Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVERFREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR.??S- UDSKRIFT af OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL =============--= I gende År 1969, den 14. maj, afsagde' Overfredningsnævnet føl- k e n d e l s e i sagen nr. 1987/68 vedrørende fredning af matr. nr. 2 ~, Sonnerup by, Kregme sogn. I den af fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige del den 5. august 1968 afsagte kendelse hedder det:

4 I skrivelse af 20/ til Kregme-Vinderød kommune ansøgte ejeren af matr. nr. 2 ~ Sonnerup by, Kregme sogn, direktør '., John W.Asmussen, om tilladelse til at bygge et beboelseshus på højen Dragebjerg, der er beliggende ca. 250 m fra Arresø og ~a 90 m fra ejendommens skel i nordlig retning. II skrivelsen anføres bl.a., at et påtænkt byggeri på kirkebakken frafaldes, dels fordi en placering på kirkebakken ligger indenfor fredningsgræn- " serne, "hyor0fter vi frygter tidskrævende forhandlinger, dels fordi".0. vi er blevet opmærksomme på den bestående markvej (vist på mrtrikelskortet), som i ret stort omfang tjener til turistmæs~ige spadsereture. Dette finder vi helt naturligt, på den anden side har vi ikke lyst til at dele vort privatliv med mennesker, som vi ikke har nærmere kendskab til." Kommunen sendte sagen til fredningsnmvnet med oplysning om~ ~t ojendommen dels henhører under fredningsplanen for Arre- 8Ø!, omgive18er~ dels er pålagt partiel bypl~n som landbrugsom- "åoe) 0e; n:nvnet sendte den 17/ sagen videre til frednings- "?lm.'udvalg-etsafgørelse under henvisning til, at området er omfattet

5 " af fre~ningsplanen for Arresø. 2. Efter forhandlinger mellem ejeren og fredningsplanudvalget meddelte ejeren i skrivelse af 19/5 1967, at han på baggrund af de hid-tidige forhandlinger ikke fortsat ønskede at "handle" om en byggetilladelse, og han ændrede ansøgningen til en byggetilladelse på kirkebakkon uden fredningsmæssige modydelser. I skrivelse af 3/ afslog fredningsplanudvalget at give den ansøgte byggetilladelse. Det blev samtidig bl. a. meddelt, at udvalget havde anmodet fredningsnævnet om, at der måtte blive rejst fredningssag for ejen dommen med påstand om bevaring status quo. Udvalget meddelte desuden at man ville være indstillet på at anbefale ministeriet at købe ejendommen, f.s.v. ejeren var interesseret heri, og under forudsætning af, at enighed om vilkårene kunne opnås. I skrivelse af samme dato til fredningsnævnet anmodede fredningsplanudvalget om, at der nåtte blive rejst fredningssag for ejendonnen med henblik på dennes bevaring status quo. Nævnet har herefter behandlet sagen i en række møder under deltagelse af ejeren, dennes advokat, Kregme-Vinderød sogneråd, fredningsplanudvalget, Nationalmuseet, Frederiksborg amtsråd og Dnnmarks Naturfredningsforening. Panthaverne i ejendommen har været tilsagt ved afleveringsattester, og meddelelse nm fredningssagens rejsning har været optaget i Statstidende. Fredningsplanudvalgets endelige påstand er sålydende: "Arealet fredes således, at tilstanden på det ikke ændres, og således, at det udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsareal. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som J.andbrugsejendom~ Der må ikke anbringes boder~ skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmastef.. El-master, som er nødvendige for områdets

6 ,,' forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, men muligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøges. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil indrettede særlige steder uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller foretages opfyldning af søer eller vandløb. Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Der må ikke foretages nyplantning undtagen hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift. Der må ikke heller uden tilladelse af fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddr~gne matrikelnumre eller dele deraf. \.samt genopforelser./ Ved nyopførelse~jeiler ~()!nby'gntngaf eksisterende bygninger,,, skal tegninger udvisende husenes udseende og placering forinden godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdelse er undtaget fra denne bestemmelse. For at sikre offentligheden adgangsmuligheder til Sonnerup skov ad den mest attraktive vej nedlægges der påstand om offentlig adgang til fods til den på vedlagte kortskitse med rød streg markerede hulvej ved kirke bakken. For at sikre offentligheden muligheder for at kunne opleve områdets landskabelige karakter samt udsigterne over Arresø nedlægges endvidere påstand om offentlig adgang til fods fra hulvejen ad en 3 m bred sti til de med rød --- angivne arealer fra Tranehøj til Dragebjerg. " Endelig er der nedlagt påstand om, at de på kortet med I II og lix markerede grøntfarvede arealer stedse skal henligge som græs. Fredningsplanudvalget har i forbindelse hermed erklæret at ville drage omsorg for til såning med græs af det sidstnævnte areal

7 og at vedligeholde det i denne tilstand samt at lade arealet indhegne, alt mod en erstatning, der er anslået til kr ,00. Ejeren, der under sagens behandling har tilkendegivet, at han ikke ønsker at afhænde ejendommen til kulturministeriet, har protesteret mod fredningft Han har nedlagt en nærmere specifiseret erstatningspåstand på ialt kr ,00 såfremt området fredes. Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant og repræsentanten for Nationalmuseet har anbefalet fredning på grund af arealets naturskønhed. Nationalmuseet har desuden oplyst, at de på ejendommen værende 3 gravhøje i henseende til størrelse og placering er i særklasse. Med hensyn til den fjerde høj, Dragebjerg, er det oplyst, at den ikke findes på fortegnelsen over gravhøje. Af sagens oplysninger fremgår det, at matr. nr. 2 a der har et areal af 33,20 ha., i sin helhed er omfattet af den den 8/ tinglyste fredningsplan, der er pålagt for at sikre Arresø's omgivelser. Af arealet ligger 8,44 ha. indenfor 100 m fra foden af gravhøjene, 10,08 ha. indenfor 300 m fra skov og 8,88 ha. in- 4. denfpr 150 m fra Arresø, medens resten 5,80 ha. falder udenfor '.indskramkende: de nævnte rådighed~ ~. --grænser.det fremgår endvidere, at den tidligere ejer har fået tilkendt en erstatning på ,00 kr. i anledning at ejendommen i henhold til byplanvedtægt tinglyst den 15/ er landbrugsområde. Afgørelsen er imidlertid indbragt for domstolene, hvor sagen endnu verserer. Nævnet finder, at det heromhandlede område på grund af sin skønhed og beliggenhed har væsentlig betydning for almenheden og påstanden om fredning vil derfor i henhold til naturfredningslovens l, stk. l være at tage til følge som nærmere nedenfor bestemt og således som vist på det kendelsen vedhæftede kort. Der tillægges derhos i henhold til lovens l, stk. 3, almenheden ret til færdsel til fods på de områder, def er omfattet

8 . af den herom nedlagte påstand. Ejeren har gennem sin advo~at, hojesteretssagforer Jorgen Pedersen, Kbhvn., nedlagt påstand om en erstatning på kr ,00 samt om tilkendelse af et beløb til dækning af advokatomkostninger og til udgiften kr ,70, ved sagkyndig vurdering af værdien af det i Dragebjerg værende grus og sand, foretaget væsentligst på grundlag af prøver fra grusgraven ved ladegårdsbakken og graven i Odebjerg, begge beliggende vest for Auderød. Erstatningspåstanden er nærmere begrundet i en skrivels~ af 6. marts Det fremgår heraf at direktør Asmussen købte ejendommen matr. nr. 2 a Sonnerup by, Kregme sogn, ved skøde lyst 5/ , for ,00 kr., og at han, da fredningssagen hindrede ham i." at bygge et beboelseshus et nyt sted på ejendommens jorder, nedrev det da eksisterende og genopført e det i ny skikkelse, og at de oprindelige bygninger således ikke repræsenterede nogen værdi af betydning. Som følge heraf konkluderer skrivelsen i, at købesummen alene ydedes for "ejendommens herlighedsværdi", og øvrige aktiver, og at erstatningskravet i anledning af fredning må ansættes til forskellen mellem købesummen kr ,00 og jordens landbrugs-,'- værdi kr ,00 iilg. 13. alm. vurdering, eller ,00 med fradrag af de oprindelige bygningers værdi, der under hensyn til, at beboelseshuset kunne have været anvendt til bestyrerbolig, er ansat til kr ,00, altså ialt kr. 220,000,00' Endvidere har ejeren måttet indrette bestyrerbolig i den nye bygning, hvilket har medført en merudgift på kr ,00. Hertil kommer tab ved opsigelse af jagtlejekontrakt, kr ,00 samt endelig tabet ved, at ejeren hindres i at udnytte grusforekomsterne i Dragebjerg, anslået til kr~ 280,00,oa ved den forannævnte sagkyndige vurdering, foretaget af oivilingeniør

9 .. 6. H. Preetzmann i en erklæring af 28/ Nævnets bemærkninger til det rejste erstatningskravg Idet det indledningsvis fremhæves, at ejendommen ved direktør Asmussens køb var behæftet med rådighedsindskrænkning i henhold til fredningsplan for Arresø's omgivelser, tinglyst 8/ samt ved den den 15/ tinglyste by~lanvedtægt, der er gældende i 15 år, må nævnet finde, at udgifterne til den nye beboelsesbygning og til den deri indrettede bestyrerbolig ikke med føje kan danne grundlag for det anførte erstatningskrav allerede af den grund, at den påståede fordyrelse af bebyggelsen ikke ses tilstrækkeligt dokumenteret, ligesom nybyggeriet er foretaget inden nævnets beslutning om fredningssagens iværksættelse. Med hensyn til kravet om erstatning for jagtlejekontraktens ophævelse bemærkes, at tabet herved ikke findes godtgjort, og det samme gælder kravet om erstatning for fredningen s hindring af udnyttelse af grusforekomster i Dragebjerg, hvorved det må fremhæves, at den sagkyndige erklæring fra civilingeniør Preetzmann ikke angår matr. nr. 2 ~ Sonnerup, samt at en grusgravning ville påvirke ejendommens "herlighedsværdi" i betydelig grad. Der vil herefter være at tilkende ejeren en erstatning efter sædvanlige retningslinier, det vil sige et mindre beløb pr. ha. for den del af ejendommen, ialt 27,4 h~.,. der ligger indenfor 300 ID fra skov, 150 m fra søen og lo~ ID fra gravhøjene og et noget større beløb pr. ha. for resten, 5,8 ha. samt yderligere et skønsmæssigt beløb for den ulempe, der skønnes forbundet med offentlig adgang til en del af ejendommen. Nævnet finder efter gældende praksis ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilkende noget beløb til advokatomkostninger eller til civilingeniør Preetzmanns undersøgelse.

10 Som følge af det anførte tillægges der ejeren en erstatning der ud fra de anførte betragtninger passende findes at burde ansættes til kr. 14o.oo~,oo ialt. Der tillægges endvidere efter deyom nedlagt påstand FreJningsplanudvalgene for Frederiksborg,København og Roskilde antsrådskredse et beløb af kr ,- til dækning af udgifterno ved etablering af hegn. Erstatningsbeløbene, ialt kr ,00 udredes af statskassen med ~ og med t af Frederiksborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstæder efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling og forrentes med 6% fra kendelsens dato at regne. Der er ikke af panthaverne nedlagt påstand om andel i erstatningsbeløbene. 7. T H I BESTEMNES~ Det forannævnte, på den kondelsen vedhæftede kortskitse viste areal, matr. nr. 2.9:. Sonnerup by, Kregme sogn, fredes således, at tilstanden på det ikke må ændres, og således, at det udelukkende benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsareal. Det er navnlig forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom. Der må ikke anbringeo boder, skure, eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet, mon m~ligheden for kabelføring skal i sådanne tilfælde primært undersøges. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning og kun nedbrydeligt affald må henkastes på dertil ~ndrettede særlige steder' uden at virke ødelæggende for naturen. Der må ej heller foretages opfyldning nl soer eller vandløb.

11 8. Der må ikke foretages beplantning ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Der må ikke foretages nyplantning undtagen hvor denne er absolut nødvendig for ejendommens drift. Der må ikke heller uden tilladelse af fredningsnævnet ske udstykning af de under fredningen inddragne matrikelnumre eller dele deraf. Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende og placering forinden godkendes af fredningsnævnet. Normal vedligeholdeise er undtaget fra denne bestemmelse. For at sikre offentligheden adgangsmuligheder til Sonnerup skov ad den mest attraktive vej bestemmes det, at der 8kal være offentlig adgang til fods til den på vedlagte kortskitse med rød streg markerede hulvej ved kirkebakken. For at sikre offentligheden muligheder for at kunne opleve områdets landskabelige karakter samt udsigterne over Arresø bestemmes det, at der skal være offentlig adgang til fods fra hulvejen ad en 3 m bred sti til de med rod streg indrammede arealer fra Tranehøj til Dragebjerg. De på kortet med 1,11 og IlT markerede grøntfarvede arealer skal stedse henligge som græs. Det pålægges fredningsplanudvalgene for KobenhRvn,Frederiksborg og Roskilde amter at drage omsorg for tilråning af de nævnte arealer og at vedligeholde dem i denne tilstand, samt at lade arealerne indhegne efter nærmere forhandling med ejeren og eilo01i~ at drage omsorg for fornøden skiltning indeholdende ordensregler m.v. for adgangen. I erstatning tillægges der ejeren, direktør John W.Asmussen kr. og Fredningsplanudvalgene for København,Frederiksborg og Roskilde amter kr. ll.oo~,oo.

12 Erstatningsbeløbet, ia1t kr ,00, udredes med i 9. af statskassen og med ~ af Frederiksborg amtsfond og de i amtskredsen beliggende købstæder i forhold til folketallet. Erstatningsbeløbet forrentes med 6% fra kendeisens afsigelse at regne. Påtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amtsrådskreds nordlige del og fredningsplanudvalget. Denne kendelse kan inden 4 uger fra dens forkyndelse påankes tiloverfredningsnævnet. Feilberg Jørgensen Ågård Larsen Oluf J. Nielsen.

13 10. Kendelsen er forelagt Overfredningsnævnet i henhold til naturfredningslovens 19, stk. 3, og er tillige anket af ejeren ved højesteretssagfører Jørgen Pedersen med påstand principalt på fredning uden eller dog med mindre offentlig adgang end efter fredningsnævnets kendelse, subsidiært større erstatning. Overfredningsnævnet har den 6. marts 1969 besigtiget e ē det fredede og forhandlet med ejeren og dennes advokat samt med repræsentanter for fredningsnævnet, fredningsplanudvalget for Frederiksborg amtsr~~de, Kregme-Vinderød kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Overfredningsnævnet har besluttet at stadfæste fredningsnævnets kendelse med enkelte ændringer i indholdet af fredningsservitutten og har på dette grundlag opnået enighed med ejeren om en erstatning på kr. med renter som anført i fredningsnævnets kendelse. Ændringerne i servitutten er følgende: Afsnittet om el-forsyning affattes således: El-master, som er nødvendige for områdets forsyning, skal dog kunne tillades af fredningsnævnet. Afsnittet om jordsmonnet affattes således: Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning, og affald må ikke henkastes på arealet. Afsnittet om beplantning affattes således: Der må ikke foretages beplantning udover vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. Handelsmand Frede Neumann og direktør Har. Neumann, der ved samme pantebrev har pant i ejendommen, hver for halvdelen, har under fredningsnævnets behandling forbeholdt sig deres stilling og har for Overfredningsnævnet nedlagt påstand på, at pante-

14 ll. brevet indfries af erstatningsbeløbet, idet anføres, at pantesikkerheden må anses for at være væsentligt forringet som følge af fredningen. Det er oplyst for Overfredningsnævnet, at pantebrevet oprindelig lød på kr.,til rest pr. 31. december ,05 kr Der svares en fast årlig ydelse på 10 ~ af den oprindelige hovedstol, hvoraf 7! ~ af den til enhver tid værende gæld er rente, medens resten er afdrag. Pantebrevet er uopsigeligt indtil ll. juni Det er videre oplyst, at restgælden af de foranstående prioriteter, alle offentlige lån, pr. ll. december 1968 udgør ,90 kr., hvortil kommer et byggelånsejerpantebrev, nominelt kr., restgæld kr., hvilket pantebrev ved byggesagens afslutning enten skal aflyses eller respektere det heromhandlede pantebrev. Dette pantebrev udstedtes oprindelig til sælgeren ved direktør Asmussens køb af ejendommen i december 1966, med placering indenfor kr Ifølge oplysning fra direktør Asmussens revisor, firmaet Midtgaard Madsen, udgjorde den samlede anskaffelsessum inclusive byggearbejder efter købet pr. marts kr. foruden diverse kurstab i forbindelse med ejendommens prioritering. Selv om handelsværdien ikke helt måtte kunne ansættes til dette beløb, finder Overfredningsnævnet, at den af fredningen følgende værdinedgang ikke har medført en sådan forringelse af pantesikkerheden, som efter fredningsmyndighedernes mangeårige praksis kan bevirke, at der i henhold til naturfredningslovens 14 bør tilkendes panthaverne nogen del af erstatningen. Et af Overfredningsnævnets medlemmer udtaler med hensyn til dette spørgsmål:

15 ,. Det er i tilfælde af ekspropriation gældende ret, at panthaverne i prioritetsorden kan kræve ekspropriationssummen udbetalt til sig til dækning af pantefordringerne. Denne regel er retsteknisk enkel, men kan ved ekspropriation af en del af en ejendom medføre en fordel for panthaverne i forhold til ejeren af den ejendom, fra hvilken ekspropriation sker, idet panthavernes sikkerhedsmargin betragtet som en brøkdel af ejendommens samlede værdi forholdsmæssigt forøges, dersom ekspropriationssummen ubeskåret udbetales til panthaverne. Fredning må efter sin karakter anses som en art ekspropriation, og naturfredningslovens 14 ses ikke at give fredningsmyndighederne adgang til i tilfælde, hvor fredningsindgrebet ikke er ubetydeligt, at fravige den anførte regel ud fra et skøn over, om pantesikkerheden må anses forringet på en sådan måde, at panteretten ikke er gået ned i værdi. De i en fredet ejendom stiftede panterettigheder vil vel ofte være opstået på et tidspunkt, da den råden, der søges hindret ved fredningsindgrebet, såsom bebyggelse, ikke har spillet nogen rolle for ejendommens værdi, men en sondring mellem panterettigheder, der er stiftet under hensyn til muligheden af en sådan råden, og andre panterettigheder ses ikke at være mulig. Såfremt det kan anses beføjet i sager af denne art at udøve et skøn over forringelsen i pantesikkerheden, måtte det efter dette medlems opfattelse udøves således, at panthaveren fik en forholdsmæssig anpart i fredningserstatningen på lige fod med ejeren, det vil sige efter forholdet mellem de brøkdele af ejendommens værdi,som henholdsvis panteretten og ejerens anpart har lagt beslag på inden fredningen, medens der ikke uden udtrykkeli~ lovhjemme~ oe3 at kunne nægtes pantha- ''-j veren anpart i fredningserstatningen overhovedet ud fra en betragtning om, at pantesikkerheden ikke er væsentlig forringet ved en 12.

16 .' ".' 13. fredning, der erstattes med kr. Et kort, nr. Fr. 191, visende de fredede arealer, der i alt andrager ca. 33 ha, er vedhæftet kendelsen. De i nævnskendelsen omtalte farvede arealer m.m. er vist med sorte signaturer, jfr. kortets forklaring. T h i b G S t e m m e s : Den af fredningsnævnet for Frederiksbdrg amts nordlige -,- f,e~ I " del den 5. august 1968 afsagte kendelse vedrørende fredning af ejendom~en matr. nr. 2 ~, Sonnerup by, Kregme sogn, stadfæstes med de anførte ændringer. følge. Den af panthaverne fremsatte påstand tages ikke til I erstatning udbetales: Direktør John Wahl Asmussen, Dragebjorggård, Kregme.ø kr. Fredningsplanudvalget for Frederiksborg amtsrådskreds kr. Erstatningsbeløbet, hvor de kr. forrentes med 6 % p. a. fra den 5. august 1968 til betaling sker, udredes med ~ af statskassen og t af Frederiksborg amtsfond og de i amtsrådskredsen beliggende købstæder fordelt efter folketal i henhold til den senest offentliggjorte folketælling. Udskriftens bekræftes rigtighed _.. / ~ /'1..:: _.(';.. 'JIP: '.,'..L.<- B. Andersen. f' ib.

17 / IJ..." " / z~.~ o. ~ t-'._ " o fl' l' "'" Q'Il"tI c..j ' \lo 'D l) '-"10 ~~"l/p I.....~.---.,,signatur; r Fredni/79S9rtrnse 1;41000 I L ", I II 100 SO O 100 LOO N alu tfrednings konsulentens København d. f7 - *.6 kontor Plan nr. FR, f(lf

18 FREDNINGSNÆVNET>

19 r",.' REG. NR. olt.,. S.oo o o o g K E N D E L S E g angående fredning af matr. nr. 2 a o o g Sonnerup by, Kregme sogn, afsagt den g 5/ af Fredningsnævnet for Frede- o rigsborg amts nordlige del. o g 8 o o g ************* g o o o Citeret fuldt ud i OFN kendelse af 14/ ,.! ~~, l

20 ~.. 13 s...,:>,s FilEONINGS PLAN\) QVALGE Hl for frederiksborg. KØBENHAVN OG ROSKILDE...MTSIAOSKREOSf NYIlOPSGAQE V... BY. 9$ 65 MÅL: I:~O:J~ OATO: 5./ ærræn ol l1otr.nr. 29-6o""crvp 8'1. /(re9ine 509" strø Herrccl Fr~7erlk~or9 Rmt HGH.NR: r.b.kre-'/. (8. unh:

21 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

22 1/ REG. NR. "'J-?~-- År 1910 den 21. december afsagde Overfredningsnævnet følgende: U D S K R I F T af OVERFREDNINGSNÆVNETS KBNDELSESPROTOKOL ====================================== T i l l æ g s k e n d e l s e tiloverfredningsnævnets kendelse af 14/ vedrørende fredning af matr. nr. 2 ~ Sonnerup by, Kregme sogn (1987/68). Ved nævnte kendelse af 14/ frededes ejendom-. men Dragebjerggaard, tilhørende direktør John Wahl Asmussen, således at ejendommen udelukkende må benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsareal. Der må bl. a. ikke anbringes indretninger, der kan virke misprydende, og det naturlige jordsmon må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning. Kendelsen skal ikke være til hinder fo~, at der på ejendommen, hvorpå er indrettet en vildtfarm (for levering af vildænder, fasaner og agerhøns), sålænge den nuværende ejer driver denne farm, bibeholdas nedennævnte af ejeren foretagne udgravninger, beskrevet i en skrivelse af 6/8 '.' 1970 til fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige, fredningskreds: l) En udvidelse af Skovløbersøen, 2) Udvidelse af en grøft til en dam, 3) Udvidelse og uddybning af mg.rksø 4) Udgravning af kanal ved Arresø. Vedrørende 4) bemærkes, at denne udgravning tillige må antages at kræve tilladelse fra landbrugsministeriet som ejer af Arresø, hvilket forhold er fredningsmyndighederne uvedkommende. Udskriftens rigtighed bekræftes

23 4~q5. ae Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Helsingør. den 2 1 NOV Vedr. FS 63/95. Matr. nr. 2 a Sonnerup by, Kregme. Dragebjerggård. Ved skrivelse f har Frederiksborg Amt videresendt til fredningsnævnet en ansøgning fra Dragebjerggård ApS, der er ejer af ovennævnte ejendom, om tilladelse til at genopføre Dragebjerggard, der nedbrændte totalt den Ejendonunen er omfattet afoverfredningsnævnetss kendelse af , der har til formål at bevare status quo, idet fredningsbestenunelserne bl.a. anfører, at --detnavnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendonunens drift som landbrugsejendom" samt, at "ved nyopførelse samt genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende og placering forinden godkendes af fredningsnævnet.., Nævnet har den foretaget en besigtigelse afejendonunen med deltagelse af repræsentanter for ejeren, samt for Fredenksborg Amt, Frederiksværk Konunune, Skov-og NaturstyrelsenlTisvilde Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening. Ejeren har herefter udarbejdet et revideret projekt af , hvorom nævnet har indhentet udtalelser fra Frederiksborg Amt, Frederiksværk Konunune, Tisvilde Statsskovdistrikt og Danmarks Naturfredningsforening. På det således foreliggende grundlag har nævnet truffet følgende afgorelse: - O Den nu foreliggende ansøgning omfatter følgende bygninger: a) Bygning 1 Stuehus 400 m2 b) Bygning 2+3 Carport, værksted, lager 157 rn2 c) Bygning 4+6 Stald med halvtag 474 m2 d) Bygning 7 Lade 300m2 e) Bygning 8 Maskinhus 180 m2 Bygning 5 2 stk ajlebeholdere O--o\-~ru \ :L\ ~{'.l - CJ (}()J I Stengede 72-74, 3000 Helsingør Tlf Fax

24 g) Bygning 9 Husstandsvindmølle h) Herudover nævnes afløb til rodzoneanlæg, som vil kræve tilplantning Nævnet meddeler i medfør naturbeskyttelseslovens 50, stk. l tilladelse til a) som ansøgt b) som ansøgt, dog at begge bygninger forsynes med samme taghældning og -belægning som bygning l c) som ansøgt, dog at bygning 4 forsynes med samme taghældning og -belægning som bygning l d) som ansøgt e) som ansøgt t) på vilkår, at placeringen ændres til ved staldens modsatte gavl eller mellem maskinhus og lade, idet placeringen direkte ud til vejen findes uheldig, da offentligheden har adgang ad denne til de fredede områder. Tilladelsen er betinget af. at ejerens valg af farver på bygningernes udvendige vægbeklædning forelægges nævnet til godkendelse, inden bygningerne males. Derimod meddeler nævnet afslag på folgende punkter, der findes uforenelige med fredningens formal: g) der findes i strid med mastebestemmelsen h) der findes i strid med beplantningsbestemmelserne Den saledes meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens 66. stk. 2. såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse. Nævnets tilladelse og afslag kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder. Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal stiles til Naturklagenævnet og indsendes til fredningsnævnet. Den meddelte tilladelse ma derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb uden rettidigt indgivet pi\klagc. jf naturbesk~ tlelseslovens 87, ~~ Thorkild Bendsen nævnets formand

25 '/7 9.5~017 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Set. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf Fax Dragebjerggård ApS Sonnerupvej Frederiksværk Den lh ~ 6 DEC.200~ Att. Erik Nielsen FS 95/03. Matr. nr. 2 a Sonnerup by, Kregme. Dragebjerggård, Frederiksværk Kommune. Ved brev af 17. november 2003 har De anmodet om fornyet tilladelse til opførelse af2 bygninger, betegnet som nr. 7 og 8 i fredningsnævnets tilladelse afd 21. november 1995 (FS 63/95), hvorved nævnet meddelte tilladelse til opførelse af et antal bygninger som led i genopførelsen af Dragebjerggård, der var nedbrændt i oktober Det fremgår af ansøgningen, at Dragebjerggård ApS ikke hidtil har haft mulighed for at udnytte den i 1995 meddelte tilladelse vedr. bygningerne 7 og 8. Tilladelsen er derfor bortfaldet. Det fremgår tillige af ansøgningen, at bygning 7 ønskes opført som angivet i den oprindelige ansøgning, hvorimod bygning 8 ønskes formindsket fra 180 m 2 til 112 m 2 og med en lille ændring af placeringen, således at bygningen flyttes mod nordøst af hensyn til bedst mulig udnyttelse af bygning og grund. Ejendommen er omfattet afoverfredningsnævnets kendelse af 14. maj 1969, der har til formål at bevare status quo, idet bestemmelserne bl.a. anfører, at "det navnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom" samt, at "ved nyopførelse samt genopførelse eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende og placering., - I "., ' / q 2.. :)it

26 f\ 2 le forinden godkendes af fredningsnævnet. " Det vurderes bl.a. under henvisning til den tidligere meddelte tilladelse, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette. I medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, j f. bekendtgørelse nr. 721 af 7. september 1997 om forretningsorden for fredningsnævn 9, stk. 4, meddeler jeg derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte. Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til N aturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. og indsendes til fredningsnævnet. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. naturbeskyttelseslovens 87, stk. 3. Thorkild Bendsen nævnets formand Kopi af tilladelsen er sendt til: Frederiksborg Amt Frederiksværk Kommune Skov- og Naturstyrelsen Tisvilde Statsskovdistrikt

27 Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf Fax Den 15. juli 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 040/2012 Ansøgning om lovliggørelse af 3 rundbuehaller på ejendommen matr. nr. 2a Sonnerup By, Kregme, beliggende Sonnerupvej 41, 3300 Frederiksværk, Halsnæs kommune. Ansøgningen: Ved skrivelse modtaget i Fredningsnævnet for Nordsjælland den 25. maj 2012 har Halsnæs Kommune fremsendt en ansøgning fra ejeren af ovennævnte ejendom med henblik på lovliggørelse af 3 rundbuehaller på ejendommen. I forbindelse med fremsendelsen er vedlagt foto- og tegningsmateriale for det ansøgte, ligesom placeringen, konstruktionen og materialevalget fremgår heraf. Det er oplyst, at 2 af hallerne er på 39 m2, og at 1 hal er på 47 m2. Af en i forbindelse med fremsendelsen bilagt udtalelse har kommunen anført:. Ejendommen ligger i et område, der i Halsnæs Kommuneplan er udpeget som værdifuldt landskab og kulturhistorisk interesseområde. Ifølge ansøgningen bruges rundbuehallerne til opbevaring af diverse maskiner og materialer, der bruges i forbindelse med landbruget på ejendommen. Det er derfor Halsnæs Kommunes vurdering, at de tre rundbuehaller ikke kræver landzonetilladelse. Bibeholdelse af hallerne kræver dog byggetilladelse. Det fremgår ikke af fredningsbestemmelserne, hvilke hensyn der skal lægges vægt på i forbindelse med godkendelse af bygninger indenfor fredningen. Hallerne er placeret i tilknytning til landbrugsejendommens øvrige bygninger, og vurderes ikke at virke skæmmende for området. Hallerne har endvidere stået der gennem en længere årrække. Det er Halsnæs Kommunes vurdering, at rundbuehallerne bør godkendes. Fredningsbestemmelser: Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 14. maj 1969 om fredning af den pågældende ejendom. Fredningen er en tilstandsfredning, således at tilstanden ikke må ændres på ejendommen og således, at ejendommen udelukkende skal kunne benyttes som hidtil, fortrinsvis som landbrugsejendom. Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at det navnlig er forbudt at opføre bygninger, som ikke kræves af ejendommens drift som landbrugsejendom. Der må ikke anbringes boder, skure eller andre indretninger, som kan virke misprydende, herunder ledningsmaster. Ved nyopførelser samt genopførelser eller ombygning af eksisterende bygninger skal tegninger udvisende husenes udseende og placering forinden godkendes af fredningsnævnet.. Høringssvar:

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Unnerup. Domme. Taksati ons komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03925.00 Fredningen vedrører: Unnerup Domme Taksati ons komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-12-1965 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning #BREVFLE Kurt Stig Nielsen Hanedamsvej 28 9240 Nibe 6. oktober 2015 Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning Aalborg Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg

08-05-2013 13/4794. Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg 08-05-2013 13/4794 Louise Dau Hesselgaard Hesselvej 6 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til ændret anvendelse på ejendommen matr.nr. 2 Vollerup, Ulkebøl, der ligger på Hesselvej 6, 6400 Sønderborg. Sønderborg

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring

Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring Plan og Byg T: 79755000 Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-137-14 26.9.2014 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen.

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen. 00002.02 Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02 Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser 15-08-1974 Deklarationer

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet

02647.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00. Fredningen vedrører: Møllemarken. Domme. Taksatio nskom miss io nen. Naturklagenævnet e 02647.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02647.00 Fredningen vedrører: Møllemarken e Domme Taksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-02-1962 Fredningsnævnet 30-01-1961 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse.

Bygningen skal opføres, som ansøgt, i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Kjeld Mortensen Abterp 1 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-610-13 22-01-2014 Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk

Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk Wefri A/S Linen 62 8450 Hammel Att.: Kim Bech Nielsen, kbn@wefri.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på.

Afgørelse Tønder Kommune meddeler hermed afslag til at hæve terræn ved at lægge jord på. Michael Tessendorf Dravedvej 3 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929295 Mail: cb1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P19-5-14 KS: LSc 19. november 2014 Afslag på ansøgning om at fylde beskyttet

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse. At der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. At det eksisterende ulovlige læskur til heste nedrives.

Landzonetilladelse. At der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. At det eksisterende ulovlige læskur til heste nedrives. Landzonetilladelse Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal og opførelse af et læskur på Jonstrupvangvej 56, 3500 Værløse Du har søgt om lovliggørende tilladelse til at udvide boligarealet og om

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35,

Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens. Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning Allegade 45 8700 Horsens Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35, Birch & Svenning A/S har på vegne Houlbjerg

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Søren Møller Landzonetilladelse til maskinhal. Ejendommen 15 a Ramløse By, Ramløse, Ellemosevej 95, Sandholmgård

Søren Møller Landzonetilladelse til maskinhal. Ejendommen 15 a Ramløse By, Ramløse, Ellemosevej 95, Sandholmgård Søren Møller sm@sandholmgaard.dk Sag: 2016/13346 013 Id: 018462 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 18. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Aalborg kajakklub Ib Jul Pedersen Nordtoft 58 9000 Aalborg ibjul@stofanet.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej Hadsten

Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej Hadsten Lene Holm Wittrup Lokvig Faurskovvej 18 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til etablering af ridebane, samt lovliggørende

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013

Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast. 1. august 2013 Jan Damsgaard Pape Søbjergvej 63 7430 Ikast 1. august 2013 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Søbjergvej 63, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 22. maj 2013 modtaget en anmeldelse efter 19 c i Godkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Aage Kristiansen Bymidten 114 9600 Aars. Dispensation fra skovbyggelinje til carport

Aage Kristiansen Bymidten 114 9600 Aars. Dispensation fra skovbyggelinje til carport Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Aage Kristiansen Bymidten 114 9600 Aars Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 30. maj 2013 Dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2.

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2. Finn Erik Petersen Mosedraget 13 Bannebjerg 3230 Græsted Sag: 2016/07733 006 Id: 022785 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. maj 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens

Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 6000 Kolding Thomas Matthesen, Tegnestuen Mejeriet Kolding Åpark 1 By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus med integreret carport og to skure med solceller på tagene Kolding

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere