Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus"

Transkript

1 Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution Diakonhøjskolen er stiftet af Stefansforeningen og bestyrelsen for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark april Diakonhøjskolen har hjemsted i Århus kommune. 1.5 Skolen er ejer af ejendommen matr. nr. 8 ac Skåde, beliggende Lyseng Allé 15, 17, 19 og 21, Højbjerg 1.6 Diakonhøjskolens formål er på den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifters grund at dygtiggøre kvinder og mænd til en diakonal indsats i kirkens og samfundets mange opgaver. Dette arbejde udføres indenfor rammerne af de gældende regler om Lov om Centre for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.. 2. Skolens indtægter og formue 2.1 Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolens venner. 2.2 Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomhed på skolen til gode. 2.3 Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegående af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen. 2.4 Indenfor de givne rammer, herunder eventuelle lovmæssige krav, afgør bestyrelsen, hvorvidt anbringelsen af skolens midler skal finde sted i fast ejendom, værdipapirer eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarligt og formålstjenligt. 2.5 Anbringelse i værdipapirer og anbringelse af likvide midler skal ske med en forsvarlig afvejning mellem sikkerhed og afkastningsgrad. 2.6 Skolens værdier, herunder fast ejendom, driftsmidler, eventuelle værdipapirer og likvide midler skal i videst muligt omfang være noteret i skolens navn. 3. Skolens ledelse 3.1 Skolen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 11 og højst 13 medlemmer. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen, (jf. dog punkt 3.6). Genudpegning kan finde sted. 3.2 Bestyrelsen udpeges på følgende måde: 3 medlemmer udpeges af Diakonhøjskolens Diakonforbund. 1 medlem er den til enhver tid værende formand for Diakonhøjskolens Diakonforbund. 1 medlem udpeges af fællesbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark. 1 medlem udpeges af Kirkelig forening for den Indre Mission i Danmarks bestyrelse. 1 medlem udpeges af Århus Stiftsfond. 1 medlem udpeges af Århus Byråd. 1 medlem udpeges af bestyrelsen for Danske Diakonhjem. 2 medlemmer udpeges af kirkelige diakonale organisationer. Bestyrelsen beslutter selv, hvilke kirkelige organisationer, man vil anmode om at udpege et medlem. Herudover kan bestyrelsen supplere sig med indtil 2 medlemmer. Disse medlemmer kan vælges under hensyntagen til juridisk, bygningsmæssig og pædagogisk viden. 3.3 Såfremt et bestyrelsesmedlem må fratræde i udpegningsperioden, udpeges til erstatning af dette et nyt medlem straks til bestyrelsen. Det nytiltrådte bestyrelsesmedlem er valgt for den resterende del af det fratrådte medlems udpegningsperiode. 3.4 Et flertal af bestyrelsen kan i øvrigt til enhver tid beslutte at lade et indsuppleret bestyrelsesmedlem udtræde af bestyrelsen, se punkt 3.2 nederst.

2 3.5 Den til enhver tid siddende formand for Diakonforbundet tiltræder sin plads i skolens bestyrelse straks efter sit valg til posten for formand for Diakonforbundet, samtidig med at den hidtidige formand - og bestyrelsesmedlem - fratræder. 3.6 Det af Århus Byråd udpegede medlem er valgt for det åremål, som byrådet måtte vedtage. 3.7 Til bestyrelsen kan vælges enhver myndig person, der har fast bopæl i Danmark eller tilhører det danske mindretal i Sydslesvig samt har rådighed over eget bo, er medlem af folkekirken og som vil arbejde for skolens formål. Forstander, medarbejdere og elever kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. 3.8 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ved et kvalificeret flertal i overensstemmelse med pkt. 12 træffe beslutning herom og i denne anledning eventuelt bede det udpegende organ udpege et nyt medlem til bestyrelsen. 3.9 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke være personer, der udlejer ejendomme til skolen, ligesom medlemmer af bestyrelsen ikke kan være bestyrelsesmedlemmer ved skoler indenfor samme skoleområde. Endvidere kan bestyrelsesmedlemmer ikke være revisor eller advokat eller andre, der tillige virker som rådgivere for skolen. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 4.1 Bestyrelsen er skolens højeste myndighed og har den overordnede ledelse af skolen. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af skolen samt sikre og påse, under hensyntagen til økonomiske forhold, at dette sker til gavn for skolen. 4.2 Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelser af statstilskud overholdes. Bestyrelsen er sammen med forstanderen således pligtig at holde sig efterrettelig de vilkår, eventuelle tilskud er givet under, samt iagttage ministerielle instrukser og vejledninger, der måtte være knyttet som betingelser til et meddelt tilskud. 4.3 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander samt lærere i faste stillinger. Bestyrelsen kan dog bemyndige forstanderen til at ansætte og afskedige lærere i faste stillinger. Ansættelser og afskedigelser af lærere i faste stillinger sker efter indstilling fra forstanderen. 4.4 Bestyrelsen træffer beslutning om køb og salg samt pantsætning af fast ejendom. 4.5 Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus samt forestår, i samarbejde med forstanderen, udviklingen af skolen på længere sigt. 4.6 Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes korrekt driftsregnskab og status samt, efter indstilling fra forstanderen, et budget. I denne forbindelse fastsætter bestyrelsen elevbetalingen. 4.7 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om beslutninger angående skolens eventuelle nedlæggelse. 5. Bestyrelsens arbejde, forretningsorden, protokol, forretningsudvalg m.m. 5.1 Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand. Disse valg foretages for en 2-årig periode. Fratræder en konstitueret person i perioden, konstituerer bestyrelsen sig på ny for den resterende valgperiode. 5.2 Bestyrelsen holder møde, når formanden bestemmer, eller når dette begæres af mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer. Der afholdes dog altid bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt. 5.3 Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til mødet med mindst 8 dages varsel og meddeler samtidig dagsorden for mødet. 5.4 Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder evt. afstemningsresultat indføres i beslutningsprotokollen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få afvigende meninger indført i protokollen. Protokollen opbevares på skolen.

3 5.5 Formanden sørger for, at de på bestyrelsesmødet trufne beslutninger udføres. 5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle beslutninger om køb og salt af fast ejendom samt pantsætning af enhver art træffes dog ved kvalificeret flertal i overensstemmelse med pkt Vedtagne beslutninger på ikke beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde kan efterfølgende godkendes. Referat om det vedtagne fremsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer, der herefter skriftligt skal tilkendegive deres stilling. Det på det ikke beslutningsdygtige bestyrelses-møde vedtagne bliver herefter gyldigt, såfremt det vedtages med krævet majoritet. 5.8 Referat fra et ikke beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde skal udsendes senest 8 dage efter det afholdte bestyrelsesmøde, og bestyrelsesmedlemmernes tilkendegivelse skal foreligge senest 8 dage herefter. Overholdes disse tidsfrister ikke, er det vedtagne ikke gyldigt. 5.9 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelser i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i punktets behandling og afstemning En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personer eller skolens interesse gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne forhold. Tilsvarende er gældende vedrørende alle økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte, at denne behandles på et lukket møde alene for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Bestyrelsesmedlemmerne er dog berettiget til at få deres positive udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet dækket. Dansk Rets almindelige erstatningsregler er gældende for bestyrelsesmedlemmerne Bestyrelsen fastsætter med respekt af indholdet i dette kapitel 5 i øvrigt selv sin forretningsorden Bestyrelsen har adgang til bestyrelsens møder, ligesom skolens forstander deltager i såvel bestyrelsesmøder som i eventuelle forretningsudvalgsmøder, dog uden stemmeret Medarbejderrådets repræsentant og 2 elevrepræsentanter deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Medarbejderrådets repræsentant og elevrepræsentanter deltager dog ikke i behandling af spørgsmål vedrørende personaleansættelse samt personalespørgsmål i øvrigt Efter bestyrelsens beslutning kan andre deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Dette forretningsudvalg bestemmer selv sin forretningsorden og løser de opgaver, bestyrelsen pålægger det. Forretningsudvalget kan dog alene udføre rene serviceopgaver men ikke varetage de opgaver, der efter loven og vedtægterne påhviler bestyrelsen at udføre. Forretningsudvalget kan fremkomme med indstillinger. Forretningsudvalget holder møder så ofte, det må anses for nødvendigt Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af konkrete opgaver. 6. Skolens daglige ledelse 6.1 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, der forestår tilrettelæggelsen af skolens undervisning og desuden har den daglige pædagogiske administrative og økonomiske ledelse af skolen. 6.2 Ved forstanderens længerevarende fravær og senest efter en måned skal der konstitueres en forstander. 6.3 Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

4 6.4 Forstander ansætter og afskediger medarbejdere, bortset fra lærere i faste stillinger. Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere i faste stillinger. Ved alle ansættelser skal der udarbejdes ansættelseskontrakter, jfr. pkt Forstanderen er omfattet af bestemmelsen i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. 7 Medarbejderråd 7.1 Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. 7.2 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. 7.3 Medarbejderrådets udtalelse indhentes i alle for skolen væsentlige anliggender, herunder om drift og anlægsbudgetter, kursus og undervisningsplaner, nybyggeri, efteruddannelse m.v., ansættelse og afskedigelse af forstander og faste medarbejdere. 7.4 Medlemmerne har ret til indsigt i drift, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der fremsendes til det offentlige. 8. Tegningsret 8.1 Tegningsberettiget for skolen er mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal være formanden. 8.2 Ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af enhver art kræves dog underskrift af et kvalificeret flertal af bestyrelsen. Blandt det kvalificerede flertal skal være formanden. 8.3 Bestyrelsen kan meddele prokura. 9. Årligt bestyrelsesmøde 9.1 Der afholdes hvert år inden udgangen af april måned et ordinært bestyrelsesmøde. Der indkaldes til dette bestyrelsesmøde skriftligt senest 8 dage før mødet, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de fuldstændige forslag, der måtte være fremkommet. Der vedlægges endvidere det udarbejdede årsregnskab med revisorpåtegning og årsberetning. 9.2 Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede regnskab og samtidig afgive en erklæring på tro og love om at opfylde betingelserne for medlemskab af bestyrelsen. 9.3 Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud/dækning af underskud. 4. Registrering af eventuelle nye medlemmer til bestyrelsen og eventuelle suppleanter. 5. Valg af revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen. 7. Eventuelt. 10. Regnskab og revision 10.1 Skolens regnskabsår er kalenderåret Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. april. Regnskabet opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af Lov om Centre for Videregående Uddannelser og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab bilagt revisionsprotokol sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på det årlige bestyrelsesmøde jf. pkt Vedtægtsændringer 11.1 Ændringer af nærværende vedtægt træffes på et bestyrelsesmøde, hvor mindst 2/3 af medlemmerne skal stemme for ændringen. Opnås ikke kvalificeret flertal, kan ændringsforslaget forelægges på nyt bestyrelsesmøde. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 1 måned efter det først afholdte bestyrelsesmøde. Ændringen kan på dette

5 andet bestyrelses-møde vedtages med almindelig stemmeflerhed. Ændring af skolens formålsparagraf skal dog altid vedtages på 2 bestyrelsesmøder, også selv om ændring på det første møde er vedtaget med kvalificeret flertal. Vedtagelse på 2. bestyrelsesmøde kan dog ske med almindelig stemmeflerhed De til enhver tid for skolen gældende vedtægter skal godkendes af Undervisningsministeriet, ligesom enhver ændring skal meddeles ministeriet. 12. Nedlæggelse 12.1 Beslutning om skolens nedlæggelse træffes på et bestyrelsesmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer skal stemme for nedlæggelsen. Opnås et sådant flertal ikke på første bestyrelsesmøde, kan beslutningen om nedlæggelse træffes på et nyt bestyrelsesmøde. Dette bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 2 måneder efter det første bestyrelsesmøde. Nedlæggelsen kan på det andet bestyrelsesmøde da vedtages med almindelig stemmeflerhed Ophører skolen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal skolen nedlægges Nedlægges skolen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil en økonomisk opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet Bestyrelsen har ansvar for bevarelse af skolens aktiver, og den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser. Bestyrelsen har endvidere ansvar for, at en evt. nettoformue med undervisningsministeriets godkendelse anvendes til formål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler, og som er beslægtet med skolens formålsparagraf. Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. april 2004 med aftalt ikrafttræden pr. den 1. august 2004

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN

ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN 5626-4 V E D T Æ G T E R for ANDELSKOLLEGIET VED DTU KOLLEGIEBAKKEN NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelskollegiet ved DTU - Kollegiebakken. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER

CAMPINGRÅDETS VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2. Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet i Danmark, - at samarbejde med myndigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere