Andelsboligforeningen Solbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Solbjerg"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20: Administrator: advokat Ole Fischer, Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj - tlf fax V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Solbjerg 1. NAVN: 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. 2. FORMÅL OG HJEMSTED: 2.1. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr Brønshøj Foreningens hjemsted er København /916001/OF/pr

2 MEDLEMMER: 3.1. Som medlem kan optages enhver, der i forbindelse med optagelsen overtager brugsretten til en bolig eller forretning i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud for andel m.v., jfr. herom 7 nedenfor Hvert medlem er forpligtet til at benytte sin brugsret, og fremudleje er ikke tilladt uden forudgående konkret tilladelse fra foreningsbestyrelsen af fremlejetager og betingelserne for fremlejemålet Medlemmerne hæfter personligt solidarisk for den i ejendommen indestående pantegæld, for så vidt panthaverne har taget forbehold i så henseende, dog ikke udover kr ,00 pr. medlem, og derudover hæfter medlemmerne alene med deres andel for forpligtelser foreningen vedrørende. Medlemmerne er lodtagne i foreningens formue i forhold til størrelse af deres andel Medlemmerne kan ikke bringe fordringer på foreningen i modregning med forpligtelser over for denne. 5. ANDELSBEVIS: 5.1. For indskuddet udstedes et andelsbevis. Andelsbeviset kan kun tilhøre personer, der har bopæl eller forretning i foreningens ejendom, eller som senest samtidig med optagelse som andelshaver med bestyrelsens godkendelse for tidsbegrænset periode fremudlejer bolig i foreningen til slægtning i lige op- eller nedstigende linie, således at andelshaver ved ophør af fremudleje er pligtig at bebo lejligheden eller overdrage andelen til ny andelshaver i overensstemmelse med nærværende vedtægt i øvrigt Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 5 stk. 1 og 6-8 incl., ved tvangssalg dog med ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningsloven 6b Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningsloven 4a Andelsbeviset skal stedse være noteret på navn i foreningen. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

3 OVERDRAGELSE AF ANDEL: 6.A.1 6.A.2 6.A.3 6.A.4 6.B.1 6.C.1 6.C.2 6.C.3 Dør andelshaveren, har dennes ægtefælle ret til at fortsætte medlemskab og brug af lejlighed/forretning. Såfremt ægtefælle ikke efterlades eller ægtefælle ikke ønsker at benytte sin nævnte ret, skal i mangel af testamentarisk bestemmelse herom fortrinsret gives til først nærstående, der ved andelshavers død har og i mindst 2 år forud har haft fælles husstand med andelshaveren, og dernæst beslægtede i lige op- og nedstigende linie, selvom disse måtte bo andetsteds, hvis pågældende overtager andel i boet og opfylder de almindelige betingelser for brugsret til lejlighed/forretning. Andelshaveren kan ved testamente indstille sin efterfølger under respekt af efterlevende ægtefælles fortrinsret. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives herfor. Andelen skal overtages efter disse regler eller lejligheden/forretningen fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3-måneders dagen fra dødsfald. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel med brugsret, og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb med fradrag for foreningens tilgodehavende, herunder overtagelses gebyr og eventuel udgift til istandsættelse af lokalerne afregnes overfor boet. Ved ophævelse af samliv bestemmer parterne eller myndighederne, hvilken part der bevarer/skal overtage andel med brugsret. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed/ forretning, kan vedkommende indstille en anden til at overtage andel med brugsret. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives. Andelshavere med brugsret til forretningslokale med eventuel tilhørende bolig kan afstå andel med brugsret til fortsættelse i samme branche for branchekyndig person. Bestyrelsen skal underrettes om forretningsafståelse før ny andelshaver tager forretning i brug som andelshaver. Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet indstillet en anden i sit sted, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel med brugsret til lejlighed og de vilkår, hvorpå overtagelsen skal ske, hvorefter afregning finder sted som anført i 7.

4 OVERDRAGELSES-/TAGELSESSUM: 7.A.1 7.A.2 7.A.3 Vederlag for andel skal godkendes af bestyrelsen efter lovgivningens til enhver tid gældende regler herom. Andelens forholdsmæssige værdi af foreningens formue beregnes på grundlag af andelens oprindelige nominelle værdi i forhold til den samlede nominelle værdi af foreningens andele. Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Såfremt en fraflyttende andelshaver ikke kan acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar og løsøre samt et af bestyrelsen fastsat eventuelt fradrag/tillæg for vedligeholdelsestilstand, vurderes dette ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Såfremt parterne ikke kan blive enige herom, udpeges skønsmanden af Københavns Byret.Skønsmanden skal til besigtigelse af lejligheden indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttende andelshaver og foreningen eller eventuelt pålægges den ene part fuldt ud, idet han herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet. 7.A.4 Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter 4, stk. 1, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andel med brugsret og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 7.B.1 7.B.2 7.B.3 Inden indgåelse af aftale om overtagelse af andel skal sælger udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køber samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab med budget for løbende regnskabsår, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andel, udførte forbedringer og inventar. Sælger skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køber bekendt med indhold af bestemmelserne om prisfastsættelse og om straf i henhold til gældende lovgivning. Mellem sælger og køber oprettes skriftlig overdragelsesaftale, der skal forelægges andelsboligforeningens bestyrelse til godkendelse for så vidt angår erhverver af andel og de for overtagelsen aftalte vilkår. Bestyrelsen kan bestemme, at overdragelsesaftalen skal oprettes på en formular udfærdiget af bestyrelsen. Ved overdragelse af andel til andre end ægtefælle eller beslægtede i lige op- eller nedstigende linie erlægger køber - såfremt køber ikke allerede er andelshaver i foreningen - til foreningen et overtagelsesgebyr, hvis størrelse til enhver tid fastsættes af generalforsamlingen. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et

5 - 5 - rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. 7.B.4 Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, dog kan den del af overdragelsessummen, som udligner overdragers eventuelle restgæld til foreningen for forbedrings- og etableringsværdi på tagbolig-m 2 pr. overtagelsesdag berigtiges ved ny andelshavers overtagelse af nævnte gæld med pantsikkerhed og til afvikling på samme vilkår, som var gældende for fraflyttende andelshaver. Foreningen afregner - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt efter tidligere regler garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien derefter provenuet til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for efterbetaling af varmeudgifter og lignende. 8. BOLIGAFTALE: 8.1. Foreningens vedtægter gælder til enhver tid som boligaftale mellem foreningen og dens beboere, således at lejekontrakt ikke oprettes Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, dog med hensyn til nedsættelse under hensyntagen til panthavernes ret. Generalforsamlingen kan foretage regulering af boligafgiften for de enkelte lejligheder/butikslokaler, således at det indbyrdes forhold mellem størrelsen af boligafgift for andelene svarer til andelenes indbyrdes muligt forskellige lejeværdi Hundehold er ikke tilladt. 9. VEDLIGEHOLDELSE: 9.1. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen Medlemmerne har pligt til at vedligeholde lejlighed/forretning med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer, eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt de enkelte medlemmer Hvis en lejligheds vedligeholdelsesstand groft forsømmes, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse foretaget, og foretages det således krævede ikke inden for

6 - 6 - en derfor fastsat frist, kan pågældende medlem udelukkes fra foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel Bestyrelsen kan derefter disponere over andel med brugsret efter samme regler som ovenfor i 6 C, stk FORANDRINGER: Medlemmerne er berettigede til at foretage forandringer indvendigt i lejlighed/butik Inden forandring udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen Ved en andels overgang til nyt medlem, skal lejligheden sættes i normal forsvarlig vedligeholdelsesstand Bestyrelsen besigtiger lejligheden og fastsætter, hvad der skal foretages Vedligeholdelsesarbejdet udføres for fraflyttende andelshavers regning, og udgiften dækkes om muligt ved modregning i det beløb, der tilkommer fraflyttende andelshaver, jfr. 7 B, stk MISLIGHOLDELSE: Såfremt et medlem kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, som skal erlægges med denne, eller groft tilsidesætter vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, eller gør sig skyldig i forhold svarende til dem, der efter lejelovgivningen berettiger ejeren til at hæve lejemålet, kan brugsret tillige med medlemsskabet bringes til ophør af bestyrelsen Når det drejer sig om restancer, er bestyrelsens afgørelse endelig. I andre forhold kan spørgsmålet indankes for næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til endelig afgørelse, jfr. 14.

7 ANKE: Bestyrelsens beslutninger i henhold til 7, 10, 11, 12 og 13 (bortset fra restancetilfælde) kan, hvis det pågældende medlem er utilfreds med afgørelsen, indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 15. ADMINISTRATON: Foreningen antager en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomi og juridiske forvaltning. Valget sker for 2 år ad gangen, og kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel til en periodes udløb Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Administrator er bemyndiget til i enhver henseende for foreningen at meddele alle relevante oplysninger/tilkendegivelser, som foreningen har pligt/ret til at oplyse på baggrund af lov om andelsboligforeninger, vedrørende pant/udlæg i andelsboliger m.v Bestyrelsen træffer sammen med administrator bestemmelser om tid og sted for betaling af boligafgift og andre ydelser i forbindelse med denne Administrator skal være enten advokat, statsaut. revisor eller en i øvrigt med ejendomsadministration kyndig person, og ikke en af boligforeningens medlemmer. 16. REVISION OG REGNSKAB: Generalforsamlingen antager en statsaut. revisor til at revidere foreningens regnskab. Regnskabsåret er fra den 1. januar til 31. december, og det reviderede årsregnskab skal udsendes til medlemmerne 14 dage før den årlige ordinære generalforsamling med revisors påtegning Efter at fornødne henlæggelser er foretaget kan eventuelt overskud anvendes til ethvert efter generalforsamlingens skøn passende formål.

8 GENERALFORSAMLING: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. april med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til andelshaverne Generalforsamlingen vælger dirigenten Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab med revisorpåtegning samt godkendelse af bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse. 4. Forslag. 5. Valg til bestyrelsen og valg af formand. 6. Eventuel valg af administrator. 7. Valg af revisor. 8. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for løbende regnskabsår. 9. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en fjerdedel af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændring eller forslag om foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/10 af foreningens medlemmer være tilstede, hvert medlem har een stemme Forslag til vedtægtsændring eller om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er tilstede og med mindst 3/4 flertal. Dog kan bestemmelserne i 4, stk. 1, 7 A, stk. 4, 8 og 15, stk. 4 ikke ændres uden skriftligt samtykke fra de panthavere i ejendommen, der har taget forbehold i så henseende.

9 Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal medlemmer tilstede, men er mindst 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 3/4 flertal, uanset hvor mange der er mødt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes til foreningens bestyrelse c/o Ejendomskontoret senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse og bestyrelsen foranlediger modtagne forslag rundsendt til alle medlemmer af foreningen. 20. BESTYRELSEN: Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen Yderligere vælges 2 suppleanter I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer herunder formanden og 1 suppleant, og i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant Generalforsamlingen vælger formanden. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand og sekretær samt kasserer Med formandens forfald eller fratræden fungerer næstformanden I øvrigt tiltræder ved forfald på ubestemt tid eller fratræden de af generalforsamlingen valgte suppleanter Bestyrelsen ansætter inspektør og anden medhjælp til daglig pasning af foreningens ejendom, herunder varmeanlæg, rengøring o.s.v. og aftaler løn og arbejdsvilkår med de(n) ansatte Bestyrelsen oppebærer et honorar, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger I alle anliggender tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem, dog at der ved pantsætning af fast ejendom yderligere kræves underskrift af administrator og at salg af fast ejendom kun kan ske efter vedtagelse på generalforsamlingen og med bestyrelsens såvel som administrators underskrift.

10 Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til, forudsat samtykke hertil også fra administrator, at gennemføre konvertering af boligforeningens realkreditlån til enhver tid til nyt/nye realkreditlån (obligationslån til fast rente), forudsat opnåelse herved af lavere låneydelse inkl. lavere fast forrentning af lån med maks. 10 % længere afviklingsperiode end restafviklingsperiode på lån, der indfries ved konverteringen Bestyrelsen fører venteliste over dem, som ønsker at bytte eller overtage bolig i foreningens ejendom og fastsætter retningslinier for indtræden af nye andelshavere i de tilfælde, hvor vedtægterne ikke har fastsat regler herom. Andelshavere har fortrinsret til lejligheder, medmindre tidligere andelshavere eller disses ægtefæller har benyttet egen indstillingsret Bestyrelsen holder i almindelighed møde een gang hver måned og i øvrigt, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer indkalder til møde Administrator og revisor kan meddeltage, dog uden stemmeret Hvis foreningen opløses, deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til Deres andels oprindelig nominelle størrelse. efter- Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31. marts 1971 med følgende vedtagne ændringer på generalforsamling senest den 7. april

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere