Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling."

Transkript

1 REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag. Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. Det blev konstateret af Nicolai og Bjarne Jørnsgård at generalforsamlingen afholdes lovligt, idet der er udsendt indkaldelse senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. NWH konstaterede at der ikke er modtaget indkomne forslag og den videre dagsorden for generalforsamlingen vil derfor blive fulgt herfra. 2. Bestyrelsens årsberetning Bjarne Jørnsgård fremlagde årsberetningen for Se Bilag A for den fulde ordlyd af årsberetningen. Et par hovedpunkter fra bestyrelsens årsberetning er: Ved GF 2013 var der et lille fremmøde, hvilket sandsynligvis skyldes at der i samme periode var lockout af lærerne uden den daværende konflikt mellem KL og fagforeningerne. KLS skal leve op til den centrale reform og her ser bestyrelsen nye muligheder. Der synes at være en opfattelse i befolkningen om at privatskolerne ikke tager deres del af det social ansvar, men her er det bestyrelsens klare opfattelse at KLS tager et stort social ansvar på sig. Tiden fremover er ikke en hvor KLS bliver økonomisk begunstiget. Der synes nærmere at være tale om en lettere økonomisk modvind med beslutningen om at regulere elevtilskuddet fra de nuværende 74 % til 70 % af elevtilskuddet beregnet fra niveauet i Der foretages ikke indeksregulering. KLS er en velfungerende skole med et godt fagligt niveau 1 og god trivsel blandt både elever og lærer. Skolens kassekredit er på fem år justeret fra DKK til DKK, hvilket er meget tilfredsstillende. 1 Se pkt. 10 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

2 Skolen får mange ansøgere til de ledige stillinger som annonæres. Rammerne for udfoldelse af undervisning er begyndt at blive pressede. KLS og bestyrelsen vil gerne udvide rammerne, og denne proces er i gang. Der er dog nogle udfordringer disse gør at der arbejdes videre ad nogle forskellige spor. Der skal foretages en revidering af skolens udviklingsplan. Her er tale om en femårig plan. KLS har engagerede forældre! Bjarne forklarer hvilke opgaver bestyrelsen har håndteret gennem det sidste år. KLS er en skole som opfordrer sine ansatte til at efteruddanne sig løbende. Der var et spørgsmål fra en tilhører: Vil den nye økonomiske ramme fra det offentlige ikke give ekstra midler til privatskoler, herunder KLS? Svar fra Bjarne: Nej, ikke som den nuværende aftale er udformet. 3. Skoleledelsens årsberetning Michael Breusch Larsen (MBL) har ordet og fremlagde skoleledelsens årsberetning for Se Bilag B for den fulde ordlyd af årsberetningen. Et par punkter fra årsberetningen: Stadig flere elever flyttes fra skolerne drevet i offentligt regi til skoler drevet i privat regi. KLS har gavn af dette det har eleverne også da KLS kan tilbyde et alternativ. KLS anvender ikke andre skoler som målestok, men er sig selv og der arbejdes hele tiden med at løfte niveauet. Fokus ligger på den samlede kvalitet. På KLS vil der fremadrettet blive udbygget på den kreative del. Bl.a. med Mette Arentoft som konsulent til denne udvikling. Timetallet øges samlet med 11 timer næste år. KLS er ikke underlagt den nye skolereform, men skal som altid leve op til de fagslutmål, der stilles fra UVM. Der introduceres et nyt fag: sy og søm. KLS vil fortsat inspirere til nysgerrighed. Fortsat fokus på nærværd og menneskelighed. Skolens værdier er et fundament for det fortsatte arbejde. 4. Det reviderede regnskab fremlægges til orientering Martin Kruse fremlagde efter lidt tekniske vanskeligheder med projektor og PC det reviderede regnskab. Se Bilag C hvor præsentationen kan læses. Et par hovedpunkter fra fremlæggelsen: Egenkapitalen er øget så den pr er DKK Der er et ønske om at øge det samlede elevtal til 207. Statstilskuddet falder Inklusionstilskuddet beskæres betragteligt. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

3 Driftsoverskuddet falder på trods af de øgede indtægter, pga. de faldende elev og inklusionstilskud. Den samlede indtægt er på samme niveau som tidligere, selv med et forøget elevtal. Årsagen er de reducerede tilskud. På udgiftssiden har der i 2013 været foretaget ganske store investeringer i IT udstyr og et pillefyr. Førstnævnte var bl.a. muligt på grund af forårets lockout og de deraf reducerede lønudgifter. Et par kommentarer fra revisoren: Overskudsgraden bør øges Soliditeten af KLS er god! 5. Budget for det indeværende år motiveres og forelægges til orientering Budgettet for 2014 viser at der vil være et faldende tilskud fra staten. Det forventede resultat er: DKK Budgettet er baseret på at udvidelsen af skolen/byggeriet påbegyndes i 2014, se pkt. 1, formandens beretning. 6. Skolepenge fastsættes Bestyrelsen fremlagde forslag om forhøjelse af skole og madpenge. Den foreslåede forhøjelse er 2 %, og er gældende for hver post. Bestyrelsen begrunder forhøjelsen med den generelle prisudvikling samt at undgå at der kommer store forhøjelser i ét år og ingen i andre. Prisændringen vil have effekt fra skoleåret 2014/2015. Virkningen af prisstigningen er eksemplificeret i indkaldelsen til generalforsamlingen. Inden afstemning var der spørgsmål fra salen om hvordan priserne var ændret de tidligere år. Her var svaret at der har været følgende prisændringer: 2010/ %, 2011/ % og 2012/ %. Forslaget blev vedtaget. 7. Orientering om SFO betaling Bestyrelsen fremsatte forslag om forhøjelse af SFO betalingen efter samme model som for skole og madbetalingen. Forhøjelsen er på 2 % og gældende fra skoleåret 2014/2015. Begrundelsen er igen at følge den generelle prisstigning. Virkningen af prisstigningen er eksemplificeret i indkaldelsen til GF. Forslaget blev vedtaget. 8. Søskendemoderation Tina Vejbæk fremlagde bestyrelsens tanker og udsnit af deres interne drøftelse for at forklare tilhørerne hvorfor der forelagt den ændring som ses af indkaldelsen til GF. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

4 Et par pointer fra bestyrelsen er: KLS har en lukrativ ordning for nuværende Bestyrelsen vil gerne sikre en samlet løsning, dvs. at alle børn bidrager til skolens udgifter For nuværende er der 142 familier som betaler fuld prise og derfor betaler for alle udgifter Ændringen skal gerne være med til at tilgodese solidaritetspuljen. Den er de seneste år kommet under et vist pres. Herefter blev der spurgt til reaktioner fra tilhørerne. Dem var der et par stykker af: DKK pr år er rigtig meget for en familie med tre børn Få familier bliver ramt så hvorfor ændre på den nuværende ordning? Der er tale om en stor økonomisk belastning for en familie med tre børn. Kunne en ændring være at barn nr. 3 tildeles en friplads? Svaret på dette fra bestyrelsen er at det er målsætningen med ændringen at det er muligt at solidaritetspuljen kan give to fripladser pr. år Pt. fungerer solidaritetspuljen som en cigarkasse. Bestyrelsen ønsker at der kommer en mere klar struktur med en egentlig ansøgning som afløser for det nuværende system Ændring af moderationsordningen vil kræve en omlægning for et par familier. Hvad med KLS sociale profil? Er der et decideret behov for de ekstra indtægter? Er det undersøgt om den forventede forøgede indtægt der opnås gennem den foreslåede ændring af søskendemoderationen kan opnås ved at øge skolepengene? Vil en forhøjelse af SFO pengene give et større offentligt tilskud? Hertil er svaret nej Tina svarer på vegne af bestyrelsen. Indfasningstiden på to år er for kort! Der er tale om en voldsom ændring over kort tid. KLS ligger allerede højt i skolepenge Hertil svarer Bjarne at KLS har en gennemsnitlig moderationstakst Billesborgskolen skal have DKK mod KLSs DKK for tre børn Det føles som et nyrehug med så kraftig en ændring i moderationstaksterne. KLS burde være en rummelig skole Flere familier vil blive valgt fra de vil ikke have råd til at sende deres børn på KLS Den samlede udgift bør spredes ud på anden vis end ved ændring af søskendemoderationen Ændringen vil ekskludere enlige forældre Storfamilier vil ligeledes blive ekskluderet Der bør være en adskillelse mellem princippet om søskendemoderationen og skolens økonomi Hvad er bestyrelsens forventninger? Overvej om skolepenge for ét børns familien skal reduceres Er beslutningen vedtaget? Nej bestyrelsen har ikke vedtaget forslaget. Ændringer kan fortsat foretages. Husk at fler børnsfamilier har 1, 1 2, 1 2 3, 1 2, 1 barn på KLS Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

5 Skal bestyrelsen væltes hvis beslutningen skal ændres? To børns familier mener også at det er retfærdigt for tre børns familier med den nuværende moderation. Tina kommentere på idégrundlaget: Moderationen bør på sigt betyde, at der betales for alle børn uanset antal. Modellen for moderation kan ændres og ligeledes kan indfasningstiden ændres Et barns familie mener også at det er rimeligt, at der betales for alle børn. Balancen skal nok ligge et andet sted, men svær at fastlægge. Et barns familie. Den nuværende moderation indgik i overvejelserne i forbindelse med valg af skole Tre børns familie. Vil gerne betale, men moderationstaksterne bør ændres i forhold til det nuværende forslag Lars afsluttede med at glæde sig over diskussionen og de mange ytringer og kommentarer som er fremkommet 9. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 10. Tilsynsrapport Bente Højgaard indledte med hvilke krav der stilles til den person som skal foretage tilsyn med en skole. Det kræver erfaring og mange kurser. Begge dele besidder Bente. Et par hovedpunkter fra Bentes indlæg: Har været på besøg 6 gange og holdt sig orienteret og informeret via KLS intranet. Særlig opmærksom på KLS tilgang til dansk, matematik og engelsk Gennemsnittet af eksamenskaraktererne ligger over landsgennemsnittet. Demokrati leves på KLS! Stor opbakning er nødvendig for at sikre indlæring! Den samlede vurdering kan læses i Bilag D. 11. Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer Der er ikke fremsat forslag om afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. 12. Valg af bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Pernille Fornø og Morten F. Jensen er på valg. Pernille genopstiller. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg. Der skal derfor vælges mindst én person til bestyrelsen. Inden der opfordres til at melde sig til bestyrelsesarbejdet fortæller Lars om hvilke ting man bør være opmærksom på som bestyrelsesmedlem: Arbejdet i bestyrelsen fordrer at man agere som om man er barnløs, dvs. i bestyrelsen er man skolens repræsentant og ikke sit eget barn eller klasses repræsentant. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

6 Ved kald til opfordringer melder to personer sig som opstillingsberettigede: Jan Corvenius og Maria Sveigaard. Pernille, Jan og Maria holder hvert en lille valgtale inden der skrides til afstemning. Der udpeges to stemmetællere. Ved afgivelse af stemmer viser optællingen følgende resultat: Pernille 24 Maria 34 Jan 29 Maria og Jan træder ind i KLS bestyrelse. Suppleanter Derefter skal der vælges suppleanter. Da Ivan ikke genopstiller, bliver suppleanterne: Pernille Fornø og Martin Kruse. Forældrerådet Der indtræder to nye ansigter i forældrerådet. Generalforsamlingen afsluttes og dirigenten takkede for god ro og orden. Ref. TNA Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

7 BILAG A Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen Køge Lille Skole 23. april 2014 Sidste år da vi havde generalforsamling var vi under lockout fronterne blev trukket op blandt andet vedr. undervisningstid og forberedelsestid. Lockouten var centralt besluttet og den blev centralt afsluttet med et lovindgreb Ny skolereform for folkeskolen som undervisningstilbuddet på Køge Lilleskole ud fra en helhedsvurdering skal leve op til Alle udefra kommende påvirkninger vi skal rette ind efter. Vi er lige nu ved at forhandle aftaler om næste års undervisning og vi ser optimistisk på de nye muligheder med øget fleksibilitet. Overordnet er der andre store udfordringer, privatskolernes eksistens udfordres politisk Får vi dårligere folkeskoler af at der eksisterer privatskoler, der skummer fløden blandt overskudsfamiliernes børn, eller tager privatskolerne deres del af det sociale ansvar og er med til at inspirere til udvikling og dermed også bedre folkeskoler og reformer af folkeskolen Inklusion er en del af vores strategi og Køge Lille Skole har en målsætning om at tage socialt ansvar og lave GOD SKOLE FOR ALLE og vi kan ikke kende os selv i disse beskyldninger men konsekvensen nogen politisk modvind og økonomiske nedskæringer, således at vores statstilskud sænkes til 70% af hvad folkeskolen fik for 3 år siden samtidig med krav om øget inklusion uden tilsvarende kompensation som vi fik til specialundervisningen. Det er en udfordring på sigt. Køge Lille Skole er velfungerende og økonomien er god, her kan nævnes: Socialt og fagligt har skolen succes o Godt fagligt niveau o Generelt god trivsel og initiativrige elever o gode til at samarbejde, tør stille sig op på en scene og er socialt ansvarlige. Reduceret en for stor gæld, kassekredit fra 1.5 mill til på 6 år. Vi har et stadig det grønne miljøflag vedholdt elevinvolvering Mange børn står på venteliste for at komme ind på skolen. Vi får mange kvalificerede ansøgere når vi slår stillinger op Vedligeholder og forbedrer mindst lige så meget som vi slider på skolen. Den gode økonomi nu er delvist betinget af en beslutning for 5 år siden om at øge elevtallet til 22 i hver klasse. De fysiske rammer med et elevtal på 210 er pressede, der er kun lige et lokale til hver klasse og der er behov for fysiske ændringer for at imødekomme ønske om nye Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

8 undervisningsformer, for eksempel grupperum samt forbedrede mugligheder i natur og kreative fag. Det kan indebære nybygning byggeudvalg har set på mulighederne på baggrund af et arkitektoplæg lavet i samarbejde med lærerrepræsentanter og ledelse. Hovedideen er at binde skolen bedre sammen ved en samlende tilbygning i den del af skolegåden, der vender ind mod cafeområdet. Møder med entreprenører, byggerådgivere og lavet en simpel fysisk model af tilbygningen. Konklusionen er desværre at vi pt ikke har en økonomi, der muliggør en forsvarlig tilbygning. Ramme på 2.5 mill brug for 1 til 1.5 mill mere. Mulighederne er at søge fonde eller spare yderligere op, Så en væsentlig opgave for bestyrelse og byggeudvalg næst år er at komme videre med denne afklaring. Andre opgaver i det kommende år er: Revidering af udviklingsplan Bevare eller øge forældre engagement, deltagelse i sociale aktiviteter i klasserne og på skolen, deltagelse i forældreråd og bestyrelse med mere. Og nu vi er ved bestyrelsen hvad indebærer det så at være med i bestyrelsen på Køge Lille Skole? Det er et tillidshverv, hvor bestyrelsen er valgt blandt og af forældrekredsen til at varetage bestyrelsesarbejdet og påtage sig det ansvar, der er ifølge skolens vedtægter, lovgivningen og traditionerne på Køge Lille Skole. Hvad er det så bestyrelsen laver, sammen med hvem og hvad har bestyrelsen ansvar for? o Følger skolens daglige arbejde, og kender dermed på et overordnet niveau til hvad der rører sig på skolen. o Beslutninger omkring økonomi af en vis størrelse og diskuterer skolens pædagogiske linje. o Medvirkende til at fremtidssikre skolen økonomisk, så vi også har en skole om 10 og 15 år. I 2013 holdt 6 bestyrelsesmøder samt et møde med revisor Deltaget i bestyrelsestræf og repræsentantskabsmøde i LilleSkoleForeningen som vi også har støttet os til på lederplan, ikke mindst i forbindelse med lovindgrebet. Kvalificeret rådgivning i vanskelige sager! Hvis man gerne vil bidrage i bestyrelsen er det vigtigt at man kan deltage i minimum halvdelen af de seks årlige bestyrelsesmøder, samt at man er villig til at påtage sig ansvaret for opgaver i bestyrelsen, herunder også lidt administration. Bestyrelsen har 5 medlemmer og 2 suppleanter, der deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet, på nær lige når det kommer til afstemninger Vi skal vælge 2 suppleanter og 2 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

9 bestyrelsesmedlemmer i år. De to nuværende bestyrelsessuppleanter er: Ivan Mikkelsen og Martin Kruse, Martin genopstiller. De 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Pernille Fornø og Morten F. Jensen, Pernille genopstiller Tina Vejbæk, Lars Teinbøl og Bjarne Jørnsgård, er ikke på valg, men kan afsættes, hvis der er forslag herom. Skolen er en attraktiv arbejdsplads og skolen har en fast medarbejderstab, der yder en engageret og stor indsats. Skolen prioriterer efteruddannelse højt og mange medarbejdere benytter sig af muligheden for at forny sig og kvalificere sig yderligere og dermed bidrage til skolens fortsatte udvikling. Afslutningsvis vil vi gerne takke alle jer der på engageret og kompetent vis er med til at få vores skole til at fungere godt og have succes. Fra bestyrelsen har vi mest kontakt til Sus og hendes ledelses team og lige på det sidste hvor Sus er sygemeldt mest med teamet. Fra bestyrelsens skal lyde en stor tak til den samlede medarbejderstab, der engageret sørger for undervisning, pasning, mad, opdragelse, socialisering og meget mere til vores børn, til jer der sørger for at rammerne for pasning og vedligehold af det fysiske rammer og til jer der registrerer, budgetterer, regner og planlægger tak for indsatsen. Dette var bestyrelsens beretning for Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

10 BILAG B Skoleledelsens beretning Da Sus ikke er her vil jeg berige jer ikke med skolelederens beretning, men med skoleledelsens beretning! Det er et helt unikt særkende og en grundlovssikret ret i Danmark, at forældre selv kan vælge skoleform, og aldrig før har så mange forældre fravalgt folkeskolen og valgt en privat skole til deres børns skolegang. For de frie skoler betyder det store udfordringer fra politisk hold! For Køge Lille Skole betyder det også, at der stort set er fyldt op i alle klasser! Den gode fortælling om skolen trives blandt forældre og andre i lokalsamfundet. Vi har over flere år haft en stabil elevfremgang og fået lange ventelister til kommende bhk klasser flere år frem i tiden. Derfor har skolen en sund økonomi, og det på trods af de markante politiske strømninger og fortsatte nedskæringer i statstilskuddet. Vores eksistensberettigelse ligger i at være et alternativ til folkeskolen og andre privatskoler i nærområdet. Sådan har det været historisk set, og sådan er det stadig. Vi udvikler os ikke ved at sammenligne os med de andre skoler, men ved hele tiden at se på vores egen praksis og skabe nye tiltag og afvikle andre. Vi ligner ikke andre skoler, andre lilleskoler for den sags skyld, vi ligner os selv, og er det, vi gør den til, lige nu, i disse år. Og vi vil ikke vælges, fordi noget andet er dårligt vi vil vælges, fordi vi er gode, til det vi gør! Og hvad betyder dette i praksis i dette skoleår og fremad?? Det betyder, at skoledelen har et tæt samarbejde med SFO en, at vi har fokus på kvaliteten i alle fag, at vi har et veluddannet ressourceteam, at vi tager på lejrskole med alle klasser hvert år og har tværsdage, hvor ungerne samles i grupper på tværs af årgange. I år har vi danset og i morgen har vi sangdag! Vi havde i september sidste år en tværsuge om naturfolk, næste skoleår skal vi på tværs lave byemne i et middelalderligt regi! Vi skal forsat lave fantastiske emneuger i IS, fantastiske projektarbejdsuger i MA og OB og musical i december. Årets musical: Børnene der glemte at lege, bragte hele skolen sammen i 10 dage, hvor 200 elever efter alder påtager sig et større og større ansvar! Vi skal fortsat lave alt det, vi véd virker, og som vi alle er glade for og stolte over. På KLS skal vi fortsætte med at udbygge den kreative del ikke bare i kreative fag, men i alle fag/nye fag, i tværfagligheden. De 3 afdelinger har det sidste år og vil fortsat sammen med organisationspsykolog Mette Amtoft under overskriften: God skole for alle, arbejde på at udvikle egen praksis gennem kompetencedeling og samarbejde med inddragelse af de nye tiltag vedrørende specialundervisning og inklusion. Nu ser vi på klassens eller gruppens kontekst i et inklusionsperspektiv uden at miste fokus på de særlige udfordringer enkelte elever til stadighed har. Til næste skoleår bliver det samlede timetal øget med 11 lektioner især i MA det giver længere skoledage og bliver en udfordring for både lærere og elever med en i forvejen lang fagrække. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG B

11 Hvordan bliver de sene eftermiddagstimer udbytterige? Kan og skal vi ændre undervisningsformen og indholdet? Vi skal som altid leve op til de slutmål, der stilles fra UVM, men vi er som fri skole ikke underlagt den nye skolereform. Vi skal i stedet nytænke fagrækken, som er et levn fra industrisamfundet. Det gør vi bl.a. ved at finde endnu mere plads til kreativiteten. Et nyt fag næste år er Sy & Søm i IS og MA. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at bruge hænderne, lære nogle teknikker, få et håndværksmæssigt kørekort så at sige! Set i samfundshøjde vælger kun 19% af ungdomsårgang 2014 en erhvervsfaglig grunduddannelse. 73% vælger gymnasiet! Mon vi ikke også har brug for håndværkere i fremtiden? Vi vil fortsat pirre nysgerrigheden og motivationen hos vores elever, så de er sprællevende med mod på livet. Det gøres ikke med timer alene, men med en undervisning og et samvær der er i øjenhøjde vores særkende og som lærer eleverne, at der er værdier på KLS som ikke er i spil. Det forpligtende fællesskab, nærværet, engagementet og ordentligheden. Disse værdier er konsolideret og står fast ikke som faste statiske dogmer man kan læse i et manifest, men som et menneskesyn vi udvikler, og vi vil gerne begrunde hvorfor, vi vælger som vi gør, men ikke diskutere det konstant!, og det bryder måske med moderne opdragelsesmetoder og individualiteten, hvor alt er i spil og alt kan diskuteres. Skolens værdier siger man som forælder og barn ja til, når barnet starter på KLS, og de er fundamentet i vores skole. Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning, 9. klassen tæller dage, en ny samarbejdsaftale for lærerne er næsten på plads, og vi går et spændende skoleår i møde med nye tiltag og en motiveret og dygtig personalegruppe. Tak til jer alle sammen for et godt samarbejde, en stor tak til forældreråd, bestyrelse, tilsynsførende, revisor, og ikke mindst til Vivian, som kitter det hele sammen, og til hele medarbejdergruppen for indsatsen i året der er gået. MBL 0414 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG B

12 BILAG C Regnskabsfremlæggelse Generalforsamling Køge Lille Skole

13 Sammenfatning Skolen har en sund økonomi og har været igennem en positiv økonomisk udvikling, hvor gælden kontinuerligt nedbringes og egenkapitalen forøges. Skolen har haft et tilfredsstillende resultat for 2013 på 257 t.kr. og egenkapitalen steg til t.kr. Skolen har haft en pæn elevfremgang til 207 elever i September 2013 (198 i 2012) og budget for 2014 er baseret på 210 elever Generelt reduceres tilskuddet til skolen koblingsprocenten reduceres gradvis fra 74% i 2011 til 70% i I forbindelse med omlægningen af tilskud til specialundervisning og tilretning ift. friskole lovens 11a vedrørende inklusion har skolen i 2013 modtaget samlet 233 t.kr. mindre i tilskud ift Skolen har haft besparelse på flere væsentlige omkostningsposter bl.a. lønomkostninger, varme og renteomkostninger Der er igennem 2013 blevet investeret i installering af træpillefyr og centralvarme med besparelser på varmeregningen til følge Derudover har skolen foretaget ekstraordinært store indkøb af undervisningsudstyr og inventar til gavn for undervisningsmiljø og undervisningsmuligheder

14 Nøgletal vedrørende elevtal

15 Fordeling af indtægter Elevtal Indtægter Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter I alt Generelle kommentarer: Stort set uændret samlet indtægt i 2013 som året før men reduceret per årselev Lavere samlet tilskud til specialundervisning og inklusion ift. sidste år på omkring 233 t.kr.

16 Fordeling af omkostninger Omkostninger Drift Undervistning Ejendomsdrift Kostafdeling Administration Omkostninger Drift i alt Generelle kommentarer: Undervisningsudgifterne var i 2013 lidt mindre end året før: Lavere lønomkostninger dog opvejet af ekstra høje anskaffelser af bl.a. IT, ipads, projektorer mm. Ekstra ejendomsdrift omkostninger er drevet af ekstra udgifter til vedligehold og rengøring Reduktion i omkostninger til varme (ny varmekilde)

17 Nøgletal Overskudsgrad, Likviditetsgrad, Soliditetsgrad og Finansieringsgrad Kommentar: Positiv løbende kontinuerlig konsolidering Overskudsgrad lidt mindre end gennemsnittet af samelignelige skoler

18 Budget for 2014 Økonomisk Oversigt Budget 2014 Elevtal Indtægter Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter I alt Omkostninger Drift Undervistning Ejendomsdrift Kostafdeling Administration Omkostninger Drift i alt Resultat før finansielle poster Finansielle omkostninger Samlet Resultat Note: Budget 2014 baseret på 210 elever. 2% skolepenge stigning indregnet.

19 Backup

20 Resultatopgørelse og Balance

21 BILAG D Tilsynserklæring for Køge Lilleskole, skoleåret Den tilsynsførende skal ifølge Ministeriet for børn og undervisning varetage følgende: Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen. Den/de tilsynsførende skal føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Hvert ar skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Tilsynserklæringen skal offentliggøres pa skolens hjemmeside. Skolens navn og skolekode: Køge Lilleskole Skolekode: Navn pa tilsynsførende: Bente Haugaard Dato for tilsynsbesøg: : generalforsamling : planlægningsmøde med Ieder : møde med specialundervisningskoordinator + møde lærere om tilsyn : 6 kl. dansk, 5 kl. dansk, 9 kl. matematik : løb og bevægelse i mellembygning, 4 kl. natur/teknik, 3 kl.+ akt lærer, : bh kl. dansk,9 kl. samfundsfag, 7.kl. engelsk, I forbindelse med tilsyn har der været samtale med elever og lærere. Som tilsynsførende har jeg bl.a. set på undervisningsmateriale, karakterer og årsplaner og holdt mig orienteret via skolens hjemmeside. Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. Skolens undervisning er af høj faglig standard og kvalitet. Ved afgangsprøverne ligger skolens gennemsnit over landsgennemsnittet. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG D

22 Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud star mal med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen følger folkeskolens slut og delmål. På skolens meget informative hjemmeside beskrives skolens holdning til dannelse, demokrati, læsepolitikker mm. Undervisningen lever til fulde op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er kvalificeret, nuanceret, mangfoldig, spændende og struktureret. Der er en teet kontakt mellem elever og lærere. Alle mulige undervisningsformer og gruppekonstellationer er i brug i undervisningsforløbene, så elevernes forskellige made at lære pa rammes, og de udfordres der, hvor de har brug for det. Tilsynets vurdering af, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. "Medindflydelse, medbestemmelse, medansvar." er ord, der betegner skolens holdning til demokrati og kendetegnende for bl.a. elevrådets arbejde. Fra 3 9 klasse er der valgte repræsentanter til elevrådet, der står for de månedlige fællesmøder for hele skolen, elever og personale. Men et er det formelle system, et andet den daglige oplevelse eleverne har af at betyde noget, være med i beslutninger og lære at bakke op dem. Demokrati skal leves. Undervisningssproget Undervisningssproget er dansk (ud over sprogundervisningen). Specialundervisning. Skolen afsætter mange ressourcer til hjælp til elever, der har brug for det. Elever testes løbende, så støtte kan sættes ind. Ressourceteamet bestående af støttelærerne koordinerer og tilrettelægger al støtte pa skolen. Skolen har ansat uddannede akt lærere, fordi den prioriterer den læringsmæssige trivsel på lige fod med den faglige. Der er meget fokus pa den enkelte elev og støtte kan gives såvei i klassen som uden for klassen. lagttagelser i forbindelse med tilsynet. Skolen er organiseret i 3 afdelinger. Der er livlig aktivitet. Om det akt læreren i 3 klasse, der er i gang med små skuespil, hvor man skal lære at komme med problemløsningsforslag, matematikfremlæggelser i 9 kl. engelsk i 7 kl, eller læren om tyngdekraft i 4 klasse, overalt er der et stort engagement og medleven. Der gøres meget ud af at lære at lytte, tage del, hjælpe, sige til kort sagt deltage i skolens liv, så alle kan føle sig som en del af den meget levende organisme, der kendetegner skolen. At skolen også vægter det kreative højt, ses overalt pa skolen. Tegninger, fotos, mm. rammer øjet, når man færdes pa skolen. Man får en rigtig god fornemmelse for de mangeartede aktiviteter, der foregår på skolen. Bente Haugaard Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG D

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras

vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø for skoleåret 2012-13 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende Jens Pietras Jens Pietras, Møllebakken 3 4300 Holbæk Tlf.: 59-435954, mobil: 51240330 E-mail: jens@clioonline.dk eller jepi@ucc.dk Holbæk 30. april 2013 Tilsynserklæring vedr. Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014.

TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKO- LEÅRET 2013/2014. Så er foråret atter ved at bryde frem og endnu et spændende og givende skoleår på Tømmerup Friskole nærmer sig sin afslutning for afgangsklassen

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole. Onsdag d.18. marts 2015. Referent: Tina Parslund

Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole. Onsdag d.18. marts 2015. Referent: Tina Parslund Referat fra generalforsamling på Tybjerg Privatskole Onsdag d.18. marts 2015 Referent: Tina Parslund 1. Skolekoret sang Forårssange 2. Velkomst ved formanden 3. Valg af dirigent: Bente Bøttger blev valgt.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Interskolen Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.30 i lokale D11 i bygning D1 (mod Lidl) Generalforsamlingen afholdes i henhold til skolens vedtægter, som findes

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor.

Alle besøgene beskrives og kommenteres mere detaljeret nedenfor. Tilsynserklæring Freinetskolen 2014/15 Valby Langgade 117, 2500 Valby Skolekode 101133 Tilsyn: Tilsynserklæringen er udarbejdet på baggrund af 5 besøg på skolen, 4 på almindelige hverdage og 1 på en fremvisningsaften.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PRIVATSKOLEN ALS I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS. 1 Skolens navn er Den selvejende institution Privatskolen Als. Skolen er oprettet i 1988. Stk.2.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere