Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2014 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet som ændret ved inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. Ved en eksamen forstås en afsluttende evaluering i form af en prøve, hvor der ved bedømmelsen medvirker en ekstern censor, og hvor bedømmelsen af prøven medregnes i elevens samlede eksamensresultat og påføres elevens eksamens- eller uddannelsesbevis. Stk. 2. Ved en skriftlig eksamen forstås et af uddannelsesinstitutionen stillet eller rekvireret opgavesæt, hvor eleven skal besvare opgaverne skriftligt. Stk. 3. Ved en mundtlig eksamen forstås et af uddannelsesinstitutionen stillet eller rekvireret opgavesæt, hvor eleven skal besvare opgaverne mundtligt. Stk. 4. Ved en individuel eksamen forstås en eksamen, som aflægges af én elev ad gangen. Stk. 5. Ved en gruppeeksamen forstås en eksamen, som aflægges af en gruppe af elever kollektivt på samme tid, uanset om der foretages eller ikke foretages en individuel bedømmelse af den enkelte elevs præstation. Stk. 6. Ved sygeksamen forstås en ny eksamen, når dokumenteret sygdom har gjort det umuligt for eleven at påbegynde eller gennemføre en eksamen. Stk. 7. Ved omeksamen forstås muligheden for at aflægge en allerede helt eller delvist gennemført eksamen på ny uden, at dette tæller som et ekstra eksamensforsøg. 2. Ved en eksamenskalender forstås en samlet plan over eksamensperiodens start for hver årgang, tidspunkterne for hvornår eksamener afholdes, start- og slutdage for eksamensprojekter m.v. samt tidspunkter for en eventuel sygeeksamen. Stk. 2. Ved en eksamensprotokol forstås et dokument, der beskriver forløbet af eksamensafviklingen. Stk. 3. Ved en karakterliste forstås en oversigt over de karakterer, der er blevet givet til de elever, der har aflagt den pågældende eksamen. 3. Eksamen dokumenterer i hvilken grad eleven opfylder de for den pågældende erhvervsuddannelse fastsatte mål og krav i henhold til den for den enkelte uddannelse gældende uddannelsesplan. 4. Ved en uddannelsesinstitution forstås enten en branche- eller erhvervsskole, jf. 3, i inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.

2 Kapitel 2 Tilrettelæggelse af eksamener 5. Departementet for Uddannelse har det overordnede ansvar for og fører tilsyn med eksamener. Departementet for Uddannelse fastsætter rammerne for afviklingen af eksamen. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen har ansvaret for afholdelse af eksamener på institutionen. 6. Opgaverne til en eksamen stilles af uddannelsesinstitutionen, medmindre andet er bestemt i uddannelsesplanen for den konkrete erhvervsuddannelse. Stk. 2. Hvilke eksamener og antallet af disse, der indgår i den enkelte erhvervsuddannelse, fremgår af den til den enkelte erhvervsuddannelse hørende uddannelsesplan eller regler fastsat herom, hvori også den indbyrdes vægtning af eksamenerne og kravene for udstedelse af bevis for gennemført uddannelse, fremgår. Stk. 3. Uddannelsesinstitutioner, der udbyder samme uddannelser, kan stille opgaver, der er fælles for de pågældende institutioner. 7. Det påhviler uddannelsesinstitutionen at gøre eleverne bekendt med, hvilke mål og krav, der er væsentlige for eksamenerne og at orientere eleverne og øvrige medvirkende om reglerne for eksamenernes afvikling, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2. Forudsætningerne for at kunne deltage i eksamener i form af eksempelvis deltagelse i undervisning, beståelse af andre eksaminer og prøver, aflevering af opgaver, eksamens- og prøveformer samt disses bedømmelsesgrundlag fremgår af den til den enkelte erhvervsuddannelse hørende uddannelsesplan. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen udarbejder og offentliggør et eksamensreglement, hvoraf følgende skal fremgå: 1) Tilmelding, medmindre dette sker automatisk, indstilling og eventuel afmelding til eksamener, herunder ved sygdom og rettidig aflevering af lægeerklæring. 2) Eksamensformer, herunder om eleven kan vælge mellem flere eksamensformer og formkrav til besvarelse. 3) Opfyldelse af krav om studieaktivitet og aflevering af opgaver og projekter m.v., som er en forudsætning for deltagelse i en eksamen, jf. 7, stk. 2. 4) Grundlaget for eksamens gennemførelse i form af eksaminationsgrundlag, herunder de formelle krav til opgaver, projekter, synopser, som eleven skal have udarbejdet. 5) Bedømmelsesgrundlaget for eksamen. 6) Anvendelse af hjælpemidler. 7) Det anvendte sprog ved eksamen. 8) Særlige eksamensvilkår. 9) Brug af egne og andres arbejder. 10) Procedure ved uregelmæssigheder. 11) Procedure ved klager, herunder for hvortil klager stiles. 12) Identifikation af eksaminanderne.

3 Stk. 4. Hvis det i stk. 3, nr. 4, nævnte materiale er udarbejdet af en gruppe af elever, har eleverne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende elever aflægge eksamen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af eleverne i gruppen skal tilbydes et nyt eksamensforsøg. Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre de i stk. 1-4, nævnte oplysninger på institutionens hjemmeside. 8. Uddannelsesinstitutionen udarbejder og offentliggør hvert år en eksamenskalender, jf. 2, stk. 1. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen offentliggør andre praktiske og proceduremæssige forhold i tilknytning til eksamensforløbet. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan i forhold til den enkelte elev dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå eksamenerne i stk. 1, hvis det er begrundet i barsel, alvorlig sygdom eller andre forhold, som ikke kan tilregnes eleven. Kapitel 3 Adgang til eksamen 9. Uddannelsesinstitutionen fastsætter og offentliggør for hver eksamen en frist for, hvornår tilmelding og afmelding kan finde sted. Stk. 2. Hvis en frist for afmelding ikke er fastsat, kan afmelding foretages indtil eksamen begynder. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan i uddannelsesplanen fastsætte, at opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter m.v. er en forudsætning for at deltage i eksamen. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan fravige de i medfør af stk. 3, fastsatte krav, hvis det er begrundet i barsel, alvorlig sygdom, dokumenteret handicap eller andre væsentlige forhold, som ikke kan tilregnes eleven. 10. En bestået eksamen kan ikke tages om. Stk. 2. Indgår der flere deleksamener i en samlet eksamen, kan en deleksamen, som ikke er bestået, ikke tages om, hvis den samlede eksamen er bestået. Stk. 3. De i stk. 2, fastsatte regler gælder ikke, hvis andet er bestemt i uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse eller der er fastsat særlige regler herom for uddannelsen. Stk. 4. Er en eksamen ikke bestået, anses eleven for fortsat at være tilmeldt eksamenen, således at eleven automatisk er tilmeldt den samme eksamen, næste gang den afholdes, jf. dog stk. 5. Stk. 5. En elev kan højst gå op til samme eksamen 3 gange. Stk. 6. Uddannelsesinstitutionen kan dispensere for reglerne i stk. 5, hvis dette begrundes i barsel, alvorlig sygdom eller andre undskyldelige forhold, som ikke kan tilregnes eleven.

4 11. En elev, der har været forhindret i at møde til eller gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, som ikke kan tilregnes eleven, skal have mulighed for snarest muligt at gennemføre den pågældende eksamen i form af en sygeeksamen. Stk. 2. Hvis der er tale om en eksamen, der er placeret i uddannelsens sidste semester, skal eleven have mulighed for at aflægge sygeeksamen i samme termin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Stk. 3. Indgår der flere deleksamener i en samlet eksamen, kan en deleksamen, som ikke er gennemført på grund af dokumenteret sygdom, ikke tages om, hvis den samlede eksamen er bestået. Dette gælder dog ikke, hvis andet er bestemt i uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse, eller der er fastsat særlige regler herom for uddannelsen. 12. Krav om bestået eksamen som forudsætning for at kunne fortsætte en uddannelse, skal fremgå af den til uddannelsen tilhørende uddannelsesplan eller regler fastsat om uddannelsen. 13. Når en elev ikke kan fortsætte uddannelsen på grund af resultatet af eksamen, udskrives eleven af uddannelsesinstitutionen, medmindre uddannelsesinstitutionen godkender, at eleven tager det pågældende uddannelsesforløb om. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal ved elevens udskrivning af uddannelsen vejlede eleven og dennes forældremyndighedsindehavere om relevante alternativer til fortsættelse på uddannelsen, herunder om muligt skifte til anden uddannelse eller uddannelses- og erhvervsintroduktionsforløb. Kapitel 4 Eksamensformer og bedømmelse 14. Det fastsættes i uddannelsesplanen for den pågældende uddannelse eller i regler fastsat om uddannelsen, hvilke eksamensformer, der skal anvendes i forhold til eksamenerne i forbindelse med de enkelte uddannelser, herunder om der er tale om skiftlige, mundtlige, individuelle eller gruppevise eksamener. Stk. 2. Eventuelle formkrav til besvarelsen af eksamensopgaver skal fastsættes i uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan nægte at godtage en besvarelse, hvis den ikke opfylder de fastsatte formkrav. I sådanne tilfælde bedømmes besvarelsen ikke og eleven anses for at have brugt et eksamensforsøg, jf. 10, stk Når eksamen tilrettelægges som en gruppeeksamen, fastsættes det i uddannelsesplanen, hvor mange elever der højst kan deltage i den enkelte gruppeeksamen, og om en elev i stedet kan vælge en individuel eksamen. Skt. 2. Både ved en gruppeeksamen og ved en individuel eksamen skal der foretages en individuel bedømmelse af elevernes præstationer.

5 16. Ved en mundtlig gruppeeksamen, skal den enkelte elev eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af elevens præstation. Stk. 2. Ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeeksamen skal det sikres, at den tid, der er afsat til evalueringen, tilpasses antallet af elever, der deltager i evalueringen. Stk. 3. Ved en skriftlig gruppeeksamen kan der kun gives en individuel bedømmelse, hvis den enkelte elevs bidrag kan konstateres. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan en sådan individualisering foretages. Stk. 4. Hvis der ikke skal gives en individuel bedømmelse i en skriftlig gruppeeksamen, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig eksamen. 17. Bedømmelse sker efter reglerne i bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Stk. 2. De karakterer, der gives ved bedømmelsen, dokumenteres på en karakterliste, som underskrives af eksaminator og censor. Stk. 3. Bedømmelsen af en elev ved en mundtlig prøve meddeles straks til eleven. Stk. 4. Bedømmelsen af skriftlige eksamener skal være meddelt eleven seneste 6 uger efter besvarelsen af opgaven. Kapitel 5 Afviklingen af eksamen 18. Mundtlige eksamener og eksamener med praktisk besvarelse er offentlige. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, herunder begrænse adgangen til eksamenslokalerne, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder hensynet til eleven eller pladsmæssige hensyn. Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2, kan enkeltpersoner nægtes adgang til eksamenslokalerne, hvis det findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med eksamensafviklingen. Stk. 4. Ved en mundtlig eksamen, hvor elevens evaluering sker på grundlag af et gruppeudarbejdet produkt, må de øvrige elever i gruppen ikke være til stedet i lokalet, før de selv skal evalueres. Stk. 5. Lyd- og billedoptagelser af en eksamen er ikke tilladt, medmindre optagelserne indgår som en del af evalueringsforløbet. I givet fald skal optagelserne foretages af uddannelsesinstitutionen. Stk. 5. Kun eksaminator og censor må være til stede under drøftelsen af bedømmelsen i forbindelse med praktiske og mundtlige eksamener, herunder mundtligt forsvar af projekter. Stk. 6. Uddannelsesinstitutionen kan uanset bestemmelsen i stk. 5 bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære eksaminator og censors drøftelse af bedømmelsen. 19. Eksamenerne afvikles på det sprog, der har været undervisningssproget i faget.

6 Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal efter anmodning fra eleven afvikle eksamenen på et andet sprog end undervisningssproget, hvis censor konstaterer, at både censor, eksaminator og eleven behersker et andet sprog end undervisningssproget. Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2, i læreplanen. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen kan tilbyde simultantolkning, hvis forholdene muliggør dette, herunder navnlig hvis uddannelsesinstitutionen råder over fornøden tolkebistand og tilbuddet ikke foringer kvaliteten af eksamen. Stk. 5. Elever, der har andet førstesprog end undervisningssproget, jf. stk. 1, 1. pkt., tildeles ekstra tid svarende til 25 % af den tid, der er afsat til forberedelse til eksamen, vejledning til eksamen og afvikling af skriftlig eksamen. Stk. 6. Uddannelsesinstitutionens beslutning efter stk. 1, 2. pkt., og tilbud efter stk. 2, skal offentliggøres senest 14 dage før tidspunktet for eksamens afvikling. Stk. 7. Hvis uddannelsesinstitutionens beslutning eller tilbud alligevel ikke kan gennemføres på grund af forfald hos censor, eksaminator eller simultantolk, afvikles eksamen på undervisningssproget. 20. Uddannelsesinstitutionen udarbejder et reglement for afviklingen af eksamenerne, herunder for opsyn med eleverne under skriftlige eksamener. Stk. 2. Reglementet for eksamensafholdelsen udarbejdes på en sådan måde, at handicappede elever, og elever, der har fået tildelt særlige pædagogiske foranstaltninger, kan aflægge eksamenerne på særlige vilkår. 21. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at eleverne har hensigtsmæssige arbejdsforhold under eksamenerne. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at eleverne ikke kan kommunikere med henblik på at opnå uretmæssige fordele under afviklingen af eksamenen. 22. I forbindelse med en eksamen er hjælpemidler, herunder elektroniske hjælpemidler, tilladte i det omfang, det er angivet i uddannelsesplanen, i eksamensopgaven eller fremgår af regler, der gælder for uddannelsen. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan fastsætte begrænsninger i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler ud fra eksempelvis kapacitetsmæssige hensyn. 23. En eksamen anses for påbegyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale eller opgavetitel er udleveret til eleven, eller når eleven er blevet gjort bekendt med det spørgsmål, eksamenen angår. Stk. 2. En elev, der kommer for sent til en skriftlig eksamen, kan kun deltage i eksamenen, hvis uddannelsesinstitutionen anser det for udelukket, at eleven kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen ikke kan tilregnes eleven. Stk. 3. En elev, der kommer for sent til en mundtlig eksamen, kan få tilbud om en ny mundtlig eksamen, hvis uddannelsesinstitutionen finder, at forsinkelsen ikke kan tilregnes eleven.

7 24. En elev skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse bekræfte med sin underskrift, der kan være digital, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, og at eleven har afleveret alt, som ønskes bedømt. 25. Hvis en elev under eksamenen skaffer sig eller en anden elev uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal uddannelsesinstitutionen bortvise eleven fra eksamenen. Stk. 2. Opstår der under eller efter en eksamen formodning om, at en elev uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning, påhviler det uddannelsesinstitutionen at undersøge forholdet. Hvis formodningen bekræftes og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal uddannelsesinstitutionen bortvise eleven fra eksamen. Stk. 3. Hvis en elev udviser forstyrrende adfærd under eksamen, kan uddannelsesinstitutionen bortvise eleven fra eksamen. I mindre alvorlige tilfælde skal uddannelsesinstitutionen først tildele eleven en advarsel. Stk. 4. Bortvisning efter stk. 1-3, medfører, at en eventuel karakter for den pågældende eksamen bortfalder, og at eleven har brugt et eksamensforsøg, jf. 10, stk Uddannelsesinstitutionen kan i de i 25, nævnte tilfælde under skærpende tilfælde beslutte, at en elev skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. Stk. 2. Sker der bortvisning af en elev efter stk. 1, gives eleven en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. 27. Konstateres det under en eksamen, at der er fejl eller mangler ved eksamenen, beslutter uddannelsesinstitutionen, hvorledes udbedringen skal ske, herunder om eksamenen skal aflyses og afholdes på et nyt tidspunkt. Hvis det er muligt, skal uddannelsesinstitutionen forinden have rådført sig med bedømmerne. Stk. 2. Udbedringen skal ske på en sådan måde, at eleverne får vilkår, der bedst muligt kan sammenlignes med vilkårene under en normal eksamen. Stk. 3. Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at fejlen efter stk. 1, har betydning for elevernes præstation, tilbydes de berørte elever en omeksamen, uden at det tæller som et ekstra eksamensforsøg. Stk. 4. Afholdes der omeksamen erstatter den herved opnåede karakter den først opnåede karakter, uanset om den nye karakter måtte være lavere end den først opnåede karakter. Stk. 5. Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at fejlen efter stk. 1, er af væsentlig karakter, indberetter institutionen forløbet til Departementet for Uddannelse, der kan beslutte, at eksamenen annulleres og erstattes af en ny. Stk. 6. Er de fejlbehæftede opgaver stillet eller rekvireret af Departementet for Uddannelse, varetager departementet de i stk. 1-3 nævnte opgaver.

8 Stk. 7. Hvis det besluttes, at eksamen skal gennemføres uanset eventuelle fejl eller mangler ved eksamen, skal censor orienteres om de pågældende fejl eller mangler ved eksamen. Kapitel 6 Bedømmerne Censorer 28. Uddannelsesinstitutionen udpeger, eventuelt i fælleskab med en anden uddannelsesinstitution, censorer, der i forbindelse med eksamen medvirker ved karaktergivningen, jf. 17. Stk. 2. En censor kan ikke være ansat på den eksamensafholdende institution og må ikke have deltaget i undervisningen af eleverne. 29. En censor skal have indgående og aktuelt kendskab til den pågældende uddannelses forudsætninger, mål og metoder, herunder uddannelsens anvendelsesmuligheder og aftagernes behov, og skal samlet besidde et fagligt niveau, der ligger over det niveau, censoren skal være censor på. Stk. 2. En censor skal beherske grønlandsk og dansk. Stk. 3. Er det ikke muligt for en uddannelsesinstitution at efterleve bestemmelsen i stk. 2, kan institutionen ansøge Departementet for Uddannelse om dispensation herfra. Stk. 4. Departementet for Uddannelse kan fastsætte retningslinjer om dispensationer efter stk Uddannelsesinstitutionen skal inden en eksamensafholdelse informere censor om de gældende regler for uddannelsen, og senest en uge inden tidspunktet for eksamenens afvikling forsyne censor med materiale af betydning for censor virksomheden. Stk. 2. En censor er omfattet af sagsbehandlingsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt. 31. Får en censor pludselig forfald, eller indtræffer der praktiske omstændigheder, der forhindrer en censor i at møde frem til en eksamen, kan uddannelsesinstitutionen udpege en erstatningscensor, herunder en censor, der er ansat på den eksamensafholdende institution. Stk. 2. En erstatningscensorer skal i øvrigt i videst muligt omfang leve op til kravene til censorer, jf en censor skal påse, og hvor det er muligt, medvirke til 1) at prøverne gennemføres på et fagligt velegnet grundlag i forhold til at vurdere elevernes kunnen, jf. 1, stk. 1, 2) at prøverne gennemføres efter gældende regler, og

9 3) at eleverne får en ensartet, retfærdig og pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen, herunder reglerne i uddannelsesplanen og i karakterbekendtgørelsen. 33. En censor kan under ledelse af eksaminator stille spørgsmål til eleven. 34. En censor skal gøre notater under eksaminationen til brug for udarbejdelse af en eventuel beretning eller en eventuel klagesag. Notaterne opbevares mindst et år. 35. Finder en censor, at der er kritisable forhold ved eksamen, udarbejder censoren en censorindberetning, som sendes til uddannelsesinstitutionen med kopi til Departementet for Uddannelse. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen udarbejder en redegørelse om sagen, som indsendes til Departementet for Uddannelse. Stk. 3. Censor afgiver efter anmodning fra Departementet for Uddannelse en beretning til Departementet om eksamensafholdelsen og -resultater. Eksaminatorer 36. Uddannelsesinstitutionen udpeger en eksaminator, der leder eksaminationen og sikrer korrekt udfyldelse af eksamensprotokollen, jf. 2, stk. 2. Stk. 2. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, er eksaminatoren en blandt de lærere, der har undervist de pågældende elever i det fag, der afholdes eksamen i. 37. En eksaminator skal gøre notater under eksaminationen til brug ved udarbejdelse af en eventuel beretning til uddannelsesinstitutionen. Notaterne opbevares mindst et år. 38. En eksaminator afgiver efter anmodning fra uddannelsesinstitutionen en beretning til uddannelsesinstitutionen om eksamensforløbet. Kapitel 7 Dokumentation 39. Snarest muligt efter eksamensperioden modtager eleven for den beståede eksamen et eksamensbevis, som affattes på grønlandsk og dansk. Eleven kan efter anmodning herom, eller hvis det følger af andre regler tillige få eksamensbeviset udfærdiget på engelsk. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter formater for beviser og udarbejder skabeloner for attestationer, som godkendes af Departementet for Uddannelse og af eventuelle andre relevante myndigheder. Stk. 3. Et eksamensbevis påføres bogstavet M for fag, hvor eleven har fået merit.

10 40. Uddannelsesinstitutionen udsteder efter anmodning herom fra eleven en attestation til en elev, der ikke har bestået eksamenen. Stk. 2. Attestationen skal indeholde oplysninger om omfanget af den gennemførte undervisning, oplysninger om elevens faglige niveau i det omfang sådanne foreligger og andre oplysninger, der kan tjene til at vurdere elevens faglige niveau. 41. Der må kun forefindes og udleveres ét originalbevis for en eksamen. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen kan efter anmodning herom fra eleven udlevere kopi af eksamensbeviset. Kopiens ægthed skal bevidnes af uddannelsesinstitutionen. 42. De data, der er grundlag for udstedelse af beviser og attestationer, skal uddannelsesinstitutionen opbevare i mindst 30 år efter eksamens afslutning. Stk. 2. Ophører uddannelsesinstitutionen med at eksistere, eller kan institutionen af anden årsag ikke opbevare dokumenterne i overensstemmelse med stk. 1, skal institutionen sikre anden betryggende opbevaring. Kapitel 8 Klager over eksamener 43. En elev kan indgive en begrundet og individuel klage over faglige forhold i forbindelse med eksamen såsom den stillede opgave, eksamensforløbet eller bedømmelsen. Stk. 2. Er en eleven undergivet forældremyndighed, kan forældremyndighedsindehaverne også indgive klage efter stk. 1. Stk. 3. En klage efter stk. 1 eller 2, skal være skriftlig og indgives til brancheskolens bestyrelse eller erhvervsskolens brancheudvalg senest 2 uger efter, at eksamensresultatet er blevet bekendtgjort på sædvanlig måde. Stk. 4. Til brug for klagesagen skal en elev eller forældremyndighedens indehavere efter anmodning herom have udleveret en kopi af den stillede opgave og ved skriftlige eksamener tillige en kopi af elevens besvarelse. Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen giver klageren klagevejledning, herunder om at en eventuel ny bedømmelse eller ny eksamen kan resultere i en lavere karakter. 44. En afgørelse i henhold til 43, skal være skiftlig og begrundet, og kan gå ud på 1) tilbud om ny bedømmelse, 2) tilbud om ny eksamen, eller 3) at klagen ikke imødekommes. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal orientere eleven eller forældremyndighedens indehavere straks institutionen har truffet afgørelse efter stk. 1..

11 Stk. 3. Indebærer afgørelsen en ny bedømmelse eller en ny eksamen, skal eleven skriftligt acceptere afgørelse inden for to uger fra modtagelsen af afgørelsen. I modsat fald foretages der ikke ny bedømmelse eller ny eksamen og den først opnåede karakter fastholdes. 45. Er der truffet afgørelse om ny bedømmelse eller ny eksamen, jf. 44, foranstalter uddannelsesinstitutionen snarest muligt en ny bedømmelse eller ny eksamen, og udpeger nye bedømmere. Stk. 2. En ny eksamen kan tilrettelægges i forbindelse med sygeeksamen, hvilket kan være i samme eksamenstermin. Stk. 3. De nye bedømmere i form af eksaminator og censor skal være orienteret om klagesagens akter og den nye bedømmelse skal begrundes. Stk. 4. Ved ny bedømmelse erstatter den herved opnåede karakter den først opnåede karakter, uanset om den nye karakter måtte være lavere end den først opnåede karakter. Stk. 5. De oprindelige bedømmere skal orienteres om den nye bedømmelse og dens begrundelse. 46. En elev kan til Departementet for Uddannelse påklage retlige spørgsmål vedrørende afgørelser, der er truffet af uddannelsesinstitutionen eller af bedømmerne i forbindelse med eksamenen, herunder om reglerne for tilrettelæggelse og afvikling af eksamen er overholdt, og om sagsbehandlingsreglerne er efterlevet. Stk. 2. Er en elev undergivet forældremyndighed, kan forældremyndighedsindehaverne også indgive klage efter stk. 1. Stk. 3. Klagen indgives til uddannelsesinstitutionen senest to uger efter, at klageren er blevet bekendt med de forhold, der klages over. Stk. 4. Indgives der klage efter stk. 1 eller 2, sender uddannelsesinstitutionen straks klagen og sagens akter samt institutionens redegørelse i sagen til Departementet for Uddannelse. Uddannelsesinstitutionens redegørelse kan indeholde en indstilling til, hvorledes sagen bør afgøres. Stk. 5. Departementet for Uddannelse orienterer uddannelsesinstitutionen og bedømmerne, når departementet træffe afgørelse i en klagesag efter stk. 1 eller En elev kan fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling, jf. 46, medmindre andet fremgår af uddannelsesplanen eller i regler fastsat om uddannelsen. Kapitel 8 Ikrafttræden 48. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. xxx 2014.

12 Grønlands Selvstyre, den xx.xx 2014 Nick Nielsen / Mikael Kristensen

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne I medfør af 22, 27, stk. 4 og 5 og 63, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 erhvervsuddannelser og kurser

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået

Bestået/ikke bestået. Bevis udstedes. Bestået/ikke bestået. Bestået/ikke bestået BEDØMMELSESPLAN MATEMATIK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i matematik på et F-niveau. I grundforløbet, indenfor

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Udkast af august 2015. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Udkast af august 2015 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Måling af elevtrivsel og virksomhedstilfredshed, centralt stillet prøve m.v.) I bekendtgørelse nr. 1010 af 22.

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen BEK nr 858 af 03/07/2014 Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00010 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017

Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Ramme for afsluttende prøve PAU August 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1638 af 15/12/2016 bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSH August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 2 2. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen... 2 2.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2.2 Prøveformer i studieordningens fællesdel... 2 2.3. Individuel

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN AGRO 40 ENGELSK

BEDØMMELSESPLAN AGRO 40 ENGELSK BEDØMMELSESPLAN AGRO 40 ENGELSK NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 BEDØMMELSESPLAN ENGELSK Som en del af grundforløbet i indgangen Dyr, planter og natur, tilbydes eleven at gå til eksamen i engelsk på et

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. juni 2014. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. juni 2014 19. juni 2014. Nr. 670. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1, 2 og 4, og 34, stk.

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 15. maj 2007 Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 9, stk. 4, 14, stk. 4, 18, stk. 1 og 3, og 20, stk. 3, i lov om danskuddannelse til voksne

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr 670 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Eksamensreglement for Akademiuddannelserne i Silkeborg Generelle regler Du skal medbringe billedlegitimation, som skal forevises på forlangende. Du skal møde senest 15 min før prøvens begyndelse ved skriftlige

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere

Bestemmelser for eksaminander. for sikkerhedsrådgivere Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Trafik- og Byggestyrelsen Datavej 16 Edvard Thomsens Vej 14 3460 Birkerød 2300 København Telefon: 45 90

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole

Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Bestemmelser og retningslinier for afgangsprøverne (eksamen) på Guldberg Skole Formålet med prøverne er at dokumentere, i hvilken grad eleven opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC

Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamensreglement for eksamen HHX & HTX, ZBC Eksamen og prøveplaner Du får din individuelle prøveplan offentliggjort af to omgange i Lectio/fronter. Prøveplanen skal du læse nøje. Hvis der er noget i prøveplanen,

Læs mere

Version august 2012 Side 1 af 7

Version august 2012 Side 1 af 7 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 7. Valgmuligheder ved skriftlige prøver... 3 8.Generelle regler vedrørende skriftlige prøver... 3 9. Specifikke regler vedrørende elektronisk aflevering

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for HD

Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ny eksamensbekendtgørelse for HD Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) har i juni 2012 udstedt en ny bekendtgørelse om prøver og eksamen for erhvervsrettede

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX

EKSAMENSREGLEMENT. Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX EKSAMENSREGLEMENT Herningsholm Gymnasium/Herningsholm Erhvervsskole HHX/HTX/EUX Skolens pligter over for eleverne: 1. Rektor er ansvarlig over for Undervisningsministeriet for afholdelse af prøver og eksamen

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere