Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling."

Transkript

1 REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag. Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. Det blev konstateret af Nicolai og Bjarne Jørnsgård at generalforsamlingen afholdes lovligt, idet der er udsendt indkaldelse senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. NWH konstaterede at der ikke er modtaget indkomne forslag og den videre dagsorden for generalforsamlingen vil derfor blive fulgt herfra. 2. Bestyrelsens årsberetning Bjarne Jørnsgård fremlagde årsberetningen for Se Bilag A for den fulde ordlyd af årsberetningen. Et par hovedpunkter fra bestyrelsens årsberetning er: Ved GF 2013 var der et lille fremmøde, hvilket sandsynligvis skyldes at der i samme periode var lockout af lærerne uden den daværende konflikt mellem KL og fagforeningerne. KLS skal leve op til den centrale reform og her ser bestyrelsen nye muligheder. Der synes at være en opfattelse i befolkningen om at privatskolerne ikke tager deres del af det social ansvar, men her er det bestyrelsens klare opfattelse at KLS tager et stort social ansvar på sig. Tiden fremover er ikke en hvor KLS bliver økonomisk begunstiget. Der synes nærmere at være tale om en lettere økonomisk modvind med beslutningen om at regulere elevtilskuddet fra de nuværende 74 % til 70 % af elevtilskuddet beregnet fra niveauet i Der foretages ikke indeksregulering. KLS er en velfungerende skole med et godt fagligt niveau 1 og god trivsel blandt både elever og lærer. Skolens kassekredit er på fem år justeret fra DKK til DKK, hvilket er meget tilfredsstillende. 1 Se pkt. 10 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

2 Skolen får mange ansøgere til de ledige stillinger som annonæres. Rammerne for udfoldelse af undervisning er begyndt at blive pressede. KLS og bestyrelsen vil gerne udvide rammerne, og denne proces er i gang. Der er dog nogle udfordringer disse gør at der arbejdes videre ad nogle forskellige spor. Der skal foretages en revidering af skolens udviklingsplan. Her er tale om en femårig plan. KLS har engagerede forældre! Bjarne forklarer hvilke opgaver bestyrelsen har håndteret gennem det sidste år. KLS er en skole som opfordrer sine ansatte til at efteruddanne sig løbende. Der var et spørgsmål fra en tilhører: Vil den nye økonomiske ramme fra det offentlige ikke give ekstra midler til privatskoler, herunder KLS? Svar fra Bjarne: Nej, ikke som den nuværende aftale er udformet. 3. Skoleledelsens årsberetning Michael Breusch Larsen (MBL) har ordet og fremlagde skoleledelsens årsberetning for Se Bilag B for den fulde ordlyd af årsberetningen. Et par punkter fra årsberetningen: Stadig flere elever flyttes fra skolerne drevet i offentligt regi til skoler drevet i privat regi. KLS har gavn af dette det har eleverne også da KLS kan tilbyde et alternativ. KLS anvender ikke andre skoler som målestok, men er sig selv og der arbejdes hele tiden med at løfte niveauet. Fokus ligger på den samlede kvalitet. På KLS vil der fremadrettet blive udbygget på den kreative del. Bl.a. med Mette Arentoft som konsulent til denne udvikling. Timetallet øges samlet med 11 timer næste år. KLS er ikke underlagt den nye skolereform, men skal som altid leve op til de fagslutmål, der stilles fra UVM. Der introduceres et nyt fag: sy og søm. KLS vil fortsat inspirere til nysgerrighed. Fortsat fokus på nærværd og menneskelighed. Skolens værdier er et fundament for det fortsatte arbejde. 4. Det reviderede regnskab fremlægges til orientering Martin Kruse fremlagde efter lidt tekniske vanskeligheder med projektor og PC det reviderede regnskab. Se Bilag C hvor præsentationen kan læses. Et par hovedpunkter fra fremlæggelsen: Egenkapitalen er øget så den pr er DKK Der er et ønske om at øge det samlede elevtal til 207. Statstilskuddet falder Inklusionstilskuddet beskæres betragteligt. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

3 Driftsoverskuddet falder på trods af de øgede indtægter, pga. de faldende elev og inklusionstilskud. Den samlede indtægt er på samme niveau som tidligere, selv med et forøget elevtal. Årsagen er de reducerede tilskud. På udgiftssiden har der i 2013 været foretaget ganske store investeringer i IT udstyr og et pillefyr. Førstnævnte var bl.a. muligt på grund af forårets lockout og de deraf reducerede lønudgifter. Et par kommentarer fra revisoren: Overskudsgraden bør øges Soliditeten af KLS er god! 5. Budget for det indeværende år motiveres og forelægges til orientering Budgettet for 2014 viser at der vil være et faldende tilskud fra staten. Det forventede resultat er: DKK Budgettet er baseret på at udvidelsen af skolen/byggeriet påbegyndes i 2014, se pkt. 1, formandens beretning. 6. Skolepenge fastsættes Bestyrelsen fremlagde forslag om forhøjelse af skole og madpenge. Den foreslåede forhøjelse er 2 %, og er gældende for hver post. Bestyrelsen begrunder forhøjelsen med den generelle prisudvikling samt at undgå at der kommer store forhøjelser i ét år og ingen i andre. Prisændringen vil have effekt fra skoleåret 2014/2015. Virkningen af prisstigningen er eksemplificeret i indkaldelsen til generalforsamlingen. Inden afstemning var der spørgsmål fra salen om hvordan priserne var ændret de tidligere år. Her var svaret at der har været følgende prisændringer: 2010/ %, 2011/ % og 2012/ %. Forslaget blev vedtaget. 7. Orientering om SFO betaling Bestyrelsen fremsatte forslag om forhøjelse af SFO betalingen efter samme model som for skole og madbetalingen. Forhøjelsen er på 2 % og gældende fra skoleåret 2014/2015. Begrundelsen er igen at følge den generelle prisstigning. Virkningen af prisstigningen er eksemplificeret i indkaldelsen til GF. Forslaget blev vedtaget. 8. Søskendemoderation Tina Vejbæk fremlagde bestyrelsens tanker og udsnit af deres interne drøftelse for at forklare tilhørerne hvorfor der forelagt den ændring som ses af indkaldelsen til GF. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

4 Et par pointer fra bestyrelsen er: KLS har en lukrativ ordning for nuværende Bestyrelsen vil gerne sikre en samlet løsning, dvs. at alle børn bidrager til skolens udgifter For nuværende er der 142 familier som betaler fuld prise og derfor betaler for alle udgifter Ændringen skal gerne være med til at tilgodese solidaritetspuljen. Den er de seneste år kommet under et vist pres. Herefter blev der spurgt til reaktioner fra tilhørerne. Dem var der et par stykker af: DKK pr år er rigtig meget for en familie med tre børn Få familier bliver ramt så hvorfor ændre på den nuværende ordning? Der er tale om en stor økonomisk belastning for en familie med tre børn. Kunne en ændring være at barn nr. 3 tildeles en friplads? Svaret på dette fra bestyrelsen er at det er målsætningen med ændringen at det er muligt at solidaritetspuljen kan give to fripladser pr. år Pt. fungerer solidaritetspuljen som en cigarkasse. Bestyrelsen ønsker at der kommer en mere klar struktur med en egentlig ansøgning som afløser for det nuværende system Ændring af moderationsordningen vil kræve en omlægning for et par familier. Hvad med KLS sociale profil? Er der et decideret behov for de ekstra indtægter? Er det undersøgt om den forventede forøgede indtægt der opnås gennem den foreslåede ændring af søskendemoderationen kan opnås ved at øge skolepengene? Vil en forhøjelse af SFO pengene give et større offentligt tilskud? Hertil er svaret nej Tina svarer på vegne af bestyrelsen. Indfasningstiden på to år er for kort! Der er tale om en voldsom ændring over kort tid. KLS ligger allerede højt i skolepenge Hertil svarer Bjarne at KLS har en gennemsnitlig moderationstakst Billesborgskolen skal have DKK mod KLSs DKK for tre børn Det føles som et nyrehug med så kraftig en ændring i moderationstaksterne. KLS burde være en rummelig skole Flere familier vil blive valgt fra de vil ikke have råd til at sende deres børn på KLS Den samlede udgift bør spredes ud på anden vis end ved ændring af søskendemoderationen Ændringen vil ekskludere enlige forældre Storfamilier vil ligeledes blive ekskluderet Der bør være en adskillelse mellem princippet om søskendemoderationen og skolens økonomi Hvad er bestyrelsens forventninger? Overvej om skolepenge for ét børns familien skal reduceres Er beslutningen vedtaget? Nej bestyrelsen har ikke vedtaget forslaget. Ændringer kan fortsat foretages. Husk at fler børnsfamilier har 1, 1 2, 1 2 3, 1 2, 1 barn på KLS Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

5 Skal bestyrelsen væltes hvis beslutningen skal ændres? To børns familier mener også at det er retfærdigt for tre børns familier med den nuværende moderation. Tina kommentere på idégrundlaget: Moderationen bør på sigt betyde, at der betales for alle børn uanset antal. Modellen for moderation kan ændres og ligeledes kan indfasningstiden ændres Et barns familie mener også at det er rimeligt, at der betales for alle børn. Balancen skal nok ligge et andet sted, men svær at fastlægge. Et barns familie. Den nuværende moderation indgik i overvejelserne i forbindelse med valg af skole Tre børns familie. Vil gerne betale, men moderationstaksterne bør ændres i forhold til det nuværende forslag Lars afsluttede med at glæde sig over diskussionen og de mange ytringer og kommentarer som er fremkommet 9. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 10. Tilsynsrapport Bente Højgaard indledte med hvilke krav der stilles til den person som skal foretage tilsyn med en skole. Det kræver erfaring og mange kurser. Begge dele besidder Bente. Et par hovedpunkter fra Bentes indlæg: Har været på besøg 6 gange og holdt sig orienteret og informeret via KLS intranet. Særlig opmærksom på KLS tilgang til dansk, matematik og engelsk Gennemsnittet af eksamenskaraktererne ligger over landsgennemsnittet. Demokrati leves på KLS! Stor opbakning er nødvendig for at sikre indlæring! Den samlede vurdering kan læses i Bilag D. 11. Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer Der er ikke fremsat forslag om afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. 12. Valg af bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Pernille Fornø og Morten F. Jensen er på valg. Pernille genopstiller. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg. Der skal derfor vælges mindst én person til bestyrelsen. Inden der opfordres til at melde sig til bestyrelsesarbejdet fortæller Lars om hvilke ting man bør være opmærksom på som bestyrelsesmedlem: Arbejdet i bestyrelsen fordrer at man agere som om man er barnløs, dvs. i bestyrelsen er man skolens repræsentant og ikke sit eget barn eller klasses repræsentant. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

6 Ved kald til opfordringer melder to personer sig som opstillingsberettigede: Jan Corvenius og Maria Sveigaard. Pernille, Jan og Maria holder hvert en lille valgtale inden der skrides til afstemning. Der udpeges to stemmetællere. Ved afgivelse af stemmer viser optællingen følgende resultat: Pernille 24 Maria 34 Jan 29 Maria og Jan træder ind i KLS bestyrelse. Suppleanter Derefter skal der vælges suppleanter. Da Ivan ikke genopstiller, bliver suppleanterne: Pernille Fornø og Martin Kruse. Forældrerådet Der indtræder to nye ansigter i forældrerådet. Generalforsamlingen afsluttes og dirigenten takkede for god ro og orden. Ref. TNA Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

7 BILAG A Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen Køge Lille Skole 23. april 2014 Sidste år da vi havde generalforsamling var vi under lockout fronterne blev trukket op blandt andet vedr. undervisningstid og forberedelsestid. Lockouten var centralt besluttet og den blev centralt afsluttet med et lovindgreb Ny skolereform for folkeskolen som undervisningstilbuddet på Køge Lilleskole ud fra en helhedsvurdering skal leve op til Alle udefra kommende påvirkninger vi skal rette ind efter. Vi er lige nu ved at forhandle aftaler om næste års undervisning og vi ser optimistisk på de nye muligheder med øget fleksibilitet. Overordnet er der andre store udfordringer, privatskolernes eksistens udfordres politisk Får vi dårligere folkeskoler af at der eksisterer privatskoler, der skummer fløden blandt overskudsfamiliernes børn, eller tager privatskolerne deres del af det sociale ansvar og er med til at inspirere til udvikling og dermed også bedre folkeskoler og reformer af folkeskolen Inklusion er en del af vores strategi og Køge Lille Skole har en målsætning om at tage socialt ansvar og lave GOD SKOLE FOR ALLE og vi kan ikke kende os selv i disse beskyldninger men konsekvensen nogen politisk modvind og økonomiske nedskæringer, således at vores statstilskud sænkes til 70% af hvad folkeskolen fik for 3 år siden samtidig med krav om øget inklusion uden tilsvarende kompensation som vi fik til specialundervisningen. Det er en udfordring på sigt. Køge Lille Skole er velfungerende og økonomien er god, her kan nævnes: Socialt og fagligt har skolen succes o Godt fagligt niveau o Generelt god trivsel og initiativrige elever o gode til at samarbejde, tør stille sig op på en scene og er socialt ansvarlige. Reduceret en for stor gæld, kassekredit fra 1.5 mill til på 6 år. Vi har et stadig det grønne miljøflag vedholdt elevinvolvering Mange børn står på venteliste for at komme ind på skolen. Vi får mange kvalificerede ansøgere når vi slår stillinger op Vedligeholder og forbedrer mindst lige så meget som vi slider på skolen. Den gode økonomi nu er delvist betinget af en beslutning for 5 år siden om at øge elevtallet til 22 i hver klasse. De fysiske rammer med et elevtal på 210 er pressede, der er kun lige et lokale til hver klasse og der er behov for fysiske ændringer for at imødekomme ønske om nye Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

8 undervisningsformer, for eksempel grupperum samt forbedrede mugligheder i natur og kreative fag. Det kan indebære nybygning byggeudvalg har set på mulighederne på baggrund af et arkitektoplæg lavet i samarbejde med lærerrepræsentanter og ledelse. Hovedideen er at binde skolen bedre sammen ved en samlende tilbygning i den del af skolegåden, der vender ind mod cafeområdet. Møder med entreprenører, byggerådgivere og lavet en simpel fysisk model af tilbygningen. Konklusionen er desværre at vi pt ikke har en økonomi, der muliggør en forsvarlig tilbygning. Ramme på 2.5 mill brug for 1 til 1.5 mill mere. Mulighederne er at søge fonde eller spare yderligere op, Så en væsentlig opgave for bestyrelse og byggeudvalg næst år er at komme videre med denne afklaring. Andre opgaver i det kommende år er: Revidering af udviklingsplan Bevare eller øge forældre engagement, deltagelse i sociale aktiviteter i klasserne og på skolen, deltagelse i forældreråd og bestyrelse med mere. Og nu vi er ved bestyrelsen hvad indebærer det så at være med i bestyrelsen på Køge Lille Skole? Det er et tillidshverv, hvor bestyrelsen er valgt blandt og af forældrekredsen til at varetage bestyrelsesarbejdet og påtage sig det ansvar, der er ifølge skolens vedtægter, lovgivningen og traditionerne på Køge Lille Skole. Hvad er det så bestyrelsen laver, sammen med hvem og hvad har bestyrelsen ansvar for? o Følger skolens daglige arbejde, og kender dermed på et overordnet niveau til hvad der rører sig på skolen. o Beslutninger omkring økonomi af en vis størrelse og diskuterer skolens pædagogiske linje. o Medvirkende til at fremtidssikre skolen økonomisk, så vi også har en skole om 10 og 15 år. I 2013 holdt 6 bestyrelsesmøder samt et møde med revisor Deltaget i bestyrelsestræf og repræsentantskabsmøde i LilleSkoleForeningen som vi også har støttet os til på lederplan, ikke mindst i forbindelse med lovindgrebet. Kvalificeret rådgivning i vanskelige sager! Hvis man gerne vil bidrage i bestyrelsen er det vigtigt at man kan deltage i minimum halvdelen af de seks årlige bestyrelsesmøder, samt at man er villig til at påtage sig ansvaret for opgaver i bestyrelsen, herunder også lidt administration. Bestyrelsen har 5 medlemmer og 2 suppleanter, der deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet, på nær lige når det kommer til afstemninger Vi skal vælge 2 suppleanter og 2 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

9 bestyrelsesmedlemmer i år. De to nuværende bestyrelsessuppleanter er: Ivan Mikkelsen og Martin Kruse, Martin genopstiller. De 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Pernille Fornø og Morten F. Jensen, Pernille genopstiller Tina Vejbæk, Lars Teinbøl og Bjarne Jørnsgård, er ikke på valg, men kan afsættes, hvis der er forslag herom. Skolen er en attraktiv arbejdsplads og skolen har en fast medarbejderstab, der yder en engageret og stor indsats. Skolen prioriterer efteruddannelse højt og mange medarbejdere benytter sig af muligheden for at forny sig og kvalificere sig yderligere og dermed bidrage til skolens fortsatte udvikling. Afslutningsvis vil vi gerne takke alle jer der på engageret og kompetent vis er med til at få vores skole til at fungere godt og have succes. Fra bestyrelsen har vi mest kontakt til Sus og hendes ledelses team og lige på det sidste hvor Sus er sygemeldt mest med teamet. Fra bestyrelsens skal lyde en stor tak til den samlede medarbejderstab, der engageret sørger for undervisning, pasning, mad, opdragelse, socialisering og meget mere til vores børn, til jer der sørger for at rammerne for pasning og vedligehold af det fysiske rammer og til jer der registrerer, budgetterer, regner og planlægger tak for indsatsen. Dette var bestyrelsens beretning for Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

10 BILAG B Skoleledelsens beretning Da Sus ikke er her vil jeg berige jer ikke med skolelederens beretning, men med skoleledelsens beretning! Det er et helt unikt særkende og en grundlovssikret ret i Danmark, at forældre selv kan vælge skoleform, og aldrig før har så mange forældre fravalgt folkeskolen og valgt en privat skole til deres børns skolegang. For de frie skoler betyder det store udfordringer fra politisk hold! For Køge Lille Skole betyder det også, at der stort set er fyldt op i alle klasser! Den gode fortælling om skolen trives blandt forældre og andre i lokalsamfundet. Vi har over flere år haft en stabil elevfremgang og fået lange ventelister til kommende bhk klasser flere år frem i tiden. Derfor har skolen en sund økonomi, og det på trods af de markante politiske strømninger og fortsatte nedskæringer i statstilskuddet. Vores eksistensberettigelse ligger i at være et alternativ til folkeskolen og andre privatskoler i nærområdet. Sådan har det været historisk set, og sådan er det stadig. Vi udvikler os ikke ved at sammenligne os med de andre skoler, men ved hele tiden at se på vores egen praksis og skabe nye tiltag og afvikle andre. Vi ligner ikke andre skoler, andre lilleskoler for den sags skyld, vi ligner os selv, og er det, vi gør den til, lige nu, i disse år. Og vi vil ikke vælges, fordi noget andet er dårligt vi vil vælges, fordi vi er gode, til det vi gør! Og hvad betyder dette i praksis i dette skoleår og fremad?? Det betyder, at skoledelen har et tæt samarbejde med SFO en, at vi har fokus på kvaliteten i alle fag, at vi har et veluddannet ressourceteam, at vi tager på lejrskole med alle klasser hvert år og har tværsdage, hvor ungerne samles i grupper på tværs af årgange. I år har vi danset og i morgen har vi sangdag! Vi havde i september sidste år en tværsuge om naturfolk, næste skoleår skal vi på tværs lave byemne i et middelalderligt regi! Vi skal forsat lave fantastiske emneuger i IS, fantastiske projektarbejdsuger i MA og OB og musical i december. Årets musical: Børnene der glemte at lege, bragte hele skolen sammen i 10 dage, hvor 200 elever efter alder påtager sig et større og større ansvar! Vi skal fortsat lave alt det, vi véd virker, og som vi alle er glade for og stolte over. På KLS skal vi fortsætte med at udbygge den kreative del ikke bare i kreative fag, men i alle fag/nye fag, i tværfagligheden. De 3 afdelinger har det sidste år og vil fortsat sammen med organisationspsykolog Mette Amtoft under overskriften: God skole for alle, arbejde på at udvikle egen praksis gennem kompetencedeling og samarbejde med inddragelse af de nye tiltag vedrørende specialundervisning og inklusion. Nu ser vi på klassens eller gruppens kontekst i et inklusionsperspektiv uden at miste fokus på de særlige udfordringer enkelte elever til stadighed har. Til næste skoleår bliver det samlede timetal øget med 11 lektioner især i MA det giver længere skoledage og bliver en udfordring for både lærere og elever med en i forvejen lang fagrække. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG B

11 Hvordan bliver de sene eftermiddagstimer udbytterige? Kan og skal vi ændre undervisningsformen og indholdet? Vi skal som altid leve op til de slutmål, der stilles fra UVM, men vi er som fri skole ikke underlagt den nye skolereform. Vi skal i stedet nytænke fagrækken, som er et levn fra industrisamfundet. Det gør vi bl.a. ved at finde endnu mere plads til kreativiteten. Et nyt fag næste år er Sy & Søm i IS og MA. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at bruge hænderne, lære nogle teknikker, få et håndværksmæssigt kørekort så at sige! Set i samfundshøjde vælger kun 19% af ungdomsårgang 2014 en erhvervsfaglig grunduddannelse. 73% vælger gymnasiet! Mon vi ikke også har brug for håndværkere i fremtiden? Vi vil fortsat pirre nysgerrigheden og motivationen hos vores elever, så de er sprællevende med mod på livet. Det gøres ikke med timer alene, men med en undervisning og et samvær der er i øjenhøjde vores særkende og som lærer eleverne, at der er værdier på KLS som ikke er i spil. Det forpligtende fællesskab, nærværet, engagementet og ordentligheden. Disse værdier er konsolideret og står fast ikke som faste statiske dogmer man kan læse i et manifest, men som et menneskesyn vi udvikler, og vi vil gerne begrunde hvorfor, vi vælger som vi gør, men ikke diskutere det konstant!, og det bryder måske med moderne opdragelsesmetoder og individualiteten, hvor alt er i spil og alt kan diskuteres. Skolens værdier siger man som forælder og barn ja til, når barnet starter på KLS, og de er fundamentet i vores skole. Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning, 9. klassen tæller dage, en ny samarbejdsaftale for lærerne er næsten på plads, og vi går et spændende skoleår i møde med nye tiltag og en motiveret og dygtig personalegruppe. Tak til jer alle sammen for et godt samarbejde, en stor tak til forældreråd, bestyrelse, tilsynsførende, revisor, og ikke mindst til Vivian, som kitter det hele sammen, og til hele medarbejdergruppen for indsatsen i året der er gået. MBL 0414 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG B

12 BILAG C Regnskabsfremlæggelse Generalforsamling Køge Lille Skole

13 Sammenfatning Skolen har en sund økonomi og har været igennem en positiv økonomisk udvikling, hvor gælden kontinuerligt nedbringes og egenkapitalen forøges. Skolen har haft et tilfredsstillende resultat for 2013 på 257 t.kr. og egenkapitalen steg til t.kr. Skolen har haft en pæn elevfremgang til 207 elever i September 2013 (198 i 2012) og budget for 2014 er baseret på 210 elever Generelt reduceres tilskuddet til skolen koblingsprocenten reduceres gradvis fra 74% i 2011 til 70% i I forbindelse med omlægningen af tilskud til specialundervisning og tilretning ift. friskole lovens 11a vedrørende inklusion har skolen i 2013 modtaget samlet 233 t.kr. mindre i tilskud ift Skolen har haft besparelse på flere væsentlige omkostningsposter bl.a. lønomkostninger, varme og renteomkostninger Der er igennem 2013 blevet investeret i installering af træpillefyr og centralvarme med besparelser på varmeregningen til følge Derudover har skolen foretaget ekstraordinært store indkøb af undervisningsudstyr og inventar til gavn for undervisningsmiljø og undervisningsmuligheder

14 Nøgletal vedrørende elevtal

15 Fordeling af indtægter Elevtal Indtægter Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter I alt Generelle kommentarer: Stort set uændret samlet indtægt i 2013 som året før men reduceret per årselev Lavere samlet tilskud til specialundervisning og inklusion ift. sidste år på omkring 233 t.kr.

16 Fordeling af omkostninger Omkostninger Drift Undervistning Ejendomsdrift Kostafdeling Administration Omkostninger Drift i alt Generelle kommentarer: Undervisningsudgifterne var i 2013 lidt mindre end året før: Lavere lønomkostninger dog opvejet af ekstra høje anskaffelser af bl.a. IT, ipads, projektorer mm. Ekstra ejendomsdrift omkostninger er drevet af ekstra udgifter til vedligehold og rengøring Reduktion i omkostninger til varme (ny varmekilde)

17 Nøgletal Overskudsgrad, Likviditetsgrad, Soliditetsgrad og Finansieringsgrad Kommentar: Positiv løbende kontinuerlig konsolidering Overskudsgrad lidt mindre end gennemsnittet af samelignelige skoler

18 Budget for 2014 Økonomisk Oversigt Budget 2014 Elevtal Indtægter Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter I alt Omkostninger Drift Undervistning Ejendomsdrift Kostafdeling Administration Omkostninger Drift i alt Resultat før finansielle poster Finansielle omkostninger Samlet Resultat Note: Budget 2014 baseret på 210 elever. 2% skolepenge stigning indregnet.

19 Backup

20 Resultatopgørelse og Balance

21 BILAG D Tilsynserklæring for Køge Lilleskole, skoleåret Den tilsynsførende skal ifølge Ministeriet for børn og undervisning varetage følgende: Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen. Den/de tilsynsførende skal føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Hvert ar skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Tilsynserklæringen skal offentliggøres pa skolens hjemmeside. Skolens navn og skolekode: Køge Lilleskole Skolekode: Navn pa tilsynsførende: Bente Haugaard Dato for tilsynsbesøg: : generalforsamling : planlægningsmøde med Ieder : møde med specialundervisningskoordinator + møde lærere om tilsyn : 6 kl. dansk, 5 kl. dansk, 9 kl. matematik : løb og bevægelse i mellembygning, 4 kl. natur/teknik, 3 kl.+ akt lærer, : bh kl. dansk,9 kl. samfundsfag, 7.kl. engelsk, I forbindelse med tilsyn har der været samtale med elever og lærere. Som tilsynsførende har jeg bl.a. set på undervisningsmateriale, karakterer og årsplaner og holdt mig orienteret via skolens hjemmeside. Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. Skolens undervisning er af høj faglig standard og kvalitet. Ved afgangsprøverne ligger skolens gennemsnit over landsgennemsnittet. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG D

22 Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud star mal med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen følger folkeskolens slut og delmål. På skolens meget informative hjemmeside beskrives skolens holdning til dannelse, demokrati, læsepolitikker mm. Undervisningen lever til fulde op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er kvalificeret, nuanceret, mangfoldig, spændende og struktureret. Der er en teet kontakt mellem elever og lærere. Alle mulige undervisningsformer og gruppekonstellationer er i brug i undervisningsforløbene, så elevernes forskellige made at lære pa rammes, og de udfordres der, hvor de har brug for det. Tilsynets vurdering af, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. "Medindflydelse, medbestemmelse, medansvar." er ord, der betegner skolens holdning til demokrati og kendetegnende for bl.a. elevrådets arbejde. Fra 3 9 klasse er der valgte repræsentanter til elevrådet, der står for de månedlige fællesmøder for hele skolen, elever og personale. Men et er det formelle system, et andet den daglige oplevelse eleverne har af at betyde noget, være med i beslutninger og lære at bakke op dem. Demokrati skal leves. Undervisningssproget Undervisningssproget er dansk (ud over sprogundervisningen). Specialundervisning. Skolen afsætter mange ressourcer til hjælp til elever, der har brug for det. Elever testes løbende, så støtte kan sættes ind. Ressourceteamet bestående af støttelærerne koordinerer og tilrettelægger al støtte pa skolen. Skolen har ansat uddannede akt lærere, fordi den prioriterer den læringsmæssige trivsel på lige fod med den faglige. Der er meget fokus pa den enkelte elev og støtte kan gives såvei i klassen som uden for klassen. lagttagelser i forbindelse med tilsynet. Skolen er organiseret i 3 afdelinger. Der er livlig aktivitet. Om det akt læreren i 3 klasse, der er i gang med små skuespil, hvor man skal lære at komme med problemløsningsforslag, matematikfremlæggelser i 9 kl. engelsk i 7 kl, eller læren om tyngdekraft i 4 klasse, overalt er der et stort engagement og medleven. Der gøres meget ud af at lære at lytte, tage del, hjælpe, sige til kort sagt deltage i skolens liv, så alle kan føle sig som en del af den meget levende organisme, der kendetegner skolen. At skolen også vægter det kreative højt, ses overalt pa skolen. Tegninger, fotos, mm. rammer øjet, når man færdes pa skolen. Man får en rigtig god fornemmelse for de mangeartede aktiviteter, der foregår på skolen. Bente Haugaard Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG D

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution)

Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Børneuniversitet på Vesterbro (selvejende institution) Årsrapport 2013 Skolekode 101.191 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere