Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVERFREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR.??S- UDSKRIFT af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL =============--= I gende År 1969, den 14. maj, afsagde' Overfredningsnævnet føl- k e n d e l s e i sagen nr. 1987/68 vedrørende fredning af matr. nr. 2 ~, Sonnerup by, Kregme sogn. I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige del den 5. august 1968 afsagte kendelse hedder det:

4 I skrivelse af 20/ til Kregme-Vinderød kommune ansøgte ejeren af matr. nr. 2 ~ Sonnerup by, Kregme sogn, direktør '., John W.Asmussen, om tilladelse til at bygge et beboelseshus på højen Dragebjerg, der er beliggende ca. 250 m fra Arresø og ~a 90 m fra ejendommens skel i nordlig retning. II skrivelsen anføres bl.a., at et påtænkt byggeri på kirkebakken frafaldes, dels fordi en placering på kirkebakken ligger indenfor fredningsgræn- " serne, "hyor0fter vi frygter tidskrævende forhandlinger, dels fordi".0. vi er blevet opmærksomme på den bestående markvej (vist på mrtrikelskortet), som i ret stort omfang tjener til turistmæs~ige spadsereture. Dette finder vi helt naturligt, på den anden side har vi ikke lyst til at dele vort privatliv med mennesker, som vi ikke har nærmere kendskab til." Kommunen sendte sagen til fredningsnmvnet med oplysning om~ ~t ojendommen dels henhører under fredningsplanen for Arre- 8Ø!, omgive18er~ dels er pålagt partiel bypl~n som landbrugsom- "åoe) 0e; n:nvnet sendte den 17/ sagen videre til frednings- "?lm.'udvalg-etsafgørelse under henvisning til, at området er omfattet

5 " af fre~ningsplanen for Arresø. 2. Efter forhandlinger mellem ejeren og fredningsplanudvalget meddelte ejeren i skrivelse af 19/5 1967, at han på baggrund af de hid-tidige forhandlinger ikke fortsat ønskede at "handle" om en byggetilladelse, og han ændrede ansøgningen til en byggetilladelse på kirkebakkon uden fredningsmæssige modydelser. I skrivelse af 3/ afslog fredningsplanudvalget at give den ansøgte byggetilladelse. Det blev samtidig bl. a. meddelt, at udvalget havde anmodet fredningsnævnet om, at der måtte blive rejst fredningssag for ejen dommen med påstand om bevaring status quo. Udvalget meddelte desuden at man ville være indstillet på at anbefale ministeriet at købe ejendommen, f.s.v. ejeren var interesseret heri, og under forudsætning af, at enighed om vilkårene kunne opnås. I skrivelse af samme dato til fredningsnævnet anmodede fredningsplanudvalget om, at der nåtte blive rejst fredningssag for ejendonnen med henblik på dennes bevaring status quo. Nævnet har herefter behandlet sagen i en række møder under deltagelse af ejeren, dennes advokat, Kregme-Vinderød sogneråd, fredningsplanudvalget, Nationalmuseet, Frederiksborg amtsråd og Dnnmarks Naturfredningsforening. Panthaverne i ejendommen har været tilsagt ved afleveringsattester, og meddelelse nm fredningssagens rejsning har været optaget i Statstidende. Fredningsplanudvalgets endelige påstand er sålydende: "Arealet fredes således, at tilstanden på det ikke ændres, og således, at det udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsareal. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som J.andbrugsejendom~ Der må ikke anbringes boder~ skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmastef.. El-master, som er nødvendige for områdets

6 ,,' forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøges. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller foretages opfyldning af søer eller vandløb. Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Der må ikke foretages nyplantning undtagen hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift. Der må ikke heller uden tilladelse af fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddr~gne matrikelnumre eller dele deraf. \.samt genopforelser./ Ved nyopførelse~jeiler ~()!nby'gntngaf eksisterende bygninger,,, skal tegninger udvisende husenes udseende og placering forinden godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdelse er undtaget fra denne bestemmelse. For at sikre offentligheden adgangsmuligheder til Sonnerup skov ad den mest attraktive vej nedlægges der påstand om offentlig adgang til fods til den på vedlagte kortskitse med rød streg markerede hulvej ved kirke bakken. For at sikre offentligheden muligheder for at kunne opleve områdets landskabelige karakter samt udsigterne over Arresø nedlægges endvidere påstand om offentlig adgang til fods fra hulvejen ad en 3 m bred sti til de med rød --- angivne arealer fra Tranehøj til Dragebjerg. " Endelig er der nedlagt påstand om, at de på kortet med I II og lix markerede grøntfarvede arealer stedse skal henligge som græs. Fredningsplanudvalget har i forbindelse hermed erklæret at ville drage omsorg for til såning med græs af det sidstnævnte areal

7 og at vedligeholde det i denne tilstand samt at lade arealet indhegne, alt mod en erstatning, der er anslået til kr ,00. Ejeren, der under sagens behandling har tilkendegivet, at han ikke ønsker at afhænde ejendommen til kulturministeriet, har protesteret mod fredningft Han har nedlagt en nærmere specifiseret erstatningspåstand på ialt kr ,00 såfremt området fredes. Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant og repræsentanten for Nationalmuseet har anbefalet fredning på grund af arealets naturskønhed. Nationalmuseet har desuden oplyst, at de på ejendommen værende 3 gravhøje i henseende til størrelse og placering er i særklasse. Med hensyn til den fjerde høj, Dragebjerg, er det oplyst, at den ikke findes på fortegnelsen over gravhøje. Af sagens oplysninger fremgår det, at matr. nr. 2 a der har et areal af 33,20 ha., i sin helhed er omfattet af den den 8/ tinglyste fredningsplan, der er pålagt for at sikre Arresø's omgivelser. Af arealet ligger 8,44 ha. indenfor 100 m fra foden af gravhøjene, 10,08 ha. indenfor 300 m fra skov og 8,88 ha. in- 4. denfpr 150 m fra Arresø, medens resten 5,80 ha. falder udenfor '.indskramkende: de nævnte rådighed~ ~. --grænser.det fremgår endvidere, at den tidligere ejer har fået tilkendt en erstatning på ,00 kr. i anledning at ejendommen i henhold til byplanvedtægt tinglyst den 15/ er landbrugsområde. Afgørelsen er imidlertid indbragt for domstolene, hvor sagen endnu verserer. Nævnet finder, at det heromhandlede område på grund af sin skønhed og beliggenhed har væsentlig betydning for almenheden og påstanden om fredning vil derfor i henhold til naturfredningslovens l, stk. l være at tage til følge som nærmere nedenfor bestemt og således som vist på det kendelsen vedhæftede kort. Der tillægges derhos i henhold til lovens l, stk. 3, almenheden ret til færdsel til fods på de områder, def er omfattet

8 . af den herom nedlagte påstand. Ejeren har gennem sin advo~at, hojesteretssagforer Jorgen Pedersen, Kbhvn., nedlagt påstand om en erstatning på kr ,00 samt om tilkendelse af et beløb til dækning af advokatomkostninger og til udgiften kr ,70, ved sagkyndig vurdering af værdien af det i Dragebjerg værende grus og sand, foretaget væsentligst på grundlag af prøver fra grusgraven ved ladegårdsbakken og graven i Odebjerg, begge beliggende vest for Auderød. Erstatningspåstanden er nærmere begrundet i en skrivels~ af 6. marts Det fremgår heraf at direktør Asmussen købte ejendommen matr. nr. 2 a Sonnerup by, Kregme sogn, ved skøde lyst 5/ , for ,00 kr., og at han, da fredningssagen hindrede ham i." at bygge et beboelseshus et nyt sted på ejendommens jorder, nedrev det da eksisterende og genopført e det i ny skikkelse, og at de oprindelige bygninger således ikke repræsenterede nogen værdi af betydning. Som følge heraf konkluderer skrivelsen i, at købesummen alene ydedes for "ejendommens herlighedsværdi", og øvrige aktiver, og at erstatningskravet i anledning af fredning må ansættes til forskellen mellem købesummen kr ,00 og jordens landbrugs-,'- værdi kr ,00 iilg. 13. alm. vurdering, eller ,00 med fradrag af de oprindelige bygningers værdi, der under hensyn til, at beboelseshuset kunne have været anvendt til bestyrerbolig, er ansat til kr ,00, altså ialt kr. 220,000,00' Endvidere har ejeren måttet indrette bestyrerbolig i den nye bygning, hvilket har medført en merudgift på kr ,00. Hertil kommer tab ved opsigelse af jagtlejekontrakt, kr ,00 samt endelig tabet ved, at ejeren hindres i at udnytte grusforekomsterne i Dragebjerg, anslået til kr~ 280,00,oa ved den forannævnte sagkyndige vurdering, foretaget af oivilingeniør

9 .. 6. H. Preetzmann i en erklæring af 28/ Nævnets bemærkninger til det rejste erstatningskravg Idet det indledningsvis fremhæves, at ejendommen ved direktør Asmussens køb var behæftet med rådighedsindskrænkning i henhold til fredningsplan for Arresø's omgivelser, tinglyst 8/ samt ved den den 15/ tinglyste by~lanvedtægt, der er gældende i 15 år, må nævnet finde, at udgifterne til den nye beboelsesbygning og til den deri indrettede bestyrerbolig ikke med føje kan danne grundlag for det anførte erstatningskrav allerede af den grund, at den påståede fordyrelse af bebyggelsen ikke ses tilstrækkeligt dokumenteret, ligesom nybyggeriet er foretaget inden nævnets beslutning om fredningssagens iværksættelse. Med hensyn til kravet om erstatning for jagtlejekontraktens ophævelse bemærkes, at tabet herved ikke findes godtgjort, og det samme gælder kravet om erstatning for fredningen s hindring af udnyttelse af grusforekomster i Dragebjerg, hvorved det må fremhæves, at den sagkyndige erklæring fra civilingeniør Preetzmann ikke angår matr. nr. 2 ~ Sonnerup, samt at en grusgravning ville påvirke ejendommens "herlighedsværdi" i betydelig grad. Der vil herefter være at tilkende ejeren en erstatning efter sædvanlige retningslinier, det vil sige et mindre beløb pr. ha. for den del af ejendommen, ialt 27,4 h~.,. der ligger indenfor 300 ID fra skov, 150 m fra søen og lo~ ID fra gravhøjene og et noget større beløb pr. ha. for resten, 5,8 ha. samt yderligere et skønsmæssigt beløb for den ulempe, der skønnes forbundet med offentlig adgang til en del af ejendommen. Nævnet finder efter gældende praksis ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilkende noget beløb til advokatomkostninger eller til civilingeniør Preetzmanns undersøgelse.

10 Som følge af det anførte tillægges der ejeren en erstatning der ud fra de anførte betragtninger passende findes at burde ansættes til kr. 14o.oo~,oo ialt. Der tillægges endvidere efter deyom nedlagt påstand FreJningsplanudvalgene for Frederiksborg,København og Roskilde antsrådskredse et beløb af kr ,- til dækning af udgifterno ved etablering af hegn. Erstatningsbeløbene, ialt kr ,00 udredes af statskassen med ~ og med t af Frederiksborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstæder efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling og forrentes med 6% fra kendelsens dato at regne. Der er ikke af panthaverne nedlagt påstand om andel i erstatningsbeløbene. 7. T H I BESTEMNES~ Det forannævnte, på den kondelsen vedhæftede kortskitse viste areal, matr. nr. 2.9:. Sonnerup by, Kregme sogn, fredes således, at tilstanden på det ikke må ændres, og således, at det udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsareal. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom. Der må ikke anbringeo boder, skure, eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, mon m~ligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøges. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil ~ndrettede særlige steder' uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller foretages opfyldning nl soer eller vandløb.

11 8. Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Der må ikke foretages nyplantning undtagen hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift. Der må ikke heller uden tilladelse af fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf. Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende og placering forinden godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdeise er undtaget fra denne bestemmelse. For at sikre offentligheden adgangsmuligheder til Sonnerup skov ad den mest attraktive vej bestemmes det, at der 8kal være offentlig adgang til fods til den på vedlagte kortskitse med rød streg markerede hulvej ved kirkebakken. For at sikre offentligheden muligheder for at kunne opleve områdets landskabelige karakter samt udsigterne over Arresø bestemmes det, at der skal være offentlig adgang til fods fra hulvejen ad en 3 m bred sti til de med rod streg indrammede arealer fra Tranehøj til Dragebjerg. De på kortet med 1,11 og IlT markerede grøntfarvede arealer skal stedse henligge som græs. Det pålægges fredningsplanudvalgene for KobenhRvn,Frederiksborg og Roskilde amter at drage omsorg for tilråning af de nævnte arealer og at vedligeholde dem i denne tilstand, samt at lade arealerne indhegne efter nærmere forhandling med ejeren og eilo01i~ at drage omsorg for fornøden skiltning indeholdende ordensregler m.v. for adgangen. I erstatning tillægges der ejeren, direktør John W.Asmussen kr. og Fredningsplanudvalgene for København,Frederiksborg og Roskilde amter kr. ll.oo~,oo.

12 Erstatningsbeløbet, ia1t kr ,00, udredes med i 9. af statskassen og med ~ af Frederiksborg amtsfond og de i amtskredsen beliggende købstæder i forhold til folketallet. Erstatningsbeløbet forrentes med 6% fra kendeisens afsigelse at regne. Påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds nordlige del og fredningsplanudvalget. Denne kendelse kan inden 4 uger fra dens forkyndelse påankes tiloverfredningsnævnet. Feilberg Jørgensen Ågård Larsen Oluf J. Nielsen.

13 10. Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens 19, stk. 3, og er tillige anket af ejeren ved højesteretssagfører Jørgen Pedersen med påstand principalt på fredning uden eller dog med mindre offentlig adgang end efter fredningsnævnets kendelse, subsidiært større erstatning. Overfredningsnævnet har den 6. marts 1969 besigtiget e ē det fredede og forhandlet med ejeren og dennes advokat samt med repræsentanter for fredningsnævnet, fredningsplanudvalget for Frederiksborg amtsr~~de, Kregme-Vinderød kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste fredningsnævnets kendelse med enkelte ændringer i indholdet af fredningsservitutten og har på dette grundlag opnået enighed med ejeren om en erstatning på kr. med renter som anført i fredningsnævnets kendelse. Ændringerne i servitutten er følgende: Afsnittet om el-forsyning affattes således: El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet. Afsnittet om jordsmonnet affattes således: Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og affald må ikke henkastes på arealet. Afsnittet om beplantning affattes således: Der må ikke foretages beplantning udover vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Handelsmand Frede Neumann og direktør Har. Neumann, der ved samme pantebrev har pant i ejendommen, hver for halvdelen, har under fredningsnævnets behandling forbeholdt sig deres stilling og har for Overfredningsnævnet nedlagt påstand på, at pante-

14 ll. brevet indfries af erstatningsbeløbet, idet anføres, at pantesikkerheden må anses for at være væsentligt forringet som følge af fredningen. Det er oplyst for Overfredningsnævnet, at pantebrevet oprindelig lød på kr.,til rest pr. 31. december ,05 kr Der svares en fast årlig ydelse på 10 ~ af den oprindelige hovedstol, hvoraf 7! ~ af den til enhver tid værende gæld er rente, medens resten er afdrag. Pantebrevet er uopsigeligt indtil ll. juni Det er videre oplyst, at restgælden af de foranstående prioriteter, alle offentlige lån, pr. ll. december 1968 udgør ,90 kr., hvortil kommer et byggelånsejerpantebrev, nominelt kr., restgæld kr., hvilket pantebrev ved byggesagens afslutning enten skal aflyses eller respektere det heromhandlede pantebrev. Dette pantebrev udstedtes oprindelig til sælgeren ved direktør Asmussens køb af ejendommen i december 1966, med placering indenfor kr Ifølge oplysning fra direktør Asmussens revisor, firmaet Midtgaard Madsen, udgjorde den samlede anskaffelsessum inclusive byggearbejder efter købet pr. marts kr. foruden diverse kurstab i forbindelse med ejendommens prioritering. Selv om handelsværdien ikke helt måtte kunne ansættes til dette beløb, finder Overfredningsnævnet, at den af fredningen følgende værdinedgang ikke har medført en sådan forringelse af pantesikkerheden, som efter fredningsmyndighedernes mangeårige praksis kan bevirke, at der i henhold til naturfredningslovens 14 bør tilkendes panthaverne nogen del af erstatningen. Et af Overfredningsnævnets medlemmer udtaler med hensyn til dette spørgsmål:

15 ,. Det er i tilfælde af ekspropriation gældende ret, at panthaverne i prioritetsorden kan kræve ekspropriationssummen udbetalt til sig til dækning af pantefordringerne. Denne regel er retsteknisk enkel, men kan ved ekspropriation af en del af en ejendom medføre en fordel for panthaverne i forhold til ejeren af den ejendom, fra hvilken ekspropriation sker, idet panthavernes sikkerhedsmargin betragtet som en brøkdel af ejendommens samlede værdi forholdsmæssigt forøges, dersom ekspropriationssummen ubeskåret udbetales til panthaverne. Fredning må efter sin karakter anses som en art ekspropriation, og naturfredningslovens 14 ses ikke at give fredningsmyndighederne adgang til i tilfælde, hvor fredningsindgrebet ikke er ubetydeligt, at fravige den anførte regel ud fra et skøn over, om pantesikkerheden må anses forringet på en sådan måde, at panteretten ikke er gået ned i værdi. De i en fredet ejendom stiftede panterettigheder vil vel ofte være opstået på et tidspunkt, da den råden, der søges hindret ved fredningsindgrebet, såsom bebyggelse, ikke har spillet nogen rolle for ejendommens værdi, men en sondring mellem panterettigheder, der er stiftet under hensyn til muligheden af en sådan råden, og andre panterettigheder ses ikke at være mulig. Såfremt det kan anses beføjet i sager af denne art at udøve et skøn over forringelsen i pantesikkerheden, måtte det efter dette medlems opfattelse udøves således, at panthaveren fik en forholdsmæssig anpart i fredningserstatningen på lige fod med ejeren, det vil sige efter forholdet mellem de brøkdele af ejendommens værdi,som henholdsvis panteretten og ejerens anpart har lagt beslag på inden fredningen, medens der ikke uden udtrykkeli~ lovhjemme~ oe3 at kunne nægtes pantha- ''-j veren anpart i fredningserstatningen overhovedet ud fra en betragtning om, at pantesikkerheden ikke er væsentlig forringet ved en 12.

16 .' ".' 13. fredning, der erstattes med kr. Et kort, nr. Fr. 191, visende de fredede arealer, der i alt andrager ca. 33 ha, er vedhæftet kendelsen. De i nævnskendelsen omtalte farvede arealer m.m. er vist med sorte signaturer, jfr. kortets forklaring. T h i b G S t e m m e s : Den af fredningsnævnet for Frederiksbdrg amts nordlige -,- f,e~ I " del den 5. august 1968 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendom~en matr. nr. 2 ~, Sonnerup by, Kregme sogn, stadfæstes med de anførte ændringer. følge. Den af panthaverne fremsatte påstand tages ikke til I erstatning udbetales: Direktør John Wahl Asmussen, Dragebjorggård, Kregme.ø kr. Fredningsplanudvalget for Frederiksborg amtsrådskreds kr. Erstatningsbeløbet, hvor de kr. forrentes med 6 % p. a. fra den 5. august 1968 til betaling sker, udredes med ~ af statskassen og t af Frederiksborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstæder fordelt efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Udskriftens bekræftes rigtighed _.. / ~ /'1..:: _.(';.. 'JIP: '.,'..L.<- B. Andersen. f' ib.

17 / IJ..." " / z~.~ o. ~ t-'._ " o fl' l' "'" Q'Il"tI c..j ' \lo 'D l) '-"10 ~~"l/p I.....~.---.,,signatur; r Fredni/79S9rtrnse 1;41000 I L ", I II 100 SO O 100 LOO N alu tfrednings konsulentens København d. f7 - *.6 kontor Plan nr. FR, f(lf

18 FREDNINGSNÆVNET>

19 r",.' REG. NR. olt.,. S.oo o o o g K E N D E L S E g angående fredning af matr. nr. 2 a o o g Sonnerup by, Kregme sogn, afsagt den g 5/ af Fredningsnævnet for Frede- o rigsborg amts nordlige del. o g 8 o o g ************* g o o o Citeret fuldt ud i OFN kendelse af 14/ ,.! ~~, l

20 ~.. 13 s...,:>,s FilEONINGS PLAN\) QVALGE Hl for frederiksborg. KØBENHAVN OG ROSKILDE...MTSIAOSKREOSf NYIlOPSGAQE V... BY. 9$ 65 MÅL: I:~O:J~ OATO: 5./ ærræn ol l1otr.nr. 29-6o""crvp 8'1. /(re9ine 509" strø Herrccl Fr~7erlk~or9 Rmt HGH.NR: r.b.kre-'/. (8. unh:

21 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

22 1/ REG. NR. "'J-?~-- År 1910 den 21. december afsagde Overfredningsnævnet følgende: U D S K R I F T af OVERFREDNINGSNÆVNETS KBNDELSESPROTOKOL ====================================== T i l l æ g s k e n d e l s e tiloverfredningsnævnets kendelse af 14/ vedrørende fredning af matr. nr. 2 ~ Sonnerup by, Kregme sogn (1987/68). Ved nævnte kendelse af 14/ frededes ejendom-. men Dragebjerggaard, tilhørende direktør John Wahl Asmussen, således at ejendommen udelukkende må benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsareal. Der må bl. a. ikke anbringes indretninger, der kan virke misprydende, og det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Kendelsen skal ikke være til hinder fo~, at der på ejendommen, hvorpå er indrettet en vildtfarm (for levering af vildænder, fasaner og agerhøns), sålænge den nuværende ejer driver denne farm, bibeholdas nedennævnte af ejeren foretagne udgravninger, beskrevet i en skrivelse af 6/8 '.' 1970 til fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige, fredningskreds: l) En udvidelse af Skovløbersøen, 2) Udvidelse af en grøft til en dam, 3) Udvidelse og uddybning af mg.rksø 4) Udgravning af kanal ved Arresø. Vedrørende 4) bemærkes, at denne udgravning tillige må antages at kræve tilladelse fra landbrugsministeriet som ejer af Arresø, hvilket forhold er fredningsmyndighederne uvedkommende. Udskriftens rigtighed bekræftes

23 4~q5. ae Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Helsingør. den 2 1 NOV Vedr. FS 63/95. Matr. nr. 2 a Sonnerup by, Kregme. Dragebjerggård. Ved skrivelse f har Frederiksborg Amt videresendt til fredningsnævnet en ansøgning fra Dragebjerggård ApS, der er ejer af ovennævnte ejendom, om tilladelse til at genopføre Dragebjerggard, der nedbrændte totalt den Ejendonunen er omfattet afoverfredningsnævnetss kendelse af , der har til formål at bevare status quo, idet fredningsbestenunelserne bl.a. anfører, at --detnavnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendonunens drift som landbrugsejendom" samt, at "ved nyopførelse samt genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende og placering forinden godkendes af fredningsnævnet.., Nævnet har den foretaget en besigtigelse afejendonunen med deltagelse af repræsentanter for ejeren, samt for Fredenksborg Amt, Frederiksværk Konunune, Skov-og NaturstyrelsenlTisvilde Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening. Ejeren har herefter udarbejdet et revideret projekt af , hvorom nævnet har indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt, Frederiksværk Konunune, Tisvilde Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening. På det således foreliggende grundlag har nævnet truffet følgende afgorelse: - O Den nu foreliggende ansøgning omfatter følgende bygninger: a) Bygning 1 Stuehus 400 m2 b) Bygning 2+3 Carport, værksted, lager 157 rn2 c) Bygning 4+6 Stald med halvtag 474 m2 d) Bygning 7 Lade 300m2 e) Bygning 8 Maskinhus 180 m2 Bygning 5 2 stk ajlebeholdere O--o\-~ru \ :L\ ~{'.l - CJ (}()J I Stengede 72-74, 3000 Helsingør Tlf Fax

24 g) Bygning 9 Husstandsvindmølle h) Herudover nævnes afløb til rodzoneanlæg, som vil kræve tilplantning Nævnet meddeler i medfør naturbeskyttelseslovens 50, stk. l tilladelse til a) som ansøgt b) som ansøgt, dog at begge bygninger forsynes med samme taghældning og -belægning som bygning l c) som ansøgt, dog at bygning 4 forsynes med samme taghældning og -belægning som bygning l d) som ansøgt e) som ansøgt t) på vilkår, at placeringen ændres til ved staldens modsatte gavl eller mellem maskinhus og lade, idet placeringen direkte ud til vejen findes uheldig, da offentligheden har adgang ad denne til de fredede områder. Tilladelsen er betinget af. at ejerens valg af farver på bygningernes udvendige vægbeklædning forelægges nævnet til godkendelse, inden bygningerne males. Derimod meddeler nævnet afslag på folgende punkter, der findes uforenelige med fredningens formal: g) der findes i strid med mastebestemmelsen h) der findes i strid med beplantningsbestemmelserne Den saledes meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66. stk. 2. såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Nævnets tilladelse og afslag kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder. Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Den meddelte tilladelse ma derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet pi\klagc. jf naturbesk~ tlelseslovens 87, ~~ Thorkild Bendsen nævnets formand

25 '/7 9.5~017 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf Fax Dragebjerggård ApS Sonnerupvej Frederiksværk Den lh ~ 6 DEC.200~ Att. Erik Nielsen FS 95/03. Matr. nr. 2 a Sonnerup by, Kregme. Dragebjerggård, Frederiksværk Kommune. Ved brev af 17. november 2003 har De anmodet om fornyet tilladelse til opførelse af2 bygninger, betegnet som nr. 7 og 8 i fredningsnævnets tilladelse afd 21. november 1995 (FS 63/95), hvorved nævnet meddelte tilladelse til opførelse af et antal bygninger som led i genopførelsen af Dragebjerggård, der var nedbrændt i oktober Det fremgår af ansøgningen, at Dragebjerggård ApS ikke hidtil har haft mulighed for at udnytte den i 1995 meddelte tilladelse vedr. bygningerne 7 og 8. Tilladelsen er derfor bortfaldet. Det fremgår tillige af ansøgningen, at bygning 7 ønskes opført som angivet i den oprindelige ansøgning, hvorimod bygning 8 ønskes formindsket fra 180 m 2 til 112 m 2 og med en lille ændring af placeringen, således at bygningen flyttes mod nordøst af hensyn til bedst mulig udnyttelse af bygning og grund. Ejendommen er omfattet afoverfredningsnævnets kendelse af 14. maj 1969, der har til formål at bevare status quo, idet bestemmelserne bl.a. anfører, at "det navnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom" samt, at "ved nyopførelse samt genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende og placering., - I "., ' / q 2.. :)it

26 f\ 2 le forinden godkendes af fredningsnævnet. " Det vurderes bl.a. under henvisning til den tidligere meddelte tilladelse, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. I medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, j f. bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn 9, stk. 4, meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte. Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til N aturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. og indsendes til fredningsnævnet. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3. Thorkild Bendsen nævnets formand Kopi af tilladelsen er sendt til: Frederiksborg Amt Frederiksværk Kommune Skov- og Naturstyrelsen Tisvilde Statsskovdistrikt

27 Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf Fax Den 15. juli 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 040/2012 Ansøgning om lovliggørelse af 3 rundbuehaller på ejendommen matr. nr. 2a Sonnerup By, Kregme, beliggende Sonnerupvej 41, 3300 Frederiksværk, Halsnæs kommune. Ansøgningen: Ved skrivelse modtaget i Fredningsnævnet for Nordsjælland den 25. maj 2012 har Halsnæs Kommune fremsendt en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom med henblik på lovliggørelse af 3 rundbuehaller på ejendommen. I forbindelse med fremsendelsen er vedlagt foto- og tegningsmateriale for det ansøgte, ligesom placeringen, konstruktionen og materialevalget fremgår heraf. Det er oplyst, at 2 af hallerne er på 39 m2, og at 1 hal er på 47 m2. Af en i forbindelse med fremsendelsen bilagt udtalelse har kommunen anført:. Ejendommen ligger i et område, der i Halsnæs Kommuneplan er udpeget som værdifuldt landskab og kulturhistorisk interesseområde. Ifølge ansøgningen bruges rundbuehallerne til opbevaring af diverse maskiner og materialer, der bruges i forbindelse med landbruget på ejendommen. Det er derfor Halsnæs Kommunes vurdering, at de tre rundbuehaller ikke kræver landzonetilladelse. Bibeholdelse af hallerne kræver dog byggetilladelse. Det fremgår ikke af fredningsbestemmelserne, hvilke hensyn der skal lægges vægt på i forbindelse med godkendelse af bygninger indenfor fredningen. Hallerne er placeret i tilknytning til landbrugsejendommens øvrige bygninger, og vurderes ikke at virke skæmmende for området. Hallerne har endvidere stået der gennem en længere årrække. Det er Halsnæs Kommunes vurdering, at rundbuehallerne bør godkendes. Fredningsbestemmelser: Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 14. maj 1969 om fredning af den pågældende ejendom. Fredningen er en tilstandsfredning, således at tilstanden ikke må ændres på ejendommen og således, at ejendommen udelukkende skal kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsejendom. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at det navnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom. Der må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende og placering forinden godkendes af fredningsnævnet.. Høringssvar:

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B304200F - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 9. april 2015 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Dorthe Wiisbye og Bo Bjerregaard (kst.)). 4. afd. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere