Ved aflevering af skriftlige opgaver skal der samtidig underskrives en erklæring om, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Denne erklæring findes på Fronter, PiJ Formalia. Den studerende har ophavsret til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve (BEK 714, 51). Ved anonymiserede opgaver som f.eks. IIS og Pædagogik skal den studerende aflever en blanket sammen med opgaven, samt underskrive på en liste på administrationskontoret, så anonymiteten opretholdes. Prøvegrundlaget (uanset om der er tale om materiale vedrørende skriftlig prøve, eller bachelorprojektet) indleveres til bedømmelse både i en elektronisk og i en skriftlig form. Det angives ved prøveorienteringen, hvor og hvornår materialet skal indleveres. Den studerende har ansvaret for at anvende gængs IT-software, der er umiddelbart læsbar og overfør bar. 7. Opgaveskrivning Formmæssige krav til skriftlige opgaver i UCLillebælt, 2014: Læs dokument på fronter, PiJ Formalia. 8. Anvendelse af hjælpemidler: Alle former for hjælpemidler er tilladt under prøverne se desuden eksamensbekendtgørelsen Plagiat kontrol: Udgiver en studerende andres arbejde som sit eget eller undlades kildeangivelse ved citater, vil dette blive opfattet og behandlet som snyd, med de konsekvenser dette medfører, f.eks. bortvisning eller omprøve (BEK 714, 18). Den studerende har også pligt til at kildeangive citater, der stammer fra egne tidligere prøver eller opgaver. Læs dokument på fronter, PiJ Formalia. 10. Tilmelding: Tilmelding sker automatisk til samtlige prøver. Sidste frist for afmelding fra en prøve fremgår af prøveplanen. Hvis afmeldingen kommer senere, tæller det som et prøveforsøg, med mindre eksaminanden er forhindret pga. dokumenteret sygdom eller anden uforudselig grund (BEK 714, 7). 13

14 11. Klager: Eventuelle klager vedrørende afholdte prøver skal være skriftlige og begrundede og stiles til uddannelseschefen, men sendes til studiekontoret senest 2 uger efter, at bedømmelsen er meddelt. Klagen kan vedrøre: 1. eksamensgrundlaget 2. prøveforløbet eller 3. bedømmelsen Vedrørende klager henvises der til (BEK 714, kap 10 og 11). Den studerende kan fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling med mindre, andet er fastsat i bekendtgørelse eller i henhold til bekendtgørelse. 14

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12S 13M Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 2. september 2015 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 13SM 12SM 11SM og 10S Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 24. september 2013 og erstatter alle tidligere

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 14-02-2013 Udarbejdet af LAUD Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 5. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 4. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 4. semester

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 2. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens 2. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 2. semester

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens Merituddannelse gældende fra den 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsens Merituddannelse gældende fra den 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på merituddannelsen februar 2014 Interne retningslinjer

Læs mere

Studieordning for Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Version 1.8.2013

Studieordning for Pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen University College Nordjylland Version 1.8.2013 1. Indledning... 2 2. Progression og prioriteringer i uddannelsens tilrettelæggelse... 3 3. Pædagoguddannelsens struktur og tilrettelæggelse... 6 4. Semesteroversigt... 6 5. Pædagoguddannelsens fag og

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt

Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt Prøvebestemmelser for ekstern prøve på modul 13 Bachelorprojekt Prøvens formål Prøveforudsætninger Prøven dokumenterer i hvilken grad den studerende opfylder læringsmålene for modul 13 i forhold til viden,

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for merituddannelsen

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for merituddannelsen Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense Senest redigeret 14-02-2013 Udarbejdet af LAUD Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på merituddannelsen Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 13... 1 Retningslinjer for intern prøve modul 13... 3 Modulbeskrivelse modul 13 Ergoterapeutiske

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere