Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling."

Transkript

1 REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag. Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. Det blev konstateret af Nicolai og Bjarne Jørnsgård at generalforsamlingen afholdes lovligt, idet der er udsendt indkaldelse senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. NWH konstaterede at der ikke er modtaget indkomne forslag og den videre dagsorden for generalforsamlingen vil derfor blive fulgt herfra. 2. Bestyrelsens årsberetning Bjarne Jørnsgård fremlagde årsberetningen for Se Bilag A for den fulde ordlyd af årsberetningen. Et par hovedpunkter fra bestyrelsens årsberetning er: Ved GF 2013 var der et lille fremmøde, hvilket sandsynligvis skyldes at der i samme periode var lockout af lærerne uden den daværende konflikt mellem KL og fagforeningerne. KLS skal leve op til den centrale reform og her ser bestyrelsen nye muligheder. Der synes at være en opfattelse i befolkningen om at privatskolerne ikke tager deres del af det social ansvar, men her er det bestyrelsens klare opfattelse at KLS tager et stort social ansvar på sig. Tiden fremover er ikke en hvor KLS bliver økonomisk begunstiget. Der synes nærmere at være tale om en lettere økonomisk modvind med beslutningen om at regulere elevtilskuddet fra de nuværende 74 % til 70 % af elevtilskuddet beregnet fra niveauet i Der foretages ikke indeksregulering. KLS er en velfungerende skole med et godt fagligt niveau 1 og god trivsel blandt både elever og lærer. Skolens kassekredit er på fem år justeret fra DKK til DKK, hvilket er meget tilfredsstillende. 1 Se pkt. 10 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

2 Skolen får mange ansøgere til de ledige stillinger som annonæres. Rammerne for udfoldelse af undervisning er begyndt at blive pressede. KLS og bestyrelsen vil gerne udvide rammerne, og denne proces er i gang. Der er dog nogle udfordringer disse gør at der arbejdes videre ad nogle forskellige spor. Der skal foretages en revidering af skolens udviklingsplan. Her er tale om en femårig plan. KLS har engagerede forældre! Bjarne forklarer hvilke opgaver bestyrelsen har håndteret gennem det sidste år. KLS er en skole som opfordrer sine ansatte til at efteruddanne sig løbende. Der var et spørgsmål fra en tilhører: Vil den nye økonomiske ramme fra det offentlige ikke give ekstra midler til privatskoler, herunder KLS? Svar fra Bjarne: Nej, ikke som den nuværende aftale er udformet. 3. Skoleledelsens årsberetning Michael Breusch Larsen (MBL) har ordet og fremlagde skoleledelsens årsberetning for Se Bilag B for den fulde ordlyd af årsberetningen. Et par punkter fra årsberetningen: Stadig flere elever flyttes fra skolerne drevet i offentligt regi til skoler drevet i privat regi. KLS har gavn af dette det har eleverne også da KLS kan tilbyde et alternativ. KLS anvender ikke andre skoler som målestok, men er sig selv og der arbejdes hele tiden med at løfte niveauet. Fokus ligger på den samlede kvalitet. På KLS vil der fremadrettet blive udbygget på den kreative del. Bl.a. med Mette Arentoft som konsulent til denne udvikling. Timetallet øges samlet med 11 timer næste år. KLS er ikke underlagt den nye skolereform, men skal som altid leve op til de fagslutmål, der stilles fra UVM. Der introduceres et nyt fag: sy og søm. KLS vil fortsat inspirere til nysgerrighed. Fortsat fokus på nærværd og menneskelighed. Skolens værdier er et fundament for det fortsatte arbejde. 4. Det reviderede regnskab fremlægges til orientering Martin Kruse fremlagde efter lidt tekniske vanskeligheder med projektor og PC det reviderede regnskab. Se Bilag C hvor præsentationen kan læses. Et par hovedpunkter fra fremlæggelsen: Egenkapitalen er øget så den pr er DKK Der er et ønske om at øge det samlede elevtal til 207. Statstilskuddet falder Inklusionstilskuddet beskæres betragteligt. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

3 Driftsoverskuddet falder på trods af de øgede indtægter, pga. de faldende elev og inklusionstilskud. Den samlede indtægt er på samme niveau som tidligere, selv med et forøget elevtal. Årsagen er de reducerede tilskud. På udgiftssiden har der i 2013 været foretaget ganske store investeringer i IT udstyr og et pillefyr. Førstnævnte var bl.a. muligt på grund af forårets lockout og de deraf reducerede lønudgifter. Et par kommentarer fra revisoren: Overskudsgraden bør øges Soliditeten af KLS er god! 5. Budget for det indeværende år motiveres og forelægges til orientering Budgettet for 2014 viser at der vil være et faldende tilskud fra staten. Det forventede resultat er: DKK Budgettet er baseret på at udvidelsen af skolen/byggeriet påbegyndes i 2014, se pkt. 1, formandens beretning. 6. Skolepenge fastsættes Bestyrelsen fremlagde forslag om forhøjelse af skole og madpenge. Den foreslåede forhøjelse er 2 %, og er gældende for hver post. Bestyrelsen begrunder forhøjelsen med den generelle prisudvikling samt at undgå at der kommer store forhøjelser i ét år og ingen i andre. Prisændringen vil have effekt fra skoleåret 2014/2015. Virkningen af prisstigningen er eksemplificeret i indkaldelsen til generalforsamlingen. Inden afstemning var der spørgsmål fra salen om hvordan priserne var ændret de tidligere år. Her var svaret at der har været følgende prisændringer: 2010/ %, 2011/ % og 2012/ %. Forslaget blev vedtaget. 7. Orientering om SFO betaling Bestyrelsen fremsatte forslag om forhøjelse af SFO betalingen efter samme model som for skole og madbetalingen. Forhøjelsen er på 2 % og gældende fra skoleåret 2014/2015. Begrundelsen er igen at følge den generelle prisstigning. Virkningen af prisstigningen er eksemplificeret i indkaldelsen til GF. Forslaget blev vedtaget. 8. Søskendemoderation Tina Vejbæk fremlagde bestyrelsens tanker og udsnit af deres interne drøftelse for at forklare tilhørerne hvorfor der forelagt den ændring som ses af indkaldelsen til GF. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

4 Et par pointer fra bestyrelsen er: KLS har en lukrativ ordning for nuværende Bestyrelsen vil gerne sikre en samlet løsning, dvs. at alle børn bidrager til skolens udgifter For nuværende er der 142 familier som betaler fuld prise og derfor betaler for alle udgifter Ændringen skal gerne være med til at tilgodese solidaritetspuljen. Den er de seneste år kommet under et vist pres. Herefter blev der spurgt til reaktioner fra tilhørerne. Dem var der et par stykker af: DKK pr år er rigtig meget for en familie med tre børn Få familier bliver ramt så hvorfor ændre på den nuværende ordning? Der er tale om en stor økonomisk belastning for en familie med tre børn. Kunne en ændring være at barn nr. 3 tildeles en friplads? Svaret på dette fra bestyrelsen er at det er målsætningen med ændringen at det er muligt at solidaritetspuljen kan give to fripladser pr. år Pt. fungerer solidaritetspuljen som en cigarkasse. Bestyrelsen ønsker at der kommer en mere klar struktur med en egentlig ansøgning som afløser for det nuværende system Ændring af moderationsordningen vil kræve en omlægning for et par familier. Hvad med KLS sociale profil? Er der et decideret behov for de ekstra indtægter? Er det undersøgt om den forventede forøgede indtægt der opnås gennem den foreslåede ændring af søskendemoderationen kan opnås ved at øge skolepengene? Vil en forhøjelse af SFO pengene give et større offentligt tilskud? Hertil er svaret nej Tina svarer på vegne af bestyrelsen. Indfasningstiden på to år er for kort! Der er tale om en voldsom ændring over kort tid. KLS ligger allerede højt i skolepenge Hertil svarer Bjarne at KLS har en gennemsnitlig moderationstakst Billesborgskolen skal have DKK mod KLSs DKK for tre børn Det føles som et nyrehug med så kraftig en ændring i moderationstaksterne. KLS burde være en rummelig skole Flere familier vil blive valgt fra de vil ikke have råd til at sende deres børn på KLS Den samlede udgift bør spredes ud på anden vis end ved ændring af søskendemoderationen Ændringen vil ekskludere enlige forældre Storfamilier vil ligeledes blive ekskluderet Der bør være en adskillelse mellem princippet om søskendemoderationen og skolens økonomi Hvad er bestyrelsens forventninger? Overvej om skolepenge for ét børns familien skal reduceres Er beslutningen vedtaget? Nej bestyrelsen har ikke vedtaget forslaget. Ændringer kan fortsat foretages. Husk at fler børnsfamilier har 1, 1 2, 1 2 3, 1 2, 1 barn på KLS Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

5 Skal bestyrelsen væltes hvis beslutningen skal ændres? To børns familier mener også at det er retfærdigt for tre børns familier med den nuværende moderation. Tina kommentere på idégrundlaget: Moderationen bør på sigt betyde, at der betales for alle børn uanset antal. Modellen for moderation kan ændres og ligeledes kan indfasningstiden ændres Et barns familie mener også at det er rimeligt, at der betales for alle børn. Balancen skal nok ligge et andet sted, men svær at fastlægge. Et barns familie. Den nuværende moderation indgik i overvejelserne i forbindelse med valg af skole Tre børns familie. Vil gerne betale, men moderationstaksterne bør ændres i forhold til det nuværende forslag Lars afsluttede med at glæde sig over diskussionen og de mange ytringer og kommentarer som er fremkommet 9. Indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 10. Tilsynsrapport Bente Højgaard indledte med hvilke krav der stilles til den person som skal foretage tilsyn med en skole. Det kræver erfaring og mange kurser. Begge dele besidder Bente. Et par hovedpunkter fra Bentes indlæg: Har været på besøg 6 gange og holdt sig orienteret og informeret via KLS intranet. Særlig opmærksom på KLS tilgang til dansk, matematik og engelsk Gennemsnittet af eksamenskaraktererne ligger over landsgennemsnittet. Demokrati leves på KLS! Stor opbakning er nødvendig for at sikre indlæring! Den samlede vurdering kan læses i Bilag D. 11. Afsættelse af bestyrelsesmedlemmer Der er ikke fremsat forslag om afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. 12. Valg af bestyrelse Bestyrelsesmedlemmer Pernille Fornø og Morten F. Jensen er på valg. Pernille genopstiller. De øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg. Der skal derfor vælges mindst én person til bestyrelsen. Inden der opfordres til at melde sig til bestyrelsesarbejdet fortæller Lars om hvilke ting man bør være opmærksom på som bestyrelsesmedlem: Arbejdet i bestyrelsen fordrer at man agere som om man er barnløs, dvs. i bestyrelsen er man skolens repræsentant og ikke sit eget barn eller klasses repræsentant. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

6 Ved kald til opfordringer melder to personer sig som opstillingsberettigede: Jan Corvenius og Maria Sveigaard. Pernille, Jan og Maria holder hvert en lille valgtale inden der skrides til afstemning. Der udpeges to stemmetællere. Ved afgivelse af stemmer viser optællingen følgende resultat: Pernille 24 Maria 34 Jan 29 Maria og Jan træder ind i KLS bestyrelse. Suppleanter Derefter skal der vælges suppleanter. Da Ivan ikke genopstiller, bliver suppleanterne: Pernille Fornø og Martin Kruse. Forældrerådet Der indtræder to nye ansigter i forældrerådet. Generalforsamlingen afsluttes og dirigenten takkede for god ro og orden. Ref. TNA Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling

7 BILAG A Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen Køge Lille Skole 23. april 2014 Sidste år da vi havde generalforsamling var vi under lockout fronterne blev trukket op blandt andet vedr. undervisningstid og forberedelsestid. Lockouten var centralt besluttet og den blev centralt afsluttet med et lovindgreb Ny skolereform for folkeskolen som undervisningstilbuddet på Køge Lilleskole ud fra en helhedsvurdering skal leve op til Alle udefra kommende påvirkninger vi skal rette ind efter. Vi er lige nu ved at forhandle aftaler om næste års undervisning og vi ser optimistisk på de nye muligheder med øget fleksibilitet. Overordnet er der andre store udfordringer, privatskolernes eksistens udfordres politisk Får vi dårligere folkeskoler af at der eksisterer privatskoler, der skummer fløden blandt overskudsfamiliernes børn, eller tager privatskolerne deres del af det sociale ansvar og er med til at inspirere til udvikling og dermed også bedre folkeskoler og reformer af folkeskolen Inklusion er en del af vores strategi og Køge Lille Skole har en målsætning om at tage socialt ansvar og lave GOD SKOLE FOR ALLE og vi kan ikke kende os selv i disse beskyldninger men konsekvensen nogen politisk modvind og økonomiske nedskæringer, således at vores statstilskud sænkes til 70% af hvad folkeskolen fik for 3 år siden samtidig med krav om øget inklusion uden tilsvarende kompensation som vi fik til specialundervisningen. Det er en udfordring på sigt. Køge Lille Skole er velfungerende og økonomien er god, her kan nævnes: Socialt og fagligt har skolen succes o Godt fagligt niveau o Generelt god trivsel og initiativrige elever o gode til at samarbejde, tør stille sig op på en scene og er socialt ansvarlige. Reduceret en for stor gæld, kassekredit fra 1.5 mill til på 6 år. Vi har et stadig det grønne miljøflag vedholdt elevinvolvering Mange børn står på venteliste for at komme ind på skolen. Vi får mange kvalificerede ansøgere når vi slår stillinger op Vedligeholder og forbedrer mindst lige så meget som vi slider på skolen. Den gode økonomi nu er delvist betinget af en beslutning for 5 år siden om at øge elevtallet til 22 i hver klasse. De fysiske rammer med et elevtal på 210 er pressede, der er kun lige et lokale til hver klasse og der er behov for fysiske ændringer for at imødekomme ønske om nye Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

8 undervisningsformer, for eksempel grupperum samt forbedrede mugligheder i natur og kreative fag. Det kan indebære nybygning byggeudvalg har set på mulighederne på baggrund af et arkitektoplæg lavet i samarbejde med lærerrepræsentanter og ledelse. Hovedideen er at binde skolen bedre sammen ved en samlende tilbygning i den del af skolegåden, der vender ind mod cafeområdet. Møder med entreprenører, byggerådgivere og lavet en simpel fysisk model af tilbygningen. Konklusionen er desværre at vi pt ikke har en økonomi, der muliggør en forsvarlig tilbygning. Ramme på 2.5 mill brug for 1 til 1.5 mill mere. Mulighederne er at søge fonde eller spare yderligere op, Så en væsentlig opgave for bestyrelse og byggeudvalg næst år er at komme videre med denne afklaring. Andre opgaver i det kommende år er: Revidering af udviklingsplan Bevare eller øge forældre engagement, deltagelse i sociale aktiviteter i klasserne og på skolen, deltagelse i forældreråd og bestyrelse med mere. Og nu vi er ved bestyrelsen hvad indebærer det så at være med i bestyrelsen på Køge Lille Skole? Det er et tillidshverv, hvor bestyrelsen er valgt blandt og af forældrekredsen til at varetage bestyrelsesarbejdet og påtage sig det ansvar, der er ifølge skolens vedtægter, lovgivningen og traditionerne på Køge Lille Skole. Hvad er det så bestyrelsen laver, sammen med hvem og hvad har bestyrelsen ansvar for? o Følger skolens daglige arbejde, og kender dermed på et overordnet niveau til hvad der rører sig på skolen. o Beslutninger omkring økonomi af en vis størrelse og diskuterer skolens pædagogiske linje. o Medvirkende til at fremtidssikre skolen økonomisk, så vi også har en skole om 10 og 15 år. I 2013 holdt 6 bestyrelsesmøder samt et møde med revisor Deltaget i bestyrelsestræf og repræsentantskabsmøde i LilleSkoleForeningen som vi også har støttet os til på lederplan, ikke mindst i forbindelse med lovindgrebet. Kvalificeret rådgivning i vanskelige sager! Hvis man gerne vil bidrage i bestyrelsen er det vigtigt at man kan deltage i minimum halvdelen af de seks årlige bestyrelsesmøder, samt at man er villig til at påtage sig ansvaret for opgaver i bestyrelsen, herunder også lidt administration. Bestyrelsen har 5 medlemmer og 2 suppleanter, der deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet, på nær lige når det kommer til afstemninger Vi skal vælge 2 suppleanter og 2 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

9 bestyrelsesmedlemmer i år. De to nuværende bestyrelsessuppleanter er: Ivan Mikkelsen og Martin Kruse, Martin genopstiller. De 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er Pernille Fornø og Morten F. Jensen, Pernille genopstiller Tina Vejbæk, Lars Teinbøl og Bjarne Jørnsgård, er ikke på valg, men kan afsættes, hvis der er forslag herom. Skolen er en attraktiv arbejdsplads og skolen har en fast medarbejderstab, der yder en engageret og stor indsats. Skolen prioriterer efteruddannelse højt og mange medarbejdere benytter sig af muligheden for at forny sig og kvalificere sig yderligere og dermed bidrage til skolens fortsatte udvikling. Afslutningsvis vil vi gerne takke alle jer der på engageret og kompetent vis er med til at få vores skole til at fungere godt og have succes. Fra bestyrelsen har vi mest kontakt til Sus og hendes ledelses team og lige på det sidste hvor Sus er sygemeldt mest med teamet. Fra bestyrelsens skal lyde en stor tak til den samlede medarbejderstab, der engageret sørger for undervisning, pasning, mad, opdragelse, socialisering og meget mere til vores børn, til jer der sørger for at rammerne for pasning og vedligehold af det fysiske rammer og til jer der registrerer, budgetterer, regner og planlægger tak for indsatsen. Dette var bestyrelsens beretning for Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG A

10 BILAG B Skoleledelsens beretning Da Sus ikke er her vil jeg berige jer ikke med skolelederens beretning, men med skoleledelsens beretning! Det er et helt unikt særkende og en grundlovssikret ret i Danmark, at forældre selv kan vælge skoleform, og aldrig før har så mange forældre fravalgt folkeskolen og valgt en privat skole til deres børns skolegang. For de frie skoler betyder det store udfordringer fra politisk hold! For Køge Lille Skole betyder det også, at der stort set er fyldt op i alle klasser! Den gode fortælling om skolen trives blandt forældre og andre i lokalsamfundet. Vi har over flere år haft en stabil elevfremgang og fået lange ventelister til kommende bhk klasser flere år frem i tiden. Derfor har skolen en sund økonomi, og det på trods af de markante politiske strømninger og fortsatte nedskæringer i statstilskuddet. Vores eksistensberettigelse ligger i at være et alternativ til folkeskolen og andre privatskoler i nærområdet. Sådan har det været historisk set, og sådan er det stadig. Vi udvikler os ikke ved at sammenligne os med de andre skoler, men ved hele tiden at se på vores egen praksis og skabe nye tiltag og afvikle andre. Vi ligner ikke andre skoler, andre lilleskoler for den sags skyld, vi ligner os selv, og er det, vi gør den til, lige nu, i disse år. Og vi vil ikke vælges, fordi noget andet er dårligt vi vil vælges, fordi vi er gode, til det vi gør! Og hvad betyder dette i praksis i dette skoleår og fremad?? Det betyder, at skoledelen har et tæt samarbejde med SFO en, at vi har fokus på kvaliteten i alle fag, at vi har et veluddannet ressourceteam, at vi tager på lejrskole med alle klasser hvert år og har tværsdage, hvor ungerne samles i grupper på tværs af årgange. I år har vi danset og i morgen har vi sangdag! Vi havde i september sidste år en tværsuge om naturfolk, næste skoleår skal vi på tværs lave byemne i et middelalderligt regi! Vi skal forsat lave fantastiske emneuger i IS, fantastiske projektarbejdsuger i MA og OB og musical i december. Årets musical: Børnene der glemte at lege, bragte hele skolen sammen i 10 dage, hvor 200 elever efter alder påtager sig et større og større ansvar! Vi skal fortsat lave alt det, vi véd virker, og som vi alle er glade for og stolte over. På KLS skal vi fortsætte med at udbygge den kreative del ikke bare i kreative fag, men i alle fag/nye fag, i tværfagligheden. De 3 afdelinger har det sidste år og vil fortsat sammen med organisationspsykolog Mette Amtoft under overskriften: God skole for alle, arbejde på at udvikle egen praksis gennem kompetencedeling og samarbejde med inddragelse af de nye tiltag vedrørende specialundervisning og inklusion. Nu ser vi på klassens eller gruppens kontekst i et inklusionsperspektiv uden at miste fokus på de særlige udfordringer enkelte elever til stadighed har. Til næste skoleår bliver det samlede timetal øget med 11 lektioner især i MA det giver længere skoledage og bliver en udfordring for både lærere og elever med en i forvejen lang fagrække. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG B

11 Hvordan bliver de sene eftermiddagstimer udbytterige? Kan og skal vi ændre undervisningsformen og indholdet? Vi skal som altid leve op til de slutmål, der stilles fra UVM, men vi er som fri skole ikke underlagt den nye skolereform. Vi skal i stedet nytænke fagrækken, som er et levn fra industrisamfundet. Det gør vi bl.a. ved at finde endnu mere plads til kreativiteten. Et nyt fag næste år er Sy & Søm i IS og MA. Vi vil gerne give eleverne mulighed for at bruge hænderne, lære nogle teknikker, få et håndværksmæssigt kørekort så at sige! Set i samfundshøjde vælger kun 19% af ungdomsårgang 2014 en erhvervsfaglig grunduddannelse. 73% vælger gymnasiet! Mon vi ikke også har brug for håndværkere i fremtiden? Vi vil fortsat pirre nysgerrigheden og motivationen hos vores elever, så de er sprællevende med mod på livet. Det gøres ikke med timer alene, men med en undervisning og et samvær der er i øjenhøjde vores særkende og som lærer eleverne, at der er værdier på KLS som ikke er i spil. Det forpligtende fællesskab, nærværet, engagementet og ordentligheden. Disse værdier er konsolideret og står fast ikke som faste statiske dogmer man kan læse i et manifest, men som et menneskesyn vi udvikler, og vi vil gerne begrunde hvorfor, vi vælger som vi gør, men ikke diskutere det konstant!, og det bryder måske med moderne opdragelsesmetoder og individualiteten, hvor alt er i spil og alt kan diskuteres. Skolens værdier siger man som forælder og barn ja til, når barnet starter på KLS, og de er fundamentet i vores skole. Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning, 9. klassen tæller dage, en ny samarbejdsaftale for lærerne er næsten på plads, og vi går et spændende skoleår i møde med nye tiltag og en motiveret og dygtig personalegruppe. Tak til jer alle sammen for et godt samarbejde, en stor tak til forældreråd, bestyrelse, tilsynsførende, revisor, og ikke mindst til Vivian, som kitter det hele sammen, og til hele medarbejdergruppen for indsatsen i året der er gået. MBL 0414 Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG B

12 BILAG C Regnskabsfremlæggelse Generalforsamling Køge Lille Skole

13 Sammenfatning Skolen har en sund økonomi og har været igennem en positiv økonomisk udvikling, hvor gælden kontinuerligt nedbringes og egenkapitalen forøges. Skolen har haft et tilfredsstillende resultat for 2013 på 257 t.kr. og egenkapitalen steg til t.kr. Skolen har haft en pæn elevfremgang til 207 elever i September 2013 (198 i 2012) og budget for 2014 er baseret på 210 elever Generelt reduceres tilskuddet til skolen koblingsprocenten reduceres gradvis fra 74% i 2011 til 70% i I forbindelse med omlægningen af tilskud til specialundervisning og tilretning ift. friskole lovens 11a vedrørende inklusion har skolen i 2013 modtaget samlet 233 t.kr. mindre i tilskud ift Skolen har haft besparelse på flere væsentlige omkostningsposter bl.a. lønomkostninger, varme og renteomkostninger Der er igennem 2013 blevet investeret i installering af træpillefyr og centralvarme med besparelser på varmeregningen til følge Derudover har skolen foretaget ekstraordinært store indkøb af undervisningsudstyr og inventar til gavn for undervisningsmiljø og undervisningsmuligheder

14 Nøgletal vedrørende elevtal

15 Fordeling af indtægter Elevtal Indtægter Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter I alt Generelle kommentarer: Stort set uændret samlet indtægt i 2013 som året før men reduceret per årselev Lavere samlet tilskud til specialundervisning og inklusion ift. sidste år på omkring 233 t.kr.

16 Fordeling af omkostninger Omkostninger Drift Undervistning Ejendomsdrift Kostafdeling Administration Omkostninger Drift i alt Generelle kommentarer: Undervisningsudgifterne var i 2013 lidt mindre end året før: Lavere lønomkostninger dog opvejet af ekstra høje anskaffelser af bl.a. IT, ipads, projektorer mm. Ekstra ejendomsdrift omkostninger er drevet af ekstra udgifter til vedligehold og rengøring Reduktion i omkostninger til varme (ny varmekilde)

17 Nøgletal Overskudsgrad, Likviditetsgrad, Soliditetsgrad og Finansieringsgrad Kommentar: Positiv løbende kontinuerlig konsolidering Overskudsgrad lidt mindre end gennemsnittet af samelignelige skoler

18 Budget for 2014 Økonomisk Oversigt Budget 2014 Elevtal Indtægter Statstilskud Skolepenge Andre indtægter Indtægter I alt Omkostninger Drift Undervistning Ejendomsdrift Kostafdeling Administration Omkostninger Drift i alt Resultat før finansielle poster Finansielle omkostninger Samlet Resultat Note: Budget 2014 baseret på 210 elever. 2% skolepenge stigning indregnet.

19 Backup

20 Resultatopgørelse og Balance

21 BILAG D Tilsynserklæring for Køge Lilleskole, skoleåret Den tilsynsførende skal ifølge Ministeriet for børn og undervisning varetage følgende: Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med skolen. Den/de tilsynsførende skal føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Hvert ar skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Tilsynserklæringen skal offentliggøres pa skolens hjemmeside. Skolens navn og skolekode: Køge Lilleskole Skolekode: Navn pa tilsynsførende: Bente Haugaard Dato for tilsynsbesøg: : generalforsamling : planlægningsmøde med Ieder : møde med specialundervisningskoordinator + møde lærere om tilsyn : 6 kl. dansk, 5 kl. dansk, 9 kl. matematik : løb og bevægelse i mellembygning, 4 kl. natur/teknik, 3 kl.+ akt lærer, : bh kl. dansk,9 kl. samfundsfag, 7.kl. engelsk, I forbindelse med tilsyn har der været samtale med elever og lærere. Som tilsynsførende har jeg bl.a. set på undervisningsmateriale, karakterer og årsplaner og holdt mig orienteret via skolens hjemmeside. Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. Skolens undervisning er af høj faglig standard og kvalitet. Ved afgangsprøverne ligger skolens gennemsnit over landsgennemsnittet. Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG D

22 Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud star mal med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen følger folkeskolens slut og delmål. På skolens meget informative hjemmeside beskrives skolens holdning til dannelse, demokrati, læsepolitikker mm. Undervisningen lever til fulde op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er kvalificeret, nuanceret, mangfoldig, spændende og struktureret. Der er en teet kontakt mellem elever og lærere. Alle mulige undervisningsformer og gruppekonstellationer er i brug i undervisningsforløbene, så elevernes forskellige made at lære pa rammes, og de udfordres der, hvor de har brug for det. Tilsynets vurdering af, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. "Medindflydelse, medbestemmelse, medansvar." er ord, der betegner skolens holdning til demokrati og kendetegnende for bl.a. elevrådets arbejde. Fra 3 9 klasse er der valgte repræsentanter til elevrådet, der står for de månedlige fællesmøder for hele skolen, elever og personale. Men et er det formelle system, et andet den daglige oplevelse eleverne har af at betyde noget, være med i beslutninger og lære at bakke op dem. Demokrati skal leves. Undervisningssproget Undervisningssproget er dansk (ud over sprogundervisningen). Specialundervisning. Skolen afsætter mange ressourcer til hjælp til elever, der har brug for det. Elever testes løbende, så støtte kan sættes ind. Ressourceteamet bestående af støttelærerne koordinerer og tilrettelægger al støtte pa skolen. Skolen har ansat uddannede akt lærere, fordi den prioriterer den læringsmæssige trivsel på lige fod med den faglige. Der er meget fokus pa den enkelte elev og støtte kan gives såvei i klassen som uden for klassen. lagttagelser i forbindelse med tilsynet. Skolen er organiseret i 3 afdelinger. Der er livlig aktivitet. Om det akt læreren i 3 klasse, der er i gang med små skuespil, hvor man skal lære at komme med problemløsningsforslag, matematikfremlæggelser i 9 kl. engelsk i 7 kl, eller læren om tyngdekraft i 4 klasse, overalt er der et stort engagement og medleven. Der gøres meget ud af at lære at lytte, tage del, hjælpe, sige til kort sagt deltage i skolens liv, så alle kan føle sig som en del af den meget levende organisme, der kendetegner skolen. At skolen også vægter det kreative højt, ses overalt pa skolen. Tegninger, fotos, mm. rammer øjet, når man færdes pa skolen. Man får en rigtig god fornemmelse for de mangeartede aktiviteter, der foregår på skolen. Bente Haugaard Køge Lille Skole Referat fra ordinær generalforsamling 2014 BILAG D

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Skole

TILSYNSRAPPORT. Skole TILSYNSRAPPORT Tilsynsførende Kent Lykke kent@uhrefriskole.dk Tlf. 28713934 Skole Feldborg Frie Børneunivers Bredgade 76 7540 Haderup Skolekode 280654 Tilsynsperiode 1.8.2015 til 19.4.2016 Kære bestyrelse,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Forretningsorden for bestyrelsens arbejde på Strandmølleskolen Vedtaget af bestyrelsen d. 19. august 2015 Forretningsordnen og vedtægterne Denne forretningsorden skal ses som et supplement til skolens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700

ML - CONSULT. Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Tilsynserklæring for: Ugelbølle Friskole Langkær 2, Ugelbølle. 8410 Rønde Telefon: 25200700 Skoleleder: Michael Kjær. Hjemmeside: www.ugelboellefriskole.dk Email:info@ugelboellefriskole.dk CVR.nr. 32819087

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Tilsynserklæring 2015/2016

Tilsynserklæring 2015/2016 Tilsynserklæring 2015/2016 Jersie Privatskole Åsvej 1, Jersie 2680 Solrød Skolekode: 280467 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Kære kolleger, forældre og elever på NBL

Kære kolleger, forældre og elever på NBL Kære kolleger, forældre og elever på NBL 16. december 2015 Juleferien står for døren og det er tid til ferie og samvær med familie og venner. Det er en tid som vi har ventet utålmodigt på, ikke mindst

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2016 skolekode 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler, og valgt af bestyrelsen på Ådalens Privatskole til at føre

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.:

Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej Nr. Asmindrup Tlf.: Nr. Asmindrup Friskole Asmindrupvej 38 4572 Nr. Asmindrup Tlf.: 59328100 E-mail: Emne: Referat af generalforsamling 03. April 2017 Til stede: - Formand Jeanette H. Olsen - Næstformand/sekretær Maria B.

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl i Mammen Forsamlingshus

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl i Mammen Forsamlingshus Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl. 19.00 i Mammen Forsamlingshus I alt ca. 35 deltagere var mødt op til den første ordinære generalforsamling i Mammen Friskole.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling ved den selvejende institution Skanderborg Realskole onsdag den 28. marts 2012. 1) Valg af dirigent Bestyrelsens formand Mads Nysted foreslog advokat Kristian Storgaard,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2015 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen)

Program: Velkomst (Jan Henriksen) Præsentation af processen (Jan Henriksen) Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne (Heidi Therkildsen) Folkeskolereform En Viborg model sådan arbejder vi med implementeringen Velkommen! Program: 1. Velkomst (Jan Henriksen) 2. Præsentation af processen (Jan Henriksen) 3. Sådan bliver arbejdet i arbejdsgrupperne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Forældre på Billesborgskolen

Forældre på Billesborgskolen Forældre på Billesborgskolen Vi er glade for det gode samarbejde med jer forældre. I bakker lærere og skole op og lever med i skolens hverdag. Når skole og hjem står sammen om opgaven med at give barnet

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE

NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Vedtægter gældende fra maj 2011 for Den selvejende skole NUUK INTERNATIONALE FRISKOLE Skolens navn og formål 1. Skolens navn er Nuuk Internationale Friskole (NIF) og har hjemsted i Nuuk. Skolens adresse

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere