4-I-1 Mikrobølgeovn i rustfrit stål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4-I-1 Mikrobølgeovn i rustfrit stål"

Transkript

1 4-I-1 Mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD Betjeningsvejledning

2 Indhold 1. Om denne brugsanvisning Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning Korrekt anvendelse Pakkens indhold Sikkerhedsanvisninger Visse personer må ikke bruge enheden Placering og elektrisk tilslutning Ibrugtagning og anvendelse Fejl Om mikrobølger Mikrobølgernes påvirkning af levnedsmidler Mikrobølgeovnen Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen Generelle anvisninger Egnede materialer til mikrobølgeovn Egnede materialer under visse betingelser Oversigt over enheden Oversigt over komponenter Betjeningselementer Display Før du bruger enheden for første gang Placering af enheden Opvarmning af tom ovn Indsættelse af tilbehør Betjening Indstil klokkeslættet Børnesikring Indstilling af timeren Indstilling af starttidspunkt for tilberedningen Tilberedningsprocessens afslutning Afbrydelse af programmet Kogning og tilberedning med mikrobølgeenergi Hurtigstart Grillfunktion Kombifunktionen Mikrobølgeovn og grill Kombifunktionen Mikrobølgeovn og varmluft Varmluft Optøning Anvendelse af flere programmer Automatisk kogning og tilberedning af 38

3 11. Opskrifter Muffins Færdigbagning af dybfrosne rundstykker Fedtfri sandkage Sandkage Kager Rengøring og vedligeholdelse Når enheden skal tages ud af brug Fejlfinding Bortskaffelse Tekniske data af 38

4 1. Om denne brugsanvisning Om denne brugsanvisning Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, før enheden tages i brug. Tag hensyn til advarslerne på enheden og i brugsanvisningen. Gem brugsanvisningen, så du altid har den ved hånden. Hvis du sælger enheden eller forærer den væk, er det vigtigt, at denne brugsanvisning og garantibeviset også følger med Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning FARE! Advarsel om umiddelbar livsfare! ADVARSEL! Advarsel om mulig livsfare og/eller alvorlige, uoprettelige kvæstelser! FORSIGTIG! Følg anvisningerne for at undgå kvæstelser og materielle skader! PAS PÅ! Følg anvisningerne for at undgå materielle skader! BEMÆRK! Yderligere oplysninger om brugen af enheden. BEMÆRK! Følg anvisningerne i denne brugsanvisning! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af elektrisk stød! ADVARSEL! Advarsel om fare på grund af varme overflader! 5 af 38

5 Korrekt anvendelse Punktliste/oplysninger om hændelser under betjeningen Handling, der skal udføres 2. Korrekt anvendelse Denne enhed bør kun benyttes til opvarmning af dertil egnede fødevarer i egnede beholdere og service. Denne enhed er beregnet til at bruges i husholdningen, men ikke til beslægtede formål som for eksempel i køkkener, til medarbejdere i butikker, på kontorer og på andre erhvervsområder; i landbruget; af kunder på hoteller, moteller og andre boliger; på morgenmadspensioner. Bemærk, at garantien bortfalder, hvis enheden ikke anvendes korrekt: Du må ikke modificere enheden uden vores samtykke, og du må ikke bruge tilbehørsenheder, der ikke er godkendt eller leveret af os. Brug kun erstatnings- og tilbehørsdele, der er godkendt eller leveret af os. Tag hensyn til alle oplysninger i denne brugsanvisning, især sikkerhedsanvisningerne. Enhver anden betjening regnes for ukorrekt og kan medføre person- eller tingsskader. Brug ikke enheden under ekstreme omgivelsesbetingelser. 3. Pakkens indhold Mikrobølgeovn MD Drejetallerken Grillrist Brugsanvisning og garantidokumenter 6 af 38

6 4. Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL Forkert håndtering kan medføre beskadigelse af din enhed og helbredsskader for dig. Overhold ubetinget følgende anvisninger: 4.1. Visse personer må ikke bruge enheden Opbevar enheden og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn. Denne enhed kan bruges af børn fra en alder på 8 år og af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring/viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af enheden og har forstået de dermed forbundne farer. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er 8 år eller ældre og er under opsyn. Børn på under 8 på skal holdes væk fra enheden og lysnetledningen. Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er risiko for kvælning! 4.2. Placering og elektrisk tilslutning Mikrobølgeovnen er beregnet til at fungere som fritstående enhed og må ikke placeres i et indbygningsmøbel. Tilslut kun mikrobølgeovnen til en korrekt installeret isoleret jordstikkontakt med V ~, 50 Hz vekselstrøm, som er sikret med mindst 16 A. Undlad at benytte forlængerledninger. Kontroller, at ledningen er intakt, og sørg for, at den ikke løber under enheden eller over varme overflader eller skarpe kanter. Mikrobølgeovnen skal stå på en jævn og stabil flade, som kan bære enhedens egen vægt samt den maksimale vægt af den mad, der tilberedes i ovnen. Mikrobølgeovnen må kun placeres i et beskyttet og tørt rum. Stil ikke genstande på mikrobølgeovnen, da den bliver meget varm under brug. For at sikre tilstrækkelig udluftning skal være en afstand på 30 cm over og 7,5 cm bagpå og på hver af siderne. Enhedens åbninger må ikke tildækkes eller tilstoppes. 7 af 38

7 Sikkerhedsanvisninger 30 cm 7,5 cm 7,5 cm Beskyt enheden mod vanddryp og vandstænk. Hvis enheden kommer i kontakt med vand, skal du med det samme tage stikket ud af stikkontakten. Sørg for, at mikrobølgeovnen ikke står for tæt på en varmekilde eller i et område, hvor den kan komme i kontakt med vand. Enheden er ikke beregnet til at anvendes med et eksternt stopur eller med et separat fjernbetjeningssystem Ibrugtagning og anvendelse ADVARSEL! Under brug kan enhedens overflader blive meget varme. Der er fare for forbrændinger. ADVARSEL! Hvis du bruger enheden med kombi- eller grillfunktion, må børn på grund af enhedens høje temperatur kun benytte enheden under opsyn af en voksen. ADVARSEL! Væsker eller andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de nemt kan eksplodere. Flasker og lukkede beholdere som f.eks.sutteflasker skal derfor altid være åbne, inden de opvarmes. Enheden bør kun benyttes til opvarmning af dertil egnede fødevarer i egnede beholdere og service. Ved opvarmning eller tilberedning af mad i brandbare materialer som f.eks. plast- eller papirbeholdere skal der holdes regelmæssigt øje med mikrobølgeovnen, da der er mulighed for antændelse. Mikrobølgeovnen egner sig ikke til tilberedning af retter, der svømmer i fedt. Desuden egner enheden sig ikke til tørring af genstande. Pas på brandfare! Brug aldrig enheden i mikrobølgeovntilstanden, når den er tom, dvs. hvis ikke der er madvarer i ovnrummet. 8 af 38

8 Sikkerhedsanvisninger Brug kun det vedlagte tilbehør, eller det tilbehør, der er beskrevet som egnet i denne brugsanvisning. Benyt aldrig service med metalornamenter, metallisk service eller grillstativ samtidig med mikrobølgefunktionen, da dette kan medføre beskadigelse af enheden og/eller servicet. Sørg for, at drejetallerkenen er fyldt ensartet og ikke rører ved enhedens indvendige væg af metal under driften, for på den måde at undgå gnister. Drejetallerkenen er meget varm efter tilberedning med grill! Sørg for at benytte grydelapper eller varmebestandige handsker, når du tager den ud af ovnen. PAS PÅ! Drejetallerknens overflader er følsomme. Undgå kontakt med sure fødevarer. Drejetallerknen kan blive beskadiget. Anvend kun service, der er egnet til brug i mikrobølgeovn. Ved indkøb af service skal du holde øje med mærkninger som egnet til mikrobølgeovn eller til mikrobølgeovn. Indvendige afskærmninger og vinduets inderfolie må aldrig afmonteres eller fjernes, da dette kan udsætte brugeren for mikrobølgestråling. Lad aldrig enheden stå uden opsyn, mens den er i brug. ADVARSEL! Forsinket kogning! Ved opvarmning af væsker i mikrobølgeovnen kan det komme til en såkaldt forsinket kogning, dvs.at væsken allerede har nået kogetemperaturen, uden at de ved kogning typiske dampbobler forekommer. Ved rystelser, f.eks. når maden tages ud, koger væsken så pludselig op. Derfor skal beholdere, der indeholder væsker, håndteres med stor forsigtighed. Der er fare for forbrændinger! Ved opvarmning af væske bør du derfor altid stille en pind af glas eller keramisk materiale i fadet. Derved forhindres en forsinket opkogning af væsken. Ved madvarer med fast skind, f.eks. pølser eller tomater, skal der altid prikkes hul på skindet flere steder for at undgå, at maden eksploderer under opvarmningen. Opvarm ikke æg med skal eller hårdkogte æg i mikrobølgeovnen, med mindre du benytter særligt service til mikrobølgeovn. FORSIGTIG! Kogte æg kan også eksplodere, efter at de er taget ud af ovnen. 9 af 38

9 Sikkerhedsanvisninger Kontroller temperaturen af den mad, der er blevet opvarmet i mikrobølgeovnen, før den spises. Udvis ekstra forsigtighed med babymad og sutteflasker, og omrør eller ryst babymaden, før du kontroller tjekker temperaturen for at undgå forbrændinger. De bør rengøre mikrobølgeovnen regelmæssigt og fjerne eventuelle madrester. Hvis mikrobølgeovnen er snavset, kan det medføre ødelæggelse af overfladerne, hvilket reducerer brugstiden og kan føre til farlige situationer. Tag hensyn til rengøringsanvisningerne ved rengøring af dørtætninger,e ovnrummet og tilgrænsende dele (se 12. Rengøring og vedligeholdelse på side 36) Fejl Beskyt enheden og lysnetledningen mod beskadigelse. Kontroller altid ovnen og lysnetledningen for skader før brug. Få straks en defekt enhed repareret af et kvalificeret fagværksted. Hvis enhedens lysnetledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af Medion Service-centeret eller en tilsvarende kvalificeret person, for at forhindre farlige situationer. ADVARSEL! Det er farligt for ikke-uddannede personer at foretage service- eller reparationsarbejde, som kræver fjernelse af en afskærmning, som sikrer beskyttelse imod strålingen fra mikrobølgeenergien. Ved røgudvikling skal døren altid holdes lukket for at forhindre flammedannelse og for at kvæle eventuelt allerede eksisterende flammer. Sluk straks enheden med knappen Stop/Afbryd. Derefter skal stikket straks trækkes ud af stikkontakten. ADVARSEL! Ved skader på kabinet, afskærmninger, døren, dørtætninger eller dørlåsen må enheden under ingen omstændigheder benyttes. Fjern omgående lysnetledningen fra stikkontakten. Få enheden repareret på et kvalificeret fagværksted, eller kontakt Medion-Service for at forhindre farlige situationer. ADVARSEL! Forsøg aldrig selv at åbne og/eller reparere enhedens dele. Der er fare for elektrisk stød. Ved fejlfunktioner skal du henvende dig til vores servicecenter eller til et andet egnet specialværksted. 10 af 38

10 5. Om mikrobølger Om mikrobølger Mikrobølger er højfrekvente elektromagnetiske bølger, som medfører en opvarmning af madvarer inde i ovnrummet. Mikrobølger opvarmer alle ikke-metalliske genstande. Benyt derfor aldrig metalliske genstande ved mikrobølgefunktionen. Jo større vandindhold i madvaren, desto bedre opvarmning. De færdigt opvarmede madvarer skal efterkoge et til to minutter i mikrobølgeovnen med henblik på at opnå en optimal varmefordeling Mikrobølgernes påvirkning af levnedsmidler Mikrobølger trænger op til 3 cm ind i levnedsmidler. De opvarmer vand-, fedt- og sukkermolekyler (retter med højt vandindhold opvarmes mest). Denne varme trænger derefter langsomt igennem hele madvaren og fører til optøning, opvarmning eller kogning af madvaren. Ovnrummet og luften i ovnrummet opvarmes ikke (madbeholderne opvarmes hovedsageligt via den varme mad). Alle madvarer kræver en bestemt mængde energi ved tilberedning eller optøning efter formlen: Høj ydelse kort tid, lav ydelse lang tid Mikrobølgeovnen En mikrobølgegenerator, den såkaldte magnetron, producerer mikrobølger og fører dem ind i ovnrummet. Væggene i ovnrummet og vinduet reflekterer mikrobølgerne, så de ikke kan trænge ud af ovnrummet. Mikrobølgerne og tilberedningstiden kan indstilles i flere niveauer. Ved udløb af tiden eller ved åbning af ovndøren stopper magnetronen med det samme. 11 af 38

11 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen 6. Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen 6.1. Generelle anvisninger Den bedste tilberedning af fødevarerne opnås ved at anbringe de tykkeste stykker yderst. Vær opmærksom på den korrekte koge- og tilberedningstid. Vælg den korteste af de angivne koge- eller tilberedningstider, og forlæng den efter behov. ADVARSEL! Madvarer, der er blevet tilberedt for længe, kan udvikle røg eller antænde. Tildæk madvarerne under koge- og tilberedningsprocessen med et materiale, der er egnet til mikrobølgeovn. Ved tildækning af madvarerne undgås sprøjt. Desuden bliver maden tilberedt mere jævnt. Madvarer som kyllingestykker og hamburgere skal vendes én gang under tilberedning i mikrobølgeovn, så de bliver hurtigere færdigtilberedte. Større madvarer som stege eller kyllinger skal vendes mindst én gang. Det er også vigtigt at omfordele ved stegning af f.eks. kødboller: Efter halvdelen af tilberedningstiden skal madvarerne omfordeles, så det, der var øverst, kommer nederst, og det, der var inderst, kommer yderst. Efter opvarmning skal maden så vidt muligt omrøres for at opnå en jævn temperaturfordeling, eller lad den efterkoge et kort stykke tid Egnede materialer til mikrobølgeovn Du kan købe særligt service og tilbehør til mikrobølgeovnen. Hold øje med mærkninger som egnet til mikrobølgeovn eller til mikrobølgeovn. Du kan dog også bruge det service, du allerede har - hvis materialet egner sig til det Egnede materialer Porcelæn, glaskeramik og varmebehandlet glas Kunststof, som er varmebestandigt og egnet til mikroovn. Vær opmærksom på, at kunststoffer kan blive misfarvet af madvarerne eller deformeret af varmen. Bagepapir. 12 af 38

12 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen PAS PÅ! Anvend ikke fade af porcelæn, keramik, kunststoffer eller afdækningsfolie ved brug af grill- eller kombi-grillfunktion. Materialerne kan gå i stykker på grund af den høje temperatur Egnede materialer under visse betingelser Stentøj og keramik. Anvend kun lerfade til optøning og ved kortere opvarmning, da der på grund af luft- og vandindholdet kan komme revner i leret. Service med guld- eller sølvmønster må kun anvendes, hvis det i følge producenten er velegnet til mikrobølgeovn. Brug ikke aluminiumsfolie i store mængder. Du kan dog bruge aluminiumsfolie i mindre stykker, f.eks. til tildækning af udsatte dele. Du skal også dække hjørnerne på beholderne til for at forhindre, at det koger over, fordi koncentrationen af mikrobølgeenergien er størst i hjørnerne. Hold en afstand på 2,5 cm mellem folien og indervæggen. Aluminiumsskåle (f.eks.til færdigretter) er velegnede under visse betingelser, men skal mindst være 3 cm høje for at kunne benyttes i mikrobølgeovnen Ikke egnede materialer Metal, dvs. alle forme, pander og låg af metal. PAS PÅ! Metal i tilberedningsrummet fører til gnistdannelser! Dette kan ødelægge enheden eller vinduet! Den medfølgende grillrist må derfor kun anvendes i grilltilstand. Service med metaldele (håndtag, udsmykning eller bund) eller guld- og sølvmønster kan også føre til gnistdannelse ved mikrobølgefunktionen. Krystal- og blykrystalglas kan sprænge, og farvet glas kan blive misfarvet. Alt materiale, som ikke er varmebestandigt, kan blive deformeret eller brænde. BEMÆRK Hvis du vil afprøve, om service er egnet til brug i mikrobølgeovn, skal du fylde beholderen med vand og placere den i mikrobølgeovnen. Tryk to gange på knappen. Enheden kører nu i mikrobølgetilstand i 1 minut. Hvis du kan konstatere, at fadet er varmere end vandet, er dette service ikke egnet til brug i mikrobølgeovn. Service, der er egnet til mikrobølgeovn, bliver kun opvarmet via varmen fra madvaren. 13 af 38

13 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen ADVARSEL! Hvis du bemærker gnister, glimt eller ild, skal du straks slukke mikrobølgeovnen med knappen Oversigt over de egnede materialer Nedenstående liste er til almindelig orientering med det formål at hjælpe dig med at vælge det rigtige service: Service Mikrobølgeovfunktion Kombi- Grill Varmluft Varmebestandigt glas Ja Ja Ja Ja Ikke-varmebestandigt glas Nej Nej Nej Nej Varmebestandig keramik Ja Ja Ja Ja Kunststofservice, der er egnet til mikrobølgeovn Ja Nej Nej Nej Køkkenpapir Ja Nej Nej Nej Metalindsats Nej Ja Ja Nej Grillrist, medfølger Nej Ja Ja Nej egnet under visse Ja Ja visse betingel- egnet under Aluminiumsfolie, aluminiumsskåle betingelser ser *Kombifunktion: Mikrobølgeovn + grill hhv. mikrobølgeovn og varmluft Størrelse og form på fade, der er velegnet til mikrobølgeovne Flade, brede fade er mere egnede end smalle og høje fade. Flade madvarer bliver tilberedt mere jævnt. Runde eller ovale fade er mere velegnede end firkantede. Der er fare for overophedning i hjørnerne. 14 af 38

14 7. Oversigt over enheden 7.1. Oversigt over komponenter Oversigt over enheden ) Øvre grill 2) Drejetallerken 3) Magnetronens dækplade MÅ IKKE FJERNES! 4) Betjeningspanel 5) Dørlås 6) Drivaksel 7) Nedre grill 8) Vindue 15 af 38

15 Oversigt over enheden 7.2. Betjeningselementer 1) Display: Visning af tilberedningstid, effekt, driftstilstand og klokkeslæt 2) Indstilling af mikrobølgeovnfunktion 3) Indstilling af dobbeltgrill 4) Indstilling af kombifunktionen mikrobølgeovn/dobbeltgrill 5) Indstilling af kombifunktionen mikrobølgeovn/varmluft 6) Indstilling af varmluftfunktion 7) Indstilling af klokkeslæt/klokkeslætformat/starttidspunkt for tilberedning 8) Indtast vægt/indstil timer 9) Afbryd indtastningen; tryk én gang: Afbryd programmet kortvarigt; tryk to gange: Afbryd programmet før tid; tryk længe: Aktiver børnesikring 10) Drej med uret: Indtast tilberedningstiden; drej mod uret: Vælg automatikprogrammer Tryk: Bekræft indtastningen, start automatikprogrammer 16 af 38

16 Display 8. Display 1) Sekvenstilberedning 1 2) Sekvenstilberedning 2 3) Sekvenstilberedning 3 4) Timer aktiveret 5) Starttidspunkt for tilberedning indstillet 6) Vægtangivelse i gram 7) Børnesikring 8) Automatikprogram A-12: Optøningsfunktion 9) Varmluftfunktion 10) Automatikprogram A-1: Drikkevarer 11) Automatikprogram A-2: Supper 12) Automatikprogram A-3: Opvarmning 13) Automatikprogram A-4: Kartofler 14) Automatikprogram A-5: Grøntsager 15) Automatikprogram A-6: Pizza 16) Automatikprogram A-7: Fjerkræ 17) Automatikprogram A-8: Fisk 18) Automatikprogram A-9: Pølse 19) Automatikprogram A-10: Svinekød 20) Automatikprogram A-11: Oksekød 21) Nedre grill i brug 22) Mikrobølgefunktion 23) Øvre grill i brug 24) Visning af klokkeslættet/tilberedningsprogrammets varighed eller vægten 17 af 38

17 Før du bruger enheden for første gang 9. Før du bruger enheden for første gang 9.1. Placering af enheden Sørg for, at al emballage er fjernet fra enheden og fra indersiden af døren. PAS PÅ! Den fastskruede beklædning i ovnrummet er ikke en del af emballagen og må ikke fjernes! ADVARSEL! Undersøg mikrobølgeovnen for skader f.eks. om døren er blevet forskudt eller gået af led, om dørpakninger og tætningsflader er beskadigede, om hængsler eller låsemekanismer er defekte eller løse, og om der er buler eller hak inde i enheden eller i døren. Hvis der er skader, skal du ikke tage mikrobølgeovnen i brug, men kontakte Medion-Service. Placer ikke mikrobølgeovnen i nærheden af varmekilder, på våde steder eller steder med høj fugtighed, eller i nærheden af brandbare materialer. Fødderne må ikke fjernes. PAS PÅ! Mikrobølgeovnen er beregnet til indendørs brug og må ikke anvendes udendørs! Tilslut mikrobølgeovnen til en beskyttelsesstikkontakt V~50 Hz, som er nem at nå og som der altid er fri adgang til Opvarmning af tom ovn Inden mikrobølgeovnen tages i brug, skal den først varmes op i tom tilstand, så eventuelle produktionsrester kan fordampe. Tænd enheden uden madvarer og uden tilbehør i varmluftfunktionen som beskrevet i det følgende: Åbn døren, og tag emballage eller tilbehørsdele ud af ovnrummet. Luk døren. Tryk flere gange på knappen, indtil der vises 200 C på displayet. Drej knappen med uret for at indstille en tilberedningstid på 10 minutter. Tryk på knappen igen for at starte tilberedningen. 18 af 38

18 Betjening BEMÆRK Ved denne første opvarmning kan der forekomme en svag lugt. Dampene er ufarlige og forsvinder efter kort tid. Sørg for at lufte godt ud, f.eks. ved at åbne et vindue. Efter 10 minutter slukker enheden automatisk. Vent, til det er kølet helt af. Træk stikket ud af stikkontakten, rengør enheden endnu engang indvendigt med en fugtig klud, og tør mikrobølgeovnen grundigt af Indsættelse af tilbehør Når mikrobølgeovnen er blevet opvarmet én gang i tom tilstand som beskrevet ovenfor, må den ikke længere tages i brug, uden at drejetallerkenen er sat korrekt i. Sæt drejetallerkenen midt på drivakslen. 10. Betjening Hver gang du trykker på en knap, høres en signaltone, som bekræfter, at du har trykket på knappen Indstil klokkeslættet Når mikrobølgeovnen tages i brug første gang, eller hvis strømforsyningen har været afbrudt, viser displayet 0:00, og klokkeslættet skal indstilles. Du kan indstille en 12- eller 24-timersvisning. Tryk én gang på knappen for at indstille 12-timersvisningen. Hvis du vil vælge 24-timersvisningen, skal du trykke to gange på knappen. Drej knappen, indtil den korrekte time vises på displayet. Tryk på knappen. Drej knappen, indtil det korrekte minut vises på displayet. Tryk på knappen for at bekræfte dine indstillinger Børnesikring Hvis du vil aktivere børnesikringen, skal du trykke på knappen, og hold den inde i 3 sekunder. Der høres en biptone, og på displayet vises et låseikon. Mikrobølgeovnens knapper er nu sat ud af funktion. Hvis du vil deaktivere børnesikringen, skal du trykke på knappen og igen holde den inde i 3 sekunder, indtil der høres en biptone og låseikonet forsvinder. Alle funktioner er igen tilgængelige Indstilling af timeren Tryk på knappen. Drej knappen for at indstille den ønskede tilberedningstid. Den længste tilberedningstid er 95 minutter. 19 af 38

19 Betjening Tryk på knappen. Tilberedningen starter. BEMÆRK Hvis du vil afbryde tilberedningen kortvarigt, skal du trykke på knappen én gang. Hvis du vil afslutte den, skal du trykke to gange på knappen Indstilling af starttidspunkt for tilberedningen Læg fødevarerne ind i ovnrummet i en egnet beholder, og luk døren. Tryk på knappen for den ønskede funktion (f.eks. mikrobølgeovnfunktion eller kombifunktion mikrobølgeovn/varmluft ). Drej knappen for at indstille den ønskede tilberedningstid. Tryk på knappen for at indstille starttidspunktet. Drej knappen for at indstille timen. Tryk på knappen igen. Drej knappen for at indstille minutterne. Tryk på knappen for at bekræfte indtastningen. På displayet vises ikonet. Programmet starter, når det indstillede starttidspunkt for tilberedningen er nået. BEMÆRK Ved funktionerne Optøning (Program A-12), Lynstart, Forvarmning og Varmluft kan starttidspunktet for tilberedningen ikke forudindstilles Tilberedningsprocessens afslutning Når tilberedningen er afsluttet, høres der signaltoner, og på displayet vises skiftevis END og HOT. Dermed er tilberedningen afsluttet. Når døren er åbnet, vises klokkeslættet igen. Belysningen af ovnrummet tændes, når dåren åbnes. Hvis døren ikke lukkes, slukkes belysningen automatisk efter et stykke tid. FORSIGTIG! Madvarerne eller beholderne kan være meget varme, og du skal derfor altid benytte grydelapper eller varmebestandige handsker, når du tager madvarerne ud af ovnen. BEMÆRK Når tilberedningen er afsluttet, er køleblæseren tændt i ca. 3 minutter og stopper derefter automatisk. 20 af 38

20 10.6. Afbrydelse af programmet Betjening Hvis du f.eks. vil vende maden eller røre i maden, når halvdelen af tilberedningstiden er udløbet, er det gerne nødvendigt at afbryde programmet. Åbn døren, eller tryk på for at afbryde programmet. Den resterende tid vises igen på displayet. Når du har lukket døren igen, skal du trykke på knappen for at fortsætte tilberedningen. Tryk to gange på knappen for at afbryde programmet helt før tiden Kogning og tilberedning med mikrobølgeenerg i Hvis du kun vil tilberede ved hjælp af mikrobølgeenergi, skal du gøre følgende: Tryk på knappen én eller flere gange for at vælge et energitrin i overensstemmelse med følgende tabel: Tryk på Visning knappen på displayet Effekt 1 x P900 Høj 2 x P800 3 x P700 Middelhøj 4 x P600 5 x P500 Middel 6 x P400 7 x P300 Lav 8 x P200 9 x P100 Lav Drej knappen for at indstille den ønskede tilberedningstid. Bekræft valget ved at tryk på knappen Hurtigstart Hvis du trykker på knappen uden først at indstille et effekttrin, startes tilberedningsprogrammet på det højeste energitrin (900 watt) i mikrobølgeovnfunktion. Drej knappen for at indstille den ønskede tilberedningstid. Tryk på knappen. Tilberedningen starter Grillfunk tion Grillfunktionen er især nyttig ved tynde skiver kød, steaks, hakkekød, kebab, pølser og kyllingestykker. Den er også velegnet til at gratinere sandwich og gratinretter. I grillfunktionen kan du bruge den medfølgende rist, hvis fødevarerne egner sig til det. Den længste grilltid er 95 minutter. 21 af 38

21 Betjening PAS PÅ! Tag hensyn til enhedens minimumsafstandene til væggen, og tildæk under ingen omstændigheder ventilationshullerne. Undgå at stille genstande på enheden. Tryk på knappen en, to eller tre gange for at vælge grillfunktionen: Tryk på knappen Funktion Displayvisning 1 x Øvre grill 2 x Nedre grill 3 x Øvre og nedre grill Tryk på knappen for at bekræfte valget. Drej derefter knappen med uret, og indstil den ønskede varighed. Tryk på knappen for at starte grilltilberedningen. BEMÆRK Når halvdelen af tiden er gået, skal du vende fødevarerne for at optimere tilberedningen (se Afbrydelse af programmet på side 21). Åbn døren, og vend fødevarerne om på den anden side. Tryk derefter igen på knappen for at fortsætte programmet Kombifunktionen Mikrobølgeovn og grill Enheden giver dig mulighed for at bruge mikrobølgeovn- og grillfunktionen samtidig. For alle programmer er den maksimale tilberedningstid 95 minutter. Tryk på knappen en eller flere gange, og vælg programvarianten. Du kan vælge mellem følgende programvarianter: Tryk på knappen Funktion Displayvisning 1X 2X 3X Mikrobølgeovn og øvre grill C Mikrobølgeovn og nedre grill C Mikrobølgeovn og øvre og nedre grill) C Drej knappen for at indstille den ønskede varighed. Tryk på knappen. Programmet starter. 22 af 38

22 Kombifunktionen Mikrobølgeovn og varmluft Betjening Enheden giver dig mulighed for at bruge mikrobølgeovn- og varmluftfunktionen samtidig. ADVARSEL! Der er brandfare. Lad ikke enheden stå uden opsyn, mens den er i brug. Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter. Tryk på knappen en eller flere gange, og vælg programvarianten. Du kan vælge mellem følgende programvarianter: Tryk på knappen Funktion Displayvisning 1X 2X 3X 4X Mikrobølgeovn og varmluft ved 110 C 110C Mikrobølgeovn og varmluft ved 140 C 140C Mikrobølgeovn og varmluft ved 170 C 170C Mikrobølgeovn og varmluft ved 200 C 200C Drej knappen for at indstille den ønskede varighed (f.eks. H:30 betyder 30 minutter). Tryk på knappen. Programmet starter. BEMÆRK Under tilberedningen kan du få vist den indstillede ovntemperatur. Tryk på knappen for at gøre dette Varmluft I varmluftfunktionen cirkulerer den varme luft i ovnrummet. Varmluft er særligt velegnet til tilberedning af gryderetter eller sprøde fødevarer. Den maksimale tilberedningstid er 95 minutter. ADVARSEL! Der er brandfare. Lad ikke enheden stå uden opsyn, mens den er i brug. Hvis du kun vil tilberede med varmluft, skal du gøre følgende: Tryk på knappen én eller flere gange for at vælge temperaturen i overens- 23 af 38

23 Betjening stemmelse med følgende tabel: Tryk på knappen Visning på displayet Temperatur 1 x 110C 110 C 2 x 120C 120 C 3 x 130C 130 C 4 x 140C 140 C 5 x 150C 150 C 6 x 160C 160 C 7 x 170C 170 C 8 x 180C 180 C 9 x 190C 190 C 10 x 200C 200 C Drej knappen for at indstille den ønskede tilberedningstid. Tryk på knappen. Programmet starter Forvarmning Tryk på knappen én eller flere gange for at indstille temperaturen. Tryk på knappen. Programmet starter. Der høres et signal, når den ønskede driftstemperatur er nået. Læg fødevarerne ind i ovnrummet, og luk døren. Drej knappen for at indstille den ønskede tilberedningstid. Tryk på knappen. Programmet starter. BEMÆRK Under tilberedningen kan du få vist den indstillede ovntemperatur. Tryk på knappen for at gøre dette Optøning Læg de frosne fødevarer ind i ovnrummet i en egnet beholder, og luk døren. Drej knappen mod urets retning, indtil Program A-12 for optøningsfunktionen vises på displayet. Tryk på knappen for at vælge timerfunktionen. Drej knappen for at indstille optøningstiden. Tryk på knappen. Programmet starter. 24 af 38 BEMÆRK Når ca. halvdelen af tiden er gået, høres en signaltone. Åbn eventuelt døren, og vend fødevarerne om på den anden side for at sikre en ensar-

24 tet optøning Anvendelse af flere programmer Betjening Enheden kan udføre flere tilberedningsprogrammer efter hinanden. Der kan vælges op til 3 sekvenser, som afvikles automatisk. Indstil tilberedningsprogrammerne som beskrevet, og tryk på knappen, når du har indstillet det sidste tilberedningsprogram. Eksempel: Du vil optø nogle fødevarer med optøningsprogrammet for derefter at tilberede dem med mikrobølgeovnen, og til sidst vil du starte et grillprogram. Indstil optøningsprogrammet som beskrevet under Optøning på side 24 uden til sidst at trykke på knappen. vises. Indstil mikrobølgeprogrammet som beskrevet under Kogning og tilberedning med mikrobølgeenergi på side 21 uden til sidst at trykke på knappen. vises. Indstil til sidst grillprogrammet som beskrevet under Grillfunktion på side 21. vises. Tryk nu på knappen for at starte programmerne. BEMÆRK Ved funktionerne Optøning (Program A-12), Lynstart, Forvarmning og Varmluft kan der ikke forudindstilles en programsekvens Automatisk kogning og tilberedning Det er ikke nødvendigt at angive koge-/tilberedningstid og energitrin ved automatisk kogning og tilberedning. Mikrobølgeovnen beregner automatisk værdierne afhængigt af den indtastede fødevare og vægt. I tabellen kan du se en oversigt over automatikprogrammerne med deres visning på displayet samt de aktiverede funktionstrin. Visning Funktioner på displayegeovn grill grill Program Mikrobøl- Øvre Nedre Varmluft A-1 Drikkevarer A-2 Supper A-3 Opvarmning A-4 Kartofler A-5 Grøntsager A-6 Pizza A-7 Fjerkræ 25 af 38

25 Betjening Visning Funktioner på displayegeovn grill grill Program Mikrobøl- Øvre Nedre Varmluft A-8 Fisk A-9 Pølse A-10 Svinekød A-11 Oksekød Indstilling af et automatisk program Drej knappen trinvist mod uret. På displayet vises et programnummer (f.eks. A-1 for automatisk program 1) og ikonet for det tilsvarende tilberedningsprogram. Vælg et automatisk program fra 1 til 11. Det tilsvarende ikon blinker. Vælg nu den ønskede vægt hhv. antallet af portioner. Det gør du ved at trykke på knappen, indtil den ønskede portionsstørrelse vises. Vægten/mængden vises på displayet. Mængderne kan indstilles i henhold til tabellen: Program Vægtintervaller A-1 Drikkevarer (ml) A-2 Supper 300g 500g A-3 Opvarmning 300g 350g 400g 450g 500g 550g 600g 650g 700g A-4 Kartofler 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g A-5 Grøntsager 200g 300g 400g 500g 600g 700g 800g A-6 Pizza 150g 200g 250g 300g 350g 400g 450g A-7 Fjerkræ 600g 700g 800g 1000g 1100g 1200g 1300g 1400g A-8 Fisk 200g 400g 600g 800g 1000g 26 af 38

26 Betjening Program A-9 Pølse A-10 Svinekød A-11 Oksekød Vægtintervaller 200g 300g 400g 500g 200g 400g 600g 800g 1000g 1200g 200g 400g 600g 800g 1000g 1200g Tryk på knappen for at starte tilberedningen. Hvis retten ikke er færdigtilberedt, skal du give den et par minutter mere med mikrobølgeovn- eller grillprogrammet. Ved efterkogning med grillfunktionen får madvarerne også mere farve. ADVARSEL! Der er brandfare. Lad ikke enheden stå uden opsyn, mens den er i brug. PAS PÅ! Hvis du benytter et program med grillfunktionen slået til, må du under ingen omstændigheder dække maden til eller benytte ikke-varmebestandigt service, da dette kan smelte eller bryde i brand! Drejetallerknen er meget varm efter tilberedning med grill! Sørg for at benytte grydelapper eller varmebestandige handsker, når du tager den ud af ovnen. BEMÆRK: Vær opmærksom på, at størrelsen, formen og madvaretypen har betydning for tilberedningsresultatet. BEMÆRK: I funktionerne Varmluft og Grill samt i visse automatiske programmer forbliver blæseren i visse tilfælde tændt i endnu et stykke tid, efter at tilberedningen er afsluttet. På den måde afkøles enheden hurtigere. Når enheden er kølet tilstrækkeligt af, slukkes blæseren automatisk Program A-1: Drikkevarer Dette program anvender mikrobølgeeffekt. Brug en beholder, der egner sig til mikrobølgeovn, til opvarmningen. Stil den drik, som du vil varme, ind i ovnrummet på drejetallerkenen. Hvis du stiller flere beholdere ind i mikrobølgeovnen, skal du passe på, at beholderne ikke kommer i berøring med hinanden. 27 af 38

27 Betjening Vælg indstillingerne 200, 250, 300, 350, 400 ml svarende til drikmængden. Start programmet for drikkevarer. Hvis drikkevaren/drikkevarerne ikke er varme nok, skal du starte endnu en tilberedning med mikrobølgeeffekt (som beskrevet fra Kogning og tilberedning med mikrobølgeenergi på side 21) Program A-2: Supper Dette program anvender mikrobølgeeffekt. Brug en beholder, der egner sig til mikrobølgeovn, til opvarmningen. Stil den suppe, som du vil varme, på drejetallerkenen i ovnrummet. Hvis du stiller flere beholdere ind i mikrobølgeovnen, skal du passe på, at beholderne ikke kommer i berøring med hinanden. Vælg indstillingerne 300g eller 500g svarende til suppemængden. Start programmet for supper. Hvis suppen ikke er varm nok, skal du starte endnu en tilberedning med mikrobølgeeffekt (som beskrevet fra Kogning og tilberedning med mikrobølgeenergi på side 21) Program A-3: Opvarmning Dette program anvender mikrobølgeeffekt. Brug en beholder, der egner sig til mikrobølgeovn, til opvarmningen. Stil tallerkenen med retten midt på drejetallerkenen. Vælg indstillingerne fra 300g til 700g svarende til rettens mængde. Start programmet for opvarmning. Hvis retten stadig ikke er varm nok efter tilberedningen, skal du starte endnu en tilberedning med mikrobølgeeffekt (som beskrevet fra Kogning og tilberedning med mikrobølgeenergi på side 21) Program A-4: Kartofler Dette pro gram anvender mikrobølgeeffekt. Brug en beholder, der egner sig til mikrobølgeovn, til opvarmningen. Vi anbefaler, at man benytter uskrællede kartofler til tilberedning. Prik et par huller i kartoffelskrællen. Læg de uskrællede kartofler i beholderen. Brug så vidt muligt lige store kartofler. Kartoflerne bør så vidt muligt ikke berøre hinanden. Sæt beholderen midt på drejetallerkenen. Vælg indstillingerne fra 200g til 800g svarende til kartoffelmængden. Start programmet for kartofler. Hvis kartoflerne stadig ikke er varme nok efter tilberedningen, skal du starte endnu en tilberedning med mikrobølgeeffekt (som beskrevet fra Kogning og tilberedning med mikrobølgeenergi på side 21) Program A-5: Grøntsager Dette program anvender mikrobølgeeffekt. Brug en beholder, der egner sig til mikrobølgeovn, til opvarmningen. 28 af 38

28 Betjening Kom grøntsagerne i beholderen sammen med lidt vand. Sæt beholderen midt på drejetallerkenen. Vælg indstillingerne fra 200g til 800g svarende til grøntsagsmængden. Start programmet for grøntsager. Hvis grøntsagerne stadig ikke er varme nok efter tilberedningen, skal du starte endnu en tilberedning med mikrobølgeeffekt (som beskrevet fra Kogning og tilberedning med mikrobølgeenergi på side 21) Program A-6: Pizza Dette program anvender mikrobølge- og grilleffekt. Brug en ildfast beholder, der egner sig til mikrobølgeovn, og stil den på den medfølgende grillrist. PAS PÅ! Tildæk ikke maden, da dette program kører med grillen slået til. Læg pizzaen på den medfølgende drejetallerken. Tryk på knappen, og drej knappen for at vælge et egnet pizzaprogram: P-01 for dybfrostpizza (-18 C) P-02 for pizza fra køleskabet (+5 C) P-03 for frisk pizza (+20 C) Vælg indstillingerne 150g til 450g svarende til pizzaens vægt. Start programmet for pizza. Hvis pizzaen stadig ikke er varm nok efter optøningen og opvarmningen, skal du starte endnu en tilberedning med mikrobølgeeffekt (som beskrevet fra Kogning og tilberedning med mikrobølgeenergi på side 21) Program A-7: Fjerkræ Dette program anvender mikrobølge-, varmluft- og grilleffekt. Brug en ildfast beholder, der egner sig til mikrobølgeovn. PAS PÅ! Tildæk ikke maden, da dette program kører med grill og varmluft slået til. 29 af 38

29 Betjening Læg kødet på en tallerken, der egner sig til grillfunktion. Krydr fjerkræet efter behov. Placer tallerkenen midt på drejetallerkenen. Vælg indstillingerne 600g til 1400g svarende til fjerkræets vægt. Start programmet for fjerkræ. Kødet skal vendes for at blive ensartet tilberedt. Efter ca. 2/3 af tiden gør en signaltone opmærksom på dette. Vend kødet, og tryk på knappen for at fortsætte programmet Hvis fjerkræet stadig ikke er færdigt eller tilstrækkeligt brunet efter programmet, skal du starte endnu en tilberedning med kombifunktionen mikrobølgeovn + dobbeltgrill (som beskrevet fra Kombifunktionen Mikrobølgeovn og grill på side 22) Program A-8: Fisk Dette program anvender mikrobølge- og grilleffekt. Brug en ildfast beholder, der egner sig til mikrobølgeovn. PAS PÅ! Tildæk ikke maden, da dette program kører med grill slået til. Læg fisken på en tallerken, der egner sig til grillfunktion. Krydr fisken efter behov. Placer tallerkenen midt på drejetallerkenen. Vælg indstillingerne 200g til 1000g svarende til fiskens vægt. Start programmet for fisk. Fisken skal vendes for at blive ensartet tilberedt. Efter ca. 2/3 af tiden gør en signaltone opmærksom på dette. Vend fisken, og tryk på knappen for at fortsætte programmet. Hvis fisken stadig ikke er færdig eller tilstrækkeligt brunet efter programmet, skal du starte endnu en tilberedning med kombifunktionen mikrobølgeovn + dobbeltgrill (som beskrevet fra Kombifunktionen Mikrobølgeovn og grill på side 22) Program A-9: Pølse Dette program anvender mikrobølge- og grilleffekt. Brug en ildfast beholder, der egner sig til mikrobølgeovn. PAS PÅ! Tildæk ikke maden, da dette program kører med grill slået til. 30 af 38

30 Betjening Læg pølsen på en ildfast tallerken. Placer tallerkenen midt på drejetallerkenen. Vælg indstillingerne 200g til 500g svarende til pølsens vægt. Start programmet for pølse. Pølsen skal vendes for at blive ensartet tilberedt. Efter ca. 2/3 af tiden gør en signaltone opmærksom på dette. Vend pølsen, og tryk på knappen for at fortsætte programmet. Hvis pølsen stadig ikke er færdig eller tilstrækkeligt brunet efter programmet, skal du starte endnu en tilberedning med kombifunktionen mikrobølgeovn + dobbeltgrill (som beskrevet fra Kombifunktionen Mikrobølgeovn og grill på side 22) Program A-10: Svinekød Dette program anvender mikrobølge-, varmluft- og grilleffekt. Brug en ildfast beholder, der egner sig til mikrobølgeovn. PAS PÅ! Tildæk ikke maden, da dette program kører med grill og varmluft slået til. Læg kødet på en tallerken, der egner sig til grillfunktion. Krydr kødet efter behov. Placer tallerkenen midt på drejetallerkenen. Vælg indstillingerne 200g til 1200g svarende til kødets vægt. Start programmet for svinekød. Kødet skal vendes for at blive ensartet tilberedt. Efter ca. 2/3 af tiden gør en signaltone opmærksom på dette. Vend kødet, og tryk på knappen for at fortsætte programmet Hvis svinekødet stadig ikke er færdigt eller tilstrækkeligt brunet efter programmet, skal du starte endnu en tilberedning med kombifunktionen mikrobølgeovn + dobbeltgrill (som beskrevet fra Kombifunktionen Mikrobølgeovn og grill på side 22). 31 af 38

31 Betjening Program A-10: Oksekød Dette program anvender mikrobølge-, varmluft- og grilleffekt. Brug en ildfast beholder, der egner sig til mikrobølgeovn. PAS PÅ! Tildæk ikke maden, da dette program kører med grill og varmluft slået til. Læg kødet på en tallerken, der egner sig til grillfunktion. Krydr kødet efter behov. Placer tallerkenen midt på drejetallerkenen. Vælg indstillingerne 200g til 1200g svarende til kødets vægt. Start programmet for oksekød. Kødet skal vendes for at blive ensartet tilberedt. Efter ca. 2/3 af tiden gør en signaltone opmærksom på dette. Vend kødet, og tryk på knappen for at fortsætte programmet. BEMÆRK: Hvis du foretrækker oksekødet gennemstegt, skal du vælge et højere vægtniveau end det, der er beregnet til den faktiske vægt. Hvis oksekødet stadig ikke er færdigt eller tilstrækkeligt brunet efter programmet, skal du starte endnu en tilberedning med kombifunktionen mikrobølgeovn + dobbeltgrill (som beskrevet fra Kombifunktionen Mikrobølgeovn og grill på side 22). 32 af 38

32 11. Opskrifter Muffins Opskrifter Ingredienser Antal kager 10 til til til til 50 Bagemargarine med 80 % fedtindhold eller saltet 170 g 225 g 340 g 450 g smør Stødt melis (maks. kornstørrelse 0,3 mm) 170 g 225 g 340 g 450 g Æg (55 g til 60 g med skal) Hvedemel uden hævemiddel 225 g 310 g 450 g 625 g Bagepulver 7 g 10 g 15 g 20 g Salt 0,25 g 0,25 g 0,5 g 0,5 g Tilberedning Fyld muffindejen i almindelige papirbageforme (diameter ca. 45 mm, højde ca. 28 mm). Forvarm mikrobølgeovnen til 170 C, se Forvarmning på side 24. Hvis du på grund af antallet af muffins skal bage flere gange, kræves der kun forvarmning én gang. Fordel muffins regelmæssigt på drejetallerkenen. Vælg følgende indstilling for bagningen: Varmluft 170 C, varighed: 12 minutter, se også Varmluft på side af 38

33 Opskrifter Færdigbagning af dybfrosne rundstykker Til færdigbagning af rundstykker skal du vælge varmluftfunktionen. Læg 3-4 rundstykker direkte på drejetallerkenen. Der kræves ikke forvarmning. Vælg følgende indstilling for bagningen: Varmluft 170 C, varighed: 12 minutter, se også Varmluft på side 23. Hvis du umiddelbart efter vil færdigbage flere rundstykker, skal du forkorte tiden med ca. 1-2 minutter, da enheden nu allerede er forvarmet Fedtfri sandkage Ingredienser 100 g hvidt hvedemel uden hævemiddel 100 g majsmel 3 g bagepulver 150 g strøsukker (maks. kornstørrelse 0,3mm) 3 æg (55-60 g med skal) 30 ml varmt vand (ca. 45 C) Tilberedning Pisk æggehviderne med det varme vand, indtil der dannes en fast masse. Tilslut sukkeret og æggeblommerne, og pisk det hele i yderligere 2,5 minutter. Bland hvedemel, majsmel og bagepulver, og løft det forsigtigt under ægge-sukkerblandingen. Læg et fedttæt papir i bunden af en ikke-smurt kageform (diameter ca. 26 cm, højde ca. 6,5 cm). Kom dejen i, og fordel den jævnt. I forbindelse med denne type kager skal du tage hensyn til anvisningerne vedrørende en ensartet dejhøjde. Forvarm mikrobølgeovnen til 155 C, funktionen Varmluft. Læg først grillristen med benene vendende opad på drejeskiven. Sæt derefter kageformen ind. Stil så vidt muligt kagen midt i ovnen, og start bagningen med varmluft. Bagetid: ca. 30 til 35 minutter 34 af 38

34 11.4. Sandkage Ingredienser 170 g fint hvedemel med lavt glutenindhold 170 g hvidt strøsukker 10 g bagepulver 100 g vand 50 g margarine med et fedtindhold på ca. 80 % 2 3 æg (125 g pisket æg) Til bagningen: Bagepapir med en diameter på 200 mm. Opskrifter Tilberedning Sørg for, at ingredienserne har stuetemperatur. Pisk æg og sukker i 2 til 3 minutter, og tilsæt den smeltede margarine. Tilsæt melet, bagepulveret og vandet lidt ad gangen. Læg bagepapiret i bunden af en glasskål, og kom dejen i. Rør det hele sammen i yderligere 10 minutter, sæt skålen midt på grilltallerkenen, og vælg programmet Varmluft. Bag det hele i 26 minutter ved 170 C Kager Ingredienser 250 g fint hvedemel med lavt glutenindhold 250 g hvidt strøsukker 15 g bagepulver 150 g vand 75 g margarine med et fedtindhold på ca. 80 % 3 4 æg (185 g pisket æg) Til bagningen: Bagepapir med en diameter på 200 mm. Tilberedning Sørg for, at ingredienserne har stuetemperatur. Pisk æg og sukker i 2 til 3 minutter, og tilsæt den smeltede margarine. Tilsæt melet, bagepulveret og vandet lidt ad gangen. Læg bagepapiret i bunden af en glasskål, og kom dejen i. Rør det hele sammen i yderligere 10 minutter, sæt skålen midt på grilltallerkenen, og vælg kombiprogrammet Mikrobølgeovn + øvre grill. Bag det hele i 26 minutter ved 170 C. 35 af 38

35 Rengøring og vedligeholdelse 12. Rengøring og vedligeholdelse Hvis enheden ikke holdes tilstrækkeligt ren, kan det medføre ødelæggelse af enhedens overflader, som igen påvirker enhedens levetid og kan føre til farlige situationer. Rengør derfor mikrobølgeovnen regelmæssigt, og fjern samtlige madrester. Sluk for mikrobølgeovnen, og træk stikket ud af stikkontakten før rengøring. Hold mikrobølgeovnen ren indvendigt. Hvis der sprøjtes eller spildes væsker, som sætter sig fast på enhedens vægge, skal det fjernes med en fugtig klud. Hvis enheden er meget snavset, kan du benytte et mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke sprays eller andre kraftige rengøringsmidler, da det kan angribe, ridse eller mattere dørens overflade. Ydersiden skal rengøres med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i ventilationsåbningerne, så beskadigelser af komponenterne inde i mikrobølgeovnen undgås. Dørens, vinduets og især tætningens og lukkemekanismens dele rengøres forsigtigt med mildt sæbevand. Vær især opmærksom på, om disse dele eventuelt er beskadiget. Betjeningspanelet må ikke blive vådt. Rengør det med en blød, fugtig klud. Når du rengør betjeningspanelet, skal du lade mikrobølgeovnens låge stå åben for at forhindre, at enheden tændes utilsigtet. Hvis der dannes kondens inde i mikrobølgeovnen eller på overfladen, skal du fjerne kondensvandet med en blød klud. Der kan dannes damp, når mikrobølgeovnen bruges ved høj fugtighed. Dette er normalt. Drejetallerkenen skal regelmæssigt tages ud og rengøres. Vask tallerkenen i varmt, mildt sæbevand eller i opvaskemaskinen. Tør derefter drejetallerkenen grundigt af med en blød klud. Tør mikrobølgeovnens bundflade af med et mildt rengøringsmiddel. Lugt i mikrobølgeovnen kan fjernes ved at hælde en kop vand med citronsaft og citronskal over i et dybt fad, som er egnet til mikrobølgeovn, og opvarme det i 5 minutter i mikrobølgeovnen. Gør grundigt rent, og tør af med en blød klud. Hvis lyset i mikrobølgeovnen skal udskiftes, skal du henvende dig til et kvalificeret fagværksted eller til Medion-service. 36 af 38

36 13. Når enheden skal tages ud af brug Når enheden skal tages ud af brug Når tilberedningen er afsluttet, vises på displayet skiftevis END og HOT, og der høres en signallyd. Åbn lågen, og tag fødevarerne ud. Klokkeslættet vises, og når køleblæseren er slukket, er enheden blot i standbytilstand. Hvis du vil slukke enheden helt eller ikke bruger den i længere tid, skal du tage stikket ud og opbevare enheden på et tørt sted. 14. Fejlfinding Problem Mulig årsag Løsning Stikket er ikke tilsluttet korrekt. Træk netstikket ud, og sæt det i igen efter ca. 10 sekunder. Enheden starter ikke. Sikringen er sprunget, eller strømafbryderen er aktiv. Udskift sikringen, eller nulstil strømafbryderen (kontakt i den forbindelse vores kundeservice). Enheden opvarmer ikke maden. Stikkontakten er defekt. Døren er ikke lukket. Kontroller stikkontakten ved at tilslutte et andet apparat. Luk døren. 37 af 38

37 Bortskaffelse 15. Bortskaffelse Enheden Ved slutningen af enhedens levetid skal du sørge for, at enheden bliver bortskaffet miljømæssigt korrekt. Dette kan f.eks. ske via en lokal genbrugsstation. Forhør dig eventuelt hos den lokale forvaltning omkring mulighederne for bortskaffelse. Skær kablet af inden bortskaffelsen. Emballage Mikrobølgeovnen er emballeret for at beskytte den mod skader under transport. Emballagen er lavet af råstoffer og kan således genbruges eller bringes tilbage i råstofkredsløbet. 16. Tekniske data Nominel spænding Nominelle effekter Mikrobølgeovn: Øvre grill: Nedre grill: Varmluft: Nominel udgangseffekt (mikrobølgeovn) Mikrobølgefrekvens: V ~ 50 Hz 1400 W 950W 550 W 1950 W 900 W 2450 MHz Mål (B x H x T) i cm Enheden: 49 x 38,7 x 28,9 Indvendigt: 34,0 x 22 x 34,4 Ovnrummets rumfang: 25 liter Nettovægt: 16 kg Der tages forbehold for tekniske ændringer! 38 af 38

38 DK Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) /13

4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500

4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500 Betjeningsvejledning 4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500 Indhold 1. Pakkens indhold... 5 2. Om denne brugsanvisning... 5 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE... INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Om mikrobølger............................. 8 Koge og tilberede med mikroovnen............. 9 Betydningen af symbolerne i displayet..........

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Mikrobølgeovn med grill

Mikrobølgeovn med grill Mikrobølgeovn med grill LIFETEC MD 14482 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 5 2. Korrekt anvendelse... 6 3.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger... 4 Om mikrobølger... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen... 10

Sikkerhedsanvisninger... 4 Om mikrobølger... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger................................ 4 Om mikrobølger..................................... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen....... 10 Egnede materialer

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Blender i rustfrit stål

Blender i rustfrit stål Blender i rustfrit stål QUIGG MD 16077 KUNDESERVICE (+45) 70212020 www.medion.dk Varenr.: 5888 12/15 BRUGSANVISNING 25058888 12/15 5888 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

R-242/ R-342 800 W/ 900 W

R-242/ R-342 800 W/ 900 W Vigtigt R-242/ R-342 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger, som du bør læse grundigt, før du bruger mikrobølgeovnen. VIGTIGT: Der kan

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger... 4 Oversigt... 9 Display og betjeningselementer Før første anvendelse... 11

Sikkerhedsoplysninger... 4 Oversigt... 9 Display og betjeningselementer Før første anvendelse... 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsoplysninger............................ 4 Oversigt........................................ 9 Display og betjeningselementer................... 10 Før første anvendelse............................

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger... 2 Ibrugtagning og anvendelse... 4 Vigtigt!... 4 Fejl... 6

Sikkerhedsanvisninger... 2 Ibrugtagning og anvendelse... 4 Vigtigt!... 4 Fejl... 6 Indholsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 2 Ibrugtagning og anvendelse.............................. 4 Vigtigt!............................................. 4 Fejl...............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB 69 69 659 Brugervejledning Whirlpool Sweden AB INDHOLD INDLEDNING MILJØVEJLEDNING OVERSIGT INSTALLATION SIKKERHEDSFORSKRIFTER TILBEHØR STARTBESKYTTELSE/BØRNESIKRING AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879)

Betjeningsvejledning. Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Betjeningsvejledning Trådløs USB-mus MEDION E81051 (MD 86879) Indhold 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 1.2. Korrekt anvendelse... 7 2.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Forslag til picnic. Skoletjenesten, Arbejdermuseet

Forslag til picnic. Skoletjenesten, Arbejdermuseet Forslag til picnic Skoletjenesten, Arbejdermuseet Hjemkundskabslærer Annie Møller Sjøgren og elever fra 6. klasse på Lundebjergskolen i Herlev deltager i udviklingen af undervisningsforløbet A taste of

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual. Model: HGI35EM

Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual. Model: HGI35EM Mikrobølgeovn med grill Instruktionsmanual Model: HGI35EM 1 FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ AT BLIVE UDSAT FOR KRAFTIG MIKROBØLGE ENERGI Læs disse instruktioner grundigt før du installerer og bruger ovnen.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

MIKROOVN. Model Nr.: 1663 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug.

MIKROOVN. Model Nr.: 1663 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug. MIKROOVN Model Nr.: 1663. BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning nøje før montering og brug, og opbevar den til senere brug. 1 Montering 1. Fjern al emballage. Hvis der er en sikkerhedsfilm over ovnen,

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk

SK 803. Brugermanual. Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk SK 803 Brugermanual Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere